Page 1

1

~~

WESTERN VIKING Utgivere:

WESTERN VIKING!i Published by

C PUGET SOUND PUBLISHING CO.!

PUGET SOUND PUBLISHING CO.

1125 Tacoma Ave., Tacoma, Wash. C

1125 Tacoma Ave., Tacoma, Wash.

A. Bjerkeseth, RedaktØr Abonnement: Et aar ....................... $1.00 Til Norge ...........••....... $2.00

A. Bjerkeseth, Editor

Norwegian Weekly Publi shed Every Friday at 1125 Tacoma Avenue, Tacoma, Washington

2, AARG.

FREDAG DEN

SØLVBRYLLUPSFEST

PLANEN OM EUROP

25. JULI, 1930

NO. 30

EFTER TUSENAARS-

DE SMAA STORE TING

Hvor ofte er det ikke at disse hente og da var det han sa noI EVERETT, WASHs FORENTE STATER smaating, vi kaller dem, blir til get om de "smaa ting, som kun-

En sØlvbryllupsfest av _de meget sjeldne holdtes i Everett forleden. Det var mr. og mrs. Carl Halvorsen, Beverly Park, som hadde tænkt aa feire hØi· d agen 1· " al stilhet · " tids c1et sa 111111 e11 ined s 1·11 e 48 V 1·1 si·.·

Oslo 15. juli: Den norske restore ting ved nyJiere eftersyn. gjerings svar paa Briands meDet beror paa omstendighemoranclum om Europas Forente terne. Stater, er nu avlevert. Hender det ikke at de mest Regjeringen uttaler at den i saa at si in tetsigencle hendelser meget maa gi sin tilslutning til ele tanker som f rem 110 ld es 1. c1et og ting, somme tider kan foreslektninge her ute pa kysten. franske memorandum, men me- komme som meget viktige og Men parrets mange venner i ner at det vil være forrnaa!Etjen- store ting? Jovisst. Og den som gaar og lurer paa Everett ville det paa en annen lig an la bestrebelserne for aa at ele store ting skal hende, blir maate. Saa om kvellen paa naa frem til posetivt Økonomisk kanske skuffet. bryllupsdagen deres, kom der en samarbeide i Europa gaa foran Best var det om vi var istand delega::jon, som simpelthen Idd- forsØket paa aa skape en samortil aa iaktta ~de tilsynelatende napped de . to, samt hvad der ganisasjon av politisk art. fantes av bryllupsgjester i huDen norske regjering har al- smaa ting og saa lot disse bi. set. Derfra bar det over til tid været mot gruppedannelser bringe oss de gavn som ellers Beverly Park Improvement C1ub innen Folkeforbl:lndet, fordi sli- rnaatte utebli. Hall, hvor ikke mindre enn 250 ke grupper truer freden og den En dag nylig som jeg var paa . f veien til vaar l)Opnlere restauvenner og venmc1er var orsam- alm i ndelige fo1·staaelse; men et L:Ialletl var JJ"Iltet ecl en · t · li ratØr S.-, 111f'itte jeg paa et visst let. r: 111 , J orga111ser samar 1)etc1e me em overdaadighet av blomster og Europas folk vil nettop motvirke gatehjØrne en svak, kjØlig bris grf6nt; 1)Or d e var d e11 ({et og ar- internasjonale grupperinger; - fra sjr6en. Jeg blev saa betagen rangsjert slik at de dannet bok- dessuten vil de forskjellige eu- at jeg uvilkaarlig maatte stanse. stavet H, som naturligvis skulle ropeiske staters forhold til folk Dagen var varm og just ved • bety Hal ,,• 01-se 11 • · utenfor Europa gJØre det uten- denne tid var virkningen fra Bruden blev hjulpet "i pynten" kelig at et samarbeide innen solen meget trykkende. Men ·11 ·:::-e J der, o:::saa saa med et ;;:tr9.lk denne gufs av e av 111ange . Vl 1~ 1 11 ~ Europa skal kunne skape noen stemte mr. Shalvor Hansen op art av fredsforstyrrencle motset- kjølig luft forbi og jeg stod mitt brudemarsjen. Efter brudepar- ninger til uteneuropeiske land. i den. Et behageligere mr6te ret fulgte de 48 slektninge, og i kunne neppe tenkes. - Jeg var hallen blev de mottat med dund- St. Olafskorets konsert i virkelig meget varm, men saa rende haandklapp av et kvart kom denne bris og strØk mig om tusen mennesker. Oslo vellykket kindet og elet kjentes saa godt. "1 H · H I 1 It 10 _v. r~. ansme .ansen c_ Oslo 14. J·t1!1· ·. St Olaf ·l aret Det var som om en usynlig "l 1 d t 1 1 · < s{ ta Ien f or s" v Jru eparre • wore - kom hit onsdag fra · Nidaros . og haancl, myk ,og fyflsom som et ter fulgte en solo _,a\.' Herman! g_ a fr~cla(! sin fØrste konsert i barns, strØk mig om kindet. Og ~ T . o I1nse11, acc. av 1v· ivian J h n- Oslo. Konserten som fant sted mer kom der. Det var luftdrasen·, pianosolo av Shalvor Hanget fra det kjØlige Puget Sound,.. · i universitetets aula blev rne11olclt oo-saa et1 som trengte inn mellem bygsel1 · Ml.· Fall· · ' "" ' get vellykket. Der var overfyllt særdeles anslaaencle tale og avningerne og ga fritt til hvemhus og stor begeistring blandt ,c 011111.elst.· s 1u tt et d en 111e d a t Syn""cre en publikum. Saavel kor, som di riJeg blev som en ny skikkelse Sal1 o- l1a11 sel'r 11aclde fo1·fatte't ' b ' ' -··--"·- lJt_;; -- ".",1 ,1"H" !."", av ' de utenby's gjester, n1rs.. gent blev hjertelig hyldet.·1 Kon- l;::')Lldh.~ i11c:u \.l\....l.L"-' O"~ """ J_,ll\,..,5 ","~"" 'll'Ae•· d;:)j H\.:.l.1 Hl .:JdU 1U A • H- ,enrt·1{Sen fTa st. p au 1' M'11111. gen og dronningen var ti stede. ··-··=o··•"" fo.rtalte fra den tid da syJlvhruclgodt som finnes. Tankerne er " I 111 1 ut" ocr "Graf Zeppelin" tilbake ef- frie de o.e- J. amensann' kan ele gommen "ar ny rn n erg ,., ter sin tur til Svalbard " bodde hos dem. :\frs. Hendnokk faa ihop bamle elet ene og rickson_. hvis pikenavn \car Anna --det andet. "Graf Zeppelin" landet den 14. J 1 S Kristiansen (fra Lillestrf6m) er eg forta te hr. . om det juli i Frieclrichshafen efter sm en harnclomsven av brudgomvellykede ferd til Norge og men og det var mange ting Svalbard. Tnren nordover gik hun brakte for dagen fra de glaover Bergen, Trorns95, HammerDisponent \Vettlesen har forde bac·ndoms- og ungdoms dage. fest til Advent Bay. Svalbard. talt "TØnsberg Blad" om de forEn hilsen og lykØnskning fra Efter en tur nordover Svalbard- ,.., '· t ell sia.;: 1 11an 11ar c1reve mec1 ne egDØtre av Norge-losjen "Thelma" kursen atter syd- Inmg · av· 11va li{jp · ,..,tt· 11errne t'is.;: I 1· s1· . blev frembaaret av losjens presi- lanclet sattes over. Tilbaketmen blev lagt ot f t 11 11 d · s e angs sesong, ) . a. J ev er dent, mrs. Hanna Aas. Mr. John ver Skotland o_,rr England. S ·~ foretat en prr6ve paa tuertskoEkluncl talte paa vegne av unglen i Sandefjord. Kj9htet blev domskamera terne. Amerikanske slagskibe servert som bankebiff for omStemningen under det overgjester Oslo kring 60 gjester og skolens bedaaclige fe::otmaaltid var hele ti. styrer uttalte at neppe noen forden hØit opunder taket. Der Oslo 14. juli: De amerikanske st~d ~t det var hvalkjØtt ele spimanglet saavist ikke paa gode H valkjr6ttet ligger meget Ønsker og vakre presenter fra slagskibe Arkansas, Florida og ste. Utah kom torsdag op Oslofjorgodt tilrette for en billig prode hundreder av venner, som paa denne nlaate baade overra- den og ankret utenfor Akesrlms. c] 11 ksjon. Man planlegger alleresket og viste elet populære par Omborcl i slagskibene er der ca. de næste sesong hermetisk ned1000 kadetter'. Kong Haakon av- legning i stØrre stil. Det er tale sin hØiaktelse. Mr. og mrs. Carl Halvorsen, la ig·aar besØk om hord paa flag- om aa ans 1.;:a ff. e en 1)aa t paa ca. 10,000 tonn. som skal gjØre har opholdt i Everett i ca. skibet Arkansas. nei'te paa feltet som hermetikk15 aar, men tæller ellers sine En sjelden gave fabrikk og som avtager av kjØtvenner i vide kredse langs hele tet fra de forskjeJ!ige ekspedikysten. Parret er ellers for rene ungdommer aa regne, henFrøken Marie Knndtzen paa sjoner. Faller prizhrene heldig ut holdsvis 48 og 46 aar gamle. Ulleberg ved Larvik vil skjenke er elet meningen straks aa gaa Mr. og mrs. Halvorsen er iv- det katolske kapell paa Stikle- til utvidelser. rig interessert i norskdomsarbei- stad en sjelden gave, nemlig alde og det var deres norske ven- teret. 6 utskaarne lysestaker, et 150-200 norsk-amerikanske ner, som ved denne anledning krusifiks. alterkrakken samt ev- prester til Olavs-jubileet visste dem sin opmerksomhet. angeliepulten. Frøkenen har Mrs. Gundersen, Everett, var selv skaaret disse ting ut i bjØrk Det antas at mellem 150 og formann paa den komite, som fra Ulleberg. Det har været et 20d norskamerikanske prester forestod arrangemanget. svært arbeide. Siden januar maa- kommer til 900-aarsfestlighetene Av Tacoma-gjester var fØI- ned har hun saaledes arbeidet i i TrØndelag. gen de: Mr. og mrs. C. Ander- 14--15 timer pr. dag for aa faa son, mr. og mrs. E. Jacobson, det ferdig tidsnok ... Det danske kongepar er mr. og mrs. M. B. Nelson, mr. Haakon og Mauds gjester og mrs. H. Kamp og mrs. C. En fin hotelvert. - Politiet i Oslo 10. juli : - Det danske Anderson. Desuten var der en V ard95 maatte forleden stenge et række gjester fra Bend, Ore" av byens hoteller. Dette hadde kongepar kom sØndag formiddag Soap Lake, WaEh .. og Seattle. i lengere tid drevet nattelosji for til Oslo om borcl paa panserskiprivate selskaper og der var fo- bet "Niels J uel," som kom di- Er ikke min ;;:ØnnesØn Jo- rekommet usømmeligheter, saa rekte fra Reykjavilc Allerede hannes Andersen, visergut her? politiet maatte skride inn. Ho- samme aften fortsattes reisen til tellets eier hadde om kvelden, Kjrfoenhavn. - Under opholdet Jeg vil gjerne tale med ham. - :J asaa, De er hans beste- efter at hotellet hadde fullt be- her var det danske kongepar far. Beklager at De ikke kan legg, laast clØrene og gaatt paa kong Haakons og dronning træffe ham - han er fri for at Frelsesarmeen, hvor han deltok Mauds gjester paa BygdØ kongsgaarcl. gaa til Deres begravelse idag. meget ivrig i m~6terne.

°

00

.1\.\.IU.l

l

\.,.l.

I;

NY NORSK INDUSTRI

Subsc·l'iption: One Year .................... $1.00 To Norway .................. $2.00

l..

SØNNER OG DØTRE

Tus~~~~~~~"~~~.I~~~~ I s~~~d~~~l~s_u!!.~~~!

ne være noksaa interessant." Vi sitter ved frokostbordet og synet, som stadig streifer utover haven, opfanger en fugl eller to, som bader i den noksaa tarvelige vannforsyning vi ·har for dem. Vi er straks interessert og fØlger med i deres bevægelser. Det er rent styrkende aa se paa dem. Tanken trær inn her og sier: Enn om du var ute av stann til aa se et syn som dette. Og straks blir leken derhenne dobbelt kjær til os. Efter et muntert bad tar de til vin!!erne Ol! ~ = IØfter sig op paa en gren i elet store, gamle epletræet. GjØr mig det efter, sier de og nikker til oss. Siden faar ele elet travelt med aa plukke med nebbet turner vingene, i brystet og overalt, ordne med fjærene efter badet. Tenk for et deiligt syn ! Eller aa gaa gjennern haven oe~ over~e de nv.·este forekomster der. Som en aapenbaring staar ele nys utsprungne poppies (valmuer) og hilser paa oss, de liker at vi kommer. Se for en ynde som utfoldes her. Er det ikke skjØnt aa faa ha omgang med ticlen1es mest fuldendte kunstner? Se paa disse kul~:frer,

lasletten paa Island, forlØp ikke mennesker samlet ved Hi-Dive, helt uten rivninger med DanSurprise Lake. Vellykket mark. Efterat en av represenstevne i alle dele. tanterne fra den danske regjering hadde ho.Jdt ::in hilsnings-i søndag den 20tle juli, som var tale blev det lettiske flag heist bestemt for SØnner og Døtre av istedetfor Danebrog. Dette Norges utflukt her i Tacoma, skedde vistnok ved en misfor- oprant med straalende solskin, staaelse, men den danske mini- og en svak liten bris, som bare ster protesterte indignert og for- tok braadden av de varme sollot stedet i stor forbitrelse. Se- straalerne. Allerede ved 10-tiden nere under festligbeterne blev om formiddagen begynte bilkadet færØiske flagg, som ikke er ravanen aa inn paa parkinganerkjent av Danmark, heist. plassen ved Hi-Dive. Eieren av De danske aviser uttaler sig dette utfluktssted, som nokk var noksaa skarpt angaaende denne forberedt paa et innrykk av sak, mens islendingerne synes aa 600 mennesker, og 150-200 auta det hele med ro. Bladet "Vi- tomobiler, begynte saa smaatt sir" i Reykjavik skriver at der aa klØ sig i nakken, da han hader ingen grund til aa tro at de skaffet rum for 200 biler, og nogen islending har Ønsket aa der ennu strømmet flere til. Da fornerme Danmar~{ ved denne kl. var 5 0111 eftermiddagen var anledning. - Bladet gir uttrykk der sikkert samlet 400 automofor haapet om at forholdet til biler derute og om man anslaar Danmark maa vedbli aa være menneskemassen til 1500 gaar godt ele faa aarene som er igjen man iallefald ikke for hØit. til 1943. Men Danmark maa Sønner og Døtre av Norges gjØre sig det klart at islendin- plass derute var vakkert pyntet gene bestemt vil stemme for full- og to norske og et amerikansk stendig adskillelse fra Danmark flagg skinnet omkap i solbrisen om 13 aar. og med de mektige trer som bakForho.~det mellem de to lande grunn. Alt tok sig saa festlig er nu o~mtrent som forholdet ut, at humøret med engang mellem Norge og Sverige fØr steg. Og eftersom folk strØmdisse former! 1905. I den overenskomst som met til - store og sniaa famiOg jo mindre og ubetydelige blev inngaat mellern Island og lier, venner og kjente, blev der havens blomster er, jo kjærere Danmark i 1918 heter det at liv og rørelse i alle kroker. blir de til oss. Vi kJ.æler for Islands fremtidige statsform skal Programmet som var kort, dem, ser at de aldrig mangler avgjyfres ved folkeavstemning i men godt, blev gitt kl. 2. Kol Il f or ·d ec et som e ers træn!?'.'es aaret 1943. miteens formann, Harry L. Han~ res ''.trivsel. sen Ønsket forsamlingen velkom'Ff ..•. ~,.,. ne "~•·nJ- "+= unrl 1 U'-'-' V'-'"l Meget død fisk funnet i 1 men med et lite dikt ";."" ~~ ""~, rle ~'""~ +";cl-A .'.)l.\.;:11 vt;, ;::n,"~L ,.::i111c.'"u. H h~,n·'han scl""v" had~le sk'revet. Saa skvulp leke vecl stranden; seet Nordsjøen sang forsamlingen unisont "Ja de smaa.. \snehvite krusnin!?'.'er ~ Engelske og hollandske fiske- vi elsker" under selveste Ruclolph glitre i sollyset, for siden aa opDerefter fikk re har i ele siste par aar funnet MØllers ledelse. !Øses over den gule sand? kort hilsen fra losje Leif vi en en mengde dpd fisk i den sØnd(Forts. side 8.) Eriks'mS president Andrew Anre del av Norclsfrkn. En fisker dersen. Han sluttet med at !æihar paa en gang faatt omkring se et præktig dikt. Neste taler U 750 kg. d9~cl ~isk blan~~ f_~ngst~n~ var Dyfrre av Norges hovedpre· 11- var 1OSJe · E·c,rn 1.i- . Det hat f1 a engebk side I) en 17(Ie Jll f , æ sident paa Pacifickysten, mrs. . f i ret drevet unders9Jkelser or aa 1a·s rnf6tea ten. Ihnnge . aarsaken paa det rene, og Aalbu, fra Seattle. Hun holdt E t 1.Jrev f ra N ormanna II ~ a 11 ~ . en kort anslaaencle tale, hvori . . . . , ; elet fremgaar av disse undersØAssociat1011 blev oplest, hvo1 a,. : I l l el 'el ·· 1 r· . · {e ser at (en 9l e hs ' sær 1g hun pointerte organisasjonernes fremgikk at en basar skal holles f T . . ' ore1{Ornmer paa .. ersc11e111ng- arbeide og betydning saavel inn. 1 oktober. oo· uttaltes Ønsket om · · ."' f 1 grunnen. Særlig har man funnet ad som utad. "Fædrearven," sa at en komite 11 J ev utnævnt or · el" h fruen, "er noget som hverken du • : VJ(1 tOrS 1 ' 00' yse. aa arbeide sammen mecl andre: ' D ,., . d . I et er nær 11gcre11 e aa tro at eller jeg kan skille oss av med, foremnger for denne basar. FØl-. b • • for clen bærer vi inneni oss." . 1\f katastrofen skyldes plutselig mngencI e 11 ) ev paa 1rn1111teen: i>' rs. . Hun dvelte ved storfesten derT B . L L. . strØrnmende koldt vann, som fi1\lf a I:iansen.. ent yng, 12z1e , s .;:en 1"kl{e taa er. hjemme iaar, og for oss som ik1 1 Il W N el sen, J enny oog og ··.anna . -------ke kunne reise og være med Bjork. personlig, blev elet aa gjeste 1 Siden dette er aarets varme-; Ferden til Nordpolen med Norge paa fantasiens vinger. ste og vakreste tid ::oaa blir tan- r undervandsbaat Fruen kunne ikke ha valgt en kerne rettet til aa legge planer! mere passende avslutning paa for utflukter eller picnic'er og i Bergen 14. juli: Sir Hu bert sin tale enn hun gjorde. Hun elet er jo absolut som det bØr f \Vilkins har som bekjent frem-. læste nemlig F. \i\f erenskjold's være, for det er virkelig deilig lagt den definitive plan for u-baat prektige dikt fra "\iVestern Viaa faa sitte rundt bordene ute i !ferden til Nordpolen meste som- king" (16de mai) "Aa fikk det frie under ele grØnne skygge-I mer. Professor Sverdrup som lov aa vere med." folde trær, hvor maten smaker. for tiden ophoider i vVashEfter fruens tale sang forsamsaa u_clmerket, for ikke. aa nev-lingto~~· D: _c" er ~ilbu:~ _den vi- !ingen "G:ud signe Norigs land." ne katfen den faar slik under- j clensl"tpehge ledelse, 0 "" 1 et teSaa fikk vi optreden av herlig "mer-smak" at efter aa ha I legram til "Bergens Aftenblad" rerne LindØ og Lindseth, som drukket 3-4 kopper kan en ikke uttaler han, at han haaper aa gjorde stormende lykke med simotstaa lysten til en ekstra kop i bli med. Ine muntre sange og melodier til "sukkerklumpen." j I (guitar.) - Specielt den fØrste Det gilde ved disse utflukter Utvandringen siden' 1925 sang "How do you do" med sine er at en saa ofte treffer gamle variasjoner av lokalkjendte navkjenninger, som en kanske ikke Oslo 10. juli: Direktør Hvit- ne i versene, som f. eks. Jet.:.. har sett paa flere maaneder, el- I sten ved Statens inspektorat for land, Hansen, Redal og Reese,. ler ogsaa stifter nye bekjentska- Ia~·beidsfor~nidlingen meddeler at gjorde lykke. ,. per, der utvikles til det beste siden 192;:, er 31,000 nordmenn Umiddelbart efter programmet venskap. Rapport fra DØtre og utvandret til U. S. og 13,000 til foregikk sportsØvelserne, som SØnner's fællespicnic var, at ko-! Kanacla. desverre ikke fikk saa stor delmiteen hadde ordret plads, kaf-1 tagelse; kanhende fordi det var fe, flØte og sukker og premier I Gatetrifk~en i ?slo. I 1929 saa varmt og en avkjølende dukdem som er lettest paa foten Ikost,et. :raf1kken 1 Oslo. ~ ~ men~ lært i vannet fristet saa meget 87 blev alvo1hg ska sterkere. 1 kaplyip; saa det var bare for neskeln medlemmer aa ta sine familier det og 322 fikk lettere skader. Vi tok oss en liten svømmetur og kjenninger og matkurven og Trafikkulykkene, iberegnet kol- utover vannet for aa faa et rikkomme til "Hi-Dive". Kaffeko- lisjoner, utgjØr tlisammen 917 tig "overblikk" over menneskemiteen behdvet to mere til aa.i tilfeller. massen paa land, og det var et , hjelpe sig og pr.esidenten utnævn-1 næsten imponerende syn. Baa"

... _.

__._,..

V<LJ.•..,.t..

! I

\..l -

nø·rRE AV NORGE

J

1

I

1

I

:n

I

(Forts. side 8)

"Western Viking" koster til Norge kun $2.00 pr. aar.

(Forts. side 4.)


Grimstad 2. jttli: I lĂ&#x2DC;pet av de tre siste dager er det sendt 30,000 liter jordbĂŚr fra Grimstad og omegn til Oslo. Prisen er 40 Ă&#x2DC;re literen i utsalg.


WESTERN

HOLEPROOF HOSIERY

NYHETER AV LOKAL INTERESSE

for style and service Enkle farver eller forskjellige mønstre

'111111111111111111111111111'

·~

"Det glade vanvid" synes nu ogsaa aa ha rukket Tacoma. Efter de to Chicago-flyveres ophold i luften i over 500 timer, utbrØt der en "epidemi" av ut· 1 holden h etskunster paa f ors 1qe lige omraader. Især var det gutungerne som fik det travelt med aa klatre op i trætopperne, hvor enkelte av dem paastaar de akter at sitte inntil skolen begynner i hØst; andre fik tak paa sine cykler, og holder fremdeles paa aa kjØre for alt hvad vi vet. Nu fremgaar det at en av vor by's teater-manager's har funnet paa noet, som skal stille alle smaagutternes Øvelser full stendig i sky;ggen. Han har nemlig faat den storartede ide at han

35 CENTS TIL $1.00 Og nu-The new Holeproof "AUTOGART" En strØmpe som holdes oppe uten bruk av strØmpebaand

$1.00 Be om at faa se dem!

DICKSON BROS.

co.

1134 Pacific Ave.

i sit teater (in the loby) skal arrangsjere utholdenhetsprØver i kunsten aa gynge i en gyngestol. Den smarte teaterdirektØr paastaar han har rum fo~- ca. · 4.0 konkurrente~·, og prænuerne vil række op til $100 for den som kan ~J i:rvne-e lene-st uten aa sovne ~ ~ eller falle ut av stolen. Teatret vil bli aapent dag og natt for publikum, saa hvem som helst kan komme inn og se paa "gyngerneY Her er det altsaa en glimrende anledning for Tacoma's bestefædre aa melde sig de skulle ha de allerheste chanser eftersom de har mer eller mindre Øvelse. Imens bØr man naturligvis være teaterdirektØren fordi .han paa . taknemlig . . en slik gemal maate bidrar til aa reklamere for byen. (Galskapen Sam Strøm gjenvalgt. V ed tar sin begynnelse fØrstkommenSØnner av Norges 'hovedlo:::je- de mandag heter det.) ' møte i Duluth, Minn., 18. og 19. * * * juli, blev Sam StrØm her fra Ta"Norden No. 2," SØnner av coma gjenvalgt som ordenens Norge, rnØtte tor:;;dag aften 17. vice-president. Dommer Gilbert juli i Normanna Hall, under lefra Minneapols blev gjenvalgt deise av pres. Jetland. Sam Ansom president. dersen blev optat som nyt med-

TEATRENE

lem. En forespØrsel fra Normanna Hall Ass'n om en hjelpelmmitP for liolstPns hasar. blev

Blue Mouse. Fra og- med ~~b;f;Jt -~~z ·;11~t~~~mig: til~raatt. idag forevises paa Blue Mouse FØlgende belv utnevnt som ko-

I

en europæisk film, som paa sit omraade er blit like meget av en sensation som "All Quiet on the '\i\1 estern Front." Den nye film som bærer det beteg11ende navn "White Hell of Pitz Palu" er innspillet de schweitsiske alper, og byder paa næsten utrolige situasjoner, likesom praktfulcle panoramaer rulles op for ens Øine. Med denne bakgrunn er der inn::pillet et drama av ganske c;.æregen karakter.

mi te: Olaf Lund, Chris Knudsen, John Brenden, Jprgen Wang og Sverre Berge. Utfluktskomiteen rapporterte alt klappet og klart for den store utflukt til "H1' -Di"e" ved Sttrprise Lake. ' Under ordenens beste gav broder Lavik en oversikt over medlemsbevægelsen i de forskjellige distrikter inde1: sønner av r:ror~e. Herav fremgik av vort distrikt her ute paa vestkysten er det eneste som i 2-aarSJ)erioden har hat fremgang i medlemstal. Efter møtet servertes den vanlige * * * Rialto. Fra og med idag kaffetaar. forevises "Our Blushing Brides" * * * paa Ria1to med Anita Page og Hr. og fru pastor Halvorson, Dorothy Sebastian i hovedrolfru Halvorsons mor og sØster lerne. Robert Montgomery, samt frØken N ettie Olsen, bilte Raymond Hackett og John Milsist onsdag til Mount Tacoma, jan har ogsaa viktige roller i hvor ~elskapet tilbragte en hygdette :.::tykke, som faar ord for aa gelig dag. være Joan Crawford's "most * * * pretentious picture." Hr. og fru A. Hallingstad, * * 2309 So. Ainsworth, har de siste Colonial. Lon Chaney uker hat besr.1.k av sin s"'n og· "'manden med de tusen ansikter" )" r' en ven av ham fra California. vil bl1 sett og hØrt paa Co!onial i "The Unholy Three" fra og Den 4de juli og lØrdag og sØnmed 1Ørdag. Denne gang faar dag efter tilbragte de ved North man ogsaa anledning til aa kon- Bend; lprdag 12. og sØndag 13. statere at Chaney ogsaa beher- juli besØkte de Mt. Tacoma. Tisker tale-filmen paa en slik den blev benyttet godt, og nu maate, at han kan fortjene ogsaa paa tilbakeveien til California aa bli kaldt "manden med de besØker hr. Hallingstad sin bror i Yakima. Hr. og fru Hallingmange stemmer." stad tilbrakte siste sØndag hos Pastor C. Framstad fra Valley sin datter i Seattle.

*

City, No. Dakota, besØker Tac01na denne uke. Han kommer til at opholde sig her paa kysten en tid fremover, og skal bl. a. delta i Bibelkonferensen, som holdes i Poulsbo næste uke. søndag morgen taler pastoren i Zion 1uth. kirke, So. 59. og Thompson ave.

* * *

NYHEIER AV INTERESSE

f'or det norske publikum burde De a1tid meddele "Western Viking." Send et brevkort, adressert til 1125 Tacoma Ave., Tacoma, Wash" eller benyt telefonerne: Main 2520 eller Broadway 3435.

VIKING

* * *

P. Baardsen og frue, 4043 Ea. J st. fikk tirsdag 15. juli besØk av fru Petra Sannes og hr. og fru Brtttgmaud og datter Jean, samtlige fra San Medo, Calif. Fn; Sannes er en tante til fru Baardsen; hun kom til Amerika for godt og vel to aar siden, og bor for tiden i California, hvor hnn har tre sØstre. Under opholdet her. i Tacoma har de foretat ture til forskjellige steder rundt det vakre Puget Sound og har ialt hat en vidunderlig

Vi er taknemlig for alle medde· lelser av nyhetens interesse. Send et brev eller brevkort adressert til 1125 Tacoma Ave" eller benyt telefon erne: Broadway 3435 eller l\fain 2520. Naar din ven eller nabo har fødselsdag eller selskap i en eller anden anledning la os vite det! Skriv kort og greit! Om ikke stilen er helt 100 pct" spiller ingen rolle! Meddel os nyheten, det er hovedsaken.-Red.

1. 1 ·

l ·

Piker 12 til 16 aar: Mildred Tollefsen Damers lØp: Clarina Carlsen Damers poteteslØp: Fru Amandus Hansen

Side 5

I

* * *

5c, lOc och 2 for 25c

........................

NYHETER AV INTERESSE

for det norske publikum burde De altid meddele "Western Viking." Send et brevkort, adressert til 1125 Tacoma Ave" Tacoma, Wash" eller benyt telefonerne: Main 2520 eller Broadway 3435.

* * *

Lørdag aften gav hr. og fru George Johnson, 316 So. K st" et vellykket selskap til ære for hr. og fru Al got Johnson fra Chicago. Fru Johnson er en sØster av fru Geo. Johnson her i Tacoma. En masse venner fra Seattle og Tacoma, og blandt dem en hel del sangere, var innbudt. Flere solonummer blev gitt, bl. a. av Hildur Lindgren, Seattle, fru Algot Johnsen, fru S. Skattmu, John Johnsen og Ludwig N elsen; samtlige accompagnert av frk. Sigrid Riise, en søster av fruerne Johnson. Bl. * * Husk bibeluken i Poulsbo, gjesterne fra Seattle var ogsaa hr. og fru Rudolph Møller, samt 28. juli til 3dje august. Talere presidenten av Leif Erikson· i blir pastorene Nils F. WislØff Seattle, hr. Andrew Andersen, fra Norge og Clarence Framsom dagen efter var en av ta- stead fra Valley City, N. D. lerne ved Sønner av Norges ut-· flukt.

*

VIGTIG OPFINDELSE

Parkland luth. kirke, M. F. Mommsen, pastor. SØndag engelsk gudstjeneste kl. 10 :30. The Ladies Aid mØter i kirkens parlors onsdag eftm. 30. juli. Fru Mommsen vil bli vertinde.

* * *

Et prøvet middel mot hudsygdomme. Apoteker S. Almskov, Cooperstown, N. D., har efter mange aars undersøkelse været saa heldig at finde et ufeilbart middel mot den al· minde}ij;!;e hudsygdom, Skab, Kløe, Fnat, "Seven Y ears of Prairie Itch," Scabies. Han kalder det "Almklov ltch Spesific," hvilket har helbredet tusener i de siste 40 aar. - Dette storartede held bragte ham til at eksperimentere med at finde et Ugnende middel mot andre mere alvor· lige og ondartede hudsygdomme som Eczema, Saltflod, Barbers Itch, Ringworm, gamle saar, Psoriasis, Impetigo og anden kløende og brændende hudutslet, og efter mange prøver fandt han et aldeles enestaaende middel, som har helbredet tusinder i de sidste 30 aar i mange farskjellige lande. Nogen av dem hadde søkt læger i de fleste civ11iserte lande uten noget held. Dette middel kal· der han

Misisonsbestyrelsen for Pacitic kysten, bestaaende av pastor M. F. Mommsen. E. B. Ellingson Almklov's Eczema Specific og Danielson Sr., mØtte fredag Diss.e to Specifics sendes over hele dag aften i Synodens prestebolig U. S. A. for $2.00 pr. æske, men t11 andre lande koster det $2.25 pr. Parkland. æske. Da Dandruff ikke er andet end en tør Eczema av hodehuden, * * * har han derfor en Scalp and Ha!r Hr. og fru B. Johnson, South Tonic, som helbreder Dandruff, stanTacoma, hesØkte sØndag hr. og ser kløen og haaret fra at falde av, og derfor har det vundet en stor fru Enok Ryg·g. Fru Rygg har utbredelse. - Sælges for $1.00 pr, igjen den senere tid va;ret nok- flaske. Hans adresse er: S. ALMKLOV, Box 345 saa syk. Cooperstown, North Dakota

* * *

.FAMILIEN VOKSER

* * *

SANTEX-CIGAR

.................................................................................................................""""

Den Norsk Luth. Frikirke, 15. og syd K sts. H. P. Halvorson, pastor. Iaften kl. 8 (fredag) møter ungdomsforeningen med utflukt til Pt. Defiance. Kom! Gudstjeneste kl. 10 :45 sØndag fm. Tale av pastoren. Sang av mandskvartet og solo av mrs. C. 0. Hogan. Aftengudstjeneste kl. 8 med præken av pastor C. Framstead av Valley City, No. Dakota. Husk sØndag er den store dag i Norge 900 aarsdagen for kristendommens innfØrelse. SØndag aften er det norsk. Tirsdag aften kl. 7 :30 fælles bibeltime. Onsdag aften kl. 8 eng. bØnnemØte. Torsdag eftm. mØter kvindeforeningen i kirkens parlors, mrs. L. 'Klock og mrs. Utgaard serverer. Kom! T orsd· ag a ft·en 11 \: . 8 nors 1{ br.I. )"nnemØte.

ferietur. Erik Erikson og frue fra Brem ert on kom lØrdag hertil og returnerte mandag sammen med fru Sannes, som tænker aa tilbringe en maaneds tid der.

Hjælp til med at trygge Tacoma 's. lønningsliste ved at røke

Fru Clifford Skrondal av Des~~~~~~~~~~~~~~ Vi endte 2det kvartal med 225 Moines, reiste tilbake sØndag, efnye abonnenter og har allerede ter at ha opholdt sig en uke i en god begynnelse i 3dje kvar- sine forældres hjem. Hun er en tal. Selv om det akkurat nu datter av hr. og fru Rygg. midt i sommervarmen ikke er Fru Vioiet Cluff funktionerte den mest beleilige tid folk som organist i Synodens kirke har alle andre ting i tanker enn Skal De ut og reise? I avislæsning og denslags kan sØndag. saafald - sØrg for at De har * vi notere 18 nye abonnenter: med dem Trnveller's checks. Pastor Mommsen og sØn Paul De som vi herved hilser et Godkjent hvorsomhelst * * hjertelig velkommen i "familien" samt Earl Benson besØkte Gig og en sikker maate at medHarbor tirsdag i forretningsan- bri1lge reisepenge. De koster Lauritz Melsbo, kom fra Port er fØlgende: liggender. Andrew Foss . Tacoma ,Altorp, Alaska tirsdag, hvor han yderst lite. * * * John Moe, Tacoma har opholdt sig omtrent halvDeres underskrift er den I ;. l\A' 1 1 f 1 r1 0. L. Halvorsen, Bend, Ore. ....Emma Sophia Engstrom, vel- .a,..,a.cf..a. .-,+a 1"'\dr1'trøn'"'J.•'"'....:'"-'-' \,,.,.J. J.J.l""""' • .._.." ::mc.e.:" ~~~~ a:··!:~;J~;l ·~~:::-er Nels G. Olsen, Portland, Ore. Ikjen~t i ~g _::~mdt P_:irkland, ~dØde dig· for ::ta identificere Den1" "" y~~ ; " -·-·o:.-· I B. Martinussen, Norge mandag 1 r'ierce Lounty :-,anaOg det beste av alt i torium. Hun var en datter av Nu er tiden til aa ta gruppeN. Benjaminsen, Norge tilfælde en Traveller's check Oscar W. Engstrom, Summit, fotografier av hele familien, Karls Ersvik, Norge og efterlater foruten sine foræld- skulde bli mistet eller stjaafØr barna skal begynne skolen P. J. Hungeren, Norge re ogsaa to brØdre og 3 sØstre. 1et, er Deres penge IKKE igjen. F. J. Lee, byens norske Arne Solberg, Alaska TAPT, hvilket vil de være tilfotograf, er specialist i gruppeOle Nordnes, Alaska * * * f otograf enng. · Ad ressen er: 4 . Edgar E. Norton, velkjendt i fælde med kontanter. Paul Brekke, Alaska Parkland og utenom, har meldt etasje, California Bldg. (adv.) Hvorfor ikke se vor Vice Arth. Helgesen, Alaska * * * som kandidat til stillingen President, Mr. C. E. Lindquist A. Husby, Canada M. A. Odemark, 5606 So. YakiP. Lien, Prince Rupert, B. C. som County Superintendent of fØr De tiltrær Deres næste tur? Schools. Hr. Norton er for tirna, avgik ved dpden tirsdag afA. Lindseth, do. den bestyrer av Parkland skolen. H. Haikestad, do. ten, dter længere tids sykdom. Hr. Norton har innehatt og indo. B. M. Simpson AvclØde efterlater hustrn oo- en "' nehar fremdeles en hel del tilH. Hansen, do. 14 aar gammel sØn, samt en bror her i Tacoma. Av disse 18 nye er der 6 som lidshverv i sin kommune. Hans ber om at halvparten av deres hustru er av norsk herkomst, * * * Pastor og fru Myhre, samt pa- Ik?ntingen: skal tilfalde barne- fjZldt her i Tacoma av forældre Gus Anden:en og hustru, som . stor W1slØff (fra Oslo ) og frk. hjemmet i Pouls bo. begge kom fra Norge i ung alMortenson samt frk. Myrtle ---------der. Gure.. bespkte Mt. Tacoma forF. H. PETTIT kandidat for stillingen som leden. Pastor \Visl~oSff og selCounty Commissioner s I.::apet forylvrig- var meget b e-

ii

Ennu er det ikke forsent aa f aa en f'111 l) lan 1\:e tt ellei· auto ro b e a Id e l es gra t'is. Ved at lr, _1·r.1._ )" h d J tl d pe en erre ress 11os e an o. p t" p f L\!. a 1agru i, 912 ac. ave" aar du vælge en blanket eller auto robe, og den koster dig ikke en cent. Forøvrig 'har Jetland & Palagrnti et rikholdig utvalg i artikler pasende for garderoben.

PENGE DU KAN TAPE OG ALLIKEVEL HA!

.* * * * *

*

;···*··

l

I

1-"'"\...., .l.l.lUUt-..._,

c;-r..1""1""1 k\.J&_::

.C.t"'

Puget Sound

r d ay nk

I

geistret over turen.

* * *

"Jeg er kandidat for den repu-

blikan~ke. nomi1:ati~n ~or County

1

TEATER-

C. E. LINDQUIST Vice President og kasserer

YTT

-----Zion luth. kirke, So. 59. og Commiss10ner i D1stnct No. 3. Broadway at 11 th T Jeg fØler, at mine 32 aars ophompson ave. Arndt E. Myhre hold i Pierce County, hvilken tid NOW! (Fidelity Building.) pastor. SØndag morgen kl. 11 jeg for det meste har drevet min Starting Friday July 25th: gudstjeneste i det engelske sprog. p d V egen forretning, mine 5 aar som astor C1arence Framsta , a 1"White Hell of Pitz Palu" City Con11nissioner_t orr 1nit ley City, No. Dak.ota vil ~ale. -" A white hell on the roof of the/ grundige kjennskap til vælgerne BØnne mØte og b1belstt1d1e torsworld-and the arena of one of og deres problemer, kvalifiserer NORDM.ÆND dag aften kl. 8. the most gripping and dramatic mig til denne stilling. * * * I AMERIKA I tilfælde valgt, vil jeg gjØre stories ever pictured on the screen Ved Sønner og DØtre av Norsom Ønsker at fØlge begivenmit beste for at skape harmoni i ges utflukt sist sØndag vant fØlCounty affærerne. Jeg lover at -~-------·-----·Ill! heteme i Gamlelandet bØr gende premier i de forskjellige arbeide sammen med hvemsomabonnere paa lØp for gutter og piker: helst av county officerer, som Gutter under 8 aar: gjØr sit beste for publikum. Starting Friday J uly 25th: 1. Bobby Thorheim (Aftenposten's Landsutgave) Det er av stØrste vjktighet at 2. Carsten Johnson the Board funktionerer mere "Our Blushing 1Blrides" som utkommer i Oslo 3 gange 3. J tmior U rseth. som et styre, end som tre indi- The third of a series of pictures ukentlig og bringer alt nyt Gutter 8 til 12 aar: vider med deres forskj e1lige concerning our modern ladies av interesse 1. vVm. McCollister. with hensikter. "' Gutter 12 til 16 aar: Økonomi i bruken av publi- Anita Page and Dorothy Sefl. Chester Campbell. Koster forsendt til Amerika kums finanser er en absolut nØd- bastian in the starring roles. Menns lØp: vendighet. Jeg lover at s t e m m e - - - - - - - - - - - - - - Kr. 10 for Yz aar 1. Artluu: Skreen. imot alle ting som vil paalægge Kr. 20 for 1 aar Piker under 8 aar: the county government nye og 1. Vanita Dorseth unyttige byrder. Starting Saturday July 2fith: 2. Doris Jacobsen "The Unholy Three" Ukens Nytts Ekspedition Min record som forretnings3. Lorina Carlsen with Akersgaten 51, Oslo, Norge rnand og offentlig tillidsmand, er Piker 8 til 12 aar: min garanti for at jeg vil gjØre Lon Chaney in his first all- ....,_ _ _....,....,.........._ ..............,..........""'8 1. Ellen Hansen talking picture. akkurat h:vad jeg sier og lover. Abonner paa The Western Viking! 2. Emma Tollefsen "The man with many voices" Kµn ~1.00 pr. aar frit tilsendt! F. I-I. PETTIT

I

BLUE MQUSE FOX RIALTO

"UKENS NYTT"

l

FOX COLONIAL

I

I


Side 7

WEST E R/N V.IK ING

Paa langtart med S.S. "Hanna" Med "Arendal" ombord. Skrevet for "Western Viking" av A. Bj. ''llllllUllllllllllllllllll'"

(Sluttes.) ''Arendal" maatte gaa til kØis. Han sat rigtignok oppe hele dagen efter morgenens bedrift, men næste dag blev han liggende. En slem forkjØlelse 1)1ed hodepine satte til; Arendal mente selv han vilde være all right om en dag eller ;;:aa, men styrmanden var ikke saa sikker paa det, og det visste sig snart at han iik rett. Arendal blev liggende i lungebetæn<lelse. Baadsmanden og tØmmermanden flyttet ut fra sin kahyt og Arendal blev bragt dit. "Arendal"s sygdom la en dæmper paa gutternes humør. Det blev stille i skansen paa frivakterne; ingen vilde forstyrre den syke. En for en listet de ind i kahytten for at hØre hvorledes det stod til; saa sat de der en stund, men visste ikke rigtig hvad de skulde snakke .om. Og især var det umulig ·at faa sagt noget naar den engelske kapteinsfruen sat der inde - og hun var der omtrent hele Hun forstod kanske bedre end nogen anden hvor syk Arendal var, og det var med en moderlig ornhtt hun pleiet ham. Hendes, mand og kaptein Hansen var ofte forut for ta hØre til Arendal, og især var den siste dypt bekymret over at se den unge matros ligge der saa og blek. Skulde det bli til det, at denne unge sjØmand maatte bØte med sit liv for sit mot og sin opofrels.e? Det vilde endnu ta to dage fØrend f'Hanna" kunde række London. Bare det ikke blev for sent for Arendal? En kveld kapteinen kom ind blev han staaende længe bØiet over .Arendal som sov. Saa vendte han sig til den engelske frue og spurte sagte: De frue, forstaar dette bedre end nogen :av os, Er det noget jeg kan gjØre? Jeg gir gjerne mit liv for denne gutten - Alt staar i den almægtiges baand. Det ,eneste De kan gjØre er at bringe skibet i havn Jsaa fort som mulig. Hurtig lægehjælp er det nu. Og en ting til, kaptein: Gutterne mener det saa vel med sine besøk, men patienten maa ha absolut ro nu. Jeg skal nok ordne det frue. Kapteinen selv ind i skansen og forklarte gutterne 11vad fruen hadde sagt. Tror kapteinen at det er noe særdeles far li gt? spurte Vaterland. Ja desværre, men vi haaper alle til -Oet beste. Nils fra fyrbØterskansen foreslog for kaptei·nen at man skulde sætte dobbelte vakter paa :fyrdØrken. Jeg er sikker paa at skuten kan drives en del mere, hvis vi kan holde stimen paa til enhver tid. Og nu visste Nils at der var et par fyrbptere blan(lt engelskmændene, og ban for sin del kunde jo ta etpar ekstra vakter. Jeg drnl gjerne gaa ned eler selv, hvis elet ~r nØclvendig, svarte kapteinen. Men det blev som Nils hadde foreslaat.

ET INTERVJU I

Et og et halvt dØgn senere dokket "Hanna" i London. Arendal blev Øieblikkelig bragt paa land og indlagt paa hospital. Det engelske skibsmandskap blev landsat og næste dag bragte de Londonske aviser svære artikler om den glimrende sjØtnandsdaad. Og især lllev den unge nordmand som hadde sat sit liv paa spild for at redde englænderne, rost i hØie toner. Folk svermet ombord og skulde se og fale med de norske helte. Gutterne fØlte sig naturligvis smigret, og hadde nu bare Arendal været bra, saa hadde alt været all right. J ottrnalister og fotografer spurte og fotograferte, og styrmanden fortalte at Arendals sykestue var et helt hav av blomster. Hele mandskapet ombord paa "Hanna" blev buden til en sty)rre fest som skulde holdes til deres ære. Da gutter~1e fik hØre om indbydelsen, utbrØt Thorvald: - Det er godt og vel altsammen. Men ikke gaar jeg paa noget slags kalas saa længe Arendal ligger der og vi ikke vet hvad det blir til. - Du sa Drammen, utbrøt baadstnanden. Og hver mand fornt var enig. A viserne fik tak i' dette ogsaa, og gjorde et mm1mer av det. Og samtidig slog de paa, at belØnningen til det norske ni,andskap ikke maatte utebli. Et av bladene satte , en indsamling og paa nogen faa dage kom der ind et stort pengebelØp. Enten kapteinen eller styrmanden var paa land hver dag og forhØrte sig om Arendal, men det var ikke megen opmuntring de fik. Der gik en hel uke paa denne maate, og om to dage · vikle "Hanna" være færdig til at gaa til Norge. En eftermiddag kom styrmanden ombord efter at ha besøkt Arendal. Han talte fØrst nogen ord med k,apteinen, saa kom han forut. M andskapet blev kaldt sammen og enhver av dem skj.Ønte styrmanden hadde noget alvorligt hjerte: Kan dere bli færdig til at gaa paa land om en time. Arendal vil gjerne se dere allesammen det blir kanhænde siste gangen. Styrmanden snudde braat og· gik. Gutterne blev staaende en stund. Saa gik de en for en ind og gjorde færdige. Der blev ikke vekslet mange ord. En mere trist landlov hadde ingen a,y dem hat. Kapteinen blev ikke med paa land; han visste sig ikke engang da mandskapet gik. Paa hospitalet blev de straks vist op til Arendals mm. Stille og med luen i haand traadte gutterne ind. Arendal laa i en halvslummer da ele kom, men saa snart søsteren kaldte paa ham slog han Øinene op og et lite smil lyste op i hans bleke ansikt. - Kom nærmere gutter! bad han med svak sttiumt. Han saa paa hver enkelt av <lein en s~1a sa l1an: Doktun:11 sier at jeg· ikkt'. har stor chansen dennegang, og jeg syntes ikke kunde gaa fØrend jeg hadde sagt adjØ til dere. Det er trist skjØnner dere nok - jeg trodde jeg skulde række hjem til jul - Stemmen brast. Arendal snudde hodet bort - han graat. Baadsmanden traadte stille hen til sengen. Saa, saa, Arendal. Du har gut, og vi allesammen holder av nok all right igjen, Arendal. clen syke over hodet med

vegelsen og levet i et par aar av idealer. Dengang fantes der ennu slike tiL Saa tok jeg pennen i haan· den og begynte aa slrrive, hvilket alle mennesker fØr eller senere henfaller til. Men til min ros skal sies at jeg nesten aldri skrev vers. Saa langt nede har ''jeg iklce vært - det begynte fØrst i forlovelsestiden, og det fikk jeg da gudhjælpemig svi for. Bare paa et eneste dikt blev jeg gift og fikk et barn. Siden er det da heldigvis ikke blitt flere av noen av delene. - Blev De journalist? Blev? Noen hevder det motsatte. Men man skal aldri tro det folk hevder særlig naar det er det motsatte! Ja, noen tonn papir har jeg rukket ll)I sviwtP. nerl mens andre til gJ"engJ·eld har sver- ,I tet mig. Hvis De ikke var journalist, hvilket fag vilde De saa arbeide i? - Skomaker det er det haandverk, hvis produkter altid faar ben aa gaa paa. Og dessuten er min far skomaker, og han er et av de svært faa ·hederlige mennesker jeg har truffet i de siste 30 aar. ·Ellers kunde jeg godt tenke mig for en slik er aa være lommetyv da ikke noe annet enu det han. gir sig ut for. Og han tar hvad han faar. Og i vaar tid med alle dens banksvindlere og underslag synes det mig at lommetyvens næring er forholdsvis hederlig som detaljist vel aa merke. Arbeider De ikke ogsaa paa. 1 en roman? __, .Jeg arb.eider paa to romaner. ,Jeg har alltid liggende paa min kontorstol to romaner av Elias Kræmmer - de er saa deilige aa sitte paa. - Hvad mener De om Amerika? - Jeg hater alt som kommer fra Amerika tyggegummien til mine gamle onkler og tanter som har sine

Drammensbladet "Fremtiden" iinder vi et '\Intervju" av Mr. George, som vi tillater oss at hitsætte endel fra: "Som alle store menn (jeg maaler 6 fot paa strØmpesokkene) har jeg alltid ønsket aa bli intervjuet. Og fmleden kom en ung herre og erklærte at han ønsket aa intervjue mig. Vi pleier aa begynne med fØd,gelen, sa han. - Det gjorde jeg ogsaa. li'Øi' den 'tid kan jeg ikke huske noe. Jeg blev til mine foreldres sorg og min egen fortrydelse fØdt 19. mars 1894. Til sammenligning kan anføres at Henrilr Ibsen er fØdt 20. mats. l'.vlin ._,,,:i,rncl om var f or h o11 · 1y kk e l'1g. (svis Da der var masser av bjerkeskog i ·nærheten blev ris en av de viktigste bestanddeler som i Kina. Jeg kastet bort noen aar paa en skole - og saa gikk jeg arbeidslØs en tid, en utdannelse de fleste nu maa gjennemgaa. I flere aar hugg jeg tømmer. Saa begynte jeg kampe11 for brØdet som brØdkjØrer, men det varte ikke lenge fØr jeg atter gikk paa loffen. Altsaa en harmonisk overgang1 - Nettop. Derfor slet jeg ut noen klær paa Notodden uten aa tjene til noen nye. Akkurat i krigsutbruddet var jeg livsforsikringsagent. Det var et forferdelig liv aa gaa rundt og leve av at andre dØde. Ja, jeg for sikrer Dem - .Jeg er det fØr Naal Men jeg sluttet med det ogsaa, for folk blev saa redde for krigen at de ikke turde tegne noen JJOlise. Saa gikk jeg over til mineralvann - og blev brnsta.pper. Tapperhat har aldri vært min sterke side, og da sjefen fant at jeg var et bnishode, blev det igjen tynt Øl en tid. Da kom jeg inn i arbeiderbe- penger i

I

været en grei clig. Du blir Baadsmanden en barket og

haaret næve. - Men men er det noget os imellem, Arendal, saa faar du tilgi. Aa snak ikke slik, baadsmand, hvisket Arendal; vi skilles da som venner. - Ja, det vet Gud! Kunde jeg bare, gamle mand, faa gafl i dit sted. Baadsmanden tØrket en taare med haandbaken. Stynnanden traadte hen og tok Arendals haand. Farvel Arendal. Kanhænde sees vi ikke igjen, men gjØr vi det saa vet du det' blir vel møtt. Skulde du gaa foran nu, saa vet du vi kommer efter. Den siste reis er os kanske nærmere end vi tror, men du kan da gaa den trygt imØte - - at ofre sit liv for andre er stØrre end at leve. - Tak styrrnand, tak for alt -;:- og brevet - du husker vel det? - V ær tryg, Arendal. - Kapteinen har lovet at han skal ta mig til Norge i allefald saa jeg faar vel endnu en tur med "Hanna." Dere maa undskylde mig gutter - det er saa meget jeg vilde ha men jeg greier det ikke. Dere faar ha tak for den stunden vi fik være sammen, og hils hjem til gamle Norge. En for en gik gu tterne frem og tok Arendal haanden. De store kraftige sjØmænd forsØkte forgjæves at skjule sine taarer, men det lykkede:: bare daarligt. Det var ikke stort de fik sagt, men deres Øine og haandtryk talte det tause, mægtige sprog, som veier mere end ord. Den engelske sykepleierske som taus hadde betragtet denne avskeclsstund, vendte hodet bort for at skjule sii1e taarer. Disse fremmede mænds adfærd, hvis ord hun ikke forstod, grep hendes hjerte dypere end noget ord kunde gjØre. Likesaa stille som ele kom, forlot gntterne sykeværelse med en siste hilsen til ham som laa igjen. Næste dag var Arendal dØd. Sykepleiersken fortalte at han sovnet ind nogen timer efter at hans venner fra "Hanna" hadde besØkt ham. Kaptein Hansen var den siste som saa ham i live; han hadde været hos ham til det sidste og Arendal dØde med sin haand i kapteinens. Da kaptein Hansen kom ombord gik han selv akterut og sænket flagget paa halv stang. Der blev holdt sØrgegudstjeneste i en av Londons kirker. Det var den engelske kaptein Smith som fik ordnet med denne. Hele besætningen fra hans skib bragte her sin siste tribut til den unge norske sjØmand som gav sit liv for deres. Flere hundre mennesker som hadde læst hØrt om denne sjØmands heltedaad og c\Ød, møtte frem og overvar gudstjenesten. Ivianciskapet fra "Hanna" bar kisten, som var dækket med et norsk fiag og et væld av roser. De engelske aviser bragte hele nationens siste hilsen og kunde ikke finde ord sterke nok til at vise avdØde den siste qtre. En anden hØitidelighet foregik ombord paa, "Hanna" umiddelbart efter. En gruppe mænd kom ombord og presenterte til befal og besætning ele penge wm var indsamlet tillikemed en gave fra det forliste skibs rederi. Pengene blev fordelt slik man fanclt det retfærdig. Desuten fik kaptein Hansen og Iste styrmand hver sin kikkert med indskription. Saa vendte han som

-SLUT-

VOR NÆSTE FORTSE ELSESFORTELLING uke begynder vi en litt længere fortæliing "Paa Vide Vanke."

Enhver av os vil gjerne være med at yde et lite bidrag til barnehjemmet i Poulsbo ! Dette gjælder ogsaa \Vestern Viking. Utgiverne av bladet har derfor besluttet at 50 pct. av kontingenten for nye abonnenter, tegnet av og ved personer, som Ønsker det slik, skal tilfalde barnehjemmet i Poulsbo ! Dette gir alle venner av nævnte institution anledning til at ta et lite tak for barnehjemmet - og dig os en anledning til at være med at yde en skjærv til et saa værdig Øiemed.

ver

fra Seattle, Tacoma og omegn.

"Paa Vide Vanke" er den tredje novelle en serie av samme forfatter. "Aanden" og "tonen" i denne er en ganske anden end_ i de to foregaaende.

os "Paa Vide V ai1ke."

OLYMPIC BRANCH STORE lee Cream in brick or bulk Stort utvalg Hjemmelavet candy daglig L. JOHNSON, Manager

I I

I NYHETER AV INTERESSE

for det norske publikum burde De altid meddele "Western Viking." Send et brevkort, adressert til 1125 Tacoma Ave" Tacoma, Wash., eller benyt telefonerne: Main 2520 eller , Broadway 3435.

I'

Vil De være med paa at benytte denne form for et bidrag til barnehjemmet? - Isaafald benyt blanketten nedenfor!

. Undertegnede abonnerer paa Western Viking for et aar. Kontmgenten $1.00 vedlægges, av hvilket be!Øp halvnarten tilfalder Barnehjemmet i Poulsbo, Washington. -

Vi haaper imid-

lertid læserne vil faa utbytte ogsaa av at fØlge

I -

i

Handiingen i den-

ne fortælling er forsaavidt lokal, som den skri-

kister. ForfJvrig hater jeg Amerika, for dets filmrekorder og den elektri1 ske stol. Av amerilcanske oljer liker jeg best Sinclairs roman av samme navn. Ellers Ønsker jeg alle 100 prosents amerikanere den siste olje. Det vilde vært den mest praktfulle Happy End de emm har skaf' fet oss! Har De mere aa si? Nei, for nu kommer min kone da har jeg ikke mere jeg skal ha sagt.

nmaa!

"vVestem Viking" koster kun $1.00 pr. aar, og naar vi tilbyder halvparten av dette belØp til' barnehjemmet, forstaai· vel ele fleste, at vindingen paa vor side ikke blir financiel ! Men vi Ønsker at bringe vVestern Viking ind i hvert eneste norsk hjem paa Pacifickysten, og er villig til at ofre baade tid og penge i dette Øiemed. Denne plan med 50 pct. av ny subscription til barnehjemmet i Poulsbo, haaper vi vinder st)'ltte blandt publikum.

fØrte ordet sig mot Arendals kiste. Enhver av d.e tilstedeværende blottet hode: Og du som gav dit liv for vore landsmænd, dig skylder vi mere end vi magter at erstatte. Dit minde skal leve og æres iblandt os saa vi kalder os mænd. er det at kunne leve for andre; stØrre er det at kunne ofre sit liv for at andre kunne leve. En guidplate med inskription til Arendals blev overrakt kapteinen, tillikemed en .konvolut med de penge, som tilfaldt den dØde. Et sangkor fra den samme kirke, hvor gudstjenesten had_de foregaat, avsluttet den vakre hØitidelighet med at synge "Nærmere Gud til Dig." Da "Hanna" nogen timer senere stod ut fra dokken med flagget paa halv stang, blev skibet hilset fra hver eneste skute paa havnen. To dage senere ankom "Hanna" til Bergen. Det var blit bestemt at mens skibet laa i Bergen skulde baadsmanden og styrmanden reise til Arendal med kisten. Da baadsmanden var reisefærdig, blev han kaldt ind i skansen til gutterne, hvor Vaterland begyndte litt forlegen: - Vi her inde er blit. enige om at spØrre dig baadsmand, om du vilde ta de her pengene og sØrge for en liten sten paa "Arendal"s grav. Vi er allesammen om dette, forstaar du; fyrbfHerne har lagt til sin part ogsaa. Mere end gjerne, svarte baadsmanden. Men vi vil være med vi ogsaa, baade kokken og jeg. Vi snakket netop om det igaarkv,eld. - All right, svarte Vaterland. Og saa vildc vi be dig, at finde paa det, som skal staa paa stenen du skjØnner det bedre end os: Baadsmanden syntes nok man burde bli enige om det allesammen. Saa tok han en papirlapp op av lommen: - Her er hvad jeg hadde tænkt og hvis dere er i det saa: FØrst kommer der altsaa navn og dato og saa: "Dit minde skal være os en glæde at bevare. "Vi, dine skibskamerater, holdt av dig som "en bror. S.S. "Hanna"s besætning." Ja, det er bra baadsmand. Og du skjØnner vel, at hvis det koster nogen kroner mere, saa er vi bare glad til at betale dem. Saa reiste baadsmanden.

1109 So. K

Main 3410

~ BESTE BRILLEGLAS

fra $1.00 til $5.00 (Hvorfor betale mere?) Du maa bli fornøiet, hvis ikke bytter vi glassene E. S. GUDMUNDSON

725 St. Helens Ave., Tacoma, Wn••

T:ronde:re som vil fØlge med i forholdene i Norge får Nord-Norges største og beste avis

IDARO tilsendt for kr. 12.50 pr. kvartal. Rik på lands- og bygdenytt. Bladets mindre dagsutgave

Bladet bedes sendt under fØlgende adresse: Navn

............ ..... ................. "" ... " ........... "." ... · "

Adresse

" .;

......... ... ." .... " " " ." ." . .. .. -. .... ........ ... .. "

•'"

"

~

"

-

~

"

~

~

PUGET SOUND PUBLISHING COMPANY 1125 Tacoma Ave.

Tacoma, Wash.

strømper og jernbeslaatte J ii!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllilllilllilllilllilllllllllllilllillm

Trondelagen koster kr. 5.00 pr. kvartal, fritt tilsendt. Lokalstoff. fra eie distriktet foruten landsnytt av noen betydning. Bestill idagl "Nidaros" ekspedition

Nidaros, Norway


STATE REPRESENTATIVE 37TH DISTRICT 9, 1930 viste sig aa være den eneste] \!e spØrsmaal, forklarer beg~ paalidelige· medicin. Nu finnes i klasser. Hr. Davis er i favØr av den i enhver familie her." Den- en ny "low taxation of intangne gammeldags urtemedisin be- able property," som det eneste fordrer avsondringen, forbedrer middel for skattereduktion paa blodets tilstann, styrker det fy- faste eiendomme. siske system og hjælper derved "Western Viking" koster ti! legemet til aa motstaa forkj9Helser. Den burde finnes i et- Norge $2.00 pr. aar. hvert hjem. Sælges ikke paa ~....,....,_....,............,......,...........,.,......,_..,....~ apoteker, men faas direkte fra Dr. Peter Fahrney & Sons Co" 250L Washington Blvd.? ChiIll.

DRA. PERIES

Ylle line and inforline drapes wall hangings; Make slip covers, glass curtains, lambrequins, and

JAMES H. DA VIS MiRS. HAM.IPTON IS NOW

er igjen kandidat for Representative av 37te district. Hr.

Davis har været repre-

}"

AT THE 2511

N~~T ,S~?o~or 1734

I

AWNINGS

cAtld

CHARM

Guaranteed Certificates

to tite

Pay 2 per cent. Quarterly A Liquir lnvestment . Large. and Growing Surplus lnsures Abs o I ute Safety. An. old· esi;ablished busi· ness, wlth resources of · over One Million Dol· · Iars. Any sum may be invested from. $100 up Ask your bariker or any business man

HOME A wnings add charm to the home as well as protect draperies and rugs, and protect you from the of the summer sun. We 1].ave a wide range of patterns from whic~. to make your selections.

I. M. LARSEN & SONS Established 1888

Main 141

€0LU!4B SKANDINAVISKE PLATER ET STORT UTVALG AV SANG- OG MUSIKSTYKKER AT VÆLGE FRA de siste og mest populære:

livet samman Karlstadtosera ....................................Vals Styrmans-V al sen ..................................... " ............................. Hatnbo

velkommen til aa komme inn og hØre en av disse eller· hvilkensomhelst anden.

Western viking v 2 no 30 jul 25, 1930  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you