Page 1

Norwegian Weekly Published Every Friday at 1125 Tacoma Avenue, Tacoma, Washington 3. AARG.

NO. 13

FREDAG DEN. 27. MARS, 1931

S. GARBORG ARRESTERT ELEVSTEVNET I PARK" I lO,S AN ES LAND, WASH.

Los Angeles 20. mars: Torsdag 19. mars ·holdtes et stØrre protestmØte ved Roosevelt High School. Protesten var rettet mot skolens bestyrelse, som i den senere tid har bortvist flere elever. fra skolen, angivelig fordi de opfØrte sig "un-american." Igaar blev saaledes · tre piker bortvist. V ed protestmØtet del ta'k bl. a. ogsaa Sam. Garborg (en bror av dikteren) som en av talerne. Midt under mØte stormet 500 "patriotiske" studenter inn og gikk lØs paa sine mindre pa tri-. otiske skolekamerater. Garborg, som nettop i det Øfeblik holdt tale, blev slaatt overende> Et voldsomt slagsmaal opstod 6landt studenterne; politiet. kom tilste-: ,de og arresterte Garborg og en 1 ·annen av mØtets talere, Efter at de "patriotiske" studenter hadde lykkes i aa oplØse inØtet, fortsatte de til en restaurat1t i ncerheten, hvor de knu.ste ~induerne, fordi, heter det, restauranten eiedes av kommu~ nister. Politiet saa sig ogsaa: opfordret til aa fjerne flere "kommunistis,ke" piket~ fra vaiplassen, J:l1ens der intet forlyder om at de "patriotiske" helte blev tatt i skole.

Det aarlige elevstevnet ved Pacific Lutheran College blev avholdt i Parkland 21. og 22. mars. Allerede fredag aften begynte forhenværende elever fra baade, fjern og .nær aa komme tilstede, og lØrclag eftermiddag kunne man se kjente ansikter overalt. Innledningen til stevnet var to "basketball"-kamper mellem graduenter og nuvierencle ele~1 er. Ved disse kampe vie. ste ele nuværende elever sig aa være · overlegne. Banketten blev avholdt lØrclag aften i skolens spisesal som var vakkert· dekorert for anledningen. Litt fØr kl. 8 til tonerne ·av et 10 stykker orkester, ledet av 1prof. Edwards, gikk ca. 200 mennesker tilbords. - Frk. Martha Hjermstacl, president for styret for gradmintforeningen, var kjØgemester og Ønsket i en kort tale velkommen tilbords. Mens , i11an gjorde sig tilgode av et velsmakende maaltid, blev et skiftende, alsidig og utmerket program gitt. Enhver som var tilstede fikk utdelt et trykt blad med patriotiske og humoristiske sanger, og hr. Geo. Lane, Jr, leelet forsamli11gen under avsyngelsen av disse, som satte enhver i · den rette stemning. Det vil fØre for langt aa gaa detaljer med alt som programmet bestod av, men jeg vil her kortelig nevne litt av det viktigste. Frk. Elna Trulson, akk. av frk. Cora Vista, sang et par SCl." lpnummer, hvorefter hr. C. Pellett, akk. av prof. Edwards, gav et par soloer paa "melophone." Frk. Hjermstad Ønsket saa graduantklassen av 1931 velkommen som medlemmer av "the ahimni:" Hr. Arnolc1 Thorstensen, presiden.t for graduantklassen svarte med en kort tale. En hel del telegrammer fra fhv. elever, som var forhindret fra aa være tilstede, blev saa oplest. Talernes rekke blev aapnet av pastor Rasmussen, Burlington,

EKSPLOSJON OMBORD ;I Wash" hvorefter fulgte taler av hr. Suomela, Ilwaco, Dash., og ~'GEORGE WASHINGTON'' hr.· Myron Kreidler, som hver fortalte interessant og humori-

Maskinist Trygve Jørgensen fra stisk om skolelivet ved P. L. C. Oslo drept .paa stedet. i "~amle dager." En kvartet, bestaaende av fru A. W. Ramstad, fru J. U. Xavier, En stygg ulykke hendte 19de fru Ph. Hauge og fru Clifford mars ombord i det norske mo- Olson, gav derefter et par solotorskib "Gieoi;ge Washington," nummer tilbeste. som da befant sig utenfor Grays Prof. Pflueger talte over emHarllor, VV ash. En av motorene net "Inntrykk". Han er en av eksploderte, hvorved lste maski- de nye lærere ved P. L. C. iaar, nist Trygve JØrgensen, Oslo, 35 og paa en. fengslende og interesaar gammel, blev drept og 2den sant maate fortalte han om innmaskinist A. Mathiesen fra Se- trykk i sin almindelighet, og om sine inntrykk fra P. L. C. og attle saaredes. Maskinist Mathiesen hadde livet her i serdeleshet. vakt, da han merket noe ugreie Rapporter blev saa avgitt fra med den ene av motorene; han de forskjellige lokale P. L. C. tilkalte da lste maskinist Jør- graduantforeninger. - Fra den i gensen. N ettop da denne var Seattle rapporterte hr. Arling ifærd med aa undersØl.<e aarsa- Sannerud, fra Poulsbo Arnt Oyken skjedde eksplosjonen. Jør- en, fra Parkland frk. Irene Dahl, gensen blev rammet like i ansik- fra Silverton, Ore. John Gopletet av et staalstykke, og drept rud og fra den i Skagit County paa ~tedet. Det oplyses at hvis frk. Hanna Anderson. Fra etpar dette staalstykke istedet hadde av disse foreninger blev ca. $40 rammet instrumentbordet like skjenket til Studentenes Laanebak J Ørgensen, vilde ski bet gaatt fond ved P. L. C. tilbunds, som fØlge av den frykDen siste taler paa programmet var Dr. 0. E. Tingelstad, telige eksplosjon _som da vilde opstaatt. som hadde valgt som sitt emne Der blev telegrafert til Grays "Vinkler" (Angles.) I en lang Harbor efter lægehjelp, men og interessant tale, gav han en doktoren, som kom ut i en los- oversikt over det arbeide som baat kunne ikke makte aa entre har været utfØrt ved skolen den 'George Washington' i den vold- siste tid, og presenterte til forsomme sjØ. s~!11lingen noen av lederne av de Skibet naadde Seattle næste viktigste avdelinger ved skolen. dags morgen. Efter dette gikk han over til aa fortelle om de problemer som fremtiden har aa by paa. Et inHar du glemt at abonnere?

ETT GULLBRUDEPAR

NORDlAN-PSSTEVNE 4. JULI I SEATTLE Ret;ligeret av KA.t\Ri:; MOE

Eviensen og Thunberg sætter nye verdensrekorder ! Ved skØitelØp i Oslo 4de mars satte Thunberg ny verde1~sre­ korcl over 1000 meter med tid 1,27.4. (Den forrig·e var 1,28.4 ogsaa satt av Thunberg'.) Bernt Evensen beseiret Thunberg paa SOOO meteren med ny fenomenal rekord paa 8,11)2. Den gamle er paa 8,21.6 satt av Ballangrud. Rekorden blir dog ik~e aner.kjent, da man 1)6p efter de amerikanske regler (fælles start for alle deltagere.)-

*

Styret for Nordlandslaget paa Stillehavskysten mØtte i Tacoma

hadde lengste staaende hopp paa 40.5 meter. \ I hoprennet over 32 aar seiret Johan Mehlum, og i hopp fra 17-20 aar seiret Bjarne Scherve. Didrik Lian og Georg Lian fik ekstrapremie i henholdsvis kl. A og B. 30 kilometeren blev vunnet av Alfrecl Kvernmo i kl. A med Didrik Lian som nr. 2 og K. Nordfjellrnark paa 3dje plass. I Kl. B seiret E. Johnsen med M. Aa-. sen som. nestemann. * * * Skandinavisk amerikamester · brytning maa man nu kunne benevne , hr. John Freeberg. St. · k d 1 d. ·f P a t ne ·s ag, ir en. ernes or· h 11· d ) nemste e ig ag mØttes Free. 1)erg og T e d Th ye til en mek k h · T . s t ers ·qps ·amp er I acoma. Tl 1ye er norsk og mener at han 1 t F b · · er nors < mes er. ree erg viste . s1g aa være for tung og dreven f Tl · · f' d d bl or 1ye og i Jer e run e ev Tl1ye 1Øf tet op og sennt i mat. f ten me d saa ve ld ig kra t at han ·11 l k 1 < <e rnnne omme ti 1bake og fortsette. Saaledes ennte me-

spnclag 22. mars, og drØftet da bl. a. planerne for det neste store Nordlandsstevne, som iaar skal arrangeres av N ordlanclslaget "FembØringen" i Seattle. Stevnet blev bestemt avholdt 4de og Ste juli. · Seattlekomiteen blev supplert med hr. E. B. Ellingsen og A. Bjerkeseth fra Tacoma, som styrets representan. . ter 1)aa komiteen. Hr. N. FleiDen Iste apnl feirer hr. og fru ness ::ie- On.gstad fra Seattle fikk IK. L . H ange, Tacoma; gullbryl·:.· ~ i opdrag aa ordne med et pro- . 1u_p. De er begg. e to opvokset 1 gram-hefte som skal utgis i an- L 111 d aas prestegielcl ved Bergen. D er · b lev de ogsaa viet i 1881 ledning stevnet.

I

Idet bladet gaar i pressen, mottok vi fØlgentle meddelelse fra Seattle: J eg Ønsker aa oplyse om, at komiteen for Nordlandslagets d stevne i ag har leiet Eagles store Auditorium med mØtehall og banket-mm. - Auditorium rummer ~000, møtehallen ca. 600 og bankett-salen over 700 mennek s er. Da alt er i samme bygning og desuten det flotteste vi har i Seattle, antar jeg det skal bli hyggelig. Nu gjelder det bare aa bekj entgjØre stevnet, saa .folk fra alle dele av landet kan

av pastor Fretheim'. Hr. Hauge drev 1 6 aar landhandel i Vaagseide i Lindaas. Vaaren 1888 flyttet fami.lien, som nu var vokset til 5 medlemmer", til Strandvik i Fusa presteg1'eld, hvor de startet landhandleri. Her blev de til hØsten 1906. Da· tok de sitt pik og pak og reist~ til Bergen. Her fikk Haue-e god bruk for ~ sin alsidighet, da han kortsagt deltok i alt mulig som .angikk . forretningslivet. I 1919 fØlte hr. og fru Hauge

· *· * Sonja Henie gaar antagelig over til professionismen efter aa ha representert Norge ved neste Olympiade. - Hun har nemlig faatt meget forclelagtige tilbud fra Amerika, antagelig fra filmselskap. At hun deltar for Norge i Lake Placicl vil antagelig bety en gullmedalje mere ·for Norge. V erdensrn es terska pet foregaar kort tid derefter i Montreal,. og hØist sanclsynlig er at Sonja vil delta der ogsaa, og sterskapskampen Norge-Sverige man kan gjØre regning paa ennu 1· b · D b samles her. Jeg haaper det blir rytmng. en este mann en gullmedalje for Norge. · d 'kk den beste 4de juli vi har oplevet. seiret, et e\ s1 * e~t. Hurra for Nordland!

* * *

Haakon Pedersen satte ny norsk rekord paa 500 meter paa skØiter 1. mars i Trondheim. Oscar Mathisens 17 aar gamle banerekord fallt samtidig. Resultatet var 43 sek. (Mathisens rek. var 43,8.) Thunberg opnaadde ogsaa 43 og plaserte sig ellers som nr. 1. i alle lØp.

* * ·*

I pokalkampen paa skØiter for juniors mellem Narvik og Trondheim seiret trØnderne meget knepent.

* * *

"Det lille Graakallrenn" foregik 1. mars og 220 gutter fra. hele TrØndelagen deltok. Alle fØrsteprcmier gikk til LØkken.

* * *

I landsrennet paa Levanger seiret. Didrik Lian i langrennet i kl. A; nr. 2 blev Olaf Lian. I klasse B seiret Georg Lian med Kaare Wisth som nr. 2. I komb. langrenn og hopp blev Olaf Lian nr. 1 kl. A og Johan Schieflo nr. 1 kl. B. Sistnevnte fikk ogsaa damernes pokal og ternat ( clormitory) for piker er det næste paa bygningsprogrammet, og man haaper aa kunne opfØre det allerede næste aat, dersom den finansielle side av saken tillater det. Taleren læste derefter op noen breve fra sin personlige korrespondanse, som viste at stillingen som president av en skole som denne ikke alticl er saa grei aa ivareta. P. L. C. har innledet suksessfullt samarbeide med de forskjellige luth. kirkesamfund i Amerika og har i sitt fakultet. representanter fra de fleste av dis'se. N aar samarbeidet mellem dis~e forskjellige kirkesamfund blir l.11er intimt, skulde utsiktene for en snarere utvidelse av P. L. C. bli meget lysere. Taleren haapet at det gode· samarbeide som var innledet vilde vedvare, og om mulig styrkes. Talen var blandet med godt humØr og fikk velfortjent bifall. Dette var ogsaa_ tilfelle med alle de andre numre paa programmet. Da klokken nermet sig 11 brøt man op, og fordrev saa tiden en stund med · aa gjenopfriske gamle og stifte nye bekjentskaper.· · V ed gudstjenesten sØndag fm.

·c·

Jack Dempsey er ferdig som bokser. - Det er ..noget man ikke bØr tvile paa; men enda e-; de r: no k saa . mege t sna kk om en kamp mellem Dempsey og Carnera. Endel sportsskribenter tror at])empsey og C~rnera vil r1. • ·· · m:ut.es _1 s1utten , av denne som-: mer, og er allerede begynnt aa . . · regne sig til resultatet av en slik kamp. Det menes at Dempseys eneste chanse er aa slaa ut Carnera innen tre· runder. Aa slaa ut Ca:·nera innen tre runder kan kanske bli litt vanskelig; men for min del tror jeg Dempsey er god for 8-10 runder. Dog er det litet haap om aa se Dempsey og Carnera mot hverandre. Efter hvad. jeg tror vil der ikke bli saa lenge f95r vi faar se Carnera som bryter, og jeg tror han vil bli populær og tjene· godt paa det. Kanske vil vi en dag se ham som verdensmester. Det vanskeligste vilde kanskje bli aa finne noen som vilde vaage sig til aa bryte med et slikt fjell av muskler og ben. Der er ikke noget overflØdig kjØtt der. i Trefoldighetskirken forrettet en av skolens forhv. elever, nemlig pastor Halfdan Foss fra Silverton, Ore. Kirken var overfyllt, og sangkoret ved skolen sang fØr og efter gudstjenesten. Dette var det best besØkte elevstevne man har hatt i Parkland paa mange aar, og det blev en sukcess i alle maater. Tilslut et vers av sangene som blev sunget ved banketten : P. L. C. your students hall thee :As queen· of al} the land, Where student all are care·free :And for thine honor stand! May thy life be ever glorious :And always to the end, Reign o'er all vietorius Our :Alma M!ater friimd!

J. R. E

k

t · e &-kors paa Kvi tøya

De svenske planer

f

d or en svensk-norske ekspedisjon til Nordostlandet og KvitØy .syn~s nu aa være kommet et skn:t v1dere. Det er sØkt om et bidrag paa 30,000 av svenske lotterimidler. Leien av ishavsfartØiet "Quest" dreier sig om 34,000 kr. Ekspedisjonen vil laane utstyr av det svenskerne anskaffet under hjelpearbeidet for Nobile.

at det var paatide aa ta en bryllupsreise, og da var det 1·0 en selvfØlge at turen gikk til U. S. A., hvor alle deres barn hadde slaatt sig ned. Saa solgte de alt Nicholas Fleiness." de ikke kunne ta med sig og Brevet gir . uttrykk for (ikke satte kursen for Tacoma og Sebare Seattle-) men ekte Nord- attle. Efter aa ha opholdt_ sig lanclsk "spirit" og den er 100 her i ca. 13 maaneder sammen pct. Stevnet i Seattle 4de og med sine barn og barnebarn, Ste juli vil sikkert .bli en nordlenningers mØnstring .paa Stille- kom den bekjente sygdom "hjemlengselen" oYer de to. Og enehavskysten;som skal spØrres like · ste lægemiddel var aa gaa hjem fra San Diego i syd til Ketchitil gamle Bergen. kan ! nord, og lang· t Østerut. Godt og vel hjemme var deres 'fØrste forsæ:t aa stanse der . S~a.· Til HallingeT paa Stille- · der .blev kJØpt hus og annet fornØdent, men efter et aars havskysten! forlØp kom lengselen efter barNu er det bestemt at der skal na saa sterk, at det bar til Ameholdes et "Halling-stevne" paa rika for annen gang. Nit skulde Mt. · View skolehus (2 mil fra det bli slutt paa N orgesturene Sumner, "pavecl road" og en rig- for deres vedkommende! - Saa kjppte de sig et lite hus ute paa tig pen plass) den 17de mai. Møte begynner kl. 10 form. McKinley Hill. Aa love er ærlig, aa holde er med velkomsttale. Saa blir der forretningsmØte, og efter det vil besværlig, og især naar noe saan Halling-kvinner servere rØmme- som "Norgesfeberen" kommer i grØt og andre gode norske ret- kroppen. Efter 5 aars tid bar ter. Kl. 2 begynner program- det atter hjem til kjendte og met, som vil bli ·av det beste kjære tomter med hr. og fru som kan opdrives, og bestaa av Hauge, men denne gang blev taler, sang og musik. Likesaa opholdet i Norge av kort varigvil der bli program om aftenen het, for det tok bare et_ halvt aar med nasjonal musik og forevis- for dem aa finne ut, at der barna nitft; av halling og springar, og var, der var det nokk best aa leve, sia her er de nu for 3dje korte taler. gang i Amerika, og har holdt Nu, hallinger, v1 som er her sig ganske rolig siden 1927. De ute og ikke kan delta i mØterne eneste utfarte de har tatt er over i Østen, la oss nu se til aa kaste bekymringerne bort for en dag til Seattle til sine barn der. Gullbrudeparret har hatt 12 og komme til dette stevne, for der kan du kanske faa treffe no- barn, hvorav 6 lever, to i S~;: en som du gjætte sammen med attle og fire her i Tacoma; des::: i de glade barnedage. Som du uten er der 20 bai'nebarn, som gikk paa skole sammen med, el- alle lever. Hr. Hauge er 75 aar ler blev konfirmert sammen med. og bruden 72 aar. Gullbrudgommen har været Ja, hvor det skal bli moro aa kirketjener mesteparten av tiden opfriske de gamle minner og faa siden han kom til Amerika. hØre ele ·gamle. Ole Lien, vaar Begge de to gamle er i riktig bekjente apoteker i Tacoma, har god vigØr, og humØr i har de lovet aa komme og ta dragspelet overflod av; det er nok aarsaken med. K. Skrinda med s~n flØite og Svenson med sin "Bjorke- til at de ser like unge ut idag, never," en musik som ikke man- som jeg husker dem for ca. 20 ge har hØrt, vil ogsaa bli der. - aar siden da vi var naboer. Paa egne og utallige venners Dette er næsten vaart fØrste Halling-stevne paa Vestkysten, vegne ønsker jeg de to en lys og vakker livsaften med ennu men om dere mØter op, saa skal jeg garantere at det ikke blir mange aar i fred og lykke samdet siste men med sine kjære. A. Andersen. Bestyr~lseh vil gjØre alt som staar i. dens makt for aa gjizlre · Eders Halling, Ole Mylre'ng det saa behagelig som muligt. Rt. 1, Box 181, Puyallup, Wash. Se derfor til aa komme og ta deres venner med. Om noen Øn- Kom nu I venner, kom alle I, sker nærmere underretning, kan ti liv i laget det liker vi, og sang opliver De skrive til formannen, - K. saa hjertet bliver Helling, .Puyallup, eller til un· saa lett og fritt. dertegnede.

l


W·E STER N

Side 2

l~N-.o-rg-e-s~N-y_h_.et-er~I

BINYON OPTICAL CO

V IK ING

Det tok fyr i klærne

i ' )

!

1

· EN FORRYKENDE STORM OVERRASKER LOFOTHSKERNE

I som ogsaa var ute ~or aa trekke

redskaper, maatte t den forryke11de storm holde unda været. Den blev tilslutt fØrt mot land, og der fullstendig knust. Det lyktes imidlertid 'mannskapet, 4

Sjøen stod S'Om .en eneste røk, mann, aa redde sig op paa en snefokket tett som en mur. holme, hvor de siden blev hentet. - En skØite fra Troms fylke fikk rorskade like under land. Mange dramatiske havarier ' Heldigvis kom der en annen skØiMenneskeliv gikk tapt te til og fikk slept den inn. En storskØite fra KarlsØy i Svolvær 3 .. mars. - LofotfiTroms fikk rorskade ute paa hasket har iaar .været meget hinvet. l\1ens stormen raste som dret av uvær. Den siste uke verst blev en av smaabaatene har der rast stormer, men for slaatt saa haardt mot akterenden noen dager siden bedret været av skØiten at roret blev slaatt sig betydelig, og de siste to datvers av, og i det oprØrte hav ger har det været udmerket. drev skØiten hjelpelØst om. HelIgaarmorges drog hele fiskerdigvis kom det ogsaa her assiflaaten som vanlig ut for aa stanse til, men været var saa trekke sine redskaper. Da de veldig, at det ikke var tale om ved 7-tiden om morgenen var aa berge skØiten. Med store ankommet ut paa fangstfeltet, rØk strengelser fikk man mannskadet imidlertid plutselig op til en pet ombord paa den tililende sterk nordost storm med snefok, baat, og de blev reddet i land, saa kraftig som det sjelden er, mens skØiten drev tilhavs, og siselv her i Uofoten om vinteren. den er den ikke funnet igjen. Paa land næret man frykt for at Paa Henningsvær savnet man det ikke vilde lØpe av uten uennu imorges en mindre motorlykkeshendelser, og dette viste baat med 4 mann ombord, og sig desværre ogsaa aa holde stik. man næret alvorlig frykt for at Fisl:<erfarkostene fikk et forde var omkommet under storferdelig arbeide med aa forsØke men. V ed 12-tiden idag innlØp aa komme sig inn til land igjen. det imidlertid meddelelse om at SjØen stod som en eneste røk, baaten var kommet inn til Bodø. og snefokket var saa tett at det Den var da i det forferdelige vær var umulig aa se mange meterdrevet tvers over Vestfjorden, ne foran sig. Verst stillet var og de fire mann ombord hadde i selvfØlgelig de mindre baater, over et dØgn maattet kjempe for hvorav det var temmelig mange livet i det oprØrte hav. ute. De aapne smaabaatene fik V æret var verst i Øst-Lofoten. en haard tØrn, men heldigvis I Vest-Lofoten var det ogsaa hjalp de store skØiter saa godt haardt, men der hadde fiskerflaade kunde, og slepte dem inn. ten ikke stØrre vanskeligheter Men mange av smaabaatene blev med aa finne op til land. og-saa overlatt til sig selv og ,Fiskerne er samstemmig enig kjempet i flere timer mot uværet. om aa beklage at søndagens V ed middagstider og utover værvarsel ikke inneholdt noget eftermiddagen kom dog den ene om det veldige uvær som vilde efter den annen inn, de fleste bryte lØs. Fiskerne har av erhelt !lediset, og med mannska::, faring lært aa stole næsten blindt pet i en ytterst forkommen til- paa værvarslet. I 95 av 100 tilstand. >.:r;;i,?,;~'"""'P~C' felle stemmer det nØiaktig. En skØite fra TromsØysun~ Gaarsdagens uvær kom derfor mistet en mann. Han blev slaat fullstendig overraskende paa alle. overbord av en brottsjØ, som kom saa plutselig at man ombord paa Laa en halv time i raaken skØiten ikke engang blev opmerksom paa ulykken. I kjØlFra Trondheim meldes : En vannet fulgte det imidlertid en mann i 20 aars alderen skulde annen skØite som saa tildragel- forleden aften med sparkstøtsen, og man forsøkte aa berge ting gaa over sundet mellem mannen ved hjelp av en. baats- Herbern og BygdØlandet. Midthake. Man hadde næsten faatt veis gikk han ut i en raak. Han tak i ham, da det imidlertid kom fikk karret sig bort til en kost en ny brottsjø som kastet ham og laa her ca. en halv time fØr langt bort, og fØr man atter kun- folk blev opmerksom paa hans de komme til, var mannen sun- rop om hjelp. En gartner fikk ket. Den omkomne het Mag- fatt i et par ski og ilte til undnus Lindrupsen, var ca. 30 aar sætning. Han fikk den foru~k­ gammel, hjemmehØrende i Lauk- kede op av raaken og i hus. vik i TromsØysund, og efterlater Mannen var da endel forkomsig hustru og to barn. men, men kom snart til krefter En aapen baat fra Svolvær, igjen.

Minimumsomkostning at beregne prisen efter

.

$75

Moderate priser for begravning. Vor minimumspris dækker omkostningerne for avhentning av liket, beredning av dette med den stØrste omsorg, alle arrangement for begravel·· sen, kiste med klædes-overtræk, en ytre boks, samt lei.e av likvognen.

Behøver De Briller? lsaafald bØr De indhente vor sakkundskpa. Er De i tvil om hvorvidt De behøver briller, gir vi paalideligt raad. Undersøkelse er fri. Vi taler norsk. 920 Broadway

Brand paa · Hadeland Jevnaker 3. mars. - Smeltehytten paa Hadelands Glassverk nedbrente tirsdag. -:- Det hele skjedde i lØpet av en times tid og verdier for 200,000 kroner blev lagt i aske. Ilden opstod ved at en mann skulde reparere en oljeledning oppe under taket. Paa en ·eller annen maate har '9ans loddelampe satt fyr i ledningen, og ilden bredte sig langs denne op i taket. I lØpet av halvannet minutt stod hele taket i lys lue. I smeltehytten befant sig ca. 100 arbeidere som straks reddet sig ut og fikk tak i slukningsredskaper. Glassverket har et utmerket slukningsmateriell, men det viste sig aa være umulig <1;a redde selve smeltehytten, derimot fikk man ved hjelp av en motorsprØite innskrenket branden slik at den ikke sprang over til de nærliggende hus. Efter de to store brander som nu har herjet bygden, Randsfjord Papirfabrik brente som bekjent for et halvt aars tid siden, vil bygden faa ca. 500 arbeidslØse, eg stillingen betgnes som fortvilet.

Underslag ved Borregaard --Sarpsborg 3. mars. - Det har vist sig at en underordnet funksjonær ved A.S. Borregaards papirkontor har sendt ut papir fra lagret uten at fabrikken har faat opgjØr for det. Sannsynligvis gjelder det et belØp paa ca. 60,000 kroner. En disponent i Sarpsborg er ogsaa innblandet i affæren.

Sparket ihjel av hesten SandnessjØen 27. febr. - En ulykke hendte imorges i Kleiva ved SandnessjØen. En 75 aar gammel mann gaardbruker Ove Thrana blev sparket overende flere ganger av en hest og saa stygt skadet at han segnet dØd om. Thrana holdt paa med aa spenne hesten for sleden, da hesten slo sig vrang.

Ofotens malmfelter igang

li. Andersen UR MA,K,AR E

)

En 80 aar gammel kone, Nikoline Sten, bor paa loftet i skolehuset paa Skaland i Vefsn. Hun bor .alene der og har sitt stell for sig selv. Forleden vaktes naboenes opmerksomhet ved hØie , rop og en sterk lysning fra gaardsplassen. Da folk kom til, stod Nikoline paa gaardsplassen helt omgitt av flammene med klærne i lys lue. Man fikk henne ned i sneen saa varmen sluk-

)· ~ ;

I

Forstklassigt a.rbete garanteru MODER.ATA PRISER

1125 Taeoma Avenue

L-....-~.-------=--=.--

.....

NYHETER AV INTERESSE varlige tilfelle har de frembragt ·for det norske publikum burde De net, og kjØrte henne til sykehu- overraskende resultater .. De for- altid meddele "Western Viking.'' et brevkort, adressert til 1125 set i MosjØen. Hvordan det vil synes kun av specielle agenter, Send racoma Ave., Tacoma, Wash., eller gaa henne er enda paa det uvis- ansatte av Dr. Peter Fahrney & benyt teletonerne: Main 2520 eller Broadway 3435. se. Hun hadde sittet ved ovnen Sons Co., Chicago, Ill. ~ll!i~~~-~·

~!.:~:7~1::g~:~:::nh:!diat~: r;;~;-;~;~ klærne.

i

varer

)

o~

alle sorter

Døde under rettsmøtet Fersk, salt og roket fisk Oslo 18. feb. - O.r.sagfØrer til meget rimelige priser Oscar WaldenstrØm er avgaatt ved døden iaften. Han blev un- J NORTHERN FISH CO. der et retsmØte idag rammet av '5. og Dock St., Tacoma, W n. hjerteslag. ) .

The Western .Viking Is printed by

PUGET SOUND PUBLISHING CO. 1125 Tacoma' Ave

............_.._.

·Soldatene skal slippe aa spise . margarin?

I BESTE $1.00 BRILLEGLAS til $5.00 I» maa (Hvorfor betale mere?) bli fornølet, bviø Ikke fra

~

Du

bytter vi glassene

Tacoma'ø only 8candlnu1an and etrlctly union printer!!.

~

E. S. GUDMUNDSON Oslo 3. mars. - I stortingets ~ )........... 725 St.....,,.,...... Helens Ave., Tacoma, Wn. I ....-...n- _ militærkomite er reist spØrsmaal om forandring i kostholdet i hær og flaate med overgang fra margarin til meierismør. Efter fomm~tt den opgave som foreligger fra ilt f1111 m11nge 61Jgoo111me, f øm tilfgnelaoenbe [Jar tr.øbf et lierpmte 2ægerB M11nft, gilm efter for ben rolige 3nbvirf• hærens intendantur utgjØr hæning af et fim~elt 'Jui.lmibbd f om · rens forbruk av margarin 83,000 !'~. f)dc~s kg. pr. aar. Gaar man over til bruk av meirismØr vil det medføre en merutgift av 112,000 kr. _,,__~

t;øottban

bet fig,

• u t

Mann og hustru fulgtes i graven Fra Statsbygd meldes til Nidaros : Mange gamle ,her i bygden er i vinter falt bort. I siste uke dØde med et par dagers rnellernrum et gammelt ektepar, Ole og Ane-Martha Hagemo. Ole blev 91 aar, hustruen 87 aar. De eiet et smaabruk, som de drev til sle for 8-9 aar siden solgte det, da .de ingen barn hadde som kunne overta det.

Drept av sneras Voss 24. febr. - En trist ulykke hendte i BordaJsfjellet igaar kveld, idet Martin V ælesr, lien, som var ca. 30 aar gammel, blev tatt av et sneras, mens han var paa jakt. Hans bror, som ..)gsaa var med, fikk tilkalt hjelp og den forulykkede blev noksa.a snart funnet, men var da d}'ld.

Stor brand i Mandal Kristiansand 28. febr. - Igaar utbrøt det brand paa Mandal Reberbane, som er et stort mo-I derne anlegg. Det begynte aa brenne i karderummet, som er en ildfast og isolert bygning. Ilden blev begrenset til denne bygning. Man antar at maskinerne blev sterkt skadet, men forøvrig er skadens omfang ennu ukjent. En hel del varer blev Ødelagt.

Ofotens malmfelter, der som bekjent drives av arbeiderne, er nu kommet i full drift med en arbeidsstyrke paa 160 mann. Arbeiderne har en tid i vinter maatt~t arbeide uten lØnn for at verket skulde komme over de Økonomiske vanskeligheter, men de faar nu utbetalt sine lØnninReumatiske lidelser. - Hr. Joger efter samme sats som fØr. sef I. Janota fra El Campo, Tex. skriver: "Jeg har brukt Deres Fire elger paa spasertur i lægemidler i over et aar og finner, at de gir den beste lindHamars gater ring for reumatiske lidelser, som Hamar 27. feb. - Paa grunn jeg var plaget med til en saadan av de store snemengder begyn- grad, at jeg ofte ikke var istand ner nu elgen tildels i store flok- til aa gaa. Jeg gikk fra den ene ker aa trekke nedover mot flat- læge til den annen, men ingen bygd-:!ne om Hamar. I Furnes kunde hjeple mig, til jeg fikk er elgen saa tam at den knapt fat paa Dr. Peters Kuriko og gaar av veien for folk. Idag har Ole-Oid Liniment; det var et et fØlge paa fire elge passert aar siden idag. Jeg er nu en gjennem Hamar gater og vakte frisk mann og ?-rbeider hver dag. selvfØlgelig stor opsikt. De var Siden da har vi opdaget, at Kumagre, men ellers spenstige. Ef- riko er en udmerket familieter turen gjenne,m byens gater medisin, meget god for barn, ila de paa svØm over mot Stan- sær i forkfrilelsestilfelle." Disse gelan<let. to legemidler er blit berØmt for deres virkning i behandling av reumatiske lidelser, selv i al-

n:ørbl bet g1111r Iige ti{ OnbetØ !Rob, Urcn(Jebcrne i 151)ftemct. ~et er *1f«V11rtret af rene, ljclbrebenbe !Rpbber .øg Urter og ljør bæret i !Brug i al.let ljunbrebe !2Iar. 3ffe nogen !2Ipoterømebicin: 2ebmØ birefte fta 2aboratoriet af

~f• .Pd~~ &ta!J~tter

2501 l!Daf ljington 18lllb.

& .Son.s; <t~.

~ebmG to lb frit i .!?nnaba

(i(Jicago, ~IL

som vil fjl.Hge med i forholdene i Norge får Nord-Norges største og beste avis

IDA.RO tilsendt for kr. 12.50 pr. kvartal. Rik lands'"'. og bygdenytt. Bladets mindre dagsutgave p~

Tronde/ai].en koster kr. 5.00 pr. kvartal, fritt tilsendt. Lokalstoff fra ele distriktet foruten landsnytt av noen betydning. Bestill idag! "Nidaros" ekspedition

Nidaros, Norway

p I TI G to W E doAREeveryfullykindequipped ·of printing-Books, Newspapers, Periodicals, Pamphlets, Circulars, and Stationery. .All work done as you want it, when you want it, an!} at lowest possible coat . . . Our overhead is lower, and we split the difference with the customer.

"Efficiency spells Economy"

·Puget Sound Pq.b11shing Company 1125 Tacoma Ave, So

Telephone Main 2520


WESTERN tatt av de andre. - Trondhjemmerne valgte Trondheim. Det var deres eneste valg. Landsmaalsfolket maatte ha nogen er(Under denne spalte indtas kortere inserater fra vore læsere: - statning for deres strev, og saa indlæg i diskussioner m. v. Det staar enhver frit at benytte spalterummet i en rimelig utstrækning. Ønskelig er det dog, at ind- fikk ele det. Om de er fornØide senderne fatter sig i korhet. Manuskripter som Ønskes indtat un- er en annen ting. Ibsen sier i der denne spalte bedes venligst sendes saa tidlig at de er redak· Terje Viken: "Det var kanskje tionen ihænde senest mandag aften.-RED.) best ;it det gikk som det gikk," Jeg er uenig i hvert eneste ord De sier, men jeg vil til min dØdsdag og slik er det antagelig ogsaa forsvare Deres ret til at si hvad De mener.-(Voltaire.) her i dette tilfelle. mine "Weeks Pay Checks" anHJEMMETS KROG Hr. K. R. fremlegger endel dre tider. paastande i sitt innlegg i siste Jeg reiste bort fra mit fedreland Tilslut vil jeg faa lov aa be nr. av "W. V." og jeg er for i livets, den spirende vaar. eder ta hatten av for denne vaar det meste enig. Jeg har ingenMit barndomshjem ved fjeld og vann, gode viking og Sunnmøring. ting imot landsmaalsbevegelsen du har den glitrende himmelrann Elling Skariet· saalenge der ikke blir tvang. Og om kvelden naar sol ned gaar. der er ikke noget sprok som klinger ·3aa godt i vers og i dikt Kunnskapens Træ Jeg levde ved brusende fosseveld som lan<lsmaal, efter min meiblandt sØskend og moder kjær. har, som æpletræet og andre ning (undskyld at jeg bruker Jeg lengtet over de hØie fjeld. trær, mange grene paa sin stam- ordet landsmaal; det er gammel Jeg tenkte hvilen blir søt ved kveld me. Da kirken tillot folk aa vane og ond aa venne.) og ei nogen byrde aa bære. tenke og beregne litt for sig Hr. K.R. sier at navnet Trondselv, uten inqvisition, da fØrst til- heim ingen berettigelse har Ja saadan min ilende tanke var lot man sig aa æte av kunnska- hverken i sagaen eller i nutiden. til hvad som bak f~eldet var gjemt. pens træ paa godt og ondt, og Montro om det er helt korrekt. Jeg haapet kun paa ro og fred fØlgerne av <lefine 400 aars fØde Man hadde en undersØkelsesog mange var syner som for mig gled viser sig tydelig nok idag med komite nedsatt hjemme. i Norge, som ennu bevaret jeg har. de forskjellige fØlger i videnskaog de kom til <let resultat at pelig utvikling. - I astronomi, Trondheim var berettiget efter Jeg glemme kan aldri den avskedstund kjemi, arkeologi, physiologi osv" sagaen. Jeg vil forsØke aa fremda ut ifra hjemmet jeg for. foruten alt maskineri, hvorav enlegge mitt syn paa saken: Levende staar den grønne lund, del maa henføres under kategoTrond hette en mektig mann der fikk jeg leve min første stund rien, •:m<le, som t. eks. alt krigssom hodde paa Tronds-gaarden med glede i hjemmet hos mor. maskineri og andre .i. vaar indu(Trondheim) paa Harald Haarstri, der avstedkommer ledige Nu lever jegcher ved en fremmed kyst h,ender, som vi nu ser, og som fagres tid. Trondsgaarden var men min lengsel er hjemmets krog; har bevirket fall paa bØrsen av antagelig den fØrste begynnelse til byen som Olav Trygvason Her jeg ogsaa fikk prøve en dyst ak:tier i de forskjellige industrier. ga navnet Nidaros. Jeg tror jeg og dertil beseire den brennede lyst, Vi - kona mi og jeg - dishar rett deri. H vad var grunsom mig over fjeldene drog. kuterte spØrsmaalet om kundnen til navnet Trondhjem? Det skapstræet her en morgen, og da maa ha hatt sin aarsak at navHer fik jeg fØrst se hvad som stenge jeg lenge har været skeptisk om net blev Trondhjem, med den kan den bokstavelige forstaaelse derdanske endelse. - Jeg har ikke for lengsler som da lot oss kalle. av, og ved anledningen sa saa, lest no~n steder hvad tid byens Her ser jeg nu folk fra mange land, kom hun like luks med ovenavmektig aa fane ved maalets rand, staaend'e forklaring, som syntes navn blev Trondhjem, og hvorfor, men at danskene hadde noe vaar lodd er aa stride og falle. mig noksaa træffen<le. dermed aa gjØre er a;ntagelig. KAARE BYE * * * Men for nær paa fem hundrede Man kan jo falle for mange aar har ma11; benyttet navnet ting, som optar sindet i utilbØr-. Trondhjem, og været stolt av det, Ennu en av den gamle skole· lig grad. Igaar læste jeg i dags- saa det er vel mest berettiget. aviserne at man hadde rede paa Ja! Det er saavitt sagaen angaar. Lev selv og· la andre ogsaa at U. S. A. hadde krabbet til sig Trond er et typisk norsk leve ! Det var' sikkert nok halvdelen av vaar klodes gull'tanken i den storhjarta byg- beholdning, og det er uretfer<lig, navn, og man finner vel ikke ,ningsformannen her i Seattle, noget man skulde skamme sig mang1.; dansker med dette navn og vilde mange andre fØlge ved aa fortelle verden, da dette nedigjennem tiderne. Heim er hans eksempel, vilde mange av land har mindre enn en tiende- ekte landsmaal, og derved helt vaare vansker i disse trange ti- del av jordens beboere. Det er da berettiget i nutiden med dens der forsvinne. Det er hoved- en lykke at gull ikke kan ætes landsmaals- og norskdomsbeve. sagelig tiare egenkjærlighet og drikkes eller duer til klær, gelse. Dette viser at Trondheim er paa en maate berettiget. som stiller oss i slike trange men kun er et byttemiddel. Min egen mening. Jeg skul de kaar nu. Rett nu er her iblandt Men der er heldigvis ogsaa nesten til aa si at jeg ikke hadoss en iØinefallende higen efter personlige gevinster. Ingen gode frukter paa træet, som t. de noen. FØr navnebytte talte eks. kirurgi, anatomi, mikrologi, og skrev jeg for Nidaros-navnet. tanke for bror eller sØster. Min hensikt med denne lille etc., men hvor fØlgerne''av de on- Jeg er saa fullstendig enig med skrive.se <er fØrst ~g fremstJ' de frukter ender, og de gode be- K. R. i at navnet er klingende igjen nem "Western Viking" aa gynder er vanskelig aa bestem- og har sine stolte tr<I:<lisjoner; og faa lov aa takke vaar gode me; ti en kan drikke gift og tyg- jeg liker det! men - der er et Sunnmøring for hans broderlige ge snus med velbehag, mens en men. - Da byens befolkning vihandling og paa samme tid gjpre annen blir syk av det. Aa ja, ste, at de ikke Ønsket noe navneham bekjent med alle venner av mennesket er et vanedyr, som en bytte, men var mere enn velforWestern Viking. Hadde vi bare vismann sa, og det er vel hoved- nØiede med det navn som var, mange slike menn · iblandt oss sakelig grunnlaget for den sto- og man saa tvang navnet paa vilde vi neppe merke de trange re evolusjon det har gjennem- befolkningen, da er det en annen gaat gjennem hundre tusener av sak. Alt som heter tvang er itider, især i arbeiderklassen. mot trøndernes natur. Det er N a·:tr jeg i vinter med mange aar, det har bebodd kloden. N aar vi det er fremtidens noe som man stadig kan lese andre trasket rundt og sØkte efnaar til toppen av sig til i sagaen. ter arbeide kom jeg en dag inn slekter paa en job og spurte efter for- træet, hvor ~ som paa alle Og at befolkningen reiser sig, mannen. Jeg fandt ham og trær - de beste frukter gror, alle som en, imot det som heter spurte om der var raad aa faa skal de_ bedugges av renere tan- tvang, og beryivelse av deres selvlitt arbeide. ker og se en kjærlig Gud i alt. bestemmelsesrett, det bØr man gi Istedetfor aa gi ut brØl eller B. N. dem stØtte og kreditt for. Byens "get j;o hell out of here," som er navn burde ikke været forandret den mest brukbare maate aa væfØr folket selv fordret et annet. Trondhjem - Nidaros re venlig imot de arbeidsløse paa Det vilde være en annen sak Trondheim! i denne oplyste tid, kom han og dersom man kunne hØste praktitalte med mig som en bror. ForN aar man ser hen til at byens ske eller andre fordele derav. talte mig i simple ord at det var navn blev forandret paanytt, lig- Men i dette tilfelle kostet det uraad aa finne plass for mig, ial- ger det klart i dagen at de sty- penger, og sprette misnjilie og lefall netop da. Men hvis det rende var kommet til det resul- fiendskap blannt folket, og ingen kunde være noget han muligens tat, at et overgrep var blitt Øvet fordele hØstedes. kunde hjelpe mig med, saa vilde mot byens befolkning. Nu vil man skrive Tronddet være 1ham en glæde. Han Naturligvis kunne de ikke gi heim, og somme tider vil man stak haanclen i lommen og rakte byeri igjen navnet Trondhjem. skrive litt ukorrekt saa det blir mig en 5 dollar. Jeg vilde ikke Nei ! Det gikk ikke an. Man Trondhjem; og naar man taler tro mine egne Øine. V ar der en- har da litt stolthet. Og de sty- saa blir det Trondjæm, med lang nu oplyst~ folk her i verden. rende forsØkte aa redd~ saa me- æ-lyd. Som man ser blir ikke Det var ikke nettop 5 dollaren get som mulig derav,· og paa forskjellen stor. - Men skulde som gav mig inntrykket. Men samme tid være rettferdig. man i daglig tale bruke formen broderkjærligheten - Live and Man har noget som heter fol- Trondheim, tror jeg neppe jeg let live ! - Dises ting, mine ven- kenes selvbestemmelsesrett, og vilde like det. Det synes litt ner er ædelstenen i vaart liv. - den bØr man rette sig efter saa tungvinnt. Det er slike handlinger som feier langt som lov og rettferdighet Hr. K. R. citerte statsminister bort de mØrke uveisskyer og gir tillater. Saa fikk folket i byen Mowinckel, og saa vil jeg selv oss solblank himmel. Det kan selv bestemme, og jeg husker en ta frem samme herre. Da det være vel aa bemerke at denne historie om en dikter som valgte var paa tale om omdØpning av lille pengesum gjorde mig nettop sig april som den beste maaned. Bergen, sa han nemlig at man da mere godt enn mange av De ·andre maaneder var allerede burde .rette sig efter folkets vil-

.* * *

VIKING

Side 3

GRATIS: j;t drikkeglass med hver kanne

Vi tilbyr benyttelsen av vaart enestaaende vakre begravelseskapel til like lave priser som ethvert annet Mortuary i Pierce County. Komplet service uten ekstra. omkostning.

I

BUCKLEY·KING FUNERAL CHURCH

1

Tacoma Ave. So. lst

OUR S·PE CIAL SUNDAY DINNER 1

A. J. Wolff & Sons, N. W. Distrib.

Tacoma,

Wash.

Je. Bare med den forskjell at for Trondhjems vedkommende mente han folket fra det hele land, og for Bergens vedkommende mente han byens befolkning. Det er hvad man kaller "aa skifte kappen fra en skulder til den andre." Mowinckel er som man vet fra Bergen, og om vedkommende herre mann var fra Trondhjem vilde han kanskje ha uttalt sig den omvendte vei. Det er meget sannsynlig. Kaare Moe.

I

is liked by those who enjoy the best home cooking, attractively served, in delightful surroundings. Our Special Sunday Dinner includes Roast Chicken with Dressing, Cranberry Sauce, Soup, Salad, Vegetable, Mashed or Sweet Potatoes, Dessert, and beverage for 75c Special T-Bone Steaks-any time .............................. 65c Splendid Fountain Service-worth walking a block or two bloeks for.

NELSON'S FOOD SHOP 2707 North Proctor

Gamble Bldg.

.

Telephone

Proe.

9680

EN PASSENDE PRESENT for venner og kjendte er et aarsabonnement --paa--

THE WESTERN VIKING Denne present koster kun $1.00, men fØrer det med sig, at den bringer glæde og hilsen hver eneste uke i hele aaret.

ORDET side 8.

FRITT

forts.

paa Til Norge $2.00 Indsend Deres vens adresse tillikemed $1.00 i check eller money order og vi skal sende bladet til den opgivne adresse - til Deres ven eller slektning. 1125 Tacoma Ave.

The membership meeting Friday evening, March 13, of the Independent Merchants Association, in the Odd Fellows hall at 508 Sixth avenue, was sufficiently interesting to cause the members to express very great satisfaction that it will be a monthly affair hereafter. Following the business session, refreshments were served, consisting of coffee furnished by President J arnes McCormack, bakery good, furnished by secretary Honeywell, and cream furnished by the Flett Da iry, all free. Henry F. Rupe, chairman of a committee from the Grocers' Association, appeared for that organization to request that the Indepenclents work with. them in getting material favorable to the Independents placecl in the public schools to c01nbat chain literature :i.lready being used widely in the schools. The grocers' c01nmittee was composed of Mr. Rupe, W. E. Black and C. H. Wrye. The Independent publicity committee, heatled by Thos. M. R. Keane, was instructed to 1 work with the grocers, and to this joint committee was added J. W. Bergreen, sales manager of the West Coast Grocery Co. A resolution from the retail trade bureau of the Ghamber of Commerce, requesting that the city do not engage in retailing in any line, was tmanimously ehdorsed. The executive secretary was instn+cted to confer with and call a meeting of the heads of other independent groups, looking toward a doser co-operation of all independent associa:tions in the city. The next membership meeting will be on Wednesday evening, April 15, with Montaville Flowers as the principal speaker, in the Odd Fellows hali. It will be open to all Independents.

Tacoma, Washington

T ry First at Home WHETHER it is something we want to buy, or some service pedormed, why not tty fiÆt at home? There is not a single one of us in this entire community but what will benefit to an appreciable extent if each member of the community practices this simple rule.

We want our home community to grow and prosper-we want it to be a place in which we will be proud to live. To realize our' desires and our dreams of a hetter home community we must, Øne and all, do our share toward ~ng it betterand the one hig step tow.ard that end is taken when we each one try first to fuUill our needs from home community sources.


Side 4

WESTERN

THE WESTERN VIKING

blev utmerket, nettop, . tror vi, fordi formaalet v.ar godt. 'J)et stuhder igjen til mor Norges nasjonale hy)itidsdag; .og vi hadd,e et begrnJ1net haap om · aj; fe~tert qgsaa iaar vilcle bli anlagt paa et lig11e11cle fonnaal som ifjor, især,deleshet naar . i:Jf)ds.til~tanclen iaar er saa meget stØrre etln den var·lJjor. De forskjellige norske foreninger er av.;Norn;1anna Hall styre (som synes aa ha tatt monopol paa 17de mai-festerne her i byen) b!i,tf innbudt til aa være med og arrangere festen.. Den lokale sønner av Norge-losje mottok ogsaå en slik innbydelse, men sendte en komite til. styret f?r aa hØre om · festen ikke ogsaa iaar kunne legges .an med veldedighet ? for. Øie. S. av N.'s komite blev møtt med . blankt avslag. Styret avgjorde fØrenn felleskomiteen blev officielt sammenkallt at inntekterne iaar i k k e skulcle gaa til veldedighet. Vi skal ikke k:omme nærmere inn paa saken idag, men kun uttale haapet om, at styret tar sin "ekstraordinære" avgjØrelse op ~il fornyet behandling. Vi er ihvertfall forvisset om at elet norske publikum i Tacoma helst, og med stØrre begeistring gaar til en 17de mai-fest, naar ele vet at de paa samme tid er med paa aa rekke dem en hjelpende haancl, som i disse tider saa saart trenger elet.

Publlshed by 1 HE PUGET

SOUND

PUBLISH.ING

(Incorporated) 1125 Tacoma Avenue. Phone>Maih A. BJERKESETH, Editor Res. 1009 So. K St. Phone B~o~dway J. J. BAGGER, Advertis,irig Manåger · Subscription: One Year ..... •' .......... : •.. , • •, ~ •. ":". • .... \ .. • •. $1.00 : One year to Canada ..... \ ............. : ......... $2.00 One .year. to Norway ......••....•.•...... , ...... : .. $2;00 Entered as second-clas.s matter, · May 10, 1930; at the Postoffice at Tacoina, Washington, under Ac.t' of Congress o.f March 3rd, l879.

~

"Hjælp din næste du kristen sjæl træd ham ikke med jernskodd hæl ligger han end i støvet''-BjØTnson. Denne vinter er der overalt her i landet blit utvist en storslagen hjelpsomhet fra privates side. Hvor ansvarlige myndigheter har hatt saa travelt med undersØkelses-kommissioner og "relief"-komiteer, der har behjertede mennesker satt sig i spisseri for innsamlinger og tilstell. ninger, og paa den maate skaffet tilveie hundretusener av .dollars ' som er blitt anvendt til di. rekte hjelp til trengende. Hjertelaget blandt vaart norske folk i Amerika har heller ikke blitt tilskamme. Overalt hvor de er blitt bedt om aa gi en haandsrek-. ning, har de altid og villig været med paa aa hjelpe. I Brooklyn f. eks. er der i vinterens' · lØp blitt utdelt 50,000 dollars til nØdlidende norske. "N. 1\" skriver i anledning denne ·storslagne hjelp bl. a.:

"Vaar tids betydeligste forkynnere er av1sreclaktØrene. Parlamenter kan til en viss grad 1være med aa skape folkeopinion, men elet er pressen som er den suveræne skaper. Man kan ta for sig et dusin bØker, og derpaa læse avisene, og man vil finne at i stil, orientering, ·fremsyn, nØiagtighet og form kan avisenes spalter sammenlignes med den ypperste litteratur."-Dommer McArdlen i en tale i London Press Club.

"Hundreder av norske familier er blitt hjulpet til aa holde hjemmet sammen. Flere tusen barn er blitt reddet fra underernæring og derved sygdom og dØd. Og det er ikke staten eller kommunen som har gjort det. Hvis noensinde mangelen av' et offentlig forsorgsvæsen har været merket i dette land og i denne by, saa er det nu. - Som en relativt liten folkegruppe har nordmennene paa disse kanter gitt et straalencle eksempel paa samhold og offervilje. Koloniens barmhjertighets-budget har været overordentlig stort i alle aar. Omsorgen for vaare gamle, for vaare foreldreløse, for . va are syke og for andre som er ille stedt har skatlagt kolonien hØit. Men den har baaret <let som en selvfØlge, og elet .tjener <len til uvisnelig ære."

''Patrioter'' eller idioter?

* * *

At nØclen forholdsvis ikke er mindre her i -vaar by~ kann enhver som Ønsker det, lett nok :overbevise sig om ved henvendelse til ele in.stitusjoner, som strever med aa lindre nØclen , saa langt de kann. Lutheran W elfare Society , og Lutheran Compass Mission melder om en nØd og elendighet i mange hjem, som man aldrig fØr har sett maken til. Bortsett fra hvilket standpimkt man tar til "charity"-væsenet i sin almindelighet, er forholdene nu saa ekstraordinære, at alle som kann har en moralsk plikt til aa hjelpe;· Det gJæcler oss hver gang vi kan. melde om den rette forstaaelse og offervilje, som utvises fra n o r s k side, og i ele allerfleste tilfeller naar vaare landsmenn blir spurt, er de villige. Lutheran Welfare Society og Lutheran Compass Mission henvendte sig til Nordmennenes Sangforening og bad om deres as.sistanse for en konsert til inntekt for trengende, og de blev mØtt med et villigt ja. Konserten avholdes sØnclag 12. april kl. 3 eftm. i Swedish Tabernacle, So. 10. og I sts. (At konserten ikke avholdes i Norm anna Hall beror paa den omstendighet, at hallen ikke kunne stilles til gratis disposisjon, saaviclt vi har bragt i erfaring.) Vi anbefaler denne konsert paa elet hjerteligste, og ber vaare landsmenn gjØre alt hvacl ele kann for at elet finansielle utbytte kan bli saa stort som mulig.

*

* *

I

Ifjor 17cle mai blev festen i anledning dagen gitt til inntekt for etpar norske familier, som satt vanskelig i elet. Og det finansielle utbytte

Kredit systemet

\'

V ed en hØiskole i Los Angeles, Calif. forefallt forleden et optrin, som med al Ønskelig tydelighet forteller, at "patrioter" i mange tilfeller optrær paa en maate som sterkt grenser til pØbelagtighet. ' V ed denne skole har man en bestyrelse, som Øiensynlig "ser rØclt" noksaa ofte. Ihvertfall meddeles elet, at der fra skolen i de siste aar er blit bortvist 10-12 studenter fordi de har opfØrt sig "un-american." Det vil si, de har vist sig i besicldelse av kommunistiske tendenser. Og naar elet er tilfellet skal de altsaa nektes skoleutdannelse! Hvorvidt <lisse stu~ denter i Los Angeles kunne avstedkomme noen "revolusjon" av farlig karakter, skal vi overlate til den nØkterne læser selv aa spekulere ut. For bare noen faa dage siden var der tre j~nter ved samme skole som hadde blitt saa "kommunistiske" at bestyreren fant elet fornødent aa bortvise dem. Dette syntes en heJ del av de Øvrige elever gikk litt for vidt. Der blev sammenk?llt til et protestmøte, og ved dette mØte optraadte blanclt andre ogsaa vaar lands-, mann Sam. Garborg. Nu kan det ikke nektes at Garborg er kommunistisk anlagt, men han er en mann med et stort og godt hjerte, 74 aar gammel, og absol'11t ufarlig for alle sine omgivelser. Saavidt vi kjenner ham vil han ikke engang kunne gjØre en katt fortred. Midt under mØte. mens Garborg talte, stormet eler 500 "patriotiske" studenter inn i lokalet, og ele gikk straks haandgripelig tilverks. Garborg blev simpelthen slaatt i gulvet. (Der skal ikke saa meget av en patriot til for aa slaa en 74 aar gammel vaabenlØs mann til jorden.) Efter denne helteclaacl blev eler almindelig slagsmaal mellem stuclenterne, og patrioterne seiret i kraft av sin mangfoldighet. At det lykkecles dem aa forstyrre mØte, syntes ikke aa være nokk. Nei, i nærheten av skolen ligger eler en kafe, og patrioterne, som trodde eierne av denne kafe ogsaa tilhØrte ele radikale, fant at elet minste de kunne utrette der, var aa slaa inn vincluerne. Saa kom politiet tilstede og arresterte - Garborg og en annen radikal taler. 1 De patriotiske studenter faar hæclerlig omtale i dagspressen.

man og familien i sine kostbare opholstrecle, ubetalte sofaer og lænestole, med tankerne paa hvad el er nu s k a 1 skje? - efter forgjeves i flere dage aa ha jaget efter en ny job, setter atter mannen sig i den kostbare stolen,' fortrolig med at det vel er siste gang han faar bruke den, og forklarer situasjonen for sin forkjelede kone, som enten begynner ynkelig aa hyle, eller truer med aa gaa til mamma igjen; uten minste refleksjoner over at elet var efter hennes . Ønske og forslag, at den nye automobil, mØblerne, radioen, etc., blev _ hvacl utgifterne angaar - lagt

"Sæt tæring efter næring.",

"Fly ei hØiere enn du har vinMang·e hunde er harens c!Øcl ! ger til," o. a. FØr den nu :saa trykkende "clepression" gjo1:de sitt inntog Om jeg for endel synes ondt i landet, var eler i alle aviser om dem som har elet værst, som avertert kredit paa alt vi treng"fØlge av situasjonen, kan man te og ikke trengte; fra ele nØd\kke komme bort fra, at mange venclige fØclevarer, til de mest "ligger som ele har redet," og utænkelige luksusartikler: Real selv om man er imot klassevæestate, autos, phonographs, radios sen~t, saa taler kjennsgjerninog vaskemaskiner and what not? gene for, at en vaskekone ikke Jeg kjencler familier, hvor arkan forlange en saa kostbar kaabeidsmannens gode lØnn ikke pc som . millionærfruen. strak til paa langt nær, at møte Jeg mener hermed aa ville si, ele maanecllige avdrag, og naat foruten hus til hjem, skulcle turligvis rente for belØpene, kreditsystemet bandl;r,'.'es mest med agenter og kollektere iclemulig, i betragtning av at det ligt lØpende paa dØrene. Det med renter forØker betyclelig ·utpaa mannens skuldre. maa være aa gjØre sig selv til en gifterne for dem som benytter slave av tilværelsen. Ja, saa komDer er flere ordsprog som pas- elet, og noget burde spares for mer opsigelsen fra "jobben" med ser inn her, som advarsel mot "a rainy day." kort og ingen varsel, saa sitter en slik situasjon: B. N.

V I K I N 1.G

ave! Donftt

oard

Forskjellen mellem aa spare penge og det. aa utvise unaturlig pa ah o Iden h1 et, er forskjellen paa gode og daarlige tider. Penge innsat for eks. i en Building & Loan Association e.ættes øieblikkelig i omløp, ved kjøp av materialer, utbetaling · uv lønn til bygningsarbeiderne og i mange andre retninger. Kort sagt: de settes i sirkl1lasjon og du og din nabo faar derved arbeide og en chance til aa faa pengene tilbake igjen. Paa samme tid som pengene gir arbeide til dig og andre, arh eider de for di g, og betaler clig renter. $1000 innsatt i en Building & Loan Association er omtrent det samme som aa ha en mann i arbeide fOT dig en rnaaned og gir dig profitten av hans arbeide.

VI MOTTAR Building & Loan Associations certifikater til full værdi, naar De kjøper møbler hos oss.

ON SAVINGS

CRAIG FURNITURE'' CO.

compounded Semi Annually We have never paid less

1137 Broadway

HVORFOR IKKE BEGYNNE DIN SPAREKONTO IDAG?

st

0

I

' Sparepenge innsat i vaar Association er sat i arbeide under god sikkerhet. Pengene er utlaant for bygning av hjem, hvilket mener arbeide for snekkere, murere, elektrikere, malere og andre.

I

Vaar plan er goli for den enkelte og kommunen som et hele.

20 %off on Ladies Suits, Dresses and Coats

$1.00 til $5,000 mottas.

PIERCE COUNTY

Men' s Special Still On

S I

(Tp April 1.)

S!

Suits and Overcoats Cleaned and Pressed 75c

& LOAN ASSOCIATION

Now is the time for cleaning curtains and drapes

107 So. IOth St. TACOMA

WE DO DYEING

Washington Cleaners &Dyers 1104 -

Main 603

6. Ave.

DØTRE AV NORGE Embla No. 2 holdt sitt mØte forrige torsdag med omtrent 75 medlemmer tilstede. - Der var flere søstre tilstede som har været borte i lang tid og elet var selvsagt at de var velkommen. De maatte alle si noeh ord. Der rapportertes endel syke

medlemmer. Vi fikk ogsaa hilsen fra en sØster som er i C,alifornia for sin helbreds skyld;. hun var ikke saa bra. For "losjens beste" spillet fru Kristoffersen et pent stykke paa piano. Dernest læste fru Lizzie Nilsen et dikt om den fØrste bukse og tilslut leste fru Gundersen et overmaate morsomt

stykke, saa der blev svert til latter. , Der var ingen optagelse paa dette mØte, men næste mØte, nemlig den 2. april blir eler mange som skal gaa inn i losjen. Det blir 24 aar denne maaned siden Embla blev stiftet, og losjen har gaat frem i disse aar og har gjort meget godt for mange. Der er nu ikke mange igjen av de fØrste stifterne. Vi skal ha en liten festlig sammenkomst paa vaart næste mØte i den anledning, saa alle dØtre bØr være tilstede. Efter mØtets slutning servertes kaffe og kaker.-Korr.

NOW F'EATURING NEW LOWER PRICES IN

Sale of Overstuffed Furniture and Odd ressers 50 Overstuffed Suites now on display on our Broadway floox at a saving to you of 33 percent or more. Terms to Suit

SALE STARTS TODAY

Trade in Your Old Set

DAVENPORT AND CHAIR In high grade taupe and rose velour. A roomy set with tall-back chair. Sale price, the 2 pieces-

$43.50 OTHER OVERSTUFFED SUITES PRICED UP TO .. $369.00

2-Piece Mohair Suit,eSells regularly at $119.75 ...........•

98.50

·Factory Close

ut Sale ~

FORTY EIGHT END

TAB LES

Forty Eight .DRESSERS

Square; walnut veneer top, size 10x21 inches

A roomy ivory dresser with 20x24 inch plate glass mirror -Sells regularly at $19.50

li

Sale Price Just passing the saving over to you!

85c Each "

, While they last !

........-....-........................

~

STEEL BEDS, COIL SPRINGS & MATTRESSES at Special Lower Prices During This Sale-

s.

JENSEN, Manager Broadway Floor

UGET 1307-Broadway-1311

OUND

URNITURE Co. Main 3139


WESTERN

Side 5

VIKING

. . . . . . . . .~.ø&" ...................... - - - - -

NY~~~~AV

K. Preus, den velkjente presiåent av Luther College, Decorah.

_N_v_tt_E_._T_E_R_Av

•il . ,,__,.

~;

C

-

"lllllllllllllllllllllllllll'

SÆT EDERS PE'.NGE

i virksomhet

pct. i preferred certificates av Bratrud Mortgage & ·Realty Corporation, 945 Commerce St.

( til 6 C C

C • . MUSIKPLATER

Skriv til Miss Wennes for fri katalog

LOKAL INTERESSE I;

-1<

l

* *

Dødsfall. - John A. Peterson, 60 · aar gammel, avgikk ved dØden forL torsdag. Han var eier av et apartment paa 6th ave. og

lel~~r e~vta:;::!~ ;~e~~:se~~~~~

"ol•l-an..,d..,...,.o..,~·s•a..,..a""e""t1_a..,v_s..,t•i·f·te•r•·11..;:e

l""'W ... et brev eller brevkort adressert ~ til 1125 Tacoma Ave., eller benyt 1 k . telefoneme: Broadway 3435 eller . ta er paa nors·. Musik og sang Main 2520. Naar din ven eller · av Stringbandet. Solosang. Tirsnabo har fØdselsdag eller selskap dag aften kl. 7 :30 fælles bibeltii en eller anden anledning - la. os vite det! - Skriv kort og greit! me. Onsdag aften kl. 7 :45 korOm ikke stilen er helt lOO pct., Øvelse. Torsdag aften kl. 7 :30 spiller ingen rolle! - Meddel os nyheten, det er hovedsaken.-Red. nedvei·dsgudstjeneste. Langfre.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..,- dag kl. 10 :30 fælles gudstjeneste

M st. og ellers en velkje.ndt bygJ:l:r.• og fru A. B. ASibjØrnsen, Han _var fØdt i Norge; 3503 Ea. G st. blev lØrdag aften Mtisikplater sendt pr. kom rut fra Mmnesota for 40 aar overrasket av en skare venner post C. 0. 1). 1 siden. Han var i sin tid med-I orr kjendte. _ Anledninrren var lem ;w bystyret i ~uyalli.1p. h~iens fØdselsdag. Fru Haaland AvdØde efterlater sig hustru og holdt en storartet tale og overlen datter; t? barnebarn, en sø- rakte en vakker present. Fru Asster, fru Elizabeth M. Furseth, bjØrnsen takket for gaven. Ef908 Broadway, Tacoma, Wash. og en bror, Peter, her i Tacoma. ter dette blev der vekslet med ------~ Begravelsen foregikk lØrdag. musikk og sang av Ole Peder- N els Anton J ense.n, 65 aar, sen og fru A. M. Asbjprnsen. b . et død e forr . . torsda g i av yens Selskapet tilbragte en hyggelig SØNNER AV NORGE hospitaler. Han levet i 313 East aften. Fru AsbjØrnsen Ønsker Norden No. 2 mØtte 19. mars. 50. st. Efterlater sig hustru og herigjennem aa faa uttrykke sin FremmØte var ganske bra, og en datter. AvdØde har opholdt hjertelige tak baade for opmerksakerne gikk greit og glatt fra sig i Tacoma i 22· aar. somheten fra de 40 gjester og baanden under president Harry _ Fru Anna N. Pease, avgik den vakre presang. L. Hansens ledelse. ved dØden forr. onsdag i sitt * * * Komiteen for_ familiefesten rap- hi"em 1211 N 4th t 65 V aar aare læseTe vil idag igjen . . o. s " parterte at festen vil bli avholdt gammel. Hun var fØdt i Norge. finne en liten annonse fra Brat4. april kl. 7 :30 aften. Adgang men kom til Amerika for 60 rud. __ Eftersom der er mange for medlemmer , og deres respek- aar siden. I Tacoma har hun le- som nu ten k er paa aa gjØre en . tive koner. Derimot ikke for kjæ- vet i 40 aar. Hun efterlater sig forandring med hensyn til an:rester, ~~~rfor saad~1.~?e tilraa-1 mann, samt en sØster og to bar- bringelsen av sine penge, komdes aa gifte paa sig for den nebarn. Begravelsen foregik mer annonsen i rette tid. 6 pct. 4de april. Hurry up 1 . lØrdag fra Buckley-King. er en god rente, og Bratrud B~oder ~eese paa vefne . av Mtge. & Realty Corp. er saa vel og fordelagtig kjendt, at mange k om1teen L0r sammens utnmg med dØttrene, rapporterte fremDet norske skib "Nyhorn" av sikkert Ønsker aa hØste fordel <leles "nothing done." Han had- Knudsens rederi, Haugesund, los- av denne 6 pcts. rente. -Oe sammenkallt mØte, glemt det set 360 tonn kopperkis her i Taog dØren var derfor stengt da coma igaar. Lastet stykkgods Hr. John Wick, 826 So. 96. ·et eller to av komiteens medlem- for Syd-Amerika. Flere ])l ev lei rik av M guth >"rd ag a ft en d en .21 mars mer kom for· aa drØfte pro ble~ terne om b or d b es>" te et o- behagelig overrasket av e~ skamet. Komiteen b1ev avski" edie-et <listkirken onsdag aften og del- re venner som hadde funnet ~ - uten takk! tok i programmet med sang og veien dit' ut, baade for aa gi Gamlehjemssaken var . igjen' musikk. "Nyhorn" fØres av kap- ham en opmuntring efter hans oppe (for 99de gang1) Nu blev tein Ommundsen. lange sykeleie og for aa Ønske <let besluttet at der hver hØst "Borgestad" av Porsgrunn gik ham til lykke med fpdselsdagen. skal avholdes en tilstelning til til Olympia tirsdag efter en tur Følgende herrer med sine fri.ter 'inntekt for gam1ehejmmet. innom Tacoma. var ~ilstede: Markusen C. AnBroder Rudblph MØiler og br. * dersen, H. Hendricks, PederLorentsen fra Seattle besØkte oss Hr. C. Mathiesen, 4215 North sen, Engebretsen, Reid, Fred 01denne kveld,' og frembar gode Gove, fikk brev fra Norge for- son A. Ar\~ersen, Harstad, WalØnsker og hilsener. Tige ··uke, hvori meddeltes det lacker, Westley Trane, Hj. J ensØrgelige budskap, at hans bror sen, ;;amt fruerne: F. HendrickEfter mØte optraadte en 61- var avgaatt ved dØden. · * * sen, Ha 1vorsen, Soloy, BjØrnsen aarig akrobat fra Oslo. - Efter og frk. Homersfors og Olga kunsterne aa dØmme :.skulde man Cirkel no.. 3, DØtre av Norge \i\Ticks fra Seattle. . tro han var 16.. Hallingstad paamØter onsdag 1. april hos fru stocl at mannen aldrig kunne * * * Norm. Hansen, 4419 So. 7th st. Gode baate· for bruk paa gjort elet, hvis det ikke var forSundet.-B. Norstad, 4806 So. di han var fi-a gamle Kristiania. Lunch serveres kl. 1. M st. Mad. 3139-L. Og hadde gaatt paa samme skoCirkel no. 1, DØtre av Norge le som han (Hallingstad.). Da * * * mØter tirsdag 31. mars hos fru Ny Studio! Nye lokaler! Nye kravet reiste sig om at H: skulde vise noen lignende kunster, Jack W oog, 6029 S. Pug. Sound. la ve priser! Se fotograf Lee, rom 312, Washington Bldg" 11. unclskyldte han sig med at han Lund)! serveres kl. 1. og Pacific Ave.-(adv.) * * "'ikke var oplagt." EKTE DANSK SMØR og kjerneEft~r mØte kaffe og. svingom. melk i Crystal Creamery, Crystal Palace Mark et, 1f th og Market St. D er er noen ualmindelige go. * * de kjØp pa mØbler i Puget Sound' * * * SØnner og Dptre av Norge vil . I anledning- en nær forestaa- F urn1~ure Co., 1309 Broadway. holde sine regulære mØter paa torsdag 2. april. Døtrenes mØte ende "glædelig begivenhet" var Gaa ned og tal med hr. Sigurd fru Bjerkeseth, 1009 So. K st" Jeilsei1, So m er b es t yrer i. B. rovil begynne kl. 7 :30 og sønnerachvay avdelingen. Dere kjennes kl. 8 præcis. De to losjer gjenstand for besØk av en hel . del damer saavel fredag aften Iler alle Jensen , og h an k an g1 c vil være fer d ig med sine forretsom tirsdag middåg sistleden. - detaljerte oplysninger om alle ninger kl. 9 :15, og da vil de begVed begge anledninger var der ting vedrØrende salget. Se forge samles i sal no. 2 for et fellesprogram. - SØnnernes del av ca. 30 tilstede. De bragte med Øvrig annonsen. programmet vil bli varetat av sig mange nyttige og vakre ting * for den ventede "nykommer." p G A end el av foreningens eldste medastor ustav . Storaker er lemmf!r "banebrytere" i lonu. tilbake efter en tuL til Calif. sje Norden No. 2. Fru C. Mathie&en, 4215. No. hvor han avholdt en rekke mØEn komite bestaaende av Ingv. Gove hadde fØlgende for "din- ter i Eureka. Pastoren vil tale Jetland; dommer J. M. Arntson ner" sØndag 22 · mars: Hr. og søndag form. i Methodistkirken, og B. L. Kirkebo, holder nu fru Carl Elvestad og datter Eve- So. 16. og J sts. til sØndagsskopaa aa utarbeide et program, og lyn, hr. og fru Ose. Hjellum, hr. len kl. 10 paa engelsk; speciel vi er sikker paa at disse brØdre og fru Kaare Hansen og sØnn Palmesøndags gudstjeneste paa kan sveise sammen noget grepa Kenndt, hr. og fru Paul Tor- norsk kl. 11 med god sang og godt for anledningen. Vaart hØi- gers, samtlige fra Seattle, samt musik. LigamØte kl. 7 og aften.este Ønske er at begge losjers hr. og fru Glundberg og frk. Kate gudstjeneste kl. 8. Onsdag aften me dl emmer vil mpte op den af- Gilcrist av Tacoma. gu d st"3eneste kl . 8 . Torsdag kl. i:en i flokk og fØlge, - at gam1 lunch og kvinneforening. Skjer1e1mra i Norden no. 2 vil være Helen Mason og Hadley G. torsdagsmØte kl. 8. Langfredag tilstede for aa hØre og se sine. Spencer blev siste lØrdags aften gudstjeneste kl. 8. Konfirmankamerater fra svundne dage. - ekteviet av pastor H. P. Halvor- terne lørdag kl. 10. Alle er hjerHvad DØtrenes program vil bli, son. Vi Ønsker tillykke. telig velkommen. Særskildt fremvet vi ikke, men noe framifraa me d e, nykommere og sjy)menn. godt er vi s·ik1rnr paa det blir. Gullbryllup. Den 1. april * * * Den Norsk Lu.th. Frikirke, 15. Husk datoen og kom l Tors- blir det 50 aar siden hr. og fru .;'! ? ·1·1 H . L . H . K. L. Hauge, 436 East 63. st" og syd K sts. H. P. Halvorson, <Uag ~· apn . blev ~kteviet i Lindaas kirke ved pastor. Iaften (fredag) kl. 8 Bergen. I den anledning har myjter Ungdomsforeningen hos barna og venner av hæderspar- hr. og fru Nils Varenson, 1121 KAPTEIN FOLGERØ et planlagt guidbryllupsfest, som Syd 19. sts. Søndagsskole og biLØrdag aften 11. april vil kap- skal holdes i Dethlehem kirken, belklasse kl. 9 :30 morgen. Gudstein FolgerØ bli i Tacoma og East Harrison og G sts" kl. 7.30 tjeneste kl. 11 (eng.) Koret holde foredrag om sine eventyr- onsdag aften den 1. april. synger, solo av hr. L. E. Nelson. lige ture over Atlanterhavet. Hr. HatJ.ge fylder 75 aar den søndag aften kl. 7 :30 avholdes Foredraget vil bli ledsaget av lys- 27. mars (idag.) Vi gratulerer! 40 aars fest i Misisonsforeningen. billeder. Se forØvrig neste nr. Pastor I. Tollefson der stiftet * * av bladet for videre detaljer, · Abonner paa Western Viking! foreningen taler (eng.) Hr. John

mest~r.'

-.1

BROA Al RADIO & MUSIC CO.

* * *

* * *

av flere av de Luth. kirker i the 'Ltith. Memorial Church, 5. og syd I sts. Hver lØrdag morgen kl. 10 mØter konfirmanterne. De innbydes til alle mØter og gudstjenester. Zion luth. kir_:ke, So. 59. og Thornpson av. A. E. Myhre, pastor. Søndagsskole og bibelklasse kl. 9 :45. Gudstjeneste kl. 11, engel 3k. Kl. 8 aftensang av koret assistert av en lr\rartet fra P. L. ~

C. Deklamasjon av frk. Deborah Olson. Skjærtorsdag aften kl. 8 guJstjeneste med altergang. Langfredag aften kl. 8. KvinneDer blir ogsaa gudstjeneste foreningen mØter onsdag 1. apr. Fru Olaf Andersen beverter. Koret møter onsdag aften kl. 7.30 og koafirmanterne lØrdag kl. 10.

H.

* *

*

* * *

* * *

*

* *

* * *

* * *

* * *

*

* * *

Trefoldighetskirken, - Gudstjeneste palmesØndag kl. 11. sønclagssko le og bibelklasser kl. 9 :45. Luther liga kl. 7 :30. Tirsdag aften kl. 8 Trinity Guild. Onsd:tg kl. 4 konfirmantene. -:Torsdag kl. 7 :45 korøvelse. LØrdag kl. 10 konfirmantklasser og lprdagsskole. Kl. 11 barnekoret.

S·ÆTTES STOR PRIS PAA! '~

Den personlige opmerksorrihet og ledelse vi al tid utviser, har vi

* * *

* * *

1

funnet, blir satt _megen pris paa. Dette har spillet en stor rolle i erhvervelsen av det gode omdØmme vaar forretning nu er gjenstand for.

Parkland Luth. kirke. - PalmesØnclag Konfirmationsgudstjeneste kl. 10 :20. Langfredag kl. 10 :30 norsk gudstjeneste og eng. om aftenen kl. 7 :30.

PARKLAND

BEAUTYSHOP Telephone Madis·on 145-R-2 Expert service in all lines Beauty Culture

C.O.LYNNCO.

Schoolgirls

shampoo and

of

haircut

50c

MORTUARY

Parkland, Wash.

•q)istinctive Gfuneral Service 'Phone.:'Main 7745 717 TACOMA AVE,

DR. Wm. SMITH

* * * Bethlehems menighet, E. Har-: rison og G sts. J. P. Bugge midlertidig prest. Konfirmanterne lØrdag kl. 10. SØndagsskole og bibelklasse kl. 9 :30. Engelsk pre-· diken kl. 10 :30. Norsk kl. 11 og engelsk om aftenen kl. 7 :45. Mand'.l.g aften kl. 7, orkestery)velse. Kvinneforeningen mØter ons-. dag i kirkens skolesal. - Norsk nadverdsgudstjeneste torsdag aften kl. 7 :45. Kings Daughters meiter fredag aft en kl · 7 :30 h os JU Ruth Berglund, 624 East Div. Lane.

i

*

* * *

Hr. og fru Antonsen, Parkland var hos fru Antonsens søster, fru Serwold, Poulsbo, over lprdag og sØndag siste uke.

TANDLÆGE

Am. Luth. k:;yrkje skal ha P.arkland 4-7 juni. Styret var Parkland, Wash. for eit 3 aars "liberal art" kurTelefon Madison 169.J.4 sus vert •gjeve i 1933 og eit 4 aars, kurs i 1934, dersom dette kurs vart godkjent av universi10 PCT. AVSLAG til kunder som betaler kontant tetet, og samarbeidet millom dei og avhenter tøiet selv. ymse kyrkjesamfund vart halde VI HENTER OG LEVERER vedlike. Eit tre aars lærerskuleLAUNDRY kurs vert teke til med allereide PARKL.A:ND Telefon Madison 145-J-1 næste aar. Tilslut vedtok styret styret ein plan som dei ventar HAR DE GLEMT KONTINGENTEN? vil gjera det mogelegt at eit internat (dormitory) for gjenter :-............_ ......................................................""!! kann verta bygt innan kort tid. Naar De er paa K Street kom

*

Elim Ev. Frikirke, 14. og So. Hr. Paul Preus reiste til St. L st. Chr. Myrdahl, pastor. Søn- Paul forrige uke for aa delta i dagsksole og. norsk bibelklasse sin mors begravelse. Fru C. K. kl. 10..... orsk gudstjeneste kl. 11. Preus var enke efter avdØde C. UngdomsmØte (eng.) kl. 5. Opbyggelse kl. 7:30. Tirsdag møter musikforeningen kl. 8 aften; Onsdag bibelsamtale og bØn kl. 8. Fredarr aften k.1. korøvelse. ..,

innom

DEN NORSKE KAF'E 1408

So.

K St.

UTVALGTE NORSKE RETTER

Rimelige priser.

:ui••••••••••••••••••••••••••ll!!!!! DE SE DET

I

Opløp i Trønderlaget! Onsdag 1. april blir det stormlØp mot Norm anna Hall ti da har TrØnderlaget sin ~anlige "social." Der blir kortspil - en masse god mat og den fineste kaffe som noens in de er smakt. God musikk og dans. Aa dans bli de au ja. Du veit naar TrØndcran kjæm sammen me ve11nerne sine, da bli de morro ! Kan du ikke ha moro den kveld::n saa vet vi, at der er noe galt fatt med din lever, og da er det en <!runn til, hvorfor du maa ~

komme til N ormanna Hall, 15. og K st. onsdag lste april kl. 8. Don't glem bort to come that kvell. Fine premier.-T-en.

De viktigste og mest interessante hendelser under aaret fremstilles i ord og billeder i den store mesterfilm

·s

N 1 Som forevises i

TEMP·LE THEATRE (Furmm· Heilig)

Tacoma, Wash.

307 So. 2nd St.

SOndag 5. Kun to forestillinger -

ril

Kl. 3 eftm. og 7 aften

Nogen utdrag fra filmen:

A'ndree-mennenes siste færd fra Tromsø langs clen norske kyst til Stockholm. · 1, · Stockholms- og landbruksutstillingen 1930. Pastor M. A. Pedersen, som Riksdagens aapning. i 25 aar har været missionær i Goodtemplarordenens 50-aars jubileum. Santalistan, India, talte i kapel"Svenska Flaggans Dag" feires i Stockholm. let ved P. L. C. fredag forrige Lingjubileet den 6-9 juni 1930. En usedvanlig uke. Paa en humoristisk og intebegivenhet med 7,000 kvinnelige og 4,000 mannressant maate fortalte han om silige gymnaster i opvisning i Stockholm Stadion tuasjonen i India idag og om de og paa Ladugårdsgærde. vanskeligheter so.m en missionær Haver med elektriske drivbænker. har aa kjempe imot derute. Der Svenske Seilerforbunds konkurrancer. Kongelige er for tiden 50 missionærer i Travløp paa is-bane; kunstløp paa skøiter av den Santalistan. Av disse er 20 norsvenske mester Gillis Grafstrørn; skiløp; ridske og 20 danske. ning, m. m. m. fra svern3k sports- og idrettsliv. * * * Verner Heidenstarn feirer si.n 70-aarsdag. "Polyanna," skodespel i 4 akN yttaarsaften i et svensk hjem. ter vart siste fredagskveld framKong Gustafs 70-aarsdag. synt i gymnastiksalen ved P. L. Innvielsen av minne-templet vecl gamle Birka, der C. av Parkland Dramatiske klub. Ans gar først prediket den kristne lære. Ca. 450 mennesker var tilstades og inntekta gjekk til Parkland (Dette er kun nogen faa av hendelserne.)

PARKLAND, WASH.

P. T. A. Framsyninga var utifraa god og tok nærpaa 3 timar. Eit 15 stykker orkester, leida av prof. Edwards, spelte fyre stykket og millom aktene.

* * *

EN BILLEDSERIE SOM SØKER SIN MAKE! ENGELSK TEKST SPECIEL MUSIK ARRANGERT FOR FILMEN

Skulestyret for P. C. L. mØtEntre: 50c - Barn under 12 aar 25c te i Parkland siste tyrsdag og avgjorde mange viktige ting. Auspicier: Komiteen for Vasa Ordens storlogemøte Styret gav lov til. at skulebygi Seattle 1932. ninga og grunnen vert brukt for I elet mØte Stillehavsdistriktet av iili!llllllllllllllllllllllB!lllllRUllllllllB'llll\Bllllmmi!!llllll!Bi!!iillllllll!llllllllll'!ma•ammmmmadf


WESTERN

Side 6

VIKING

D. epress1on, ' "J • ;:,.

I

ET OG ANNET

I

Av PEDER NEbSON ~-.................................,_....,.,_.....,...............

Det er rett hr. redaktØr, gi oss originale norske fØljetonger som "Steiner Nysveen." De fleste av vaare norsk-amerikanske aviser opvarter oss aar efter aar med billige oversettelser av amerikanske røverromaner og sentimentale kjærlighetshistorier om engelske lorder og tyske grever, om et liv som vi norske ikke har noen interesse av aa læse om, og under forholde som vi ikke har noe greie paa. Nei, gi oss de norske fortellinger, fra Norges natur og bygdeliv, ting som v1 nyter aa !æse om !

* * *

Da kommunisterne i Rusland gjorde oprØr mot kapitalist og zcar-tyrraniet blev .det med fete typer i avisene i de kapitalistiske lande kallt for mord og røveri. Men verdenskrigen, hvor millioner og atter millioner av landenes beste menn blev sprengt i stykker og levende opbrent av de forferdeligste gassarter, og hvor kvinner og barn blev myrdet og skjendet, - blev kallt .en retferdig krig. Og hvorfor? Fordi det var en krig i de kapitalistiske styreres interesse. Og hvad gjorde det da om noen millioner menn satte livet til, bare de fik tjene sig noen ekstra millioner dollars. Russland. gaar fremover med stormskritt, og at resten av den siviliserte verden er redd dem, forstaaes derav, at de paa all~ vis prØver aa holde Russland tilbake fra at bli et akerbruk- og industriland.

i harnisk over spØrsmaalet, og rakker ned paa hverandres bygd og skryter av sin egen. Men undres paa, om tkke alle vi utvandrede nordmenn finner vaar egen fØdebygcl vakrest? Vaar egen bygd med de sillrende hekke, skogkledte aaser og grØnne lier. Bygda med de glade minner fra ungdommens dage - og med minnerne om far og mor ! Jeg synes selv at min fØdebygd Hadeland er den vakreste, men vil ikke rakke ned paa min næstes bygd om han synes sin er vakrere. Jeg ærer ham derfor, og har ikke bruk for dem som !akker ned paa sin og andres fØclebygd. Den som glemmer sitt fØdeland og fØdebygd vil ogsaa bli claarlige borgere av et annet land. - De vil i nØdens stund glemme det, like saa hurtigt.

* * *

Hvis landsmaalet er saa populært i Norge som maalmenn herover vil ha oss til aa tro, hvad er saa grunnen til aa saa kjente forfattere som landsmaalsforfatteren Olav Duun kan prise sig lykkelig naar han opnaar et oplag paa 7000 eksemplarer? Jeg maa her faa lov aa fortelle at annet bind av Olav Duuns store serie om "J uvikingane" netop er utkommet i engelsk oversettelse paa det store Alfred A. Knop{ forlag i New York under titelen "The blind Man." Første bind cttkom siste aar under titelen "The Trough of the Wave." For to aar siden utkom han "Det gode samvite." (The good Concience) paa samme forlag, saa Duun blir snart mere læst av ele amerikanske læsere, enn i Norge. * * * Vi har her i Amerika endel * * * "norske" kirkeskoler. . Især er I Chicago utkommer der et de meget norske naar de er i norskamerikai1sk tidsskrift "Norpengemangel, og er ute og tig- den," som jeg vil faa gi litt fri g~r blandt de gamle settlere i avertering, da elet er et filantrocle norske distri~der, Da Jyder pisk foretagende som ikke utgidet; "Vær med og bevar norsk-.. verne tjener en cent .paa. Tidsdommen og elet norske sprog! skriftet utgis av elet Litterære Det er din plikt!" Men naar Samfond i Chicago, med det forsaa innsamlingen er over og nok maal aa bevare norskdommen og 'av penger er innsamlet, glemmes elet norske sprog blandt oss. for elet meste hærropet og elet "Norden" utkommer en gang norske sprog glemmes ved sko- i maaneden med interessante arlen igjen. tikler og fortellinger av de beste Ja, det er kommet saa langt at skribenter her og i Norge. Tidsen hel del av ele unge studenter skriftet - der er paa 32 sider av norsk avstamning ved disse - er trykt paa godt. glanspapir skoler ikke forstaar et ord av og hvert nummer inneholder en norsk efter de er "graduert" fra masse vakre illustrasjoner baade disse skoler. fra Norge og det norske AmeFor en tid tilbake saa jeg et rika. "Norden" koster $1.50 pr. "movie picture" av en sanger- aar og bestilles hos C. F. Berg, færd fra eh av disse skoler hvor 2334 N. Keclzie Boulevard, Chistuclenterne var i Norge og sang. cago, Ill. Jeg tror redaktøren Det var en student fra den av "Western Viking" er saa ''norske" skolen som fremviste norsk-interessert at han gir filmen og holdt. foredrag og han "Norden" denne anmeldelse. var graduert fra denne kirkeskole. Men kunde han et ord norsk? Nei takk! Han kunde J. M. AR N T S 0 N ikke engang si de norske navNorsk Advokat nene som forekom paa filmen - Praksis for alle retter skikkeligt ! Tel.: Main 5402 Et sted saa vi et billede hvor Puget Sound Bank Bldg. koret stod opstillet i No1:ge og hØrte paa en av Norges store Henry Arnold Peterson menn holdt en tale for dem, Men Skandinavisk advokat ele saa noksaa utilfredse ut. StuMain 718 denten fra vaar "norske" skole 1016-17-18-19 Wash. Bldg. som fremviste filmen, sa da disRes. tel. Proe. 2861-R se ord: "De maa undskylcle at vi ser saa utilfredse ut, for de fleste av oss forstaar ikke hvad N 0 R D M .Æ N ·D der sies allikevel, da talen blir I A :M E R I K A holdt paa norsk." Ja saalecles som Ønsker at fØlge begiventalte studenten fra yaar "norske" heterne i Gamlelandet bØr skole. abonnere paa De har stØrre eller mindre kor flere av disse. skoler, men har De noen gang hØrt dem ha et (Aftenposten's Landsutgave) ""porsk program? Hvorledes kan disse skoler si at de bevarer som utkommer i Oslo 3 gange norskheten og det norske sprog ukentlig og bringer alt nyt av interesse blant sine landsmenn i vester-

* * *

I et blad i Østen er elet krig med pennen imellem ·to trøndere om hvem som har den vakreste fØdebygcl. De er kommet. rigtig

AV

'T'L ' J JJ.15

··- -··

---·ii'" -...

r~-r ~·r•

PROFESSOR P. J. BARDON

(Pacific Lutheran College, Parkland, Wash.) III. machines into every corner of "The nation has faced other our industrial life had driven unemployment crises. The same men out of the factory and into bread lines that now gather in the ranks of the unemployed. the bowery have gathered there Only on this assumption can the before. But the stock explana- paradox be solvecl. If the farms tions <lo not altogether explain and factories of America turn out this ane-and perhaps the stock their full quota of human remedies will not as surely re- supplies and use · fewer human lieve the present situation. Un-. hands in the process, the rnaemployment has always been chine musf take the blame-or associated with hard times. But praise. business has always picked up I "A view of the country's leadagain in time and jobs were to ing industries gives a vivicl be had for the asking. . : picture of the gains which have "The present unemployment been made by the machine. The crisis is distinctly different. (No- following table shows, first, the tice that this cliscussion is on change in the volume of output conditions in the prosperous in the years 1923-1927; seconcl, year of 1927. Business is good, the change in the number of but unemployment is steadi!y on workers employed, and third, an the increase.) index of self-sufficiency obtained "More and more the finger of.· by adcling the gain in output to suspic1on points to the machine. the clecrease of workers. The It begins to look as if machines industries are ranked in the order had come into conflict with men of their achievements in seif-as if the onward march of sufficieney:

...,d .....d .., Cl)

Cl):::!

"

bJl p.

~~~

fl;

,d 0

" Oil {petroleum refining) ....... . Tobacco ........................ . M,eat (slaughtering and packing) Railroads (1922-6) ............ ,. Construction (Ohio only) ....... . Automobiles {1922-6) ........•. Rubber tires .................... . Bituminus Coal ................. . Electricity (1922-7) ............. . Steel ........................... . Qotton Mills .................... . Electrical equipment ........... . Agriculture (1920-25) .......... . Lumber ......................... . · Men's clothing ................. . ff'aper .... ·...................... . Shoes ......................... ; .

84 53 20 .30

11 69 28 4 70 ,8

3 10 10 6 1 0 7

...., d d

Q)

..;.J •I-!

s

§Cl)

"... d bJl 0 >. Q)

p,

C'd ,d

15.i

"

s

he would probably say the same thing about om education. The adequacy of present day college and university education is every where challenged. Says Woodrow Wilson, the great university president: "The great voice of America <loes not come from the seats of learning. It comes in a murmur from the hills and waods and farms and factories and mills, rolling and gaining volurne :.intil it emnes to us from the homes of common men. Do these murmurs echo in the corri<lors of the universities? I have not hearcl them. The universities would make men farget their common origins, farget their universal sympathies and join a dass-and no dass can serve America." In consideration of results and with the very rapid increase in amount of money spent oh education, the people are beginning to be in cloubt as to whether the results justify these expenditures. Returning again to Carleton H. Parker. As his reading and convictions grew, he became more and more outraged at the way economies was handled in his own uni-

versity, California." He · saw students after students having every ounce of inteHectual curiosity ground out of them by a process of economic education: that would stultify a genius. Any student who continued his economic studies did so in spite of the introductory work, not because he had one Iittle ounce of enthusiasm aroused in his soul*) Dr. Parker became .convinced that orthodox econmics had served its day and needs reforms. He continues: "Refori:ns means a militant minority, or to follow Tratter, a small herd. This little herd would give council, relief, and recuperation to its numbers. The members of the herd will be under merciless fire from the convention-ridden members of society. They will be branded outlaws, radicals, agnostics, impossible, crazy. They will be lucky to be out of the jail most of the time. (To be continued.) *) Dr. Parker allowed no notebooks .and note-taking in his beginning classes in economics, and he gave no written examinations. Quoted from "American Idyl" by Mrs. Parker.

Cl)

5 13 19 1 15 48 7 15 52 9 13

89

6

16

5 21 7 7 12

15 15 8

BRUNSWICK RADIO FREE

66 39 31 26 21 21 19

We invite you to participate in a fascinating and novel Musical Contest. The first prize will be a bran new 1931 Model 15 Bruns· wick Radio. For full partlculars tune in on 1K V I DAiliY i:t 1:45. Numerous other prizes will be given so that everyone w11l have a chanc-e to win, and--iREMIEMJBER: Listen to our regular 1:45 p.m. broadcast over K V I.

18

PRO!CTOR 112

17 16

7 5

"In the builcling inclustry although a humanitarian measc especially have labor-saving de- ure in origin and purpose . has In the Gamble Building 2709 North Proctor 'Street vices made spectacular advances. been within recent year practicThe trenching machine, the gas- ally appropriatecl by the corpo- L ......-.....,.....,..,.......,.....,_.....,__.....,__.....,..,.......,_.....,__.....,______llii oline erane, the bucket-conveyor rations. It was aimed at restrainand other devices have gone far ing and checking the powers of to ma.ke construction a machine wealth and 'privilege. It was to PH.ARKA.OY 5 galloner for $2.50 industry instead of a collection be a chartei; of 1iberty·for human Gilmore, Shell og Texaco SKANDINAVISK APOTEK of hand trades. One gasoline rights against property rights. Gasoline emne takes the place of ten or The transformation has been Recepter er vor speclalltet twelve laborers. The full story rapid and complete. It operates Samson og Firestone gummiAgenter for ringer hos of men displaced by machines today to protect the rights of '3ALUBRIN, HASSELROTB JERNhas yet to be written." property to the detriment of the VIN og FLUSS PhA.STER Neighborhood Filling In the light of these figures, rights of man. It has become , ::MAIN 7314 Station it is not surprising that the pre- the Magna Charta of accumul- ' 15. & K st. 1026 Tacoma Avenue South Alfred Iversen sent depression should have ated ;i.nd organized capita!." produced an employment crisis Apropos to this, the Comunparallelled in the country's mission says: history. "It is thus clear that the America is obsessed with a Fourteenth amendment not only quantity-prosperity philosophy has failed to operate to protect that seems to be approaching the persons' rights but has operated bursting point. Quantity pros- almost wholly for the protection perity probably some clay wilh of the property rights of corpoburst like an overdriven fly rations."-Reprint from Sen.Doc. wheel. Two years ago, Hoover, 415. 64th Congress, 1916. and still more his party, promisThe above has made clear that ed quantity prosperity. They profits are considerecl worth promised to maintain it; it has more than the individuals that fallen. Will they not fall, for produce them. Property and quantity prodttction will cv1- profits must be taken 'care of clently clefeat its own purpose? whether the people live or The rest of our trouble -is, as whether they die. has been stated, that we make From the same source I have goods that cannot possibly be the following: "The rich, 2 per Any automotive engineer will tell you consumecl, and that no one seems cent of the people, own 60 per the e:fficient and economical performanæ to think that there is any need cent of the wealth. The micldle of your car, and the extent of its Iife, deof readjustment. Conditions are dass, 33 per cent of the people, pends more on Iubrication than any still as the Frenchman Labeuf ovvn 35 per cent of the weal:th. other single factor. When was your car saw rhem in 1871 when he ex- The poor, 65 per cent of the lubricated? claimecl: "When I see the poor people, own 5 per cent of the witho~tt the clothing and shoes wealth." which they themselves are enThis means that a little less gagecl in making and contemplate than 2,000,000 people, who would the small minority who cio not make up a city smaller than · work and yet want nothing, I. Chicago, own 20 per cent more am convincccl that government of the Nation's wealth than all is still the old conspiracy of the the other 90,000,000, the cstifew against the many, only it matecl population in 1916. Every point on your has tak en a new form." W e cannot dismiss this q uescar requiring lubricaWhat was true of the France tion with-out an inquiry into the tion is checked and that Labeuf saw in 1871 seems present clay education. - Is it double checked, and to be true of America in 1916. meeting present1 <lay requirethe right lubricant In its final report, the ''Com- ments? Is it bringing us toward applied in each inmission on Industrial Relations," a solution of our difficulties? stance by lubricating the commission appointed by Abraham Linc<pln, in the openengineers using the very latest high pressure Koster forsendt til Amerika · Pres. Taft and which reported ing sentence of his speech to system. The most thorough service ever known. Kr. 10 for Yz aar four years later, to a day, to the convention that nominated Kr. 20 for 1 aar Fres. Wilson, quotes C. W. Col- him to the . U. S. Senate, in Ill lins of the Alabama bar, who 1858, saicl: "If we could .first analyzecl the decisions of the U. know where we are and whither North 26th and,Adams Phone: Proctor 706 Ukens Nytts Ekspedition S. Supreme Court through the we are tencling, we could hetter So. 38th and G St-Madison 4150 Akersgaten 51, Oslo, Norge 14th & A St.-B'way 2007. So. Sth & Union.;_Mad. 22 ;-:.".....,....,._.....,_,.,.......,.....,..,......,................,..,;; October 1910, term, as saying: judge what to do and how to "The Fourteenth amenclment, do it.'~ If Lincoln lived today, Har du glemt at abonnere?

"UKENS NYTT"

heimen? N aar skolen er norsk skulde ikke det norske sprog være et tvunget sprog ved skolen som alle studenter: maatte lære? -

1V7L w jJY

GODTKJØP PAA OLJE

UEN& SELVIG

!

KJØP HOS DEM SOM AVERTERER HOS OSS

SCIENTIFIC

L BRI

Tl

SER

LI

E

I


WESTERN VIKING

Steiner Nysveen FOLKELIVSmLLEDER FRA EN OPLANDSK DALBYGD I 80-AARENE

Av 0. LIN BU

(Forfatter av: Fra Hedengangen Tid; I Troldbeimens Lllift; Tingelstadsolen; Gunda Seierstad; ' HjØrdis Kongelstad; Slaveri; Transwaals Datter; Magterne Skjæ1ver; I Gjengjældelsens Dage; Evighets1iljen; Steiner Nysveen i RØdhudernes Land; Hulderdronningen paa Flatsæteren, samt en hel del andre fortællinger.) (Efter.tr_yk :uten furfatterens tillatelse er forbudt)

.8) Hvad Per hØrte og tenkte følgende dag Steiner og hans far kom under sine vand.ringer .i byen den. fØlgende dag tilfeldig til aa staa og se paa folkesvermen en stund oppe i Karl Johans gate. Som de staar der blir de opmerksom paa to personer som gikk og drev frem og tilbake, meget ivirg aa se til. De pratet noksaa h,øit disse to, saa Per strak:> hØrte at de forhandlet om politik, og han blev derfor lutter Ør~. Den ene av personerne eller herrerne var en liten, eldre, grinet utseende mann, som saa noget komisk ut, da han fektet og svinget med stokken sin og syntes vanskelig aa kunne være ·behersket og rolig. Den andre. var en stor, tyk person med nok:Saa stor mave. Han var mere rolig av sig. Per . hØrte at de nevnte BjØrnson, hvilket bragte ham til aa anstrenge sig for aa hØre, hvad de snakket om. - De forstaar det, Friele, at vi nu kan være ganske .forberedt paa at han tar fatt her hjemme, sa den tyk'ke, - Ja, hr. generalkonsul, vi har dØd og pine iingen annen utvei aa faa stoppet hans vrØvl 1enn aa se til aa faa satt ham fast. Han anbe' faler jo bent ut statskup og innfØrelse av republik. Saa har han jo bent ut uttalt sig fornermende om hans majestæt kongen. Dette maa da f . . piske mig være nokk. - Ja, vi faar gi justisministeren et vink i bladet. Det belØp jeg stiller til disposisjon for disse Kutorvs - nei omforladelse - festkomiteen, de 20,000 mener jeg, skal jeg spandere cm vi kan faa gitt ham et knekk. De faar ta .saken op i Deres blad imorgen. ~ Nei; De faar ikke mig til aa nevne Deres ;20,000 i bladet, ti' ja faar han jo netop vann paa mØllen. Vet De ikke, hr. generalkonsul, at BjØrnson er forbandet aa ha med aa gjpre. Nei, vi ·maa være forsiktige. For.øvrig kan De være trygg for at saalenge jeg raader i "Morgenbladet" skal det ikke ties om hvad som bØr fortelles. Nu gaar de to herrer fra hinannen, saa Per .Nysveen og hans sØnn intet mer fikk høre. - Jeg lurer paa hvad for eii kar den lille "tØrpind var jeg. Han pØnset paa aa faa sat BjØrnson fast, - kors! sa Per. - Den gamle magre var visst. den som skriver i storbladet "Morgenbladet," og den store tykke var den storkakse som vilde betale for at de ikke skulde faa BjØrnson .til aa komme hjem fra Rom i Italien for aa holde den talen igaar, sa Steiner. - Nei du! Var det virkelig det. Vilde den tyksakken virkelig gi saa mange tusen kroner for slikt? Kunde ikke han, naar han vil de gi bort noget, gi det .til noe godt. Der er nok av fattige, fillette ttnger her i byen; la ham gi noe t11 klær 10g mat til dem som itno har. Hadde .jeg visst det, skulde jeg ha sagt det bent op i SY.;JJ.~t paa svinet, men jeg forstod ham ikke rigtig. Joda, de er fine apostler, disse hØirefolkene ! - Aa nei, de gir nok ingenting til fattigfolks beste disse rikmenn. Jo, naar de ser de kan vfone ære og berømmelse ved det, da sker det at de gir bort en del, men da er det ikke av brorsind til de nødlidende, men av kjærlighet til menneskelig ære og berømmelse, sa Steiner. - Jamen har du rett i det, gutten min. Du bar sandelig tenkt over saken du. Jeg har ogsaa hØrt om at somme av disse rikkakser gir bort en slump av rikdommen sin naar de forstaar de er ferdige til aa "sætta tel." De mener da at de skal kjØpe sig inn til Vorherre, men neimen om de kan lure ham med pengene ~sine lel. Han driver ikke med pengespekulasjon og utnyttelse av fattigfolk, slik som disse irikgubber, saa neimen om de rekker langt med "k jetringstrekene sine. .I - Far, tror du at Minas far blev vond paa 1mig for det jeg sa igaar? spurte Steiner. . ;:_Ja, det vet jeg ikke, men det vet jeg at vi bryr ·oss ikke en dØit om han blev det. - Jeg vikle nok nØdig for Minas skyld. - For Minas skyld? Har du noe med henne aa bestille da? Skal jeg forstaa det slik at du ·Og tØsa er vel forlikte om dette med Bjørnson. - Ja far, Mina og jeg er gode venner om alt, ja rigtig gode venner og. Det vil vi bli saa længe vi lever. Jeg vilde ikke at hun skulde lfaa det slik. at far hennes ikke vi1de tales ved; ti det kan slettes ikke gaa an. --'- Aa piskande ! Lukter det krutt, saa blir

det kanske ufred da! Men jeg tror nu at den tøsa gaar den vei hun tror er rett, om saa hundre hØgrefædre blev vonde. Du hØrte vel jeg gav ham en god teskje av medisin igaar. I politik•ken er han en rigtig tosk, og en kan da ikke bry sig om hvad en slik forskruet bytting sier lel- Men som jeg plikter aa si dig, som far din, vil jeg si, at du og Mina faar passe dere for aa bli gode venner. Skjer det, blir vel den sure l,øs i Bækken, og det er vel altid Vaarherre som styrer. - Vi· vil intet galt og syndig gjØre. Dette med politikken er intet ondt i naar vi arbeiØer for en politik hvis maal er aa gjØre alle godt. At den ene del av folket utnytter den annen, dens arbeide og slit og lever i gjilde huse, fraadsende i herlighet og glæde, lik dovendyr, det er ikke .efter Guds vilje og bestemmelse. Der er penge nok, mat nok, aker nok, rom nok for alle her paa jorden, bare vi innretter oss slik at vi ikke karer til oss mere enn vi har bruk for, slik som storkaksene her i landet gjør. Tror du det er sandt det jeg sier, far? - Ja, det er den rene gudsens sanning. Men hvorfra har du faat alt det i ditt hode? Det er mere enn far din visste i din alder det, gut. Jeg var ingen tosk jeg heller, men alt det du der sa, tenkte jeg ikke. .:;;:- Jeg har læst det! bibelen jeg far, og siden hiff Mina og jeg pratet om det. - Har du læst det i bibelen? Det var da makelØst. Slikt staar altsaa i bibelen? Men hvorfor er han Lars og presten imot Bjørnson og politiken da? Skulde ikke de karene arbeide for det som Vaarherre vil, som staar i. bibelen? - Jo, far de vil nok arbeide for det som er ret, og vet ikke annet enn at det de arbeider for er ret. De har ikke lært Vaarherre aa kjende som kjærlighetens og godhetens Gud. De ser ·ham som en der bare vil kommandere og regjere, at han lik de onde mennesker bare vil vi skal lyde dem og gjØre som de vil ellers 'blir de vrede. - Slik mener de V aarherre er, men det er ikke slik det har sig. Saa mener de at menneskene er til alene for aa tjene ham 'Og være til nytte for ham, bare arbeide for ham uten hensyn til andre sider. - Dette er klype mig forbasket rart sagt. Jeg vet ikke meningen i dette. Du blir visst for klok allikevel nu gut, sa faren forbauset og litt harm. - Far, Vaarherre er kjærlighet vel? - Ja, ja, men jeg mente at han er sjØl stør~ ste herren, og har lært det slik i mine unge dager. Du holder s"Øren klippe mig paa aa bli fritenker l Pass dig for det gut! Slik inmarisk galskap er betterde farlig! - Ja, jeg er og blir fritenker, far. - J asaa, jeg tenkte det bar. den veien. Og slikt sier du bent til far din? Men hvad tror du mor din vil synes om slikt fankensdom? Er det i bladene, som du graver og læser altid, du lærer slikt forgaaende fanteri? Jeg hadde riktig tenkt aa tinge "Verdens Gang," som de sier forsvarer han BjØrnson og smaafolkets rett, men neigu om jeg tØr det, hvis det bladet er siik, at det lærer slikt Gaustasludder. Best jeg gaar og spØr bent irem han Thommessen, det er hvist det han heter den bladskriveren, om han driv paa med slikt fanteskap, fØr jeg tinger det· bladet hans; ti det er da ingen verdens mening i at slikt fanteri læses av de unge og uvettige. Jeg skulde ha riktig god lyst til aa prate et ord med han Bjørnson ogsaa om dette, men det er vel omtrent umulig aa faa prate med ham for et almindelig bygdemenneske. Men det sier jeg dig,· gutt, pass dig for det fritænkertull ! - Vi har lov aa bruke vaare tanker fritt, far, bemerket Steiner igjen, like haardnakket og fryktlØst. - Javisst har vi saa ja, men vi har da vel ikke lov til aa fornekte Vaarherre lel? - Jeg vil aldrig fornekte Vaarherre. Hvis vi mennesker fornekter V aarherre, saa fornekter vi med det samme at vi er til, samt at alt vi ser i skog og fjeld ikke er til. - Ja, men du sier da, at du er fritenker. Og en fritetiker er da et stort skarn, som ikke tror paa Gud eller djævelen, lusefær, belsebul, eller hvad de nu kaller ham. - Jeg tror paa Vaarherre, men ikke paa djævelen, svarte Steiner rolig. - Ha-ha-ha! Nei jeg mener forsyne mig at det gaar rundt i toppen paa dig, jeg gut. Er det slike de blir alle, som hØrte han Bjørnstjerne igaar, saa gaar det dækelen fære mig vel vidt . Først sier du at Vaarherre ingen herre er, som vil vi skal tjene ham, slik som du har lært av boka di. Saa sier du, at du tror paa Vaarherre, men ikke paa han gammelerik. Det gaar over klokkerens og langt inni prestens forstand det, gut. Godt at mor din ikke" hØrer dig; hun som har stritt slik som hun har, for aa faa dig lært hvad som sannt og rett _er. Du faar kaste disse grillerne fra dig igjen. Slikt vil jeg ikke hØre mer av, skal jeg si dig, saavidt du vet det. Per var blitt halv-vred nu og vilde la sØnnen forstaa at han var far hans. - ,Far, du forstaar mig ikke, sa Steiner.

Side 7

' - Itno kresti kryp kan forstaa slikt sludder og tull. . - Jeg har det slik at V aarherre slet ikke vil vi skal adlyde ham· og danse. efter hans kommando og tjene hans behag og vilje for aa tilfredsstille ham. Men, han vil vi skal lyde hans bud og vilje fordi det er til vaart beste og ikke til hans, men vaar fordel. Da jeg var liten gut, og du far sa, at jeg ikke skulde gaa storelven for nær, da jeg kunne falle uti den og miste livet, sa du det fordi du vilde jeg skulde , lystre dig? - Nei, det var fordi du ikke skul de miste ·livet! Jeg vilde passe dig, forstaar du. - Men far, hadde det været en annen sn1aagutt, som du ikke brydde dig orri, hadde du da · advaret ham og været urolig for at det skulde skje noe galt med ham? - Nei jeg hadde vel ikke ~at noen stØrre omsorg for ham; du derimot var jo min egen, som jeg var gla i, ser du: Ja far, du var gla i mig, barnet ditt. Derfor gav du mig det . bud aa passe mig for det som var farlig. Det var ikke fordi du endelig vilde bli adlydt du gav mig dine forskrifter. Det var av kjærlighet alt du gjorde for aa beskytte mig. Du hadde ingen trang til aa bli adlydt som min far; det var ikke av ærgjerrighet og egennytte. Om jeg gjorde tvert imot hvad du sa, og du saa straffet mig for min ulydighet, da var det ikke for aa hevne dig paa mig, men det var fordi jeg skulde minnes mitt feiltrin og ikke gjenta det senere. Altsaa, alt var av kjærlighet du gjorde det for mig. - Ja, alt det er gudsens sannt, men hvor bærer det hen da? Har det noe aa gjØre med det vi prater om. Nei dette blir vist aa slaa paa slæden og mene mærra dette gut. Nei, ti naa still med dette fanteri ! Vi gaar naa. En stund senere er de to kommet ned til torvet og passerer Kristian Kvarts monument. - Der ser du en kar, som visste hvad han gjorde, sa Per og pekte paa st,øtten. Per N ysveen var m stor patriot naar det var tale om fædrelandets brave og dristige menn, som i gamle dage virket for· land og heims beskyttelse mot fiender. Blandt disse regnet Per N ysveen den, hvis monument de nu saa. ~ Men var han ikke ogsaa en utenlandsk konge da? spurte Steiner. . - Ja, men man skal ikke vanvyrde en konge. En konge er av Guds naade. Han er - som det staar i vaar grundlov - hellig, og innsat av 'Vaarherre er han ogsaa, bemerket Per værdig. - Bjørnson mener visst at det er noe tull

med denne kongens hellighet, sa, Steiner og syntes aa grunde over det. - Ja, men det spØrs om han ikke deri tar feil han og. Han er en bra kar, men jamen kan han da ta miste paa somt han og. - En konge er ikke mere av Guds naade og hellig enn andre folk far. Dette atpaasleng ved hans navn og titel er bare noe tull som skal faa folk til aa tro, at han er bedre enn andre skikikelige folk. - Det kunne jeg tro! Jamen faar du passe dig gut, ellers kunne du bli satt fast. Jeg mener du blir rent forgjort. Du sætter dig snart bent op ·mot alt som fins. Hadde det været ti aar fØr; burde jeg ha gitt dig dugelig juling, men nu faar du se til aa bruke fornuft. Jeg kan ikke banke vett inn i dig, nu du er blitt saa stor. Jeg har vel gitt dig alt for lite bjØrketop, da du var unge, forstaar jeg nu! Men jeg vilde like aa faa rede paa, hvor du ·har faat alt dette inn i hodet ditt? - Jeg vil ikke skjule noget for dig far, naar du endelig vil vite det. Mina Bækken og jeg har sammen tenkt over slikt og pratet om det. - Nei nu har jeg sØren klippe mig ikke hØrt slikt spektakkel fØr ! At hun, som skal ha saa skikkelige foreldre, skulde ha slikt i hodet og lære andre unge hun er i lag med, det hadde jeg aldrig innbildt mig. Men jeg forstaar nu snart hvad vei det bærer med dere. Det blir visst snart maanelyst i Bækken. Det er jeg naturligvis like glad med, .men jeg ber dig passe dig for aa tale slik om kongen, ti det er mange snusfanter ~om gaar og lurer her i byen nu naar Bj,ørnson er her, og noen av dem kunne hØre dig prate slik infernalsk anarkisme - det var visst slik han Lars kallte denne slags politik. - Hvis kongene var saa kloke, at de forstod hvad betydning dette "av Guds naade" var, •vilde de slet ikke ha det ved sit navn. - Haa, haa, naa gaar det godt san ! Hvad betyr det da? 1 Det betyr simpelthen at kongene er overflØdige og unØdvendige paa jorden. - Er du virkelig blit helt forstyrret! Jeg sp,ør: H vern skulde styre folk og rike naar det ingen konge var til det da? En liten gjeld gjØr din mann til din skyld:ner, en stor gjeld gjØr ham til din fiende. En mæt og en sulten mave forstaar hinanden daarlig. Fortrolighet forstaaes ofte som en gjensidig utbytning av andres hemmeligheter.

WESTERN VIKING koster kun $1.00 pr. aar til hvilkensomhelst adresse i U. S. A. $2.00 pr. åar.

Til N o;rge koster bladet

Abonnementsprisen er forholdsvis

billigere enn noen annen norsk avis av tilsvarende størrelse i U. S. A. -

Abonner paa

Western Viking idag! Og send bladet til Deres slekt og venner i Norge!

Opgi navn og adresse paa en venn for et prøvnr.

ern VI

UTFØRER

ARBEIDER

AV

TRYKNINGSALLE

"SLAGS!

Ønsker De trykt et visitkort, en bok, eller avis -

i alle tilfelder ønsker vi gje;rne aa staa

til tjeneste. Vi har moderne maskiner, skrift og materiell.

Mange aars erfaring i faget og ga-

ranterer ethvert arbeide vi utfører.

V aare priser er

Timelige; alt arbeide utført av Union-printers.

Gi oss en

anledning til aa beTegne Deres neste trykningsarbeide. MAIN 2520

I

1125 T.ACOMA ANE.

-=-:: :

:

=== :=: =: : =

:=:=: : :

===


Side 8

BREV FRA ULmCHSEN

WESTERN han ikje hadde en cigar aa spandere bort. - Nei, svarte engelen, vil du rØike saa faar du gaa til en annen plass hvor du ogsaa kan faa fyr. Men det vilde ikje han Sivert. - ;\/[en du har vel saa mykje som ei skraa aa by paa, klemte han Sivert i. - Nei daa, svarte engelen. Vi har lagt av alle slike sØndige vaner, og det maa du gjØre ogsaa, skal du finne deg tilrettes hel· hos oss. - Der hører du, sa eg; det er ka eg altid har sag~, at - - Hold snuten din, sa han Sivert, eller saa kaster 'eg det ut himmelporten my· snarere enn du kom inn. Og Ag tidde bom still. Rett som det "ar saa var der en eller annen som, blev kallt inn i rnottagelsesvæ1·elset (som eg trudde) og ikje ein av de1n kom ut igjen. Det tok eg" som ~it godt varsel, for de fleste av dem~ som gikk inn saa ut til aa være ilike store sØndere . 't og eg. ·og· par· som baa de Iian Siver ten ut ·(den som 'vi var kommet inn i) stod ikkje eit elneste minnut. Dem kom inn i store og smaa .flokker, og alle sammen saa blev .. dem beverta paa det beste og vel mottat. Jllnglegutten som vakta porten aapna op med. .:iin gang, saa snart han hØrte en aldrig saa liten knatt paa porten. Dem som slapp var baade kvite og gule og svartinger, og saavidt som eg kunne se saa v{tr der ogsaa mange baade norsker, svensker, ja endaatil nordlendinger og · norsk-amerikanere. Han Sivert og 1:1g undra oss over det, men sa eg, det er ikje sikkert det gaar saa glatt naar vi kjem inn til han St. Peter paa forllØr. W.ell, svarte han Sivert, æ kærer ikje om eg kommer lenger enn hit, her er plenty godt nok for meg. - Jamen enn om dem kaster deg ut? sa eg. - Kaste mæ ut! klemte han Sivert i. Kem skulde kaste mæ ut æ liker aa se den karen. For kver gang som en av gjesterne blev kaut inn til det næste rommet, saa var der en glinsende fin engel, som ropte namnet ut i en trompet, saa vi kunde hØre det over hele ha· ven vaares, og som regel saa ropte han eit eller to eller tre namne paa engang, alt eftersom dem var kommet sammens inn porten.. Og best som vi satt og tenkte ingenting, saa hØrte vi basunen fra engelen: Ulrich Zacharias Ulrichsen! .....:-. Si:vert Onesimus Sivertsen! Vi sprat op begge to paa engang, og sprang saa fort vi kunne bort til dØrra .(det saa ut som han Sivert var redd for at ho skulde bli klemt igjen mitt for · næsa paa oss.) Og ei stund efter var vi inne i kontoret hos han St. Peter. - - (Fortsettelsen av Himmelbrevet fØlger neste uke.) Ulrichsen

ORDET

VIKING

......

FQlTl~

paa~

seg makti og gjeva alle lut i all Til Gustav Sand (Under denne spalte indtas kortere inserater fra vare læsere: rikdomin og alt arbeidet i landi indlæg i diskussioner m. v. Det staar enhver frit at benytte spa!· Hr. Sand; - Kann tidi trast terummet i en rimelig utstrækning. Ønskelig er det dog, at ind· senderne fatter sig i korhet. Manuskripter som Ønskes indtat un- fyr'e "den infame verdenskrigen" og verdi? Med von um full utgreiding. der denne spalte bedes venligst sendes saa tidlig at de er redak· kallast "normal," med all si artionen ihænde senest mandag aften.-RED.) Dykkar S. Garborg. beidslØysa og laaglØna arbeidaJeg er uenig i hvert eneste ord De sier, men jeg vil til min dødsdag rar? Korleis kann alle arbeids* * * forsvare Deres ret til at si hvad D mener.-(Voltaire.) Bergingsbolkjin lause no faa seg land? Hev kje Hvor ei mengd farmarer i mange aar Du Western Viking! "Ny-norskerne" faar dygtig maate enn landsmaal. paa pelsen! mange slags landsmaal er der i helde paa aa missa landet sitt? No tarv me kje reddast fyr at N or.ge anyway? Kor ka1111 du so segja: "Tilbake nokon skal missa norskdomin Ære··de Western Vi k ing! Nei, det er blitt saa med mig til jorden\ Se det er lØsningen." sin! Naar <lei veike ser berger det og flere som jeg kjenner, vi bykUm mengdi av folkje skjyna og ingsbolkjin, so er clei berga. Og N aar ordet er fritt, saa vel. _ Ser at "Grautelaget" har ser over naar vi ser et stykke vi Ide faa kommunismo ve.dte- no . tarv me kje redelast fyr at skrevet paa "Grautamaal"; v1 kjin, vilde elet daa vera so dumt nokon vil segja upp Western faatt et nytt medlem, siden 0 nkel Hans har traatt inn i deres kan simpelthen ikke forstaa alt. aa snakka um det? Karin folk faa Viking~ Fyrr kunde kje ein"spalte" eller paa deres ær·ede Interessen faller av sig selv, og greida paa noko utan snakk? gong Ulrichsen med si komiske hvem f .. vil sitte og kaste bort Daa <lei "fæle" bolsjevikarna tok· blanding ,av landsmaal med alle side dv avisen. tid med · aa !æse og tolke sig Jeg kan vel tenke mig at de makti i Russland, vart du kje verdsens spraak, eiler <lei sterke gjennem en ting .en ikke forstaar. vil skvte ut brystet 02' ta f att .; ~ Det maa være fælt moro for daa forbisnad? Kva for er her redaksjonsartiklarne, eller alt anmed fornyede krefter i det store so mykje lyging og snakk imot na godt paa riksmaal- alt fyr foretagende til gavn og ære for dises kara aa kunne mestre Sovietunionin? Er kje det eit $1 aaret · halda <lei fraa aa landsa1aal og drive en trætte med aile. Jeg liker imidlertid aa skræma med vondt. merkje paa at storkapitalistarne hverandre. "vV. V." skulde .væspØrre Onkel Hans, eller hvemTil lukka med "Ordet fritt folk med meir eller mindre b . re av ·interesse fot' andre aa !æ- OD' somhelst, hvad har man lært pengar er rædde endaatil her at paa ny-norsk!" se saavel som for disse landsnaar man har lært landsmaalet? mengcli karm vakna og riva til Med vyrdnad S. Ga:rbiorg. maalsstrævere. Har ;11an lært noe norsk sprog? JAIA9A9~9A9ti!r.f5fA9Alt.9A9A9JljA9t.9A9t.91i9t.WA9A9A9A9AfA91\!fA!~IAfA1PA\1A9,\9t,9'Ay...YA9t.Vt.9A9j\V'ti\TtjtmJ~ Jeg liker allikevel "Viking"; Langtifra, ikke mere norsk eler er meget godt aa !æse uten- " ......................_..........._._,,_,._.....,,... "....,...._....,_____....,..,......,....,-1 enn dansk er norsk. Landsmaaom det som er skrevet paa let er en blanding av alt som Billigere maulet. Ulrichsen f. eks. Han finnes i form av sprog, mere bruker sit by's-maal og vi kan svensk enn fra andre sprog, saa W·e are agent for Lines, with nu greie han fint. jeg kan ikke se, at det være nosailings Monday, Wednesday and med Ogsaa en ting til! Garborg ISaturdays to South Eastern Alaska en fordel for noen aa lære det. rPorts. To Ketchikan, Wrangell, CANADIAN PACIFIC er natudigvis en flink mann aa De har nu i Norge strævet med 1Petersburg and Juneau. uttrykke sig paa maalet, men Akter De aa foreta en tur dette usle landsmaalet vistnok i We recommend hvor meget bedre vilde det ikke til Sverige, bØr De undersøke NORTHLAND TRANSPORTATION mer~ enn 30 aar, og dog blir det COMPANY . være om vi kunne forstaa alt av fordelen ved aa reise med vaar mere nedlagt eiin innfØrt. Vi Ask us for tickets and information hvad han skriver? Ja, hØit sagt, maatte endog stræve med det store og elegante baat. Better dining always and forstaar jeg kun 50 pct. av hele Lavere priser, kortere avcheaper rates. etpar timer i uken da jeg var smyrja. Jeg vilde saa gjerne stande, storslagne scenerier hjemme, og i den del av landet F. C. H EWSON, Agent fØlge med og forstaa da Garpaa jernbaneturen og mange kan det ·ikke være meget i bruk Main 7159 903 Pacific Ave. borg skrev litt motsigelse av Biandre fordele. nu, for alle breve jeg faar fra belen o.s.v., men som sagt, det Bare 1. og 3dje klasse. Norge, er skrevet paa riksmaal, blev ::ta stave sig frem og tenke. enten elet er fra gammel eller For nærmere oplysninger, Det var ubetinget meget fakta unge, endog fra ele som gaar paa der, men det var nok skrevet for henvend Dern til folkeskolen. - Hvis de i .Norge bare disse som ka1111 lese mauhadde brukt al den tid med aa let tilbunns. Skulde like han P. VEBORG innføre oldnorsk, som nu kun taLokal Agent skrev det over igjen paa riksles paa Island, saa hadde de maal og begynnte med Adam og 1147 Broadway, Tacoma, Wn. kanhende været langt mere Gronsaksfro och TrådgårdsEva da de var satt til voktere. i fremme enn !andsmaalet er idag, den haven, hvor eler var saa meredskap av den grunn, at da hadde man get frukt. Ja, det var ingen sak . Main 6035 - 17. & Tacoma Ave. lært norsk, eller et sprog, hvad aa være vokter eler, hvor ingen Coast Housewreckers lanclsmaalet slett ikke er· - mer Dealers in· smaagutter var for aa stjele stikHenry-. Mohr Hardware Co. enn riksmaalet e.r det .. Paint, Lumber, Brick, Doors; 1141 Broadway kelsbær. Garborg, hvad tror du? Windows and Fuel Fra annen side, hvem er det, Plumbing and Second-Hand Jå elet er vel best jeg slutter. som har tid aa sitte og glo og Equipment. Jeg liker alt i "Viking," . undtastudere lengre paa aa !æse ·en PAULSO·N gen det der'e Gratttmaalet, og liten spalte paa landsmaal, naar Juvelerare saa kan dere tro om mig hvad - ·- ·CHEVROLET ma,11 kan !æse. en hel avis paa 1 :a klass urreparationer dere vil. H. M. C. samme tid paa riksmaal, saa jeg KjØp din nye Chevrolet fra 1016 So. 11. St., Tacoma, Wn. tror nok at det ikke blir læst . Jack Sandell (Nær llth og K st.) av 10 pct. engang som Onkel Donoghue Chevrolet, Inc. Hans sier. 9th og So. K st. Main 33~0 Also HAR DE GLEMT KONTINGENTEN? Riksmaalet, som brukes i Nor- AMBULANCE, INVALID COACH. Baggage Checked from Home ge idag, er klart, greit og lett to Destination. · forstaaelig, saa jeg tror ikke landsmaalet kommer lengre enn SPECIAL PARTIES ANYWHERE hvor det nu er. Starting Friday: For Yqur Convenlence Jeg var næsten sØrgmodig for STOLEN HEAVEN Phone with Onkel Hans, da han blev angreN ancy Carroll and Phillips Hol- pet fra alle kanter av bevebnede mes. _ On the stage Fanunge sterke menn, som nu kaller ......................................................................... chon & Marco's I sig for ny-norsker - hØres vel litt bedre ut enn landsmaals"Headliners" Idea. has returned from San Francisco where Skrædder strevere. she has tak.en special instruction in the Dette er paa ingen maate noe Reparation av .herreklær og .I designing of gowns and wraps in the Damekaaper angrep mot redaksjonen eller W. Starting Friday: Nelly Gaffney's Exclusive Shop-and 1220 So. K St. - Main 5638 A CONNECTICUT YANKEE V. for at disse maalmenn gi's ..,,,_. ........ spalterum. Tvertimot, tror jeg has for her customers' preferenqe, .~ with Will Rogers" at redaktØren har gjort det beste full line of Finsilver's and Moss.' sami) Vi er beretlt til at staa til tje- Ct og fornuftigste, som kunne gjØples of imported fabrics, also sketches , neste saavel nat som da.g ( res for aa tilfredsstille alle - ialof imported. gowns. Also the Burley ) c fall bedre enn hvad jeg kunne ha

Ulrich Zakarias Ulrichsen Eg lovet dokker en overraskelse denne uken, og no skal dokke.r faa den, og faar ta den som han kommer. Det er ein oplevelse eg skal skrive om, og den er - om eg saa skal seie det sjØl - ikkje av denne verden. Enten det no kan lcallest en drøm eller ein aandelig aabenbarelse, faar dokker avgjØre ettersom dokker har farstann og vett. til. Det gikk saaledes for seg: Han Sivert og eg hadde begge to været ute ror ei ulØkke. Enten han Sivert hadde slaat meg ihel eller eg hadde daska til han, og naken annen hadde sent han (eller meg) efter, det husker eg ikkje. Men nok av det. Vi befannt oss begge to utenfor porten llos han St. Peter og stod der og diskØsta hvem av oss skulde banke paa. Han Sivert meinte paa at eg skulde gjØre det, ettersom' eg hadde været en nogenlunde skikkelig kar ·og no og da hadde gaat i kjerke og gitt i kollekten osv. Eg meinte paa at han Sivert burde ta mote til seg, eftersom det var han Peter som var portvakt, og han og han Sivert paa eitslags vis kunne regne seg for aa være kolleger (dei hadde jo begge drevet med fiske i sine beste dage.) Men slutten paa det blev at eg maatte ta ledelsen her, akkurat som eg altid maatte det daa vi var nede paa jorden. Eg knakka daa paa porten og straks kom ·der ein liten engel-svirrevip og aapnet. - Ka dokker vil spurte han. {Han snåkket endaatil ka dein kaller for "grautamaal" .i "W. V.'') - Vi ønsker optagelse og innlatelse, svarte eg paa mit beste bogsprog. (Eg kunne ikkje tenke meg anna enn at dei fØrte eit ''dannet" sprog oppe i himmelen.) ,: - Du kan godt snakke ny-norsk til meg, svarte englesvippen, vi har Garborg til lærer i ny-norsk paa skolen hos oss. Det var jo en overraskelse, men vi hadde ikje tid til aa diskutere landsmaal med ein almindelig unc1erordna engel ute i forgaarden, saa (lg gjorde han begripelig at vi vi Ide Se St. Peter, eller kem det nu var som hadde med portvakta aa gjØre. - Dokker er kanhende redd for at dokker ikje skal komme inn, svarte engelen og lo over. hele ansigtet og kroppen. - Well, svarte eg, vi trur nu det beste daa, men det er vel best aa snakke med han Peter om det. - Ja, men dokker faar sette dokker og vente paa tur, svarte lille1:1ngelen, og viste oss bort til ei sofa med fine puter og brodderier og frynser i enden, og han Sivert holdt nesten paa aa bande paa, at saa fin sofa hadde han aldrig sætt sin syndige skrott i, men eg fikk stoppa Tuell Funeral Home ~ han i siste Øiebilkk. 2215 Slxth ~ve. Main 580 Der satt fullt. av folk rundt omkring overalt og alle sammen saa dem saa velfornØide ut. - Plassen hvor vi var, var nett som i en stor OLYMPIC BRANCH have, hvor der var fine palmer og STORE andre plantasjer og lyst og varmt og godt - akkurat som en sommerlee Cream in brick or bulk dag paa badestranden i Laksevaagen. Stort utvalg Best som vi satt der og kosa oss kom der en hel flokk med nydelige Hjemmelavet candy dagli~_". engler og hver av dem bar et brett med vin og kaker. En av dem kom L. JOHNS<?N, Manager bort li! oss og spurte ·am vi ikje Main 3410 vilde !ia en forfriskning. Han Sivert 1109 So. K svarte ikje engang, men grabba eit glass eg en neve full med kaker. PØrsonally saa vilde eg være litt mer Pacific Avenue Lumber polite, og spurte engelen om det var Company vin som ein kunne bli full av (det vilde eg naturligvis ikje resikere.) 4. & Pac. Ave. Daa lo han godt, og svarte, at nei, "them days are gone forever" - dette Bygningsmaterialer, tØmmer, her var druesaft. Og vi aat og vi Shingles osv. i stort oplag. drakk og hadde det saa godt; saa Vi leverer hvorsomhelst og godt; det var næsten som vi var i naarsornhelst. storselskap hos en eller annen kq,nRIMELIGE PRISER sul. Efterpaa vi hadde spist saa ropte han Sivert paa engelen som hadde varte oss opp, og spurte om Abonner paa "Western Viking."

TEATER-

.SVERIGE-REISE

SEAMONS FLO SHOP

"MOHR HAS Il" B.

YTT

FOX BROADWAY

i

Modiste

~

i

FOX RIALTO

Il

Madam Nelly Elinor Webb

MAIN43

~~,...,...

THERESE A. DAHLBERG i Svensk Massørerske

gjort. Hermed lenge leye "\i\T estern Viking"! C. E· P.S.-Haaper at jeg ikke har fornermet Ulrichsen eller hans skrivning. Han bruker sit eget sprog, og elet liker jeg meget godt, og alle forstaar det.

"Western Viking"! Ja disse kara soin driver paa med denne maalstricl-kjæftingen tar jeg saa liten interesse i og elet hØres ut for at jeg ikke er alene som ikke makter aa tolke mig gjennem disse rare og underlige ord. Det er nokk sannt, at en ikke kan gj9fre alle tillags, men jagu er det maate paa alt au. Nu, den fyren som skriver sitt navn med samme bokstaver som jeg bruker for, aa skrive Helvede (hu !-Sætterens anm.) paa, er nokk en flink mann til aa skrive, og det skulde være morsomt aa læse hans stykker paa riksmaal, et maal som vi kan mestre paa en m.ere pyntelig

911 Fidelity Bldg. - Main 3647

f

!~

sketches.

~

SmØr, Ost og Delikatesse-

1146 Pacific Avenue varer.

l

·Phone Proctor 2874 2514 North Union s:===:;:::::

:=: :=:

P------------"""""!! FREE CLINIC

Examiniation & Consultation alldeles fritt til de som lider. Vi har hjulpet tusener andre, og kan kanskje ogsaa hjelpe Dem. Deres helbred er Deres rigdom. Ikke gaa syk, bli frisk, og hold Dem frisk.''

VIKING møter hver onsdag aften kl 8 i Normanna Hall. Hver 3dje

::::::: =:=::

---ALTA SLATTER

3597 So. G St. Aapen fra 9 fm. til 9 aften.

1

onsdag social. REALISTIC NORDEN N. 2, SØnner av Norge, Permanent Wave hver torsdag aften kl. 8 i Nor manna Hall. .Social hver 2den Short Bob .....••. , $5.00 torsdag i maaneden. IDMBLA No. 2, ])Øtre av Norge, hver Long Hair ......... $6.50 lste og 3dje torsdag. Social hver I 3908 North 34th Street 2den torsdag. NORDLYS. (Nordlandslaget) hver 2 PROC. 32l og 4de onsdag. Social hver 4de Home. Phone Proetor 3985 3 onsdag i Normanna Hall. "NIDAROS" (Trønderlaget) hver lste ' ·onsdag i maaneden (social) og for retningsmøte hver 3. onsdag i Nor· manna .Hall. FITTS PLUMBING CO. HARMONY LODGE, (Scandinavian Jobbing, Supplles, Contracts Fraternity) hver lste og 3dje tirsAlways ready to serve. dag i Normanna .Hall. 4102 No. Cheyenne NORMA.l';"NA Hall styre hver 2den Proe. 1886 Proe. 4330 mandag i maaneden. NORMiANNA ~tALE OHORUS hver - - AVERTER! ABONNER! fredag aften i Masonic Temple. 1

i

------

DR DOUGLAS &CO. REMEDIES

I

--

-··

.....

Western viking v 3 no 13 mar 27, 1931  
Western viking v 3 no 13 mar 27, 1931