Issuu on Google+

I _de seneste 50 aar har

Mere strid om Trondhjem-

Nidaros-na'Vnet

Forleden holdtes cirkus paa SkØien, mor slutning bØd paa den sen:satiOn at den tidligere verdensrekordholder i stavsprang, Charles Hoff skulde. gi en opvisning i indendØrs stavsprang. Charles Hoff hadde ahsolut inute gen trænmg, · · men h oppet a ll'k 1 e'vel saavel lØrdag som sØndag aldeles ypperlig. Han gik lekende lett over de forskjellige hØider til og med 3.90 m., hvil-· ket er hØiere end nogen anden nordmand har J.slart. Dette helt fenomenale rest.11tat indendØrs under vanskelige forhold, og uten træning, fortæller tydelig nok, at Charles Hoff endnu er mesteren hlandt naat det

Saken om Jan Mayen Oslo, 23. april. - Oslo byrett har frifunnet staten i Jan Mayen-saken, hvorfefter Birger·· Ja-. cobsens okkupasjon ikke godkjennes. D om ni e n aQpeJeres sannsynligvis til hØiesteret.


THE

WESTERN

VIKING

Side 3 Men se mig til om han det gjyfr ! Han er som sunket i jorden al den tid, og vender ikke til.bake fØr ungene er blit litt stØrre. At han, ellers sa~ trofast, skiller lag med familien netop · paa en tid da han kunde være den til nytte, dette synes uforklarlig. En av de mange gaater som mØter os i fuglenes liv i skogen. lys.

,. (Under denne spalte indtas kortere inserater fra vore læsere: indlæg i diskussioner m. v. Det staar enhver frit at benytte spal· terummet i en rimelig utstrækning. Ønskelig er det dog, at ind· senderne fatter sig i korhet. Manuskripter som ønskes indtat un· der denne spalte bedes venligst sendes saa tidlig at de er redak· tionen ihænde senest mandag aften.-RED.)

Lorda.e aften

, ma1

kl. 8 den 3. I

en lit--

1

1

Nietche, Spinoza, Darwin, llJarx o. f. Men hvor mange leser disse? Av Olav Berild Det er ingen Husk tilslut: --novelle eller roman, som er I forhold til folketall. har intet Under Auspices av · Iver·d en sØvnlØs nat. lann i verden en slik velsignelse · eller forbandelse av forfattere "Norden" No. 2, Sønner av Norge "Embla" No. 2, Døtre av Norge Alle' ting har to sider som Norge. IfØlge en norsk avis, var der i Norge ifjor trykt Svar til B. N. NORMANN A HALL flere enn 2,400 bØker. StørsteJeg vil faa lov til at si nogen parten av forfatterne tjente ikke ord i anledning B. N .'s artikkel! nokk Yed salg av sine produkter i siste nr. av "Vv. V." til aa betale for trykning. De, Til at begynde med saa kan som virkelig tjener levebrØd jeg oplyse, at jeg er hverken BEVERTNING! SVINGOM! UD.MERKET PROGRAM! derved, kan telles paa fingrene. eller har nogen forbindelse med Men dog fortsettes der. De fle- Tabernakel-mØterne. - Jeg har ste drømmer visst om en nobel- kun været ved to av Dr. Price's · ENTRE 50c ENTRE 50c pris en gang; men der er dog mØter og har ikke overværet helmange, som skriver fordi de gjer- bredelsesmØterne. Jeg tilhører ne vil meddele verden sine mek- forøvrig en av de lutherske kirtige tanker. De innbilder sig, at ker her i byen. plepleple. Et sikkert tegn paa nævnt slutter jerpene sig samdette er deres missjon. En liten tror D. N. vet lite hvad at den fØler sig utrygg, og det men, han og hun, µBerede om flokk skriver knn for eget tids- han skriver om; for ham synes fordriv og fornØielse. Under overskriften "Jerpen" varer da heller ikke lenge ·fØr hØsten og holder trofast sammen hovedsaken at være at kunne hele vinteren igjennem. skriver Sophus Aars i "Ukens den tar til vingene. De aller fl.este bØker er vel- komme paa trykk, som en mand Under en rot eller et vindfald Den som gaar i skogen en dag Nytt" fØlgende interessante arskrevne; men man finner ofte, med en mening. igger gjerne redet, i en liten grop utpaa senhøsten, kan faa hØre Jeg tror slet ikke Dr. Price er tikkel: at mindre velskrevne er blannt som hun dækker bare med nojerpens fine, melodiske flØiten: L noget fænomen, som B. N. ntde mest tankerike. gen tØrre straa eller litt lylv. EgDe som faar den minste ut- trykker sig; kun en rigtig De fleste jerper har vi i den tih-tii-tititi ! Den trekker litt paa bredelse, er de tekniske og vi- god prædikant og stor tænker. sy<lylstlige del av landet, mindre de fØrste strofene, desto <lurtige- gene, 8-12, er lyst brungule med tenskapelige, og de, som faar den Saa meget faar han kredit for hyppige er de paa SØrlandet. Paa re kommer de siste. Saa svak brune prikker og flekker. Blir er rØsten at en vanskelig kan dete kull Ødelagt, lægger hun stØrste, er noveller og romaner, av de forskjellige prester i byen, Vestlandet mangler de. eller med andre ord, de mest men det er ogsaa saa langt de De gaar saa langt nord som forstaa at den kommer fra en om igjen, men cia bare 3--6 egg. Det gaar ikke ofte paa at finoverfladiske. Iblannt disse, er vil gaa. Det er denne helbrede!- til Ranen i IIelgelan<l. Saa fin- saapass stor fugL de et slikt rede, for det ligger Skytteren tar lokkepipen frem det igjen de, som kan gi masse- sen som blir misforstaat. Dr. ner vi dem ikke igjen fØr vi korngjerne i tætteste skogen, i det produksjon, og som har den fi- Price har aldrig paastaat at han mer helt op til Pasvikdalen i og efterligner. Jerpen tror det neste sving, som fo!·lagene gir I kan helbrede, hverken den ene Øst-Finnmark. Her fant Schaan- er maken som lokker, og svarer. værste ulænde. Dertil kommer mest reklame, og derfor faar Ieller anden skavank. Alt han ning dem i 1900, og her har de Om litt kommer den nærmere, at hun ytterst nØdig forlater egstØrste salg. gjØr er at be for den syke til den senere tiltatt. Hit er de 111nvan- han mere villig enn hun. Stund- gene. Har hun varmet dem en om kommer den flyvende, men 3 ukers tid, kommer der til verTankerne i de allerfleste ro- almæktige, og Yenter at den sy- dret fra Finnland. 1 som oftest trippende paa mar- den nogen over al beskrivelse maner og noveller kunne godt ke skal ha tro paa Guds makt Jerpen holder sig til skogen, ken, skottende til alle kanter. deilige unger, ikke st01i stØrre konsentreres paa en side eller to. og ·1 være en kristen, real kristen. til ung, tett granskog blandet Kommer nærmere og nærmere, end en skikkelig stor valnØtt. Hensikten er da helst aa virke 1d<e som B. N. og mange andre med IØvtrær, med adgang til for tilslutt at havne i skytterens Allerede samme dag forlater de som tidsfordriv, og det er ofte, for den saks skyld. Jeg vet ikke at man ikke vet, hvad der siktes om B. N. er klar over at enten vann. Best liker de sig i bakket veske. redet. terreng, hvor en bekk kommer Om du paa den tid vandrer til, fØr man er paa siste side. Det er man m e d el 1er 111 o t Kristus. f At den svarer lokkepipen om · rislende mellem vind all og stemaa da ha en klimax, gubevars. D et hjælper os lite at være medvaaren er lett at forstaa. Men at stille om i skogen, tØr det hæn1 k" 1 f ner. Her er godt om skjul for Aa benevne en stor del av den em av et ·ir <esam ttnd og bli den gJ· "'r det om h"'sten kan sy- de du faar hØre en lyd, baade . f k · den som ferdes paa marken. Og >"' >"' moderne literatur skjØnliteratur regnet or en nsten det staar nes underlig. Det kommer der- melodisk vakker og Øm : dyo. Ø ft d d det gjØr jerpen saa godt som heer en stor bespottelse mot ordet. Sll1 pr ve e er en. av, at allerede 0111 hØsten slutter hyo ! Det er aarhØnen som lokD h lb d 1 f le dagen, saa lenge marken er Et mere vassende navn er smudsen e re e sen som oregaar lv"de sig sammen, de to som til ker paa sine kyllinger, og de svarer med presis samme røst, literatur: Den e.ne forsØker aa er i Jesu navn og ved Jesu kraft. cmi. vaaren skal holde bryllt11). D p · Alle vet vi hvorledes den overgaa sin kolega. i dristighet. r. nce optrær kun som me.1Om hØsten lever J. erpen hy.lit like vellydende men langt sva1 d At el t 1 brunspraglete fuglen ser ut, men . Det er for galleriet ele spiller emman · e ogsaa er )tpaa bær, tripper om, na1)1Jer hist kere. Det tØr ogsaa hæncle dtt 1 1 1 d t ·1 li I · ikke alle vet forskjell paa han og for pØbelen. Disse er jo maj o- )e s {, e vi a e som æser sm et blaa bær. her et tytte bær; faar hØre en anden stemme, nep1 ·1 I f" el t T I · d fl hun. Og dog er der et godt , riteten, og bØkerne skal da sel- )I )e 111 e u · ·eg 'Jen er · ere skinntryte og krekling smaker pe hØrbar: pii-pii. Det er smaa tilfælder baade inden min om" skjelnemerke: han er svart paa . ges, forstaas. ga gsk. d t f strupen, hun rØstgul. De ny- ogsaa godt. Om vinteren er rak- jerpekyllinger som svarer morens 11 De aller fleste virker ogsaa te s og li ·en or om ler paa bjerk og or en kjær kost, lokketoner. · d vidunderlii.r helbredelse ved tro- klekte dununger er graagule paa s k aclehg erved, at de gir le~ men de holder ogsaa til gode I elet svenske tidsskrift Fauna ens makt og Dr. Price's forbyln. ryggen. serne et overfladisk syn paa li- Jeg vil derfor si til B. N. o!! anUnder vandring i skogen har med knopper paa vidjer og stil- och Flora, fortæller K. Gram: vet, o!! ~ D en 11-· mat· 1922 11 · ~ ofte fØrer inn i en drØm-. d J. eg hatt !!.od leilii<het til at se k er, 11 el s t av 11 ) aa b ær' saa san t ) ev e t 1ermeverden. re av hans kaliber, ikke at be" ~ .k . ·ncle at kritisere ti11g so111· de. hvorledes de ville hØnsefugler sneen I ·ke er altfor hØt. , perede fondet med 4 egg; 22. mai gy * De !nest realistiske er de be- ikke forstaar sig J)aa. Man b"'r bærer sig ad naar de tror der er var d er 9 egg; 23 · mat· 1)egyn d te 1ne e I1 · 1 1 ste, eller rettere, minst farlige. Y' Jeg et ·1 ge fu I 1 ialfald ha respekt for det gud- fare paa ferde. Aarfuglen gjemv n g r Jem- mn a t ruge. E'tt " egg var t ro1·1g Det kan nokk være interessant dommelige; saapas fik vi med mer sig gjerne nede i lyngen; mekjær enn jerpen. Har den verpet hver dag. FØr rugningen a tumle sig i fantasien, og d · · I fØrst 'llaat sig ned i en trakt, blir beo-)rndte dæl·l·et l1t111 alt1"d eg 0 a os ut i livet fra barnelærdom- et g1Ør ogsaa tmren, om yn' '"'" denne kan ogsaa utvikles i hØi men. gen er hØi nok, men bedre tror den der aar efter aar, om den gene med tØrt bjerkeløv. Om grad. Forfatteren lever i en Jeg tror f. eks. ikke B. N. vil- han sig gjemt under lubne gran- faar leve. Men den faar ingen hun i rugetiden dækket med !Øv slags henrykkelse eller beru- de betegne det som humbuk, at grener som brer sig utover mar- fred. Av rovfuglene er ingen naar hun frivillig forlot redet, selse. man om ikke saa længe kan sit- ken. verre enn spurvehØken. I en av blev desværre ikke iakttat. I Jeg har selv skrevet et par te i Tacoma og se og hØre noget Nærmet jeg mig en jerpe, kun- mine fuglebøker har jeg fortalt den sidste . del av rugetiden Jaa noveller, og jeg vil erlig tilstaa, I . f d d h d f]d' om den røveren, at efterat hun- hun saa fast paa eggene, at hun som )11r utsenc1t ra en traadlØs e et ene1e en pl op paa en at de tanker, jeg i dem fikk inn- station i New York? Eller at 1 sten, en lutende stamme eller en nen var ankommet, hadde han- ikke forlot dem fØr hun blev 1 flettet, var kun en liten del av man kan se den man taler med stubbe, for at ta mig nærmere i nen samlet i redet 30 unge jer- tat paa med haanden. 15. juni ~n liten brochure . paa 50 sider, over i telefonen. Disse to mu- Øie syn. Nysgjerrig stod den der per! blev alle egg klækket; kl. 7 om Jeg fØr hadde utg1t. lige ting er eksempel paa men- reiste fjærene paa hodet til en Farer rovfnglene ille med den, morgenen samme dag Jaa hun i Men kan gode tanker gjØres. neskeverk ! H vad kan saa ikke topp. Eller den trippet av gaar- gjØr meneskene det samme. At redet, og da kunde det ikke mermere levende i novelleform, saa den almæktige Gud gjØre? de uten at ta til vingene. Dette den er en lækker stek, at den kes at klækningen var begyndt. har de sin berettigelse. Man m.aa A. A.-eIJ. · a var a 1ene, 1t te n h un el , er lite mistroisk, ikke flyr langt IKl. 2 samme dag hadde hele fanaar Je,,, ofte gi folk medisin i sukker; ~ men hadde jeg den med, flØi jer- acl gangen, at den svarer lokke- milien forladt redet og kunde men det er ofte kloroform, som r J pen straks op i et tre, mere ban-I pipen ølt dette hli_r til for- ikke. fin des igjen i de nærmeste man faar paa det vis. Og derfor & I ge for hunden enn for den.s her- derv den stakkars Jerpen. omg1velser. halvdeler vil jeg si med Bojer: "V ær for- j I re. Ikke stillferdig floii den op, Der bhr da ogsaa færre og færre av eggene Jaa igJen 1 redet. SKANDINAVISK APOTEK " d f I sildig, hvad du les, det har gjort men med brask og bram saa en av em, aar or aar, baade Øst i * * * fant av mange." Recepter er vor specialitet kunde tro det var en veldig tiur Norge og paa Sy.irlandet. ViltNaar de ellers holder saa trod t k 'b D ·b handlere J. eg har talt med beAgenter for som 1ettet. et er are naar . fast sammen han oo- hun var M ange av vore s t r-rs ·e s n enkræfter dette. De har nok Jer' "' ' I t nove li e f orm; men SALUBRIN, HASSELROTS JERN· fl u k ten gaar opover at d en h o1. elet at vente at han holdt sig t er h ar 1)ru< · d e d e ford"1 d e k' VIN og FLUSS PLASTER d er s J'l l' d en av- per, men de kommer fra F111land. hjemme . . hun vanner eg·Jen t e rna· 1< stø·1, e li ers gir 1. den ttd <l e t g1or joritetens overfladiskhet. GarMAIN sted ,lydlØst. IL gene, at han nu og da stak til 7314 borg, den mest grundige og reaDen setter sig ikke i toppen av Jerpen lever i engifte, motsat hende en bit mat·, det var· at 1026 Tacoma Avenue South . · k·e av a Il e, f rem f Ørte d e fl etreet, men helst i den nedre de andre skogshØns, som er for vente at ogsaa han vernet om de 11st1s ste og beste tanker i brev, avishalvdel. Var det naa en gran mormoner at regne. Som fØr smaa, saa snart ele saa dagens artikler, dikte og dagbok. Og den slo sig inn i, satte den sig lignende kan sies om de andre ~IMPORTERTE FISKE- bak 'ltammen, i skjul for mig. --All Up Land Wood--Nothing ~~~~~~~~~~~~~~~:::_~"store." I novelleform blir det varer Her satt den urØrlig, dog kunde mere eller mindre humbuk. Vilden ikke dy sig for at stikke 30 dages specielt salg paa "Green Wood" og alle sorter de Hamsun vere erlig, vilde han hodet frem for at titte: mon han V ær sikker at bestille hvad du behøver av "up land" ved nu. si, at minst 95 procent av hans Fersk, salt og roket fisk er farlig? Slik satt den, uten at

NORSK LITERATUR

Til INDTÆKT FOR EN TRÆNGENDE FAMILIE - ENKE, MANGE BARN

~~~~~~~~~

SKOGENS DON JUAN

I

ø

1'

I

LIEL~~S p~~CY

!

f~r

-I

S~n~tlig~

f

VOR VED

skrifter er den pure lØgn og til meget rimelige priser hum bug; men han kjenner sit publikum og vil ikke si elet. De skrib~nter, som :irkelig har Øvet! NORTHERN FISH CO. stor mnflytelse 1 verden er ikke 15. og Dock St., Tacoma, Wn. novelle-forfattere; men slike soi:n

la en l;rd hdre. P Men begynte den at spasere paa grenen, kom der et svakt: pellepellepelle. Denne lyd likesom rinner ut av nebbet, saa fort at den hØres næsten som:

Fords Prairie Wood & Coal Company

III. Hvis aarhØnen indbilder sig at gemalen er hende tro, tar hun skammelig feil. Der findes ikke i hele verden en mere lettsindig ektemancl. Og det falder ham ikke vanskelig at daare, vakker som han er, elegant av figur, kjæk av holdning, skogens sprækeste kavaler. RØien falder for fristelsen, naar den spradebassen kommer og gjØr sine hoser grØnne. Og vi faar bastarder som gaar under navn av rakkelhØns. Ogsaa til lirypen gjØr han kur, den samme friskfyr, og der blir en bastard. Om vi kan tro ryktet, undser han sig end ikke for at "slaa an" med den hoffærdigc fasanfruen, heller ikke her uten held. Vi har endnu en bastard, som kald es j erpe-aarre. H vern er far til barnet? jerpehannen været ute og leflet med aarhØnen? Det faar ingen mig til at tro, han er altfor skikkelig en ektemand til at indlate sig paa slik vid!Øftighet. Aarhanen kan derimot ikke fralægge sig farskapet. Men at altsaa jerpefruen som gaar for at være et mønster paa ærbarhet, at selv hun lar sig daare, det er en skandale uten like. Den viser hedst hvor rent uimotstaaelig han er for det svake kjØn, denne skogens Don Juan.

IV. I det svenske J ægerforbundets Gamla Tidsskrift har Wilhelm v. Wright - mesteren for en række av de naturtro billeder' i "Svenska Fåglar" skrevet om: Jerpen: I fangenskap blir den til stor glæde for sine omgivelser. Jo· flere mennesker den har om sig desto fØr blir den tan1a Den bØr altid lia adgang til tØrr sand til at mulle sig i. Dette gjØr den daglig, og vilde vantrives om den ikke fik gjøre det. Et slikt sandbad synes at være den en. stor nydelse, særlig om solen; faar skinne paa den. Den graver sig en grop og krafser med nebbet sand over sig, ligger snart paa den ene siden, snart paa den andre, stundom helt paa ryggen med halvlttkkede Øine_ Stundom klyver <len op paa en: eller anden gjenstand der den sætter sig til at flØite.

V. Jerpen sØker aldrig selskap med de andre, stØrre skogshØns. Som rimelig kan være efter det det gamle sagn fortæller: Engang i tiden var jerpen den største fugl i skogen. Med finere og hvitere kjØtt end de andre harfuglers, Den flØi ·med brask og bram, var i alle maater overlegen og stolt. Dette vakte forargelse blandt de andre skogshØns, de slog sig sammen og en vakker dag rØk de alle paa den digre jerpen. Hver især hakket ele et stykke ut av kroppen paa den og spiste det op. Jerpen blev da saa liten som den nu er, mens de andre blev stØrre av det hvite jerpekjØttet, som de nu har nærmest brystbgenet og som den dag idag kaldes "jerpestykket." Det eneste jerpen beholdt tilbake av fordums herlighet var den larmende flnktten. Et lignende sagn skal de ha t

Sverige. I Finland gaar det sagn, fortæller v. Wright, at ved verdens skapelse var jerpen den stØrste av alle fugler, men aar for aar I er den blit mindre. Tilslut skal den bli saa liten at den kan fly gjen nem et naaleØie, me~ da skal verden forgaa. (Ukens Nytt)

Main 2496 HAR DE GLEMT KONTINGENTEN?


COMMUNITY MARKET 1308 So. 56th St.

CAREFULLY SELECTED MEATS Fresh and Salted Fish. every day Fresh Fruits and Vegetables Phone Mad. 94

Foi-lovelses Ringe

Diamante:r Uh:re

-

Praksis for alle retter Tel.: Main 5402

Puget Sound Bank Bld,g.

Henry Arnold Peterson Skandinavisk advokat Main 718


UKENS NYHETER FRA PARKLAND, WASH. "The North Puget Sound Cir-1 .. Ctlith of the Luther hadde si aarlege stemne i Everett Wash:, fraa og med 25 til 27: apr'. Mange studentar fraa P. L. C. va.r tilstades, og var med paa en in- programmet. George Lane fraa Stanwood. talte laurdag fyremiddag. Laurdag var sett tilsides som Pacific Lutheran College

* * *

Trefoldighetskirken, Parkland. T. E. Svare, pastor. Søndagsskole og bibelklasse kl. 9 :45. Engelsk gutlstjeneste kl. 11. Luther ~eague kl. 7 aften. Dette aar diskuteres den Augsburgske Confession. Onsdag kl. 4 eftm. mØter konfirmanterne. Torsdag aften kl. 7 :45 mØter koret under

.

* * *

·

Mrs. Oscar Hauge var paa hospitalet siste uke .. Hun er nu hjemme igjen. C. C. Holen, som hadde operasjon paa Tacoma General Hosiden, er ntt i

·

. .

Ulykke i,Aberdeen, Wash. Olav H. Olsen, ein norsk sjømand, kom burt fraa ein slæpebaat i Aberdeen for 4 maanader sidan. - Tirsdag den 22. april fann <lei liket hans i sjØen attmed Wishkab st" og han vart gravlagd siste laurdag. Det er mest truleg at han hadde gaatt

"V/ESTERN VIKING" VIL FRA NÆSTE UKE UTKOMME HVER F1REDAG MORGEN ISTEDET.FOR SOM HITTIL, TORSDAG! FORSKJELLIGE PRAKTISKE HENSYN TILSIER EN SLIK FORANDRING. HAR DE GLEMT KONTINGENTEN?

* *

M. A. Arntsen har været paa bospitalet i 5 uker.

JUNK W.ANTED Jeg kjØper alt slags gammelt nyt.

* * *

Mrs. Theodot:e Ellingson dØde

t<;lØst skrap, gamle aviser, maga· amer, flasker, filler og metal. Junk Wanted. Big Cash Prices for old paper, mag. bottles, ra.ga & Metal.-S. Offerman, Mad. 2426 1102 Center St.

FISKERE SE

.BE~!

Naar De faar fisketanker saa kom til Salmon Beach! D~r er beste. plads at kampe og der ga.ar store, pene lakser ol'i venter. ·

* * * Clerance Ellingson og Iver MAX ANDERSON Oleson kolliderte Paa Park ave. Salmen B.each Boat House og Harrison st. sitse torsdag afCamps and boata for rent ten. Clerance Ellingson kom Proctor 480 ·til skade at han mm\tte til hospitalet og forbindes ...... ~ ....,,~,,,.,,.....,....,.,,........,..;_,"'"",,_....,..............,: Hans bil blev ogsaa Ødelagt.

* * *

Mr. og mrs. E. Atonsen besØkte slekt og venner i Poulsbo, \Vash. siste lyfrdag og søndag.

NU ER DEN HER!

Salad Bowl DRESSING Kvalitet og pris · Ingen bedre! Spør hos

FRA PUGET SOUND TIL SKANDINABIEN

:N

kan~~. A~~:~e J~a~~~~~ avgaa omkring 19d~ juli via. Panama . interessert anbefaler vi e mulige bekvemmellgheter og er De er ~ndbudt til at forhØ~ea~~x:; 61:.ne~t me~ ·øreservatio~ snarest. De mehgheter, billetpris, etc. a ve I rende sk1bets bekvem·


SpØrsmaalet om at foreta et passende valg her, er blit forenklet saa saken er blit meget . liketil. Alt hos os er tydelig merket med de forskjellige priser; familien gjØr sit valg, og har derved selv bestemt prisen. Her er et . vanskelig problem gjort baade enkelt og praktisk.

"'2M..a~imum in Service 11

C\(.Odestty <.Priced· Pl.tone ....M.åin 1145

han pekte paa en trapp: Jo, det er ned der, til hØire, saa ser De et skilt. Bro var den siste. Han fortalte. - Jeg traff i en kafe en ung dame, som pudret sig paa nesen. Jeg bukket hØflig og sa. i en lett bebreidende tone: Undskyld, frØken, men synes De egentlig det. er passende aa ropopere sig her, inidt i kafeen? - Da fo'r hun Jeg rovil, min

ROYAL SHOE REPAIR

A. S. HOLMGREN 205 So. 11th Rust Bldg.

Quality -

Value -

Service

"Western Viking" koster . til Norge $2.00 pr. aar. · · · ·

FØlgende norske foreninger mØter 1 Normanna Hall: Foreningen Viking hver onsdag aften kl. 8. Hver 8dje onsdag li maaneden social.

Normanna Male Chorus møter hv~ fredag aften i Masonic Temple. Kirker: Første Norsk Luth. Kirke, So. 12te

·og I sts. Den

abonnere paa

"UKENS NYTT"

Norsk

0. J. Edwards, pastot'Danske

Metodlstkirk!ili,

·So. 16. og J sts. Storaker, pastor.

Gustav A-

Den Norsk Luth. Frikirke, 15. og So~

K sts.

· (Aftenposten's Landsutgave)

H. P. Halvorson, pastor_

iSion Lutherske Frikirke, So. 59.

som utkommer i Oslo 3 gange ukentlig og bringer alt nyt av interesse Koster forsendt til Amerika Kr. 10 for Yz aar Kr. 20 for 1 aar Ukens Nytts Ekspedition Akersgaten 51, Oslo, Norge

og

Thompson. A. E. Myhre, pastor. The Central Luth. Church, So. ioog G sts. Verne Giere, pastor. Bethlehem Luth. Kirke, Ea. Harrisom og G. St. J. P. Bugge, midler~ tidig pastor. Vor Frelsers Kirke, So. 17. og ~ sts. Mikkel Lono, pastor. Ellm r::v. Frikirke, 14. og So. ,L st.. C. Myrdahl, pastor. Scand. Pentecostal Mission, 11. og :1

st. 1Den

J. 0; Gustavsen, pastor.

Skand.

Fr.elsesarme.

1114

12. st Anton Olson, kaptein.

som vil fØlge med i forholdene i Norge får Nord-Norges stØrste og beste avis

tilsendt for kr. 12.50 pr. kvartal. Rik på lands- og bygdenytt. Bladets mindre dagsutgave

koster kr. 5.00 pr. kvartal, fritt tilsendt. Lokalstbff fra ele distriktet foruten

S&-


~1~:"'1 1

THE WESTERN VIKING

I Kongens Klær Skisser fra moderne norsk soldatliv S~revet

for "The Western Viking" av A. Bj. ''llllllU 111111111111111111 '.

14)

(Forts.) Rosignalet 1Ød i det samme og avbrØt videre forhandlinger. Gutterne forlot hybelen og stillet etpar minutter efter sammen med de Øvrige i troppen utenfor barakken. Sersjant Øvre forvisset sig om at alle var tilstede, hvorefter gutterne blev sendt ind. Det var intet særlig at merke hverken paa Karl eller hans venner, undiat det, at smØrkontoristen den kveld var mere end almindelig eglen mot Skjoldborg. Der var ingen grænse for hans spydigheter og hentydninger. ·Men Skjoldborg var taus den kveld. Selv om smØrkontoristen gjorde sit bedste for at faa ham i den "rette stemning" lykkedes det ikke. Tilslut foreslog Filosofen aftenbØn med paafØlgende ro i brakka. Men smØrkontoristen var ikke færdig endnu. - Du Filosof, sa han, som er saa hØilærd baade i bibelhistorien og den hØiere teologi, kan vel ta os et kursus. Begynd med Judas Iskariot I ,,,,",,"'>;" -Juda.s lskariot, svarte Filosofen tØrt, var en maµd. Han hadde mot til at bekjende sin brØde og bestemme straffen selv. Du vet vel 1han gik hen og hængte sig. - ] a; mente koritoristen, og han hadde dertil ren grund for sit. forræderi. Han fik jo 30 s;zHvpenge ·for bryderiet. Der findes mange nu for tiden som .gaar ham en hØi gang og ikke opnaar a~det -end foragt og haan som lØn. - Du har i-et, kontorist, sa Filosofen. Me11 hvorfor skal vi drØfte de menneskelige utskudd. Historien fortæller os, at alle slike mislykkede individer engang fØr eller siden mØter sin nemesis 1 Og saa sover vi altsaa ! Det var de færreste av gutterne som forstod hvor smØrkontoristen vilde hen ikveld. Det var ellers sjelden at hØre ham interessert i Filosofens eller andres bihelutlægninger. S1ikt var id.etheletat ikke guttemes sterke side, hvorfor samtalen snart dØde hen. Men Skjoldborg vred sig i kØien. Han forstod han var gjen1.lemskuet og spaadde sig selv mange kummer• fµlde dage i fremtiden. Krigsretten forberedes -

men.

gik et par dage uten hændelser av be-

tydning. Karl og hans "sammensvorne" gik i spænding; naarsomhelst kunde "teppet gaa op for næste akt," s.om F.ilosofen uttrykte sig. Imidlertid var der et rygte spredt ut, som mere og mere bredte Det skrev sig fra officersmessen, hvor lØitnant Kaal ved frokosten, dagen efter at Karl var blit forhØret 1 pralende lot falde en ytring om, at nu var det lykkedes at avsløre "den mystiske anonyme æreskjælder." Efter adskillig paatryk plumpet det ut av h~m, hvem manden var. I lØpet av dagen gjenfortaltes historien saa ofte, at den nu var rukket hele leiren rundt. Og diskttssionen var dermed i fuld igang. I soldaterbarakkerne steg Karls popularitet fra time til time. Ja, til og ined blandt underofficererne vandt han mange tilhængere. Hans forskjellige artikler blev læst omigjen og omigjen og diskuteret. De fleste maatte indrØmme, at hvad der stod skrevet, var den skjære sandhet. Naturligvis - det maatte medgis - kunde tonen ha været en anden; saa som det nu var, kunde de jo ærgre en sten. Selvfølgelig gik det ikke an for en underofficer at erklære sig helt paa Karls side. Gud bevare dem for det! Det vilde jo være majestætsforbrydelse ! Eller ihvertfald indirekte at fordØmme "Norges bedste vern og feste," som de selv repræsenterte. Nei, nei, saa langt kunde de umulig strække sig. - Men han skriv plent som ein klokkar, sa sersjant Nergaard, og det han segjer um landsgutane, som lyt lemna gardbruket daa dei hest kan gjera nytte for seg. der, synes eg er Gudsens reine sanning. - Nergaard var gammel i træden, saa gammel, at han iaar hadde en voksen sØn, som "trampet rekrut." Han hadde og'saa en liten jordlap hjemme og for at faa utfØrt arbeidet der, baade for vaaraanna og slaatten, maatte han leie en mand og det kostet penge. - Kvar og ein lyt ofra lite for fædrelandet, veit du! Det var sersjant Olsrud, som syntes . han maatte ha et ord m.ed i laget. - Ofra! blaaste Nergaard. Ofra meg her og ofra meg der! Ka ofrar du for noke? Er det ikkje far din, som ofrar for din part, kanskje, og det kann han gjere, for han har raad til det. Og tjener du ikke sjØlve ei god daglØn for ofringi di ? Dette var mere end Olsrud kunde staa for. R,igtignok var det saa, at far hans hadde kostet ham paa krigsskolen, og jevnt holdt ham med penge de aarene han gik der; men at faa slikt slængt i Ørene av en, som gik paa 22de aaret som sersjant, deJ var utenfor al rimelighet. Olsn1d sprat op likesaa rØd i ansigtet, som den haarluggen han var velsignet med :

· Snaasalaget vil iaar holde sit :aarsmØte i Williston, N. D., ons·dagen den 14de mai. Glem ikke ·datoen og kom til mØtet alle som kan. Datoen er maaske lidt for tidlig for et mØte, men da d~ fleste av · bestyrelsen reiser til' Norge i sommer er vi nØdt til .at holde mØtet nu fØr de reiser. i Forma1)den, nestformand og kas-I :Sei:eren vil bli tilstede for at le-I 1<le møtet. Vi har valgt Williston, N. D.' I som møtested da der er mange : 1 :Snaasinger i denne omegn. Williston ligger ved Great North-' -ern banen i det nordvestlige 1 1 bjØrne av North Dakota. Der ogsaa mange Snaasinger som ·bor i den Østlige del av Monta-' ·na. Registreringen vil foregaa -paa Great Northern Hotel i vVil1iston hvor de vil h1ive mØdt av ·en komtnite og anvist til for:Samlingslokalet. Mange interessante ting vil :blive behandlet paa dette mØte .,og da det er lagets fØrste aars1 ·mØte haaper vi at det vil faa stor -tilslutning. Kom til møtet et1-: -ten de er medlem eller ikke. Alle ·er hjertelig velkommen. De som ! 1 :1kfe kan 'komme til mØtet bØr . . I -tegne som - medlemmer og. I sende ini::l aarskontigenten, en ~ollars, til 'kasserer John Skav-' ;fan, Schafer, N. D. Vel mØdt i Williston den 14de :mai. rOLGA HILSEN, f. 'Kjenstaberg, :Sekretær i Snaasalaget,

FORDEL

I 1

TILBU

'

Vi sender Western Viking til en hvilkensomhelst adresse i Norge for den ordinære pris av $2.00 pr. aar, men for at gi saa mange som mulig av vore abonnenter anledning til at sende en hilsen til dem derhjemme gjennem vort blad, har vi bestemt os for dette lille tilbud, som vi haaper alle som kan benytter sig av. Vi har flere breve fra Norgesabonn~enter, hvori ele uttrykker sin begeistring for Western Viking og villig indrØmmer at den kommer som en solstraale ind i hjemmet og mineier om ham eller hende paa denne side av havet, som ved et abonnement paa "W. V." har erindret dem der hjemme . . . . . Gak du hen og gjØr likesaa ! .Fyld ut kupongen ·og send den ind idag . . . . .

• 1125 Tacoma Avre.

Main 2520 -

AL SLAGS TRYKNINGSARBEIDER UTFØRES HURTIGT OG BILLIGT --Moderne maskiner og materiell--

BREVPAPIR, KONVOLUTTER, BILOVE, KONSTITUTIONER FESTSANGE, VISITKORT, Etc.

Broadway 3435

• Tacoma, Wash.

''WESTERN VIKING'' 1125 Tacoma Ave., Tacoma, Wash.

!foc : a::·...~~ade.' .~.e-des. s~ •~dt ~-":.'~. ::1~.~~.~:. ~~~::~e ' i IKon~•~;::,:e ;:;;;;· ~~~;:~~:::-~~;~!~:;-~=~~·~-; ·~~-.~~:~enten ! Undertegnede abonnerer herved paa "Western Viking"

til ovenstaaende adresse i Norge for et aar, og gir mig bladet frit tilsendt i 6 maaneder til nedenstaaende adresse :

1]\faskinen" utlaanes fra

PUGET SOUND PUBLISHING CO. 1125 Tacoma Ave.

Tacoma, Wash.

(Kan ogsaa benyttes for kun abonnenter i U. S. A. Vedlæg isaafald kun $1.00 og skriv Deres navn og adresse.

'Jeg trru ~ ~koh~en tt en gift. Dersom den bare hadde innvirkning paa individet, kunde vi la individet avgjØre om det vilde bruke den eller ikke. Men da denne gift gjØr individet til en farlig forbryter eller sinnsyk, er den en social fare. Derfor har samfundet rett til aa forby bruken av alkohol like saa vel som det har ret til aa forby ty-

Iveri.

"*·

Vi forsr~ker oss nu paa forbud i U. S. .A. Det er naturligvis fonulig i 19Jpet av ti aar aa 0111forme et folks vaner, og vi konstaterer derfor tallrike overtredelser av loven. Men de arbeidende klasser kjØper ikke alkohol. Og jeg har ingenting imot at en del av dagdriverklassene tar sig for aa Ødelegge sig selv. Jeg tror at vi skritt for skritt vil naa saa langt at loven blir overholdt, og jeg tror at den nasjon som gjennemfØrer forbudet faar makten over den som fortsetter med aa nyte alkohol."

den kveld sammen med en sØster skulde reise med Nittedalsbussen til Oslo fan~es efter en stund liggende død i bilen. Mannen som tidligere var .kommet for sent til toget, hadde lØpet ganske haardt for at naa bussen og dØden skyldtes hjertelammelse. A vdØde som er norsk-amerikaner, hadde vært paa besøk hos slektninger her i landet siden iul og skulde nu inn til Oslo for .aa ta "Stavangerfjord" over igjen.

~

GEO. J. WEILEi*''""'""i

~

Skrædder Garantert arbeide og materialer

Navn .......... ""." ... """." ...-."._ .... " ..... " .. " .......... " .. " ........-.".

Adresse .".""""""" .. "."" ...... " ........ _." .... "" .. " ....... """.... ".. :Mindemynt skal præges under jtibilæet i Nidaros paa landets. '2eldste tnyntmaskine fra 1862.1'

Hvis De allerede er abonnent paa Western Viking kan De paa denne maate forlenge Deres subscription med et halvt aar, eller De kan betale aarsabonnenten til Norge med $1.50 (almindelig pris er $2.00.)

.

•Den 26de mars var det 800 :aar siden kong Sigurd Jorsalfar ·dpde i Oslo og blev begravet i ;Halvardskirken der.

TI

VED AT TEGNE EN AARSABONNENT FOR EN SLEKTNING ELLER VEN I NORGE, TILBYR VI DEM SELV BLADET GRAT IS F0R SEKS MAANED ER

I

.

et Øieblik maallØse over den uventede meddelelse, - men ikke længe. "HØr paa den idioten!" "Hvad indblider du dig, qin klisterbonde!" var nogen av de uttryk som strømmet sersjanten imØte, blandet med piping og skraal. :Filosofen banket næsten bajonetten av skaftet for at faa Ørenslyd. Da det endelig lykkedes, sa han: V ærsaagod ! Tillidsmanden har ordet! - Der hØrer dere gutter! Jeg er avsat ! Det er naturligvis ikke noget som heter "med pen\sion" eller "i naade" for mit vedkommende, men "efter ordre." Og forsaavidt kan det jo ,'været det samme for mig. Imidlertid skal jeg gjØre sersjanten opmerksom paa, at det er to parter som bestemmer i denne sak, og den væsentligste part, er dem som har valgt mig. Jeg er ikke saa nØie med stillingen, men i betragtning av, at jeg er valgt av gutterne her, mener jeg det er dem, som fØrst og fremst har myndigheten til at avsætte. - Akkurat ja! lØ<l det fra flere kanter. Vi lar os ikke kommandere i dette stykke! Men nu var det Filosofens tur til at ta ordet: - Det er ingen av os her, som har noget at utsætte paa Karl, som tillidsmand. Det kan derfor ikke bli tale om nogen avsættelse. Sy~ stem skal der være i al galskap, selv den mili·tære. Hvis Karl skal hjemsendes eller overflyttes til en anden peleton, saa blir det en .anden sak, men saa længe han er midt iblandt os, beholder vi ham naturligvis som tillidsmand ! Ikke sandt gutter? - Bravo Filosof! lØd det fra SmØrkontori:sten midt i bifaldet som hilset Filosofens indlæg. Sersjant Øvre visste næsten ikke sin arme raad. N oget tilnærmelsesvis likt dette, hadde han ikke ventet. H vad gaar der av dere, gutter? Er dere blit aldeles gale? Dette er ordre forstaar dere vel, og den maa lystres. Du Skjoldborg! Læs avsnittet om "Soldatens fØrste plikt" i haand'boken ! • Skjoldborg fandt blaaboka frem og reiste sig for at læse, men blev kontant avbrudt av Filosofen : · - Dette er utenfor tjenestetiden, og vi skal ikke ha nogen deklamation her. Bare sæt dig ned du, Skjoldborgen! Filosofens bemerkning og gutternes latter fik Skjoldborg til at sætte sig straks. - Jeg foreslaar at vi beholder den tillidsmanden vi har! skrek en oppe fra tredje etage. - A vstemnjng ! Avstemning! lØd det fra alle kanter. - Jeg foreslaar at vi stemmer med sedler! Det var St<joldborg som talte. (Forts.)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I]

Ti'.l Snaasingerne

:Astoria, S. D.

- Eg vil ikkje hØyre slikt fraa deg, din fule fant! skrek han. er vil jug til aa ofra liv og blod for fædrelandet mit! tilfØiet han teatralsk. Eg bryr meg ikkje stort um kva du er viljug til aa ofra, svarte Nergaarden rolig, men eg spØr deg kva hev du ofra? Slike kvalpehyl um "liv og blod" er det ikkje fyrste gongen eg hØyrer fraa slike karar som du. Kjem det til aalvoret ein gong skal me talast ved. Forresten skal du akte kjeften din ! Eg er for vaksen kar til aa taala skitord fraa deg, du lyt bli turr bak Øyra fyrst. Igjen sprat Olsrud op som en ung kamphane, men fØr han kom til ord)e, gik dØren op og lØtnant Kaal traadte ind. Olsrud maatte for denne gangs skyld spare sine ord og svelge de piller han netop hadde faat. LØitnant Kaal hilste kort paa sine underordnede og henvendte sig til sersjant Øvre: De har Karl Berg i Deres trop? Javel, hr. lØitnant ! Den mand er fra nu av under særlig opsigt, fortsatte lØitnanten. Han er nektet permission, og maa under ingen omstændigheter slippe utenom leiren. Dertil har De at paase, at han ikke driver utilbØrlig agitation blanclt sine kamerater, likesaa skal 3dje peleton gjØres bekjendt med, at Karl Berg er avsat som tillidsmand og en ny maa vælges ! - Javel, hr. lØitnant ! - Jeg venter Deres meddelelse angaaende valget snarest, sersjant! Ordren om at ha et Øie med knekten gjælder forøvrig enhver av dere, mine herrer! LØitnanten saa sig rundt i kredsen med et undersØkende blik. Et ,Øieblik efter forlot han barakken. Flere av underofficererne var mindre fornØiet med lØitnantens sidste paalæg, men ordre var ordre. Sersjant Øvre gik straks over til 3dje peletons barakke for at foranledige mØte sammenkaldt og foreta avsættelsen og det nye valg. Gjennem barakkechefen fik han tillyst mØte og avtalt, at saasnart gutterne var samlet skulde han varsles. Barakkechefen gjorde sin plikt og mere end det. Ogsaa helt uvedkommende blev varslet, saa da de rette vedkommende var samlet inde i barakken, var der omtrent like mange utenfor. Sersjant Øvre blev hentet. Imidlertid hadde gutterne valgt Filosofen som dirigent. Han introducerte sersjanten under meget hØitidelige former og overlot ham derefter ordet. -- Det er ikke meget det gjælder, begyndte sersjanten. Jeg har faat ordre om at erklære Deres nuværende tillidsmand, Karl Berg, avsat og en ny valgt istedet. Det kan være gjort i en fei, saavidt jeg kan skjØnne. Først hersket der dyp stilhet. Gutterne sat

Side 7

.

iI

Kongs~ ll•••iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimaaiiiimiiiiiiiiiØiiiimiimaiiiimaamiiiimmmamaaiiiiaaaaaaaiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiii~i

I

Reparationer utføres

1220 So. K st,

l

Main 5638 .

............~,.,,.J NYHETER AV INTER.ESSE

for det norske publikum burde De altid meddele "Western Viking.'' Send et brevkort, adressert til 1125 Tacoma Ave" Tacoma, Wash" eller benyt telefonerne: Main 2520 eller Broadway 3435.Western viking v 2 no 17 may 1, 1930