Page 1


WESTERN

SIDE 3

VIKING

i den senere tid sluttet med aa Lægmann skulde sluta diskutera. verensstemmelse mellem naturen som baade skriv til oss, eller og sende sine takkebønner i den ret- Me "kom ut paa vidderne." tykte og skrifterne den store forfat- henvender seg direkte, og spør om ning for at de er hjemsøkt av nød han. Det maa vedkjennast at roe ters to store bøker." me ikkje paa noken maate kan beog elendighet. Grunnen maa vel hadde helde. paa lengje nok Og Bibelen segjer Gud skapa him.i- vege Garborg til aa skrive riksvære den, at de nu er blitt op- likavel vilde det gjeva oss litt lin; vitskapin segjer himlin er rom maal, so dei kan faa meir utbyte I merksom paa i hvilken rettning lærdom um me fekk vita kva og kann kje skapast. Bibelin se- 1 av hans artikler. Og enten Garslike takksigelser hører til. - Giv bladstyraren meinar med "vidder- gjer 'himlin er ein utstrekt "be- borg trur det eller ikkje, so er det 1 keiseren (paven) hvad ham til- ne" og "sømmelige grenser." Han fæstning" som skjil votni yver mange som plent nekter aa lese (Under denne Bpalte indtas kortere inserater fra vore læsere: lh r . k. " kt h d' k j l f t · d h 't k l d 1 indlæg i diskussiouer m. v. Det staar enhver frit at heilytte spa!· 1 ø er osv. . v1 1 Je ne e en ver IS us on ian raa vo m un ar an; v1 s a- an smaa . terummet i en rimelig utstrækning. Ønskelig er det dog, at ind-; De fleste av vaare nødvendig- 'for og imot' religion." Det var pin segjer vatne paa jord.i stig upp Me har skrive <lesse linjer paa senderne fatter sig i korhet. Manuskripter som ønskes ilHltat uu- hetsartikler er nu o-aatt ned i pri- helst eg og Lægmann som gjekk som eim og vert samla av ulik so godt eit landsmaal me kann, der denne spalte bedes venligst sendes saa tidlig at de er redak· . t'mg h ar for'VI'dt _ braut '"'er dei· "sømm"t emperat ur l· skyer og dett ned berre for aa syne Garborg at me tionen ihænde s~nest mandag aften.-RED.) sen, d e t .e1, s1'den v1"': ingen J. v ,.,aa kjøpe for. "Justice" derimot lige grenser." Um me enno kan som regn. Bibelin segjer "Gud'' personleg ikkje har noke mot nyI disse dage mottar vi mange dag og det kom inn noksaa klart, er gaatt op. California superior ha noko aa segja um det proble- skapa himil og jord og alt i seks norsken, men det er eit faktum kjærkomne breve, nemlig med en ellers er det ikke lett aa faa KVI court judges maatte faa $1000 i me, so er kje "Ordet fritt" for oss dagar for 6000 aar sidan; vitska- som ikkje kan diskuteras, at landsdollar eller to innlagt for kontin- paa min radio her. Saa det er lønstillegg siste aar. Naturligvis lenger, so leng.je me ikkje kjenner pin segjer jordi, planter og dyr maalet er berre lite lest og f 0 rgenten, og enkelte av abonnenter- ogsaa i haap om, at det skandina- kommer det ikke oss ved, ti vi grenserne. Umgrepe "for lange" hev vore til i millionar av aar. sta at blandt norske her i lan-· ne skriver noen ord, som vi gjer- viske program maa fortsette, at hverken har eller venter aa bli i treng definering. Er kje desse verkelege skjilna- det.-Blaastyrar. ne sender videre: jeg skynner mig aa sende daleren, stand til aa kjøpe denslags vare. I denne utgaava kjem L. ·Lind- der millom bibelin og vitskapin, Her er noen eksempler: da jeg forstaar det saa, at det Jeg vilde bare nevne det paa bull- seth med eit stykkje um 'evolu- so lat L. Lindseth syna det. Refleksjone1· over Lægmann's syn Outlook, Sask., Can. 24. dec. '31 hjelper dertil. doggens vegne. sjcn paa 1 og 113 spalta. Peder' I .;:- * " Hvis De, som jeg selv, er en Western Viking, Tacoma, Wash. Ulrichsens breve er morsomme, Ni maaneder av det forløpne Nelson um "Et og annat" hev likMe hadde det gjildt hjaa Berilct Kjære hr. redaktør: og "Ordet Fritt" er stimulerende aar styrte gubben selv her tillands. so mykje. - Eg smatt inn med ikveld eit halvt sneis. Hadde Ber- lægmann eller ulærd, tør jeg dog Det var med overraskelse og til tankegang. For min del liker Resten av aaret benyttet kongres- snaudt 113 spalta. I ein diskusjon ild fingje jolanumere av "W. V." si, at det inaa være oss ulogisk glæde, at jeg ikvell mottok det, jeg aa høre forskjf\llige meninger sen til aa sanktioncre med gubben. , vilde det vera rett aa gjcva baadc so er eg tryg paa med hadde aa kritisere og felle dom over nye blad "Western Viking/' so1n: om 'hva.dsomhelst7 og synes Europa skylder U" S" 11. govern- siderne lika mykje rom" songje A. Bjerkeseth sitt vene ierde videnskapsmenn, som av jeg ser er et nydøpt avkom av ikke noen burde være redd for ment nogen millioner i krigsgjeld. L. Lindseth hermer vitskapsmen joladikt paa fyrsta sida av bladet. Dem nevnt; De vet vel at slike størrelser oftest er forut for sin "Vestkysten," som jeg i noen tid om enn religionen kom under ml- En meget større gjeld har de paa- som er imot evolusjonslæra. Eg S. Garborg tid, og maa ligge i graven til tihar vært abonnent av. kroskopet av og til, da det er et, dratt sig efter krigens avslutning. trur han kann finna fleire som er .:;. ~- ·xDet er mig en sann glæde saavel emne, som burde være sterkt Sistnevnte gjeld er øst fra nogle evolusjonistar. "Tillags aat alle kan ingen gje- den innhenter dem i sin utviksom en fornøielse aa faa brev fra nok til aa taale en speidende lys- faa private finansielel institusjoEg hev studera vitskap litt. ! ra", kjære Garborg, og det er ik- ling, og det har ofte tatt hundregamle Ulrichsen, som saa leuge straale. ner. Europa makter ikke aa be- Lengje var eg imot evolusjons- kje var meining aa segje oss som der av aar, men da reiser man har været fraværende - og jeg Med ønske om god fremgang tale det hele. - Spørsmaalet blev læra slik som Darwin og Huxley noke undantak fraa den regelen. store statuer til deres ære. Et indisk ordsprog sier: "Naar trodde at han nesten var blitt aa for bladet og utgiveren i det nye da: Hvem skal tape? Det ameri- sete ho fram. So hende det ein Daa me nemnte for ei tid sidan, elefanten synker i myren gir enregne . iblandt de dødes tall. aar, er jeg, venligst Deres kanske folk som et hele, eller de dag, eg kvista eit lemontre, at eg- at me syntes Lægmann og GarJeg tror sikkert at læserne av Alfred F. Joelson. faa kapitalister? Hvad sa Pila- fann eit par eller tri kvistar med, borg o. a. kom ut paa viddarne i dog frosken den et spark," og det "Western Viking" vilde sætte stor tus naar folket skrek: "Bort med torner paa, som ein rosebusk. Det sin diskusjon, saa meinte me ikkje kan til en viss grad passe i et pris paa om hr. Ulrichsen nu vilde Wildrose, No. Dak. denne, gi oss Barabas løs!" Ja, synte meg at sjølv tre no vert dermed at dei var kommen utan- slikt tilfelle. De roser de kristne fortsette sitt virke i bladet med Maa gratulere med det vakre beslutningen er tatt og sanktio- endra av andre planter. Daa saag om "dei sømmelige grenserne"," landes kultur,' frihet og videnska"fynd og klem,'' som det burde julenummer! Mange takk for det! nert og patrioterne er atter et eg korleis evolusjonistarne kunde, men helst at dei hadde helde paa pelige opfindelser og tilskriver det anstaa sig for en, som har hatt De sier i en redasjonsartikkel at øieblikk beskyttet. ha rett. lengje nok og vel saa det. Me Bibelen. Ja, maaskje, efter re· en saa uhørt lang ferie. De haaper De snart kan gjøre Andrew Ore L. Lindseth hermer "den mo- har heller ikkje nekta ordet korkje formasjonen, men moderkirken, den , katolske, hadde jo Bibelen Hermed vil jeg faa lov til aa bladets format større. Nei, kjære d erne saa k alte op1ysmng, . teo1og1. til Garborg, Lægmann eller noken ønske saavel hr. Ulrichsen som gjør ikke det. Bladet er saa net GARBORG GIR OSS PAA PEL· og evolusjon (hev det maale) at annen. Daa me bad dem om aa hundreder av aar, mens de blev akterutseilt baade i geografi og andre medarbeidere i bladet og saadant som det nu er. Legg helSEN DENNE GANG! degradere Guds person «- .;; ~, den slute, gjorde dei det. dets personale en glædelig jul og i ler til et par sider. De fleste av Tri-fira tankebolkar I (tidsaanden) bringer menneskene Men no sidan me hev Garborg astronomi av baade arabare og et godt nytt aar, og takk og farvel vaare aviser er i for stort format, Joleutgaava av Western Viking til at ·r.- .:;. i+ ringeakte herredøm- for oss, saa er det endaa ei bøn fønikere, iføige historiske berettninger. for det gamle · og: derfor mere uhendige aa læse. ~ og utgaava vika fyrr kom fram me, spotte de høie makter" og my- me h"ker aa rette t'l 1 h an. o g d et Ed. Westad. Det finnes saa meget godt i "W. · ·k Det tok forfølgelser og kampe; -i; * «til meg, men ikkje utgaava for kje liknande - som er kannhen- er dette: S k r 1 v p a a r i sstaal og baal, før friheten blev V." at jeg gjemmer alle aargan- den llte desember. Kom vel burt da likso vondt som aa "ødelegge m a a 1 ! - Ventelig vil Garborg vunnet. Kjære Westad:-De svever i en gens nummer, og naar aargangen i jolepostin; eg fekk sjaa 'a lell! og forringe (Guds) skaperverk ·Y.· ·* bli maallaus yver ei slik henstilMen det er dog et aapent spørsliten vilfarelse med hensyn til W. er full, saa binder jeg den inn. hjaa Berild, og Andrew Ore gav ; ." spotte, forrakte, vanære og van- ling, men naar han høyrer grunV. som et "nydøpt avkom av Vest- Skal De gjøre formatet større, meg bladet sitt. I hellige Guds navn." nen for den, so haaper me han maal om all denne medfølgende kysten." - "W.V." har nemlig et saa blir bladet for stort til aa · utvikling har tjent til den hvite I det ser eg bladstyrarin gjev ; Han hermer Prqf. Dana: " Det tar sak en und er a1vor1eg overve1(Forts. side 8) par aars eksistens aa se tilbake j innbinde. Og jeg -tror ikke jeg er sin grunn for at han vilde eg og '. kan ikke være nogen virkelig uo- else. Der er nemlig so mange paa, men kjøpte for et par uker den eneste so.m gJemmer numrene ---------------siden "Vestkysten" og overtok da av "W. V." Nei, legg heller paa ___________________________...;.__________________

Ordet Fritt

1

sistnevntes abonnentliste. Og Ul- i sideantallet. Bladet· er nu for net richsen har været med "Western I og hendig til aa ødelegges med Viking" helt fra begynnelsen. Det 1 større format. er saaledes ca. 100 breve fra ham Venligst, Peder Nelson. De har mistet. "To bad, what ?" fr -:;. ·Y.· Ellers takk for hilsenen og de Vi tror De har rett med hensyn gode ønsker" Og som en liten til bladets størrelse og en eveuhemmelighet kan vi betro Dem, tuell utvidelse. Ellers takk for at Ulrichsen nettop i disse dage den tilsendte artikkel. Vil sette 'legger siste haand paa en bok paa stor pris paa aa faa de to andre ea. 200 sider, inneholdende et ut- De nevner.-Red. valg av hans allerbeste breve. Ulrichsen tror han skal tjene sig Los Angeles, Calif. 28. dec. '31. rik paa den boken. Han har alle- Hr. R ed aktør : rede en masse bestillinger, ca. 300 Ja nu er det slutt med lutefisier han, og mottar gjerne ogsaa sken, kamerat Bjerkeseth. Ennu Deres. Boken koster $1.00, (men har jeg en dollar igjen; og den legsend ingen penge før De faar den). ger jeg her i brevet for "W. V." Hilsen-Red. for næste aar. Jeg burde, av gammel vane, ønHealdsburg, Calif" 29. dec. 1931. Iske baade dig og læserne et goc:lt Til Western Viking: nytt aar, men sant aa si, disInnlagt vil De finde postanvis- se ord rnig en forargerlig følelse. ning for $1.00, som betaling for Jeg kommer i dette tilfelle til aa W. V. for et aar. erindre ordene, vistnok av Ford: Jeg blev glad da jeg læste W. "Det amerikanske folk bør slutte' V. og fant igjen vaar gode ven, med aa vente paa at undere skal Ulrichsen med h. Sist jeg hørte skje." fra ham for han omkring og lette Paa juledagen regnet det støefter hatten sin. Ja, vell møtt digt, og jeg blev sittende hjemme igjen; haaper han har hatt en god og filosofere. Tankerne kom paa jul og jeg ønsker ham et godt flukt. Først gjenoplevet jeg min nytt aar, ham og "Viking" og re- føste jul i Amerika. Jeg tilbrakte daktøren, samt alle bladets læsere. denne i en logging camp oppe i 0. A. Lagreide. den nord-vestre del av Wisconsin ~; "~ '" , i 1901. Enhver vil forstaa at jeg Takk! Ulrichsen vil bli "tickla dengang savnet julehøitiden i Nortil death" over all den virak som ge slik, at jeg ennu ikke har "detter ned over ham."-Red. glemt det. Ferdig med dette driftet tanken Satsop, Wash. 26. dec" 1931. tilbake paa nogle smaa iakttagelWestern Viking, Tacoma. ser fra siste søndag før jul iaar. Hr. redaktør: Paa eftermiddag gik jeg til nerSom jeg forstaar blir jeg snart meste apot11ek for aa faa nogen i gjeld til "Viking," saa derfor frimerker. Først traff jeg en lasender jeg $2.00, en dollar for mig ste bil fyllt tiltops med flyttegods; selv for et aar, og en for en god flere barn var plasert her og der venn i Dakota. Hans adresse er: i lasset. Det hele saa ut til aa Ole Aarfor, Lidgerwood, N. Dak. bevidne deres tilstand. Huff, Venligst, Ed Gullesen. tenkte jeg. Atter en familie som har tapt sitt hjem. Et stykke Reedley, Cal., 27. dec., 1931. bakenfor kom en skinnende pen lukket bil makelig rullende imot Puget Sound Publi. Co. mig. Her fikk jeg øie paa hvad Tacoma, Wash. jeg først trodde var et barn, ren Ærede utgiver: Jeg har mottat et par eksempla- og fyldig i ansiktet og iført en rer av "Western Viking" og jeg tæt tilsluttet grøn sweater. I det synes svært godt om bladet, saa øieblik bilen passerte blev jeg opjeg vedlegger hermed en dollar merksom paa, at min fantasi hadfor kontingenten. de bedratt mig. Barnet jeg trodde Jeg har forresten i lengre tid aa ha sett, var nu blitt en mindre • ment aa abonnere paa bladet, da "bull dog." - Naar Gud saa alt jeg for en tid siden fikk noen han hadde skapt, syntes han det eksemplarer av venner nede i var saare godt. Jeg for min del "Englebyen," men i disse dage synes sikker paa, at bull doggen holder man vistnok paa daleren maa henregnes til evolusjonslæsaa lenge man kan. Jeg "tuned ren og derfor ikke beskylle Gud ( in" paa juleprogrammet sist tors- for verket. Mange folk har ogsaa 1

1

Coµr.,

193~.

'!'ho .Amcrlc::m 'I'olJacco Co.

.li

0

er er 1n ensaa

0

esornl

"Jeg

har prØvct alle cigarcUer, og der er ingen saa gode som LUCKIES. Og det kan bemerkes at jeg er meget omhyggelig i mit valg av cigaretter. Jeg er nØdt til det paa grund av halsen min. Noter mig som en som altid griper efter en LUCKY. Det er en sand fryd at finde en Cellophane p~~ning som kan aapnes uten en issyl." ~ ~

Beskyttelse for Deres Hals- mot

irritaticm-~

hosle

Og Fugtighctssikker Celloplian.e llolder den "Toasted"-e Aroma ~ ~ LYTT TIL LUCKY STRIKE-60 moderne minutler 111d •'vrdem fineste danseorkestre og Walter Wi11chell bvis snali: itlag blir nyheter imorge11, bver tirsdag, torsdag og lørdag afim over N.R.C. 11dværkme.


WESTERN

Fredag den. 8. Januar, 1932

VIKING

acoma Washi SÆT ED.ERS PENGE i '.'i!ksomhet til 6 pct. l preferred certificates av Dratrud Mortgage & Realty Corpo-

ration, 945 Commerce St.

Nyaarsfest 1554 Broadway, -

Hjertelig takk Alle som viste deltagelse i an· ledning min manns og vaar fars bortgang og gravferd, takkes paa .det hjerteligste. Seattle, Washington. Jensine Lund, Ralf og Edwin.

Telefon Main 3854

Cor. 17th

«·

·/!-

Al slags norsk og svensk brød og knekkebrød. Hjemme-produkter og importerte varer.

SPECIALS FOR SATURDAY & MONDAY

Norsk tyttebær, Ansjovis, tørfisk, Fiskeboller, Fetsild

l 'i I )

:~~t:: H::lan:~~::ident,

Mrs. Christine Pedersen, sekr. 2331 Alaska St. Main 6201

i i

K L.

7 :30

I

NORMANNA HALL GOD MUSIK

BEVERTNING

ENTRE 25 CENTS

!

,,

t

half) ····----·------·--·----···--12%c Roast Pork (Loin) .......... "131/zc e Den Norsk Luth. Frikirke, 15. Leg Spring Lamb..................15c og syd K sts. H. P. Halvorson, .· lders, Sprmg · Lam b -···---- lOc pastor. Iaften fredag kl. 8 møter Shou pikeforeningen i kirkens skolesal.. Lamb Chops ······--·---·---·-··-····· 15 C Fru 0. Garberg og frk. Agneth Sugar-Home~cured Bacon : Mattson vil servere. Lørdag kl. . whole or halL ...................... 20c 10 møter konfirmanterne. Søndags Morrells Sugar-cured Hame ( skole og bibelklasse søndag form. (whole or half) ............17%c kl. 9:30. G. M. Johnson leder av søndagsskolen. Kl. 11 form. Pure Lard, 3 lb. for ...... " ........25c norsk· gudstjeneste. Pastoren vil Frcsh Creamery Butter........ 27c tale over emnet: "Naar en mor mister Jesus." Sangkoret under ledelse av Matt. G. Johnson vil Der vil bli norsk gudstjeneste synge. Chr. Oswood vil synge en kl. 11 søndag formiddag i Vaar solo. Søndag aften kl. 7:30 engelsk Frelsers kirke, gudstjeneste. Pastoren vil tale o17. og J st. un- ver emnet: "The Believer's Trider ledelse av umph." Ungdomsforeningen har Den Norsk-dan- arrangert for et deilig sang-proske Methodist- gram samt musik. La oss samles kirke. · Pastor i Guds hus søndag. La oss beDav. Hassel fra gynne aaret 1932 om ordet. TirsOakland vil pre- dag aften kl. 7 :45 møter sangkodike. Der blir rct. Onsdag aften kl. 7 :30 møter ogsaa altergang Martha Maria foreningen. Det er Søndagsskole kl. foreningens aarsmøte. Kom! Fru 10 med bibel- L. Klock og fru A. Utgaard serklasse for voksne. Ligamøte kl. verer. Onsdag eftermiddag kl. 1 6:30 aften og evangeliske møter møter 38th st. cirkel i hjemmet søndag, mandag, tirsdag, onsdag hos I. Mathisen, 3628 syd Cushog torsdag aften kl. 7 :30 med en- man. De er hjertelig innbudt til ' gelsk preken av pastor Hassel i alle vaare møter og gudstjenester. kirken paa 17. og J sts. Disse ·X· +:· .,:. møter begyntes istes øndag aften Seand. Pentecostal Assembly, · og fortsetter denne uke hver af- hjørnet av 11. og J st. Jens 0. ten undtagen lørdag til 14. jan. Gustavsen, pastor. Frcdeg (iatPaa søndag formiddag synger fru ten) kl. 7 :45 taler missioner AlfA. Bjerkeseth den deilige norske hild Bjerva. Søndagsskole og bisang "I Himmelen" acc. av fru G. belklasse kl. 10:30. Ev. moter kl. A. Storaker. Vi haaper at alle 3 og 7 :45. Sang og musik. Tirstl:cg vil benytte denne anledning til aa den 12. menighetens aa::smø!:e. komme og høre pastor Hassel preke Guds ord. Et hjertelig velkommen gives alle, særskilt frem- I mede, nykommere og sjømenn. Venligst G. A. Storaker, pastor.

1

!

.;:,~~~~~

REGARDLESS OF FORM.ER PRICES 1

'1 AI~E

YOUR CHOICE

1.47 HART SCHAFFNER & MARX SfilTS AND OVERCOATS

1. 0 TAKE YOUR CHOICE AND GEGT THE GREATEST VALUE YOU'VE :MET IN MORE TRAN 16 YEARS

KLOP~"EN~rr}1_jJN'S 935-BROADWAY-937

There is no

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE We have a few 1932 Calendars, of above Co. for free distribution i while they last. Money of the Scandinavian countries, bot & sold. Remittances made by draft, money order, or cable. Radio remittance is cheaper, and very efficient. Agency of Swedish, Norwegian & Danish Lines. Wa can save you money on travel.

Capital, Surplus ana

Over Over

St:i.t;)ment of .Condition

of Calif01~n.ia National Association TACOMA Including its Br;inches in fU.N ?RAI-WISCO, PORTLAND and SEATTLE

At Close of Business, December 31, 1031

8 P. M.

Assets

Interesting pictures from Russia. r.o:'tTiS

C A R P E N T E R'S · H A L L 1012 Tacoma Ave. lIOTEL WESTLAKE Varma och trevliga rum. $3.50 eller hogre per vecka, och 75c eller hogre per natt. HEDVIG ARTHUR, .Agare 2016 Westlake Ave. Seattle Telefon: Elliott 9229

!

°

••••

""

t

Other Rca1 Esfate ........•....••••...•...•.•••.•.•••••• Customcrs' Liability under Letters of Crcdit and Acceptances .•• , Suntlry Bonds and Stocks ••..•..•....... , •••..••.•..••• , • United States Bonds to socure circulation ••••••.••••••••••••• Other United S!iutcs SeeuTitics ..•••..•.•••••••• , ••••.•• , •• Rcdemption l:'und with United States Trcasurcr ••..• , ••.••.•••• Cash and Exchange •••••.••..••••.•.•••.•••••.•••••••••• Othcr Asscts •..•••.••••••.•••..•..........••......•.••.

$ 68,866,867.l'i 3,:127,694.83 399,224.32 7,381,266.08 10,922,699.43 2,150,000.00 8,553,789.19 107,500.00 19,235,914.95 21,853.86

Liabilities

!'

TIL "SNOWDRIFT" C~ ~ for alslaO"s norsk mat! ~ )

I

Total •.••....................•...••••.••.••.• $120,866,809.83

~~

~

nnc1 Diseounts - ••.• " .• "" ••• " .•.•••••• " ••••

Dank Premiscs (Head Office and Branches) ..••....••.•••••..

~~

~------------

$120,000,000

$11,0{)0,000.00.

Illustrated Lecture by SENDER GARLIN JAN. 10, 1932 -

Asseis

Undivided Prolits

f IVE YEAR -PLAN AND THE HOOVER PLAN

C

Auxiliary dinner, Nalley's tirsdag OLAF SCHEI, Eier. . : kl. 12.30. Bønnemøte hos Olberg, ~ 1918 Westlake Ave., Seattle, Wash. C Sykelrnmite: Mrs. Alpha Hansen, 2125 So. Hosmer · - Main 7009 No. Stevens og 19. tirsdag aften . l-.........,...,_ ....".".•"..,.....""...""."."•."""". . ". ...J kl. 7 :30. Korøvelse onsdags aften. [111111_ _ _ _ _ _.._.._,_...,..,.._...,"I ·- ··-Kvinneforeningen møter i kirkens LÆR AA DANSE sal torsdag kl. 1. Fru Esther HegScottische, polka, DEN NORSKE KAFE gerness og fru 0. Harbak er verthambo. Fri prøve. 1408 So. K St. inner. Bønnemøte i kirken torsUnge lærerinner Lutefisk hver dag. Rømmegrøt dags aften kl. 7 :30. UngdomsforSTEVENS eningens aarsmøte fredags aften hver lørdag aften. 516 Olive Street i kirkens sal. Junior Girls møter Seattle, Wash • ..,.....,,......,_ _,""""'""""'""""'"""""""".....,....,""""...,.lørdag den 16. kl. 2.

i---

A F T E N

SVENSK PUNCH og andre skandinaviske produkter

Pigs Heads, pr. lb.....................5c Leg of Pork, whole or

·i!-

,,

L Ø R D A G

OLE JACOBSEN, Prop.

efterlater sig en adoptiv søn, Nils Føre, og noen slektninge i dette Nye lave billetpriser: Til Norge land og i Norge. over havet $89.00. Over land til F. C. HEWSON ·X· * * San Francisco $15.00, Los Angeles Main 7159 903 Pacific Ave. Fru Furro, avgikk ved døden $21.00, St. Paul $46.50, Chicago onsdag aften kl. 11:15 i en alder $46.50, New York $64.25. Faa av 90 aar. - Begravelsen fore- billetter hos Konsul Chilberg gaar mandag kl. 1. Pastor Hal- Agency, 1323 Fifth Ave" Room vorson forretter. 5537, Seattle.-(adv.) Sørgegudstjeneste efter fru FaEkte dansk smør, nykjernet dum vil avholdes i Den Norsk kjernemelk i Crystal Creamery. Luth. Frikirke, lørdag eftm. kl. 1. Market st. Inngang til Crystal Palace Market.-(adv.) Fol"leden hadde vi besøk av Peter Burke fra Gertrude (Fengselsøya, som Ulrichsen sier.) Burke l'ru A. Hammer vil fylde 83 aar kom inn for aa betale kontingen- søndag og i den anledning vil der ten for "W. V." og han bragte tirsdag eftm. bli avholdt en fest i med sig ikke mindre enn 3 nye kirken paa l7. og J st. kl. 2 em. .abonnenter allesammen gode Alle velkommen. .naboer ute i Gertrud, som ved sit y.· .y, * abonnement ønsket aa vise sin Den Første Norsk Luth. Kirke, -paaskjønnelse for vaare radio- 1211 syd I sts. 0. J. Edwards, -programmer. Burke hadde velvil- pastor. Mannsforeningen har aars1igst paatatt sig aa frakte daler- møte iaften (fredag). Konfirman• 1 terne møter hver lørdag kl. 10 LOGE EMBLA NO. 2 tform. Søndagsskole med bibelklasse kl. 9 :45. Norsk gudstjeneste kl. 11. Engelsk gudstjeneste kl. Mrs. 7;30 aften. Kvartalsmøte i rne') 3622 E. Spokane Mad. 4916 nigheten mandags aften kl. 7 :30.

NORDLANDSLAGETS

Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I.

I ne til byen, naar han nu tok turen inn. Well done Pete Skulde vi ' · tilføie noe, saa maatte det bli: "Gak du hen og gjør likesaa!"

Normanna Hall Association avholder sin 16. generalforsamling mandag den 11. januar kl. 8 aften i Normanna Hall, 2. etage. Bestyrelsen vil fremlegge sin aarsrapport. Llf.ocsaa vil der bli ut·jo:· ~· •'+ trukket 36 $5.00 "bonds", som Hjertelig takk vil bli utbetalt vedkommende mot For al deltagelse utvist i anled- avlevering av sitt "bond." Valg ning min manns sykdom, død og av ny bestyrelse og andre ting begravelse, takkes hjerteligst. av interesse vil ogsaa bli paa Mrs. Jacobsen. dagsordenen. Alle aksjonerer beFru Ellen Marie Fadum, der i des møte. de senere aar har hatt sitt hjem hos sin svigersøn og datter, hr. og Martha Maria-foreningen i Den fru Dahlquist, 1925 So. M st" av- Luth. li'r:ikirke, 11f og syd K sts gikk ved døden onsdag eftm. den møter onsdag aften kl. 7 :30. Fru 6. jan., efter en lang sykdom. Av- L. Klock og fru Utgaard vil serdøde der var 80 aar gamrpel, blev vere. født paa Horten og kom med sin mann til Amerika i 1892. De boAarsmøte i Lutheran Welfare .satte sig i Minnesota og her blev fru Fadum til hennes mann døde i Society vil bli avholdt tirsdag den 1903. Hun bodde i en aarrekkc 12. januar. - Der vil bli foretat ute i Gertrude, paa McN eil Is- valg paa ny bestyrelse. land, og kom for ca. 5 aar siden +j-:· ·:+ ·k til Tacoma. Fru Fadum var aktet Normanna Auxiliary møter hos og elsket av alle der kom i berøfru Caspersen, 1819 So. Adams ring med henne. - Hun var en tirsdag aften 12. januar kl. 8. kjekk kvinne, som eide et lyst Valg av ny bestyrelse. humør. Avdøde efterlater sig 6 ·:+ +~ ·N barn, nemlig fruerne: Dahlquist, Ruth og Alice vil spille op til Ole Andersen, Einar Carlson, Har- dans i Normanna Hall, 2. etage, ry L. Hansen, alle av Tacoma, fru hver onsdag aften fra nu av, saa Solberg, Everett og fru Aanon av her er en god anledning for alle Issaqua, Wash. Begravelsen vil de som ønsker litt "alrnindelig foregaa lørdag fra den Norsk lu- bevegelse" mitt i uken. Damerne therske frikirke, 15. og K st. kl. slipper inn fritt. 1 eftm. Pastor Halvorson vil for·X· +~· ·~ rette. Fred være med hennes Den 18. desember 1931 var en minne. gledens og høitidsdag for hr. og * ·•· * Ole T. Hagen, 1002 No. Steele fru J. J. Hogness. Det var nemlig st., var tirsdag forrige uke utsatt deres sølvbryllupsdag. Dagen før fore t ulykkestilfelle under arbei- samledes noen venner og naboer de for Puget Sound Power & for aa overaske dem i deres hygLight Co" idet en stor tømmerstok gelige og trivelige hjem. Det blev falt over ham. Han kom saa slemt en meget hyggelig stund baade for tilskade, at han avgikk ved døden dem og oss. En gave blev overdagen efter. Avdøde efterlater sig rakt sølvbrudeparet. Tiden blev elhustru, Anna, to sønner, Todd og lers tilbragt i hyggelig samvær utDer blev ·Harold, og en datter, Elizabeth, over eftermiddagen. alle her i byen. Desuten en sø- holdt taler og takketaler og veksster i Elgin, Ill. og ni barnebarn. let med sang og musikk. SølvbruHagen var bl. a. ogsaa medlem deparet kom hit ut fra Nord Daav Sønner av Norge. Begravelsen kota for endel aar siden og bosatforegaar fra Mellinger lørdag 1d. te sig i Puyallup. Siden kom de til Waller Road, hvor de bygget .rn:30 form. sig et vakkert hjem. Fru RogOle 0. Larson, Parkland, 79 aar nes' usedvanlig vakre blomsterhagammel, døde tirndag den 5. jan. ve er kjent viden om. Sølvbruden Begravelsen foregaar idag, fredag er fra Voss i Norge, hvor hennes kl. 2 eftm. Pastor Svare forretter. mor ennu lever, og hr. Hogness er Ole Larson var født i Hedalen, fra Trondheim. Han har arbeidet Valdres. Han kom til Amerika 1 ved St. Paul i mange aar. Vi øn10 aars alderen. Tok land i No. sker dem fremdeles Guds rike velDak. for 55 aar siden. Han kom signelse i deres lykkelige samliv, til Parkland aar 1900. Hans ko- og vi er glade ved aa ha dem i ne døde for 10 aar siden. Avdøde vaart nabolag.- Deltager.

Side 5

Capital ..••••••.•.••..••..•••..•..••.•••.••••••••••..• $ 8,500,000.00 Surplus.and Undividcd Profits ••.•••..••••••..••••••..••••• 9,260,009.58 Reserve for Taxes and Intercst ...•...•.••..•••.•••.....•.. 162,502.79 Circulation ......•..•...••.•••.••..•••.••.••.•.•••. , , , • 2,123.957.50 Let ters of Crcdit and Accoptancos .•••.•••.•••• " ..••.•••••. 7,501,629.49 Otlrnr Liabilitics ...•..•..•••..••.•••••.•.••••••.•••.••• 105,881.18 Deposits •....• , ••••••..••.• , , ••. , . , " •.••••••••••. , •••• 93,212,829.29 Total

•.•••.•••••••.•...••••••.•••••••••••••. $120,866,809.83


Fredag den 8. Ja.nua.r, 1982

Paclfic at 50th. -

Mad. 514

TACOMA'S LEDENDE

BLOMSTERHA~DEL

1

Storartede nye

Lægmann's syn..........,._....,.... _~

Motorskib

''Kungsholm'' "Gripsholm"

GIR PLAN FRITT

Vi sælger for kontant og til billige priser

Skandinaviens største, mest mo· derne og luksuriøse passagerbaate samt den populære

Rciiance Lumber Co. ALLE SLAGS TREMATERIALER

Tacoma's ledende "Cut Ba.te" Druggists M. A. JOHNSON, Mgr.

S.S. ''Drottningholm''

"Sash and Doors" og innredningsmaterialer. Lager og kontor: Ea, D &. Puyallup Ave. - Main 72

BILLIG AA LEVE I NORGE Leveomkostningene i Norge er lavere enn her, og med den I Residence Phone: Proctor 2570 kurs De nu kan opnaa ved ' ,,""rn,lli; av Dres dollars til kroner flere penge aa rutte med I PETER HOLMGREN naar De kommer til Norge. t, Laveste billetpriser paa mange aar Merchant Tailor Trdje klasse til Norge:

I

SEAMON'S FLCwER SHOP

I

Rust Building Corner 11 th and Commerce

JI

KUNGSHOLM ....•. aR1PsHoLM •.• ".. DROTTNINGHOLM.

1

$95 50 I • 2405 $93.00 Tacoma J

YET"T "ow CABS

No. WARNER Wash.

·

I

STOR DEIUG FETSILD

Til Norge og tilbake til Amerika paa 3dje klasse:

og alle sorter

Ktmgsholm ....... $160 Gripsholm ....... $160 Drottningholm .... $156

FERSK FISK

AMBULANCE, INVALID COACH.

~

to Destination.

a So.

.

11th &. K St. -

Broadway 1831

C SPECIAL .PARTIES ANYWHERE

DR. WM. NIPPOLT

For Vour Convenlence Phone

TANNLEGE

MAIN43

Tann-uttrekning for $1.00

Tilbakereisen til Norge kan skje ~ naarsomheist innen to aar

SALT li'ISK RØKET

Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. DROTTNINGHOLM"~."

.16. Jan. ....... 23. Feb. GRIPSHOLM ..•.•.•....••• 8. Mars DROTTNINGHOLM ..•... 24. Mars KUNGSHOLM .•...•...... 2. April ll'or videre oplysninger, bestilling av lugarer, assistanse ved utfærdi· av nødvendige papirer, etc" ""'""'"le"· man sig til nærmeate agent for linjen eller til

VIMEDIA

D~OTTNINGHOLM

NORTHERN FISH CO. 15de og Dock Street

VÅGEN TILL HELSA

PHARMAOY

Konsultera oss i varje fall av tumors eller smittosamroa sjukdomar

SKANDINAVISK APOTEK

HENRY MOHR HARDWARE COMPANY 1141 Broadway

Recepter er vaar specialitet

NORSKE KONDITORKAKER BestillinE;er mo~tas paa. Geburs·

YTT 1124

Market

Highest quality of fresh and smoked meats at reasonable prices Ship your Veal and hogs to us.

Agenter for

JOHN ROSTGAARD, Prop. vprterkake, Wienerbrød, Pumpernlckel

BAY Cl

IMPOR'l'ERS AV NORSK LEVERTRAN

MIE BAKERY. Norsk

li

~~~smx1.;:i:coma, Wash.

1144-46 Pacific Ave.

Salubrin, Hasselrots Jernvin og Fluss Plaster

I

Tacoma

MAIN 7314

Try the

1026 Tacoma Avenue South

H~;~::~~ K~:,a~!:~!et

1

Starting Friday, Jan. 8: CHESTER MORRIS in "CORSAIR" Also "Can Jack Dcmpsey come back" Jack Demp:!ley and all noted fighters of today

r

i

i.

Åt Nin~h

Now playing: George O'Brien in Rainbow Trail & Laurel & Hardy in Beau Hunks. Sunday to l\landay: Clive Brook & Kay Francis in "24 Hours." Tuesday to Wednesday: Richard Arlen and Louise Dresser in "Caught."

vings & Loan Assn.

Tacotna

i~ .1

)

FOX RIALTO

Main 4077

and A Sn:eets

I

l

1

It

1

=-.2,PORT OF THE FINANCIAL CONDITION OF

.i-•• de aa

Peoples Savi11gs & Loan Association

li

•• ••

•• •• •• •• •

Wbere Savings Grow

•• •• ••

••

··,11·.···I

l

The Ta1:'.oma Savings & Lcan Association Lcca'.:ed at T8,coma, Sta.te of Washington, at the Close of Business on the

Sponsor, Scandinavian Hour K.V.I.

3.'ist Day of December, 1931

TAR LANG TID aa bygge op en forretning til et stadium, hvor folk lærer aa be- •1, trakte den som en insti· 1 tusjon. \.

"'

\'

Det har tatt oss maut'i; ge aar, men vi har nu ""' ~I :;; rukket denne posisjon. j~ Navnet Lynn er ensbetydende med bedre betjening. - Folk hen- · vender sig til oss soin en selvfølge.

l'\'

1,

:t:;::.1 ~eal

:astri.i~ Fll'.'st I\II•:n:tg~g·e !'.:ioa.11a .. :?4~0~.4.281:'.62 E;:;t;;i.to :'.rir;:;t Ii/Iortg'afje Dca:cls.. :2€C\5CC'.OO

Pasa :Socks of Association

l1'/,::::1c.s1

Lo::ns to Othe:r Assoclations ... , .. •" State a~d MUnicipal Sccu1·i-

L0!!.';;13

106,0CO.OO

o:::i

••..••• "' ....• ~ . . . . • • .

Acnounts Beoeivn.ile .•.•.... ~ . " •.. :ra:cmo Office Eulltibg ane. Site •.•.• :Fnr::!ititro n,nd Flxtur~·s •.•..•..• ~ •• n~o.1 Este.te Owned .......•••..... ~ea.l C~ ~ll

EotD.to Sold on Ccnt:!t!.Ct." •.••• on Ha:l:1d n.nd in Banks ..•.. ~ ~ ,

Snspense Items •.•......•..•••.• " Total. .. " •.•. " •••.•• " •. "

37·~.450.00 l10~'l·.12

79,0CO.OO

G.'?EC.OO lG8 7 23~.23

S:1vings (Sluu•el\olc1ers' :tnvll'st" " ,.,~ mentP) ... , • , •.... , ..... , •. , , •.. $o,8lu,!Lu,09 Eonowe<1 Mone;;t" from Banks. . . • • • ;None :Borrowed lV.Coney from Other Asso-

MORTUARY

"q)istindive Gfuneml Service 'Phom:":'Main 77·'f5 717 TACOMA AVE.

None

ciations .............•..... • • ...

Incom11lete Loans (b11lt1nc.es due to borrowers) .• , ......•...•••....• Contlngent l'ttnc1, UncUviclec1 Profits, Oth.er :Rci:erves a.nd SUrplus .•.••. Deferred. Profits •...•.• , ...•.••••• SnS.!'tlllS!!

Items

~

"

.. " .. " .. .. .... "

~

"

1,508.89 359,452.12

1,46'7.41 2,l:JS.12

14310:4:.87 210,~92.!:ll

2,053.77 .!;l6,l83,l!l9.63

Tota.J. .••.•••• "• ••• " •.•••..• "$6,183,189.63

$ta.te n! Wa.sl!:in!!tO:!!" Count:v of Pierce, .ss. 7.ra. Alfr~d List!!r and A. w. V!inc1en. Fi·esddent and Secretar;y, respectiveJ;y, o:r tl~e a.bove.na:med

As;;ccia.tio:n, do solenmly swear that the forcgoinlj' sta.tement Is true to the best

c;if

beliøf.

ALFRED LISTE:&

";

C.0.[\1NN CO.

.

HVVcstern V"'iking"' koster til Service Always Our Motto I No1g1:: kun $2.UO pr. aal'. • .....,._.,...._...,,.....,...,.........,..................,......~ ......................................................,........,...,,,,,:1

BLUE J\10USE

Bekfendtgforelse

I

FREE DELIVERY

1

Sponsor, Scandinavian Hcur~ K.V.!*

stangen.'' Og Indien! ..- Ja, det engelske saltmonopol har utpint dem med en tidobbelt pris mot farad de selv kunde produsert baade denne. og andre vårer for. Hvem er. forresten slavedriverne 'i Indien? Russerne har vasket av sig en flokk to~bente snyltedyr, og det tr.enges saa vel, ogsaa her hos oss. B. N.

(Send for Booklet)

Jolln Heclberg, 508 1-2 So. 11. St. 'l'acoma, vVash. John Soley, 1004 So. lltll Street, 'l'acoma, Wash. F. C. Hewson, 903 Pacific Avenue, Tacoma, Wash. Ma>·tin Carlson, ll25 'l'aeoma Ave" Tacoma, 'W"ash.

l

Ic Ie

832 Rust Bldg" Tacoma, Wash. C

WITE BLDG" 4 & Union, Seattle.

Tacoma, Wash.

co"

UEN & SELVIG

Swedish American Line

TEATER-

Also

onr knowledge and

A. W. WJlirD:Slll'

~

\i

1

Snbsc1•ibed and sworn to before ine this 3lst Ila.li of Dece:mber," 1931 . (Seal) , KINGSTON S. :LX!STEB, :m:ota.r:v Public. in and for the State of wasllmgton, res!ding at ,'l'accm.,,.

Co:r....ct.

Attest: JESSE O. TB:OMAS

r.

~.

'.M. :llAESHBERGEB W. D. :S:OPPilifG Dlrectors•

J

I

./

Western viking v 42 no 2 jan 8, 1932  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you