Page 1

Norwegian Weekly Published Every Friday at 1125 Tacoma Avenue, Tacoma, Washington · NO. 37

FREDAG DEN 12. SEPTEMBER, 1930

2. AARG.

NORSK DOBBELT-SEIR LIVBAATKAPRONINGEN Den aarlige livbaat-kaproning i New York (Laborday) blev atter en straalende norsk dobbeltseir, idet "Stavangerfjord"s lag blev nr. 1 med fjoraards vinner "Sud Africano" som nr. 2. "Mauretania," England blev nr. 3 og "Extavia," U. S. A. nr. 4. De to norske lag var totalt overlegne; hele lØpet blev bare et opgjØr mellem dem. Over 100,000 mennesker over" var kaproningen, og hyldet de norske farver. LØpet var over 3 eng. mil og tiderne blev fØlgende : 1. "Stavangerfjord,"............ 13.48 2. "Sttd Americano" .............14.23 3. "Mauretania"... ""........... 16.38

4. "Extavia"" .................. " .. 17.03 Det seirende lag fra "Stavangerfjord" bestod av fØlgende: Matros Sophus Olsen, Qrefsen. Oslo, 31 aar. Matros Peder Holte, Barn ble, Brevik, 26 aar. Matros Hjalmar Utstrand, Ørland, Nidaros, 24 aar. Matros Johan Faanes, Nidaros, 22 aar. Matros Lttdolf Børtveidt, Stord 23 aar. Slakter Guttorm Svendsen, fra Sponvik, Halden, 21 aar. Tømmermann Karl Anda!, fra Raftsund, Vesteraalen, 44 aar. Kvartermester Leif Mevik, fra Helgeland, 28 aar.

LEVE GALSKAPEN !

FRA HOQUIAM, WASH.

En meddelelse fra Bremerton gaar ut paa, at to gutter, forblev sittende i et træ for 528 timer og 50 minutter, og derfor erklert "verdensmestre." Historien beretter videre, at de to gutter, begge i 15 aars alderen, blev tat paa en brandvogn i spissen for en parade, til havnen, hvor de fikk en tur i en flyvemaskin, hvorefter fulgte en dans til deres ære.

!

Vi bringer ovenfor et billede av prosecutor Attorney Bertil Johnson, som ved valget tirsdag seiret saa enestaaende over sine to opponenter. Bertil Johnson blev valgt med 16,774 stemmer, dernest hadde N olte 8,790 og J. W. Selden 3,929. Det er ingen tvil om at de skandinaviske sluttet mannjevnt op om Johnson, og saavel hr. Johnson som skandinaverne kan være stolt av resultatet.

Onsdag 3. september hadde losje Gange Rolf, SØnner av N. et meget hyggelig mØte. Efter at selve forretningerne var over, blev alle innbudt i spisesalen, hvor bordene stod dekket og pryd:t med blomster og fla~g. Allet1ng var fØrseteklasses, like fra maten til ele to "kapteiner" med sine mannskaper. For feste~1 var i an.ledning . en kappestrid mellem to partier om aa skaffe flest nye medlemmer til At guttunger kan finne paa losjen. Resultatet var ogsaa noe saa dumt, som aa sette sig en t'l . t t f . storartet. Ialt blev nemlig 47 Det er med stor fornØielse vi Seiren e1: saa rn mere be- I aa skjØtte sin stilling paa 1 oppe i en re opp or noen al I . f . . d nye medlemmer optatt under bring~r billede av vaar lands- merkelsesværdig, som det var slik maate, at velgerne faar 111111c re t1111er, a. ar man ti 1gt em k k ·on urransen. St . 01 a f ko - men at voksne folk opmunt· re t er nu t'lb 1 a k·e f ra . mann, Henry Foss, som saa f}6rste gang hr. Foss deltok i no- grund til aa være fornØid. overveldende seiret ved valget gen valgkamp som kandidat. Vi hadde vel ventet at Foss rer denslags streker ved aa op.:. At det hadde gaatt noksaa sin Europatur. I St. Paul blev til 29. Senatorial distrikt. Hr. Idet vi frembærer vaare hjer- skulcle seire, men at seiren blev føre sig ennu dummere, det er varmt for sig i kampe1:is hete, de mottat av en stor komite som kan man gaa ut ifra. Jeg fikk paa Tvilling-byenes vegne bØd Foss opnaadde 5,028 stemmer 1teligste gratulasjoner, er vi og- saa overveldende, var noget in- utilgivelio-. , ."'. . d' . t ne.mlig forstaaelse··· av at mange Idem et hjertelig velkommen. mot Roy Harrisons 1,912. saa sikker paa hr. Foss vil vite gen hadde vaaget aa haape. 1 at isse o D et sier sig sev, . . ··< . ,, d ·.. .t.'''~i-r·•; .....,-,, .....· B · ·.. hadd. e mistet•.:. k. · napperne - om Komiteen overleverte medlemver ensmes re · over 1 remerT~ f .. .t dt fr.<.] . det var vesteknapper eller andre mer av koret en brosjyre i hvilgamme 1. uten or denne 1Grke on gaar run og " er sig som . .. .1 Fridtjof Nansens hjem blir\ • " · "· • t' lt ft knapper, vet Jeg ikke; - men 1 ken var trykt velkomsttelegram. 1 11 11 11 sDaa vi ogsaa lgapesto,~,;: en. -1 d ogen lrl!~:pg. ·t e.. e ed__ er cen ære Iallefaid var stemningen hØi for 1mer fra president Hoover guvernasjonal"eiendom enne 1)enyttec es i o·am e dage e er ) 1t vis , og et 1rnn man . . ' (Forts.) d . ·kk f t at der s1nilde utdeles enslags nØr Christianson, samt fra begge f f 1 1 11 Oslo 2. sept. Statsminister Jeg hadde billet til Oslo og or o < som var '· Ømt straf. ve I - ·e or en <e em. knapper, som man. kalte "tyve- mayorer av Minneapolis og St. Mowinckel har innkalt til et. mØte fant frem til stasjonen i Nidqros. Der maatte de. staa til spot og Vi . Ønsker paa ingen maate H vorv1·elt d.isse· p au 1, M.rnn. ' . aars- k·nappen. " av interesserte for aa drrt.fte' Her fikk 1. ei< se for fc.:,rste i<ani< s1)e f eks hvis man hadde væaa bh betraktet som aammelk d · · " ~ "" ~ ~ ' · - ., . "' s ·ul e tjene som erstattnmg for Dr. J. A. Aasgaarcl, som repremuligheten av aa kjØpe .Fridtjof et jernbanetog i Nori<e. Det .ret borte fra kirke tre sØndage dags, men vi tror allikevel. at d e man 1ia dd e mis · t et , er Jeg · h e1- senterte baade kirken og St. Olaf ~ Nansens hjem p. aa Lysaker og hadde 1. e!! leni<tet efter aa i trekk. hvis gutter for 20 aar siden Ier 1·1<k e saa s1;; ·1 k·er paa. ~ leni<e ~ ~ . College paa Europa-turen, uttagjØre elet til nasjonaleiendom. faa se. Lokomotivet eller maskiDa vi hadde sett avdeling (a) fant paa noget lignende i sine Ja, mange desperate ting blev ler bl. a., at koret hadde faatt For aa overta eiendommen kre- nen, som man almindelig kakler var det saa sent paa dag at vi sommerferier, vilde de simpelt- gjort for aa fa inn nye mecl- . en særski 1dt entusiastisk 1.11otta~ ves 100,000. kroner, som det. er den her, er litt mindre enn de besluttet aa gaa til Kaffistaava hen bli betrak,tet . som nogen "ra- lemmer. Selv "potetesball" blev gelse overalt, specielt i Norge, meningen aa sikre ved en helt amerikanske, og vognene er bare , og faa os aftensmat. Efter rna- ringer" og sendt til nærmeste brukt som lokkema. t. Ane.Ire gikk 1ISverige, Danmark og. T_yskland. halvparten saa lang som dem ten spaserte vi bort og saa paa hjernespecialist. privat innsamling. over grensen og til South Aber- Turen hadde hatt st01 betydman har i Amerika, men det er Mesna-foss, som har 8 trapr)eDer 1 været sæ1· · maca orrsa 1" < a 1 a < < - deen, men da mobliserte Sverre ning derved, at den viste Europa de11 strt.rste forsk1·e1 '· naa1· trin, som man. skulde tro var 1·ig nmi1gel paa s e n sa.s1·011s -stoff No. 4 og de overskred grensen at utflytterfolket i Amerika ikke i'l·ke ~ " Kunde Malmgren været man kommer inn finner man !!J. 11a d e h ar ved Myrtle Street og tok en har mistet de kulturelle værdier ~ ort av mennesker, men som naar amen·k ans 1{e d ag) reddet? at de er avdelt i værelser, og i dog er blitt lavet av vannfallet. ofr et lste si.de spaltert1i11 111e(l herute i Nordvesten. · .s · mann fra Hoquiam til fange. hvert værelse (kupe) er eler 8 "Bondegutten." billeder, for slike narrestreker. President Hoovers velkomstNu er kam pen over for denne Den fra sin deltagelse i N obisitteplasse, som hver har et nr. gang, men erobringslysten er en- hilsen til koret lyder saaledes : le-ekspeclisjonen kjente professor (fra en til otte.) Da konduktØ- Norgesmesterskapet i fot- Statsministeren er ingen "I cordially congratulate you nu like stor, og hvem vet: naar Franeis Behounek, som .for Øieball 3. runde. ren saa min billet, sa han : "Du matmons! mannskapet faar nye knapper og and the members of St. Olaf bl ikket befinner sig i Stockholm, kan ha nr. 6." Hvad han mente har i en uttalelse til avisene Fotballmesterskapets 3. runde . . . faar hvilt sig ordentlig ut, om Choir upon the splendid recepmed det forstod jeg ikke straks, .1 k · Statsnumster Mowmckel var b I · · tion given you in Europe and fremholdt, at undersjiikelsen efter "I)i!let i Norae sr.<.ndag 31 . . . c1et J' ·e ela ærer Øs 1g1en. men skjf6nte det siden. Der er ble' ' " "' >" • for nogen tid siden 1 Volda og . . . den forsvundne ballong-gruppe Rundens største sensa- 1 Id f. d "Mrt. T.d d" Antagelig blir den fØrste my eongratulation upon your en· korridor i hele vognens leng- aurrust "' · 10 t ore rag. 1 "re 1 en happy return to the community efter hans mening· blev drevet de mellem kupeerne og <len. ene si on var Bergensklubben Hardys har latt besØket være foranled-i ~rnmp nu v~lgkampen, hvorom and people whom y.ou have so for litet energisk i tiden nærDrafn, Drammen. Som . . t . t . . k d Jeg skal sknve senere. side av vognen, og langs denne ·seir over . . mng t1 1 e n1 erv1 u, i1' ·e me well represented in the fielcl of mest efter katastrQ.fen. Italieman vil enndre . var det Drafn statsministeren, men med den En letmatros. side er der vinduer. musical art.-Herbert Hoover." nerne foretok ikke en eneste efTuren blev herlig. Vi kjØrte som satte Brann, Bergen, uten- kone som "hadde den ære aa fektiv flyvning i dette piemed. Sverige vant landskampen gjennem vakre dale og bygder, for i 2. runde. :Nederlaget er reida til mat aat ekselensen." Det var egentlig bare svenskene i fri-idrett gjennem skog og forbi elver og altsaa hevnet og bergenserne Var han vandelaus i kosten som arbeidet paa denne front. vann, som Norge er saa rik paa. fryder sif'". Av andre resultater eller el" . ~ var han matvan ; spør Behounek var ogsaa av den Kun de som har reist denne vei, Oslo 1. sept. Landskam pen kan nævnes: intervjueren. bestemte opfatning, at Malm- vet hvor vakkert det er. i fri-idrett i Oslo lprdag og sønAalesund-Sel~)ak - Matvand han? Nei far, grens kunde ha yæret reddet Brage-Ranheim ............ " .. 3-0 . dag blev vundet av Sverige med Paa Hjerkinn stanset vi 5 mi·l L . 4-4 han hadde med seg mat; og veit 123 points mot Norges 82. S}6nhvis ikke hans italienske kame-. nutter orr det var tid nok for 1 D rammens B .l~ . - arv11: el d et 1)erre s1mp · 1e s1n· . . "' gaa ut og faa tat et Fram-Kv1k, Halden ........ 3-2 u so var rater hadde forlatt ham oppe i mig til' aa d f 'l l · dag blev stevnet 17frlelagt av vor me smØr paa anst 1 ( {1e polarisen. Det er en skam, sier par billeder av ele hØie, snedekte regnvær og tunge baner. De Hardy-Drafn ..... " ... " .. " .... 5-4 · 'kk. ld I 1 'k N'd St · k. 6-paa egg; de1 var 1 Je a e es professoren, at deres optreden norske seire blev scoret i 800 3 · . . K v1 , i aros- em 'Jær . fjel de. næsten · blev oiugitt med en helLillestrØm-Falk ....... " ..... " _ ferske heller, so det kan 1}<:kJe meter ved Johannesen, tid 1,55.8 2 1 Hjerkinn stasjon var det hØiteglorie av den italienske under- este sted pa denne rute, 1017 m. Frigg-GjØvik ....................4-2 vera stort. b.rytet med matstellet 1500 meter, Rolf Johanson, 4.04.7 . · att statsm1111s eren. sØkelseskommissjon. kulestØt MØlster, 14,13 meter, MJØndalen-Hamar ......... ".9-0 V over havet. . ar han svært utstyrt? Den nyvalgte Assessor Marion og spydkast, ved Sunde, 64 111. Fra Hjerkinn bar det sydover De fleste kamper blev spillet D . k' L . et trur err i 1{ Je. ommeI juniorlandskampen seiret og- K. N orton, var kanske valgets "Norvegia" sydover igjen gjennem Dombaas, Otta og saa 1 regnvær og paa vaate baner. ? t duken var mykJe varia, og par. saa Sverige i alle Øvelser und- stØrste overraskelse. Alle forut. . . til Lillehammer, men her beslut- D er ~r ne ell ag t pro t es t er mo 4 br gaset 1 det heile var hte, so eg tatt spydkast. k D . sigelser og beregninger gikk i 1 Oslo 2. sept. "Norvegia"- tet jeg aa stanse og se mig om. av ampene. er vi 1 ogsaa trur han er ein endefram selle favør av hans nærmeste oppoStasjonsmesteren skriver paa etpar ekstrakampe før 4. runde. ekspeclisjonen som en av ele fØrE I d aa ste 11 e aat. •g er 1)erre g a nent, hr. Breckon. N orton sei"Fram" skal bevares ste dager gaar sydover igjen, min billet og saa bærer det bort for at eg fekk helse paa ein so ret imidlertid med 11,871 stemPaa Afrikafor;skeren Stanley's vil pa denne tur bl. a. sØke ef- paa Bondeheimen, hvor jeg fikk stor mann. mer mot Breckon's 10,125. "Fram" forlater Nidaros i dister en Øi i Sydhavet, som skal værelse. Mit reisefØlge og jeg grav bestaai· minnesmerket av en se dager og slepes til Oslo. * * være sett fra en av hvalbaatene. drog ut til Mai-haugen for aa se mektig stenblok, hvorpaa der, I Liverpool er opstillet en "Fram"-komiteen har gitt til"Dagsposten" oplyser at "varEkspedisjonen gaar fØrst til De Sandvigske Samlinger. Her foruten hans navn, kun er innBouvet, hvor der skal bygges fikk vi se de gamle ærværdige hugget ordene "Bula Mataria," la" ifØlge Ivar Aasen betyr: latelse til anlØp av endel byer bØsse der mottar almisser til de gaarde for baade prest, kaptein som betyr klippebryteren. Det kryillet, snmsig, og spØr hvad langs kysten. Det er meningen fattige. Naar en skjerv legges hus og nedlegges depoter. og bonde, tillikemed Garmokir- var det navn ele innfØtte i Afri- statsministerens fru har aa si i aa faa skibet bevart og trekke i, tendes der et antal elektriske lamper, der danner ordet "tak." det iland paa Bygdyi. sakens anledning. Abonner paa "Western Viking." ken, som er mange hundre aar ka gav ham.

I

FRA NORGESTUREN

r.

·<l 1

·

*

TILBAKE EFTER .TRIUMF· TOGET I EUROPA


-ham路 er

og ved

slepefrem-

The Western Viking Is printed by

PUGET SOUND PUBLISHING 00. 1125 Tacoma Ave

",

Tacoma'a onl:r Scandinavian. and strlctly union prlnters.


Side 3

Hilsen fra Ole Hegge!

som andre gongjer, alle dei gode lØyvi:pgarne etter kveldsmatin. Ketchikan, Alaska 27. aug. Ka1111 du daa segja at eg ikkje Hallo Bjerkeseth: - Sitter i er i fØykjin? senga og skriver saa skriften blir So var det arbeidardagjin ! som katteklør. - Jeg lovet aa The A. F. of L. og (um eg haure senne clig noen linjer naar det rett) socialistarne, med borgerhar raad til aa avslutte en forlakket mot slutten. Y es - nu meisterin Porter ein av talarane, retning uten aa kjenne til omer det "dautaket" som ta's. hadde sitt stemne i Lincoln kostningerne. Med tanke paa "Paradiset." Stoppet flere ganEr ikke saa sikker paa dagen, • komnrnnistarne freista dette har vi gjort det som en !)ark ' OO' ge paa veien ved forskjellige ut- men først i neste maaned. b ' aa halda stemne i Plaza'n. "Men regel tydelig aa pris-merke alle sil<ts1mnkter, samt for aa leke venneJeg har det saa bra fremdeles, det var for utryggt for bystyre. varer som inngaar i forberedelkr.eds hvor diskussionen ianled- med bjØrn, ekorn og andre dyr. men begynder saa smaatt att Aa la nolrnn uvepna kommunisen for en begraye]se. Saaledes ; · · 1·g et· Ekorn er enndog saa nærgaaenning wa . ·gi'kk h"'it >" , hendte . • lengte sørover igjen, selv om star halda stemne i ein park i blir det mulig for enhver selv dtt,··· at en av debattanterne de at de ~ammer helt op 1 haan- det er daarlige tider dernede. byin. og krevja "unemployment aa bestemme prisen. . ·t·ec en·. · annen: · 'Hvad er· en den og sitter nØtterne fra en 0111 spt1r Vi sees vel engang i hØst. insu~ence," det var ikkje aa vaa· go d. ·. 1)orger. · ?' · ·man : . . ikke gir slip paa dem gocl- Saa min allerbeste takk for "VV. ga. So var der vepna politi paa Svaret ·var karakteristisk: E,f- villig. V." Med hilsen 0. H e g g e. gaturne runnt Plaza'n, som stod "S'K.atimum in ter. fØrst aa .ha nevnt plikterne Bjørnen liker sØte sake~, dess reide med bodet 'Dock, go back!' ·'. f · · · · f ·1 ·e etc · kom søtere, desto bedre; honnmg er mrer or s111 am 1 1 .. , . Brev fra Garborg Eg spurde den fyrste som braut ·dk. · d.· best efter dens smak. PAone ve ommen e · · z ·a d " d " f' gnmnlovin paa meg: "\Vhy, ·paa.:,"spprsmaa nr 1et . om:· aa ,1y·ae lanAnkom hertil (Parad1se Inn) Ar Jez ar agJni. og ag,Jin yre . . what's the matter?" "Notbing," c.M..ain 1145 Du 'Western Vikmg ! d e·t··.·· s .1•·ov. e."· .IfØl . ge han1 v ar det kl.. 11 idag . og har allerede slaat el' svara han. Men mot slika lov,.·· 1-'kt . . . f or· godt borger - leir og inntat det . nØ<lven . ige Sundag fyre arbeidardaa3'in en av-.p 1 erne.· b brotarar kann ein ingjinting gje" skap "aa lyde alle landets love f~r. leg.emets vell~efmnende .tnn- var eg burt i Montebello. hjaa ra. . Dei representera fridomin i . t . f o,,,·burlslove"" til 1mo1gen. Plukket blaabæ1 for cin Stavangermann , prest I meun,1ri,,agen · " .,.. " Des~erre er der . tusener av desert og hadde 3 ekorn og et todistkyrkja (amerikansk) der. detta fridomslandet. Ein kann nok verta "patriotisk" av slikt. . ·1{ansk e b orgere son1 par fugle som . representanter fra I Amerika hev han fincr3'e meste nors k -amen . . . b So stod eg der og vilde sjaa. i fullt alvor vil understreke en parkens dyreliv, til nuddagsg3e- skulgonga is og University of Snart vart der formange. Poslik ~pfattning av sitt. amerikan- ster. Southern California graduera litie jaga oss som naut. Eg kryssa ske borgerskap. Her. er straalende vær og nu han. Godt kjendskap hev han . . beskuer_ ! t1·1. 1·1t t era t ur og · sam fttn d ~""r1.k. ono_ gata, tenkte eg kunde faa staa Forbudsloven betrakter de som ~LYaar . vi bare rundt QO' b der i fred og sjaa. Men det var. . " person 11' ge frt' - alt Ø1et. kan mØte. Kom et inngrep 1. sm . .saale . nu . "Fred , " "Jesus J\1esias ' oa o 1 11111 het" 0 o-jØr :oig ingensomhelst des paa vaar vandnn.g "Læraren" er noko av dei nor- de kje heller lengje. Snart vart me jaga der au. Noko stemne .._ g med b • "Paradis Inn" hvor papir, convoskrupler aa bryte den. Hvis . . s k·e verk" JI lJan er go dt 1{j· e11d kunde det ikkje verta paa detta ......""'"""""""..,..""""""""'"""'...,....,..,...,,...,....,........,..,........,.,,...,..._.....,.,....,~ baaman over f or en s l.k 1 person er lutter, pen og blekk, laa. mvtte- med , den fyrstnemnda bok3'i . "VIDUNDERDOKTOREN" . h ld' t ·1 h or i'dt rende paa bordene, hvilket rede 1)aa norsk oa enrre]sk Han er vise. Daa me haclde gjingje eit I Paris spises der meget kaninsaa u e 1g aa v1 e paa v v . . . k "' b • par ruter vart eler med ein gong kjØt, men for nogle aar siden var han ela kan betraktes som en sultert~ 1 en plutselig u;ns y- imot krig og i prækene sine hekl som brak av bomber attmed eldet en tid aldeles umulig aa sel"god borger" kan det nok hen- telse til aa fortelle dere htt fra 11an f ram 11e1s t s l'kt 1 som I-~ann ler runnt um ei stor motorgreida den turen, som eiere hadde tænkt gJ·era ~l:"Oclt i dette live. Dogmege en kanin i hele byen. Nogle . f aar en annen 1y d . d e pipen ·· ·1 elt' n som hadde stogga i gata bak tvve hadde nemlig brutt inn i .Forbudsloven er imidlertid aa være med irna. stn·c1 og mo t segJmgar 1· 1>1) oss. Alle vilde sjaa, politie flaug hospitalshave og stjaalet 14 Imorgen drar vi mannfolk ut bi-,., for aa over h o ld es og en h ver over .' 1. ]1an seg mindre um., men upp kor dei kunde. Eg og andre kaniner. Uheldigvis gjorde dis. paa fisketur. Haaper dere f6n- lJev 11·1,avel 1:2'0d greida ima sotreder av d en er rett og s 1et t en ~ gjekk tilbakers att. Ein gong se tjeneste som forsøksdyr og "daarli borger" tiltross for sitt sker oss lykke til. . - Inge_n '.'li- vore au. Hr6gskule- og collegeg . cence" e,. n"'<lvendw for f1sk111g d 1 1 eller tvo kom <lei skralli. Men var innpodet forskjellige farlige borgerpapir. Enhver har natur. · · "" . b!n • stud en tar er med i sun ags m e- det var uraad aa faa greicla paa 1 1 sykclomme, kopper, kolera, difligvis rett til aa arbeide for her, fisken biter a 'eve ' siles klassin hans og der er dei kje noko. So kom eler ein himmil. . -ler Skal fortelle dere om c et f el 1 E' terits og tuberkulose, og da 111 hØg, klingande laat av folkamæle . lovens ophevelse, men 11111t1l elet "" · . h. redde sam un sspttrsmaa · sannsynligheten var stor for, at er lyktes plikter man aa over- naar. vi l~ommer. Jem. H S komite set fram emner til kvar og tvers yver gata saa eg ein 0 ele alle var solgt, vaaget ingen holde den; A. Bj. HJertehgste lulsener · · · sunclag. Amosbokji er paa bret- litin fylking med konununistar, aa kjØpe. te no; femaarsplanin i Soviet- som lo, og eit mocligt kvinnfolk. Foranderlighet * * * un10111n trnr han dei vil sett ja som kasta pren ta kort i lufti En stor taktløshet Navnet margarin opkom i Englenseg inn i seinare. Daa vil eg mitt i politiflokkjin. So vart det sies aa være, land. Til en begyndelse brukte vera der um det seg so lagar. stillt. Vaaghalsanc var vel man betegnelsen kunstsmør, men Eit bel etter eg var heimko- fakka. dette satte meierierne sig imot. min att kjem ein bil glimande; Daa var der kje noko anna fyr Saa lavet man navnet av det det var Mobraaten og med han meg aa gjcra enn aa ganga dit græske ord margarites, som be75. aar .. og kunne ikke lære aa Men saa kom en tid med hytter av jord var Vike og Omlen. Dei kom eg vil de bi da til kveldsstemnetyr perle, og grttnden til valget si Nidaros. · · · · hvori efterslekten senere bebor.. fraa B~rilclsheimen i Rosemeacl; tonndoktorin Imslancl fraa StaY. Om bemeldte person hadde talt. "Det er altfor radikalt"- det sagdes <lei kom etter meg; aa vera med . so e()' il{]{j·e fann oovar, at Oliven, elet viktigste stof ~ ange1, , :::> 111 -o i margarinen, under mikroskopet for egen regnmg kunne nu vædet ofte: . dit k;:inn du vita eg !kk]'~ bade. Moiiraaten eler err vart til stemTiltross for at de flc-stP l;:-eger ret saa' sin sak, men han repre- "Nu lev~, nedunder, istedetfor paa noko imot og snart ,,har det i netidi og 'hadde b det gjildt og ser ut som perler. nekter aa ta ham alvorlig, har · t e sangf orenmger, · lofte. · "1'11ey 1n'el nappec1 you, " O'odt. senter og s·aa,~g. Paa massestemne um Valentine Zeileis, Galispach * * ledes var noget "officiel." Dog trods slik forandring, de blev lo Berilcl daa han saag meg. Eg ~veldin massera fyrst pioneer- Østerrike. i 1929 behandlet over I Britisk museum finnes en ro_At han ikke kunne lære aa s~ ei tilfredse; jatta etter. Kveldin foor~ snØgt speidarane og sang ein revolu- 14,000 patienter. De fleste paa- sen krans, der er sammen sat av N1daros kan vel være sant nok, de smedede vaaben og dannet en med drØs, laat:, song og. ~pel - sjonssong, og elet stora stemne staai· de er blit helbredet. rygghvirvlene fra en slange. men da burde han skrevet elet kreds; fonograf .og gitar. Benld song ctocl UI)P og ldat)])a. Ein mann Museet eier ogsaa en rosenkrans . . de ordnet sig 'lag' til enslags koloni og stavet det ut, ellet helst und- og bygget og strevet at bli mere fri. og spela betre enn fyr, tutte eg framfyre meg hadde eit kapitasammensatt av rottetender. Meget av den erfaring mennegaat at nevne naget navn. og mælte hØgt: Du hev korne listblad som sa 20 vart fastDet er almindelig skik, at en Men "storkolonien" blev sterkest og deg i sang og spel her utpaa sette um dagjin;. fraa platformi skene hØster, kommer for sent "Western Viking" koster til Norge kun $2.00 pr. aar. som er gjest enten i et hjem, vandt; landet. Aa, svara han, eg hev fekk me vita at International til aa være dem til nytte. eller ved en festlig anledning,' den tok sine frenciler til slaver og kje rØrt gitarin her fyrr no. Du La bor Def ense hadde vore paa . . . · bandt 1 · · d tt · iiiii •• pleier ikke blande sig 11111 1 pn~ ~ed lov og ved orden, saa den blev veit han sa det •::Je 1 e a upp- sin post og gjeve kausjon (bai!) vate anliggender eller uttale no- · stor; blanda primitivmaalet mit:, men alle utan tri slapp ut og var 0 gen mening om spØrsmaal hvor- dens senere navn blev "Riket paa det var no meiningi. De1 had- k~nnhenda alle paa stemne. feh.1 nam: nnbre ?!Rebitiner {Jnr unblabt Ilt lJiæl4!e om der er diskussion, uten spejord." de ymta um at <lei vilde attende Seks-otta talarar var framfyre ~em, fan d fimpelt, tib~prptiet Urte41ræpnrat fom C iel 01)fordring fra vertsfolkenes ti'l Stricldand ave., baade han og · • f lk · · J ..r.o. Fra "storkoloni" til "riket paa jord" oss tn 1~v11111 o , e1 1 1p,,, It~. pete~:; side, og selv da hØr der utvises beviste at "manden" var egentlig stor ho. "Chicken pax" hadde korne skulealderin, ei den modiga eg al mulig forsiktighet. Aa ap- og nu kom der fart i kultur og aaud, inn i hØneflokkjin <leira og det nemnde, ei som tala spansk~ ein træ som part i en sak uanmodet da jordens riker fik overhaand. hadde vel noko med det aa gjera. un<rrrut restin vaksne. Politi er takt!Øst og uopdragent. Men ()'lade var clei som altid i bb ' · Il 1 · lite )en 1Ø t d 1 'fald Hvert samlet rike blev kaldt Nation, b synte seg I 11 { {j e. { 'Je 1 tiringe ;i)em t.ldB !Belen til .\".lclbrebelfe. '.Ilen [Jar oiort bette for !tufjnber I m1'dl er t'd 1 liknancle lag. Daa me gar kom mn · t rass ar ]JeiclslØ)'Sa anbre. .{>borfor iffe ogfaa for ;i)em? .saa 1 s e es )1 ' med ordning av alt for mænds ration. dette OLY ~ · · fra "Trondhjemmerne" og det .Den <5verste i flokken blev kaldt sku' skiljast fekk me- kvar ein S. Garborg ~en er abf olut tiaaribelig. '!)en inbeJJolbcr ingen ffabelige var jo høist rimelig, da han vel "Majestæten," pose med druve og eg attaat, ~roguer. ~en er gob for ~tier en i ifnmilien.

INGEN AV OSS

1

·1

Servic,e

'Jvlodestty Prioed '

I

I

:i1

I

,

"

'/

w

*

0

_

-===================·· lfltib !74ab,

• u t

nok var den eneste som nevnte der ofte, historisk, var vranten og "Tronclhje.m." En mager trØst, grætten. men litt ·er dog bedre enn intet. . . Slik store kolonier blev til nat10ner Det vakte forferdelse at kr~n- og deres majestæter sattes paa troner prin.sen talte nynorsk paa Stik- og nu blev menneslæt "jordens best" lestad, saa en hØireavis i Nida- ined konge og lensmand og ypperste..ros har nu begynt aa tenke for prest. alvor r)aa at Norge bØr bli re, · Trods dette 'forandringen' gir ikke op publikk. · - den bruser og suser i menneskets Ja tenk, kongen ~a heller ikke krop; "Trondhjem," men Nidaros, og ti 'rikerne' tumler, de fØres for retten kronprinsen talte nynorsk ved og majestæts·tittelen har tapt "para· kletten." det norske ungdomsstevne paa Stiklestad. Ta er elet ikke "toft?" Den lille trØst som hin norskamerikaner korn med til "Trond" 1 111 1 med. 11. Jemmerne ve ,,. l\.t ax.

Fra en tur til Mt. Tacoma

.~---------------------======::::--

,Og titlene, Konge, majestæt og keiser er nu nyeste nyt hos en erfaren sveiser han kalcler sin ko "Queen Mu-SaKlaka" fordi den mellter hØiest, giver smør paa kaka.

Og "adelsblodet," det 11Øieste i slekten fØrhen saa dyrebart, nu lagt paa vekten Nogen av vaare venner el rog blir g!vet hans majestæt: til Mt. Tacoma forleden, og derFase" ~ oppe fra fikk vi en hilsen til- en "tittel" til oksen i fØrste klasses sendt, hvorfra vi hitsætter: rase.-CA:RL Wi!N'l'HER. " - Efter en rolig natt uten noen forstyrrelse av bjØrnen, Chicago kan rose sig av aa stod vi op med solen og efter ha verdens Her ser vi William "Red" Hill, fotografert like efter at han stØrste operabyginntakelse av en god frokost, be- ning. Den har kostet 20 milen staaltØnne hadde latt sig drive gjennem den nedre del av gav vi oss paa opstigningen til lioner dollars. Niagara. Det tok 5 timer for Hill aa fullfØre sin farlige tur.

;t)en intmejante ()ifhn:ie om 1lenø Ot.ibagdfe, tiUigemeb vrer1lifulb Opll).tlning og fanbfætbige '8ibnefif11.1rb, fenbeØ frit t.iaB ~nmobning. ;t)ette berømte Urtemibbd fan iffe er(Jolbeø tiaa ~potefer. e>tiecieUe ~genter [eberer bet. errib til

1'~. j)d~r §ci,~nev

& ~ons d:o.

{le1>cr~ tnlbfrit i Jl:anaba

2501 IIDaffJington !Bli.lb.

G'.(Jicago, ,511.

Tron dere som vil fØlge med i forholdene i Norge får Nord-Norges stØrste og beste avis

IDARO

tilsendt for kr. 12.50 pr. kvartal. Rik på lands- og bygdenytt. Bladets mindre dagsutgave

Trondela.e. en koster kr. 5.00 pr. kvartal, fritt tilsendt. Lokalstoff fra· ele distriktet foruten landsnytt av noen betydning.

Bestill idag I "Nidaros" ekspedition

Nidaros, Norway


En ny norsk luthersk kirke er nu under opfØrelse i Ketchikan, Alaska. Dette blir den fyfrste norsk luth. kirke i Alaska og kommer til aa ha. sitteplasse for 400 mennesker. Den norske bygmester Carl Foss opfØrer bygningen, som kommer til aa koste $24,000. I den ene ende av kirken innredes leilighet for pastor Fosso. Til menigheten hØrer nu ca. 150 mennesker, men man venter tallet vil stige betraktelig efter at den nye kirke blir ferdig; hittil har man mØtt i SjØmanns'jemmet. Den nye kirke faci en vakker beliggenhet midt i byen, og ventes ferdig 0.'11 et par maaneder eller saa. En grubearbeider i Rumænien har i sin fritid lavet et lite kunstverk. I en halv meter hØi flaske med senever hals har han sammensat en hel. liten · dyrehavs bakke - med karuseller, figm:er som kan danse osv. Det hele kan sættes igang v.ed ~en lisom er anbragt i fla-

Juvieler og Radio-forretning 1016 So. llth St. -

Main 2593 To forretninger 953 Market St. - Main 5520 -

DEMON'STRERES NU

VICTOR NEUSTADTL N. Y. City. National Distrib.

RADIOLA

A. J. Wolff & Sons,

SUPER HETERODYNE

N. W. Distrib.

Bare $14.25

GODTKJØP PAA OLJE

NEDBETALING

5 galloner for $2.50 Gilmore, Shell og Texaco Gasoline Samson og Firestone gummiring~r hos

Resten paa rimelige vilkaar

EN HJERTELIG TAKK Til alle mine venner og velgere av norsk herkomst, som saa velvillig undersØtttet mig under valgkampen, Ønsker jeg hei·ved aa frembære en hjertelig og oprigtig takk. Som Senator fra 29. distrikt kommer jeg til samvittighetsfuldt aa gjyfre min plikt, og i alle henseender vise mig værdig den tiltro, som er blit vist mig. HENRY

FOSS.

Den beste· frembringelse paa radioens omraade ! Vidunderlig tone, vakker kabinet, "nine tuned circuits - screen grid - siste electro-dynamic hjZ)ittaler og mange andre fordele. Prisen er ytterst lav, - kun $142..50, foruten Radiotrons. Kom innom og h}6r den idag!

Neighborhood Filling Station 15. & Kst. ~

~

MRS.

. . --s

!MABELLE HAGENESS ,

Teacher ~ PIANO and. HAR:MONY

TIL SKOLEN IGJEN! Og en . paaminnelse om de glade barnedage som saa

~ Residence Studio I 1931 So. Sheridan. Main 8512 I.

Abonner paa Western Viking!

ROYAL SHOE REPAIR

hurtig svinder bort.

A. S. HOLMGREN

205 So. llth

want to express my sincere thanks to the votei:s for this wonderful vote of confidence, and to my friends who so loyally devoted their time ci.nd energy to make this carripaign for me. Without them I cou1d not have suc- · ceeded. I can only say that I shall devote my knowledge, experience and energy to the efficient discharge. of the cluties of this office to the end that the citizenry shall feel that their confidence has not been Sincerely, misplaced. BERTIL E. JOHNSON

~ Thre~ Bare tænk paa hvorledes dine barn har forandret sig siden siste hØst ! Hvor kjært vil det vel ikke kommende . tider aa være i kunne gj enopfriske nunnerne fra disse dage ved hjælp av amatØrfotografier? Ta flere billeder dette aar. enn du gjorde ifjor; ta nogen hver uke. Kodak, Kodak alt tilbehØr her.

I

Rust Bldg.

i

st.ores for your convenience Wedding decorati9rf , Funeral

50th & McKinley ·. 6th & Pine Main 1323 R.hodes Flower Shop. Ma. S395

23rd Street Cleaners Community Cleaners :McKinley Park Cleaners REPUTATION

IS

REPETITION Detta ii.r en Tacoma-firma.

TO MY MANY FRIENDS and the friends of our family I wish to express my thanks and gratitude for ·the wonderful spirit of confidence they show~ ed 111 last Tuesday's primaries. Sincerely,

JOHN SUNDSTEN Pianist Concerts, Teaching, Recitals At the

Studio Thursdays.

M. K. NORTON Main 1951

EN PASSENDE PRESENT To all my Scandinavian friends who so loyally supported me in my candidacy for representative from the 39th district I wish to

for .venner og kjendte er et aarsabonnement --paa--

THE WESTERN VIKING Denne present koster kun $1.00{ men fyfrer det med sig, at den bringer glæde og hilsen hver eneste uke i hele aaret. Til Norge $2.00 Indsend Deres vens adresse tillikemed $1.00 i check eller money order og vi skal sende bladet til den opgivne adresse - til Deres ven eller slektning.

Tacoma, Washington


WESTERN

I

Ara tan THE ARROW SHIRT FOR HØSTEN

NYHETER AV

......................_ ......,...,...,...,.........,".

J ohn Peter Mathisen, d >""de i sitt hjem. 4102 No. 13. st. onsdag forr. uke. Han blev 87 aar l!amrnel. Efterlater sig en sØnn,

i

~

Martin J" her i Tacorna, samt tre dnitre, fru N. Anderson, fru r J. G. Anderson og frk. Christina Mathisen, alle i Tacoma. Desuten en to brØdre og 6 barnebarn. Begravelsen foregik lØrdag. Pastor Edwards forrettet.

* * * Martin. Johnson, dØde lØrdag i hjemmet hos sin datter, fru K:· J ohnson, 1018 So. 60. st. Han blev 88 aar gammel. Var fØdt i Norge og kom hit til Tacoma for 19 aar siden. Begravelsen foregik tirsdag; pastor 0. M. Larson forrettet.

$2.50 SANFORIZED-SHRUNK

* * *

Garantert at passe !

Cirkel no. 5, Døtre av Norge møter onsdag 17. sept. hos fru Hjelle, 1116 So. Prospect. Kl. 1 serveres lunch.

I vakker b.run farve med utvalg i forskjellige striper.

Bare Arrow Skjorter har

Arrow

kraver!

Side 5

INTERESSE

Vi er taknemlig tor alle meddeIelser av nyhetens interesse. Send et brev eller brevkort adressert til 1125 Tacoma Ave., eller benyt telefonerne: Broadway 3435 eller Main 2520. Naar din ven eller nabo har fØdselsdag eller selskap i en eller anden anledning la os vite det! - Skriv kort og greit! Om ikke stilen er helt 100 pct., spiller ingen rolle! - Meddel os nyheten, det er hovedsaken.-Red.

I

Godtemplarlosjen "Norge" møter lØrdag 20. sept. kl. 8, hos hr. og fru Holmgren, 615 No. Starr street.

* * *

-------------Den Norsk Luth. Frikirke, 15. og syd K sts. H. P. Halvorson, pastor. De to unge evangelister Ben Ostrem og Alexander Borrevik holder mØte iaften fredag - kl. 8. LØrdag aften kl. 8, samt 3 møter søndag. søndagsskolen og bibelklasserne mØter kl. 9 :30 morgen. Norsk gudstjeneste sØndag fm. kl. 10: 45; sang og tale av vaare to unge vangelister, samt Gudstjeneste kl. 3 eftm og 8 aften. Husk disse mØter i Eders bønner. Konfirmanterne møter lØrdag morgen kl. 10. Sangkoret Øver onsdag aften kl. 8. Torsdag aften kl. 8 bØnnemØte.

* * *

Mrs. Bordsen, 4043 Ea. J st. har for tiden besøk av etpar slektninge fra California, nemlig Petra og Sigrid Sannes. De kommer til aa tibringe nogen dage her i Tacoma. Tirsdag aften gav fru Bordsen et "ry.hnmegrØt-party" i anledning av frk. Sigrid Sannes' fØdselsdag. Tilstede var foruten familien Bord-

~~1~1~L

VIKING

Seattlebesøkende. ,Fru erne Hansnes og Drytting fra Seattle besØket Tacoma forleden, og delte besØket som gjester hos familierne I. 0. Hansen, 3605 So. Ash og P. Bordsen, 4043 Ea. J street.

* * *

PARKLAND,

WASH. lag. Hr. og fru GunstrØm hadde besØkt Bellingham og Vancouver, B. C. GunstrØm fortalte litt fra denne tur. Strømsnes sang et par sange, og specielt lØd nordlendingernes "nasjonalsang" "Aa eg veit meg eit land" bedaarende. Efter mØtet servertes kaffe og deilige smØrrebrØd med den nydeligste rØket laks paa. Laksen var en foræring fra hr. J. Deschington, og han fikk mange lovord for den, og saavidt vi forstod var elet mange som gjerne saa at han bragte med sig en forsyning paa næste m95te ogsaa. Siden fulgte en svingom.

* * * Hans Thorkelsen kom forleden tilbake fra en tur til Los A;ngeles, Calif., hvor han tilbragte 18 Det var varmt dernede, forteller Thorkelsen, næsten for varmt. Han bragte med sig hilsen til red. fra red. Ihme, og til vennerne i Tacoma fra H. J. Riggs, som trives ttdmerket dernede mellem palmer og filmsstjerner. * *· Fredag aften 19. sept. og l9fr· dag aften den 20 . avho 11c er 1.::nn· N k L cleforeningen i Den ors ut 1i.

ningsmØte; men det vil bli bare et kort mØte for behandling av mest presserende saker, hvorefter der vil bli gitt et riktig godt program bestaaende av oplesning, sang og musik. Endel av lagets medlemmer vil antagelig bli kalt paa for en kortere tale, saa vær forberedt. At programmet vil by paa meget godt garanteres. Der vil bli anledning ogsaa for ikke-medlemmer ( ogsaa ikke-trøndere) til aa overvære programmet, som vil begynde omkring kl. 8 :30, eller litt senere. Der vil ikke bli avkrevet inngangspenger, saa utgifterne bØr ikke ,holde nogen borte. Bevertning vil bli servert som sedvanlig. Det er meningen aa ha et kort program ti.I hvert mØte fra nu av, saa det vil bli i alles interesse aa mØte op. Vi har ikke besluttet enten der skal bli kortparti som sedvanlig fØrste ons~ag i oktober, eller om vi skal ha et eller annet program. I nærmeste fremtid vil vi antagelig faa se Seattle TrØnderlag som vaare gjester, og aet er en begivenhet som vi ser forventningsfullt imØte. Det har vist sig at de bringer nytt liv til laget, og vi har hØstet utbytte i hØi grad derfra. Vil tilslutt anmode alle de tnedlemmer som vat med. aa stit-· te laget aa innfinne sig fulltallig til vaart my:fte 17de, enten ele nu er medlemmer eller ei. Likesaa vil jeg anmode alle trØndere som ennu ikke har været paa vaare mØter aa komme op og finne ut hvordan vi har det. Ta! Hjertelig velkommen og vel mØtt allesammen ! Paa lagets vegne, KAARE MOE

Parkland Luth. kirke, M. F. Mommsen, pastor. Norsk festgudstjeneste sØndag ved pastor H. M. Tjernagel kl. 10 :30. Eng. gudstjeneste kl. 3 ved pastor S. Lee. vValter Leag·ue spndag af* * >ti sen: hr. N. Steiro med familie, ten; })rol!ram og bevertning. _ 1134 Pacific Ave. · ~ E. R:..1ce og f am1·1·ie, 11r. og f ru Diskttssions-myHerne begynder · Onsdag den 24. sept. har la0. K. Hansen, samt Sverre Defredag kl. form. Formi<ldae-s- get sin social ih.r6st. Der 10 ~ i vil da bli et godt ptogram, schington. Selskapet b.1ev sær<}e· efter111icldagsn1''terne vil bli ~ F og alle er velkommen. deles vellykket, og rØmmegrØten det norske sprog; aftenmØterne * * Siste mØte i N otden No. 2, smakte fortreffelig, forlyder det. Frikirke.. 15. og syd K sts. sitt paa engelsk. Lffrdag alle mØKomiteen for det store Nordud- ter paa engelsk. var forholdsvis godt besøkt. acarl1"g·e t1tsal0' < 0 ", .Her er en lapds-stevne, som avholdes her i Broder Hallingstad rapporterF'ru Lars Pedersen, Purdy, merket anlednmg for nogenhver * * * Smerter i 1emmerne. "Min koTacoma l)drrlag og s56ndag 4. og 1 f ra G1"e· T.cIa·1·1)or. l1ar ''æret l)aa en to aa sikre vakre haandarheiH r. K nu t son og d a tter, St·ante et unders k·ud d paa ·$·"1 ~ r. • · 98 . ne led i lang tid av smerter i 26. aars som losjen be- maaneders ferietur til Alaska. der, utfØrt av netthendte og flit- wood, og hr. Hanstien og datter 5. oktober mØtte samme kveld. hænderne og annerne, der var I 1111"dl er t"1c1 var l1un f o 11· ec1en· s aa' t1.f!e l l ane1 s1· Detalj erne veclrØrencle programredvillig betalte. ~ k\rinnehencler. I forbinde!- fra Seattle, 1Jesø 1de p an opsvulmede. Det samme var til1 11" I-<..nutson s.;:a 1 1 met baade for banquetten lØrLosjen besluttet aa gt. $?0 - .00 u1e eig a t fors t uve ar 1ne n, saa' se med utsalget de to kvelde, ste sØn d ag. feidet med hennes føtter, saa til Normanna Hall Ass'ns basar hun nu nØdtvungent maa fort- blir eler ogsaa git et godt pro- gaa paa Pacific Lutheran College dag :,iften den 4. okt. og mØtet hun næsten ikke kunne gaa. Gud sØndag eftm. den 5., begyncler i næste maanecl. sætte ferien; det vil antagelig ta gram, samt bevertning. hØst og vinter. nu aa anta faste former. Vi skal være lovet for at Dr. Peters KuUnder aftenens program fikk 3-4 uker hun blir bra igjen. * * meste nummer bringe nærmere riko har gjort henne rask," skrivi h~fre fra hr56drene Haug og * * Tilbake fra Alaska: Nick Mey-. Pastor Adolph Harstad kom ~-- •1 ~... ver hr. Herman Kiehr fra Bay U1H '..lt.:L.. j Bye; de skileite sig begge ml-1· Et merkver.dig tilfelde. - Hr. j er kom forleden tilbake fra La- til Parkland fra Thorn ton, la., Citv. ttovertref, · Texas. . Denne . . f merket fra foredrag. Haug Astrup AsbjØrnsen, 3503 Ea. J t:auche, hvor han som van- l.r6rdag for aa delta i Parkland . Imidlertid spores t:1er megen Ifelio-e urtemechcm er k1ent or 0 111 teresse utenbys fra for dette d· · fl d l fortalte i dramatisk prosa og Bye st.., mistet for ti aar siden, da lig har tilbragt sommeren. Fro- Luth. kirkes diskussionsmøter, første nordlendingernes stevne sin mer1\.v.ei• igef 111 11 • Y e se I)aa i poetisk rim. Si saa at vi ik- han rlrev med fiske i Stamsvik i de Bye. er tilba~.::e fra Ros; som avholdes fredag og lØrclag. ' . . de organ1s1<e un 1mi on er; c1en Stillehavskysten, og v1 tar d t'l t d D ke har baacle evnerne og kref- Salten, en guldring i sjøen_. As- let, Rembart N 1lsen fra. I"enai, Han besjilker ogsaa sine foreldre paa · ) oc1ets 1 s an . en ikke munclen for fold, naar v1. for be rer 11 terne midt iblandt oss. bjØrnsen trodde naturligvis da, Jens Riksheim fra Ketchikan. - ved samme anledning. 1dØpes ikke paa apotekerne, men regner med et besØk paa ca. 200 Ved aftenens lodtt·ekkning at den for var tapt. Stor Han hatleie med sig 11 nye abon* * * faas kq11 fr;:i !o!-rnl~ agenter, der utenby's nordknding-er kan~ var John Olsen el.en lykl~elige. var derfor ovetraskelsen forle- nenter for "'.Vestern . ~iking.~' Pastor Theo, Brockmann fra ansættes av Dr. Peter Fahrney' Halvparten av gev111sten ttlfaldt den da han og fruen mottok et John og Hem Y Deshctnb ton et' Pttyallup bes9jkte venner her i skc f:lerc. Vi venter stort inn- & Sons Co" Chicago, Ill, .-"'-'.. rykk fra Seattle, Bellingham og julefondet, son1 allerede synes rekomandert brev fra Norge, og ogsaa hjemme _igjen. Parkland tirsdag. Vancott ver, B. C. Og ellers fra !~~!'!!'!!!!!!!~~~!'!!!~~ aa ha opnaadd megen populari- i bi-evet Jaa gulddngen. No* * * * * * tet blanclt mecllemmerne. gen fiskere hadde fundet den i De varme sommerdage er nu Prof. Gerhard Molden var hæ- alle steder paa kysten. Hertil kommer saa vaare hundreder av fjæren i Stamsvik. At de skjØn- forbi, og det er derfor paatide dersgjest ved et vellykket selBlue Mouse foreviser denne te elet var Asbjørnsens ring, saa at man forsyner sig med klær skap sØndag eftermiddag. An- nordlendinger i Tacoma, som tike det enestaaende spendende de av fruens navn som var inn- passende for hØsten og vinte- ledningen var hr. Moldens fØd- selvfplgelig vil delta an block. stykke "Mo by Dick" med John gra vert i den. Ringen kommer ren. Jet land & Palagruti, 912 seisdag. Ca. 20 gjester fra TaSkal De ut og reise? I Barrymore i hovedrollen. Det ennu mete beleilig eftersom As- Pacific ave., har alt hvad man coma og Parkland deltok i det E:aafald for at De har faar ord for aa være det mest bjØrnsen og frue netop i denne behØver for herregarderoben. Ta hyggelige selskap. med dem Traveller's checks. "N I D A R 0 S" sensasjonelle drama som ennu maaned (den 20.) feirer 15. aars- Dem en tur innom naar De er Godkjent hvorsomhelst -

DICKSON BROS.

co.

*

S.ØNNER Av NORGE

*

* * *

* * *

*

*

I.

In:

I

PENGE DU KAN TAPE OG ALLIKEVEL HA!

TRØNDERLAGET

har været forevist som talefilm. Fox Broadway spiller "Song O'My Heart'' denne uke med den berømte operasanger John McCormack i hovedrollen. Fox R1alto foreviser et morsomt stykke, "The Sap from Syracause'' denne uke med Jack Oakie i ho-vedrollen. +++++++++++++++H++ i.++ tt++

dagen for sitt bryllup.

* * *

Dohbeltbryllup. Nick N elsen, 3121 C st. og Gunda Iversen, feiret bryllup lØrdag 23. august. Samme dag feiret brudens Gunnar Iversen, bryllup med N ettie Howard. Pastor Svare forrettet ved begge vielser; vidner var Julius Lange og ~ Alb. N elsen. Til dette kan bare tilfØies at f9frstnevnte brudgom ogsaa feiret ff')dselsdag pa brylNOW! lupsdagen. Ca. 25 gjester var "M 0 B y D 1 C K" I med og feiret denne dobbelte with eller. hØitidelighet. John Barrymore & Joan Bennett Vi gratukrei · Based on the famous novel of * * the same name by Herman I fru Harold Sonsteby's koseMelville. lige sommerhjem, Ea. Cromwell, blev en gild dag tilbragt forrige onsdag. Der blev spillet Bridge og 500; forfriskninger saaÅ velsom en delikat lnnch blev serStarting Friday: vert i elet frie. Fru C. M. Erion "SONG o~MY HEART" opvartet med morsomheter, som with satte latte'rmusklerne 11evæthe famous opera singer gelse resten av dagen, og likeJohn McCormack ledes morsomme historier fra fru T. Lincloe. Tilstede var fruerne: Harold Sonsteby, C. M. Erion, \V. H. Ahbott. Bella Oliver, T. Starting Friday: Lin do, og C. Drablos. samt frk. THE SAP FROM SYRACAUSE Ruth Oliver, Shirley Lindo, frk. with Sonsteby. frk. Erion, Irene LinJack Oakie the famous co median· <loe og Harald Sonsteby.

TEATER-

YTT

I

tredobbel~~

*

BLUE MOUSE

FOX BRQADW Y

FOX RIALTO

nede i byen.-(adv.)

* * *

Hør de to unge evangelister fra Augsburg Seminary. Minneapolis, Minn., i den Luth. Frikirke. 15. og syd K sts. iaften (fredag), samt ly.jrdag aften kl. 8 og ved tre møter sØndag: kl. 10:45 (norsk); kl. 3 eftm. og kl. 8 aften, (engelsk.)

* * * Zion Luth. kirke, So. 59. og Thompson ave. Arndt E. Myhre, pastor. Konfirmanterne mpter lØnlag kl. 10 fonn. Dorcas society lØrclag eftm. i hjemmet hos Eleanor Lean, 5422 So. J st. SØnclagsskole og bibelklasser kl. 9 :45. Gudstjeneste kl. 11. Alexander Borvick fra Augsburg Seminary taler. Sang av fru Olaf Aasland og fru J. Johnson. Kl. 8 aftengudstjeneste under ledelse av ungdomsforeningen. Sang av en dame-kvartet, solo av hr. Sanky Johnson fra Parkland co!lege, tale av pastoren. Mandag aften menighetsmØte. Ladies Aicl mØter onsdag eftm. i kirkens parlors. Fru Edw. Lean serverer. Fra og med næste mandag aften bokles aften111Øter hver kveld i kirken, under ledelse av evangelisterne Benjamin Ostrem og Alexander Borvick. De Yil tale, synge og spille.

I Rhinland.et (Tyskland) har man fonnet paa aa bestryke træerne ved veika11te11 i et belte om sta111rne11 med et1 selvlysende rnaling. Bilisteri1e kan altsaa selv i den mØrkeste natt her undgaa aa. komme for langt ut i veikanten, likesom de selvlysende trær ogsaa tjener som veivisere.

Stort skal vokse sig · · k d · om v1 vir er, u og 1eg. Gaar tilsammen haand i haand; virker i den rette aand . Bruke maa vi al vor flid. Legg til viljen og vort vid. Vi maa ikke sie stopp, ff)r vi naar til hØidens topp.

Englands Bank brender . 350.Ennu er vaart lag saa ungt. pengesedler om uken. De Første tak er altid tungt. bhr erstattet med nye. Om vi lØfte vil i flokk, skal du se vi seirer nokk.

oo.o

NORDLANDSLAGET

In tet lag blir stort og sterk, avholdt et særdeles hyggelig om ei Øves manndomsverk. mØte sist onsdag aften i Nor- Skylden skal jo være vaar, manna Ifall. - N oget over 60 om vi ikke maalet naar. medlemmer var tilstede, og desuten flere besøkende fra "Fem- Frem l Ja frem mot hØiden op. bØringen" i Seattle. Til vi staar paa hji.)i'ste topp. Forretningerne gik hurtig og "Nidaros" vaart TrØnderlag ! · greit fra haanclen. Bl. a. be- Vi vil virke for din sag. sluttecles aa $10.00 til Normanna Hall Assn's basar ihØst. Derfor trØndere kom til vaar;e Under "lagets beste" fikk vi mØter. Ta med andre kjente og korte og taler fra ele be- kjere til vaare festlige tilstelnin-1 Økende Seattle-11ordlendinger: - ger og stØtt laget paa alle mufØrst fra formannen i "FembØ- lige maater. Det . er dit eget! ringen," hr. Aangstad, saa nogen lag. Der er det du hØrer ord fra hans frue, samt hr. og hjemme, dersom c111 er stolt av! fru Dahl og hr. Fleiness. aa være trØnder. og det burde I De var allesamrnen særdeles du være! tilfreds med aa besøke oss og Onsdag den 17de september hadde mange lovord for vaart ·har laget sedvanlige forret-

I

og en sikker maate at medbringe reisepenge. De koster yderst lite. Deres underskrift er den eneste maate mm er nØdvendig for aa identificere Dem. Og - elet beste av alt - i tilfælde en Traveller's check skulde bli mistet ell~r stjaalet, er . Deres penge IKKE TAPT. hvilket vilde være tilfælde med kontanter. Hvorfor ikke se vor Vice President, Mr. C. E. Lindquist Ør De tiltrær Deres næste tur?

Puget Sound

road ay nk

C. E. LINDQUIST Vice President och Kassor

Broadway at 11 th (Fidelity Building)


sendt til fØlgende

og der

FØlgende norske foreninger . møter No:rmanna, Hall: . Foreningen Viking hver onsdag aften kl.· 8. Hver 3dje onsdag I maaneden social; . Norden No. 2, 6. av N., hver torsdag aften kl. 8. Social hver 2·. torsdag i maaneden. Embla No. 2, D. av N" hver lste og 3dje torsdag. · Social hver 2den torsdag i .maaneden. Nordlandslaget Nordlys hver 2deD og· 4de. onsdag. Henholdsvis forret· ningsmøte og social. Trønderlaget "Nidaros" hver lste onsdag i maaneden (soclal) og for· retningsmøte tredje onsdag. . Scandinavian Fraternlty hver late og 3dje tirsdag. Godtemplarlosjlen "Norge" hver lste og 3dje fredag kl. 8. . Normanna . Hall styre hver 2den saa den totale forandring til. det I mandag i maaneden kl. 8. bedre baade med skipperen og' SØnn1er og Døtre av Norge ko:r skuta, kon1 vi til det resultat at hver tirsdag aften i Valhalla Hall. Normanna Male Chorus møter hvel fredag aften i Masonic Temple. Kirker: Første Norsk Luth. Kirke, So. 12te og I sta. O. J. Edwards, pastor. • Den Norsk Danske Metodistkirke. So. 16. og .T sta. - Gustav A~ Storaker, pastor. Den Norsk Luth. Frikirke, 15. og So, K sts. H. P. Halvorson, pastor. Sion Lutherske Frikirke, So. 59, og · Thomyson. A. E. Myhre, pastor. The Central Luth. Church, · So. 1&, og G sts. Verne Giere, pastor. Bethlehem Luth. Kirke, Ea. Harrison og G. St. J. · P. Bugge, midler·


Western viking v 2 no 37 sep 12, 1930  
Western viking v 2 no 37 sep 12, 1930