Page 1

Norwegian Weekly Published Every Friday at 1125 Tacoma Avenue, Tacoma, Washington 2. AARG.

FREDAG DEN

Fra Presidenten for Distr. No. 2, SØNNER

AV

NORGE

BE~ØKER

SIN

14. NOVEMBER, 1930

S~NNS G

NKRIKE

NO. 46

De .nye Stortingsmenn i Norge


Foretklassigt ·arbete garanteru MODERATA PRISER

1125 Tacoma. Avenue En tragedie paa havet? Gjenoprettet energi. Hr. J. Larvik 11. oktober. - En ung H. Stamm fra Milwaukee, Wis., Br~nlanes skriver: "Dr. Peters Kuriko har 'var i formiddag innom "Øst- gjort vidundere for min hustru. landsposten" med en flaskepost Den har gjenoprettet hennes .som. han har funnet paa stran- energi, som hun fullstendig had. Henn{!s arbeide er

egenurte. aner-

Sons Co., Blvd., Ghicago, Ill. NYHETER AV INTERESSE

for det norske publikum burde De altld meddele "Western Viking." Send et brevkort, adressert til 1126 Tachma Ava., Tacoma, Wash., eller benyt telefonerne: Main· 2520 eller Broadway 3435.

Tvangsauksjon over kommunale eiendommer

i++•••····················

heYELWW PENCIL

Lillehammer 11. okt; - Riks- . forsikring~anstalten har, efter hvad "GudbtandsdØlen" erfarer, begjært tvangsauksjon over eiendommene Ellh1gsbØ, SteinfinsbØ og Leirom, som tilhØrer Heidal kon1mune.

with the

DBAND

INTING . W

E ARE fully equipped to do every kind of printing-Books, Newspapers, Periodicals, Pamphlets, Circulars, and Stationery.

All work do.ne as you want it, when you want it, and at lowest possible cost . . . Our overhead fs · Iower, and we split the difference with the customer.

"Efficiency spells Economy"

Puget Sound Publishing Company 1125 Tacoma Ave. 801

·

Telephone Main 2520

llltf~.

.••"

tfaøb,

felb ntltlr tlnbre IDlebiciner ~ør unbfabt at ljjre(,Pe ~em,ftln et fim.pelt, tib~.)Jrpud Utte.prre.)Jnrnt fom

l'~. pete~5

• ~t

.

0

mtnae llleut tiaa ~Men til -Oelbtebeife. men ·lJ1tr gjprt bette før itujinber anure. ~borfor tffe ogfan for meni? . ~en er aflfolut ~aalibelig. SJen inbeljolber ingen ffabelige SJuguer. ~en er gob for lJber en i i}amilien. . ·:l)eu intere.8f1tnte .f?iftori~ om beni Dpbagdfe, tU!igemeb binbifu[b Db· pl~.ining O!J (nnbfrerbtg~ 18d.mejfJ11rb, {enbei frit pall !1lnmøbning. mette erømte Uttem1bbd fan dfe erlJøI1l~ tiaø !1lpøtefer epeciene !Jlgentet leverer bet. Sfriu til '

• Pete~ 5l'fI,t!tt~y '" .Sons d:ø.

. . øn t?Hlib. .

2evme to!bMt i a?nabø

· .

<S:lJicøgo, Sil+

·


W~STERN

~ET·E~

GRATIS:. ~t

drikkeglass med hver kanne

(:Under denne i:ipalte indtas kortere inserater fra vore læsere: i diskussioner. m. v. Det staar enhver frit at benytte spalterummet i en rimelig utstrækning. Øni:ikelig er det dog at indsenderne fatter sig i korhet. Manuskripter som ønskei:i i~dtat un· der denne spalte .bedes vanligst sendes saa tidlig at de er redak· tionen ihænde senest mandag aften.-RED.) indl~g

l ke radio i mange byer, f. eks. i 'Bergen; men 1 da -arbeiderne i At snike mig frem paa maven, Norge mØisommeligt har bygget at legge min tunge i bukt, sig en mektig presse, skulde detat bØie min nakke for staven te opveie endel. Heldigvis er og takke for naadig tukt; Norge ennu ikke et Finland, at kysse den svØpe som smeller, hvor arbeiderpressen er blit kondet kan jeg ikke, ei lærer det fiskeret, og vold sitter i styret. heller. Men det var slik i Rusland ogsaa eng·ang. At smigre hver dumstolt pave, Velgerne tok ogsaa lokale henat klappe til innbilsk vaas, syn mange steder. Det dumme faa hengt om .. min hals en klave, navnebytte Trondhjem-Nidaros bli stillet blandt kveg i baas og skremselen med noget lignenhvor luften er trykkende vammel de i Bergen og andre byer, gav det lærer jeg aldrig om enn hØire mange stemmer. "Trondjeg blir gammel. hjem skal byen hete" var hØires krigsrop i Trøndelag. Der forA. J.N.Wolff & Sons, At si det og ta det tilbake, menes, at arbeiderpartieme tapte w. Distrib. at hylle min mening inn minst 100,000 stemmer paagrunn Tacoma, Wash. i fraser og ord som en. vake, av navnesaken. Nu blir der vel at tale i veir og vinn; mere vrØyl om den sak. gen annen har noget kjennskap .. ta mektiges paa bud for givet Aldrig har kvinnerne været til hvad som er utenfor heller. det lærer jeg aldrig, nei aldrig saa tallrike ved ttrnerne som Alt hvad vi mennesker kjenner i livet. denne gang, berettes der. Vi- ,til er denne jord. dere staar det, at disse var blitt Jeg har aldrig sagt at det ikNei ord de skal være som dolke skremte med, at arbeiderpartiet ke er noget som staar hØiere i kampen mot dumhets aag. vilCle bortta deres. kjere religion. enn vaart jordliv. Var det ikke Min tunge er skapt til aa tolke Ja, idag er det ikke spØrsmaal noget hØiere, saa vilde det efter min ærlige menings spraag. om kvinnen har nogen sjel. min mening ikke bli .mulighet Men skal den til lØgn være Fra det perspektiv vi nu har, for naget jordliv. _ Og denne tvungen, er det lett aa se, at arbeiderpar- makt som gjØr jordlivet rnuligt saa la mig da heller miste tungen. tierne har begaat flere feil, især er det som for mig er en "gaahvad taktikk angaar; men av ska- te," ikke livet som dtt sier da liMot tvang vil jeg herskrik reise de blir man klok og rik paa er- vet er saa naturligt som det kan saa hØit. at det hØres vidt. faringer. ·bli. - For nakken er skapt til aa kneise De reaksjonere vil ennu en tid · Jorden; tilværelsen og menog blikket at skue fritt. styre ogsaa i Norge; men i den- nesket kan ikke jeg forstaa er Og fØrenn jeg taaler stokken ne tid maa det solide element i nogen "gaatefulde spØrsmaal," jeg legger med glede hodet paa. arbeiderpartierne gjØre sig for- 'som Du sier, men naar Du komblokken. I beredet paa aa overta reisningen mer til begrepene "Gud og himav det nye, naar den neste kata- mel" da har nok de "største Hver røst nrna ha rett til aa strofe kommer. Det største dra- tenkere" noget aa grunde paa, ma i verdenshistorien vil snart uten aa finne nogen lØsning, saa heves utspilles. det er ikke_ aa vente at vi alm inog synge sin egen sang, * * delige ulærte folk kan forstaa for livet er skapt til aa leves Hr. Redaktør: det. Jord livet kan bruke alle de kamp, ja, men ikke i tvang. ' For aa forebygge en misfor- evner og;_ krefter vi har, saa det Men skulde jeg trelleliv friste, staaelse i mitt inserat om "For- skulde ikke være behØveligt for saa vilde jeg heller livet miste. eningsprat" i siste nr. av "W. nogen aa kaste dem ut i et stort V" vil jeg skynde mig aa for tomrum A. S. ·' · klare, at jeg ikke mente, at SpnDu sier: "Det natttrlige mFnner av Norge var en flokk druk- neske fatter ikke de ting som VALGET l NORGE kenbolt,e. Tvertimot synes jeg, hØrer Gudsriket til." For aa forde fleste er prektige mennesker, staa disse ting maa en da enten Av Olaf Berild og jeg teller mange av mine be- være unaturlig eller overnaturDe allerfleste ~orsk-amerikan. stekvkenner iblandt dem. De smaa lig, og da jeg jo bare er et na. tre · fra en viss losje, som J. eg turligt menneske kan 1•ee- vel ef_ · · bl Ske aviser Jll er over arbeider~ " d " d . N skrev burde helst være strØket, ter Din mening ikke giØre ref'.nes ne er 1ag ve va1get 1 or- da muligens noen vil forklare ning paa aa forstaa noget ~ ~ som . ge. M en stans htt og analyser . fØr du dØmmer. ' dem som karakteristisk av hele hører Gudsriket til, enten det er · Valget "kk . " f ordenen, hvilket de slett ikke er. her paa jorden eller noget anterte" i "~. ·V.:~:is~:g sm~:e:~ Mi!d aktelse for ordenen, net steds. Det vilde ha blitt mig en stor OLAF BERILD Jeg har faatt fØlgende opgave: Rosemead, Cal1'f. 30. 0 kt 1930 Hvad er visdom og hvordan kan pverraskelse, om det hadde gaat · • · den erholdes? anderledes. Alle partier Øket · Hr Gustav Sand·. Saavi<lt J. eg forstaar er vissme · tall undtagen kommunist· dom t:n egenskap eller en evne .partiet, som det gleder mig aa Er glad ved aa se at jeg aldl som er ne agt i menneske, og I ·se, synes aa sme te sammen med lerede kan ta min eksamen. Det · fØlgelig behØves den ikke aa erb ·d ar ei erparttet. maa vel være bra gjort naar jeg H d t holdes, men det er op til oss va s emmetal angaar, saa har en lærer som hverken vil var det forholdsvis ner siste fortell.e, forklar. e eller forsvare, selv aa utvikle og oparbeide den. Du fordrer et opriktig svar valgs, med kun et litet tap for men vil ha eleverne til aa l"'se Y" paa hvad jeg vil ha. Om jeg arbeiderne procentvis. Men dog l)roblemerne paa egen haand. vil ha "fred og ro" eller "sandtapte dises 16 plasser. Grunnen Ikke alle lærere arbeider sam- het." Om det er nogen mulighet var. h~lst saitjarbeid'et mellem me veien, og mange ganger er for det, saa vilde jeg like aa faa kap1tahstpaljierne mot arbeider- det vel ikke saa ~e-reit aa være fred, ro og sandhet. , Og jeg ne. Dette beviser, at der er kun lærer heller, for eksem1)el som kan ikke se hvad som sku Ide to klasser og to partier. naar Du nu skal lære mig hvorhindre at disse tre ting· kunne M. en l a oss ana 1ysere v1·d ere. dan min aand skal settes fri. Du U n d er og um1dde · 1bart efter sier at Du selv søker efter en forenes. FRODE BYE verdenskrigen, var der en næ- sandhet som skal sette Dig fri, sten unaturlig sving til radika- og fØr Du finner denne er det Hvis du har en mor derlisme. Selv den "kompakte" vel vanskelig for Dig aa gi mig hjemme? majoritet kunde da se, at der var nogen hjelp, . saa elet er vel det --noe ravgalt med styret; men i beste du kan gjØre naar Du Hvis du har en mor der hjemme? fredstid sovner mange av disse overlater mig selv aa finne pro- En som da du gikk paa foten inn igjen. En vakker morgen blemets lØsning. liten, vaklende og bange, vil de atter bli vekket av kanonDu foreslaar aa dyrke "digt- stØttet dig til tusen gange; torden. Det er det tankeløse ningens kunst" slik som Du en som unte dig det beste, element, som oftest bestemmer gjØr, men om jeg det gjør, blir og som altid stod der rede for resultatet av valg i et "demo- jeg nok likevel bare en "rimat frede, kratisk" land, elle.r rettere de, :smed," og selv om ordet betyr vugge, vaake, elske, bede. som kontrollerer dette element. :en "fusker" saa er det nok bedAviserne beretter, at hØires re aa erkjenne dette. enn aa bli Hvis du har en mor derhjemme? maskin arbeidet helt amerikansk. saa hovmodig at en tror sig selv som har ofre for dig givet. Dette er en grov beskyldning, og aa være en digter. En, du gjennem hele livet jeg har ondt for aµ tro at den Du synes det er en forskrekke- aldrig sige kan med ord, norske politikk ei:, fullt saa kor- Iig .bekjennelse naar jeg ti!staar hvad av takk din sjel har inne. rupt. Vistnokk vet jeg, at kapi- at jeO' ikke har noget kjennskap Aa, saa giv hver fattig mor! talisterne dikterer ogsaa i Nor- til de~ som er utenfor vaart jord- Giv, som om du gav til henne! ge, og at de. ofrer store summer liv. Det er nokk en sØrgelig A. S. for propaganda, og ifØlge beret- sandhet, men jeg kan vel likeninger, var de borgerlige partier saavel bekjenne den. Og jeg Et svar til "frafallen" fra hr. de eneste, som var tillatt aa bru- tror ikke at hverken Du eller no. Gerh. Pedersen I - side 8.

Det kan jeg ikke

I

1

0

*

VIKING

''De gode gamle dage!t

av denslags, jo mindre sympati fra ungdommens side. Det er Man hØrer ofte nu for tiden at forholdene som i meget stor Vi tilbyr benyttelsen av litt eldre folk klager over vaar· grad skap~r mannen, og den eldvaart vakre begravelseskapel, tids ungdom og i samme aande- re gener<tsjon er ansvarlig for med komplet service, uten nodrett refereres der tilbake til de forholdene av idag; det er de 5ensomhelst ekstra omkostning "gode gamle dage." Disse eldre som har skapt dem. nærer de mest alvorlige og opAa Ønske sig tilbake til de rigtige beky111ringer for den un- "gode gamle dage" er igrunnen ge slekts fremtid; saavidt som, bare et utslag av egoisme, for i de kan s_e du~·er de.n unge jente • de fle.ste tilfelder mener man da og gutt idag ikke til stort annet 1 den tid da man selv "raset som' enn aa danse og kjØre bil, aaja i værst." Og det ;kurrer i Ørene det innrømmes ogsaa, at noen paa enhver ungdom naar man av dem er rene kunstnere naar begynner paa leksen: "Nei da det kommer an paa ansiktsma- jeg var ung" osv. ling og "billiard." Den dag da man ikke kan se Men mange er det som korse1· forskjel paa den ungdom som sig ved tanken paa hvorledes vokser op og '<len som er blitt verden skal arte sig naar disse gammel, da er der tid til aa nære ungdommer engan_g skal ta plas- bekymringer, for det betyr det serne efter dem som nu raar med 'samme som stagnasjon. styr og stel i samfundet, - da La oss trØste oss til den nye vil altsammen sikkert ende i et slekt, ti den er det som skal ta eneste kaos. fat der vi slipper taket. ) Vaare priser er ikke hØiere Faktum er imidlertid at ung-' A. Bj. enn i noget annet Mortuary ·dommen av idag sta(\r bedre ru~ i Pierce County. stet enn ungdommen nogensinde har staat, for aa overta de gjØremaal som venter dem ved skjels Den parisiske forretningsmann aar og alder. Latours hjem i Rue Faubourg adresse og et navn og nL. paa et Skillet mellem den eldre og paa Mortmartre har været skue- hus i Lyon, men ikke mere. den yngre generasjon er sim- plassen for eiendommelige begiForfærdet fortalte fru Mercier pelthen bare et skille mellem venheter som stod i forbindelse sin far, hvad der var sked. og en "den gamle og so den nye tid." med en jernbaneulykke for ikke telegrafisk forespØrsel til Lyons .Det er i pakt med selve evolu- længe siden. To mennesker politi konstaterte, at der i nevn·sjonen, utviklingen. dreptes og den ene av dem var te hus bodde en juveler. - Hos . Nu kan der naturligvis være' Latours svigersØn, George Mer- ham fant man Merciers juveler, mange ting aa innvende imot ka- eier, som fØr hadde været juve- han hadde ikke kunnet sende rakteren av de adspredelser ung- ler, men hadde solgt forretnin- pengene, da han ikke ante, hvor dommen av idag foretrekker, gen. Han hadde dog ennu endel· de skulde adresseres. men da skal man ogsaa huske 1juveler tilbake som han Ønsket Mercier som hadde været meat de samme innvendinger blev laa avhende, og han reiste derfor get merkelig i sitt væsen den 1 reist imot ungdommens gjØren til Lyon, hvor han allerede had- dag de handlet, hadde sagt at og laden ogsaa for 20--30 aar si- de satt sig i forbindelse med en han senere skulde faa nærmere den. Der er et gammelt og godt kjØper. Et par dage efter tele- beskjed. ord som sier, at "ungdommen graf erte Mercier hjem, forretDa kjØpet avsluttedes var bare maa faa rase fra sig" og det ningen var ikke gaatt i orden, de to tilstede, og ingen visste staar ved makt ogsaa idag. Vi men forelØbig blev han i Lyon, noget om handelen. Telefonhar frem gj ennem tid erne høstet da han hadde utsikt til aa faa meddelelsen kunde bare stamme saa mange erfaringer for, at den juvelene solgt til en annen ju- ·fra Mercier selv, som paa det som "raset" værre enn værst i veler. Dette telegram var det tidspunkt hadde ligget to dager ungdomsaarene merkverdig nok siste man hØrte fra Mercier. Faa i sin grav. blev et rent eksemplar naar han: dager senere inntraf ulykken og I spiritistiske kredser har begifikk "raset fra, sig:" 'Mercier satte livet til. venheten selvsagt vakt den stØrAt ungdommen tar <le fornØiHans lik fØrtes til Paris, men ste opme'rksomhet. elser som bydes og kanske og- jt1velene var og blev borte, og i saa gaar "over streken" nu og da hans lommer fantes ingen .kvitDet er bedre aa studere et er slett ikke noget tegn paa de- tering for dem. Heller ikke had- lmenneske enn ti bØker. generasjon, snarere kan vi de Mercier i telegrammet nevnt Saint-Beuve. . skrtve det paa kontoen over tan- navnet paa den eventuelle kjØkelØshet eller livsglede. !per og familien hadde ikke aneiI "de gode gamle dage" hadde Ise om, hvor de skulde sØke den man ikke de moderne dansehal-jværdifulle skatt. At stenene ikAt a girl in the dark 1 ler og jazz-musik, men hadde ke var solgt, syntes aa fremgaa is unsatisfactory - you know man hatt dem da, saa er det vel av at Mercier ikke hadde nogen you are winking but the girl sandsynlig at ungdommen da for større sum paa sig. does not. tiden hadde benyttet sig av dem. Saken meldtes til politiet, da WEKNOW Heller i"kk e h a dd e man da auto-'· der gj ettedes paa en forbrydelse. we are here--and carry a good b.l h dd h for all the family. mo 1 erne, men a e man att Men to dager efter Merciers line of shoes Also do the best of repairing-and dem er det vel sikkert nokk at begravelse ringte det sent paa We want yc>u should de hadde blitt foretrukket frem- kvelden i telefonen, og hans huknow this f~r hest ~g kjerre. Det samme stru tok hØrerØret og hØrte til Then come in and see us. gJelder kmemato.graferne. og alle sin forfærdelse sin manns r"'st. )" andre moderne tnnrettnmger f or Hun var overbevist om at stemd l adspre ese. men var hans, bare litt svakere 26th and Proctor · Nedskriveren · 1 av dette er sett enn ellers. Den talende nen1te ikke saa lam~t or) i aarene, men he1111es h The Best of Shoe Repalring ~ navn og opgav enne en han kan da godt huske den tid da ungdommen drog avgaarde sommer- og hØstkveller paa hyt. 1 f k f teturer,. )are or aa ·unne aa Soap Lake, Washington. d anse t i1 tonerne a: en gramo: ,fon e li er e t .t re 1{k sp1 1 (d e t var 1 Steam Heat Hot and (fold Water N orge ) og vi 1lpr "' t e ogsaa d a :i t EVERT E. MALIN, D.S. trykk for de samme bekymr111Electro-Therapeutic Physician f "f d " "d d ger ra æ renes. s1 e, som e Specializing in Chronic and N ervous diseases. el er l y d er nu. All i Iceve l 1age,t d e t sig· slik, at mange av dem som i Reasonable Rates. Write for Information ·aen tid dai1set skohæ, lerne av sie'nu, 10--15 aar efter, sitter som J I gode aktværclige borgere i sin egen by og allerede saa smaatt er begynt aa klage o:ver "ung'dommen nu for tiden." Naar vi leser 0111 ungdommen 1 som vil fØlge med i forholdene i Norge 'i Norge i 80-aarene f. eks., som 11 får Nord-Norges stør.ste og beste avis saa omtrent skapte en helt ny "tidsaand" mel kampens bØlger skyllende omkring sig, lØd der hØie ramaskrik fra landsende til tilsendt for kr. 12.50 pr. kvartal. Rik landsende og mange trodde paa på lands- og bygdenytt. Bladets mindre "verdens ende." Og dog var dagsutgave 'det den samme ungdom som i 1905 som modne menn lØste unionen med Sverige paa en slik 1 maate, at det er blitt nedtegnet i verdenshistorien som naget av koster kr. 5.00 pr. kvartal, fritt tilsendt. det mest glorverdige der har Lokalstoff fra ele distriktet foruten hendt. landsnytt av noen betydning. Vi kan ikke kreve av ungdomBestill idag! men at den skal "forstaa oss," men vi skulde bestrebe oss paa "Nidaros" ekspedition Nidaros, Norway aa forstaa den .. Det nytter hel-j ler ikke med beklagelser; jo mer

MYSTIK ELLER -?

l

WINKING

LANG-THOMPSON

i'=--------------...1

LAKESIDE HOTEL AND SANITARIUM

~I~======;;';================---~

Tron dere

I

1

ID RO

Trondela.een


Penger aa tjene! For ca. 50 aar siden var der en txsk enke, fru Guzmann, som


Side 5

NVHBTER AV . LO,KAL

$pecielt salg av

l~TERBSSE

.''llllllllllllllllllllllllll'

DRESS-SKJORTER

I

Vi er taknemlig for alle meddelelser av nyhetens. interesse. Send "Debatklubben" av Norden·! et brev eller .brevkort adressert akkompagnert ved pianoet av h.r. Broadcloth Ekte farver No. 2, sønner av Norge; holder I til 1125 Tacoma Ave;, eller benYt Carlsen. Frk. Vivian Pedersen telefonerne: Broadway 3435 elle.r skjorter med krave i fØlsitt ko!lstituerende mØte i Nor- Main · 2520. Naar din v;en eller sang, akkompagnert av søsteren gende . farver: · manna ·Hall søndag eftermiddag nabo har fødselsdag eller sclsk.ap Al<la Pedersen. Efter dette mui en eller anden anledning la kl. 3. Alle som har tegnet sig, os vite det! - Skriv kort og greit! sikalske program fikk vi en kort BLUE, TAN, Om ikke stilen er helt 100 pct.,. tale av hr. E. B. Ellingsoi1 fra bedes mØte. BURGUNDY, spiller ingen rolle! - !Yfeddel os nyheten, det er hovedsaken.-Red; .Parkland, mens en annen * * * GaraBterte ekte farver landbo, hr. Thompsen, ·debuterte Nye borgere: FØlgende norske tikk sine amerikanske bor-. Torsdag aften den 11. decbr. (hos oss ialfald) med en "sanngerpapirer forleden: J Ørgen Kol- avholder Martha Marie forenin- ferdig" skrøne, som vistnok de Disse skjorter · 1 al-' stad,. Alfred• 01ai Norl;>erg Erik- gen i Den Luth. Frikirke, ·15.f .og .allerfleste trodde til · punkt og mindelighet 'for $2.50, nu prikke. Halfdan Myre, H. Trelnes, syd K sts., en fest til inntekt hØstet Samtlige optrædende · og ,Fredrik Kristian J. Reitan. ·Speciel ·.pris for Barnehjemmet i Poulsbo, rikelig og fortjent bifall. * * * Wash. Dr. C. Quevli, som var · Senere paa kvelden fikk vi S 0 • M den fØrste.der $1~95 Fru M. B. Ne1son, 2341 . sente ·sin gave til · ogf 1 ·· d · · · saa anledning· til aa hØre herrer· st. hadde Ø gende amer som aa paabegynne dette hjem for AO B Ol H ·· eller 3 . skjorter for $5.50. sine. ,,e-J· ester for lunch ·torsdag . . G d ne urns og sen paa awanan ~ aar siden, vil tale. o t pro-' 't , · d bl 1 t . d .• 'gm ars; ogsaa e ev ve mo 20. .n.ov. ·. Frtrerne C· Andersen ' gram av sanrr ocr mus1·1( f orJUvng. · 0 0 · E · Jacob- Kom oa vær med! tat og maatte ekstranummer. sen;;· ·.c. A n d ersen, Jr., . d d' sen og H. Camp. "' * * Bevertmngen var over aa ig: co~· * * smØrreDen Norsk-Danske Metodi".;t·.,. lefser, vafler, · Cl b Øt fredag 5. k1'1·l(e, So. 16. og J sts. Gustav' A. brØd og kaker og kaffe. 1134 Pacific Ave. Charity u m er · · Efter al denne fØde for aand december hos fru Edw. Johnsen, Storaker, pastor. LØrdag form. pg legeme, blev der en svingom. ~~~~~~~~~~~~~~ 5045 S.o J st. kl. 10 konfirmantklasse. SØndag * * form. kl. 10 søndagsskole og biNordlandslaget møter igjen 10. En N orsk-no.rsk aften! Losje Norge, I. 0. G. T. mØt- heiklasser for voksne. Norsk og da Road, sist gudstjeneste kl. 11; tekst: 'I ver- december, b t f er dett valg paa :Lørdag aften den 6. december te hos Flem, Waller · d , . ny es yre 1se or næs e aar. · ca. den, men ikke av verden. Liga- T'l d tt Øt · Id d t · t 11 vil der bli git et helt ut norsk sØndag eftm. Tilste e var . . . 1 e e m e gJe er e a a e 20 mennesker, som alle tilbragte mØte kl 7. SØndag aften kl. 7.30 dl dt f program i N ormanna Hall. . eftermiddag . .. me emmer ml" er rem 1. en hyggelig og af- avholdes· den aarlige fam1hegudsDei· vil bli sang og musik, ten. Næste møte bFr hos A. tjeneste. Alle venner av vaar Bjcrkcscth, 1009 So. K st. !Ør- kirke bedes aa bringe med sig dag aften den 6. <lee. kl. 8. Alle hele sin familie fra den elste til Dr. S. Ylvisaker, president for medlemmer bedes rnØte. den yngste. Udmerket sang og Bethany College, Mankato, Minn. musik for anledningen. Pastoren * * * TrØnde.rlagiet har kortparit 3. vil tale om "Jesus den ypperste." og pastor No.rman Madsen fra Parkdecember i Normanna Hall. Alle Mandag aften kl. 8 boardmØte. Princetown, Minn" besdkte JU velkommen. Onsdag aften kl. 8 gttdstjeneste land forrige fredag, lØrdag og * * med flere tilreisende predikanter. søndag. De var gjester under Cirkel no. 3, DØtre av Norge eftm. kl. 2 kvinneforen- i besØket hos familien E. B. El1 mØter hos fru J. Lauritz, 2015 E. Fruerne C. Degnes, C. lingson. D~ to he_rrer besØkte Sherman onsdag den 3. dec. Bye og E. Andersen serverer. - vestkysten 1 et anliggende som Lunch serveres kl. 1. Alle innbydes til disse mØter. En ve<lrØrer. skol.en. ~Ønda~ holdt * * særskildt innbydelse til sjØmenn, dr. Ylvi.saker prædiken 1 ParkFru J. A. Winterhouse, 3912 skogsarbeidere, nykommere, fi- Lu~h. kirke. Sammen med hr. for tiden paa ho- skere og fremmede. - Venligst Ellm.gson avla de ogsaa et besØk . 6 . ave" l1gger spitalet, efter aa ha undergaatt Gustav A. Storaker. i Seattle og returnerte Østover en operasjon. * igjen tirsdag~ * * * * Zion Luth. Kirke, 59 · og So, Trefoldighetskirken, T. 0. SvaFru N. Lorentzen, 926 S. She- Thompson ave. Søndag morgen Violinisten Nils Rein kommer ridan, er fremdeles paa kl. 9 :45 sØndao-sskole og bibtL r:, pastor. Søndagsskole· med o. gsaa til aa. optræ ved denne 1.. t Kl . 11° enge 1s ( gu d s t'J e- bibelklasser kl. 9. :45. guds. . . · . . . • · is en. . . . Norsk E. kl 1 anledning· likesom vi ogsaa skal * * * S t S 1 tjeneste samme tid. nge 1sk . 1 , h neste. ang av wre . o osang. 11 r,,";~" i;..,."· 1, 1 41 ftt"" "na een 1 ~~ uirP. San~ n" *. Ot".'""l l\lf'_,, '. ,--" --·~~:...: ... ... " 0 ...... " ........ e . . " . . . ~ -·· ", ~ · nr. u·· . J .. 6 Iru J.'1 • .:i~t:uu, ::tJ.:. J.u..:;-:- Kl ti sanggudstjeneste med sang · · d et Kmley . Tr1111tyr geren L. Nelsen,· - h am er Road, blev overrasket sist av · begge kor. Solo av fru pro- T1rsda . g aften kl. 8 mn<ter JU · aften idet · l enge · s1'd en v1· h ar hd JUrt i Nor- lØrdag huset b I ev overEdwards. Duet av fru Gu1ld. Torsdag aften . . kl. 7.:45 11 t d H · · s· selv · . . korØvelse · frk. Solveig Rynmncr manna a , og e sier ig ' fyllt av venner og kjente, som Pedersen og hr. Johnsen. V10l111' t"' at mange vil benytte anledningen kom for aa gratulere husherren solo 'lv Wallis Kerr. - Tale av led~r. Fredag aften kl. 6 mØ er · · . · spe1der"'utterne. LØrdag, • form. 0 • • ti'l aa hd JUr~ l1am d..er tgj.en. . med hans fØdselsdag. H. C . pastoren. Fn. entre. Alle hjerBevertnmgen vil bh hkesaa holdt tale for anledningen, samt telig velkommen. LØrdag form. kl. .10 lY'rdagsskole og 1'.onfir. · ocrrammet og· .. mat10nsklasser. over d aa d 1g som pr "' . ' overrakte gebursdagsbarnet en kl. 10 konhrmantklassen. *. * det kan saa.l?en godt hend~, at vakker present som erindring for man den .kveld vil faa en forsmak dagen. Der var moro av forBethlehem Menighet Ea. HarOlai Hageness, s~.m fØr hev <Jaa de gode norske jule ba keiser. skjellig slags. likesom en deilig . G J p. B' . d vore bladstyrar for The Moor, L d f 6 d b 1· I ' nson og sts. · · ugge, mi - ing Mast" ved Pac Luth. ColHusk: · Ør ag a ten · ec · · lunch blev servert, og en stor lertidig prest søndagsskole og i ld b.l d f 1ege er va som · el b el t · a styrar or fØclselsdags 1rnke pry et or e · bibelklasser kl 9 ·30 Engelsk: b' k "S " f el · f . c · · · ' aar o a faga or ette aar.b k K Street Theatre Tilstede var herrer og ruer. · 0o·udstjeneste kl 10·30· - norsk:If' E' R' R p d p ' ' Jor var yrste aar at aar o a • • . R 1ce, . 1ce, · e ersen, · crudstjeneste kl 11 Engelsk om' · · D d Steiro, E. Johnsen, G. Loe, H. :ftenen kl 7 ·4S Menighetsraa- i valrt utghjeva.k 1 ket er no ve · ·· E'". A n d er- det board· of· trustees · ome ut kvart Nilsen, \V. Hestnes, og board1I te •æ at o s a aar. . ' * * sen, samt 0. Iversen, S. Des h mg- of deacons, mØter mandag aften 1 ton J. Loe P. Bordsen, I. O. 8 · k' k K. d ht . . mgs aug ers Pastor Christianson, Astona, ' ' . kl. 1 ir en. Hansen, fru Berg, Kalma Steiro, mdter tirsdag aften hos Marie· I d p L c d 0 re" ta te ve · 1\11' tl H "" .. . . . ons ag S y 1via og .myr e ansen. Johnson 4071 Ea G st Manns-'1f · 'k H · l * . ' · ' · I ornge v1 e. an gav ei ang * * foremngen mØter onsdag aften, og interessant skildring um sin Jetland & Palagruti, 912 Pac. kl 8 Cirkel no 2 mØter ons-1 t t'l E · t · · · · ' ur 1 uropa sis e sumar, ave" har alt hva~ De behØver dag kl. 1 hos fru Grindheim, 8331 um turen til Oberammergau i av klær nu f?r vrnteren. Ta Ea. 46. st. Iaften kl. 7 :30 mØter ITyskland. Um kvelden talte han Dem en tur mnom naar De er cirkel no 1 hos fru Hoveland, t t'l N · · . . . · . um sm ur 1 orge og sme mnnede 1 byen, og De vil fmne ~t 623 Ea. Wright st. Konfirman- trykk derifraa. kvaliteten er den beste, og pn- terne hver lØrdag form. kl. 10. . serne rimelige.-( adv.) * * * 1

DICksON .BROS.

·.

·

ypl·

*

*

* *

* *

PARKLAND, WASH.

*

*'

*

TT

Vi tilbyr benyttelsen av vaart enestaaende vakre begravelseskapel til like lave priser som ethvert annet Mortuary i Pierce County. Komplet service uten ekstra omkostning.

*

'tltt.T

*

* .* *

I

I

* * * K Street Theatre foreviser Losje Norden No. 2, SØnner aften "Romance'' med Greta av Norge, møter aften Qarbo i hovedrollen. 4. decem ber. Foruten at der er I Jette stykke, hvor man atter valg den aften, kommer der op stifter bekjentskap med Greta en særskildt vigtig sak angaaGarbo i talefilm, spiller hun roL en~e Nori_n~nna .Hall Ass'n, og len som en italiensk opera sau-i losjens st11l111g til denne. Med· gerinne og det paastaaes at lemmer bedes derfor mØte frem. . ' , • * * * h un l· "R omance " re kk er- hn<' JU1ere enn hun gjorde i sin første taleDen Norsk Luth. Frikirke, 15. film "Anna Christie." og syd K sts. H. P. Halvo1:son, SØndag forevises "The Unholy pastor. SØndagsskole og bibelThree" med avdØde Lon Chaney klasser sØndag form kl. 9 :30. ocr siste talefilm. Engelsk gudstjeneste søndag kl. -:; hans ·· fdrste JU o Lon Chaney spiller i dette 10 :45; pastoren taler, sang av stykke en bemerkelsesverdig dob- koret, samt solo av fru C. 0. beltrolle. Baade er han den Hogan. Søndag aften kl. 7 :30 hen ~y11 slriise ocr brutale bandit norsk gudstj.eneste MissionsmØJU o , · ocr en gammel troværdicr kone te Samtaleemne blir Hebræero < ' o ' · som selger papegØier. Hans ~)revet, 1. kap. .Flere vil ta d_el imitasjon av denne gamle kones 1 samtalen. Stnng bandet spil· stemme er helt enestaaende. ler og synger. Tirsdag aften k i . Der er Spenning og fart over 7 :30 fælles bibeltime i kirken. · "The Unholy Three" fra begyn- Onsdag aften kl. 7 :45 sangØvelse. -elsen t1'l e11den. Torsdag aften kl 7 ·30 bn<nne... • • 'f' Se forØvrig annoncen. mØte.

*

·

Fu.neral Chu.rch Tacoma Ave. So. Ist

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Barndoms-bygda So fager ligg du, mi barndoms-bygd, med grØ:pskande lid og kollar. Dei breider seg logne til livd og trygd um bylgjande aak'r og vollar. Og ytst i ringen stend fjØll og nut med maal og draumsyn for møy og gut. I djupaste dal-fang renn Otra-elv .ho smiler som barne-auga'r. I nord bylgjar ''Prest-Foss'' yv knatt og kvelv, · i sud seg "Hallanden" laugar. Det durar og syng og skvalar og lær med baaror brest og mot strender slær I Og kringum ligg gardar i krans og krull med minner fraa sterke tider, daa stabbur Og' loft med kista rull stod brikte innunder lider. Daa strids.-Øks og spjot rudde tun og gard daa ungersvein jamnast var "son aat far." Her rann dei sæle, mi barne-aar, -

i snjo-gaus og blome-ange. Her turka mor mi kvar mindste taar, her huska far ·meg paa fange. Her vaks eg upp og vart vaksen kar, og takkar Gud - eg vart son aat far. Her bur mitt folk i <lei gamle tun i ljosare hus og heimar. Det logar vit under bratte bryn, og kjærleiken brenn og eimar ! Her eiger Norig sitt besste to, her rullar Normenners viking-blod! Med taarn mot himlen stend kyrkja mi, - ho eig dei varmaste armar ! So stend ho fredfull fraa tid til tid um verdi vinglar og larmar. Ho signar gamal og barn og ung i. største sæle .og sorgi tung. Takk, Hemil-Drott, du meg dette gav : Dei ljose og le·ikande rninner. Dei dulma lengten austyver hav, naar taara renn meg paa kinner. Dei ringja høgtid i sjæl og sinn, <lei jubla jol inn i hugen minn!

BJØRGULV BJØRNAR.A.A (I "Jul i Vester land.")

PARKER

HOUSE

ROLLS

Frelsesarmeen, 1114 So. 12. st. K 0 N C E R T For Thanksgiving Dinner Order them not later than Tuesday. We will also have Pumpkln avholder sin aarlige julebasar 6. Pies, two sizes, 25c and 35c; M:ince Pies, two' sizes 20c and 30c. decem ber kl. 8 aften. - Mange 1 Den kjendte norske sangerinBread for dressing. - Better order everything early. vakre haanclarbeider l:lir utlagt: de, Pearl E~ans ( contralto) gir for salg. Inntekten til Frelses- en koncert tirsdag 2. <lee ..kl. 8 1 Formerly Swinney's armeens arbeide. Kaffe serveres.: aften i Mason M. E. Church, No. 3811 North 26th Street Proctor 1356 Emil Benson fra Seattle leder., 28. st. Maclison & Monroe. Gaver mottas med takle MØter i p E lk. t . f i .· ear1 vans er saa ve 1en som vanlig lØrdag og sØndag a - ·bl dt k . T at , _ an nors e 1 acoma, ,10 ten kl. 8 . . · fra vaar gen anbefalmg er unØdvendig. Kun vil vi haape, for venner og kjendte er Nordlandslagets Social at publikum ved denne anleclet aarsabonnement --! ning møter talrikt frem, saa me--·paa-Tiltrods for at taaken var saa get mere som vi er sikker paa tykk onsdag kveld, at man næ- a t .mgen 'b e11JUver d aa gaa . . . - ·l1J'e111 sten maatte. fØle s1~ fre:n,Nvar skuffet. Billetter a 75c er utNordlandslaget.s .social i . or- I lagt til hos Sherman Clay Denne present koster kun $1.00, men fØrer det med sig, at manna Hall ngt1g godt besøkt .. Co" likesom de kan faaes ved den bringer glæde og hilsen hver enestP 11ke i hele aaret. Det saa næste 11 ut som om der, . · • 11111gangen skal adskillig mere til enn "tjuk- · S f Ø· . Til Norge $2.00 e or vng annoncen. 1 skodd.a" fØr nordlendingerne l e g - I - - - - - - - - - - - - - ger sig værfast. Indsend Deres vens adresse tillikemed $1.00 i check p rogrammet var ogsaa Sje · id en t NYHETER AV INTERESSE . eller money order og vi skal sende bladet til den godt og vekslende. Der var fØrst; for det norske pubhkum burde ne opgivne adresse til ven eller slektning. . . . I altid meddele "Western Viking." piano og klarmet-mus1k av her- Send et brevkort, adressert til 1125 1125 Tacoma Ave. Tacoma, Washington rerne Thorsen og Tideman; der- 1Tacoma Ave" Tacoma, Wash., eller • benyt telefonerne: 1\tain 2520 eller næst banjo-solo av hr. Stohker, Broadway 3435. ..,...,...,...,._ _...,......................................................_..,....,....,..,.,..,..,,_....,._.,,

USH·ER'S BAKER Y

EN PASSENDE PRESENT

THE WESTERN VIKING

l


Western viking v 2 no 46 nov 14, 1930