Page 1

.i

Norwegian Weekly Published Every Friday at 1125 Tacoma Avenue, Tacoma, Washington 2. AARG.

NO. 36

FREDAG DEN 5. SEPTEMBER, 1930

LIKENE AV ANDREE OG F EUROPATUREN B. L. Kirkebo HANS KAMERATER ER Hr.harogdetfrustorartet i Norge NU BRAGT TIL NORGE Av et brev fra B. L. Kirkebo 1

FISKERBAAT TILBUNNS SØNNER AV NORGE HISTORIE. DISTRIKT NO. 2. No. 2, S. av N. .MED Tl MANN EFTER Norden feirer sin 26de aars fest Ved Olav Redal, Tacoma, Wash. r EN KOLUSSION I 8. Ga Norden No. 2's banquet i Norhistorie over Sønner av paa 1000-2000 og til $1000 for

Ordenen Sonne:r av No:rge En Norge paa Vestkysten har vistnok ikke været publiseret. Derfor har jeg benyttet avd9kle Torkell Hjelseths skrevne historie om Distrikt No. 2, fra 1903 til 1913. Dertil har jeg tilfØiet en kortfattet oversikt over distrikt no. 2 fra 1913 til nu.

En forferdelig ulykke hendte manna Hall lØrdag aften den 30. 2000 medlemmer og over. natt til tirsdag i nærheten av august blev en straalende suk5. Assuranseavgiften for medSisters Island utenfor British cess i alle dele. lemmer med livsfarlig beskjeftiCa. 250 mennesker· tok plass Columbia, idet damjn:kibet "Adgelse at bestemmes senere, men miral Nulton", rente isenk fi- ved de vakkert pyntede borde, ,ellers skulde disse medlemmer I skerbaaten "Orient," som var paa og komiteens formann, hr. A. staa paa like fot med de andre. tur til Seattle med fuld fangst, Hallingstad i6nsket os alle et Der kom imidlertid svar fra hjertelig velkommen, hvorefter ca. 30,000 pouncl av halibut. Min11eapoli;;: gaaende ut paa, at Ti mann ombord i "Orient" han utnevnte losjens president, losjer ikke paa lijclseths historie er meget gikk tilbunns med skuten. De hr. Ingv. J ctland, til aftenens sten under ordenens omfattende og tar for megen Jaa alle og sov da ulykken inn- kjØgemester. · charter, og at man paa grunn av 1 Hr. Jetland gjorde rede for p ass 1 vore norske hlacle her traff" Tre av mannskapet var de forskjellige krav ved komhvorfor vi egentlig var innbudt ute. Derfor benytter jeg av denpaa dekk og blev reddet. mencle livsforsikringer ikke haclne historie kun det allervigtigste. De omkomne er: kaptein Se- til fest, og uttalte sin glede de tat noget skritt til aa utJ eg haaper at om ikke saa lenge dolph Rudd, styrmann H. Pol- over aa se saa mange tilstede. strekke sit virkefelt til kysten. Programmet blev aapnet av vil Ordenen S9Jnner av Norges son, Andrew Loeke, Tony AnDet annet forberedende mpte historie bli trykt og utgit i bokderson, Christ Peterson, Bob errerne Torgersen og Haug, som holdtes 10. april i Chilhergs kon- Perry, fonn. - Harry Smith, Martin pr. guitar og munnspil gav os tor. Her fremla den nedsatte De Bruns og en kok ved navn Tort- endel udmerkede numre. Bedre tider og forholde paa komite sin innstilling og man fleste av tonerne vai· velkjente, sin, alle av Seattle. kysten omkring 1900 bragte man- bestemte sie- til aa 0aaa irranrr D · bl l l ·t· 0 0 '- . ~ .~ . e tre som ev re<< e er men navnene tJaa dem, som hr. ge utflyttere særlig fra Østen. med orgamsasJon av Sønner av j H ld H Alf el I aro ansen re angav, hJZ)rtes nog·et fremav disse hadde deltat i Norge {Jaa Vestkysten ifvJlrre koEd d 'L t 1 ress. De medartet ut. Det var "Forret. . . . '. . · 0 sen og war anes det norske foremngshv, hvor ele nuteens anbetalmrr f"' bl ,,,. to iurste ev tat op 1wor baa- ning pa loftet," "Casper Johnkom fra og fØlte saaledes et Mv.Het utnevnte orrsaa en koL t 0 1 ress blev sen," "Bring back the herring" . . · ten sank, mens anes savn. Disse var rede til aa være mite paa 5 medlemmer til aa f t tt t unnet u ma · e paa stranden av o.s.v. med paa dannelsen av en norsk utarbeide et ritual for ordenen •s· t I d f . · . is ers s 1an . Derefter heste hr. J etland Kaaoremng avpasset for elet brede Et utkast for samme blev utre Moe's udmerkede dikt fra 1 lag av vaart folk herute. arbeidet av 0. J. Toft og senere I "Western Viking" (Norges sØn) fleste var optatt av mat" vedtatt, trykt og brukt av ordeog forfatteren blev gjenstand for . s:reve~, aa forbedre sin. st~llin~ nen inntil dens sammenslutning forsamlingens hjertelige hyldest. fmansielt og aa sette sig 11111 i med S. av N. i Østen. Derefter fulgte talerne slag i ske autoriteter mØtte skibet. •stemte medreisende, møtt med forholdene herute, saa de hadde Av dette kan man se at allerede De amerikanske dagblade var : C. K. Andersen, vaar diDaQ'boken viste si>:: aa være utspkt gjestfrihet, og ela hØver . . ~ ~ liten tid til aa ofre paa foren- fra SØnner av Norges fprste beforen tid siden oversvømmet striktspresident var den fØrste; frosset til ei1 eneste isklump og det aa si: Vi hadde e.n . . 1·ivet. mgs gynnelse paa Vestkysten, var 11ed virak til det amerikanske dernæst: dr. Jolu1son, som forden maa behandles meget for- tur, med mange mmner gjemt Med vaaren 1903 inntraatte det tanken aa staa sammen med s k'b "V en t ura, " som t o k· op talte inte111esasnt fra sin tur til ·1 sigtig skal de11 ikke bli Ødela!!t. for senere aa trekk.e f1.·em. . brytnmg. . ~ ens I ags 1s Torvald ordenen i Østen. Olaf . . passagererne f ra det store sk1'b Blandt andre ting som blev tat Her er for kort tid til aa nev- Klavenes hadde været herute paa Lovkomiteen overlot utarbe1- "T an l ·11·" som gt'kk d · · un er. med fra leiren. var Olt·saa en ,ne naget særs for et enkelt sted k · ~ I ysten og i1net op vaar nasjoKun sparsomt blir det nevnt, slæde, som de tre nordpolsfarere 1.eller Gn . enkelt dag. Det. som nalfØlelse 0g minnet os om den deisen av lovene til S. S. Langeat den norske fraktdamper "Pehadde benyttet. Den var fuld-11 lengst vil henge med, blir vel arv vi eide i den norske dikt- land og 0. J .. Toft. Det tre.dje iorbered:n~e mØte lnybryn" var .den fprste som art- som for mange aar siden var en stendig frosset fast, og det tok Trondhjem. Stildestad, Stock- ning. holdtes Slllndag 19. apnl 1 Maso- lkom til ulykkesstedet 15 timer aktiv arbeider i "Norden". Saa on en flere timer aa faa , holm, den storslagne tur over I 1 I kspeclisi· e · . s utten av febr. b ev der av nic Bldg. og der 111 Øtte mellem l fØr "Ventura" ankon;, og stod fikk vi hØre fra fru L P. Larden !Øs. IGØt~-kat~alen og_ : 1•1 Oslo .. Et no!!en menn i Seattle utstedt on- flfl__70 norrlmPnn I • • . • •• . " • . I ved elet sy11t,ceterd1ge sk1b 11ele sen, t~IJatmar Jensen, 11oti og "BraLvaaa" fdi.·te desuten med ,saaclant 11av mect DJOmster, 11ar-1f ~ . . , - - · - --- - ---- -----· • b iu · : • • ordrmg ti 1 norc1menn rundt PuAdvokat A. A. Anderson var den lange ventetid. Kvalheim fra Seattle. Hallingsia tilbal·e fem levende isb1.drne .mon1 i kulører og planer, .maa S 01111 el om aa f eire · l7d e mai· • o ' . ,., 1 • • , . n:øtets formann og omtalte henKapteinen paa den norske stad satte forsamlingen latterog da man forlot stedet kunne v1 visst s91ke ltingt for aa over- . p I 1 W h ' ' ' . ' i ou s JO, as . sikten med mØtet og. fortalte damper tilbØd aa overta passamuskler i bevægelse og hr. 0. man se en isbJ' rlrn rote rundt j , tretfe. Skal ved senere anledP I . . d f d' En dag i begynnelsen av mars hvad der allerede var gjort. Ef,gerer og besettning fra det synE. Bratrud talte kort og greit. leiren. mng gJØre re e or ·isse og an1 1903 mØttes i middagsleite 0. J. ter en ordveksling blev det vedkende skib, men da man fra raIndimellem talerne og proDe tre lik orr hele leiren for- <lre oplevelser fra denne fin-fine Toft og Theo. Pederson paa gata.tt aa ga.a iga.ng m.ed aa orgadioe visste at "Ver ttira" var t k · f · · 1 11 1 gramme to - man d Yk·tig Øvria- har sikke~t i alle disse aar tur. Nu skal vi avsted ten i Seattle. Samta'Ien kom inn 1 L f E k N 11 or sig msere OSJe ei n son lf.arvannet, beslttttet man aa ven- av bevertningen, som bØd paa ~ær:t ful el stendig dekket av sne ;Mrs. Kirke bo. til sæters !)aa Be~­ paa forholdene vedrørende den av Seattle, \Vash. I te, da "Ventura" jo langt bedre slike delikatesser som lefser og og is, og saaledes været beskyt- gestØlc.1~ og 3eg med S1.gnrd til norske befolkning herute. Om Blandt annet vedrørende stifvai· e:::-iiet ti'] aa ta vare paa et nydelige smØrrebrØd, fruktsalad, :.; tet fra isbjØrne fuldstendig hans tJellhytte ved Gnmsosen. hvor nordmennene stod t e I sen ve dt 0 k·es a t el e som t eg- Isaa stort anta! mennesker. kaker og kaffe og paa toppen av tilintetgjØrelse. Det usedvanlige' Sæterjenterne har. lovet flØteuten noe-et bindeledd for felles 11 er si som 111 edlemme 1· orr })e ~ g b Men i alle disse timer stod det alt dette ice cream, konfekt og milde veir iaar har smeltet en .gr9.lt-molse, og i fjellvandene og felles optreden, samtaler $2 som inntredelsesavgift norske skib "by" ocr inngav alle cigarer . masse av isen der oppe og den-) sp.retter pretten, ja der skal 0 menlignet med danskerne, sven· 11111 · en t 0 u k·er t'l 1 d en f ungeren d.e I•.ombord paa "Tahiti" den tryggJ etland presenterte komiteen ne omstendighet tilskrives at bli fortsatt fest maa du tro. skerne og ty·skerne. Under den- sekreter O · -T· Toft skt1lcle ses . an ~etsfØlelse, som va.r nyjdvendig og deres hjælpere fra dameleiren * * man idetheletat . kunne opdage ! ne samtale kom det frem, at som cha.rtermedlemmer. Møtets for aa avverge pamkk. og ele fikk hjertelige hyldest den 33 aar gamle leir. Ja, v1 tviler slett ikke de nevnte herrer bar paa forhandlmger bestemtes fortsat Saa kom "Ventura" tok for vel utfØrt arbeide. at hr. Kirkebo lever herrens pasaaerer og besettning ombord Præcis kl. 10 :30 brØt man op de dage der borte i Sogn, og den samme tanke, og de blev s9fadag 26. april. om aa utsenne lister med p aa m,.,"'te t d en 26 · apn·1 1003 "' hØstet æren. og fra bordet, og eler blev anledGlimrende redning.sdaad det er ikke fritt for annet enn opfordring til landsmenn om aa 11 I t tl1' ge organ 1·saQ~J'ons J ev c e egen · "The Argonaut" av Sau Fran- I for en svingom for de som at vi sukker : "Eia var vi der.!" være med for aa stifte en norsk "'t LI m,., ·e. r: er va l g t es s t yre 1Jaa d e cisco" bemerker i en ledende det. Fra Tinnoset meldes _til "TeHr. Kirkebo ber tilslut at vi i Seattle. f or O r el enen· Sd iunner av N · orge artikkel desangaaende: led9Jlen" 0111 en redmngsdaad 'maa hilse alle kjente og sønner -En vellykket fest fra fØrst til Listerne blev sendt ut og i paa ·Pa c1 "f'cl 1 (y st en og L e 1'f E n·1<"Who really saved the "Tasom blev utfØrt den 3. aug. av Iav Norge. "Tiden gaar bare saa som tjener saavel losje1~ som ldpet av en uke hadde allerede son No · 1· Desute11 bl ev fl ere hi ti?" Og slutter 113ed fØlgende komiteen til ære. ,., en ung mann ved navn Jon Ialtfor fort," sier han, "snart Finncka~"a. En liten gu~t· ko'.11 Ifor snart, maa vi over myra i- saa mange lovet aa stØtte tan- vigtige lovbestemmelser vedtatt. treffende bemerkning: ken, at et forberedende mØte Blandt disse var bestemmelsen roende 1 en baat over 1 mnsJØ :gjen. - - -" "What do our newspapers an d Lynets herjinger blev tillyst sØndag 15. mars i om sykehi"elp for ordenens nied· our 1Ja 11 y h oo 1)Oosters k-now, fr,a. hot~llet .. er svær vann- j Hr. Kirke·b·o og frue reiser fra lemmer·, $5.00 }Jr. uke ele fdrste fl"rrng tra TmnsJØ nu og strøm- I Hamburg, l yskland, den 25de Joakim Arnesons kontor. iu anyhow, about the honora bl e Over Fredrikstadtrakterne har paa dette mØte 13 uker og $3.40 de fØlgencle 13 traditions of the sea?" det den 4. august gaat en rekke men var gutten for sterk. Den 'september. var for oprettelsen av en uker - h9Jieste belØp i et aar tildels voldsomme tordenvær. tok baa ten lenger og lenger inn Pact.f!·c Lutheran imot Tinnosdammen. Han prØCollege Saaledes slo lynet ned i Vestre Paa Madeira, som er berømt utelukkende norsk forening. En $125 ·00 · K var t a I s1wn t'111gen t en bl ev sa tt aapner igjen sine el Øre for det Fredrikstad i disponent Blomsvet aa staa imot lengst mulig, for sit herlige klima, har man 6-manns-komite med S. S. Lansom formann blev val!!t ti"l men under hans anstrengelser naturligvis aldrig sne og ~ · $1 ·50· D e t bl ev ogsaa ve dtatt nye skoleaar, 8. september f .1c store murvilla, knuste en hel del og til aa ta spØrsmaalet under vi, at storlosjens tillidsmenn straks Vaar udmerkecle :ikole i Park- taksten og antente loftsbjelkene. brak den ene aare og baaten dog kj9frer man med slede. Gadereoverveielse oa frernlerrrre l d for 111 · 1(OrporaSJOn. • 0 0 drev da ned mot dammen, hvor ternes stenbeleggning i hoved• • "'. s {U.Id e SyÆge land hehr~ver ingen anbefaling, Imidlertid var uværet ledsaget forslag til konstitusjon og love Til hovedstyre for ordenen Idens anseelse er forlengst saa av saa voldsomme regnskyll at begge lukene stod aapne. Da staden. Ftmchal er nemlig saa rotfestet. at adjektiverne ikke leien blev slukket straks efter. kom Finnekåsa til og hoppet ned glat, at sledcrnc glir der like saa f?r .et senere mØte'. 0 .. J. Tofte blev valgt: President S. S. Langeland strekker til naar det gjelder aa Utenfor lensmannen i Glemmens mellem lukene saa han bare had- lett som paa is. Mange av be- ftk 1 opdrag aa sknve til Sønner V'1.ce-1·Jres • Gt1n nar L un d '1 bohg · 0 forespØrre de det smale kanaljern aa staa boerne lever av aa kjØre turi- av Norge i• Pdsten oo• anbefale den. Par kl · and L 11t1. slo lynet ned 1· en svær om en losje kunne orgaiuseres Domn er 1:.r T Egg · 1 I 1 1 paa. Han fikk i siste Øie blikk sterne rundt i slede. :i. • an College kan v1 med sto t H:1t pe {e gran og sp.1·mtret cI en ne. - p aa herute under ordenens charter. Læge Dr. A. 0. Loe hen til som "vaar skole" fremfor lgaarden Rekvin paa KjØkpen slo fatt i gutten og derefter med Komiteen mØtte den 22. mars Sekreter Olaf Toft nogen annen paa kysten. Iaar lynet ned i pipen og splintret stort besvær reddet ham op. En statistiker paastaar, at der og vedtok aa anbefale fØlgende: Kasserer J. H. Castberg aapner den sine dØre ennu bed- den; lynstraalerne stod ut baade Baaten blev knust og hadde ik- gjennemsnitlig er 38 forbrytere 1. Aa organisere en uavhengig Regent S. M. Dehley re skikket til aa yde sine elever av kjØkkenet og andre værelser, ke Finnekaasa handlet saa kvikt pr. 1000 ungkarer, men kun 18 orden Spnner av Norge under Marehal 0. Larson den :)est mulige utdannelse. - hvor ialt 9 mennesker opholdt var gutten omkommet. pr. 1000 ektemenn. staten Washingtons love. Indrevakt Ben Johnson Man kan henvende sig direkte sig. Heldigvis kom ingen tilskaI mange lande ansees fredag 2. Aa stifte en lokal losje av Ytrevakt Gus Thompson !til skolen for nermere oplysnin- de. Rundt ornkring fulgte regnet Det er sjeldent at epletrær Tilli~smenn: A. A. An.derson,. ger, eller ogsaa skrive til skolen i saa sttide .strpmn1e, baade i bysom en uheldig dag, og man har blir meget over 100 aar ,gamle, samme i Seattle. 3. Aa. opta i lovene de almin- H. Qmckstacl og J. B. Nilson. og be 0111 katalog. Adressen er: en og paa landsbygden, at en villet forklare oyertroen ut fra derimot kan pæretræet bli 200 at Jesus blev korsfestet paa en til 300 aar, og dog bære frukt. delige prinsipper fulgt i konsti(Mere.) Pacific Lutheran College, Park-· kjellere er blitt overfredag. Overtroen gaar dog metusjonen og lovene for S. av N., land, Wash. Telefon Mad. 577. svØmmet av vann. Bekkene gikk .Kun en tredjedel av jordens inn'over bredder og tok veien get lengere tilbake. I det jØdiske I London finnes ogsaa en kir- Minnesota. 4. Aa begrense assuransen til byggere bekjenner sig til kristen· Millionbyen Londons kirker inn i husene og ned i kjellerne. skrift Talmud sies, at synde- ke for clØve, hvor presten holder dommen. falclet og utdrivelsen av Edens ,sin preken ved hjelp av tegn- $100 for et medlemstal paa 500-kan tilsammen samtidig rumme Kun $1.00 pr. aar ! 1000. Til $500 for et medlem&tal HAR DE GLEMT KONTINGENTEN? halva11nen million mennesker. Abonner! have fant sted paa en fredag. spraaket. Vi .meldte i forril!e nr. om til Ingv. J etl and her i Tacoma, ~ den norske ekspedisjon ombord har vi faatt tillatelse til aa av Aalesund, un- "hjelpe os selv." Vi hitsetter p aa "Bratvaa!!" ~ der dr. Horn's ledelse, som had- derfor fra som er skrevet de funnet liket av den svenske fra Kirkebo i Sogn: opclager Andree og hans to ka15. august) merater JJaa KvitØya.. FrithJ"of Nansens Land. , Kjære Ingvald: I Der foreliaaer nu nennere deEndelig har vi en kort stund "'"' · talj.er O!! av. disse fremg-aar at saa vi kan samle tankerne om ~ '~ det var rent tilfeldig at man kom hvad vi har faret forbi. fra den · l' · over de el Øde. To av besett- 9 . J u 1 til , cia vi kom til . ningen om bord paa "Bratvaag" K1rkebo var ute og lette efter vann da over Vadheim, Sunn- og Nordele plutselig opclaget en herme- fjord, StmnmØre, et lite opholcl tikboks, og straks efter kom i det vakre Aalesund, :\folde, oAanclalsbanen, Dombaas, over leiren. Her fandt de liket ver D ovreijell, hvor vi stanset en tid. av Andre (hodelØs) og ennu et l'k · t · dt Her feiret min fØdselsdag 1 -, som vis ·e. sig aa være go ·se D t t d'e et hØit sted med solot)l!ang kl. preserver t av 1 IL e re J ~ · · 3 :30 rnorgen. Videre til Trondl1.k• var d er 1Jare s k e 1ett e t igjen hj·em, avstikker til Stiklestad. av. E'n vare1e 11 J ev 1)ygge t· paa stedet, hvorefter man overfØrte over grensen til med likene O!! alt elet <0<vrie-e fra lei 7 1 banen gjennem Dalarnc, ~ P ~ ren ombord i "Bratvaag." Li- sund, Uppsala, Stockholm, over , kene blev plasert i kasser . dek- Gyjta-kanalen til GØteborg, forbi ket med is oe- IJreseninger for Sarpsborg til Oslo., Horten, Hol~ at de skulde kunne bevares paa mestrand, Drammen, Fa• · veien til Norge. .gernes, over Filefjell til Lærdal, "Bratvaaa" er nu kommet til Gudvangen og Balho I 111. Den "" t . d bl el f 1 1 1 1 SkjervØy, hvor norske og sven- 1 e e ·ur go .t vær an t est-

.MAN Gl EMMER. HVAD MAN VIL GLEMME

1

TT.

°·

og

I

I l

. .

I

*

J

-

'1

De:

I

,

T

TT

,


BehØver De Briller? Isaafald bØr De indhente vor · sakkundskpa. Er De i tvil om hvorvidt De behØver briller, gir vi paalideligt raacl. Under'sØkelse er fri. Vi taler ;norsk~ 920 Broadway

; Ekspedisjonen har været meget vellykket. -'- Forlandssundet er Ipassert tre ganger og en gang ihar man gaatt rundt Spitsberlgen (Svalbard) gjennem Hinlo:penstredet. Resultatet har· overlgaatt .forventningerne og ikke \mindre enn 40 ftiglear.ter er konI sta tert deroppe. I

I

* * *

(Paid Advertisement.)

Vote for

Rex S. Roudebush Oandidate for

I

Drukket sig ihjæl REPRESENTATIVE 36th District .. I ele siste dager er tre persoIner avgaatt ved clØclen i Kristiansand efter nydelse av bokse\sprit. Den ene - en skomaker Subject to Republican Primaries, Sept. 9, 1930. I - er funnet liggende clØcl paa Igaten. Sammen med en annen stjaal~t cykler og med disse har ha.dde han satt tillivs et stØrre (Paid Advertisement) de antagelig tatt veien til Oslo. kvantum av baksesprit. KamePolitiet er paa jakt efter rØm- raten dØde paa sykehuset. Det Home Phone Main 6433. Office Main 5500 tingene, men det har ennu ikke skal nu være kommet i handelen lykkedes aa faa tak i dem. Alle en ny sort boksesprit som er Chief Deputy Assessor uten lukt, og den skal være adog man antok derfor at han mu- tre tilhørte særavdelingen. 16 Y ears Experience * * * skillig farligere enn den ticlliligens hadde tat sig en tur dit; Candidate for ar" men heller ikke dette synes aa Drept av den elektriske strøm gere. COUNTY. ASSESSOR fra kokeplaten. * * * Courtesy and Economy Consistent with 2-aaring skaaldet til dØde Skien: En 38 aar gammel daEfficient Management me, fru RØdskjer paa BØk, blev I Stavanger hendte 6. august Drapet paa S.eljord-heien igaar drept av elektrisk strØm. en meget trist ulykke, idet en Skien: Sverre Gjervold, som Hun skulde sette over en kaffe- 2-aars gammel pike - fikk en (Paid Advertisement) _siden paaskehelgen iaar har· sit- kjele og har samtidig holdt i bØtte kokende vann over sig. springen, mens hun satte kjelen Hun braktes straks til sykehutet arrestert for drap paa Steinar Jamngrav paa Seljords-hei en bort paa kokeplaten. Paa grunn set og man trodde at hun skulFOR ECONOMY AND TAX REDUCTION langfredag, er i disse .dager lØs- av overledning i platen har saa de staa det over. Men paa veien latt. Grunnen til lØslatelsen er strømmen gaatt gjennem henne hjem fikk moren beskjed om at og til jordledningen i springen. tilstanden var blitt meget alvorHun blev hengende mellem sprin- 1lig. Hun vendte straks tilbake o-en og komfyren med hØire men da hun kom frem til sykehaand liggende over platen. - huset var den lille dØd. Hennes 4-aarige datter var den * * * fØrste som opdaget ulykken. Man Kjempekvinnen i Vestre Moland holdt paa med. oplivningsforsØk Vi meddelte for en: tid siden etpar timers tid, men forgjeves. om en kjempekvinne fra Vestre * * * Moland, som blev fort9frnet paa Skogbranden i Maalselv 'sin fordums kjæreste og drepte Ved den voldsomme skogbrancl ham med en kornstaur. Nu medsom for en tid siden herjet i sta- deles at statsadvokaten har avtens skog i Dividalen i Øvre sendt dokumenterne i drapsaffæMaalselv, yiser elet sig at ca. 300 ren til riksadvokaten, som nu maal pen furuskog h?-r strØket skal avgjØre tiltalespØrsmaalet. med. Det har ikke været regn Statsadvokaten kan ikke anbedistriktet paa flere uker. fale at der reises tiltale mot den * * * sterke kvinne som med en staur De fikk sig en dukkert. har voldt en manns dØd, idet han Da postbaaten "BiØrgvin" for:- mener at kvinnen. har handlet i (TONY) eden paa utgaaende fra Oslo be-, 1Ødverge. County Assessor fant sig ute ved Dyn.a.f~r had* * * ie ski bet nær rent· ried · en moOmkom.met under fisketur. Candidate for torsnekke med to mann i som Fra Benren meldes den 5. aug-. OOUiiTY OOl'UMISSIONER kom fra Nakkholmen. Folkene Paa Kvin~e i Masfjorden drog Second Distrlct )mborcl i snekken blev ikke op- to herrer og en dame ut for aa Subject to Republican Primaries Sept. 9th,. 1930. nerksom paa skibet fØr de be- fiske i et lite vann. Da de blev fant sig like for baugen. - lenge borte drog folk ut for aa 'BjØrgvin" gav imidlertid straks sØke efter dem, og man fandt haarclt ror og snertet bare saa- · da baaten. drivende med bunnen vidt i snekken. De to mann været. Liket av damen fant (Paicl Aclvertisement.) hoppet i forskrekkelsen overbord nan ilanddrevet i fjæren, men og fra "BjØrgvin" blev det ka- til tross for iherdig sokning har Equality in Taxes Courtesy to All - A Business stet ut livbØier til dem. Ferjen man ennu ikke funnet de to anAdministration 'Lagfjorcl" kom forbi i det sam- dre savnede. De omkomne er me og fikk ele to halt op. De fru malermester Olsen, f. Clauvar begge temmelig beruset. sen, hennes br~r Erling Clausen * * * og Sigvald Kronstad, alle i 2030 aars alderen og hjemmehØDruknil'l;gsulykke i Odda Vote for I Odda er en 15 aar gammel rencle i Bergen .. Bastø. gutt, Audun Olsen, omkommet * * * meler badning i et vann. Alle Togav:sporing ved Hønefoss Candidate for )plivningsforsØk var forgjeves. Forleden hendte en meget * * stygg avsporing et stykke utenDeputy Assessor, 1915-1922 Lyngbrand i Stjørna. for Hønefoss jernbanestasjon. -ForI Stjyfrna i SØr-TrØnclelag ut- Toget fra Drammen til Rancls)rØt 4. august lyngbrand i RØd- fjord hadde netop passert HØneCOUNTY ASSESSOR til jØ-trakterne. Et ieblik saa det foss. Plutselig gaar to store de ut til at branden skulcle faa svær boggivogner av ~poret like efter ·.~;.,,......,,.....,"'""'l....,...,........,_.............,...,.....,........,....,,..,.........._ .......,_..........,_... utbredelse. ~et· blev 'utkom- at toget hadde passert en pens'. Subject to Republican Primaries, Sept. 9th, 1930. nandert militær fra Agdenes for Vognene blev dratt med et stykefter aa delta i slukningsarbeidet. Ialt ke, de vred jernbaneskinnerne, ieltok 400 mann, hvorav 60 ml- brØt op jernbanelegemet og Moderate priser for begravning. later, i slukningen. Ut paa af- knekket sviller over som fyrstik(Paid Advertisement) minimumspris dækker omkostningerne for tenen var man herre over ilden. ker for saa til slut aa velte he.It avhentning av liket, beredning av dette med den Ca. 300 maal v.ar da brent, og il- over paa siden. I de~ ene vogn stj!lrste omsorg, alle arrangement for begravelden hadde da . enda ikke naad var det en hel del passagerer, VOTE FOR I sen, kiste med. klædes-overtræk, en ytre boks, den ;,rode skogbunnen. der som ved et under slapp fra "' samt leie av- likvognen. * * *'. det med skrekken, med untagelse Kone fra Karasjok forsvunnet av en som blev bragt til læge. En .75 aar gammel kone i Ka* * *· rasjok som var gaatt hjemmeEn mann drept av gassen REPRE,SENTATIVE - 39th DISTRICT fra 27. juli har siden været forFra Sandefjord meddeles at svunnet i villmarken, meddeles en1 arb,eider b~ev ;fmjnet dØd fra Tromsø. Det har gaatt ombord i det flytende kokeri. !118_ _ _ _ _ _ _ _....,.....,....,....,...........,......,_....,....,...,_..,.....,._ _ _ _"I. (Paid Advertisement) manngard for aa lete efter hen- "Ole W egger." Kokeriet skulde ne men uten resultat. Konen, utgasses for ·aa bli kvitt rotter I ' "My Experience is your Protection" ·som var litt rar av sig antas aa og utØy. Alle forsiktighetsregvære omkommet under et fryk- ler blev iakttat og elet blev satt C.H. telig uvær som i mellemtiden vakt for aa hindre at uvedkomhar raset paa fjellet. EftersØk- mencle kom ombord. Allikeve'l Chief Deputy County Auditor ningen er nu opgitt. var vedkommende lØsarbeider * * * kommet usett qmbord og hadde Candidate for Erinu en ekspedisjon tilbake lagt sig ned i et av de rum som COUNTY AUDITOR "Ringsæl" av Troms:ji) er kom- skulde utgasses. ·Forulykkede er ·Subject to Republican Primaries, Sept. 9, 1930. met tilbake fra en zoologisk eks- i 30 aars alderen. Det var en pedisjon til Svalbard med tre tilfeldig lØsarbeider og hans som har ·Var eler ingen skyer, hadde l l"~~"!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~J engelske og en svensk zoolog, navn og· hjemsted er for Øieblik- 1 Seier tilhØrer den vi ingen glæde av solen. ,i. under ledelse av mr. Dalgsty; ket ukjendt. mest utholdenhet.

FRED C. BRECKON

A.

w.

CARR

FRED F. PFLAUM

*

RENSCHLER

I


W E S T E R N V I K_I N G

D E T F 1';; n I T 1....

~

3

I

berettiget, dette saa meget mere, fordi "Sønner av ::-<orge" (bladet) C nu omtrent er alen~ blandt norsk~ ~ amerikanske aviser lier i landet, som ligger. saa bedrøvelig langt tilbake (Under denne spalte incltas kortere inserater fra vore læsere: naar det gjelder rettskrivning. indlæg i diskussioner m. v. Det staar enhver frit at benytte spalUanset hvilken rettskrivning vi terummet i en rimelig utstrælrning. Ønskelig er det dog, at ind· benytter har ingen av os rett til aa senderne fatter sig i korhet. Manuskripter som ønskes indtat under denne spalte bedes venligst sendes saa tidlig at de er redak· heve os paa en annens bekostning tionen ihænde senest mandag aften,-RED.) naar det er tale om aa bevare fedre-

l

Side

8. Did the Catholic Church at first reject and later accept Richard :Simon·s historical-critical method? : (Pg 14, Sec. 2.) 1· 9. Pg. 25, Sec. 2, speaks of litera'ture of which there is only made reference in the O. T.-Is that literature extant? If so, where? 10.. \\'!hat is there in the book of iTobias that the Catholic church finds

c

HVIS MAN IKKE ER RIK Den som ikke er rik maa nødvendigvis se paa pri:'en for en begravelse. Det er baade daar-

Fra Seattle, Washington

,Jydrike, det heve Hedleve synt meg. arven, det burde enhver kunne so essential to salvation that it must lig Økonomi og uansvarlig at Men hØgste makti der hev likavel den innse.-A. Bj. pe regarded as divinely inspired, bruke saa mange penger for en danske kongin, og konior maa is.despite the huge lie about each of begravelse, at de som er latt til(FØlgende artikkel er nektet lendingarne ha.!fia i .KjØbenhavn; og QUESTIONS A PRIEST PROM.ISED :Seven h us ba n d s b erng · k'll \ i e d b Y tlie bake maa lide for det. optatt "\Vashington-Posten," det og konge kost.ar. var Island TO ANSWER BUT DIDN'T devil the first night in wedlock? Seattle) : heilt fritt, vilde dei grei da seg der What in Judith and other books Et av budene ved Lynn serHr. redaktør:med komitestyre som i Rusland. 1. Do you really believe the Ca- ,1 ot in the Prot. B.? vice, er det, at intet mere enn tholic church is "today alone in de-1 [ forige nr. av "W. P." er en skri· Eg hev kje noko imot frendarfolke f 1 . . d 1 11. Could not God have saved the ec mng w1s om, common sense and " . . passende, betales for en begravelse med overskrift, Matt Starwich, paa Island; men eg kann kje vera c·ons·1s t en t thf n k.mg "?. as s t a t e d in . rarmy , . of the Israehtes w1thout a velse. og undertegnet av Arne Holtan. med Hedleve naar han pratar um the Introduction to 'God and Intelli· '\~eauhful wor::ian lying and murderSkrivelsen er et oprop til de nor- at dei hev slik makalaus fridom. Er gence.' ["·1.ng? .Why d1dn't he? What. place ske velgere i King County om aa gi det, aa ha ein konge, nolw · aa 2. The question: "What is there llo lymg and murder oct!upy m the sin stemme til fordel for mr. Matt skrØyta av? At <lei kann avgjera which may not be seen in seeing scheme of salvation? Starwich som sheriff. Jeg har intet tjuvri utan "p(r)okkeratorar" syner Him who sees all tliings?"-is it any- 1 12. Are not lying and murder sins personligt imot mr. Starwich eller at dei lmnde styra heilt sjØlve, qtan tliing but juggling with words? 'in national as well as in private nogen av de andre sherrif-emner; aa lota tigga den danske kongin etter :i. \Vhen philosophy fails to prove aff~irs? men tillat mig herr redaktør aa !Øyve naar det er noko sers dei vil the existence of Gocl, does your 11 L". How do you reconcile (Eccl. minne Dem om, at denne Arne Hol- gjera. church vindicate reason by assuming ;19,G) "the dead know not anything" tan har et meget daarligt rykte. Det Hev eg kj('l rett i det, Hedleve? him? lrwitll the doctrine of purgatory? er en almindelig tro at han i aareSovietlaudet "lØyser flokarne" ved 4. Js "preventative" Catllolic for 14. If Jesus commended the clisvis har ernæret sig som brennevins- aa ikkje ha "smaafolk (som) ikkje "preventive"? piples to baptize in the name of gauk og storsmugler. Han er ogsaa lenger veit si arme raad for utkoma:' 5. The statement: "There are no l.'the trinity, as reported in Mat., why en forl1enværende straffange fra Der hev folke arbeid mest alle; dei, very ancient Mss. (manuscripts) of ,<lid they not do so. as reported in statsfengslet i ·walla Walla, og maa isom ikkje hev, fer hjelp av statin 'rthe Olcl Testament extant," (lst pa- ~Acts? derfor betragtes som en daar!ig raad- baade til aa leva og faa arbeid; bet- ragraph of "Biblc Texts and Ancient - 15. Could Judas "east down the giver for de norske velgere. Folk ,tre og betre lØn fer dei til betre dei , Versions in the Protestant Bible)- 1 pieces of silver in the temple, go vil erindre de sensasjonelle begiven- _arbeidar, og stuttare og stuttare vert does it mean that· original M'ss are and hang himself, as reported in heter i september 1923, da Arne Hol· 1'.'.a.rbeidsdagi1: d:ira til meir dei pro· now in existence, as seemed to be l)M'at" and then buy a field. with tans bror, Ludvik Holtan og Andrew ·dncera; kv1lcttd mecl IØn fer dei, your opinion when we orally discus- the money, fall headlong and die the Johansen, druknet under meget dra- o.s.v", o.s.v. Les um femaarsplanin 'sed these matters? ll_way Peter tells it in Acts? Can matiske omstendigheter. Man fant ,eler, ileclleve. Slutta aa vera so Jf so, where are they? (You make anything out of this but likene av de to liggende igjen paa vrang mot sovietdiktaturin, so vil du 6. 'The New Testament has many /a positive and absolute contradict- ~ .......,..,.......,,...,....,...........,.....,.....,......,........,..._.....,.....,_....,._.....,.....,...........,.....,....,....,._ stranden ved Dumas bay, Des Moines, lfiuna større fridom for arbeidsfolk ancient Mss to establish its text" /ion? If not, how do you or the Pope I r-------------""'""""'""""""_,...,.,...,.....,......,..........,..,.....__..,....,......,-. hvor krabber og fugler hakket Øi- ·pg bØnder under den enn arbeidar· (earliest 4th century)-does this ,justify it? (Paid Advertisement) uene ut og ansiktene i filler, mens iklassin hev i noko kapitalistland, mean originals? ' I think these are all the questions Arne Holtan opsamlet brennevins- ,.tlet _er. eg viss, paa. Ikkje sniaafolk / 7. The Protestant Bibie exclndes I neecl ask you to find out why the kasserne og kjØrte til Seattle i au- og rkkJe stor10lk, og kanuhenda 7 0. T. books not found in the 1patholics must not read the Protestomobil. Tillat mig hr. redaktør aa "tankeriktlom hjaa kvar einskild," Hebrew Text-substance of statement tant Bibie. One significant differ· referere til Seattle Star 20de sep- som med tidi vil lrnnna maala seg in the Catholic book, Study of the 1 ence is where the Catholic has priests tem,ber 1923, hvorav tydelig nok med islendingln sin. Holy Scriptures, pg. 12, sec. 2 A 1\ancl the Protestant has congregation fremgaar eleta]jerne ved denne uEg hev !ert sumt av deg, Hedleve, foot note names these seven books. as the translation of a word, the Candidate for 'hyggelige begivenhet og den rolle hr. som eg likso godt kunde lera paa On pg 34 Origen is quoted as claim- l!reason probably being that the CaArne Holtan spillet i dramaet: det viset som "med meir etterrøk- ing "for the Church the right to · tholic priesthood wanted the power, 1 CONSTABLE "Order inquest in rum deaths. jing" og ikkje trur e~ korkje du eller ,admit into her Canon books which · while the Protestant translators were Police Chief and Sheriff Clash on lesarane okka hev hele nokon skae. are rejected by the Jews." Does not 1unselfish enough to give it to the Theories. Sheriff Starwich believes ;Kva trur clu? this prove Dr. Ward's (a Catholio congregation.-S. GARBORG. Subject to Republican Primaries Sept. 9 story of death . . . . The two booze · No veit eg at "maalet dei talar og writer) admission as against the pre· runners then returned to the speed skriv paa Island er mykje elet same ;face of your Bibie? ABONNER! - - - - AVERTER! boat to bring in the balauce of the /som dei brukte fyrst landet vart 1 i;o-..........-,._...,.,_..,._ _ _ _ _ _ _ _....,,.......,,.....,.....,.,...,__ _ _ _ _ _ _....,_

'Ohe LYNN MORTll4-1lY

1

u()\{aximum in Service C«.odestly Prioed '' Pbone ..Ata.in '!'!45

1r

717"719

I

Tacoma

Avenue

t

li

I

H. P. S0RENSEN

cargo, 23 cases, Holtan said. Suddenly I.bygsla fm' meir enn tusund aar si(Paid Advertisement) from the blackness which enshrouded ridan,' og at engelsk meir enn dansk the bay, a scream was heard, and a kjem i "lerdoms bruk." Og lesaHONESTY-EFFICIENCY-ECONOMY heavy splash. Then it became silent. (rane 'okka fer vita det dei au. Naar OF PROVEN QUALITY Holtan and his u n k n· o w n com- 1orde er fritt, so skar det kje um eg panion decided to wait for daylight. '"'tit (gjer) mistak," er der berre ein "Then we saw it all," he continued. Hedleve som bryr seg med aa retta "The boys were lying on the mud, dei. dead. The whisky was all around : Eller ein Berild. Berild gjer aldri them. We loaded the whisky into j!Ilistak. No hev han klyppt vengjerne our cal' and sped away." -'mine, so eg ikkje skal kunna korna This story is aecepted as the 1nust · ·n1ed fleirs ".nJisv!~ende punkte1·"" logical explanation by ::3heriff Star· ~Han kann berre klyppa dei, naar han wich and Deputy Coroner Kennedy, 'ser dei hev vakse ut att. So kann who heard the confessiou. Chief "W. V." trygt gjeva meg litt spalteSeveryn would lilrn to have an in- rum uaar det er noko eg trur eg quest. The faces of the two men hev greida paa, sjølv um eg h('v were obliterated by crabs, sea gulls tekje imiss. and crows, but their bodies were Elg ser Berild hev kje byta uasjounmarked. "It does not seem na- 1nalitet enno, og etter elet han skreiv tural that a man wonld gather in a lh10 sist maa han vera for "patrio· few cases of whisky and leave his 1..tisk." Det er litt "surt" aa tru det, brother's body a victim of the sea," '.det vedgjeng eg, menthe chief said. "Jf Holtan Jiad Maa eg spØrgja "hr." Heri!d 11111 carried the bodies of the hvo ashore, 'der er ord or andre sprog, som bruthen reported their death, his story kast i riksurna!? Han hev so god wou!d sound plausible. "Btit he <lid greitla paa kor uppblanda maalet not report the accident until the mitt er.-S. GARBORG. lJodies had been found by others, 36 llours later." . . • . • "Fædrene-Arven." Candidate for Arne Holtans navn er en skamplet paa det norske folk. Vi kan danne ved en banquet fcr1ec1en arten i COUNTY COMMISSIONER os en mening om, hvorfor han igjen District No. 3 Ønsker den forhenverende saloon- en av vaare sønner av :\'orge losjer, vert fra Ravensdale, Matt Starwich optrandte bl. a. en taler, som kom om spraaket Pierce County will not suffer by a good dean harmonious til sheriff. Hvis Arne Holtans ophold jnn Daa spØrsmaalet administration of its affairs i fengslet i Walla \.Valla haclde været som fedrenearv osv. Han syntes aa nogen lerdom for ham, eller tlen ha faat det inntrykk at den yngre rystende begivenhet ved hans brors generasjon av nordmenn føler enslags The election of PETTIT will guarantee this very thing tragiske dØd hadde skapt anger hos forakt for ele "gamle" som ikke har ham, saa skulde han nu minst av lempet sig efter de nyere rettskrivalle bry sig med aa agere bØnnemann ningsregler. Videre avgjorde taleren ~~--~........,.,...,..,,,.._,....,....,,.,.,.._,.,......... _,......., · · " (PAID ADVERTISEMENT) for Matt Starwich eller nogen andre ret d er, at "sprogforv1rr1ngen som sheriff-emner. han kalte det, aldeles ikke hadde Jeg haaper inderlig, at den store noget med fedrearv aa gjØre osv. A Trained Executive mengde norske velgere vil forakte Taleren var kort sagt uutgrunnelig ' for slike frekke, lovløse personers raad i al sin visdom, og det var tydelig ECONOMY ENERGY HONESTY !C og handle overensstemmende med Inok at han stod der og fremstillet sin egen samvittighet, sin ære og sig selv som enslags martyr. GUS. B. APPELMAN vaart folks tradisjonelle rettferd. Naa, denslags slu'dder hØrer man Candidate for heldigvis ikke til hver dag. Og det NTCHOI.•AS FLElNESS hflver sig aldeles ikke en president County Commissioner for en SØuner av Norge losje paa I Third District en slik maate aa forsøke aa fostre j DIKTATUR OG LANDSMAAL sprogstrid innen vaare sønner av ~ Subject to Republican Primaries September 9. Norge losjer.. De som !erte en annen Du makelause "W. V." 3748 No. 29th St. Proctor 293 Alt det goa, som eg og Berild har rettskrivning enn den som var mo· sagt um arbeiderdiktaturin i Rus- derne i Norge for 2'1-30 aar siden _,,,....,..., ....,.... land, hev ikkje gjort noko paa Hed- har vel akkurat like god grunn til (Paid Advertisement) leve; alt det goa eg og Hedleve hev aa benytte den uten derved aa ha sagt um landsmaalet, hev ild,je gjort kastet stenk paa fedrearven, eller "For Economy" noko paa Berild; alt det vonna, som l)aa annen maate vist sig som daarVote for I{edleve hev sagt .um diktatur. hev ligere norske, enn de som av make· PERRY A. DOWNING ikkje gjort nolrn godt paa. meg og llighetsllenflyn ikke har brydd sig om Canclidate for Berihl; alt (let leide som Berild hev aa holde skridt med norsk sprogsagt nm landsmaalet, hev ikkje gjort utvikling. .Ja, selv de som benytter STATE REPRESENTATIVE noko godt paa meg og Heclleve. Men sig av elet heilnorske landsmaal bØr From the 39th District rue hev daa fengje sagt meiningji ha den samme rett til aa ruse sig Favors Old Age Pension. $4.00 Auto okka og kann kje ha noko aa klaga av fedrearv, som de tler ennu strever License General tax reduction. paa "W'estern Viking." og har det tungt med dansk-norsken. Subject to Republican Primaries Sumt fer eg segja i engelske og Hvad vedkommende taler egentlig norske blad utanum "\V. V.," men siktet til, er ikke godt aa si, men Sept. 9, 1930. kjem eg med noko som er dei for kanhende var det til den smule kritik Maakerne er gode veirprofeter. Giraffen og beltedyret er absolut bolsjevistisk, so kasta dei det. Men som nu og da blir rettet mot sønner "W. V.'' trur paa det frie ordet og av Norge fordi ordenens hovedorgan stumme, da de er uten stemmebaand. -Hvis de om morgenen flyr ut mot havet, kan man vente godt vær, et officielt sprog * * * er soleis eit reint makalaust blad. 'fremdeles fØrer !men holder de sig inne ved lanel, 68 procent av alle verdens aviser som absolut ikke har noget med (Checlr aud double· che<;;k!-Red.) blir der storm eller regn. No lyt eg sanna, at Islam! ikkje er norsk aa gjØre. Og den kritik er trykkes paa det engelske sprog.

(Paid Advertisement) Resident and Taxpayer of Tacoma Forty-one Years

I'

S. Olsen Candidate for

OONSTABLE

I

F. H. PETTIT

.

Subject to Republican Primaries, September 9

(Paid Advertisement)

JAMES H. DAVIES Candidate for

STATE REPRESENTATIVE 37TH DISTRICT Subject to Republican Primaries Sept. 9, 1930

1111

llltib t;'1ab,

."

felu nanr nnbre !nebiciner (Jnr unblnbt nt {Jjæl4'e '.!:em,fan et fim4'elt, tib~4'r,liuet Urtein:æ4'nrnt fom

.l'~+ j)eti~!i A '9'

U

t

liringe '.l)em ;iaa !Beien til (lelbrebelfe. '.l)en ~ar gjort bette for :tufinbtt anbre. (luorfllt iffe ogfaa for 'l)em?

'l)en er abfolut '1nalibclig. 'l)en inbe{Jolber ingen ffo:bdige 'l)roguer. 'l)en et gob for {)uer en i ifamilieu. '.l)en intereejante (liftorie om beni Opbagelfe, tiUigemeb urerbifu(b

Ol!ll!Bning og fanbfærbi 11 e ~ibtteiJl'l"rb, fenbc§ "'it ,.,aa Wnmobn1·n", "'ette 1 "' " ,,_, • ,,. "erØmte Urtemibbel ran "ilfe er~oliles 1,11111 Wvotder. eitmielle " .Wgenter letierer bet. 6frib til ~. ". j)dC~ s~i,~tt~f $l ~~ttS 2501 !!.Baf~mgton !Bll:lb. l!wme to(bftit i ll:nnnh ~~icago, 3U.

1 €"" ! ::::::==========================!--."

I

...

....................

...,...~......,.,.,..,.....,....,.....~

Tron dere som vil fØlge med i forholdene i Norge får Nord-Norges stji)rste og beste avis

ID

0 tilsendt for kr. 12.50 pr. kvartal. Rik på lands- og bygdenytt. Bladets mindre dagsutgave

Trondelaeen koster kr. 5.00 pr. kvartal, fritt tilsendt. Lokalstoff fra ele distriktet foruten landsnytt av noen betydning. Bestill "Nidaros" ekspedition

idag i

Nidaros, Norway


Vote for

Bertil E. Johnson Candidate for

PROSECUTING ATTORNEY

unanimously

Schools and the University

Assistant United States Attorney in charge of Tacoma and Southwest 路washington, 192(}..::...2i.

Subject to Republican Primaries, Sept.. 9, 1930.

Vote for I

IPE

(CHIEF DEPUTY SHERIFF)

CANDIDATE FOR


WESTERN

KLÆR FOR SKOLEN

1l_N_v_H_E_T_._e__ R_AIV

For unge menn av High School og College. SUITS I Nordlandslaget Nordlys mpter onsdag den lOcle septern ber kl. TOPCOATS I8 i :;-.J orm anna Ifall. .Flere vikSvVEATERS ltige ~aker. MØt frem! BLAZERS * * * OORDUROYS I Hr. og fru J. A. Ronning forSHOES [ la ter idag Tacoma og reiser til HATS, I Hoonah, Alaska, hvor de kom& CAPS mer til aa bosette sig. Deroppe Shirts, Unclerwear and vil de ta fatt med "fox-farming.'' Hosiery at modest prices. Idet vi yclnsker hr. og fru Ronning

en

god

tur

nordover

Vi er taknemlig for alle medde· lelser av nyhetens interesse.· Send et brev eller brevkort adressert til 1125 Tacoma Ave" eller benyt telefonerne: Broadway 3435 eller Main 2520. Naar din ven eller nabo har fødselsdag eller' selskap i en eller anden anledning _ la 08 vite det! _ Skriv kort og greit! om il{ke stilen er helt 100 pct" spiller ingen rolle! - Meddel os nyheten, det er hovedsaken.-Red. Ørclag eftm. 13. sept. met hos Eleanor og Lein, 542 So.

J

st.

* * *

og

*

* *

* ved den forholdsvis store sukces Fotograf F. J. Lee faar frem- ·han hadde, er ogsaa denne gang · . deles de tydeligste beviser for kandidat. Han har stillet sig at hans billeder er av usedvanlig som County Comrnissioner i 3. · Blue Mouse foreviser fra og hØi kvalitet. Vi meddelte for en distrikt. Det er adskillige som med idag "Raffles" med Ronald tid siden at flere av hr. Lee's paastaar at hr. Gulseth denne Colman i hovedrollen. Dette billeder var antat ved en 11tst1'! - gang vil hli en ennu stØrre "over.stykke byder paa overmaal av !ing i Østen. Nu kan vi supplere raskelse" enn han var ved byspending, idet vi stilles ansigt denne meddelelse med aa for- valget. Ett er imidlertid siktil ansigt med en genial amatØr- telle at ved fotograf em es inter- , kert: det er sjelden aa treffe en · · S I ?1 tyv, som med sine meritter vet nasjonale utstilling i eatt e ~ · mere sympatisk ttng mann enn :aa hensette publikum i stadig Lil og med 23. august. blev to hr. Gulseth. Han er en av dem overraskelse. Ronald Colm<tn er av fotograf Lee's lJl'li e d er antat man med rette kan være sto1t godt understøttet av saa emi- for utstillingen og gjenstand 'for av paa landsmannskapets vegne. 1 nente skttespilere som Kay Fran- megen , beundring. Gullseth har vunnet sig en 1ærcis, Bramwell Fletcher, Frances skare av venner i den korte tid N 2 c; " " Dade og mange flere. Siste mØte i Norden o. , ~· han har optraaclt i arenaen og

TEATRENE

* * *

* * *

av N., var, om ikke netop saa

l vel bes~~kt, (og serc1e1es I1yggelig. 1VIan er nu begynt med en

Fox Broadway viser til og med !Ode sept. "Common Clay" med Constance Bennet og Lew Ayres i ele ledende roller. Dette sies aa væreet av de beste stykker som er innspillet iaar.

· l 1ocIny or~mng i~.tecl et [or ~en trekknmg man hadde fy)r. -

Nu ,offentlig embede!

1907; arbeidet min vei gjennem 1 ~ Good 1uc" 1 to you 1M' r. G· l1 li se ti1 1· derfra College i of 1910. Puget Jeg Sound graduerte harog et kursns : i bokførsel og kvalifilrnsjonerne forFra kandidaterne. øvrig til aa fyhle stillingen som Assessor.

YT-T

I'

*

'1

BLUE MOUSE Fox BROADWAY

·

I

·

I

.

"' "'

.

I

?g :

FOX RIALTO

-

600· 1· KJØP PAA OLJE

!

i.

* * *

.. ..

* *

I

.

.

*

~

REPUTATION . IS REPETITJON Detta lir en Tacoma-firma. "DIRECT PLANT SERVICE"

P··

\

404

'1

I

I

Community Cleaners McKinley Park Cleaners

I

* * *

av N oro-e, . k· e ,1 no. 3 • Dc6tre C ir , "' · T p L , mØtte hos fru ,. . arsen, 88 . i Pacific ave. onsdag 3. septbr. )va rm fimch blev servert, hvor. fte et kort mØte med program. !e r I Il· En ajenstand blev ut oc c et og "'t av fru Smith. Ca. 30 davunne mer var tilstede.

* * *

. . S1on Luth. kirke, 59. og So. [ rl , Thornpson ave. A rn d t E~· M ) 11 e, , pastor. Sy)ndau morgen kl. 9 :45 "'r"l 11 el t · sØndagss1.::ole. '- • gu s Jeneste paa enn·elsk. Solo av hr. C. · "" 8 f d t· t Opseth. I"!. a tengu s Jenes e paa norsk. Torsdag aften hØn, 1 mel I11e111Øte. D e som 0 115 <er aa ele sirr til kon finnasjonsklassen '°' · _. ·l· f. I 111 bedes mØte 1 1~11 ~en .1ec ag, e · kl. 4. The Dorcas Society my)ter

I

*

I I

* * *

l

*

Fra Fred F. Pflaum: Slmtteme kan og vil bli redusert hvis et bytte blir gjort i assessors office. Det beror Pa velgerne den 9de september. Der er for mange "hensyn" tat. Stocks av alle slags betaler ikke den part av skatten de !!kulde betale, og dette gjør at skatten blir hØiere for vore hjem. Hvorfor skal assessoren la saa meget skatbar eiendom slippe og derved Øke skatten for de som eier et hjem? Hvis dette system fortsettes mener det bare at de smaa huseiere maa fortsette aa betale alle skatter. Dette system kan og maa forandres, men det kan ikke forandres ved aa velge en mann som har været saa lenge i stillingen at han ikke vet nogen annen vei aa gjØre det. Da jeg har arbeidet i the assessors 1 office fra 1915 til 1922, vet jeg hvad kan bli gjort, hvis alle blir behandlet likt, isaafald kan skatterne bli reducert. Det er verdt aa forsøke. Hvorfor

ikke ta en chance og gjØre en forandring~ Det kunne ikke bli værre enn det er. .Jeg gjentar at det be· ror paa dere den 9de september! Stem for en forandring og et ærlig forsøk paa aa gjØre rett til alle sider. i fremtiden vil han sikkert Øke Det er det system som svarer sig i 1 lengdeu. .1Brlighet i offentlig stilvenne Iue{Isen ·I en s !'I I.;: utstre {- !ing slrnlde være enl1ver lrnndidats ning, at han kan bli "farlig''. for maal: aa være rettferdig og hehaml- ~ 1 1st opp011ent t1 1 et le .Teg alle har likt. levet i Tacoma siden \11v1'li{e1~so1111e

selger man et '.rnmmer a 10c og trekker av disse hver kvele\. slik at en av ele tilstecleverende vin, Fox Rialto byder paa en stor- , ner belØpet. Halvparten blir sat mende lattersukcess med Moran tilside som et "jule-fond" - den VI INNT'.AR NEDENFOR ENDEL ' . !UTTALELSER FRA FORSKJE.LLIGE og Mad: i "Anybody's War." anden halvpart bel;iolcler vmde- KANDIDATER VI ØNSKER A1' rei1 uheskaaret Siste m9Jte var ,GJØRE LÆSERNE OPMERKSOM tt++++..tt++++++tt++i-ttt-H·+ ' . ' . IPAA AT DET ER INNSENDTE AR· broder A. M. Andersen den lyk-1TIKLER, SOM PAA INGEN MAA.TE k j' o- vinder· han lot imidlertid REFLEKTERER REDAKSJ,ONENS e t"'e ' . "' " [ANSKUELSE.-"W. V."s RED. hele belØpet gaa til JUiefondet / . som derved fikl· en vellykket , Fra C. A. (Duke) Campbell: ~ I henhold til sin "platform" om NOW! Istart. Broder Andersen satte redusering av omkostningerne vedr~lRONALD COl.JY.IAN desuten et el·sem1)el som forhaa- .rende county government, peker hr. , ' · . Commissioner C. A. (Duke)" Campbell lil pentlig mange vil fØlge. paa forskjellige ting utført under "RAFFLES" 1 * * ~hans tid som commissioner, og som · I' !beviser hans dygtighet og el erfor !'rom the celebrated short stanes 1 Hr. og fru Hestness hadde peker til et fortjent gjenvalg. .of "The Amateur Cracksman" 'sist mandag bedt endel \een ner i De~ utførte arbeide ved County T I-I . " T Hospitalet og , Tuberkulose Sanato· by E. V\· 01nung. med pa en· tur til Tvlt. acoma. ,riet, har plasert disse institusjoner i Utflul·ten var som en liten av- :første reklre av offentlige institusjo1 '. ' • ner i staten \Vashington, og har git skedsh1lsen til hr. og fru Ron- patienterne fordelen av gode kvartenin cr. oo- forlØp ualminclelig vel- rer, beh~gelige omgivelser og paa • samme tid lette forholdene for clem. lykket. - Selskapet tilbragte en Disse fordele har ogsaa medført enStarting Friday. hyo-O'clig daooppe mellcm sneen , del forandringer til det beste for de 0 • • " o;; :I1;undreder av pat_ienter, paa samn~e Constance Bennet & Le\:v Ayres og sommerens siste 1 os:r tid s?m omlrn~tnmgerne f01·holdsvis in nØd sine medbragte forfnskn111- er bht betydel!g redus~rt. _. I' , t.81·1-t Hvad angaar the P1erce County f'COMMON CLA Y" ger og d.ert1l den her ig: u '" Airp?rt, !mr hr. c_;ampbell utfør~ e~ over fjell og dal og h. FØrst a.rbe1d~ som har gJ.ort 'Tacoma Field . t l til et rlyve-center i~tand til aa møte sent paa. kv:lc~e.n ~etm ner e c e j alle krav for d~ts ø1eme~. ,':aar flyvetilbake til civihsasionen. Forn- 1i;1ass betegnes av ekspeite1 som hel~ f R . l 1t 0 l- 1• førsteklasses og en av de beste 1 :Starting Friday : ten hr. og ru onn mg c e lle.:~, Amerika. " . . '- , MORAN AND MACK selskapet ogsaa hr. og frtt L. C. " I acoma Fleld :r ?lit bygget ; 01 f mmdre enn en tredJedel av lnad (The hvo black crows) F[aug fra Seatt1e samt 11r. og rn andre flyveplass: JJaa Paci~ic-kysten 111 W. L. liestness. har kræv:t. .Utgifterne her I Tacoma jbelØper sig til $280,000, mens Seattle, "ANYBODY'S WAR" i Portland, Oakland og Los Angeles Sangerdamerne mØter hos fru I har brukt me!lern $l,OOO.o_oo og 000,000 paa lignemle proJekt. ved Nilsen, 38. og Pac1hc ave. tll"s-1byguingen av Pierce County Field dao· clen 9. september. blev hove d sage ].1g b eny tte t 1ok a l e ar0 si * beidere og matel"iel. 5 galloner for $2.50 ~, .· Hr. Campbell's record som ComGilmore, Shell og Texaco Cirkel no. 2, Døtre av Norge. missioner gjØr ham fortjen.t til gjen. · _ ! valg den 9. september, sllk at han Gasoline . :myiter tirsdag 9. septe~1ber hos ikan bli ~stann til aa !uldfØ~·e _det Samson og Firestone gummi- \fru Kandal, 506 Ea. 3:i. Lunch •konstruktive og progressive progiam [han saa vel har begynt. ringer hos g.serveres kl. 1. , * * * • · · (\ * * Fra H. C. PlCKERlNG: Ne1ghborhood F1llmg Cl. H f J S Johnson :i~ Til velgerne i 39 . distrikt: .Jeg sø-. r og ru , . 1 t Station i · · . " 1ker valg paa en platform av a bson" i Ea. T st. hadde ly>rdag aften et 'Økonomi, ærlighet og "a square deal 15. & Kst. Alfred Iversen •,l't . r l·eclskalas for hr 00' fru tH alle i staten. Jeg eT foren om\I i e a \ s' ' ' ' · . "' ordning til fordel for enkepetisionen. i;....,.,....,.......,......,.....,.....,."""".......,,...""'....."'"",..."""......,. Ronning. Gi ester forpvng var Jeg er for Old Age Peusion. J.eg · 1 'i C IT f. f. Seattle vil ogsaa stemme for en rndulrt10n ,, 'aug og lll 1 a · j i "the license fee" for private auto· 1 L. 111·. ocr"' fru C. Neuser_ Seattle, A. mobiler. Jeg olver aa bruke sund 23rd Street Cleaners I " for.nuft og til enhver tid. staa for a D. Hansen og f ru, T acot11 '· det almenes beste. .Jeg representerer

TEATER-

I

De vil forstaa at godt arbeide ikke kan fØlge denslags "backing." Fre· mont Campbell har mange venner, men han er en av de aktive spillere "in the pussy wants a corner game at the court110use." Han har været en county office1· helt siden krigen. "Gambling aud boose dives" har fritt spillerum over 11ele countyet og kunne ikke elrnistere uten beskyttelse fra sheriffens kontor. F'emten av de nuværende deputies er i linje bak Campbell. Royce lover aa gjØre hjem- rent bord og han er den eneste kauRhocla didat som erklærer aapent aa være for fuld "law enforcement." Det er derfor lmn har saa mange till1engere.

lykke til i deres foretagende, utVor unge sympatiske landsvi sikkert. mange ven- mann, Magnus Gulseth, som ved · ners fy.Helser naar vi sier et lbyvalget stillet sig som kanclihjertelig takk for samværet. dat for Mayor, og forbauset alle

1134 Pacific Ave.

Side 5

~~l~l~L INTERESSE

DICKSON BROS. Itrykker

co.

VIKING

Iarbeiderklassen og har gjort det for I i ~ 8 aar. Paa denne. platform søker

Jeg Deres stemme tirsdag ~de sept. ~om kandi~at. for i·epl'esentative fra " 9· repr. distri!ct· * * Fra Henry s. Royce: Hr. Campbell har 0 .ffentlig paastii:at 'at jeg "filed" den siste dag, og m!sinuerer at det var fordj jeg vilde isveklrn hans lmuclidatur, slik at den lnuværende Chief Deputy skulde knnne bli valgt. En forklaring overfor I mine venner er ikke nødvendig, men \fØlgeude vil tjene publikum til rettledning: Jeg ventet til den siste dag av Iden grunn at jeg ikke ønsket to menn fra the Valley som kandidat Ifor Shertrf, ug jeg var blit fortalt at Henry Ball fra Mc).Vlillan hadde under overveielse at stille sig. Den 19de april bekjentgjorde Pnyallup Valley Tribune at jeg aktet aa stille mig som Sheriff-kandidat. Ryan's \Veekly for 17. mai hadde ogsaa en artikkel derom, Jikesaa Tacoma T'imes for 12te mars. Husmødrene støtter Henry S. Ruyce fØrst, sist og til enhver tid. J3e Dem rundt Pipers hovedkvarter og

1

*

*

*

l

Fra c. H. Renschler: C. H. Renschler har bod i Pierce County i 25 aar; han er skatteyter, og lever med sin familie i deres , hjem i Firerest. Han er for tiden Chief Deputy i County Auditor's office. For de_ sist~ • 10 aar }lar hr. Renschler arbeidet 1 County Auditor's kontor, og er bl.it forfremmet til sin nuværende :.;hl· !ing for sin dygtighets skyld. Han er ve~ kjemlt med de~ arbeide som paaliv1ler County Aud1tor og saaledes vel kvalifisert for stillingen. Forfremmelse av hr. H.enschler til stillingen som (;nnnty Amlitor vil mene fortsat effelttivt arbeide. En forandring i organisert rutinearbeide er kostbart, og nt~ift~r betyr skatter, saa hans nommasJon ved valget den 9de september vil si det samme som en Økonomisk vinning. " * * Fra Edgar A. Norton: Edgar A. Nortou; for tiden bestyrer av Parkland skolen, er kandidat for County Supt. of Schools. Hau kom Li! Tacoma i 1889, og fik sin skoleutdannelse her. Gjennem hele hans tid som bestyrer for skolen i Parkland I1ar der kun været 7 forandringer ved lærerpersonalet. Hr. Norton har undervist Cadet-lærerne av .facific Lutheran Colleges og innlagt sig megen fortjeneste for dette. arbeide. Parkland skole med srne 400 ele· ver er særdeles vel anskrevet. 'Den største betingelse for sukcess i arbeidet som County Supt. ligger i at vinne tillid og samarbeide med alle skolestyrer og i samarbeide med dem sØrge for at dygtige lærere blir ansat i de forskjellige skoler. Hr. Norton begynner nu sit 8de aar som bestyrer av Parkland skole.

*

*

*

Fra Bertil Johnson: En hel del løse rykter er sat i omløp de siste dage med hensyn til the prosecuting attorney's office; en kandidat paastaar han kau bestyre kontoret for $1,000 pr. maaned mindre end de nuværende utgifter, og en anden paastaar at lrnntoret er i nær 1forbindelse med det lovløse element i Tacoma. . l3udgettet for 1930 er $39,000, men den fØrste Il maaneder er kun benytet $16,300 og det totale belØp for hele auret vil ikke overstige $32,000, 11v1'lllet v1'l utgJ'Øreen besparelse paa over $7,000. Vedkommende kandidat var i sin tid prosecuting b kt attorney $'JS og i hans till (1 996 ~ l ru - e 1iau · ~ ,· 000 og nu paastaar llan aa kunne reducere utgifterne med $12,000 lV' med de nuværende større utgifter. iec1 andre ord han paastaar at kunne retlucere lmdgettet til $20,000 eller $7,000 mindre enn han gjorde i 1926. En forsøk slik paastand absurd, og kun et paa aa er fiske stemmer.

(Paid Advertiaement)

VOTERS OF THE 39. DISTRICT, AND TO THE HOME OWNED MERCHANTS You are engaged in a fight for your existence against a tremendous combniation of Capita! in the form of Chain .Stores. If you lose this fight !ocally and throughout the nation, you have lost yonr identity as a business unit. YOU KNOW THAT! You may not know that it is rumor ed that a group, representing not only millions hut billions, is awaiting the outcome of the nation-wide fight between lndependents and Chains. lf the Independents lose' this group with lts billions, it is said, stands ready to put out a greater Chain than ever before dreamed of,,-,to control all food-stuffs aud 11ecessities of life. This Chaiu will not only devour you, but wiil wipe the present Cllain Stores out cf existence. One of the ways to forestall or defeat Chains is to enact Staie Legislation controlling them. As a resident of tbis Grand State of Washington for more than twenty-five years, a tax-payer and a business man, and naturally having a desire to promote the best iuterests and welfare for our people, I am appealing to you as a Candidate for Representative of the 39th District on the Republican Tlcket, for your Vote. M1Y PJ..A TFORifvI is to CONTROL the GHAINS BY LlEGISLA'I'lON if it is not possible otherwise to exterminate them. I believe in PROGRESSIVE POLICIES and have the courage and ability to assist in carrying out the program that is in line with my convlctious. I believe in OLD AGE PENSlON aud UNEMPLOY· 'MENT INSURANCE, I belleve in the SUNDAY OBSERVANCE LAW. I believe in Co-Operation and a SQUARE DEAL which stands for HARMONY. . In 1898 I volunteered my servfoe to my Country and served during the "Spanish :American War.'' I am aow offering to serve you as a Volunteer, and if elected will use my utmost endeavours to do justice and fulfill the duties of the position which I seek, to the best of my ability. In casting your Vote ou September. 9th, I would greatly appriciate your support on the above Platform. Vote for a Volunteer, a ·Loyal Patriotic Citizen, and a Business Man who has made good.

R. (PAlD ADVERTISEMENT) A Trained Executive for

ECONOMY

ENERGY

HONESTY

GUS. B. APPELMAN Candidate for

County Commissioner Third District Snbject to Republican Primaries September 9. 3748 No. 29th St.

Proctor 293

.............~~~..............,.,,.,.~ (Paid Advertisement.)

A BUSINESS ÅilllVIINISTRATION BY A PRAOTICAL BUSINESS MAN

Elect

C. F. Davidson County Commissioner for,

SECOND DISTRICT Subject to Republican Primaries, Sept. 9, 1930.

(Paid Advertisement.)

"For Betler Law Enforcement" Eleet

Fremont CAMPBELL Jr. An Independent Candidate

heriff Subject to Republican Primaries, Sept. 9, 1930.

(PAID ADVERTISEMENT)

Henry

oyce

Hvad angaar paastanden om at t11e prosecutor's ofrice staar i forbindelse med forbryterne, er det en absolut usandhet. Vi har aldrig nektet at paatale i nogen sak, hvor beviser 11 ar været tilstede, og har fremmet paatale i enhver sak. hvor beviserne har været tilstede. Vi har aldrig spillet uaderhaand med nogen forbrytelse og vil aldrig komme til aa gjØre det.

*

*

*

Fra 0. E. Bratrud: fir. Bratrud er en forretning8mann med mange aars erfaring. Den ene· ste ting som bragte llam til aa stille sig som kandidat for Representative for 36. distrikt, er skateproblemet. Dette har utviklet sig fra værst til væne for hvert aar. "1'-lvis en forretningsmann med hr. Bratrud's store forretning kan avse tid til aa gaa til Olympia, er det intet bedre en velger kan gjØre enn aa stemme for ham, og faa deres venner til aa gjØre det samme.

Change Sheriff NOW!


ARNTSON

LIEN & SELVIG

Norsk Advokat

PHAR:MAOY

Praksis for alle retter Tel.: Main 5402 Puget Sound Bank Bldg.

SKANDINAVISK APOTEK

Recepter er vor specialitet

Henry Arnold Peterson.

~ALUBRIN,

HASSELROTS JERNVIN og FLUSS PI:..A.STER

Skandinavisk advokat Main 718

MAIN 7314

lOlc-17-18-19 Wash. Bldg.

South

Res. tel. Proe. 2861-R staa til tje• som dag

(/~a;~ e~ ~;ttl~ ~a;ilE

I

FOR NORSK MAT

I

180S\,'2 - Sth Ave., Seattle, .Wash (% block from Terminal sta.)

CRYSTAL CREAMERY

IMPORTERTE FISKEvarer

Crystal Palace Market Market og 11th St.

og alle sorter

Forstoppelse. - "Jeg er 31 aar Vi tjerner vort eget sm9k gammel," skriver fru N. Roy fra St. Samuel, Qu. "Fra mit tien- av fersk, sØt flØte. ForsØk det de aar har jeg litt av forstop- engang, og De blir vor kunde pelse, og jeg har brukt mange for fremtiden. Eneste plads m1dler uten vedvarende resultat. i byen hvor De kan kjØpe Dr. Peters Kuriko har gitt mig .smør direkte fra kjernen. fuldstendig lindring." - Denne fortrinlige urtemedicin er ikke noget almindeligt a vfØringsmiddel. Den regulerer og styrker A. S. HOLMGREN avfØrings organerne og avhjel( zos So. 11 th Rust Bldg. per uordener i fordy)ielsen. Forlang den ikke paa apotekerne. "Western Viking" koster til Norge Den kan kun faaes fra lokale a- kun $ll.Oo pr. aar.

Fersk, salt og roket ·fisk til meget rimelige priser

ROYAL SHOE REPAIR

ido mme ren. Større, svarte Petersen. Som en !trone da? Litt stØrre! Som en to-krone? Knapt nok. J.eg vil krone og 75 øre!

So. Union Ave. -

Mad. 1122,

P. OSCAR STORLIE

(Paid Aclvertisement)

Three store for your convenience Wedding decorations. Funeral Decorations

,som letter eiendomme for den s.tore 'byrde . der nu paahviler dem. En reduktSjon av utgifterne i forskjel'lige av vore departementer skulde \kunne lete skattebyrderne adskillig; Våare utgifter skulde kunne reduce: res med fra 10 til 25 pct. hvis vel:gerne viet disse forholde niere opmerksomhet og efterhvert fjernet fra embederne slike .menn som gjØr sig 'skyld i ekstravagance. · Det er min tro, at den skrikende nød i national, state, county og city affairs, er simpelt og enkelt ærlighet og sund fornuft. Min record i Legislaturen som et medlem av· the 'House. siden 1926, er en aapen bok. .Jeg støtter mig trygt til den. Jeg er en absolut tilhenger av president .Hoover og hans administrasjon. Jeg '.har ingen specielle interesser i for· .bindelse med eventuelt valg, og har ~il alle tider arbeidet for de love, som vilde hjæ1pe det folk jeg ial· mindelighet søker aa representere. Jeg søker derfor støtte hos de som ..-..-ø;;ler enig i 'de synsmaater jeg har forsøkt aa gjøre rede for. 1 REX S. ROUDEBUSH

Tacoma U ndertaking Company

Re-Elect

Candidate for

4 Y ears experience as Deputy Co. Auditor, 1915-16-17-18.

Always ready to serve you, Day or night .

Subject to Republican Primaries, Sept. 9, 1930.

'!!1.-.-"""'.-.---------.--•--------..-..-..-.. . .

lbert Johnson FOR

CONGRESS 3rd District (Paicl Advertisemept) For an Economical, Business-like Administration

V. F. ADAMS Candidate. for COUNTY SCHOOL SUPT. Twenty years of experience, 17 in this state as grade school principal and high school superintendent.

e


Western viking v 2 no 36 sep 5, 1930