Page 1

A. Bjerkeseth, Editor Subscription: ,One Year ...........•........ $1.00 To Norway ................... $2.00

.FREDAG. DEN

18. JULI, 1930

Metodisfernes Epwo:rth League Institute og Leirmote paa Vasbon Island Iaar i likhet med tidligere aar arrangsjerer Metodisterne sit Epworth League Institute og en serie leirmØter i Beulah Park, Cove, Vashon Island. Møterne holdes i tiden fra mandag 28de juli til og med sØnclag den lOde august.

I de vakre omgh.;elser ute paa Vashon Island har man den allerbeste anledning til aa forene det gavnlige med det behagelige, hvilket ogsaa tilfulde fremgaar hensikten er. Vi gjengir nedenfor programmet for saavel Institute W eek som leirmØte:

"Den lille landskamp" Blandskampen mellem Sverige og Norge i Sarpsborg blev ogsaa et 6-3 nederlag for de norske farver. 7000 inennesker var tilstede og saa norskerne lide et nederlag her og~aa. ~undsen-rykte.

juli: I anledning av ei1 · fantastisk meddelelse fra Canada om at Roald A_mundsens lik blev fondet av eskimoer

NORGE NR. 5- SOM B0NDET 0GET SJØFARTSNASJON [ TIL STIKL TAD Norge er rykket op paa Ste plassen blandt verdens sjØfartsnasjoner. IfØlge opgaver pr. 1. juli viser det sig at den norske handelsflaate i fØrste halvaar av 1930 har hatt en nettotilvekst paa 42 fartØier eller 162,000 bruttot?ns. Flaater er nu kommet op i 3.5 millioner bruttoton. Der er for tiden under bygning for norsk regning over 1 million ton. Fraktmarkedet har i den siste tid_ vært slapt. I slutten av juni var 75 norske baater paa tilsammen 250,000 ton oplagt.

Nidaros 23. jun1 : "Bondetoget til Stiklestad" var saa heldig med været som noen kunde .Ønske det. Kan det overhodet snakkes om at noe manglet i saa henseende, saa maatte det være en liten regnskur om morgenen, saa stØvet paa veiene hadde lagt sig. For det laa som en endelØs graa , skyslange mellem byen og Verdal i hele gaar. Saa stor som biltrafikken var, vilde vel forresten stØvet være hvirvlet op igjen temmelig fort, selv om det hadde taatt en dusj fra morgenen. . Toget marsjerte til klingende spill op gjennem dalen, og flere sluttet sig til efterhvert. Kl. 2 marsjerte teten frem under Olavs haugen. Men det varte lenge f.Ør de siste bønder kom paa plass. Veien krydde av folk lenge efter at bannerne var plantet i jorden under haugen. Da alle var naadd frem og hadde funnet plass i bakken, var sikkert 10,000 niennesker samlet.

I

Det blir ingen Lock-out

BEULAH PARK

PROGRAM FOR BEULAH PARK LEIRMØTE Møtet holdes om Gi1d vil Mandag 28. Juli til over Søndag dens 3. August DAGSPROGRAM )VIorgenandagt .... "........................................................ 7 :00- 7 :45 Frokost ·····---·-····--···--·-········-·-··-··-····---···----···--····-·---······ 8 :00Bibellæsning :00-10 :45 Norsk Præken "." ...... " .. " ... "."."."" ........... " ... "" .. " ... 11 :00Middag :15Bib-elstudium ""............." .."""""."." .. "" ... " ...... "."." .. 3 :00- 4 :00

7:45-

· Onsdag Aften-Engelsk Prediken .. "" .... ""Gustav A. Storaket Torsdag F ormicldag__:Prediken " ............. " .. " .... "."."".A. Rogne Torsdag Eftermiddag, 4 :00-5 :00.. "Kvindeforeningens mØte. Torsdag Aften-Prediken ....." .. """... ""."" ... Gribert Andersen Fredag Formiddag-Prediken ... ".".".""."" .. "".L. C. Knudsen Fredag Aften-Prediken ." .. "".""."".""." .... " ..... A. Christensen LØrdag Formiddag-Prediken ......... " ... " ............ L. C. Knudsen L}.frdag Aften-Prediken ." .. "" ......... " ... " .. " .. "" .... F. A. Scarvie Søndag Formiddag, 9 :45-10 :30 Søndagsskole. Søndag Formiddag-Prediken "." ... " .. ".".. "." .. R B. Langness Søndag Eftermiddag --·--··--··-··---··-·--·-----·-·-------····-------H. P. N elsen SØndag Aften-Engelsk Prediken" .. "." ......... " .. H. 0. Jacobsen Mulige Fora:ndringer forbeholdes. R. B. LANGNESS, D. S.

DAILY SCHEDULE OF INSTITUTE WEEK AUGUST 4TH TO lOTH, 1930 7 :00Rising Bell. 7 :30- 8 :00 Morning Watch .. " ..." ..."."."..........." ... H. Elvigen 8 :00- 9 :00 Breakfast. 9 :00- 9 :40 Life Service "." .. " ............ " ... " .. Martin T. Larsen 9 :45-10 :25 Stewardship """ .. " ......... " .... " ... " .. R. B. Langness 10 :25-10 :40 Recreation. 10 :40-11 :25 English Bi ble Study""Mrs. Bowman, Miss Nye 11 :30---12 :15 Epworth League Methods" .. Miss Naomi Nelsen 11:30....:.-12 :15 Norw.-Danish Bible Stucly.. ".".H. E. Andersen 12:30Dinner. Intsitute Council and Faculty to meet right after dinner each day. 2:3ChDirected Recreation.".Miss Mabel L. Bergersen 5:30Supper. 7:00- 7:45 Christian Citizenship.. "" .... "" .. "Miss Clara Berg A Study in the Book of Ruth. Evangelistic Service. Retiririg Beil. Lights out, quiet i.n camp. FOR CHILDREN 9 :00-10 :30 a. m. Daily Bible School. Mrs. G. A. Storaker and Mrs. H. Elvigen. Monday evening service in charge of the Registrar and Dean. Introduction of Faculty, explanation of rules and "get acquainted." Supper to be served after Seattle boat arrives. Classes start Tuesday morning, August Sth. "fuesday evening............... " ... Rev~ R B. Langness, Dist. Sup't Wednesday evening ··-·····---··-·-···-:···----····------Rev. H. P. Nelsen Thttrsday evening --·---····-··--··--·-·-··--·--·~·-Rev. Gribert ~Andersen Friday evening ·'--·---··-·-·--·-·---·-·'··-.····-··-----··--~Camp Fire Service . Saturday evening .. " ..... " ....... "Life Service, Martin T. Larsen SUNDAY 7:30....:.- 8:00 Morning Watch. 9 :45-10 :30 Sunday School. 10 :45Sernion, Dr: E. M. Randall. 2:30- 3 :30 Y. P. Rally and presentation of certificates. 7 :30Closing Service. Deari, Gustav A. Storaker.

Oslo 7. juli: Konflikten i papirindustrien er bilagt, idet arbeidet ved Kongsberg tresliperi er gjenoptatt samtidig med at lockout-trusselen er tilbakekaldt. Lockouten vilde eventuelt ha berørt 11,000 arbeidere.

En trønder og en blaahai !

Man kjender ordsproket som Dikterlønn til Svein Moiren sier, at der skal minst en kule til en trØnder. Nu er det beOslo 25. juni: Styret for vist av trØnderen Oskar Matt- Norsk bokmannalag har sendt sith i Brooklyn, at selv ikke kirkedepartementet en henstilen blaahai ha,r nogen chanse ling om for kommende storting naar den gir sig ikast med en aa foreslaa dikterlØnn for Sven trønder. Oskar Mausith var for- Moren paa næste termins budJeden ute og svømte ved Mid- gett. Styret uttaler at Sven land Beach, ·Staten Island. Han Moren staar saa hØit som rohadde tat en lang svømmetur manforfatter, lyriker og fortelutover og var paa veien inno-1 ler for barn, at han fullt ut fover, da han like ved . stranden tjen~r aa faa plass blandt de opdaget at ha1: -;i:ar 1 se~skap ! statslØnnede kunstnere. med en blaahai. Hvad gjorde -----------

Isaa

SØNNER OG DØT AV NORGES U~fflUKT

Mausith - besvimte han? Neida, han stanset tidsnok til at

grabbe den fem fot lange hai med bare hænderne. Kampen var ikke lang, men bitter. Og Til "High-Dive" ved Surprice blaahaien blev snytt for en hvit Lake søndag 20de juli. mandsstek, for trØnde1;en simpelthen kverket den. Idet vi atter minner om Sønner og Døtre av Norges utflukt,

BEDRE TIDER I NORGE

fø:·st~:01nmende s~ndag

.11

] Oslo 9. juli: "Creditreform"s ' opgaver viser at betalingsforholl elene i Norge for 1. halvaar 1930 er bedre enn de har vært de siste 10 aar. I bladets kommentarer heter det at forretningslivet synes aa være kommet over i normale forhold.

'Fedrenes. avlakte parykker' HØiesteretsassessoren Hagerup Bull uttalte fornylig angaaende de mange navneforandringer: "Hvad er det ogsaa for noget dette her? Absolut at ville ifØre sig fedrenes avlakte parykker? Jeg maa virkelig si med BjØrnson, at smaa er vi, men mindre gj}6r vi oss! Hvad er det for noget? At gaa og rote og grave 1. disse brramle bo·reiene for aa finne naget som kan pusses op og sættes inn i bestestuen. Vi nordmenn skulde ha bedre ting aa t; oss til !"

Ulykke paa Sørlandsbanen

til f'_HiD1ve ved Surpnce Lake, gjenvir vi nedenfor et rids av programmet som starter kl. 2 em.: "Ja Yi elsker" synges unisont av forsamlingen. Velkomsttale av komiteens formann, Harry L. Hansen. Kort tale av mrs. Aalbu, pres. for Døtre :;!V Norges storlosje her paa kysten. Optræden av herrerne LindØ og Lindseth med komiske sange. Kort tale av Andre·w Andersen, pres. for losje Leif Erikson, Seattle, Wash. Programmet avsluttes med avsyngelsen av "Amerjca." Umiddelbart efter programmet gaar man over til dagens idrettsøvelser, som byder paa et avvekslende program for baade gutter og piker og voksne. Dansen begynder kl. 5 præcis. Hugo og Nina spilkr. Kaffe, sukker og flØte serveres fritt i tiden mellem kl. 12 og 1 :30 middag, samt fra kl. 5 til 6:30 aften. Parking 25c. Der er den beste anledning for at svØmme og ro. Kom tidlig, ihvertfall ikke for"'. sent til aa . faa kaffe kl. 12. For de som ikke har automobiler er der anledning til aa komme ut med "bussen" som o-aar fra 15. og Pacific ave. "' Ta hele fai~ili~n med og bli med paa aa ttlbrmge · en hyggelig dag ute ved den vakre Surprice !..:ake. ________,__,....

l

Kristiansand 23. juni: En av Oslo-arbeiderne ved S.Ørlandsbanen, Robert Gulbrandsen, kom i formiddag stykt tilskade under arbeidet i Greipstad. En stenblokk lØsnet og falt over ham. Han fikk det ene be1: l~appet, av ovenfor kneet og .ftkk b.rys!:t klemt. Han blev 1bragt bl R:hnikken i Kristianssand hvor han straks ·efter avgikk ved dØden. ($;ulbra11dsen var arbeidsformann. Han var 43 aar gammel og ef- i terlater sig kone og to barn. førstkommende.

I


Forstklassigt arbete

MODERA'I'A PRISER

il25 Tacoma Avenue Tapre· unge damer Mysen 17. juni: _Ved 5-tiden i eftermiddag gik et kraftig tordenveir over de Østre distri,kter her. Lyi1 et slo ned i en stor furu i Svarverud-sko~·en som tilb hØrer kaptein Hanebprg, Herland. I det tØrre vær blev skogbunnen antendt. Folk fra RØdenes var ele fyfrste som opdaget ilden, og der kom straks mannskaper baade fra RØdenes og Eidsberg. I lØpet av en times tid lyktes det aa begrense ilden. brent en 4--5 maal

Forleden holdt en ung mann po,.a· aa drukne ved Skistad i Bunck~fjorden: En ung dame, frØken Aase Nielsen, ·hev sig ut og fikk halt ham til lands. Den . tapre tmge,.. dame er tidligere Norges mester i svømning. · En liten gutt PC:a 11 aar padlet forleden omkring i en kano paa en badegrunne ved DrØbak. Han kon;i ut paa dypet og kanoen veltet, saa han blev liggende i vannet og skrike om hjelp. En smaapike, som badet paa samme sted, svØmte resolutt ut fil ham og fikk ham til land. Den kjekke lille redningsStyg bilulykke mann heter Solveig Lorentsen og Kongsvinger .22. juni : En la er bare i3 aar gammel. stebil med 17 passagerer skar lØrdag ved 8-tiden om kvelden Meget bjørn i Lærdal ut av veien i en sving ved. San der stasjon. ChauffØren bremFra Lærdal meldes til "Berset haardt hvorved bilen veltet. gens Aftenblad" at det er meEn ung dame fra Lilleaker, An- get bjØrn der nu. Iaar har man .na Hulleberg, kom under bilen sett S bjØrner _ 1 binne med 2 og blev drept paa stedet. For- unger og 2 voksne. Flere sauulykkec~e var 23 aar gammel. er er revet ihjel, og jegerne er De Øvnge personer kom uskadt travlt 'beskjeftiget for aa faa has fra det. Ulykken skyldes efter paa bjØrnene. hvad der, meddeles rett og slett et uhell. ~

Druknet i Nitelven hjem til j til

Lillest:rØm 24. juni: En sØrgelig drukningsulykke hendte i Det var oprinnelig meningen eftermiddag i Nitelven, idet en at Bernt Balchen skulde kom13 aar gammel pike, Astrid Kristiansen fra .Lillestrøm, omkom under badning. Det var en hel del badende i elven, da plutselig den lille pike gikk tilbunns. Def antas at hun har faatt krampe. Hun blev funnet en tid efter, men alle oplivningsforsØk var da forgjeves.

Skogen brenner! Forleden opstod brand i skogen i Tinnesaasen ved N otodden. Ilden bredte sig med voldsom fart i den kn11skt9frre skogbunn. Den blev . . dog heldigvis snart opdaget, og; det lyktes aa begrense den efter at et mindre areal var brent. Ca .. 200 maal skog, tilhØrende Mastebogen Skogselskap paa Fiskum, er forleden herjet av .brand. De brente strekninger ligger i nærheten av Hakavik kraftselskap. Skogen, som tildels var meget verdifull, er assurert i Skogbrandselskapet. Branden skyldes uforsvarlig kaffekokning.

Arbeidet ved Kistefoss Drammen 23. juni : Kistefoss tresliperi som har staatt i' den senere tid paa grunn av rabeidsnedleggelse, optok imorges driften med 75-80. mann . Gas paa maven. Fru N. Bruinix fra Newark, N. ]., skriver: "Jeg var altid besværet med gas paa maven og halsbrynde, og var ofte ikke i stand til at gjØre mit husarbeide. Dr. Peters Kuriko har git mig fuldstændig lindring." Dette velkjendte urtepræparat er med rette berØnit som en medicin for maven. Den forØker utskillelsen av mavesaften og retter paa de organiske funktioner. Den burde ikke mangle i noget hjem. Den er ingen apoteksvare, men faas kun fra lokale agenter, der ansættes av dr. Peter Fahrney & Sons Co., Chicago, Ill.

ulykke En

AGG/DE

TRYCKNIN "William Boot" opgit Tromsø 23. juni: -

Ishavsfar-

ansees n.u for totalt for-

Naar De behøver tryksaker, enten de~ gjælder et visitkort, en bok eller hvad som helst inden branchen, - . husk at vi er beredt til at staa til tjeneste med moderne maskiner og redskap. Samvittighetsfuldt arbeide og prompt ekspedition.

Puget Sound Publishing Company Telephone Main 2520

t1l'~t'ban fømme~

bet fig,

at faa mange <51Jgb1.1mme, f om tilf11nelabenbe f)ar ti:obret lierpmte·2reger~ ~nnft, giber efter for ben rolige $nb\lid• ning ilf et fim~eU .s,?u~mibbel fom !'~. Pd~~~

• ftl't

"


Ingen hjælp blir overset. det som en ·av vore p !ikter at staa til Øieblikkelig tjeneste. Det ·mener at vi maa staa færdige til at yde tjeneste til enhver tid - dag eller nat. Det mener at vi maa kunne yde hurtig og paalidelig tjene, ste, og vi gjØr <let. 11

0\{a~imum i:n Se,wice 11

CM.odestly Prioed Pltone ~'1145

her? og bær, soin i Her adles vort sind ! Her frigjØres vor aand ! I skolen, i stat og i kirke. ':.Det erlige ::;ind, og den flittige haand skal her finde lØnnende virke. Fryd, fremgang og fred har sit utspring hos os. Vi er for alverden en lykkens kolos, vel elsket frykt,et av dem alle. glæd du borge1•. og tak ·nu din Gud, som godt gir dig over al maate. Slut nu med din syten, den bærer jo bud ·om et vegelsinds taapelig laate. Besid nu det land, som Vorherre dig gav, og bli elet en borger grundærlig og brav, saa blir det godt og vel i alle maater.

læserne nok selv bemerker, som han so godt kann gjeragjev $2000 for nota mi og soleis vert frelse-engelin min. Med vyrdnad, S. GARBORG

UEN & SELVIG PHARMAOY

skuldlaust eg kunde. Etter matin visste eg kje orde

SKANDINAVISK APOTEK

Recepter er vor apecia.lltet Agenter for ~ALUBRIN,

HA:SSELROTS JERN· VIN og FLUSS PhASTER .

MAIN 7314 1026 Tacoma Avenue South

-

eit par god nott, seg upp, kvinnfolki glei ttfr kjØkkin og kararne vart att i stova og biblioteke. lVle snakk'l 11111 maalsaki, m. 111. Lars Fedt og eg fikta for. nynorsk,. eir. Mohn imot. · So kom Halvorson læande med breve mitt. Han las hØgt det han vilcle av det og rista og um skok av moro. De veit kor bo·odt han kann læ naar elet gjæld paa.

* * *

Garborg har ogsaa sendt oe en avskrift av sit fornØielige brev t.i.1 Halvorson, som i pai;antes bemerket er vel beslaat med denne . verdens gods og guid. Det fremgaar av brevet at Garborg har tilbudt Halvorson at Er her" nokon . svikar som Ii- l kjØpe fra ham en eiendom og k,.ar. aa. verta kalla lygar? et værdipapir; mens Halvoreon No skal de faa lesa um ein har svart "I cannot do that." , , Dette svar er d~t altsaa Garborg "blod paa tand", eller som Halvorson sier "indblæser den "onde aand" i ham, for S. begynder sit brev til Hal-

styre seg um. · seg ved sjØl ve. gudin sin inn i styre. Dei er so godt trudde <lei vert valde, men likavel skal der sverjing til. Og endaa svik Av. korrupsjon er her

at

"My dear Fri end Mr. Halvorson! Are you aware tl1at you are a"G . .-d . ·''-liar? If not, allow me to convince you of It.

det ..igjen: "You have helped me a good deal, there's no denying that; and I thank you very much for it. But when you have had a chance to save me from econoniic disaster or serious difficulty, and tbat without 1 loss, everi with the possibility and likelihood of

-

-

-

TEGN EN ABONNENT .TIL EN SLEKTNING I NORG De har sikket en slektning· eller ven i Norge, som sætte pris .paa'· at motta \Vestern Viking hver uke. Hvor for ikke tegne en abonnement for ham eller hende? Bladet til Norge koster kun $2.00 pr. aar. Vi tilbyder desuten for hver Norges-abonnent bladet frit · til Dem (eller hvilkensomhelst adresse her i landet) for et halvt aar -

6 maaneder.

Er De allerede abonnent kan De paa den maate forlænge subscriptionen med et halvt aar ! Fyld ut med tilbØrlige navn og adresser nedenfor, eller benyt en lignende fonn, og send ind til vort kontor.

For vedlagte $2.00 Ønskes "Western Viking" sendt til fØlgende adresse i Norge for et aar: NAVN: ADREJ.SSE: .....................••.........•...•.................. · De tilbudte 6 inaaneders fri-subscription sendt under fØlgende adresse:· NAVN: ...........•.......................................•......... (Deres eget navn eller hvilkensomhelst person i U. S. A.) ADRESSE: ................••.........••..•.•••••.. · • • · · · ··· · · · • • ·•· ·

Al SLAGS TRYKNINGSARBEIDER UTFØRES HURTIGT OG BILLIGf


STERN

BADEDRAGTE De bekjendte

,_N_v_·_H_E_T_E_R_. .A V 11

JANTZEN

TEATRENE

and

W I L-W IT E -BADEDRAGTE $5.50 $6.00 Andre

hel-uld badedragte til

$3.95

DICKSON BROS.

co.

1134 Pacific Ave.

NORD ND TEVNE 4. OG 5. OKTOBER Nordlandslaget i Tacoma har planer om et stort stevne for nordlenninger i Washington her i Tacoma lØrdag 4. og sØndag 5. .oktober fØrstk. En komite er allerede nedsat og i virksomhet med forhaandsarbeide for dette stevne. Det blir en "innendØrs" tillstellning av hensyn til den, som kanhe1111e vil vise lunefull paa den tid av aaret. Et godt program kan man være sikker paa, men detaljerne er det selvfØlgelig for tidlig at kunne meddele nu. Hensikten med denne sammenkomst er imidlertid aa samle saa mange som mulig av de tusener av nordlenninger vi har her ute paa vestkysten, og for aa gi vore Alaskafarere anledning 1.il aa være med, er tiden sat til 4. og 5. oktober, da man kan vente de fleste av dem tilbake fra fiske. Vi skal senere bringe nærmere wedclelelser fra komiteen som arbeider med dette stevne, efter.hvert som sakerne utvikler sig.

t.lnftD[f JUil In Da~ ~TfUNC 11U .:J=.:J I U" Kjære Sambygdinger:Da det nu lakker til den, paa .ste ste\rne lJestemte tid for Sl

vort stevne iaar, sØndag 3. aug., saa vil vi bruke dette som en paaminnelse om at komme til dette stevne. . Vi har hat det riktig hygge 11g -paa de siste aarlige stevner og vi hactper at stevnet iaar vil bli større og bedre enn de forrige. Det kann vi opnaa derved at alle Nordfjordinger som bor saa nær og er interessert, kommer -med. - Kaffe, sukker og flØte serveres fritt, men ta med en velfyllt matkurv. Husk tiden: s9'11<lae~ den 3. aug., oe~ stedet: Pt. Defiance Park, Tacoma, Wash. (by the rustic bridge.) Stevnet begynner paa formiddagen og boller paa hele dagen. Programmet med taler, sang og musik, begynder kl. 2. Lat os ikje forfederna glØima under alt som me vendar og snur, for dei gav es ein arv til aa gjØima, " re end n1a11ge "I'l tru som er 8 t l"r · ' · Saa haaper vi at Nordfjordingerne paa Vestkysten møter frem mandsterke og tar eieres venner med til en hyggelig sammenkomst i den skjØnne Pt. Defiance Park. A. A. I.10EN, Pres. L. S. VEDVIOK, Sek.

Blue Mouse: Fra og med idag forevises paa Blne Mouse "The Man, from Blankley"s med John Barrymore i hovedrollen. Stykket representerer særdeles "elever comedy". - Øvrige kjendte skuespillere so m tar del i stykket er Loretta Y oung, William Austin, Albert Gran, (bergenseren), Emily Fitzroy, Dick Hlenderson, Edgar Norton og mange flere.

5

IK ING

~~1~1~L INTERESSE

Vi er taknemlig for alle meddelelser av nyhetens interesse. Send et brev eller brevkort adressert til 1125 Tacoma Ave" eller benyt telefonerne: Broadway 3435 eller Main 2520. Naar din ven eller nabo har fødselsdag eller selskap i en eller anden anledning - la os vite det! - Skriv kort og greit! Om ikke stilen er helt 100 pct" spiller ingen rolle! - Meddel os nyheten, det er hovedsaken.-Red.

I

*

.

.

en hyggelig eftemud-1 skelig problem. at avgjØre kvinder ute. Den 20de aug. vil dens al eler nutildags. Selskapet der bli utflukt igjen. tilbragte imidlertid en særdeles * * * hyggelig aften. Tilstede var: M C M h" Messrs. og Mesdames: B. Norr. og mrs. · .at isen og mr. og mrs. S. Glundberg med stad, G. Nilsen, P. Steiro og fafamilier tænker at en tur til milie, N. Steiro og familie, E. Long Lake, Olympia, hvor de Ri;::e og familie, C. Rise og faakter at, tilbringe noen dage. milie. 0. K. Hansen og R. Pe* 0 k B s· * * dersen, . Er sen og . 1vertMr. og mrs. J. Friberg samt sen med familie, 0. A. Hansen, mr. og mrs. C. H. Jacobson av \V. L. Hestnes, W. L. Bronow, bilte til Medford, Ore., H. Marckusen; Mesdames LuclsØndag og kom tilbake onsdag vig Nilsen, Henry Nilsen, Johan kveld. De hadde da kjort ialt Jacobsen, I. 0. Hansen, S . A nca. 1000 mil; fin tur, men nok- dersen, C. Tofte, C. Hovland, saa varmt, sa de. Sara Moxness; Misses Hariet * * Markusen, Pearl rEvans, SolMr. Christ Norstad, "pay- veig Hansen, Moxness, Myrtle 111 aster" 1· U. S. Navy, vei1 tes ti'l Hansen samt mr. S. DeschingBremerton med en av Uncle ton og M. Nilsen. Sam's destryoere en av dagene. * * * Han kommer til at bli i BreDen Norsk Luth. Frikirke, 15. merton for et par uker. Hans og syd K st. H. P. Halvorson, familie m,Øter ham der. pastor. lafte~ fredag kl. 8 vil

*

* * * M C H J '-r. og InI·S. • • aco~on, 5422 So. Yakima, har for tiden besØk av mrs. Augusta Blomquist fra New York. Hun kommer til aa bli her et par niaaneder.

* * *

MADAME GRACE

O·Ch

P"" ,,.,.,inn <>v il"n · "kst"n.rn•flinmrfl fi.

I~1 ~-· 171-;~i~ ·(ue~1~ 11 g: lmannsorkester) var

Strømsnes' en~ stemningen for fortsat dans og komiteen fant det derfor raadeligst aa faa spØrsm:aalet avgjort ved publikums avstemning. Dette blev gjort og resulterte i at dansen blev besluttet fortsatt med stor majoritet. Det viste sig da at de faa som stemte for nordlandske ringleke ogsaa fant fQrnØielse i dansen, saa ingen misnØie opstod. KL 12 samledes alle i leiren og lot sig smake den duftende nykokte kaffe og lækre nordlandske delikatesse specialiteter. Da baade tunge og mave var tilfredsstillet begynte man aa synge norske folkevise og sange, hvilket gikk lett og livligt og var da den eneste forstyn-else av nattens still1et. ·Mellem hver sang kunne man høre applaus runt omkring i skogen. Den lmnstige mid· nattssol fungsjerte fortreffelig og uteblivelsen av rnaaneskin i dobbelt forstann, forringet ikke idyllen. Kl. 1 var der opbrudd og en halv times tid efter var alt stille i leiren. Komiteen har da ingen rede paa hvad foregik i eller utenforsom leiren inntil hverken søndag morgen

KVINESDAL

PICNIC

avholdes i Pt. Defiance Park søndag den lOde auguo:t. MØtestedet ,blir op paa bakken ved den store log-bro. - KvindØler ved Puget S'ound bedes berede sig for denne utflukt og komme og tilbringe en hyggelig dag. Komite.

2 for 25c

YTT

~OW! JOHN BARRYMORE 111

"THE MAN FROM BLANKLEY'S

BLUE MOUSE

*

* *

*

5c, lOc

TEATER-

FOX RIALTO Starting Friday: Parkland luth. kirke, M ..F. All talking l,comedy-romance Mommsen, pastor. søndag en"THE SOCIAL LION" gelsk gudstjeneste kl. 9:30. with Jack Oakie in his first Norsk kl. 10 :30. Starring picture.

* * *

Den regnløse aarstid er her ~~~--·----------­ nu og vanding av haver og græsplæner hØrer til dagens orden i Parkland. Starting Saturday:

FOX COLONIAL

* * *

"THE BLASE 0 GLORY"

En\ ilde~and herj et · forrige onsdag aften hos mr. og mrs. Larson, Johnson st. Deres hjem blev fuldstændig Ødelagt.

Starring Edie Dowling and Betty Compson.

* * *

NYHETER AV INTERESSE

Mr. E. B. Ellingsen bygger for tiden ny garage, istedetfor den ga!nle som for en tid ::iden brændte ned. V ed samme an ledbrændte ogsaa en person])i'l

nu

og en truck. Begge bile er blit erstattet med nye.

for det norske publikum burde De altid meddele "Western Viking.'' Send et brevkort, adresse.rt til 1125 Tacoma Ave., Tacoma, W.ash., eller benyt telefon erne: Main 2520 eller Broadway 3435.

le1;~~~~~~~~~~~~~~

* * *

SPAR OG HA!

Mr. Geo. Knutson Sr" har beav slektninge . fra Syd Dakota denne uke. • * *

Anledningerne n1elcler sig nam· man minst venter dem. Hvorvidt De er istand til at benytte Dem av dem, beror paa om De har været klok nok til at spare nok.

*

Mr. og mrs. John Anderson har for tiden besØk av deres professor And.ew;on fra Cottonwood, Minn.

* * * Mr. og mrs. Antonsen og mr. og mrs. E. B. Ellingsen besØkte mr. og mrs. SØrvold Poulsbo

Det er overraskende hvor hurtig pengene vokser paa en · 1 1 sparekonto - uanset hvor iisbte weer~-e:,~c,. * • te belØp der spares naar of · kun et 1 )estemt belØp blir spaBerry picking is the order ret til bestem te tider. the day. ----------

*

I'

I. O. G. T. .. "Western Skand. storlosje avholdt sitt aarsmØte lØrdag Ste juli i Seattle med den norske losJ· e Baltic som arransjØr. Der mØtte representanter fra Seattle, Spokane og Portland. Valget av nye embedsmænd hadde saadant tltfald: Chilberg, Seattle. V .T.-Anna LandstrØm, do. do. C. Spjut, Everett. I.F.U.-Frances Sahlin, Seattle Dahl, do.

pastor Nils F. WfalØff fra Oslo, kl. 8. søndagen tilbragtes som en Norge. tale. Kom og lyt til hviledag i ordets rette forstann idet . budskapet o.m synd og naade. - spisning, drikking og hvile utgjorde f kl 8 n<t d det vesentligste av programmet. LØrdag a ten · ml" e ve pa- Veiret var godt, men solen turde stor Wisløff. Der blir sang ~,ed liksom ikke driste sig ut av skyene, hvert mj.'lte. SØndag kl. 10 AS saa der blev lite av !lvØmningen. Ut • norsk gudstjeneste, pastor Wis- paa eftermiddagen begynte publikum: derfor aa spØrre efter dans. Komi· lØff vil prædike, Solosang, samt teen fant det da heldigst aa gjØre en kvartett sang. SØndag eftm. kl. liten forandring i programmet igjen 3 vil pastor WislØff tale. String saaledes at dansen begynte kl. 4.30 bandet synger. søndag aften istedetfor som tidligere bestemt kl. kl. 8 blir siste mØte og det blir 6. Da komiteen endnu ikke har mot'k tat noen bebreidelser gaar man ut paa enge1s1{ me el præ d 1 ·en\ rav fra at alle er vel tilfreds med ar· Gerda Mortcn.J30n, Dean of 'Tv o- rangemanget, og vil komiteen derfor , men av Augsburg College, Min- rette en hjertelig takk til alle som neapolis, Minp.. Torsdag aften bidrog til den gode stemning, samt ' foreslaar for laget at den blir ·av· 1~ 1. 8 bø nnem Øte . skediget - med takk.

Mr. B. Norstad mottok forleden meddelelse fra Bellingham, at Josef M)•er, var ved dØden. Mr. Myer var med en s"'sterdatter av mr. Norstad. ;u Ht111 d"'de i a.1Jril Of!' l" ~ nu er altsaa ogsaa manden dØd. Spiritualist Minister & Medium De efterlater 4 barn, 3 dØtre og en gut. fan d t Readings daily sted under stor del* "No problem to serious" tagelse. Mr. og mrs. Norstad Zion luth. kirke, So. 59. og reiste til Bellingham onsdag. Thompson. A:rndt J<.4. My1hre, W ork guaranteed * * pastor. SØndag kl. 11 form. enForrige tirsdag aften var en gelsk gudstjeneste. Solo av Main 4797 715 So. M St. hel d~l fra den norske metodist- mrs. Joseph Johnson. Kl. 8 afkirke ute og besØkte mr. og mrs. ten, n:orsk ved pastor Wisløff. Martin Pedersen paa Pacific ave. Pastor \VislØff taler ogsaa manNYHETER AV INTERESSE De BesØket var ianle(!lning at dat- dag aften. The Ladies Aid Sofor det norske publikum burde altid meddele "Western Viking." teren i huset, Helene. for kort ciety mØter i kirkens parlors Send et brevkort, adressert til 1125 onsdag eftm. den 23. juli. Mrs. · Tacoma Ave., Tacoma, Wash., eller tid siden feiret bryllup. benyt telefonerne: Main 2520 eller dom og ældre fra kirken, hvor L. Larson og mrs. L. Jacobson 'Broadway 3435. -f"'• • hun i mange aar har været ak- serverer. BØnnemØte torsdag afABONNER! - - - - AVERTER! tivt medlem, mØtte frem ved ten kl. 8.

SANTEX-CIG R

Pastor F. Wisløff· fra Oslo, som i disse dager opholler sig i Tacoma,. taler fredag og lØrdag aften samt sØndag form. og eftm. i Den norsk luth. Frikirke paa 15. og K st. Alle mØter blir i det norske sprog. søndag og mandag aften taler pastor \i\TislØff i Zion luth. kirke paa So. 59. og Thompson ave. Pastor WisIØff skal være en meget dygtig taler, og alle som har anledning anbefales at gaa og hØre den begavede pastor.

denne anledning. Mange vakre presenter blev overrakt brudeparret ledsaget av de beste Ønsker for fremtiden. Brud og brudgom takket hjertelig for opmerksomheten. De kommer forelØbig til at bli boende i Se* * * * Fox Rialto: attle, men deres mange venner NORDLANDSLAGETS UTFLUKT "The Social Lion" forevises her haaper og Ønsker de snart næste uke paa Rialto med Jack maa komme tilbake til Tacoma. Ved Nordlandslagets siste møte Oakie i hovedrollen samt Petite Imidlertid Ønsker vi det un!!e leverte hr. Strømsnes paa komiteens ~ vegne fØlgende rapport: Mary Brian og Skeets Gallagher par, mr. og mrs. Handley lykke Nordlandslagets 1St. Hans utflukt i andre roller. Stykket er me- til.-En deltager. den 21de og 22de juni 1930 var efter get morsomt. * * * komiteens mening en meget vellykket * * Naar De behøver klær eller begivenhet, og alt gikk efter det Fox Colonial: undertØi, lue eller hat, saa gaa vedtattte program med en presisjon Eddie Dowling, forfatter som kun nordlendinger er istann til og in dom J etland & Palagruti, 912 aa arrangsjere det. Lørdag eftermidmusikalsk komiker vil bli set og Pac. ave" og se hvad han har dag kl. 5 innfannt komiteen sig paa hØrt i "The Blaze O'Glory" som at byde av fØrsteklasse::: klær. utfluktsplassen og begyndte aa ordforevises paa Colonial fra og Husk ogsaa, at hvis De kjØper ne tingene, saasom rengjØring av med IØrdag. Bett)' Compson er borde og be.nker, samt ordning av en dress hos J etland faar De ogsaa en av rollehaverne samt samme i en felles leir, fyre i koke· aldeles gratis en blankett eller ovnen, sette op telter og ikke aa for· B. Walthall. A uto R obe.-(adv.) gleme, rigge op den kunstige mid* * >1 nattssol. Kl. 8 begyndte publiku!U aa innfinne sig og flere telter blev opMr. B. Norrstad, 4806 So. M . ·Mrs. P. Baardsen, 4043 Ea. J satt. - iDa den naturlige sol vaT har nu solgt de 4 robaate (la- st" hadde fØdselsdagsselskap for- ganget til hvile hadde man ca. en vet for motor) som han hadde leden. Festligheterne begyndte halv times skumring, hvorefter lHev færclig. En av kjØperne var endog dagen iforveien, og paa satt i virksomhet den lmnstige mid· hvis straaler oplyste leipresident Fitzimmons av Nor- selve hØiticlsdagen, 2. juli, kom nattssol, ren inntil den blev avløst av uatneler baade overraskelsesitjester, tbern Pacific, og ,saavel han ~ rens stvJrste underverk neste morgen. som ele Øvrige kjØpere uttalte selvindbudne og indbudne. Og Kl. 9 lørdag aften blev der spillet meget rosende om Nor stads eler blev moro ela alle disse kom op til dans. sammen. Mr. P. Steiro holdt Ca. i::;o mennesker var da tilstede dyktighet som baatbygger. i!JI tale for anledningen, som blev 11vorihlandt mange representanter * • * . * . Cl . l k fra nordlandslaget "Fembøringen" i sangernes P 1cmc ti 1 ear a e besvaret av gebursclae-sbarnet. ~ Seattle. Stemningen var stadig stisist sØnclag, var ikke netop be- Hun blev overrakt en nydelig gende, og da den ellevte time slog av veirguden, men der buket av ekte norske blomster, blev der spØrsmaal om nødvendigvar allikevel ganske mange som og cle:'uten en hel del vakre ga- \ 11.eten _ av aa gjøre en lit~n forand· moret fortræffelig. ver. En fin kake med 9 lys rmg I programmet. Puhhlmm blev * * da oplyst om at i fØlge programmet * blev plasert paa bordet; nogen var der da slutt med danseri og isteCirkel no. 5, DØ tre av Norge paastod der .var 1 lys for hvert det ·skulle man leke nordlandske ringbadde utflukt onsdag 16. juli til 9 aar, mens andre mente hvert leker til kl. 12, men hadde komiteen Pt. Defiance, Lunch servertes lys var god for 2 aar. Forre- forbehollt sig rett til aa forandre kl. 1 for ca. 30 damer. som alle sten er det jo et særdeles van- programmet efter publikums behag.

Itilbrakte

Hjælp til med at trygge T.acoma's lønningsliste ved at røke

Læserne av denne avis er indbudt til at raadfØre sig med vor Vice President - Carl E. Lindquist - i anledning en sparekonto.

Puget Sound

ro ad y

nk·

C. E, LINDQUIST Vice President og kasserer

Broadway at 11 th (Fidelity Building.)

FOR GODE BILLEDER Ta dine billeder med en: Kodak. Bruk den paalide~ lige "yellovv-box" film, kom til os naar De skal ha den fremkaldt.

NORDMÆND I AMERIKA som Ønsker at fØlge begivenheterne i Gamlelandet bØr abonnere paa

"UKENS NYTT" (Aftenposten's Landsutgave)

V ort

hurtige, paalidelige arbeide med fremkaldelse vil tilfredsstille Dem, elet vil og-

som utkommer i Oslo 3 gange ukentlig og bringer alt nyt av interesse

saa den rimelige pris. Koster forsendt til Amerika Send ind Deres film I

"Western Viking" koster til Norge ;,,,.111111_....,....,..,......,.....................................ll Abonner paa Western Viking! kun $2.00 pr. aar.

Kr. 10 for % aar Kr. 20 for 1 aar Ukens Nytts Ekspedition Akersgaten 51, Oslo, Norge Abonner paa The Western Viking! Kun $1.00 pr. aar frlt tllsendt!


WEST E

---+

HHannan Med "Arendal" ombord. Skrevet for "Western Viking" av A. Bj. ''llllllUllllllllllllllllll''

7Arendal tok kikkerten og holdt den henge for y!in ene. Saa snudde han sig mot styrmanclen: - De har rct styrmand, elet er et lys - et merkelig lys igrunden, men det er vel bare et andet skib. - Et skib i ha\isnyicl ja, svarte styrmanden alvorlig. D~t Yar skimtet av en raket du saa. B·-Jld kursen Arendal; jeg gaar ned og vækker kapteinen. Styrmanclen gik og "Arendal" blev alene paa broen. Hele tiden stirret han skarpt mot det punkt. hvor han hadde set lyset. Pludse1ig saa han igjen og nu ganske tydelig et skarpt lys som en strek mot himmelen. Der var ingen tvil længe1-. Straks efter kom styrmanden tilbake. saa det igjen styrrnarnl, og denne gang ganske tydelig. - Allright Arendal. Kapteinen vil straks bli oppe. Vi faar holde ned mot havaristen og se hvad vi kan gj9fre. Bare sjØen vilde lægge sig noget. Et par minutter efter kom kapteinen op. H vad nyt styrrnand? "Arendal" saa igjen en raket, mens jeg var nede. - Se, der har vi det igjen! ropte Arendal.· En lysstripe viste sig igjen mot himlen og alle tre kunde se den tydelig. Idet samme h~rtes ogsaa et brØl fra bakken, hvor Thorvald :gik yakt. Han hadde ogsaa set raketten den!H' gang. Kapteinen grep kikkerten og stirret længe utover. Saa sa ha!l: - Det vil ta os to-tre timer fØrend vi rækker ued der. Til den tid maa alle mand være tready. Gi kokken ordre om at mandskapet faar sin frokost hurtigst mulig. Styrmanden gik for at utfØre kapteinens ordre. I lØpet av den næste time var der travelt om bord paa "Hanna.'' Frivakten var blit purret og befandt sig i messen, hvor de lot en kraftig frokost vederfares al retfærdighet; ele visste at der forestod en ha::ird tØrn og kunde trænge 11oget at styrke paa efter tre dage saa at si uten skikkelig mat. Imens grydde det av dag. Baade kapteinen og styrmanden holdt sig paa broen og skiftedes om kikkerten. Styrmanden rakte den netop til kapteinen: Jeg ser hende nu, kaptein. Hun ligger svært lavt og med sterk, slagside. Kapteinen tok kikkerten og stirret en stund : Hun ligger lavt ja, men jeg tror hun vil bolde sig oppe endnu et par timer. 1 "Hanna" holdt like ned paa det fremmede skib med al den fart hun kunde gjpre. Fyrbøterne arbeidet som rasende paa dØrken. Og ·11u var det Nils visste sine kunster. Som en <læmon slet han med skyffel og sleis og syntes :ikke at ænse den forfærdelige varme som slog

UNGDOMMEN OG JORDEN (Forts. fra forr. nr.) Slik som landet ligger foran os, er det ingen tvil om at den norske jord med tid og stunder kan gi rum for dobbelt saa mange mennesker som den nu gjØr, og mere til. De vilkaar som skal iil fra skaperens haand er der. Paa den ene side gir alle de 11jælpemidler vi nu raader over paa mange vis gode vilkaar for i:'n sterkere drift av den dyr-, kede jord, særlig dersom samarbeide med omsætningen etc .• blir utbygget saaledes som tiden kræver elet. Dette vil gi rum og livsvilkaar i bygdene for en større del av slekten som nu voks~r op, og samtidig gi jordbrnket en sterkere stabilitet til at mØte vanskeligheter og stØr;re krav. Smaa-industri, husflid og andre binæringer kan ogsaa styHte under. Paa den anden side har vi de mange muligheter som gaar ut paa at lægge nyt land tinder plogen, ny jord under kultur. Den dyrkede jord i Norge er ikke saa stor. Sier vi at det er 7 millioner maal, saa svarer det bare til omtrent 2 ..5 pct. av hele fanclarealet. Det er lite. Men alle nyere overslag og tællinger gaar ut paa at vi har minst likesaa meget dyrkbar jord trolig meget mere. Nylig saa vi fremholdt fra kompetent hold, a,t det antagelig er tre millioner

ma~ dy~ningajmd bare ~~n

imot ham. In-er gang - han aapnet en av fyrgangene. forstod ln-ad elet og kom det s<easamlt bare an paa ham. ~;kulde ln-er mand bli reddet. J\Iatru:::erne Yar samlet midtskibs og hadde allerede gjort en av lmatene klar. 1Han kunde nu saaviclt skimte konturerne av det synkefærdige skib. Det nir en h;:iat omtrent a\· samme stØrrelse som "Hanna'' og saavidt styr111ande11 kunde se en engelskmand. Sjfforne br~lt over den saa bare broen og masterne. var synlige iblandt_, og den laa saa lavt, at man ventet at den hvert Øieblik skulcle synke. Det blir en haard job, gutter, sa styrmanclen. Hun har vel sine 30 mands besætning, og saa lavt som hun ligger med sjØerne alt jevnt over kommer vi ikke nær hende med baaten. - Falkene ombord har samlet sig midtskibs, meldte kapteinen. som stod med kikkerten. Vi faar forsf6k:e at faa en line ombord og ta dem i redningsstoleri; - nytter ikke at borde hende i denne sjflen og saa lavt sum huu ligger. Ta seks mand i baaten, o;tynnamL to paa hver aare. Hold saa nær som mulig og forsi6k at faa en line omlionL Er der en aY gL1tterne som tror han kan greie at bringe linen ombord? "Arendal" stod enclnu ,-ed roret og hØrte !kapteinens ordre. Han visste godt at hvemsomhelst av gutterne vilde gjØre forsØket med linen, men lrnncle de klare det? Kaptein! Jeg tror jeg kan bringe den linen ombord. Kapteinen snudde sig braat: Jeg vilde ikke engang sende dig i baaten "Arendal" efter den tØrn du hadde med Nils for ikke saa længe siden? Jeg svømmer godt kaptein, og her gjælder det mange liv. Allright Arendal, jeg tror du har den beste chanse. Lykke til! "Arendal" blev avlpst ved roret og nogen minutter efter var baatrnandskapet færdig til at begynde sin vanskelige opgave. Kraftige arme holdt baaten klar av skibssiclen og ved at passe det rigtige Øieblik, kom de heldig fra. Styrmanden sat ved roret, "Arendal" i forpiggen og gutterne slet paa aarerne med sammenbidte tænder. "Arendal" hadde e~1 tynd line om livet, færdig til at hoppe saasnart de kom nær nok og styrmanden gav signalet. Skoerne og trØien hadde han tat av, for ikke at bli •hindret om det slntlde bli nogen længere svømning. Det var nu næsten lyst og fra baaten kunde man se flere mæncl om bord paa det dpdsd95mte skilJ.: De syntes at forstaa hvad deres dristige reclningsmænd . hadde isinde, ti flere av dem gjorde forb<"rf'rlf~L~<"r til ::it ta imot ma!1den med rec!nings1i1wn. - Haaten nærmet sig mere og mere. Pas paa nu, Arendal, og lykke til! ropte styrmanden. Og dere gutter: klar til at vende med elet samme Arendal hopper. Rn haarclt paa styrbord. saa baaten ikke fyldes naar v1 snur. Rolig nu, Arendal! "Arendal" reiste sig halvt op i baaten, saa efter at linen vilde lØpe let ut, og var færdig. Avstapden var ikke længer end 'at han sikkert trodde en bØlge vilde kaste ham helt ombord. Dette var styrmandens beregning, og Arendal

det om madet som hØrte indre Nam dalen til. En stor del av dyrkningsjorden ligger spredt rundt omkring i landet incl til gamle gaarder, og kan paa naturlig vis dyrkes op litt efter hvert, slik som det i stØrre og mindre grad har været gjort tidligere. Paa denne rnaate kan der bli utvei til nye srnaabruk der det trænges. Dyrt og tnngt falder nybrytningsarbeidet paa den norske jord; derfor har statsmakten sat faste og varige regler for pengetilskud og billige laan til slikt arbeide, og arrangert med jordstyre i alle bygder som skal gi mad og retleclning, fØre kontrol og greie med den Økonomiske stØtte. Dette har sat god fart i nydyrkningen og vil antagelig holde ved. Det er ingen fattig- . hjælp. Det er bare et vederlag for 5arnfunclsgavnlig gjerning, som til at begynde med kræver stort utlæg og stræv av dem som skal gjØre verket. Særlig paa Romerike, op gjennem Østerdalen, paa Jæren, ytre Romsdalen, i Namdalen og flere steder i Nord-Norge ligger der store dyrkningsvidder i sammenheng, tusen og hundretusenvis av maal. Her er det den store "landvincling" skal gjØres. Her kan der reises nye gaarcler, ja hele bygder. Det det gjælder er at slippe ele folk til som vil ha jord og som ikke er ræd for at ta fat. J

N

VIKING

Side i

sttilte fnldt og last paa den. Alt han hadde at var at bukle godt oppe. J..:.eacly m1 l 1dd :otyrmandcns ordre, ,,:traL::< efter: l:fop ! "Arendal" var ute av baaten f)'lr styrmanden fik uttalt. Baaten gjorde en krap sving og tok næste sjy) paa Stynmmclen :<nudde sig halYt rundt i baaten og saa efter Arendal. J l an fifrtes netup li16it paa by)lgetoppen mot skibssiden. Bare han ikke slog forclænet ! Der fulgte i10gen spæmlende sekunger, som ut'l~istes i et jubel.skrik fra broen paa det synkende skib og et iltert, triumferende ul fra sirenen ombord paa "Hanna." Arendal var ye] ombord! Guclskelov.. mumlet styrmanclen. Hæng paa aarerne gutter! Nu gjælcler elet at faa forbindelse med "Han!ia." Nogen mi1111tter senere yar baaten igjen :ved ".Hanna'' og den frfrste del av rednings:arbeiclet nr utff)rt: Ved hjælp av den line l':Arenclal'' hadde bfogt ombord, var det snart gjort at fodiinde ele to skibe med redningsstolen. "Arendal" benyttet tiden til at se sig litt rnnclt paa det fremmede skib. En grnppe av mæncl stimlet rundt ham· og visste alle tegn paa glæde og begeistring over clen glimrende manøvre. Av deres tale h}'lrte "Arendal" straks at ele var engelske. En hØi mand med annen i bind kom hen til "Arendal" og trykket hans haancl: - Excellent •vork my boy! l\1Iens folkene stra'.;;:s gik igang med forberedelserne til at forlate skibet, la Arendal merke til, at hver eneste en av claviclerne var tomme, og sluttet derav at haaterne var blit knust. Det samme var tilfælclet med skanseklædningen. Paa for- og ::.kterdækket hadde sjØerne gjort rent bord, saa den eneste placls man var nogenlunde i sikkerhet var midtskibs ved broen. Saavidt Arendal kuade se var der omtrent 20 mennesker samlet rundt hani( Han vendte sig til den nærmeste og spurte: - Har dere mistet nogen folk? Ni mand ! - skyllet overbord. Den som svarte var en gammel, veirbidt sjØmand. Han kom helt hen til Arendal. Jeg begynder at bli gammel, og var forberedt paa at dette var min 1siclste reis - jeg saavel som alle de andre, men da vi saa dere komme, og kapteinen sa dere f9frte det norske flagget, da visste jeg vi var frelst. Jeg er selv cngelskmand, men saa mehar jeg seilt og :::et av sjØmandsliv, at naar elet gjælder noget som synes umuligt, da greier ele norske sjØmænd det alticl. Arendal tok mot den fremraide næve og trykket den hjertelig: - Tak for de ordene, kamerat. 'li har g·jort vart beste altid, og gj~h- det nu ogsaa, og det sk-1! nok lykkes! Der 'blev ikke tid til flere spØrsn1aal, ti nu gjaldt elet at komme fraborde saa fort som mulig. Svært. længe vikle det ikke vare fØr skuten sank; allerede nu Jaa den saa lavt, at redningsarbeidet vikle bli vanskelig. Den fØrste som blev tat om bord i "Hanna" var kapteinens hustru. Hulkende som et lite barn sank hun sammen paa kommandobroen, hvor(fra hun straks blev bragt ned i kapteinens kahyt. Saa fulgte mændene, ialt 16. Nu var eler bare to igjen: den engelske kaptein og

Arendal. Kapteinen hadde samlet skibspapiren1e og andet av værcli i en liten haandkuf::;0111 han bad Arendal ta med sig i stolen, <la hans ene haand var :okadet. Arendal skjy)nte at elet ikke nyttet at be kapteinen gaa fyfrst. Han hadde god lyst, da han forstod englænderen vilde ha vanskeligheter

med at hjælpe selv bare med en haand. Kapteinen syntes at ]æse Arendals tanker, for plndselig sa han; - Nær igen bekymringer for mig, min gnt. Jeg greier godt med clen ene haand. Du skulde forlængst været ombord og faat tørt paa clig; ntt skjælver du av knlde. Aa, mente Arendal, eler er ingen fare med mig. Men det var eler nok. Arendal frØs .saa han hakket tæncler. Nu var eler gaat over en time siden han kom ombord i engelskmanden og det iskokle bad han hadde hat, begyndte at virke paa ham. I-Iver eneste en av de reddede engelskmænd haclde budt ham sin tur j, redning:::;,;tolen, men Arendal vilcle ikke hy)re tale om' det. Flere av dem var saaret og saa noksaa mecltat ut. Saasnart "Arendal'' kom ombord paa "Hanna" fik han samme hehanclling, som de pivrige skibbrnclne. }fan blev Øieblikkelig bragt ind i me.ssen, hvor ovnen stod ryiclglyJdendc. B.er fik han helclt i sig et glass mecl kokende varm melk, "fik klærne av sig og .hlev rullet ind i et varmt u Id teppe. Den engelske kaptein blev 02·saa lvkkelie- brao-t om0 bord, og dermed var 18 menneskeliv reddet fra den sikre clj6d. Det viste sig snart at "Hanna" var kommet i sidste Øieblik, for knapt 15 minutter efter at kapteinen hadde forlaclt sit skib, sank det. De skibbrudne fik den bedste forpleining ombord paa "Hanna," og det saa ut til at de alle vilde komme fra sin op1evelse uten varig men. Kaptein Hansen overlot sin kahyt til ,den engelske kaptein Smith og hans hustru, mens han selv delte styrmantlens. De Øvrige fik greie saa godt de kunde i messen, hvor der var knapt om mm kanske, men for nogen dage kunde det vel være godt nok. Englændeme viste sin taknemlighet paa mange maater. Saasnart de kom litt til kræfter, tok de del i arbeidet ombord saa mange som kunde .komme til. Deres skib hadde sprunget læk for fire dage siden utenfor den spanske kyst. De hadde holdt det saavidt oven vande med pumperne, men s}llSaa sig fortapt, da den fandt ut at alle deres anstrengelser. var nytteløse. Skibet var paa vei til London. For to dØgn siden hadde de gjort forsØk paa at sætte et par av baaterue paa vandet, men det mislykkedes ogsaa. Ikke mindre e1{cl 9 mand av bcsætningen var slaat overbord. Engelskmændene var især begeistret over "Arendals" optræden. De fleste av dem hadde seilet i mange aar, og været ute i forlis fØr, men aldrig hadde de set en sjØmancl utfØrc noget lignende. Gutterne paa "Hanna" var enige nok, og især var det Nils som skildret maaten han var blit reddet paa av "Arendal" da han gik overbord i Stillehavet. (Sluttes næste nr.) <..;~

"'

.__.

Send "vVestern Viking" til en ven i Norge. Bladet koster dit $2.00 pr. aar.

I

en vældig opgave, som de ar- ogsaa være en gild opg-ave for beider med, og for den norske ungdommen aa ta fat paa dette: I 1a11dsungdoms skyld maa man Aa dyrke Norge. haape arbeidet lykkes. "Fager er lldi og her vil me bu; Ungdommen maa være med: her vil me hegna og yrkja, Ved at bryte jord, sprænge stein her vil me byggja med von og tru og tØrlegge myr. Ved aa leve baade vaar heim og vaar kyrkja. sig inn i de :::amfundsspØrsmaal Fagert er landet som eg og som du I det her gjælder, saa han, naar fekk aa dyrkja." tiden kommer, duger til aa brøyte GUNVALD BIRKETVEIT vei gjen nem va1:iskeligheterne NYHETER AV INTERESSE som melder for det norske publikum burde De Til dette kræves· baade arbeide altid meddele "Western Viking." •og ihærdighet, omtanke og l·mnd- Send et brevkort, adressert til 1125 Tacoma Ave" Tacoma, Wash" eller skap, haap og tro. ! benyt telefonerne: MJain 2520 eller Men netop derfor skulde det· Broadway 3435. r

jælp ·hr nmaa! Enhver av os vil gjerne være med at yde et lite bidrag til barnehjemmet i Poulsbo ! - Dette gjælder ogsaa \Vestern Viking. Utgiverne av bladet har derfor besluttet at 50 pct. av kontingenten for nye abonnenter, tegnet av og ved personer, som Ønsker det slik, skal tilfalde barnehjemmet i Pouls bo! Dette gir alle venner av nævnte institution anledning til at ta et lite tak for barnehjemmet og samtidig os en anledning til at være med at yde en skjærv til et. saa værdig Øiemecl "\Vestern Vikin!!" koster kun $1.00 pr. aar, og naar vi tilbyder halvparten av dette belØp til barnehjemmet, forstaar vel de fleste, at vindingen paa vor side ikke blir financiel ! Men vi Ønske1: at bringe \Vestern Viking ind i hvert eneste norsk hjem paa Pacifickysten, og er villig til at ofre baade tid og penge i dette Øiemed. Denne plan med 50 pct. av ny su bscription til barnehjen~met i Pouls bo, haaper vi vinder stØtte blandt publikum. Vil De være med paa at benytte denne form for et bidrag til barnehjemmet? - Isaafalcl benyt blanketten nedenfor!

Undertegnede abonnerer paa Western Viking for et aar. Kontingenten $1.00 vedlægges, av hvilket beløp halvparten tilfalder Barnehjemmet i Potllsbo, Washington. Blaclet bedes

,~endt

under fØlgende adresse:

Navn ............................................................ .

som vil fØlge med i forholdene i Norge får Nord-Norges stØrste og beste avis

ID

0 tilsendt for kr. 12.50 pr. kvartal. Rik på lands- og bygdenytt. Bladets mindre dagsutgave

Trondelagen koster kr. 5.00 pr. kvartal, fritt tilsendt. Lokalstoff fra ele distriktet foruten landsnytt av noen betydning.

Adresse

PUGET SOUND PUBLISHING COMPANY 1125. Tacoma Ave.

T:rondere

Tacoma, Wash.

Bestill idag! "Nidaros" ekspedition

Nidaros, Norway

Turen~g~ Ny Jord hu h~~----~BBBBBBBBB••••••••••••~i,~•••••••••••••••••BBBBBBBBB8


Western viking v 2 no 29 jul 18, 1930  
Western viking v 2 no 29 jul 18, 1930