Page 1


WESTERN VIKING

Side 2

i

\ BINYON OPTICAL CO

orges. . yheter

1

!

telig brand ulykke er natt til i-1 !!lll!lliilmmmmm•~---••mmmammnaamm•ll!lllll I gaar hendt i Aadal. En to-eta- 1 i K 0 :M TIL sjes bygning er totalt nedbrent,·! og to av husets beboere er in'111111 nebrent, mens tre andre er. blitt· haardt kvestet. Branden brØt ut

1

rn

in

"Fram" til Sarpsborg strØk innboet og avlingen midt paa natten. De tre famiPolarskuten "Frnm'' blev for- Assuransen utgjØr 44,000 kroner lier som bodde i huset, kom leden flyttet fra marineverftet Man tror at uvedkommende Behøver De Briller? ut i ~iste liten med undtagelse paa Horten, hvor den er blitt gjester har foraarsaket ilden. Isaafald bØr De indhente av en frue og hennes 2-aarige forsynt med en beskyttende o* * * vor sakkundskpa. Er De i barn som brente inne. De bodverbygning, til Sarpsborg, hvor Omkommet paa fangstfeltet tvil 0111 hvorvidt De behøver ele i annen etasje. Den forulykden skal ligge inntil videre like Tønsberg 26. nov. - Atter er briller, gir vi paalideligt kecle kvinne het Mathea Odde. overfor Roald Amundsens fø- · det kommet melding fra fangst- raad. Undersøkelse er fri. 1-Iennes mann og en ni maanedested. I1feltet om at en mann er om-1 Vi taler norsk. der gammel pike blev stygt for* * * ' Jkomrnet. - Hvalskytter Edvard 920 Broadway hrent og maatte innlegges paa "Den brændende busk.'' J Even.5en fra Vasser er i forrige f. d' . . Drammens yskehus. Faren er 1se ti 1 l . . s 1rnpet 111 {;;: 1 Jen1yn 1cre d l' 0 Da denne nve bok av Sigrid uke omkommet som fØlge av en d. d . meget aar ig, mens barnet slap • ~ · . en an 1e nmrr aa opta et 1aan f 1 'el · 1 f d E Undset, utkom forleden, var eler ulykke. Telegrammet 11111ehol,.. OOO "' . or 101 svis ett ra et. 'n 1 3 0 til bokhandlerne rundt omkring i eler ingen nærmere enkeltheter. ~Jaa :.i ' ~roner aa amortisere gammel kone, Gunhild Julsrud, ' . I y 11 I 1 25 aar. Videre samtvkket by- ])lev·· o.·o·saa st,rg·t forl)1·ei1t. Il - '' . . eI(Spe d ert 1Jety d e- D en. w1u ( ,;:e d e var 3"' :.i aar gm . . • o ' J" Sk an d 111av1en Iig over 10,000 eksemplarer. Det, og efterlater sig hustru og barn. s:yret 1 ~t der av Stavanger _bys l den er, saavidt vites, opstaatt I lnclrag til Sørlands banen stilles, 1• l·J·Øl·J·ei1et 1 or 1 I 15de tusen er nu i arbeide. I " ' "'" · 1 ..~ 1enne. * "' ~' V ra k et av "K ong R agnar " til d1spos1sJOl1 826,600 * Entre: Herrer 50c Damer 25c . . . kroner, ' , Valdreshuset i O.slo 1er solgt til Arenclals ophug- med ,,,n s 3ettedel aarhg 1 6 aar. En 11 aar gammel forbryd,else 1 1 * * · - Barn Fritt Til V aldreshuset - "Valdres- I· ningskompani for 3000 kroner. som .nu bes k'Je f tiger Oslo-poHtiet 1 Drept ved vaadeskudd , heimen" i Oslo har eler i no-i Skibet var assurert for henved Natten mel lem den 5. og 6. gen tid paagaatt aktietegning i 200,000 kroner. I de siste ukers Voss :· clec. En ~lØdsuly.kke •april 1919 blev den 39-aarige tyUNION ORKESTER! c:sl~ og Valdres. Der er tegnet 1stor.mvær er ski bet sunket yt- hendt~ idag ved. mid~agstider pograf Hjalmar Konrad Kristih1ttil mellem 70 -80,000 kroner, Iterhgere saa elet nu er helt for- paa Vossevannet, idet kJØbmann ansen angivelig overfalt, hvorav størstedelen i Oslo. - 'sv 1.net. Andreas Ramsdal, som gikk ut gens i Thv. Meyers gate. Valdreslaget i Oslo har saalecles * * i vedboden for aa sky~e nogen kom ved 2-ticlen hjem i Sarpsteo-net 16 000 kroner 00" den stØr-1 Gled utfor kaien og druknet fremmede katter, som 1 lengere borggaten 16 rned et dypt saar st: enkel~mann i Oslo~ grossere1: Bodd 26. nov. En sØrgelig tid hadde holdt til snublet i i tinningen og et langt saar i 0. A. Hall 5000 kroner. - Ar-J ulykke inntraff idag i Body) idet et vedtre . og falt overende. - nakken, samt et kvestet Øre. beiclskorniteen venter at mini- disponent Anders Aarclal har. Sku~det gikk av og traff Ram.s-, Hans pengebeholdning var velde mumskapitalen 100,000 kroner, glidd utfor kaien paa BurØen og ·dal 1 hodet. Doktoren kom til- i Han hadde om kvelden været vil være fulltegnet innen aarets druknet. - Man fant ham lig- stede, .men kunne b~re · konsta- paa frst i Typografforeningen. 1 ~ Forstklassigt arbete ganmteru 'd tere dyiclen · Ramsela'· blev bare II f a1111.11e . d · · r1. . ti'lk a 1te læge. som:1.i u t gang. 1V l 1an I1ar 1Jaa d e f er d 1ge !gen e 1 SJy,en paa norclsi en av c - ans MODERATA PRISER h us "g .. tomter paa 1iaanclen. :5 H an maa . aktet d en næste el ag mla . I~ en. 1ia f a 1t i· si· Øen 47 aar "'O"ammel. Han var . . ham paa Ule- )) 1 * * en halv times tid efterat han og .avholdt av alle han kom b~- l vaal sykehus. hvor han dØde den f ~'Catherine Booth" reddet fisker- var gaatt hjemmefra. rønng med. Han efterlater sig 9. ap-:il. Han hadde gitt util- ) 1125 Tacoma .Avenue baat med fire mann * * * hustru og tr! b:rn~ strekkelige oplysninger om over- ~~ ............,....,..,...,............,,_,_,....,......,,.......,.,....,,_.......,......._,.........,....:;: Et telegram fra Hasvik i VeStor gaardsbrand i Stange fallet, oe1)o]itiet fikk ikke fra ........... _ ................. ....,...,""""'"""'~--~~,.~ Tularemi i Skien. ~ H steraalen meddeler, at redningsamar 29. nov. - Ved 11-tinoget hold melding om saken. 3 C Skien 25. nov. - Et tilfelle av , PHOTOGRAPHS AND ENLARGEMENTS skØiten "Catherine Booth" for- den opstod der brand paa Nedre . Fy)rst i hØst er politiet blitt vi- > cc leden. kveld reddet en motorbaat •Kaaterud i Stange. I lØpet av haresyke. synes rc.a være 11111.truf- elende om forholdet. ForanledDone in Oil. - Years of Experience. g 1 med 4 manns besetning j kort tid brente den ene- laave, fet her byen, idet den lqente ningen hertil har hans hustru, , Estella Fringess C ·~ f I d · . fotballspiller medlem av Odd d - 4013 North 27th Street Proctor 3885 "' "' ·· ')' t me avling, ned til grun- E r L 'JI som 0phol er i Amerika, gitt, L.....,....,, ~__....,J Staten~ moloanlegg paa Lista nen; ogsaa endel redskaper blev ~r mg tm. e og hans frue sy)n* * * 1 WIN A WEEKLY 1PRIZE AT TACOMA'S MOST POPULAR GREEN Fra Kristiansand meddeles at luenes rov. Besetningen blev .dag 1:lutsehg blev sy~e efter aa Hedret ishavsskippeT Prizes ba awarded every llfonday night for the past week's I Id 1ha spist harestek. De blev bragt D · . . . ~ . 1 1 L statens mo oan egg paa ista nu 1 rec et. . ,. . . • en kjente ishavsskipper Karl I low score-prize for both Ladles and Gentlemen. NOT MINIATURE GOLF BUT REAL GOLF IN A SMALL WAY er ferdig. Moloen blev paabe- I * * ipaa sykehu:et, .hvorfra fruen 'Johan Virkola, Elvebakken i · B rand t1·iSJØs. · lkunnc utskrives igaar mens hr · Al ten, blev forleden 1. herreds. gynt "1or ?0 - aar siden og anlegI' . ' • . . Lunde fremdeles ho·ger ele·1 og , : 0 .ggt ;:oster talt 1.3 null. kroner. Svolvær 29. nov. --,- Paa Lo- . . ... " . . . .. , .. . • . styremøtet . av orclfylreren overOpen . . f o t ens. y t re s1'd e 1rnm 1gaar e1 nol,saa claa1 hg Læg~1'e ha" . k ,." ,". ." . 1)e t Yl·1 f aa meget stor 1)ety d nmg en,. . · . · · .: ra -t ·;,e1sK·.:..1pet f&-~cle nr.fr:5ke 18 11 a.m . .f , ·1 f . 1. I·· , ,..,. . om- ikke med sikkerhet kunnet kor· . f remme"s store bron~or !?,,-:us.arten og f' .lSKet. , ris 1,;:es,()"tte. som b e f ant sig., 1F'1s k eners Holes to * ~· .1statere ennu ' om. det er• hare- semeda1Je · cliplom. . · V irkola • . med · I11<:rmg en mi·i s vei· fra land, 11 • 25c · · b. d · I · i syke· men forskjellige ting ty' 11 p.m. I sen forvo l der stor skade i · j 1an , 1c et maskmrummet tok: ' . som er· 63 aar gammel, har i Stor-Elvdal Ifyr. Ombord befant sig tre I der paa elet. Han har bl. a. faatt næsten 50 aar deltat i ishavsUnder Packard Tacoma Company's building. Elv.:rnm: - Det er 1111 beuvnt mann, som var i en meoet kri- nogen stygge hylder under ar- fangsten, idet han allerede 15 0 • • • -' • . . • • "' men isgang 1 Glomma 1 Stor-Elvdal. tisk situasjon, ela de rngen srnaa- ! • aar gammel begynte hos sin

Jul

LØRDAG AFTEN KL 8DEN 27. DECEMBER I NORMANNA HALL

Godt Program Dans og megen moro!

* * *

. .

.. .

* *

I

*

1

I J

*

!

K. Andersen

I

URMAKARE

*

l

·

··

·

d

·1

!

.

I

I

*

I

*

I

* .* * IfØlge "Østlendingen'' er alle ei- baat hadde med og det var u111u. far. 19 aar gammel blev han . . · Krav om 6 timers arbeidsdag . . . en <l onum~ne paa en halv mtls vei 11g aa 1J!t herre over 1lclen. Hel- . . . skytter og de siste 36 aar har! f d. · . Representantskapet 1 Oslo og , . . 1angs e 1ven nu ovenset 1 større igv1s 11 J ev man 1 land opmerk. . . han yæret skipper. I alle disse 1 · · el . . I omerrns fa<Yhrre samorrra111saSJOl1 0 0 0 e Il er mm re grad O<Y aar har han ikke hatt et eneste 1 ' ·.. "' 0 rslao·et er somme paa flammehavet OO" baa· ' "' . har sendt landsorrranisasJ· 011 11 0 optil en meter tykt. Isdannel- ter ilte til unclset111ng. De kom e s uhell av betydning, ikke mistet . · . . . . . . . . k01wress fØlcrende forslag· sen brer sig mer og mer. Stør- 1 bl 1 siste Ø1ebhk og hkk reddet " en eneste mann av mannskapet. . · I . Kon°-ressen paalegger forbun0 1 • • • re sen av ele ovensede arealer' c e tre mann. SkØ1ten blev der- el Han var blandt de første skip' . I · ene ved kommencle tanffrevi-1 . · ansia'les ti 1 et pa. r hundre maal. paa s 1ept mn og satt paa grunn, I . . . pere so1.11 gi orde turen til Frans . . . . d SJOner aa kreve arbeidstiden fastT D et r;r a li ere d e tonolcU betycle-1 men en 1)1ev 11111cllerticl helt,~ .· · . . osets land og har flere o·anrrer, . 6 timers pr. dau - 36 / I 1 · . k 1 I1g s .. ·ac e, og man kan vente y1( e agt, og ela clen ikke var as- ,.,att ul , seilet rundt Svalbard. I Elve· 1• . . I . " .. · mer pr. uke. ' v 1dere stilles der . . fl ere iss ~ad er. Begvnnelsen 1aar. su1 e1 t 1i eler eieren et meget bebakken driver han sm velstelte 1,;:rav om at det i tariffene blir ·. . I 1 1· ser f u11 t saa a Ivor hg ut som 1 tye e ig tap. . . . . . · . gaard og nyder hos alle udelt a are t 1,..y._ * * * inntatt bestemmelser sum sik- t.i11 1t . og a k·te1se. 08 . . * Stavangers nye sykehus skal nu rer arbeiderne full ly)nn under * Gaardsbrand paa Øvre Eiker ferdigbygges sygdom som skyldes bedrifts- Vield~g underskudd paa 1andsDrammen 25. nov. Imontes Stannger 27. nov. Stav- ulykke. turnstevnet i sommer ~ * * * er en eldre 2 etasjers hoved- anger bystyre har i møte ikveld D NT.d JDet llte 1I 1 · rept av den elktriske strøm • t aros 20 . nov. · · l)ygnmg samt uthusbYgntno·ene ) . a. )es 1uttet 1 overensstem. . · "' ' l el f • Sandefjord 1. <lee. Vecl 11-lnasionale turnstevne som holdpaa gaarclen Lund i Ø\-re Eiker rne se me ormanns 1rnpets 11111- • • . ' • . • nedbrent. Gaardens eier er An-. stilling aa bevilge 345,000 kroner tiden ~ forn11ddag hendte elet en tes I N1clai:os I sommer blev baa. sØrgehg· ulykke l'1i·l,al~.~ei ··ø. d t k i maskinverk- ele sportslig ol?; arrangementstoll iv 1 . p·'Ire 1..:uer og 5 "'oi· , " J. aa gJ 1e e nye sv·e1us 1 ~ 1 · <li·i'fts·t·ei· J· t d F. stedet paa I'ramnes mek. verk- messig overmaate vellykket. Det griser hrente iime, dessuten c 1g s an . 'ormann. . sted, idet en elektriker, Vilhelm Økonomiske resultat derimot blev ::-_,...,...,........,.......,....._ .....,,,......,....,....."""'._....,.....,._....,..__....,_..__,,_.....,..,.."'! Steen Gustavsen, som sammen clesve:·re saa slett at arrangy)ren,

·-•!

I

l · .

6unbe, glabe

. . "'

T

"'

"'

"'

ti-I .

"' "'

I

* *

* *

I

$ 75

Moderate priser for begravning. Vor minimumspris clækker omkostningerne for avhentning av liket, beredning av dette med den stØrste omsorg, alle arrangement for begravelsen, kiste med klædes-overtræk, en ytre boks, samt leie av likvognen.

l)~.

T'

Minimumsomkostning at beregne prisen efter

oø oo!stte S"olf fitt6es i

med krankjØreren hadde repa- Tronclhjems turnforening, nu er reret ledningen til en elektrisk kommet i en fortvilet situasjon. lØpekran, fikk armen bort i en Stevnets regnskap som nu forestrØmfØrende ledning. Han dy)de ligger viser efter forlydende et j straks. Forulykkede var 28 år uncler.;kudd paa hele 37,000 kr" gammel. ugift, og ansatt ved lav hvilket foreningen bare faar Franmes mek. verksted. dekket en del, nemlig 10,000 kr. * * av Norges Turnforbund. To mennesker innebrent. * * * Drammen 30. nov. - En frvkE f n s1em orstoppelsie - Hr. C. Frost fra Napa, Cal., skriver: Jeg led saa forferdelig av forstoppelse, at de maatte gi mig I et klyster paa hospitalet. Siden with the 1 begynte med aa ta Dr. Peters Kurik?, har j:g regelmessig og 1 naturlig avfj25rmg to gange om dagen. Jeg sover ogsaa godt og min appetit er meget forbedret." Denne uforlignelige urtemedicin er ikke blot et avfj25ringsmiddel, men den regulerer avsondringsorganerne og retter paa daarlig a.vfy)ring. ·Den forsynes <lirekle og ikke gj enn em apotekerne. Skriv til Dr. Peter Fahrney & Sons Co., 2501 Washington Blvd. Chicago, Ill.

~ørn

~e .lJj~m, l}"o~

f'tte.:s

•t

·

1'~. ,Pde~ §tlI,~tt''f

6t Sott!> .to.

l!evme tolbfrit i ~anaba

(:tljicngo, 311. "

....

"

p

*

e YELWW

I

PENCIL

I

D

I

WE

ARE fully equipped to do every kind of print· ing-Books, Newspapers, Periodicals, Pamphlets, Circulars, and Stationery. All work done as

you want it,

wllen you want it, and at lowest

possible cost . . .

Our overhead is

lower, aud we split the difference

with the customer. "Efficiency spells Economy"

Pug et Sound Publishing Company 1125 Tacoma Ave, So,

i i i i i i i

i

·+·**ii

1

--------------11·

II I

er .iJuemiblet. '!len er Wloberene fØrfte Xifflugt, naar ett nf fjenbee firere fØler fig ilbe till!ae, :Ilett er aUib fiffer DIJ tiaalibelig. :Ilen finbeB i lmebi· cinffabet i IDli!!ioner !!f (ljem, baabe ~et og i Ublanbet. 'l)en er '1ræ11amet nf rene (Jelbrebenbe ffiØbber og Urter, inbeljolbet ingen ffabeiige IDroguer t.Jg fan tmfor ttl)gt gh'e~ ti! be Smaa, jaauelfom til Unge og Glamle meb fbagelige Ronjtitutionet. i2111vtdete ran iffe forfiøffc ben. !jor nærmere Unberrct11ing tilffriu 2501!l!3øfljington !Blbb.

I

Telephone Main 2520


ARNTSON Advoka~

Norsk -

Pra.ksis for alle retter T~I.: Main 5402 Puget Sound Bank Bldg. H~nry

Arnold Peterson

Skandinavisk advokat Main 718 101â&#x201A;Ź-17-18-19 Wash. Bldg. .

'.

Res. tel, Proe. 2861-R.


Side 5

·the men of her house ai1d made tliem strong Wonder Picture of the with her strength; gave them courage by her own valor, and, by her bravery and self-sacrifice, _ _..__________....._____ she enkindled and kept burning the flame of patriotism in the free country pre-eminent in the Starting Friday: world, assuring to every American citizens the God-given right "MOROCCO" to life, liberty and the pursuit of with Marlene Dietrich, G.ary Cooper happiness. and Adolphe Menjou. I But the freedom so dearly won by the sacrifice of every past generntion is today in grave dan. ger - a <langer made all the more seriotts because we seem to Starting Friday: be resting in a time of peace, "TOM SAWYER" while ttnderneath this smooth starring surface of security there moves a Jackie Coogan and Mitzi Green. force of destruction, the greatest - ._.,, ______" <langer to American liberty that 'J;he Five Hundred has faced our country since the Paris"? artists have formed a new Dedaration of Independence ! association-the Association of Five Silent, insidiously this octopus Hundred. This does not mean 500 teaches out and sucks into its artists, but refers to their works greedy maw, one by one, the ~bich are priced at 5?0 f~ancs. This very ·pillars of our free economic is not dear for anythmg 111 the way system of commerce ' which asof original art with any pretense of . ' . . the worth , ratb er l ess than $20, a f a:r sures every . . Amencan . • c1t1ze11 . . more genial souvenir for the trav- equal pn_v1lege of 1111tiattve and eler to take home with him tban a opportumty. tawdry string of glass beads or the Calmly we have stood by and fading memory of a night in Mont- seen our individually owned buEt martre. siness and industries drawn into . L . C'.' • the crushing toils of the power1 Line ong u1 ~ervice · . · h .F d n tte ful chams, whtle we listen to t e .Between Canyon erry an .ou , " 1· . t ance of 65 m1·1es, th ere propaganda that tells us . Al 1s Mont ., a d1s . runs an electric transmission line well ... nothmg to worry about. carrying electricity at 66,000 volts Just economic evolution." pressure which has been in service We are told that this an age for 24 years and is practically the of centralization; that producsame as when first built. Only a tion manufacture and distribufew insulators have had to be re-- tion' of the necessities of life placed and the large majority of the must be on ~· nationally standcedar poles are the ones tha.t were d. d · • d b · th t . . . ar ize sea1e an as1s ; a erected when the hne was bmlt 111 •• d. ·d 1901. really, the day of 1n 1v1 ua 11y ·owned business is gone. W e are To Study .Elled ol Noise told that transcontinental chains The American Society of Safety of the necessities of life must be Engineers' Committee of Elimina.- under one control, or under the tion of Harmful Noises is to måke s coi1trnl of a few master minds. studv of noises that affect the ~ vV e listened, and failed to act, nerves, caU8f:l loss of sleep and imuntil today we behold the steady, pair the hearing. N oises made by merciless encroachment of the trolley cars, trains, power stations chaim, and the destruction of and industrial planta will be measure'd by instruments to ascertain the our independently owned busi. different intensitiea tha.t result in nesses and industries one after harmful effecta. another. N ow we have begun to ask ourselves: "Where is this 'economic evolution' leading us? What about the future of my son? His inaHenable rights and liberties . . . his equal privi!ege • of initiative and opportunity? If the day of independently owned business is gone, and production, manufacture and distri. bution must be control!ed by a Forviss Dem om, at den for- few master minds, what chance retning De kjØper hos, utstiller has my boy to be anything but oyenstaaende emblem. an unimportant cog in this vast --machine ?" THE HAND THAT ROCKS And •vhen American mothers THE CRADLE RULES aks themselves that question, we THE WORLD. need, no longer be afraid for the " . . " fu ture of the American boy ! (For Western Vikmg by Aug. The American mother for the Stein, Executive Secretary foture of her sons fo~aht with Indep. Merch. Ass'n.) her husband again;t thei::, Indians. --For his future she defied the red "The hand that rocks the cra- coats of the British! For his die rules the world." An old future she braved the wilderness saying, but ever true, and never of the desert. more true than it is today ! The American mother will not ,From our pilgrim mothers of sit quietly by and let her son 1620 down to our own glOrious be made a commercial slave, war mothers of the great world shackled and bound by the war, the American woman has chains of the Octopus. She holds proven herself not only willing in her hand the one weapon that to sacrifice her all for love of will insure not only the future God and country, but has, by her of her son but also the coxnreligious fervor, strerigth of char- mercial and industrial freedom acter, intelligence, wisdom and and salvation of her country! patriotism stood shoulder to That weapon is the family

FQX BROADWAY

--F----X--RJ--AL--T-Q ___ 0

I

De11 store hoitid 0 hØitid skjØn og herlig for alle paa vaar jord, en hØitid uten like med fred for alle folk. Det lille Jesusbarnet for alle ting saa skjØnt; jo mer vi det betrakter, jo. mer blir julen værdt. 0 la oss gaa til stalden og se den lille venn. .Han ligger der saa vakkert og smiler til oss hen. Han er jo her saa liten, men gaa du hen til ham. betrakt ham rigtig nØie, betrakt ham oin igjen.

·1

pocket-book. The American woman spends 85 per cent. of the money the breadwinner proREALISTIC duces, and when she turns her PEB.M:ANENT WAVE back on the chain.s and spends that ~5 per cent. with the independent merc}Jilnt for independently manufactured products, then the greatest victory in Ame•rican history wil have been won, . land the ideals of Thomas Jef.,..._._......,~.,...""°"""l"',,_-:O ~~..-". fers?n and Theodore Roosevelt Viking." will be preserve

llALTA SLATfER

I

s1.so

I

. . . ..

".


Western viking v 2 no 52 dec 26, 1930  
Western viking v 2 no 52 dec 26, 1930