Page 1

~~l i )

Utgivere:

!

(

Publisheil by

PUG.ET SOUND PUBLISHING CO. (

PUGET SOUND PUBLISHING CO.

1125 Tacoma Ave., Tacoma, Wash.

'

A.

Hjerkeseth. ReilaktØr

!

Tacoma Ave., Tacoma, Wash.

~

!

Abonnement: Et aar ....................... $1.00 Til Norge ........... " .... ".$2.00 C

A. Bjerkesetb, Eilitor

Norwegian Weekly Published Every Friday at 1125 Tacoma Avenue, Tacoma, Washington

Subscription: One Year, ................... $1.00 To Norway .................. $'.LOO

~~~~~-

FREDAG DEN

2. AARG.

11.

NO. 28

1930

RADIOPROGRAM FRA .1 NORSK SJØMANDSVIRK- FEDER JENSEN OG PEDER YSTAD MØTES IGJEN HUN SKILDTE SIG AV " KRONPRINSEN TALER NORGE Til AMERIK~ SOMHET I TAGOMA EFTER 54 LANGE AAR MED EN BRYSOM FRIER - PAA lANUSMAAl Det er forbau:"ende hvor stor "Nor disk Tidende" i Brooklyn arbeider med at faa istand en handelsflaate under norsk flag Tacoma. den fØrste kringkastning av et gjester vor havn radioprogram fra Norge til De forenede stater onsdag den 30. juli, og. bladet melder nu at en heldig lØsning forestaar. er, at pro- 1 skal finde .sted nævnte

Sommeren 1876 stevnet ishavs-' Det kan vel hænde det blev En sØrgelig drapsaffære har Nidaros 30. juni: Noregs Ung"ku ten "V el kommen" ut fra et gjensyn! De to "ungdommer" fondet sted i Vestre Moland, te- domslags aarsstevne blev aapHammerfest, bestemt for fangst som nu er 81 aar gamle hadde legraferes fra Lillesand 2. juli, net syhHlag paa Stiklestad. Der oppe ved Spitsbergen (Svalbard) tusen ting at berette, gamle min- idet piken Amalie Tellefsen har,. var fremmøtt representanter fra Tilrors stod skipperen selv der at opfriske, og timerne flØi dræpt en plagsom frier, Jonas hele landet samt utsendinger fra en ungdom paa 27 aar, Peder som minutter. Vatne. Amalie Tellefsen har i Island, Sverige, Danmark og Jensen. Forn ten ham var der Peder Ystad hadde besØkt en flere aar været plaget av den Finland. Stevnet er det største 4 mancl ombord. En av disse familie i Seattle, der hadde han paagaaende frier. Ifjor maatte i Noregs Ungdomslags historie. var "bedst man el" Peder Ystad. faat set et fotografi av Peder hun saaledes anmelde ham til Det blev aapnet med g·ndstjeneogsaa en ungdom paa 27 somre. Jensen, grov og spurte litt, blev politiet; han holdt sig da borte. ste om formiddagen i Stiklestad For Peder Ystad var denne reise sikker i sin sak, og saa bar det Imidlertid kom han tilbake. Han kirke. Eftermiddagens begivenbegivenhetsrik paa mange maa- sporenstreks over til Tacoma. blev tilrette-talt av naboen A- het var kronprins Olavs tale. programmet fra ter. Først og fremst fordi han :Man skulde ikke tro disse to brahamsen, men da det ikke Kronprinsen holdt sm tale National Broadcasting var netop gift for to dage siden, karerne var 81 aar gamle; de er hjalp og Vatne blev mere paa- paa Jandsmaal i overvær av ca. Company besØrger saa programog hans unge brud var med om- begge friske og raske og passer gaaende, grep Amalie Tellefsen 15,000 mennesker. Talen blev met videresendt over hele Arne~ bord. Hun skul de rigtignok ikke sit. Peder Jensen har sin farm, j en gjercleståm• og slo ham i ho- hilst med begeistring, hvorefter rika. Programmet som er opsat følge med saa langt bare som han driver selv, med kuer I elet, saa han falclt til jorden. kronprinsen blev hjertelig hylog sendt som forslag til Norge, tvers over fjorden til Fuglnes. og hØns og_ hundreder av frukt- [ Politimesteren hævder at der det av bondeungdommen. gaar ut paa fy:Hgende: Her blev hun sat av, og spad- trær, og Peder Ystad kakler 1foreligger selvforsvar og AmaKl. 11: Stortingspresident C. serte saa fjorden rundt tilbake man enclnu paa i Astorfa, naar lie Tellefsen vil derfor ikke bli J. I-lambro aapner programmet til Hammerfest. det er noget rigtig vrient ar- arrestert. ved at opsurnmere hvad ele foDet var bryllupsreisa,! sa beide som skal utføres: garn Siste mf6te i Norden No. 2, regaaende talere har bragt av Peder Ystad. som skal bØtes eller garn floker var et av de mest interessante hilsenere fra og til norsk-amcriSkipperen Peder Jensen og som skal !Øses. vi har hat paa lang tid, GUSTA V A. STORAKER kanere, hvorefter han introcluce"beclst-mand" Peder Ystad var Jeg blir jo litt træt i hena Den 3clje juli holdt loge EmHalvaarsrapporten var ikke rer kong Haakon. Fra I. jan. l9l9 til 1. jan: jev1.1gamle; den ff6rste var iØdt 3. naar jeg skal staa en 12-14 ti- bla sit siste regulære mØte. Si- netop saa opmuntrende, men den 1 ·1] er Jeg 1 • D ere f ter føl ger 1-rongens ta 1e; 1930 var der 52 nrirske baatei 'Jl1111 1849 oe· ~ cle11 a11de11 Pede1· mer en cIag, men e li ers f 9, ren c1e t· var a ft en en fd ·pre cIen 4. smu Ie t 1·11 )a l.::egang v 1· h ar l1a t 1· "N aar fjordene blaaner" synges ved kaiene her. Disse baater var ff6dt 24. mai samme aar. i beste velgaaende, sier Peder var ikke fremmøtet fuldt saa den senere tid, kan man med 1'. uren d eres sommeren 18-6 'I' t go d t som c1et p I eier · at være, men litt · energi og godvilje gjØre god av Erling l{ rog I1; .Tohan Bojer, har for det meste norsk rnandI .r sta d . O g el u ser d a spræ l-c hilsen til "Vor egen stamme." skap med ~meget faa uncltagel- blev noget av en rekordtur hvad dn ogsaa, tilfØier han henvendt det var alikevel et interessant igjen til hØsten. " p e d er J ensen. - J eg h us k·er my1"t e. T"Jl'd · d erne sammen 11amerer 'J a ser. Disse sj9Jmæncl sætter altid f angs t en angaar. p aa tire u k·er t'l ·1 . 1 1 s l{Vll1 Broder Lavik leverte en baaJ o h anne 1) y b wa d d e.;: 11aclcle v1. e 1s 1<er ' ; nors k·e rne Ioc1·1er paa stor 1)ris 1rna at en sJ'r;.Jmands1)rest , ' cIe t- u 11~ f angs t·, d esu t en ,S3, ene1nu I1vor go ' d· u var t'l 1 aa me <l 1ogens 1)es t yre Iscsme dl em- de interessant og detaljert rapclornkirkens d;rgel ved Eii.viind kommer ombord og indbyr dem rensdyr og flere tØnder med ær- skyte; du skaut al' reinen vi mer hadde i slutten av funi l1oldt port fra de forskjellige sakers Alnæs; sang av St. Olafs koret til kirke. fugl-egg og dun. Da man godt tok paa den turen til Spitsber- direktionsrnfHe i kasserer Gud- behandling paa distriktsmØtet i • r~, ra 1rnlv- San Francisco. Efter hans rapog tils!Jit ' ' A men"k·a " ocr norsk', For fire aar siden da vi blev' og ve J var t"ll 1 )a1{e 1· H ammer f est gen. ·rJ . u s k·au t , og v1· 1)ar cJem run .To I111sens J1Jem. -ela1 . 1cls"al111e. ,., I ansat i Tacoma norske metodistocr avlc'11111·1"0'sda · n k 1 v'ste 0111])01-d a I te f ·1 fæ(ll ~ ,., < p ,,., ge ·on , 1 · . a, rsra Jpor n Temg1 { d e t· a t I o- port fremkonl. der 1. ··lei be111erkkirke, be;!vndte vi virksomhet 1 t · t I ] tt 11 125 (P I J I · D et er nu b. are at 11aape, at ~,.) c e · sig a manes- o en J ev . . ec er en sen var en ve - gen 1rn d c1e Irnt et go d t 11a Ivaar. ninger 0111 forskjelli~'e avgjØrel• gJennem • f" om- specte· d a Jer, 11v1'lk·et var nærmes t Jqenc • It s k y tt er f ra N orge. JCT ""t e av me dl emmerne h ar ser., o'g igjen var elet specielt programmet 1ar sig y,re. blanclt sjy:lmænd ved at g-aa ~, ~an F remmJU bord paa alle de skandinaviske som en rekord at betrakte, de hadde 6 præmier, da han var saa n:e1~et godt. Logens finanser Gamlehjemssaken. som var det 1 t'd f 1 11 t t 1 ld' t "d 1 't I " · • 1 t Dronning Wilhelmina paa baater og Htclele traktater og- f'ire 11 J{er og ca ·1 ens or 10 c a u 1e 1g a r, e ægge s1 · 1pll'e er 1 nen Jes ·e on·1 en og samar- een trale i diskussionen. indbydelse til kirken, samt at l~~tr. a.x.,tnin .. g.. Øie ; 40-aars alderen; siden lær- beide in den ordenen har været 11 B d R d t It !'ti Norges-besøk 1 en personlig samtale med liver Efter dem~e tur skildtes de to te lian at sikte med venstre udmedæt. Sykekomiteen har i . ro er :--ela a ·et 1 ~ .0111 ~ocia1erne og < er es 1Je yc nmg' , or 1 1 • Bergen L juli: Dronning \Vil- mam1 om)orc. Peder Jensen reiste og. van.elt 11 præmier.) lhalvaarets !9)p besøkt og brag·ti ' li · H 1 · t 9 I l · ' OSJen og mec emmerne. an I c1e sis e · J 1· Il d J k for maanec er Jar til Honnimtsvaae: hvor ban starfo, Peder Jensen husker nok blomster til 29 aY .cc.Jstren'', so111 1 dh t h e 1rnma 0 av :· an JeS)I) ·er ~ ~ · "Y ' I sa c1er mange san e ·er, som tide11 Nore-e. Hun har med s.it været ombord paa 37 baater og tet sin eg-en forretning. Aaret clen turen t'l Irnr \'ære t sy1\:e og f or sy1'e 11Jæ · 1P v1 haaper nogen hver tok 1 SJitsber<re1 ~ .J l ,., 1· til fØlge gjestet Gudvangen og utdelt hundreder av traktater og 1901 utvandret han til Amerika Og, sier han, aldrig har utbetalt til disse $276.00. Voss, og opholder sig· nu paa inclbydelseskort. Har ogsaa væ- og kom hit ut til Tacoma, hvor hat et bedre mandskap end Paa siste m~;)te blev der rap- hjerte. · ret dem behjælpelig med at sen1 b tt · W li R d · d I "'T Broder Bjerkeseth bragte op 1 1 1 1 1 Finse, hvor hun kommer til at 1an osa e sig paa a er oa , Jeg 1a c e ca om Jorc paa ' e - portert at to av sØstrene har ele JJOst OII j)ene-er h1· em til Nor- 1 h · I " D f spØrs:1rnalet om et mere intimt 1 1 1 bli boende en tid fremover. " ~ 1vor an sic en rnr evet paa sin konnnen. . et var vel c er or været utsat for ulykkestilfælder.

DØTRE AV NORGE

11"

I

SØNNER AV NORGE

I

1

1

oefØ,1le-e er ivri.r::e i ge, tat dem paa biltur omkring i D ronninr::en .... ~ ~ ~ ~· '11tØvels. er1 a,- sl-1's1)01·t eler· OJ)l)e. byen og fra og til kirken. . Over 100 SJ·1.}mæncl har be, 'b sJH:t Metodistkirken siden sist T r1 unen styrtet sammen S·e1Jte111ber. l=lle1·e ~"J"'111a11clsfe i' • ne1·f!e11 1. 1·11!1' ·. Ei1 sa11e·e1·t1·1·n ~ ~ bune st)·rtet sammen i F"rcle >" sr;<nda!!. Over 100 sane-ere beY" ~ ~ fandt si paa tribunen, og mange kom stygt tilskade. En ældre mancl., baker Gundersen·, fik en ovei· oe- cl,"1de l··oi·t bJ.elJ.-e • ~ "' • tid efte1·.

Den Lutherske kirke har hat størst fremgang Aprilnumret av "The Christian Heralcl" gir dr. H. K. Carroll statistik over kirkernes medlern.'3bevægelse for 1929. Denne aarlige rapport er i'mØteset med stor interesse av de som er interessert i kirkearbeide. Statistiken viser at den lutherske kirke har bat den største procentvise Økning i medlemstal for aaret. Følgende viser antallet nye og pct.-tallet. Lutheran ................. 63,932 2.32 Pres byterian ." .. "_5.8, 17 5 2.23 Episcopalian ... _...... 23.312 1.83 Disciples ."." .. "" .... 34,552 1.75 Congregational .. _. l 0,572 1.19 H.eformecl ................ 3,657 .65 Baptist """" .... _....... 53,333 .59 .48 Catholic ·····-··-··." .. 84,303 Methoclisterne hadde en tilbakegang paa 2,440. H vad elet samlede medlemstal angaar er den lutherske kirke nr. 3 blanclt ele protestantiske kirker her i lanclet.-M. F. M. Der er folk som gjf&r placls paa toppen ved at skubbe andre ned. -

10 acres farm. .Jensen blev enkemand for 14 aar siden. Han 1 " Il k · S mr tre spnner: : aa ·on i e· J s· d H. 1 att e, og igur og Ja rnar I1er · 1te 1111· T acoma, I)egge ve liqenc

~ter har været avholdt og mangen den kolonien. ung mand har s_ end_t os_ brev og * * * takket os fordi Vt gjorde det Peder Ystad forlot Norg.·e for • hyggeligt for dem i Tacoma. 40 aar siden. Kom til Michigan, Der er en ting som vi savner var eler i 16 aar og flyttet saa her og elet er et læseværelse i til Astoria, Oregon. Her har kirken, men det vil nok komme, han drevet med forsk1'ellirr ~lags • "' 1 med tiden. arbeide, fiske etc. Hans hustru Venligst Gustav A. Storaker. døde for 9 aar siden; han har 8 barn som alle lever her, ute Den sikreste maate at behol- paa kysten. * * * de en hemmelighet paa er ikke Siste lyfrdag 5. juli fik Peder at ha nogen. .Jensen ute paa \Valler Road "storfremmend", ti hvem komHar du glemt at abonnere? mer tilgaarcls uten Peder Ystad, "bedstemand" fra SpitsbergenHORSESHOE CHAMP tnren so1nn1eren 18i6 !

Legenden om vingaarden

Representative Fred G. Jobnson. ltepublicun of Ne!Jrnslrn, wl10 won the congressional hol'seshoe pttc!ting tour· nument in Griffitil stadium, Wash in gt on.

Enhver kunst er en dterligAbonner paa Western Viking! ning av naturen.

Da N oah plantet sin vingaard, opclaget satan det, og med sin seclvanlige nysgjerrighet nærmet han Noah. - H vad planter du der, du jordens sØn? spurte den gamle djevel. En vingaarcl, svarte N oah. H vad er den lille busk til, spurte fristeren. Frukten fryder Øiet og ganen, svarte patriarken, og man kan lage en lik.Ør derav, son1 fryder menneskets hjerte. - J ;:i., hvis det forholder saaledes, vil jeg gjerne hjelpe kjære venn! Djevelen skyndte sig avsted efter et lam, drepte det og lot blcdet strr6rnme ned i grØften. Likeledes hentet han en lØve, en ape og et svin. Det var med disse dyrs blod . han vannet trær-

· 1e 11 1 t :;aare t· 1· samarbeide ·. rs. G nnt J ev s en1 · med · b . - de· forskjellige 1rnnc1in ans 1-ce torenmger t yen. 1 ·1 1 l ,:~ . et automo JI u 1e el. 'IV1rs. Som- " b 'd 1 I 1 samar e1 e n1nc e v ec1 et s 11.;:t merbakke og familie var siste aclski'ltirsdag i en bilkollission, hvori skandinaverne gjpfre mrs. Sommerbakke blev saaret, li~.rr. · · mere "i:r.1'ældende utad. l·1'ære for· 1Jecrcre }leie ""' ~r,111clarre11 ·11.;:e værre ene1 at 11nn 11 Broder Edwin ' " "'"' ··· · · '"°' nic·n 1.;: J ev · · ·Johnsen holdt . tilbrino·er de s·u11men oo· nu ef-J · t t"l ·t · .,, d og·saa en kort tale, ,., · ·< .• "' • )I ag 1 si· 11Jem. 11 1en 11en es ' . · og · var sær. ter crJ'ensvnet efter disse mano-e d . . · 1. · deles iilfrecls mecl aftenens mØte. "" •~ · • ' "' man og s9m igger paa 110sp1- . . . aar, kan man vel trygt gaa ut talet noksaa baarclt saaret. Det, 1,lcrc av ele tmg som hadde væfra, at ele to vil se hinanclen er trist at h5fre om disse som rct l~chandlet ansaa han_ av stor .1 l'd oftere. · 1men 1)nng·er · Han s 1qæ s 11.;: 1 e l.se. - og· v1cltrækkende betvclnmg. • D' sluttet sin tale med at ]æse op isse menn esker har logens syrn. Peder Jensen et fmdt !Jaa Hel- pat1· og )!lns · 1-::e om at d e maa et dikt. r geland, og kom 19 aar gammel snarest faa bli frisk igjen. Lang biltur nordover til Finnmarken, hvor j Mts. Mathea Larsen har ogsaa denne lille beretning begynder. . . været sy 1.;:e 1ig ele . to sid ste uker. Peder Ystad er fØdt i T1~ondF orleclen satt en engelsk emDet var en glæcle at hØre at mrs. beclsmann i sin klubb i Lahore i hjem (Niclaro.s) Han kom ogsaa Christ Halsvik. som nu har vætil Finnmarken i ganske ung . Indien og samtalen falt paa bilret svk 1 flere maaneder er saa t 1cT · I t t 1 lt alder, hvor han, som fortalt, ~ . ·urer. .ian 11eyc e , a 1an goc bra, at hun kan rusle rundt htt. 1 ·, .c I 1 t"l L blev gift i Hammerfest 1876 og .;:unc1e 1~JyÆe ~ra ~a 1ore i onUtl.luktskun·1. i1..een. .rapport.erte clml. En ,,e 1111 "'~eldet half-a. 11acld e b ry li 11psre1se tvers over •c at den aarhgc sommerutflukt crown _ 2.50 kr. med ham, skal være s56ndag den 20. Ste- og han tok imot veddemaalet. Nu nes r~)tter. Siden den tid blir elet er "Hig Dive" ved Surprice er han kommet til London, hvor en mann. naar han drikker vin, lake. Kaffe serveres frit. Der vil han fikk en festlig mottagelse. •fØrst blid som et lam. Hvis han bli forskjellig slags iclrætt med Turen kostet ham 400 pund Alle sterling, og han hadde sin insaa drikker mere, blir 1'.an dris- præmier til de flinkeste. som har anleclning at delta, er diske sjåf.Ør med, de hadde skifog sterk som en lØve. Gaar han videre, blir han onclskaps- hjer~clig velkommen. Komiteen tet med at kjyfre de nær 9,000 full og taapelig som en ape. Hvis arbeider for at faa elet saa hyg-1 km ..: derav 1,500 km. over veilØse strekninger. Turen tok 73 dager han ikke holder op, slutter han geligt som muligt. Mrs. l\1arie Gundersen og og bensinforbruket var 1,500 limed at ligne svinet, som velter J en ny \i\i oog som netop var komter. Det var bare to punkterinsig i sølen. rnct tilbake fra California fra sit ger underveis, begge i den syriStatslaanet er fuldtegnet bes56k eler. gav nogle bemerknin- ske rirken . Oslo 26. juni: Med avslut- ger angaaencle storlogem)6tet og ningen av tegningen i det nye mrs. Lizzie N elsen læste, et inTil Grønland igjen 5 procents indenlandske stats- teressant stykke. laan paa 100 millioner kroner er Aalesund 1. juli: I slutten av av publikum tegnet omkring 88 En trofast hund. At hnnclerj denne uke gaar aarets anden millioner, de Øvrige 12 millioner frivillig fØlger Bin herre i dØclen ekspedition til Gr,Ønland ut fra er clækket med tegning av of- er en kjen,clt ting. Nu har ogsaa Aalesund. Ekspeditionen, som fentlige fonds. Laanet er saa- hunden "Luck," som i 18 aar ledes av docent Hoel, foretas ledes fuldtegnet og det er ikke trofast fulgte sm herskerinde, med "Vesle-Kari." Ekspeditionen nØdvendig at gj.Øre bruk av den dronning Victoria av Sverige er kun beregnet paa at vare et hos endel banker og forsikrings- fulgt sin ,herskerinde. ~Den vil- par maaneder, men for al.le til:selskaper sikrede forhaanclsteg·- de ikke ta næring til sig og dØde fælclers skyld er man forberedt ning. efter to dages for!Øp. paa at overvintre. vi !.!'J·orcle det saa ~e-odt 1)aa den ~ t ur e n ogs a a. Sl'] 1 . i' taler c1e to 11æc1ersmærn, · · Ier, .54 aar og f nsker op mme gam 1e, men en d nn 1evenc1e og

j\·f

1

I

* * *

I

I

I


WESTERN VIKING

EN FISKETUR

BINYON OPTICAL

Side 3

co. ·1.uNGDOMMEN OG JORDEN ~i:! :r:r;;æ~::::æn~: d:~b~;~:~ 11

Fylkesskolebestyrer Gunvald som hadde saa stort raaderum Det var nu ikke mange dageBirketveit har i "Nidaros Ung- en tid. siden sist, men allikevel nu domsblad" en artikkel som berØDet var "simpelt" for den i saadan ypperlig anledning rer spØrsmaalet om Ungdommen gaardmandsjenten at gaa i fjØgaves, kunde man ikke tænke log jorden hjemme i Norge. Vi set og stelle ku og gris, og for Erfarenheten har overbevisat paa andet end fisketur, især da. /hitsætter fra denne artikel: den spræke unggutten at drive i oss att ett kvinnligt bitrade i turen skulde lægges i og omVar radd om ogonen! i "Knudaheibrev" skriver Arne gjØdselkjelderen, paa akeren og vår tjanst ar av stort varde, såkring fjeldene i Cascadekjæden. IGarborg et sted om "Den vonde i skogen. Og det var "fint" at Anlita vår sakkunskap. Om som vi ock erfarit att detta uppDet var "onkel" som bØd paa Ni ar oviss om behovet av glas- ·ti di daa folke var framanclt hei- sitte paa kontorkrakken og skriskattas av våra kunder. tur. Han har god bil og kjØrer i:igon, kunna vi giva tillfi:irlitligt me, og ungdamen rØmde, og fe- ve tal i store bØker eller at staa råd harom. Undersi:ikningen ar godt, saa den som sa nei her kostnadsfri. drar og mØdrar gjekk trØytte og bak disken og veie ut kaffe og. Och vårt kvinnliga bitråde p1aatte være gær'n. VI TALA SVENSKA aaleine paa vansteilte garclar og sukker og grØnsaape. står till tjiinst for alla som onBare dette, hØrer du, at kjØre selit, og. voni var burte fraa arSom vel er tar man til at ska, utan extra avgift. 920 Broadway deroppe i fjeldene er i og for sig beide og hugnaden fraa hØgti- komme bort fra denne tankeganværd noget. Og naar saa tanken <lene - " og i diktersyner ser gen nu, men enda er det kankom paa fisken, som staar og lu- trakter, her Cascadefjeldene han frem til den dag da "den hæncle ikke helt unødvendig at "~.1 ·.:::m.uximum in e.mJice rer i de mØrke, hystiske hul mel- har vi dem. tidi skal faa ende og gaa i gljiiy- minde ungdommen om, at a 1 t CM..odestiy lem de sorte stene i elven - ja Jo, vi fandt frem til Elbe og me og ikkje vera meir." ærligt og gavnlig arbeide er Pltone da ved du elet rØiner paa. HØi, leiret os paa en bekvem plads, Det er et overmaate vigtig fin t, og at elet stØrste for hver hØi, men eler skal bli, tænkte ganske alene. Og bare dette er sp91rsmaal dikteren her rØrer ved. enkelt maa være at ta fat paa c.M.ain 1'145 jeg. en l:rØst, for m1 i disse bilens ti- Baacle her hjemme og i andre det yrke, som efter evner, hug Og mener du nu ikke at onkel der er det uraad med at finde kulturland verden over har fol- og anledning ligger beste til rethar saapas av lurifas, at ganske en plads hvor ingen er. kestr9Jmmen de sidste mandsalcl- tes for ham, og saa friste at freidigt sa at jeg fik beste1111pe Saa mens mit folk laver sig i re i større og stØrre utstrækning skjØtte den gjerning en har faat .hvor vi skulde gaa. "Akk11rat stand med maten osv., faar jeg fra land til by, fra bonde- ved godt og trofast arbeide. Og der hvor du siger vi skal gaa, springe hen til elven og se om bygdene til industricentrene. - endnu har vel ikke bondearbeidet der gaar vi," siger han galant. han er der. Tar saa stangen og Statistiken viser at i Norge Øket folclt og helt vundet sig den hæHar man hØrt paa slik flathet. kjiben - "stenjo og kjibo," hele folkemængclen fra 1862 · til clersplads som det rettelig har Aa, tænkte jeg, den som nu paa Egersunclsk og farer ivei. 1910, tiltrods for den store ut- krav paa fordi det er saa grunclturde sige: Morton, kjØr til Mor- Jo. jeg sa springe, jeg" HØi for vandring med henimot t4'. milli- læggende for alt samfunds- og, ton, der hvor Ørreten staar saa et Ørnerede. Her Jaa der stokke oner. Men i samme tid gik kulturliv og i slik inderlig for-· tjuk som ei hei. Men det er saa og stænger i mandshØicle, paa bondebefolkningen tilbake med bindelse med natur og livslove. borti væggene langt til Morton, kryds og tvers, som budeiens 85,000 mennesker. I 1865 drev Ser vi derefter paa bygdelivet saa jeg siger istedet Elbe, - la haar vi læste om i gamle dage. ca. 67 pct. av foiket i Norge rundt om i landet, er det nok tap og elendighet. Det hØrte og avgrunnen lurte paa meg! os gaa til Elbe, sier jeg og on- Trviste og bære mig for et hul med bonde-arbeide, i 1910 knapt d esværre saa at det i somme Og fuglane tok til .aa syngja, hjemmefolket mindre til. kei sier allright. jeg var kommet oppi. Et var 44 pct. Og folketællingen i 1920 rnaater har gaat nedover og blit Dette var den ene side av sa- dei song paa sin vaarrnelodi; Saa, nu 1-- · hvad var det jeg klart for mig, jeg viste i hvilken viste at det endnu mange steder fattigere ele siclste mandsalclre. ken - skyggesiden. Men i "den eg vart trøytt, so eg tok til aa tyngja . skul de ha sagt: men eler skal retning elven var. Men saa be- gik den samme vei. I over 200 Paa trods av alle mangler: det nye tid" ligger ogsaa fremgangs- og snart eg fra verda var fri . . . • du se jeg kommer i knipe allike- dragerisk uclsynet kunde være av de 640 herreder var der ned- var stil og tradition og hjemmehaapene. Vi har begyndt at se Eg drøymde eg heldt paa riva røter ve l , for jeg har bare en fille heroppe. De blaa knucler kunde gang i folkemængclen dette ti- hygge over bygdelivet i gamle elet nu og faa er vel i tvil om i so stor og villsleg ein skog! county license, en til en og en . synes at være like nær dig, men aaret ogsaa. Nu er forholdet dager, og mm for baade kunst ' . Eg var netevakst, kald paa mine fØter h alv dollar. Men dette blir prØv at naa dem, prØv dig bare. paa mange steder anderledes end og ane1 1 ·d , h ver d ag og .f es t . .I. at den Økede kjendskap til . na- daa slik inn i draumar eg drog! . . . . turen og naturlovene, tekmske utenfor countyet og da maa der K.jiben danset runt hele menne- for 10 aar siden, men endnu fal- disse ombrytmngstider v1 m1 har f. d d f el 'd . f em d o Il ars, s k·et og sveclen randt ut under der det ungdommen tungt at fin- 1la t , ne dl)r Øt es meget av el en op 111 e 1ser, .1)e re sam ær sm1 state 11cense ti·1 , Penger nok. En gaardbruker . . el . gam 1e · D er l{ne b el et . F'an- Ila tt en paa m1g. · T h oppet og el e ti.11)ak e ti.1 el en h'1em 11ge samarbeidet med andre næf or1a d e mig. _eg JOr . fo lk e k·u It uren, og 1. ler, • Sverige fik forleden meddelel. d t k It rmger, stØrre folkeog fagkundteslænget som sidder i sine lune kl Øv saa stikkerne knaste og ! Hindringerne er baade store og stor 111011 var e 11a1v u ur og I l el · l . . . · . . s rnp at ette sammen agt se fra en sakfØrer at han hadde . kontorer og el· 1kterer vore jar- braget, som var det en bjØrn i mange. graa nverdag som kom mel 1 ste- k . d 111æ1p ogsaa arvet 28,000 kr. Bonden svarte ' . an 11 . l f I · el is \:e un d10ner, spe1m 1erer ba- skogen. 0. g i trekvart time holdt Saa "ei vond tid" har elet væ- det. Ilden sluknet paa aaren, l·f . ) tdb en • d . d . . . or 1or ru 1tet ti 1 og me 1 e tilbake at han ikke v'ilde ha penre paa hvor d an d e s k al f aa f 1ere 1eg paa paa el en ne vis. Iret paa mange vis de si el ste 60- og ungdommen g1k der og · . '. gene, fordi han hadde penger . t e t " over d e hø· · t usan M en d a 1eg · penger 1· 1{assa og sig naa dd e e Iven var I- 0 aar, tJ.1tro el s f or a 1 g 1æ el e 11g , 1e f'1e Id e" u t avsides og avstængte .bygdene. . . · !"Me skal koma um mk1e so nok. SakfØreren kjØrte saa selv om enten vi kvier os eller ei. jeg næsten kaput, skjØnt inspi- fremgang og vokster paa saa tJ 1 ventyret. •b " d . . D et er 1.kk·e f or meget at s1,. raatt, ersom v1 som private. til ham og bad ham sætte dem Snar t no 1{ f aar el e d e t saa t 1·1 , a t ra t.ionen ve d synet av van el et og mange omraad er. og samfuncl sætter os for'e at v1 ind i sparebanken. Ogsaa dette vi maa ha license for at gaa paa nmligheterne kvikket mig op, og Det uheldige ligger selvsagt at en, av d e f ornems t e opgaver . k nektet manden. Saa satte sak11 Do. Forlade mig, om ikke dette jeg fik i en hast greierpe frem ikke i det at en og anden ung- baade for den frilyndte ungdoms- v . ~mme. . fØreren selv pengene ind i bangaar over min forstand. og kastet udi. dom sØker ut, til byen eller over bevægelse og for ungodmsskoleHittil har alle veie fØrt ut. . J IJ 111 d It 1 "bl " I d · e,' er. at raade bot paa dette. Herefter maa veiene inclefter til ken i den merkelige klients navn. 1N u, at og ~var goc. og ~e aamyra, og at )aa e gut .og 11 . 1 cl ette 11ersens 11cense . :n so business har de faat istand paa t1lbah:e igjen. ~aaclan Irnm ctet 'jente faar aniedning til at væige Meget godt arbeide er gjort paa den norske jord bli likesaa Jette 20 aar, fØr den tid var vi et frit for mig. sig livsyrke efter som evner og <lete omraade, men mer staar og bene som de fØr har været Three stores .for your convenience f9lk her vest ogsaa. blev dog staaencle en stund hug drar. Heller ikke i det at igjen. Og et er sikkert: alt som til byen og indusfrien. Weddlng decorations. Jeg maatte ut med femmeren. og elet er. usikkert om ikke bynæringer og industri arbeider kan skape et rikere og. gildere Det er en hovedsak i de soFuneral Decorations Vi kjØrer til El be koser os kjendte et nap en gang; men saa sig irem paa rimelig og sund bygdeliv med forening av god ciale spØrsmaal i dag ogsaa med kaffe og andet godt og jeg usselt og svakt var det, at jeg rnaate. Det er baade ret og na- gammel traclition med nye frem- av den grund at veiene utefter gaar sta og fisker i elva. Ja det blev ikke elet mindste altereret. turlig og til at glæcle sig over. skridt og nutids aanclsliv, vil nu tar til at stænges. skal bli greier. Men jeg maa End om nu folket mit sidder Men voksteren har været skjev ogsaa hjælpe til at binde ung(Mere.) 50th & McKinley Mad. 898 ha mig et kart over omgivelserne derborte og venter paa mig? og ensidig. Rømningen fra jor- dommen til hjembygden og jor6th & Pine Main 1323 deroppe, jeg er ikke kjendt. Hr. Tror jeg har slaat mig fordærvet den har blit naget av en folke· den. Rhodes Flower Shop. Ma. 6395 Vissel, min svenske vei1, har et eller er opspist av en bjØrn? sygdom, og fØlgerne av denne En kunde holde frem med at til en og en halv; men det er det var nok bedst at begi skjeve vokster syner sig paa regne op forskjellige ting. Men formeget penge at kaste bort. paa tilbakeveien. mær- mange vis. De store dyrknings- ophavet til hele den situation vi (For Western Viking av J. R.) Jeg gaar til Martin's og faar et at mine fØdder var i berØ- vidderne vaare ligger der den dag her taler om, kan en vist nævne for 25 cents og paa hjemveien med noget ubestemmeligt i dag med bundne kræfter i sig med et ord: "Den nye tid." Igaar kom eg heimatt ved midnatt; FOR NORSK MAT snappet jeg op et til femten. Saa mykt og lempeligt da jeg tok og med Vaarherres sol og luft Det vældige omskifte som har og la meg og las i ei bok. 1808!;'2 - Sth Ave., Seattle, Wash satte jeg mig til at studere stilling at "fiske" og nu fik jeg over som de har ligget gaat for de siste 60-70 aar r boka der fann eg ein livsskatt, ( 7.li block from Terminal Sta.) ne og vasdragene; men resulta- ogsaa i6ie paa det. Nei saa for- tusener av aar. De og - utnyttelse av naturkræfterne,. baad' hugen og tanken min tok.

ATT BEAKTA

- .

.

s .

Priaed ''

1

ACME FLORIST SHOP ·

0

NETEYAKSTER

I

tet var ugunstigt. Disse her kartene er baacle dunkle og uforstaaelige, du skal se det blir 11· rnuligt at gaa til Elbe ogsaa, sier jeg til en av gutterne. "V ær ikke dum, ,pa," sier Alf. "Du greier clig uten kart. Gaa til Elbe hvor der er fisk." HØi, hØi for en tro Alf har, tænkte Men da faar jeg likefulclt gaa til Visse! og faa mig et kart. Fælt koster. Og Vissel flirte han, da jeg kom: "Jeg tænkte det," sa han. "Dette kartet er saa stort og tydeligt, at det viser fisken bækkene deroppe,'' sa han. Den skjælm. Nu, dette kartet var saa altfor · stort i om f ang, JCg maatte paa gulvet, paa alle fire, for at faa nogen betragtelse av situationen. Men for en deilig kjØretur det blev. Ved La Grande kjØrer vi hØit op i fjeldet, og ser saavidt bunden av dalfØret under os. Og hvite skoddedotter hænEer i trætoppene, og tegner et ~ f\;~fomenalt billede for os. Veien bugter ucl og incl i de mest utrolige sving.. Dybt, dybt nede ser vi nu og da glimt av Nisqually elven, som fØrer snevandet fra isbræerne oppe tilhavs. Tænk for en lystig leg naturen fØrer her. Snakke om "hvide kul" paa disse

harme sig. hadde elet ikke været en ko ! Men "hur i fredens da'r" kunde en ko slippe incl her? Og den hadde nylig været her ogsaa, for sakerne vidnet derom. Jo, det blev fiske det. Saa nu fik jeg dra mig hjem 1 1 g1en. Og det gik som jeg tænkte. da jeg ®naadcle leiren var de vetskræmt over mit fravær. . Der hadde kaffen staat færchg en time! Nu, jeg har tænkt det over med disse kartene; jeg tror jeg vil byde dem ucl til salgs. Dette pakket er hare noget fusk deroppe i skogen og jeg kan nok sagtens fin de en kod ynge uden kart, tænkte jeg. -',; Men se, kaffen· smakte fortræffelig. Og saa fik jeg med mig nogen pene, sjeldne buske at plante i min ha ve. De siste kanske, for m1 er den fuld.

venter paa utl9Jsning saa ele kan bli til hjem for menneskene, mens en stØrre del av vort folk end godt er, har bundet sig til industrien og maskinhjulene og har klumpet sig sammen i byer og andre tættbygne strØk. Føler ikke bare lrnsnØd . men I ogsaa arbeidslØshet og fattigdom - social uro, strid og klassehat. [slik som vi saa vel l~jender det i vore dager. Det er helt naturlig at inclflytterne greier sig daarligst i denne heksegryte. Somme slaar frem og kommer ovenpaa, men flere synker til bunden, og i alle tilfælder er det nok m;mgen landsen ungdom i byen som maa s1' med dikteren: lengtar til bygda heime imillom clei blaae fjell, til folket som slit og onnar fraa morgon til seine kveld og kØyrer paa myk og makslar J. Swanes (Reform.) og grev i den myrke mold, med vaarsola skin og steikjer . og bnmar det berre hold. Vismann Daaren klok vil g1era: * * dengjer honom. Au, for Pine! Hvorfor har da ungdommen Folket skrik: "Lat honom vern, rØmt fra jorden og er der bohan er nettupp ein av mine!" temidler at finde? (Vinje.) Det er vanskelige spØrsmaal dette, som en sent blir færdig . Ethvert menneske bØr være rped. La os derfor kttn se paa 1dommer over sine egne hand- et par ting først. 1 N oget av det som fØrst falder '1·111ger.

ele tekniske opfinclelser, nye samfærclsmidler, rovdrift av ny, rik jord i andre land - alt kom i fØrste omgang handelen, inclustrien og skibsfarten til gode. De gamle rotfæstede jordbruksformene holdt ikke maal længer, og bonden som er og maa være heller sen i vendingen, kom ind i bakevjen. Politik og andet samfunclsarbeide blev som nmelig kunde være merket av ticlsaanclen, fik for liten forbindeise med jorden og bondeyrket, og gjorde dermed vondt værre. Det kom til at hvile et Økonomisk tryk over bygdene i Norge og for penge-fattig ungdom blev vanskeligheterne store og veiene for· dem der h1' emme ofte stængt,. selv om hugen til jard en og J)011 d ear·b e1·d et t•lt 1 ro d s f or at J var no k·saa go el . Men veiene u te f ter til byene og industrien og over havet, bfev flere og lettere foj hvert aar. Det er fØrst nu i den sidste tid det har kommet et omskifte i saa maate: Eventyrglans Jaa som en hildring over det nye og ukjendte. Hvem kan saa unclrest om ungdommen i flok og fØlge drog veiene ut. For enkelte fØrte de frem til rikdom og ære og utløsning av inclestængte kræfter. Og slikt blev spurt! For andre endte elet i

I

*

CAFE

Ho var 'kje som man' andre bØker som ofte fortel med tankestrek, og ikje greider upp, men heller flØker og. baad' her og der hev ein Jek. ho var so beinfram og opa; 2 PHARMAOY umvegar gjekk ikkje ho. SKANDINAVISK APOTEK Ho var ikkje innsmurd med saapa; Recepter er vor specialitet sminka seg fekk ikkje ho! Agenter for Ho fortalde nm livet som det er SALUBRIN, HASSELROTS JERN- livslærdomar lærde ho meg! VIN og FLUSS PLASTER Og boka eg stralrs fekk so kjær MAIN 7314 at sovnen strauk fraa meg sin veg. 1026 Tacoma Avenue South Eg orka kje slutta den boka fØr .heilt eg ha lese ho ut; so Iaag eg med hand under hoka og las um baad' gleda og sut. Og klokka ho tikka og pikka, skulde tilsjaa so var ho mest tri; men eg greidde ikkje meg rikka fø~, 11t eg lia lese boka. mi! Og daa eg so end'leg var ferdig Ole Jacobsen, Mgr. med henne og Ijoset ha slØkt, var 'kje lenger sovnen meg verdig; !554 Broadway (Oor. 17.) men tankane gjekk ikkje trØgt. Main 423 Nei, tankane dei strauk avgarde; eg livet mitt uppatt fekk p}Øgt! HOME OURED BA.CON Eg veit 'kje kv.ar natta ha fare, Very best men fare det ha ho gjort snøgt. Ja, underleg er dette livet; Beef S teak ·-·--·-··-"·-·-········" .. 2Sc eit sannings vidunder det er! Pure Pork Sausage ··--··--·---20c Me gjeng hel' paia jorda og drive Salt Pork, 8 ib ....... " ...... " ....98c og drØymer os~ burt ifraa verd! P:ure Lard, 8 lb ..................... 98c Elin og annan ei evna er give Ea. Sugar Cured Ham ...... 29% aa sjaa meir enn andre mennesker gjer Fancy V eal RoasL ....•......... 20c Og dagen no tok til aa Ijosna, Boiling BeeL. ................ " ... 17~ og sovnen. vart burte fraa m,eg; Pot Roast -··--·-··--··-··--·······'··"20c men aalvakne draumen losna, ~

!LIEN & SEI.VIG l i

I

I


WESTERN

VIKING

Side 5

·r-..................""""'""'"'"'""""'...........................................................--........---------------------1 NYHETER. AV 1.;;:,~,~,;.<\L INTERESSE

I

Forlovel{Se er indgaat mellem lager av 60 Jenny From og mr. Pete sse, redncert i pris Blucher, · begge velkjendte og salg de fleste populære i kolonien. ·.Forlovel. d ·ekstra benklær. sen blev deklarert lØrdag aften $:.t5 værdi, sælges for 5. juli ved et selskap som mrs. From, 923 Ea. 32. st" gav for $26.50 en række indbudte. Tidspunktet for for ele to's "next er endnu ikke fastsat saavidt vi vet. Imidlertid overbringer vi de ny.for lovede vore hjerteligste gratula tioner.

Vi er taknemlig for alle medde· lelser av nyhetens interesse. Send et brev eller brevkort adressert til 1125 Tacoma Ave" eller benyt telefonerne: Broadway 8485 eller Main 2520. Naar din ven eller nabo .har fødselsdag eller selskap i en eller anden anledning - la os vite det! Skriv kort og greit! Om ikke stilen er helt 100 pct" spiller ingen rolle! - Meddel os nyheten, d~t er hovedsaken.-Red.

sin utflukt til Cromwell, W;ash. f · · · e tenrnddag og aften. Tirsdag aften kl. 7 :30 fælles . bibeltime. Torsdag eftm. kl. 12 og utover har kvindeforeningen sm aar-

Hjælp til med at trygge Tacoma's lønningsliste ved at røke

1

·SANTE

-CIGAR

5c, · lOc och 2 for 25c

lige utflukt til J. Pettersons hjem, 1429 S. Verde. T 12 a · st. car til Verde ave" og g·aa tre Pastor og mrs. A. E. Myib'.re blocks BØnnemØte torsdag 4818 So. Yakima og miss Myhre aften kl. 8. bilte til Spokane 4. juli, hvor * * * I pastor Myhre's forældre bor, og Husk pastor N. F. WislØffs var der over the week-end. besØk i Tacoma 18-20de juli. * * * MØterne begynder i Norsk luth. * .* Kvindeforeningen i Zion Juth. Frikirke, 15. og syd K st. fredag Mrs. L. P · Laris·en, som var rnen.ighet, .59. og Thompson av~. aften den 18de juli kl. 8. Pastor Ave. en av deltagerne i DØtre av hadde utflukt onsdag 9. juli til \Viss!Øf, fra Oslo, er en begavet ...,.......,_.........,.....,.........,.,...-: Norges hovedlosj_emØte San Francisco, er nn ogsaa tilbake. Lincoln park. Varm lunch ser- ung prædikant. Velkommen til mØterne. Hun og hendes datter, mrs. vertes. Ca. 100 var tilstede. * * * Den Norsk-danske methodistAllan Rushmer, San Francisco, Det gaar paa blanketterne ! kirke, So. 16. og J st. Gusta 1c A. bilte nordover via the Redwood Men Jetland & Palagruti har Storaker, pastor. Iaften (fredag) highway. endnu mange igjen, og gir frem- stort ungdomsstev11e kl. 8. Ungved Surprice Parkland Luth. Kirke, M. F. Mr. og mrs. L. B. Danielsen, deles en ekte Oregon City Virgin domsforeningen fra lste kirke, 20de juli. Momrnsen, pastor. SØndag: 5614 So. Sheridan samt mr. og vVool Blanket eller Auto Robe, Seattle vil gi et godt program; Engelsk gudstjeneste kl. 10 :30. alle tidligere aar mrs. Niesen og familie fra gratis til enhver som kj)ilper en bevertning. SØndag kl. 10 sØnOnsdag aften 16. juli vil <lll'.r bli 1 r og DØtre av Norge- Olympia, opholder sig for tiden. "suit." Mange har allerede be- dagsskole med norsk og engelsk git en fuldstændig rapport fra Tacoma ha sin som- ved Patterson Lake, hvor de nyttet sig av anledningen. Skal bibelklasse for voksne. GudsSynodens møte i Mankato ved .· Tid oil l 11 ? ( adv.) tJ' e nese t kl I prædiken. ~ sted er alle- skal tilbringe et par uker. cu ) 1· den næste.· · 11 , nors\: menighetens delegater mr. B. t som ovenfor nævnt. * * * * * Epw. ligamØte kl. 7 Clifford Ellingson, mr. Gerhard Soli oa b ·komite fra begge lo4de. juli var mr. og mrs. CaBryllupper. Mr. ·~Gunner Nelsen leder. Aftengudstjeneste p,astor Mommsen. The Laclies Norden) er spersen og deres sy)n og datter, Gunnersen og miss Margaret kl. 8. Onsdag aften b)iln og vidAicl Society og the Lutheran komite mØtte samt mr. og mrs. N. Lorentsen Anderson blev ekteviet sist lØr- nemØte kl. 8. Torsdag vil kvinSewing club vil servere efter 3. juli. og datter og mr. og mrs. H. dag. Pastor Storaker forrettet cleforeningen ha utflukt til Pt. r. allerede i fuld Grinde ute ved Geneva Lake, og John· \i\Tinterhouse og mrs. Defiance. Man tilbringer hele programmet. i .E;ilrii;Y,2~~ •. ci•f't"tfe· hvor ele tilbragte . et par herlige Sto raker var vidner. Brud og dagen i parken, saa de som ar* * * brudgom er begge fra Brooklyn, beitler om dagen kan komme Mr. Virgil McCurdy og miss dage. * * * N. Y" men vil bosætte sig i Ta- ret fra arbeide og spise aftens Clara Winters, begge av Tacoma . 1 t der t v·1 l.1aaper at ale I blev viet av pastor Mommse11 V t gratu erer. r. og mrs. John Friberg fra c0111a. ti ·e. venM Chicago, besØker for tiden mr. Fredag eftermiddag blev Stan- ner, kjenclte og ukjendte, vil væ- IØrdag aften. vVilliam og Doris ". re 111ed d d F 8 vVilmoth var vid11er. I og mrs. Carl H. Jacobson, 5422 ey G o tt se h a 11{ og iviaggie Benos enne ag.. redag 1 . So. Yakima. Mrs. Friberg skal son ekteviet. Pastor Storaker juli, Institute Boosting program * * * være her en maaned. forrettet og Roy Gottschalk og i kirken, ledet av Clifford NelMr. og mrs. Olaf Serwold fra Helen Benson var vidner. De er sen. Alle indbycles til disse Poulsbo, Wash" besØkte mr. og Mr. og mrs. A. Lillyroot, 8843 begge fra Puyallup, \i\Tash., men mØter. mrs. E. Antonsen siste lØrdag Pacific ave" tilbragte den 4de akter at bosætte sig i Tacoma. * * * og søndag. * * * juli ute ved Salman Beach hos Vi Ønsker tillykke. Zion luth. kirke, So. 59. og Pastor Bengston og familie deres sØn. SØndag deltok. de i * * * Thompson ave. Arndt E. Myhre fra Seattle, som besØkte Pacific Wash. Poultry Ass'n picnic ved Mr. Qg mrs. John Johnsen, pastor. The Girls Club møter Luth. Chautauqua siste ul~e, fik fylcKenna, hvor e11 masse men- 4045 East J st., hadde vistnok lpfrdag .eftm. i hjemmet hos miss vite at pastor Mommsen oo· fanesker var tilstede. Onsdag af- tænkt at tilbringe sØlvbryllups'- Pauline Parker, 6802 So. L st. milie bodde i Parkland. Dette ten sistleden gav familien Li!- dagen den Ste juli, i al stilhet. SØndag kl. 11 gudstjeneste, enresulterte i et besøk og en "relyrooth et selskap for nærme- Men en hel del venner, ca. 30 i gelsk.· Tale av pastoren, musik union" av de to familier. De s.te familie. tal, vilde elet anderledes. De av junior-koret. Kl. 8 aftengudsvar nemlig naboer .i Belview. ankon1 1 flok og -fØlge til fanri-. tjeneste paa norsk. lVIØtc torsMinn" for 6 aar. medlemmer av god- lien Johnsens hjem, Øien- dag aften. 22de og 23de juli * * * templarlogen Norge samt ven- vidner beretter, at sØlvbruden taler· pastor \VislØff i .kirken. Pastorerne Rasmussen, Burner tilbragte tiden fra den 3dje blev saa overrasket, at hun næ- Pastor T. 0. Burntvedt, presili11gton og Bruland, Portland, ker paa et juli om kvelden til og med sØn- sten daante. John derimot var dent for den Luth. frikirke, sier besØkte pastor Mommsen siste se~ og be- dag juli ute i Iversen's camp bare "blek men fattet." Mr. Hall i et brev om. pastor \VislØff: uke. Alle tre er skolekamerater Je byder ved Salman Beach. De glade holdt en storartet tale for sØlv- "I can hardly speak too highly ~ra Luther Theological Seminary tit1g man gje!ster moret fortræffelig bmcleparret og overrakte dem of his personality and his work." 1 St. Paul, Min11. Pastor Rasen utflukt: derute. Til middag den 4de paa vegne av gjesterne 25 blan, Pastor WislØff vil tale paa norsk musesn graduert~" i 1907 orr Brttservertes rØmmegrØt og om ke dollars. Mr. Hjalmar Jensen ved disse mØter. 1and og Mommsen i 1909."" kvelden samledes man rundt et var ogsaa en av talerne og ut* * * stort baal, ·hvor man stekte pØl- trykte de beste Ønsker for brud ser paa pinde og hadde det rig- og brudgom (som forresten ser tig koselig. Lørdag og sØndag ut som om de bare skulcle være Blue Mouse: Fredag kommer "\Vhite Carfortsattes selskapeligheten. nygifte.) Mr. Evans sØrget for go" til Blue Mouse. Stykket at humøret altid stod h)ilit undeler med oplevelser fra troperSangerdamerne mØtte hos mrs. der taket. Brudeparret fik ellers J. N. Peterson, 1429 So. Verde mange vakre presenter. Efter ne, og betegnes som se11satiotirsdag 8. juli. Varm lunch ser- bevertningen bar det ned i kjel- nelt paa sit omraade. Bare et vertes kl. 1. Efterpaa spiltes eieren, hvor man fik sig en drama er blit spilt for et stØrre "500" og Bridge. Et kort for- svingom, og da melkemanclen publikum i Amerika end "White retningsmØte blev avholdt. Til- kom rundt utpaa morrakvisten, Cargo," hvilket tilfulde vidner stede ,var ca. 20 damer" hvori- drog de siste bryllupsgjester om dets popularitet. Stykket er "all-talking" og blandt en besøkende fra Chica- av huse. byder paa vidunderlige scenerier go, mrs. Hanneuberg med sin * datter Chirley. Næste møte Lille Elsa Strømsnes, datter fra troper~e.

I

*

~ OG DØTRE AV

ES UTFLUKT

Pastor A. Sydow, Tacoma leder "the recreation." Talere dette aar blir: pastorer~ ne Mo111111sen, Parkland, Brackman, Puyallup, Schnedler, S. Tacoma, Janssen, Seattle, Sydow, Tacoma, Lueckel, Leavenworth og Gross, Wenatchee.' Hovedemnet blir "Soul Winning" by the "Walter League Method." Kontingenten for camp: $18 for hele uken eller $3.00 pr. dag. De som kommer til stedet pr. automobil er anbefalt at g·aa via Stevens Highway, de som tar jernbanen via Great Northern til \!Vinton. Abonner paa Western Viking I

E.

*

* * *

FOR HAANDEN FOR ALLE ER DEN"NE BANK I hjertet av byens forn~t-. ningsstrØk. midt i handels- og teaterdistriktet. For haanden for alle, som har en sparebank- eller check-konto.

Vi indbyr særlig damerne til at benytte sig av de bekvemmeligheter vi har. MØt dine venner her naar De er i byen for at handle.

y

I

TE RENE

C. E. LINDQUIST

Vice President og kasserer

* * *

Broadway at llth .(Fidelity Building.)

* *

blir ute hos miss Sigrid Riise av mr. og mrs. H. Strømsnes, paa hendes "landssted" ute ved Collens Road, feiret sin 9~aarige University Place. fØdselsdag 4. juli. Hele byen * * * flagget til hendes ære, og mor Nordm. Sangforening har ut- lavet til et storartet haveselskap flukt sØndag .13. juli til Clear om eftermiddagen, hvor mange Lake. .Man mØtes utenfor Nor- srnaa og store venner og venmanna Hall kl. 9 form. Kaffe vil! inder. deltok, og overrØste lille bli servert, mens ~nhver anmomed presenter og gode Øndes om at medbringe sin lunch. sker for fremtiden. "'

* * *

* * *

Mr. og mrs. C. Mathi,sen, 4215 Den Norsk Luth. Frikirke, 15. No. Gove hadde mrs. Magda og Syd K sts. H. P. Halvorson, som gjest Ipastor. Iaften (fredag) kl. 8 my)ter Ruth pikeforening i hjemmet hos C. 0. Hogan, 823 No. * * * M st. Mrs. Olaf Devik og mn'?. . Cirkei no. 5, Døtre av Norge ·.,har utflukt til Pt. Defiance ons- C. 0. Hogan vil servere. Godt Varm lunch serve- program. Kom! Norsk gudstje1Jste søndag form. kl. 10 :45 med prædiken av pastor J. Mor* * * tenson av Fosston, Minn. Kom har for tiden besØk og bli velsignet u~der Guds ords ·datter, mrs. Hanneuberg hØrelse. Der blir solosang av ~atterdatter Chirley fr.a Chi- miss Gerda Mortenson, Dean of vil bli her 2 mnd. Women ved Augsburg Seminar, Minneapolis, Minn. I\1gen aftengudst'

* * * Fox Rialto: Grey's siste skuespil for filmen kommer til Rialto fredag, det er en spændende talefilm "The Border Legion" med Richard Arien og Fay \i\Tray i hoveclrollerne, samt den berØmte Jack Holt. og andre. Bakgrunden til dette stykke er de bevægede dage under guidfeberen l870.

* * *

Fox Colinial: Lørdag foreviser paa Colonial "The Big Pond" med Maurice Chevalier i hovedrollen. Dette stykke sies endog at overgaa "l nnocen t s o f P ans . " og "T he Love Parade" hvori Chevalier ~jorde saa ~ægti?' sukcess. Petite Colbert tndehar den kvindelige hovedrolle. ---------. ' NYHETER AV INTERESSE for det norske publikum burde De altid meddele "Western Viking." Send et. brevko11~" adressert til 1125 Tacoma .Ave., . Taeoma, eller

A WNINGS

add cheer to the appearance of your home. And they protect your eyes and your rugs against the blinding glare of the summer sun. Y our choice of many pleasing pattem effects

l.M. Larsen

Established 1888

Sons Phone Main 141


WESTERN

I Paa langfart med S.S. "Hanna" Med "Arendal" ombord. Skrevet for "Western V!king" av

Å.

Bj.

' 111111111111111111111111111"

-6 - Han sitter forut i skansen og skriver brev, hvis han ikke har lagt sig. - Har du set en anden av dine kamerater, som netop er kommet ombord? spurte politimanden igjen. Jens husket hvad "Vaterland" hadde sagt. og nu hadde vel han gjemt sig saa godt, at der ikke var nogen risiko ved at lyve litt til, og forresten selv om de fandt ham, kunde vel Jens faa det til at han ikke hadde set ham komme. ombord. Svaret lØd derfor noksaa freidig: Ikke andre end Baadsmanden og Thorvald og de staar jo ret der. - Du lyver! Vi skal undersøke ski bet. - Ljuger jeg! Jasaa din gule apekat! protesterte Jens. Men det var ingen som hØrte paa Jens og heller ingen som ville ha forstaat ham av japaneserne, for i ophidselsen snakket Jens norsk. De tre politimænd sammen med Baadsmanden og 'Thorvald for svandt forut, mens den fjerde blev staaende for at passe landgangen. DØren til skansen blev revet voldsomt op og alle 5 mand traadte ind. V ed bordet sat "Arendal" og skrev; han saa forbauset op da politiet traadte ind. Den ene henvendte sig straks til Arendal, mens de to andre gav sig til at undersØke i kØier og klæsskap. Er du "Arendal"? Javel. Hvad staar paa? Vi sØker en av Deres kamerater og tror han er kommet ombord. Har De set ham? Hvem gjælder det? spurte Arendal hen·vendt til Thorvald. - Aa, det er "Vaterland" - slagsmaal, skjØnner du. - Hvor er han! tordnet politimanden. - De kan vel selv se, at han ikke er her, svarte Arendal rolig. Forresten hvad har jeg tiied det at gjØre? Tror De han er kommet ombord, saa er De vel mand for at finde ham. Dermed fortsatte "Arendal" med sin skriv, 11~1)g uten at bry sig mere med de fremmede. .Pblitinianden mumlet forbitret med sig selv og ga,,y sine mænd nogen ordrer, som vore venner jkke forstod. Efter at ha undersØkt hØit og lavt i skansen gik de ut. Baadsmanden og Thorvald blev igjen og forklarte fra fyfrst til sidst hde affæren. \ - Vi hadde været oppe i "The Star," begynclte Thorvald. Litt fuld var de vel blit, faær Vaterland. Ugreien begyndte .da han vilde op paa scenen og danse med Spanskejenten. Hun hadde vist ikke noget imot det, men verten kom ind og bad Vaterland holde sig paa matta. Istedetfor tok Vaterland og 1}6ftet verten op paa pianoet. Japaneren blev naturligvis rasende og ropte paa sine utkastere, og saa blev det jo cirkus naturligvis. De fik Vaterland ut

'all right, men en ay. dem kom ind gjennem vinduet og de andre gik det vist ikke stort bedre. Hvor mange var det? spurte Arendal. - Fem eller seks, tror jeg. Vi forsøkte jo at komme til vi ogsaa, men det blev bare til noget klatteri med alle dem som stod iveien. Saa kom poliserne. Vaterland kom sig merkelig nok væk, og siden har vi ikke set ham. Poliserne hadde forresten nok at gjØre med at ta rede paa dem, som laa igjen. Saavidt jeg kunde se var det to, som blev tat paa hospitalet, og han som kom inc! gjennem vinduet var det ihvertfald ikke mye liv i. Saa naar det blev litt mere rolig kom politiet bort til baadsmanden og mig og forlangte at vi skulde bli med. ombord. Det er altsammen. - Var politiet sikker paa at Vaterland hØrte <til her ombord? spurte Arendal. Jeg blaanektet naturligvis, men verten paastod at vi hadde været sammen hele kvelden og da nyttet det jo ikke. Men hvor er det blit av ham? undret baadsmanden. Kompier han ikke ombord til imorgen tidlig, saa blir han igjen i denne rØverkulen. Politiet kommer vel til at gaa vakt her hele natten. Aa, Vaterland er sikker nok der han er, smilte Arendal. - Hvad ! Er han ombord? Ja, men nævn ikke ett ord om det til nogen. Han ligger nede i kjettingrummet, og der vil ingen kunde finde ham det har jeg sørget for. Bare ikke Jens forsnakker sig. - Bravo, Arendal! utbrØt Thorvald. Jens tier nok; han hadde til og med kastet landgangen da vi kom ombord og paastod at han var alene paa skuten med dig. Imens sat Jens og "ordnet" til en historie for den politimand som hadde vakt ved landgangen. Hvis ikke Jens hadde set aldeles feil, mente han, saa korn der en rnand lØpende ned til dokken for en stund siden, men om det var Vaterland kunde han ikke bande paa, for det var saa mØrkt. Hvor blev det av man den da? spurte politimanden. Han tok en baat som laa fortØiet like akter for "Hanna'' og rodde utover. Jens fortsatte med at skildre sine egne sorger; hvor ærgerlig han var fordi han ikke fik gaa paa land, og han passet paa at gi Vaterland sky Iden for det og meget mere til. Men nu faar han vel svi for det, sluttet Jens, for dere fineier ham vel imorgen og da blir han vel hængt, eller ialfald faar han vel tukthus. 1 Saa omtrent ja, mente politimanden. - Akkurat tilpass! Nu kom resten ax rnandskapet ombord og politimanden fik travelt med at forhøre hver enkelt av dem, mens Jens spurte om igjen og omigjen om He hadde set Vat~rland? . En stund efter forlot politimændene skibet med undtagelse av den ene, som skulcle holde Jens med selskap. Slik gik det til at Jens fik en interessant nattevakt, for japaneseren viste sig at være en hyggelig mane] efter at han var tØdd op, og da det ·grydde av dag sat de begge i byssen og drak kaffe og spiste sammen av J ens's natmat. Og da Jens skul de bringe kul

Side 7

VIKING til byssen, fik han endog sm nye ven til at hjælpe sig. Klokken syv om morgenen skildtes de to. Mandskapet tØrnet til og gjorde "Hanna"' sjØklar; Jens gik tilkØis mens politimanden blev sittende ved landgangen. Klokken ti kom kapteinen ombord. Han fik historien fra politimanden og spurte derefter ganske kort: -· Kan De finde Deres mane! om bord? - Nei. V el, vi letter om en time. Endnu engang kom de 4 politimænd ombord og sØkte over og under dæk efter Vaterland, men uten resultat. Og nu viste det sig at den historie som Jens hadde fortalt sin ven om manden som rodde ut paa havnen, hadde gjort sin virkning, for ela "Hanna" la ut fra dokken, gik havnepolitiets baat · ut samtidig for at undersØke de skibe, som laa paa havnen. Stynnanden hadde imens været paa land og fundet ut, at Vaterland ganske rigtig hadde gaat berserkergang, men ikke ·,rærre end at de værst medtagne vilcle komme fra det med livet. Politikommissæren hadde endog været ganske gemytlig og uttalt, at han var interesesrt i at finde Vaterland, ikke netop for at straffe ham, men for at kunne betrakte nærmere den mand, som alene kunde lægge efter sig 6 professionelle utkastere. Saa styrmanden trodde ikke Vaterland hverken vilde bli hængt eller skudt, men han vilde nu helst likt at ha hat ham ombord, sluttet han. I det samme kom Arendal forut med en ganske usedvanlig stor portion mat. - Hallo styrmand, sa Arendal, som ganske sikkert hadde hØrt de siste ord. Kan jeg tale et par ord med Dem? - Naturligvis, hvad gjælder det? Styrmanden saa paa det vældige matfat - og forstod. Det er all right Arendal. Jeg vet ingenting endntt, og det kan være tidsnok naar vi er i rnm sjØ. Jeg tror forresten ikke kapteinen vil komme forut, men man kan jo aldrig vite. Dermed gik styrmanden med et smil over hele ansiktet. Arendal fik det travelt med at rulle t}6nder og kasser bort fra luken, som fprte ned til kjettingrummet og snart var hele frivakten samlet der, med Thorvald paa utkik i skansegangen. En blodig og forslaat Vaterland hlev halet op og bragt ind i skansen, hvor J1jælpsom111e hænder hjalp ham med at faa vasket av sig blodet og bytte klær. Næste dag meldte Vaterland sig hos kapteinen. Denne var nok litt forberedt, for han syntes ikke .spor av forbauset. - Jasaa du kom fra det med livet, sa kapteinen. Men pas dig gut, næste gang er du kanske ikke saa heldig. Vel, kaptein det gik værre end jeg trodde, men 'jeg kunde jo ikke saa godt beregne - Aa, nogen stØrre skade er vel ikke sked. Jeg har selv været ung engang og husker nok nogen lignende historier. Det er heller ingen som forlanger at en norsk sjØgut skal la sig kaste ut av en bande jap's uten at slaa fra sig. 1Det er godt og vel altsammen. De skrammerne du har faat er ikke værre end at du kan arbeide vel? - Aa langtifra! Ja, saa glemmer vi den historien. Kaptei-

nen knegget en liten latter og gik ind i kahytten. Men Jens blev feiret som en liten helt i 1 matroslugaren, og da "Vaterland" trykket ham i haanden og takket for hjælpen, syntes Jens kameratskapet tilsjØs ikke var saa værst allikevel.

En redningsdaad i Nordsjøen I fire samfulde dØgn hadde stormen raset, men nu syntes den endelig at skulde bedage sig litt. Det var holdt op at blaase, men sjØerne brØt endnu voldsomt. Ombord i "Hanna" hadde det været smalhans de siste tre Clage. Folkene hadde levet paa tØrt brØd og hennetik, uten at faa kokt mat eller noget varmt i kroppen, og dertil hadde det været haardere arbeide end vanlig. Gudskelov. at det nu syntes at være over for denne gang. Kokken og dæks~ gutten Jeris holdt nu paa at rydde op i den babylonske forvirring;:, i byssen og alle tegn tydet paa at en bedre frokost forestod. Klokken var 4 om morgenen. - Natten stod endnu kulsvart rundt "Hanna," men vinden hadde lØiet og om nogen timer vilde vel sjØerne ogsaa gi sig. "Arendal" hadde netop avlØst "Vaterland" ved roret og skulde ha vakten sgmmen med lste styrmand paa broen. Skibet krænget voldsomt og saltvandet stod henover dækket som en foss. Der var lagt planker fra kommandobroen til skansen, for at mandskapet skulde kunne komme nogenlunde tørre til og fra vakterne. FyrbØterne hadde nu i tre dage ikke tat nogen chanse paa :plankebroen, men opholdt sig i l'flessen naar de ikke var paa dØrken. Men nu syntes de nok de turde vaage sig forut. Opmuntret av "Vaterland" som spaserte noksaa rolig og stØtt henover plankerne, stod de to karer, som netop kom fra fyrc!Ørken en stund uviss foran plankeenden, men endelig tok den ene av dem mot til sig og sprang over. Det gik bra. Vaterland stod paa skansen og gav fyrbØteren en haand da han rak dit. Nu vinket han med lanternen for at lokke kameraten efter. Denne syntes nu ogsaa at ha samlet mot nok, og listet sig forsigtig ut paa plankerne. Skridt for skridt rak han omtrent midtveis, men her blev han overrasket av en vældig sjØ, som vasket ham ov~rende og henover dækket. Der hØrtes et bqzH fra skansen; det var Vaterfand. Et Øieblik efter var han midt ute paa dækket og gav den betrængte fyrbØter en haandsrækning. "Vaterland" hadde aldrig villet umake sig slik, hadde det været dagslys, sa han. Men nu i mØrket var det jo ikke godt at vite hvad som kunde hænde. Baade stvrman. den og "Arendal" hadde saavidt kunnet skimte optrinnet paa fordækket og fik sig begge en god latter, da de fik se Vaterland med en av' sine bjrfrnelabber i fyrbØterens nakke slæpe ham efter sig ind i skansen. "Arendal" la merke til at styrmanden flere gange brukte kikkerten mot et tilsynelatende be'itemt punkt i horisonten, og var litt nys~ gjerrig efter at faa vite hvad det kunde være. En stund efter kom styrmanden hen, rakte Arendal kikkerten og sa: - Prøv litt du Arendal, mens jeg tar roret. Kanhænde du ser bedre end jeg; et par gange synes jeg at ha skimtet et lys. Styrmanden pekte i den retning han mente.

-

Til fordeI for '~

TEGN EN. AARSABON NT FOR WESTERN VIKING ($1.00) OG HALVPARTEN AV BELØPET TILFALDER BARNEHJEMMET I POULSBO! WASH.! t

Enhver av os vil gjerne være med at yde et lite bidrag til barnehjemmet i Poulsbo ! ...... Dette gjælder ogsaa "Western Viking." Utgiverne av bladet har derfor besluttet at 50 pct. av kontingenten for nye abonnenter, tegnet av og ved personer, som ønsker det slik, skal tilfaMe barnehjemmet i Poulsbo ! Dette gir alle venner av nævnte institution anledning til at ta et lite tak for barnehjemmet - og samtidig os en anledning til at være med at yde en skjærv til et saa værdig Øiemed ! "Western Viking" koster kun $1.00 pr. aar, og naar vi tilbyder halvparten av dette belØp til barnehjemmet, forstaar vel de fleste, at vindingen paa vor side ikke blir financiel! ~en .vi Ønsker at ~n~e ":Vestern .Viking" ind i hvert eneste norsk hjem paa Pacifickysten, og er villig til at ofre baade penge, tid og arbeide i dette Øiemed - og denne plan med ~u pe't. av ny subscnptio11 til baiuehjemmet i Poulsbo, haaper vi vinder støtte bla..~dt publikum.:

T HVAD DE BEHØVER AT GJØ ER AT INDSENDE NAVN OG ADRESSE, LEDSAGET AV KONTINGENTEN VI KVI RER FOR MOTTAGELSEN I B DET OG, BESØRGER HALVPARTFN AV BELØPETSENDT TIL POULSBOr~~~~~~~ ''THE WESTERN VIKING" AL SLAGS TRYKNINGSARBEIDER 1125 Tacoma Ave., Tacoma, Wash. ncTTE TILBUD GJÆLDER r•i nr? MED 1STE AUGUST UTFØRES HURTIGT OG BILLIGT Undertegnede abonnerer paa Western Viking for et aar. Kontingenten $1.00 vedlægges, av --Moderne maskiner og materiell...:...__ BENYT DENNE ANLEDNING! - - - - - FORTÆL DERES VENNER! • hvilket belØp halvparten tilfalder Barnehjemmet i Poulsbo, Washington.

BREVPAPIR, KONVOLUTTER, BILOVE, KONSTITUTIONER FESTSANGE, VISITKORT, Etc.

Abonner paa Western Viking og støtt derved Barnehjemmet i Poulsbo ! Fyld ut kupongen i denne annonce og send ind under adresse: - "Western Viking", 1125 Tacoma Avenue, Tacoma, Wash.

Bladet bedes sendt under fØlgende adresse:

Navn

""" """" """"" "" "'"" """ "

Adresse

PUGET SOUND PUBLISHING 1125 Tacoma Ave.

co,

Tacoma, Wash.

ET TUSEN NYE ABONNENTER BETYR $500 TIL BARNEHJEMMET! LA DET VÆRE MAALET! Begynd idag ved at spØlTe din nærmeste no.rske nabo om han er abonnent!

-

__ """"" """"

"" " """"" """ """""""

--

..

""""" "." "" ""_"._" """"""" """" "."". ""

--""

"""""

"" __ "_" """ ." """ "."""" ... "" """"" """" " ..."" .""".;"" """""""

--

(Dette tilbud gjælder ogsaa den svenske avis 1 Tacoma "Puget Sound Posten.")


DIT NABOLAG, HVORSOMHELST l;lU SER THE SIGN

OF MEDiOSW1EET

TELEPHONE BROADWAY 1171

adresse

velsignelse for tusinder som hidindtll har havt liten eller ingen lutherske gudstjenester, andagter, og andre programmer, og da særlig i det norske sprog, som efter naturlig utvikling i dette land, hØres mindre og mindre i vore kirker. Skulde det ikke være. vært at

Saa være da saken overlatt tii eders velvilje, med hØn om at ;vor ,himmelske Fader vil rikelig velsigne eder alle for hvad gjØr for dette foretagende. Martin Eiegla:nd; DirektØr for WGAk

NORDMÆND I. AMER I X .A mange vil være med at gi 100 dollars hver? Kan du ikke gi saa meget saa gi hvad du kan. Pe~1gene bØr sendes til .skolens kasserer, Prof. P. 0. Holland, Treasnrer, St. Olaf College, N orthfield, Minnesota~ Skriv tydelig navn og adresse og si be'stemt enten pengene er tænkt til byggefond eller lØpende ut-

som Ønsker at fØlge begivenheterne i Gamlelandet bØir abonnere paa

"UKENS NYTT" (Aftenposten's Landsutgave) som utkommer i Oslo 3 gange ukentlig og bringer alt nyt av interesse

Ask your banker· or any business man

N. DOUB

305 RUST BLDG.

Western viking v 2 no 28 jul 11, 1930  
Western viking v 2 no 28 jul 11, 1930