Page 1


Fredag den 7de Oldobe1·, 1932 1

j lykkedes; men Du maa ikke legge han belønnet med fortielses-syste- til ham. Saa sier sannhet,§;ns :mun:t Hvorfor er jeg arbeidsløs?

Iskylden paa

I

Bibelen og p.aa Gud.. mets knusende vekt. Tenk over selv. Der finnes visst 'ikke den Hvorfor forlot Du og Jeg vaart det, I norsk-amerikaneer, som al- folkestamme paa jorden, endog Hvorfor maa jeg ledig gaa, elskede fødeland? Det var be-1 diig har hørt hans navn nev11.. blandt de laverestaaende hedmiihvorfor uten arbeid være, J gjærlighet efter gullet, som var * * * ger, som ikke tror pa:a. tilværelse: hvorfor fryser mine smaa 'ranet fra de stakkars indianere. I Av alle norsk-amerikanere ''0111 efter døden, og at man da vil fa;,. hvorfor sulter mine kjære, ·Finn ~ 11 undskyldning for dette Ihar ekrevet i "W. V." er d~r" en det godt eller ondt - i forhold til hvorfor pines denne barm, ~gud~hge tyveri, saa skal jeg ta Chicken-Lewis) som like fram den enkeltes handlemaate paa (Under denne spalte inntas kortere inserater fra vaare læhvorfor henger slap min arm? sere i mange tilfelder artikler, som ikke maa betraktes tid til aa fortelle hvorledes Bø- kaller en spade - spade. Ingen denne side graven. Hvad nytte som redaksjonens synsmaate. Det staar enhver fritt aa kernes Bok var skrevet. kruseduller om at det er en norsk er der saa i spiritismen? Utro Hvorfor kan man ikke bruke benytte spalterummet i en rimelig utstrekning.-RED.) Hrs. Ida C. Johnsrud. spade. Alle hans artikler viser en og forvendt slekt begjærer tegn, denne sterke arbeidshaand, ten~ende mann bak hvad han paa men der skal ikke noget tegn gihvorfor skal man ned mig knuge ~ + t +f ++ + t + ++++++++++• +++++ dis~e partier. Men det er kanskje grei rnaate skriver ned. Hans ves den, sier Jesus. Og i det under nødens haarde haand? FLIS AR t' S M A A P L U K K f" en fornermelse mot de ·stakkars j første. inns.ats var baade en intro- gamle ~estament~ heter det, at den Ei det nytter man er villig, dyr. 1 Aa spike tyri er lite fyri, duktsJon til "W. V." lesere og en som gJør spørsmaal til døde er en arbeider er saa billig. Av OLAF BER.ILD naar det er greit; skisse av 90 pct. av farmerne i Gud en vederstyggelighet. - Kan ~t++++++ •••••••• F'remad vil vi vandre .nen er det krukut (som han sier). Det er "com-1 det som var vederstyggelig for Hvorfor dette kolde n ei 1 28de september 1932. I og kvisti knokut, mon sense" og arbeide, som brinGud i den gamle pakt være velbejeg blott om arbeid beder. For omtrem en maaned siden ; Vi vandrede paa stien frem I so er det l~it."-(Ukj. forf.) ger resultat, om ikke uhell "spen-] hagelig for ham nu? Er Gud for- naar hvorfor finnes der ei vei jublet Hearst-aviserne over, aL: og møttes med saa mangen ven, -x71· * ut fra disse trange streder, 1 ner krok" paa ens bestrebelser. anderllg? 1 kornavlingen i Sovjet-unionen iaar der vilde søke rekke op I de tre aar jeg holdt "VestkyHan har ikke blannet sig inn i I Blandt de gamle hedenske folk 1 hvorfor sukker vel nasjonen vilde bli 25 pct. mindre enn ifjor. til tindens klare høie top. : sten" surret norskdom og ltristen-1 teologiske eller politiske spissfin- var særlig Egypterne klar over at under overproduksj011en? Grunnen var at bønderne nektet n" ";1r1" "e r1"n ~"~~~ VOJ..l ~~dom i nesten hvert no., saa man\ digheter og allikevel uten aarder var et liv efter døden. Var aa avle mer, fordi staten konf1-1 ~or. aa faa glimt av tiders teg~, kunne tro, at der intet annet fan-: sak - har han blitt gjenstand for det spiritisterne som hadde aaHvorfor fikk jeg kraft av Gud? skerte det, stod der. i smd og tanker var vi der 1 tes aa skrive om. Jeg minnes ik-\ flere personlige anfall. Det første benbaret dem det? Var det bare for aa lide Sovjets officielle rapport viser. I og saa i nuets dunkle skjer j ke at det var nevnt, at vi var var uforskammet. . Louis 1\1, l{valsten. ved aa blive skubbet ut. at den 15de august var 62,8 pct. en hær av krefter stor og sterk borgere av U. S. og følgelig norskI Hvorfor blev jeg skutt til side, av det innsaadde areal innhøstet begynne paa et fremtids verk. amerikanere. Har nogen hørt el-J' Nei, hr. Berild! Det var nok hvorfor maa jeg leelig gaa, mot 71,4 samme dato ifjor. "Men," Vi vilde bryte denne mur ler sett paa tryk "Svenskdom" og ikke frimerkets skyld, at han "pu- HI'. Redaktør hvorfor sulter mine smaa? staar der, "man maa ta i betrakt- imellem oss og Guds natur. "danskdom". Amerikanerne vet at sta i bakken." P. H. P. "Ordet Fritt" i "W. V." er ut(Innsendt ved L. W.) ning, at i somme regioner meget I l smeltepotta og tiden vil gjøre av P.S.-Er han som begikk "!iterert kjenne paa en viss maate. De1 regn har fant, hvilket har hatt Vi ~aa en verdens helligdom, med teorien om aa være noget an- tyveri" (plagiarism) prest eller kjenen paa en viss maate. Der ORDET FRITT - se side 6. stor innflytelse paa innhøstnin- som nu vi vilde samles om. net enn borgere i det land, hvor lægmann? er gode og interessante stykker I gen." Dette høres litt anderledes Se den skal faa et hedersnavn vi lever og trives som best· vi kan. aa lese. Men en ting tror ~eg' ~......,....,,.......,,....,....,...,........_."'4.....................................~ ut, Ikke sant? Men det er selvføl- og vi skal hvile i dens favn, ·* ;(· ·* I ikke er nødvendig i spalten Ordet gelig kommunisternes skyld at del saa folk fra baade land og by For femti aar siden skulde pieSpiritismen Fritt. og det er religions-spørsregner saa meget. kan vokse op med krefter ny. tisterne i Norge spleise kristendom I maal. Der er mange hyklere AMBULANCE, Also Hvad misnøien angaar, saa er Det skal forbli en varetekt, I:'.'JVALID COACH I og politikk sammen i et nytt parti, N aar spiritismen ikke engang J blandt de kristne; men der er ogBaggage Checked from Home det minst 95 pct. "løgn og for- et skjold for nuets fremtidsslekt. 1 to Destination et parti som kunne slingl.'e til kan gi beskjed om ting, som paa ' saa mangen oprigtig sjæl. bandet dikt," som enhver, som har 1 De flette skal et bedre baand SPECIAL 'RATES ANYWHERE "høire" og "venstre" efter behag. det materielle omraade er mer elsom tror paa Gud, vil ikke høre I "Moskva _Daily News" vet. De~ erl aa verne om de svakes aand. Phone I stortings-salen var det sagt at ler mindre skjulte for det menne- om Guds bespottelse. Og de som I selvfølgellg endel, som ennu ikke At de kan følge samvits bud 1 det var "det verste ukrutt Norge I skelige øie, hvad skal den saa tje- bander og sverger, vil Main 1122 ikke at har blitt fortrolige med det nye og intetgjøre gullets Gud. : hadde avlet." Som parti fikk det ne til? Den kan jo ikke fortelle I nogen skal finne feil imot dem. _.......,"'..,......,......, ...........,.,.....,,.,..............,.........,.....,...;; system. Inngrodd individualisme 1 I en ha:otig og lykkelig død. nogei om hvordan det ser ut i den 1 Aa bande og sverge er troskap ~--------~--------henger ennu i. Sannheten er, at Og i naturens rike skjold Her er noget aa lure paa naar annen verden heller. At der er' til djevelen. Aa prise Gud er tro~ staten betaler en rimelig pris for vi give vil oss Gud i vold, vi skryter av N-dom og K-dom. et liv efter dette, hvor det gode skap til Ham. Derfor skulde det ~ produkterne, og at enhver maa saa vi kan nyde av dens verk ·l'.·:< * belønnes og onde straffes, det har ikke være mere forsmedelig aa saa og plante. en viss procent .av og atter blive stor og sterk, Tacomas eneste skandinaviske I Oslo, Norge har de nylig menneskeheten visst i tusener av være eh kristen enn aa v;ere de1. det areal de eier, og selge en viss og dertil bygges skal og bo kjØtmarket, som eies av 1 reist et flott monument for Mar- aar uten spiritismen. Guds ord motsatte. Enhver har sin fri vilprocent av det innhøstede. til sta- i kjærlighet med haap og tro, cns Møller Thrane. I 27 aar, i og samvittigheten giver fullgod je aa tjene hvem han vil. Saa lu I innehaveren. ten, som en kommunal plikt. Ioss gives skal en felles pris sin be~te alder, levet han i U. S. beskjed her. - Og den som ikke. oss ikke kritisere hinannen gjen-1' OLE JACOBSEN, Prop. Der vet bønderne, hvad de faar, der frydes oss paa englevis. Fordi han ikke hadde den rette tror Guds ord, han vil heller ik-\ nem spalten "Ordet Fritt." ) 1554 Broadway (Hj. 17. St.) for sine· produkter; men hvad vet' Og vi vil holde haand i haand tro og rette samfundslære blev J ke tro om nogen av de døde kom, Ane Brun. ·")....,.....,... ...... """'",....._.,........,,.,....."""'.....,.....,..,. .........,; den amerikanske farmer? Jo, nu og knytte broderkjedens baand. 1 1

Ordet Fritt

I(

I

f

J

,

-

....

" ".... _

.....

.....,

'lwA.'-'.1..1.

~t,..U.lC

I

YELLOWCABS

r

1

I

\I

PALACE MARKET

1

vet han iallefall, at han ikke faar' Den skal rundt hele verden naa, nokk til aa betale produksjons- og sluttes til fra hver en vraa. kost. n:aare Bye.

* * * "Moskva Daily News," som for omtrent en maaned siden forsvant I Tacoma, Wash. 1. oktober. fra "News stands" i Los Angeles j Hr. Redaktør er nu atter for salg der. Uten den; Intet under at jecr tapte, 0 vilde vi ~er ha vanskelig~1ete~ med intet under at jeg falt, aa faa vite, hvad som virkelig fo· naar det var av tro det avholdt regaar i Sovjet-unionen. var jeg tvilende paa alt.

"

Saaledes skrev en av Norges I "Los Angeles Herald" leste mest begavede unge menn i 1892. jeg den 26de dennes, langt bak i Med taarer i øinene sa han: Det bladet og i smaa typer, at kom- er intet som kan gi fred som munisterne fikk majoriteten ved barnetroen. siste valg i Sofia, Bulgarias hoAlfred Joelsen finner feil ved v~dstad. Me~kelig, at det blad 1 Bibelen, som saa mange andre har v1lde trykke -~hk~. " gjort, men boken er der allikevel. "' ·* "' Om De min kjære herre, lærer aa Den, som taler eller skriver lese den, saa vil De bli overrasket haanende om en ide, som har over den store dybde av sannhet gjort slik enestaaende fremgang, den fremviser; men kanskje De er som arbeiderbevegelsen, og som lik mig, da jeg var 17 aar gamsier, at den ikke har frembragt mel. Jeg trodde at jeg forstod ledere, en enten barnlig uvitende, alt, saa av hjertens lyst diskutereller er det sagt eller skrevet 1 te jeg den store bok, høkernes bok, ondskap .eller blint raseri. Bibelen. Idag er det som jeg kan Man har fengslet og drept man- se et lysglimt i den dunkle natt, ge erlige arbeiderledere, f. eks. for efter alt, vet vi saa svert lite. Joures, Liebknect, Hill, Debs,, Jesus, søn av Josef sa: Et nyt Mooney og hundreder andre (de to' bud gir jeg eder: elsker hver· siste bare fengslet); men de har andre. Nu, har vi opfylt dette ikke formaadd aa fengsle eller bud? Har vi følt den kjerlighet drepe ideen. Den er guddomme- som dette bud bringer'? - Finne lig. Man er rasende paa Bernhard feil kan vi alle gjøre, men ha visShaw, Theodore Dreiser, Upton dom til aa granske den grunnStClaire, biskop William Mont- vold som boken Bibelen er bygget gomery Brown og andre, og søker I paa, det er en annen sak. aa hindre dem paa mange maa"The Canon of Buddhist Scriptter. Hvem har været større øko- ures. - Nu, la mig si, min menomister enn Marks, Engel og Le- ning er, at Zoroastrianism er menin? Og de kapitalistiske stats- get bedre enn Buddhism. -- Men menn er smaagutter sammenliknec snille Dere, hvad vil det nytte os. med Sovjets ledere idag. Kapita- Vi er under "the Christian Rule." listlandene har simpelthen ingen Spot ad det om Du vil. Gud er fremragende leder nu. Selv Mus- en Gud av lov og orden, Han har solini er bare en eventyrer - en gitt os det beste han fant fo:r sin opportunist. Amerika har ikke tjeneste. hatt en eneste fremragende statsJesus av Nasaret var villig til mann siden Lincoln. · Det pen- aa stadfeste sitt program med gene, som styrer. sitt liv. Hvad mere venter Du Men som en undskyldning kan av en tjener? Kunde Du og jeg merkes, at individdet nu er under- ha gjort det bedre? De spør om ordnet organisasjonen. Dette gjel- vi vet hvorledes Bibelen er skreder ogsa kommunismen. Selv vet? Ja jeg vet det, men jeg var Stalin er bare et hjul i statsma- ikke tilstede, saa De ser, jeg hadskinen; men av ham kreves der· de .ingen stemme dengang. Efter dog mer intelligens enn f. eks. alt: vi er barn, famlende i uvihos presidenten her. Alle kvalifl- denhet. Ingen har sett Gud, men kasjoner, som kreves av denne er, 1 Jesus fremstillet Ham som en at han før valget lover "a full kjerlig fader. dinner pail,'' eller, "at han ikke Og De maa da vite, at vi hjemvil forglemme den forglemte me i Norge forlot helved-læren for mann." Siden har han bare aa mange aar siden, saa vi vil da ikrette sig efter "Wall Street," og ke begynne med noget saa gamalt gaar av sig selv. melt. Vi gaar fra lys til lys, og * * * snart skal vi se Ham som Han er. Republikanerne kalder sig eleHedningernes fylde er inne; vi fanter og demokraterne æsler. En har hatt tid til aa oprette et treffende symbolsk betegnelse for kongedømme; men vi har været , de arbeidere, som stemmer for for egenkjærlige, saa det har mis-

I

BRING 'EM BAGK ALIVE "Den Raa Natur" - som vist vnl den rasentle lmm11 mcllem kjæmpeslungen og tigeren ••• i Frank Buc!.s spæ111lcmle film "Bring 'Em Back AUve" (Bring tlem hjem levctlllc), 01J1al efter naturen i jungelen [HW irlalay.

-og raae tobakker horer ikke hjeinm_e 1• et• ga retter De findes ikke i Luckies ••• den mildeste cigaret De nogensinde har røkt

V

I kjØper de fineste, de allerfincste . tobakker i hele verden - men det forklarer ikke hvorfor folk allesteds betragter Lucky Strike som den mildeste cigaret. Faktum er at vi aldrig ignorerer sandheten at "Den Raa Natur er Ikke Ofte Mild" - saa disse fine tobakker, efter de er blitt

Copr" 1932, The Amcrican Tolrncco Co.

passende lagret og modnet, faar derpaa gavnen av Lucky Strikes rensningsproces, som beskrives ved disse ord - "lt's toasted." Det er hvorfor folk i alle byer og bygder sier at Luckies er slike milde cigaretter.

"It's toasted·· Pakken med milde Luckies

"Hvil en 111a111l skriver en bedre bok, leverer en bedre predikrn, lager tm bedre muse/elde e111J sin nabo, selvom ha11 bygger sin ,h-ytte i vild111arke11 vil verden traakke op en sti til ham dør." RALPH WALDO EMERSON Forklarer ikke dette den verdensomfattende bruk og anerkjende!se av Lucky Strike?


(Norske innehavere) Melk og fløte egg og smør, leveres hver morgen ved din dør Telefon Main 7530 DANIEL B. HANSEN

Institutet Main 0187


WESTERN

Side 5

V.IK.ING

....................................................

............

_....~.,...,...

Mt. View kvinneforening møter ( onsdag kl. 2 i kirkens sal. ~

* * * 20% avslag paa all skøreparasjou hos Hohngren's, Rust Bldg., · 205 So. llth street.-(adv.)

Gi b•ller som gave. - - Vi fører bare de mest moderne av siste mote, vakre, men ikke kostbare.

* * *

Caswell Optical Co.

SÆT. EDERS PENGE i virksomhet Johnsen. Det sier sig selv at tU .6 pct. i prefened certificates a.v de . glade nordlendinger tilbragte Bratrud Mortgage & Realty Corpo· a-.ation, .945 Commerce St. en hyggelig aften.

BARE 71/2 DAG

Den Norsk. Lutherske :Frikirke, Bergen-New York 758 St. Helens Ave. 15de og Syd K st. Via Got.eborg JERNBANE TUREN ·.* * * P. Steen, midlertidig prest * * * LAVE BILLETPRISER: BERGEN-OSLO FRITT Det norske damekor møter freGeo. Askevold, som i hele som: Søndagsskole og bibelklasse kl. bort fra oss en tur, saa har vi Fra New York: dag 14. okt; kl. 8 precis hos fru mer har opho:ldt sig i Fairbanks, 9 :30. Norsk gudstjeneste kl. 11 saa god anledning til aa bli beKortest mulige tid mellem Kungsholm ·-······--··----··-·13. Okt. AMERU:lA og NORGE P, J. Pedersen, 2131 So. Alaska. Alaska kopi forleden tilbake til med sang av koret. Engelsk om tjent av' vaare gode professorer Gripsholm .""""_.""." ____ "3. nov * * * Tacoma. Han fortalte at somme- aftenen kl. 7 :30, ledet av ung- fra skolen. Forrige søndag fikk Drottningholm "-·-···--·--···2. dec. Losje "Norge" I. o. G. T. mø- ·ren "langt _der uppe mot nord" domsforeningen. Tirsdag aften kl. vi anledning til aa høre president Gripsholm ··--········----··-·····8. dec Benytt din egen linje, ter torsdag 13. okt. kl. g i Nor-! h~dde ·været en sjelden oplevelse. 7 :30 felles bønnemøte hos hr. A. Tingelstad av P. L. C., og folk "Linjen som blev laget for manna Hall. Referat fra storlo- Fmt vær hadde de hatt for det Stang. Onsdag aften bønnemøte møtte op saa 1det var en lyst aa JULEN NI~RMER SIG! . dig og mig" .sjemøtet i. Seattle. meste, og sommerdagene løp ,om- i kirken kl. 7 :30. Torsdag aften se kirken saa vel fyllt, og vi blev Slekt og venner venter Dig * * * trenf i ett, bare ·et par timers møter Martha Marie foreningen i ikke skuffet ved aa lytte til det 11},em til julen. Reis NIU mens f}illetprisen er saa 'YTTEHST Den norsl{e kafe, 14. og K st. sku~lring . v~d · midnatstid~r.. Men kirken kl. 8. Fredag og lørdag alvorlige vidnesbyrd han fremL,AV og leveomkostningerne i med servere1' rømmegrøt hver lørdag høs~en og vinteren kom tldhg der- aften denne uke holder kvinnefor- holdt. Vaar prest, Svare, tok sig Norge M:EiGET LAV.ERE ENN· S'.S. STAVANGER.FJORD HER I LANDE1'f. kveld. Desuten til enhver tid I oppe. Da han reiste derfra holdt eningen fest og utsalg av sine op- en tur til sin mor i østen, som er deilig smørrebrød og hjemmelave- de næsten' paa aa bli sittende fast arbeidede saker. Efter program- ved mindre god helbred; men vi I F1ilg med en av våre storslagne Fra New York 7. desember JULEEXRURISIONER TIL de kaker. sneen. met og salget vil kvinnerne ser· venter ham snart tilbake igjen. med elrntra. ordinert jern baneNORGE arangement via "Empire Build· * * * * ·l>' * vere forfriskninger. Møtet beNu har vi hatt nogen dage med med avgang fra New York av er," "the crack fast Great Fm A. Asbjørnsen, 711 Ea. 35. Fru Andrew Hallingstad, 2309 gynner hver kveld kl. 7 :30. Alle rigtig sommerveir. Termometret "DROTTNINGHOLM" 2. Dec ·1.:urthern flier" fra Vancouver, l1adde følgende damer for lunch 1 So. Ainsworth, fikk lste premie velkommen. l registrerte op til 80 over 0. Slili:t "GRIPSHOLM" -·········8· Dec. Bellingham, Everett, Seattle, :sist tirsdag: Fruerne Petterson, for en nydelig heklet barnehette * _" * veir kan vi godt like. Rigtignok Bestill kahyttplass nu! Tacoma, Grays Harbor, Port· har der været litt skodde om morBerglund og *Bj~rk~seth. ved utstilling~_11 ~ P~yallup. Vaar Frelsers Luth. Kirke. land og Astoria 2. desember. genen, men den forsvinder snart. For videre oplysninger, 1Jest1lling Fl f T 'l bl' t + • S. 17. og J St. Nettop nu ser jeg solen bryte av lugarer, assistanse ved utfærdi· Oil'ltel no. 2, Døtre ay Norge, D eFre taroN1 ierk vL1 th 1 op .a~ht 11 A. W. Ramstad, midl. pastor gjennem taaken og den tykke røk gelse av nødvendige papirer, etc., møter tirsdag 11. okt. hos fru H I en ørs e ors u · memg, et, K r t t 1 d Fra New Yorl;:; Berglund, 624 Ea. Division Lane: pastor O. J. Edwards kald, næste on irman erne mø ·er ør ag som rød og blodig henger over oss. uenvender man sig til nærmeste agent for linjen eller til Lunch kl. 12:30. mandag aften. Folk ser ut til aa form. kl. 10: 3 o. Kl. lO søndags- Jeg ser i bladene at det brender BERGENSFJORD Swedish American Line 15. oktober, 23, november* * * * føle sig hjemme i kirken paa I st. skole og gud;tje;ieste kl. 11 fm. saa felt i skogene nede i Oregon. WHITE BLJJG" 4. & Union Settttlc * * * Saa faar dette bli alt denne .John Hedberg, 508 1-2 So. 11. St. STAVANGERFJORD Martha Maria-foreningen har Zion Lutherske Kirke, Pa,stor og fru Ditman Larsen I 2. november T.acoma, \Vash. gang. Vil gjerne· sende alle læmøte torsdag 13. oktober kl. 8 i besøkte venner i Portland siste Syd 59. og Thompson avenue. F'. C. HewRon, !Hl::l f'nrif1c Avenue, sere og bladets personale en kjærNorsk Luth. Frikirke, 15. og syo *J<'ra Halifax 2G. nov. Arndt E. Myhre pastor. 'l'acoma, Wush. Larsen pre'. K st. Fruerne Andrew Pedersen søndag, hvor pastor 'd"' d t' Søndagsskole og bibelklasse· kl. lig hilsen fra oss her i Parkland. Martin Carlson Heserver Ingar tidligst. Se rwr· d f ornu uags gu s Jene- . . . , L. H. Johnsrud. ,()g S. M. Evje er vertinder. Pro- dike t · ve mest:r-' . agent. l•'aa Deres "RcB ethl e h.em L u th . kir k e paa 9 .45. Engelsk gudstJeneste kl. 11. 1216 So. K St., 'l'acoma, Wash. .s t en i . · . . gram og bevertning. Alle vel* * * entry Penuit" fiir De reiser. 'd · d · . V1 forventer at koret vil være tilVest si en I an1e rung av memg11e- . . Parkland li!J,tberslie Kirke kommen. La oss eller vaarc>, agen ter hjel· stede for første gang l høst. Kl. r---·---------"~ MONEY TO SCANDINAVIA t ens 45 aars f est h vor 11an f or . M. F. Mommsen, pastor. pe Dem. Shriv eller henvend * * * · ' . 7 :30 aftengudstJeneste. Onsdag . SHIJject t.o clmngo will rmnit 100 Engelsk gudstjeneste kl. 10 :30 Norge kr. to a.ny irni11t for .$}8.~5. ·on Lu'-" Kirkes kvinneforen - nogen ..·aar. . tilbake var prest I • 7 mø t er .k vmne . f orenmgen . k'trk en Dem 1rnrsonlig til .Zl WI· · l. form. Konfirmantundervisning kl. 100 Danmark kr, to any ]JOint ing ' 59 · oosyd Thompson avhol-j aar. Under besøket var de gJed f 0 C M I M "' t b h f M me ruerne . . oe og . . $18.75; mo Swei::;h kron or to any Reidar Gjo!me Co., Inc. der sitt aarlige høstsalg fredag,. s er os r. og ru N. · Watne. Jacobson som vertinder. Lunch 9 til 12 hver lørdag. 1ioint $18.GO per mouey ol'der. General Agenter payable as · you may drect. \V(' eftm. og aften, den 21de oktober.! . . . . 1 kl. 1. Torsdag aften kl. 7 :30 bialso have kr. curnmcy on haud Douglas Bldg., Seattle, Wash. "LAILA"-:FILlUEN KL 7 :30 vil d~r b~i gitt et kort Hilsen td dem der hJemme. bellæsning og bønnemøte. Lørdag letter enclo;rnrc, and :mperior som torsdag og fredag ·aften den- ·for Tacom1t Agenter: service remlered. program. Forfnskn~ng:r s~rvere~, Hi.'. og :fru Julius Olaisen, bo- morgen kl. 9 :30 senior konfirmanne uke bar været forevist i Lin. F. C. HEWSON ogsaa rømmegrøt hl nmellge pn- satt i Drammen Norge feirer terne, ·juniors kl. 10 :30. Koret MARTIN CARLSON 903 Pac. ave. colu Theatre paa 16. og :Ul st., er Main 5789 1216 South K Street ser. Alle vel_~o~m~)~· gullbryllup den oktobe;. I den har øvelse hver onsda_g aften kl. uten tvil den beste film som noanledning sendte deres barn her, 7 :30. Frk. Goore er instruktør. JOHN SOLEY · gensinne e1· l!:ommer hit til landet gater og medlemmer. Kl. 8 blev Dekoratør M. Arntzen, som i Helga (Mathisen), Tacoma og •,; .;; i+ 1729 South 9th Street aar opholdt sig her i Ta- Magda (Hansen) Seattle, følgende Føl'ste Luth. Kirke, So. Tacoma, fra Norge. - Paa grunn a~ den der gitt et program av medlemAlle jernbane kontorer. store til~trømning av pubhkum, mer fra Everett og Seattle. coma, er avgaatt ved døden i Ho- vakre telegram; Syd Warner og 62. st. har lrnm1teen fra Norman~a Male] I det hele var de to dage i Se.Pen, Lofoten, Norge, den 12te Ditman Larsen, pastor. Til J. Olaisen, "'0 eptember. Arntzen re1'ste herfra D gullbrudeparret N· Gudstjeneste søndag kl. 11. Te- Cl1or~s fun~et, ~t de~ _bhr nød- attle rigtig arbeidsmøter, og vi ca. 4 aar siden. · rammen, ... orge. .. vend1~ ~a gi to fo_restilhnger lør- haaper aa høste godt utbytte av ~ DR. S. P. JOHNSON ~- ", .;;. . Kjære far og mor: Vi der e!'_ rna:, "A We~ing Invita:ion.'' ~øn1 dag (rnften), nemhg Id. 7 o~ 9. dem.-G. Bj. ~ Tannlæge her ute husker nok dagen 8. okto· dagsskolen møter kl. 9.45. B1bel2006·7·8 Pioneer Bldg . Kost og lo(YØ! - En enke ønsker '· · time· "Jnd F C Mason's ledelse . -:.. ,,,. . .. · ber, de_res gullbryllupsdag. Ikveld er · · ' 1. Ave. - James St" Seattle. Wn. gJe$Ler for kost og log1. Meget •k . . d .kk k. k hver tirsdag aften kl. 7 :30. LuFRA SEATTLE, WASHS. . 2!:l6-7·8 Pioneer Bldg. Westem Viking til Norge ku. -1·· ·· -925· s G t an VJ. esverre i e re e 11Jem. . . . l'lme_ 1g pris.:- . . . o. ran ave. _.. _ ._ . t . k.-. . h. _ . . _ther hga møter fre_ dag kl. 8. ster knn $2.00 pr. aa1'. ....... · * ,. , * . men .1 ·a.n erne er v1 Jemme 1 .. L ·f E ik • f t · s ttl · ·.: ·-_ . -.. ,stuen .Iios dere. Vi feirer dagen Ifonfirm_antkl!ss~. lø;dag._kl. 4:30. e1 .. l'. son s es 1 ea e Jetlan_.d &_ _ Palagrut1, 912 Pac. k d h. rt. . t'll k.k.· _ ·« Den officielle Leif Erikson dag . · . lt . 1 og øns er ere Je e11g i y e. 1 · . k b d f 1 ~ Sponsor, SeandintiVian !!~ui-7 K"V"!. ave., har i;it rikt utvalg 1 a som . !mmanue! Lnth!m!lrn er den 9de o to er. og enne a lienhØrer.··under herre-garderoben.1 k · 'k Id t . h" No 14de og Stevens St. ler iaar paa søndag. Dette syn'·.·.: . · _. . · . 0 ns er i ve a v1 Jemme var, ·· · · d Hw:i -.Jetland kan De nu faa en h. . t t rt Ditman Larsen, prest. komiteen var en heldig ag, . 1 1 1 "John B. Stetson" $7.5_ 0 hat for h~emme unk. og mfun e ag', En"'elsk aftenguclstJ'eneste 7 :30 for derved er det mange utenby's . . .· Jemme 110s Jære · ar og mor. "' 1210 So. K St. - Free Delivery - Parcel Post - Main 3854 35;00. Kom mnom. (Adv.) D t . d b Il d med altergang Søndagsskolen ml'J- boende som kunde faa anledning * ;:. ;i. e er JO eres · ry ups ag. ·, . f · d t Da vilde bruden som gave faa ter kl. 10 form. Norsk gudstJene- til aa være med. Der or var e . H1·. Ing· vald Lee fra Longv1ew, 1 . . ste 0 n"dag aftnn kl 7 · 30 med at de tok til med iver paa proet kyss paa sm srmlende mund · ~ ,. · · Wash., besøkte Tacoma forle t k t h . dt k f b 'd gjennemgaaelse av Hebræerbrevet. grammet for aa faa det saa godt . . . N e yss og e aan ry or ru bl t paa gJennemre1se til orge. Luther liga møter fredag aften som mulig, og resultatet ev a og L ee· b o dde t·dl· i igere I· T acoma. . like gom fra h. ertets hund. kl. 7 :30. man tør try kt s1,· et mere a 1s1·d·ig Calirox Fruit Cookies, mother's only rival. Come in and taste liar mange venner her. Nu reiser J ·X· * * godt program har det aldrig væhan til sin fødeby Bergen, hvor M h. k . 'kk .k ld Betblebem Lutherske Kirke, ret paa en Leif Erikson-fest. Den these delicious cookies1 1 han akter aa slaa sig ned. Fruen! C::n Jemltfan Vll: . e naa ve ' HJ'ørnet Harrison og Ea. G st. j islandske koloni i byen blir m. ed ONLY lOc PER DOZEN . . d . f veien er a or ang; t d t reiste hJem for tre maane.. ·er s1- st. t .. .1:) k 1 . f' 11 H. o. Scobey, pastor. 'i feiringen med sang og a 1e, i e den. Hr. Lee fortalte at begeisteng er vi og, ~. · iøie Je ' Søndagsskole og bibelklasse kl. en islandsk kvartet synger og pa. rmgen var s t or bl an,dt s k an dina- dog over flyter vaar sang.· 9 :45. Engelsk gudstJ. eneste kl. 11. stor K. K · 01a f son av d en I s 1an d . f or d en Skan d.i- Og sangen. bærer• ·en bøn. til Gud Emne: "Sinners In the Hands Of ske k'ir k e ta1er ve d f est en. N ord verne i. L ongv1ew Have you had Yellow Pea (gula artor) Soup this year yet? . k T" KVI om fred efter hvets stnd; ....,. . b·· nav1s e ime over . d Id f b d An Angry God." Luther liga mø- mennenes 8 an"' ..:oremng synger 1. 3 pounds for ··········-··--········"." ..... --·········-·-·-···-·--···-··············-·····-·······25c * -r.· -x· me 11e og or ru gom past a. d e t· me kt'ige v erl'. "· "Le1'f Erikter om afteenn kl. 7 :,15 o~ . og brud ~ FRESH STOCK OF BARLEY FLOUR NOW ON HAND. Sønner og Døtre av Norge glr . r1 k ld ·m 0 bl'd Isakson vil tale. Kvinneforenin- son." Sønner og Døtre av NorWe carry Rye and Whole Wheat Flour ground on stane· grinders. et card party og dans torsdag af-, i en ~~ ved :-; ~ ~• gen møter torsdag den l3de okt. blandede kor gir sange til !sten 13. oktober. Desi:tten bevertigur 'd fe g~l'. ag a, Ladies Guild har luncheon i kir- land Norge. Rudolph Møller NORDIC HARD TAACK, 5 pounds for -·-----···----·-"··---·"····-·-".50c . .. . me am1 ier. · s mng. Vanlig entre. · kens underetasje fredag 14. okt. leder begge kor og Ivar orgen1 ,,. * ", {{' ", * dahl er pianist. En scene som bæSEE US FOR SCANDINAVIAN THINGS. V AARE KIRKER Hr. Thom Johnsen, som i somDen Sliandinaviske Frelsesarme, rer titelen: "Leif Erikson" blir mer har opholdt sig i Tokeen, Den Første Norsk Luth. Kirke, 11l4 So. 12th st. spilt og i denne en-akt kommer de WE CARRY THE BEST, AND THE PRICES ARE RIGHT. Alaska, kom .tilbake til Tacoma I 1211 Syd I St. Lørdag aften hallelujamøte. l historiske begivenheter av Leif . onsdag denne", uke o• J • Edwards, past or. Scenen avsluttes ~~~~ . ,+ • ~· Søndagsskole kl. 10 form. og f re l - Erikson. frem. Konfirmanterne møter lørdag sesmøte kl. 8 aften. Onsdag mø- med Nordmennenes 'Leif Erfkson.' Lutefisk! Fredag aften den kl. 10 form. Søndagsskole med ter syforeningen i lokalet kl. 1. Dagmar Uri synger en gruppe folECONOMY DRUG COMPANY 21. oktober, faar vi aarets f?rste "bibelklasse kl. 9 :45. Norsk guds- Torsdag aften specielt møte med kesange i norsk nasjonaldrakt, 11. og K Streets "lutefisk"-kveld. Det er kvmne- tjeneste kl. 11. Prediken: "Bryl- besøk av vaar divisjonschef major men i scenen som Leif Erikson's Den bekjendte russiske olje (mavemedicin) selges for 75c per pint. foreningen. i Vaar Frelsers Luth. lupsfest." Koret synger. Engelsk H. Madsen fra San Francisco. Mø- mor bærer hun en drakt fra IsNorsk tran, 75c per. quart. Kirke, 17. og syd J st., som ar- aftengudstjeneste kl. 7 :30. Predi- te begynner kl. 8. Alle velkom- land som er ca.. 300 aar gammel. Ointment, garantert middel mot Excema og skinn-sykdomme Nads rangerer. - Serveringen begynner ken: "A useful life." Ekstra mu- men. Efter festen, som blir gitt i 11:1. 5 :-30 om kvelden og fortset- sik. Menighetsmøte mandag af1 Norway Hall, 2015 Boren ave. kl. ter saa lenge det er nødvendig. - ten kl. 7 :30. Flere familier opta's FRA PARiiLAND, WASH. søndag den 9de okt" serverer De som ikke ønsker lutefisk, kan i menigheten. Bønnemøte tirsdag komiteen kaffe, smørrebrød og f.aa kjøtkaker med tilbehør. Ved aften hos A. Stang, 1624 So. .J Kanskje redaktøren synes jeg kaker. Hvis man ønsker aa oversiden av dette blir der servert st. Kvinneforeningen møter tors- er ute for ofte med mine stumper være festen var det best aa komlefser, kaker· og kaf_fe, ~g. altsan:i- dag og serverer· lunch fra kl. 12 her fra Parkland, men denne me tidlig for aa faa god plass. men for den utrollg bllhge pris 1til 1. Komite: Fruerne: Karen gang trøster jeg mig med aa ha * '"' .,. 35c. Boe, Theo. Anderson. Josephine lovlig erinde. Western Scand, Grand Lodge * * * Olson, Ella Anderson og Anna 01En ting vet jeg, at "Vikingen" av I. 0. G. T. hadde .sitt aarsmøte Hr. og fru J. S. Johnsen, 4045 son. Bønnemøte kirkep torsdag kan ikke komme rundt til oss 1. og 2. oktober i Seattle. MøEa. J st" gav et lite selskap for. aften kl. 7:30. hvis vi forsømmer aa sende inn tet blev ledet av G. T. Carl G. noen av sine venner sist lørdag vaar skyldige del. Merkelappen Chilberg. 9 medlemmer tok diaften. Tilstede var: Hr. og fru ALL .SLAGS paab ladet viser at jeg er litt sent striktsgraden og 6 storlosjegraden. John Wick, hr. og fru B. Hansen, ute med min kontingent, men ved V~lget fikk saadant utfall: fhis one _ slrap slipper hr. og fru Liland og barn, hr. og . denne innsendelse vil jeg tilføie G.C.T.-C. G. Chilberg, Seattle. icleal slloe fot comfort. ··fioft iblc. Elle Kid Lealher. Low fru Nick Nelsen,, samt frk. Esther litt om et herligt og godt kretsS.S.-A. Nordgren; Evcrett. I Recluced in price to l~ave just receln?.d a ne\\" shipS.R.-F. Backstrom, Seattle. . $1.35 utføres til dagens rimeligste pri- møte; vi fikk møte med hverur lhese fun1ous, well kuown ha Washington" eornfort sl10es, andre oppe paa McKinley Hill i S.V.T.-Julia Larson, Everett. ser. Godt arbeide garantert. 1110 So. I{ Street suppJ~· you r need at Bethlehems kirken, der er betjent I S.Skm.-Axel Johnson, Tacoma. Henvendelse til ,. $3.45 Telephone Broadway 4652 LOGE EMBLA NO. 2 av pastor Scobey, en ung, meget S.F B.-Helen Aronson, Seattle. H05 South I{ Street DØTRE AV NORGE -:::::::::::::::::::::::::.:........... - . venlig og godt likt prest. Der fik S.P.C.T.-Fru Bjerkeseth, Tavi. møte i tre dage og lytte til en coma, Wash. held el alvorligev idnesbyrd baade S.Stl.-Reinh. Erikson, Everett. av prester og lægmenn. Søndag fortsatte møte, kl. 10 :3li l\IAKER OF ll'JNE GARI\IENTS 101 8 s6. Kay St. Det er vel faa menigheter som form. Under dette møte blev bl. MRS. J•. G. LUND, Prop. Phone l"roctor 28'74 2514 North Union Good Food ~t the Right Prices er saa heldig stillet som .vi her a. vedtatt et par resolusjoner. ;;..........................................-.............-............,..,, i Parkland. Om vaar prest reiser Kl. 6 var der banquet for dele-

Stor Juleekskursjon

I

!

I

I

l

8.

~~~,..

.

· · ·.·. -

I

!

l

L

1

U1rk"'

ei .

NICKELSENS GROCERY

Demonstration

l

~

13

I

Samuelson Shoe

I

om pa ny

av

Va øg stry k"ning

I

1

I

KAV Sl 'RESTAURANT

Madam Nelly E, Webb


WESTERN

Side 6

u

tn o

VIKING

Fredag den 7de Oktober, 1932

. ", ta ''. . . . . . . candi.na vi an H our the-;~~.~~~~ l Fri a 9. 0 • 0

I,

The following list contains he name and address of together with the Puge Sound Posten and The Western 'iking, have made The Scandinavian Kour over KVI possible.

GENUINE MINERAL WELL'S CRYS'rALS, 205 South llth St.• Tacoma. 520 Pike Street, Seattle. · G. ANDERSEN FUEL & TRANSFER CO., Fuel Dealers, 1549 Dock Street. Telephone Main 0873. · HANS JOHNSON'S FEDERATED STORE, Ladies' & Men's Furnish;. ings, 1114-16 So. K St" Tacoma, Wash. BUCKLEY-KING COMPANY, Funeral Directors, Tacoma Ave. and So. 1st St" Tacoma, Wash. STOCKHOLM SHOE SHOP, L. Broms, Proprietor, 1311 Commerce St. Tacoma, Washington. HOMER JONES, Republican Candidate for State Treasurer.

CHAS. F. ERICKSON & SON, 714-16 Pacific Ave., Tacoma, WasJi. CARL GORD, Expert Radio Repairing, Proctor 0171. CARL OSTLUND, County Commissioner lst District, Candidate for re-election. MARTIN CARLSON, Insurance and Steamship Agency, 1216 So. K C. C. MELLINGER CO" Funeral Directors, 510 Tacoma Ave., Tacoma Street, Tacoma, Washington. BJ.,UE MOUSE THEATER, 1133 Broadway, Tacoma, Wash. DRS. QUEVLI, SR. and JR., Medical Arts Building, Tacoma, Wash. NORTHERN FISH COMPANY, 15th and Dock Street, Tacoma, Wash. NICKELSEN'S GROCERY & SCAND. DELICATESS. - 1210 So. K Street, Tacoma, Wash. LIEN & SELVIG DRUG STORE, 11. and Tacoma Ave" Tacoma, Wn. BINYON OPTICAL. COMPANY. 920 Broadway, Tacoma, Wash. ' C. 0, LYNN, Funeral Director, 717 Tacoma Ave., Tacoma, Wash. CARLSON MATTRESS & UPHOLSTERY CO" 821 Center. Street, Tacoma, Washington. JOHN T. McCUTCHEON, Republican candidate for Congress. OPDAL POULTRY FARM & HATCHERY, Waterman, Washington.

l

v .. ~ ....

Get rid of the following ailments, in nature's own way Acid Stomacb, Constipation" Rheumatism, N euritis, Bladder and Iiidney trouble by drinking regularly

HGENUINE MINERAL WELLS CRYSTAlS" Ask for it at your drug store and be sure you get the genuine in the "Black and Silver Box" or from our own store 205 South llth St. (Bust Bldg.) Tacoma - Tel. Main 8526 or in Seattle Tele1>boue Ell. 0828 520 Pike Street

(Sponsor,' Scandinavian Hour, KVI)

FOR EXPERT RADIO REPAffiING AT REASONABLE RATES CALL ~

ij

r~onsor "Soondinavian Hour" KVI

(Sponsor, Scandinavian Hour, KVI)

c AR L

G0 R D

PROCTOR 0171

~

!

J.' I I l l

LITT MERE I<'ORBUDSPRAT Da det blusset op til "forbudskamp" her. i bladet for noen uker siden, var det ikke fritt for annet enn at jeg gledet mig til en interessant batalje, og gjorde saa smaatt forberedelser paa aa kaste mig hodekuls inn i striden naar karene riktig blev "varmet op." Men desverre. Jeg· blev skuffet. Bruflot-Werenskjold syntes mere interessert i aa øse utover hverandre intetsigende personligheter enn aa holde sig til saken. Og da redaktøren (meget riktig)

og 2,100 speakeasies. (Disse oplysninger er hentet henholdsvis fra ·'Pittsburg Post", "Minneapolis Journal" og Mayor Henry M. Beardsley, fhv. mayor av 'Kansas City.) Lignende tall kan forøvrig hentes fra hele landet fra før forbudet. Saa det er et forfengelig haap aa nære, at bootleggerne vil bli "arbeidsløs" selv om forbudet slmlde opheves. Og saa var det den million ar: beidere som skulde faa beskjeftived forbudets ophevelse. Hele rusdrikktrafikken beskjeftiget i 19i4 498,901 arbeidere, og dette tall tar med alle fra fabrikar.jonen til og med bartenders.

OPDAL POULTRY FARM AND. HATCHERY JOHN OPDAL

!

"Veneer Blocks," "Log Ends,'' Bark, "Mill Wood," "Forest Wood,'' "Slabs," Sagspon og "Hogged Fuel"

lh~~~~~~~~~~ (Forts. fra side

SPECIALITET: TYKKE "PLANER ENDS"

G~

ANDERSEN FUEL &TRANSFER CO.

Phone Main 0873

1549 Dock Street

Sponsor, Scandinayian Hour, K.V.I.

HUSK DETTE De har TO fordele naar De kjøper fisk hos oss FERSKERE OG BILLIGERE

De faar fisken

l

'~~~~:~~:~ll"_ ~;~~-~~~r1-~~::.r~e1~·;:;~ 0 te'~~r!~~!~~:r I M(m saa synes hr. Bruflot aa det ikke er tale 1ooma~!~aastadigl~~~a:~ gaa tilbake NORTHERN FISH PRODUCTS CO. ha samlet krefter igjen og komI Jet;,

"''

u

var

ueL

::i

UL:

til saloonerne, men under "governmer tilbake under den meget flot- ment kontrol'', og det skulde da te titel: "Forbudets diagnose." - sie sig selv, at et langt mindre anog nu kunde man kanskje vente sig nogct rent storartet. Jeg le- tal arbeidere vil bli beskjeftiget. Hr. Bruflot tar det meget lettste hans to "installments" og . har Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. vint naar han skal bevise "forbunu spekulert over hans "diagnose" dets skandalmessige 4ivindle i de et par ukers tid, for sannt aa si aar det har eksistert." Av rent maatte jeg saapas tid til aa ":praktiske grunne" vil han ikke avgjøre hvorvidt det var umaken gaa ivei med vidløfti15e .statistiEtableret 1906 Waterman, \Vash. værdt aa sette sig ned og forker, men bare nøic med aa søke aa analysere hans "forbudsgjengi en uttalelse av kongressdiagnose." Først og fremst saa tror nu hr~ man Ralph g. Horr, som gaar ut paa at "'!'he United States has Bruflot at blir vi bare kvitt forlost 10 millions ( 10 billions var budet, saa skal vi faa en liten Specialiserer i White Leghorn kyllinger av L. C. Beall rasen det Horr sa, hr. Bruflot) in revehimmel paa jorden. Først og med rekord paa hanse-siden av fra 290 til 314 egg pr. aar. nue because prohibition." fremst saa vil avskaffelsen av Priskurant paa forlangende Men hverken hr. Horr eller hr. forbudet gi beskjeftigelse til .million arbeidere, og dernest saa Bruflot forteller den fulle sannvil vaare "gangsters" bli avskaa- het, den nemlig, at for hver dollar ret fra aa "tjene sitt brød", og bryggerierne tok inn, betalte de det vilde jo absolut være en vin- kun lOc til Uncle Sam. Og hvor Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. fikk bryggerierne sine dollars fra·; ning, forsaavidt man kunde gaa. Nu vil naturligvis Bruflot flukut fra at de vilde sulte ihjel. Men sens innvende at Uncle Sam nu tror nu hr. Bruflot at smuglerne, istedetfor aa faa disse 10 pct., bebootleggerne og alle andre bantaler ut millioner for "enforceditter som opererer i ulovlig brenments" av forbudsloven, og altsaa nevins-salg, ·er av den kaliber, at 316 So. K Sti.-eet Telephone Main 5542 taper en masse penge. de legger sig ned for aa dø i tilSvaret her er meget simpelt. - · felde deres nuværende "market" Tallene for de første 11 aar av blir stengt? Eller, vil det ikke prohibition stiller sig saaledes (og PIANOUNDERVISNING tvertimot oprinne en ny æra for de er hentet fra selveste Director bootleggers hvis forbudet blir opof Prohibition Amos W. W. Woodhevet? La oss se litt paa de fakPIANIST, SCANDINAVIAN HOUR, K-V-I tiske forhold, som de er idag, og cock): Totale utgifter i forbindelse med enforcement, $284,156,524; som de var før forbudet. Rigtignok har jeg lagt merke total collections from fines and til at hr. Bruflot bare blaaser penalties and revenue from taxes i autoriteter, som blir referert til on lawful distilled and fermented Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. (uten han selv refererer dem.) _ liquors, $548,588,884. Net balance DISTRUJUTOR U. S. TffiES Men jeg vaager det nu allikevel. $26-1,432,360. Dr. George w. Kirch'wey, nuvæDet undrer mig derfor ikke at De forbedrede U. S. Tires er mere rende presidenf av the American hr. Bruflot av "rent praktiske holdbare og lavere i pris enn De noInstitute of Criminal Law and grunne" ikke befatter sig med gensinde har været. Lavet av temCriminology, en fhv. professor ved. stati~tikker. !allene er ikke saa perert gummi og "tax-free" saa Columbia University School of. lettvmt aa vn paa. Og det aa lenge vaart lager rekker. Priser saa Law og fhv. Warden of Sing Sing' referere fra en slik autorite;- som lave som $3.26 for size 4-40-21. Prison. Han sier bl. a.; hr. kongressman Horr er JO saa " . . . . the officia! record cover- meget mere enkelt. ing the 18 years 1910 to 1927, inDet skulde være interessant aa 714-16 Pacific Ave. clusive shows a marked decline of faa et eneste argument fra hr. Tacoma, Wash. from 35 to 40 per cent in the ge- Bruflot, basert paa absolut fakta. neral crime rate in the United Løse talemaater og halv-filosofiStates." ske betragtninger er bare saa meOg disse 18 aar bør vi legge get sludder bragt til torvs. Sponsor, merke til, dekker ogsaa efterkrigsGunvor Bjerkeseth. JULE-EXKURSJON TIL DE SRANDINAVISKE LANDE aarene. Vi har altid hatt forKONENS PRIVATBANK brytelser, men vi har ikke altid S.S. "STAVANGERFJORD" fra New York den 7de December hat forbud. Og bootleggerne er En 50 aar gammel kone paa M.S. "GRIPSHOLM" fra New York den Sde December aldeles ikke noget fosterbarn av Stange ved Hamar, kjøpte sig for ~ S.S. "FREDERIK VIII" fra New Yor!{ den 9de December forbudet. Lenge før forbudslovcn noen aar siden et smaabruk. Det ) Biletpriserne er lave; tredje klasse fra $151 til $153.50, U .. S. hadde man tusener av "moonshine gikk ganske bra, hun bygget ny skatt medregnet. Fo.r bestilling av kahytplass, hjelp med utferstills" og titusener av "blind pigs" laave og fjøs, og fikk ogsaa lagt digelsen av nødvendige papirer, m. m" henvend Dem til og korrupte politikere her i landet. sig noen skillinger tilgode; ja, ikVi hadde altid speakeasies un- ke bare skillinger, men 900 kreder saloon-tiden. I Philadelphia ner i sedler, som hun av frykt 1216 So. K St. Telefon Main 8320. Tacoma, Wash. i 1890 f. eks, da saloonerne var i for banker opbevarte i hjemmet, Livs-, automobil- og brann-forsikring i paalitelige selskaper. full sving, fantes der samtidig1·· og av frykt for tyver - gjemte i Pengeforsendelser besørges til beste kurs. 4000 speakeasies. I Chicago før peispipen. Da hun fornylig skulde forbudet var der ·•rnoo salooner og i se efter pengene, fant hun bare anslagsvis 20,000 speakeasies. I! en haug forkullede papirrester iGlem ikke vaa.re "sponsors" - de bidrar vesentlig ·til at det er Minneapolis i 1908 beklaget saloon! gjen. En gnist maa ha gjort det. mulig aa holde "the Scandinavian Hour" gaaende. Naar det er noget verterne at der fantes ikke mindr8 I De behøver, kjøp hos Dem som averterer hos oss. Og glem ikke aa enn 4000 speakeasies i byen. I" Western Viking koster til Nornevne at De setter pl'is paa deres "sponsorship.'' Kansas City hadde de 300 salooner ge hun $2.00 pr. aar.

·-----~-et""'M"""e""'"C""a"'ll""a""n""'d'""T"'"e"s...t .......Y.,,o""u"r"""'T"u....b"'e""s........F"1....·e.....e _:_~~~~---------------------

PRIMA KVALITET AV VED OG KULL

1

!

Importerte varer fra Norge og Sverige selger vi nu for meget billige priser. - Benytt anledningen!

15. og Docli St.

Tacoma, \Vash.

...,...,...""""....,.....,.""""""......"""""""""""""'....,...,_"""'.....,.....,."""".....,.,...."""""""'...,..""""..,....,,.""""...,.....,......"""'

Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I.

STOCKHOLM SHOE SHOP

ha

1311 Commerce Street

l ~ ~

I

AL BROMS, Innehaver Er nu aapen og utfører alslags skoreparasjoner. rialer og lste-klasses arbeide.

Beste mate-

Alt arbeide garantert.

Laveste priser.

Sponsor, Scandinavian,,Hour, K.V.I.

SIGRID RIISE

CHAS. F. ERICKSON & SON

Vi er det eneste firma i Tacoma med moderne karde·maskine, og som staar i direkte forbindelse med publikum. Nye madrasser til "wholesale prices. Madrasser omstoppet for kund $2.50. Alt vaart arbeide er garantert.

CARLSON MATTRESS & UPHOLSTERING CO. 821 Center Street

Telefon Main 5523

Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. PHARMACY

SKANDINAVISK APQTEK

LIEN & SELVIG Recepter er vaar specialitet IMPORTERS AV NORSK LEVERTRAN Agenter for Salubrin, Hasselrots, Jernvin og Fluss Plaster 1026 Tacoma Ave. So.

Telefon Main 7314

Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I.

BUCKLEY -KING COMPANY

MARTIN CARLSON

FUNERAL DIRECTORS 102 So. Tacoma Ave.

Broadway 2166

"The Se.andinavian Hour" kom-1 Send "Western Viltlng" til en mer igjen over K-V-1 fredag af- slektning i Norge. Bladet koster ten Id. 9:80-10:30. til Norge kun $2.00 pr. aar.


WESTERN

den 7de Oktober, 1932

VIKING

s

stell med alleslags kraftige ret- senere være reist til · Portland, ter, maatte han sande ordene: Ore. Søkes av foreldre. "Vi lever godt i Amerika." Reisen Ludvig Paulsen alias Lewis BIOGRA1!'1 OG REISE-ERFAl~INGER I TRE VERDENSDELE fortsattes imidlertid vestoyer; - Paulsen, f. i Minneapolis 10. mai Av Cornelius billetterne lød paa Tacoma som 1882. Adr. i 1923: 206 So. JYiain 15de Kapitel. maal, men man fikk gaa av i Se- Street, Los Angeles, Calif., maler VII. Jul ! Va.ar med avreise attle, som daværende endepunkt og tapetserer. Søkes av mor. Peder Jacobsen St.orenes, f. i Tredje ~ag .efter. hjemkomsten Nu var vinteren satt inn for for banen. Ved forespørsel fikll: blev Karolms mtervJuet av byer1s godt; folk som var vant til sjø- han den beskjed at en baat tra- Slorenes, Ytre Sogn, 1886. . Adr. .ene bladredaktør, og gav de op- livet . og ikke hadde annet aa fikerte mellem disse byer, og var i 1920 : 105-3rd st" Portland, lysninger .han ~mnde om diverse gjør~, ieiste til Røst, Værø og Lo- b.efoi·dringens for billettens paa- Ore. Laksefisker. f~rholde 1 M~ika, . om "' Ifoten. Karolius hadde mottat til- lydende. Ja, saa var de da ved Jens Johansen Hestehagen, V1Sste baade JOurnahs~en 0 0 an- . bud om aa være med en av hans Stillehavet - verdens ende. Jens Hagen f. i Eidsberg, den dre mere enn Karohus kunde høvedsmenn til Røst, men. Her blev det naturligvis først 11. juni 1886. Adr. i l920: Jens meddele. de tidligere vintre der blev utfal- spørsmaal om husly for nykom- Hagen, 111 E. 19. st., Portland, o· ft k d ktølet bari ta1J saa han avslog. Des- roerne, og dermed blev der snart Oregon. Skogsarbeider. D a"en e er om saa re a ~, " R t" k'lt · en raad, da · · I uten hadde han litt arbeide med 1 For ~en s l . er Gulvlegger Jens Rudolf Gunren f or d en annen avIS 1 sa1nme 1 · , " , " · d f'k.l t t· aa <YJ'enneino-aa og ordne byens saavel som F01 Sale var noksaa valdsen, f., i Vennesla pr. Kristierin e, og i r om .ren . samme ,,, " . . ansand, den 17. mai 1892, søkes beskjed~ Nu visste ikke Karolius bibliotek, med klassificering av iømefallende. at di~se to redaktører "laa i haa- høkerne, og det tok flere uker. - For rent, sa hustruen.? Kan av sin mor og sine søskende. I " 1 d f'kk Desuten fe1·res J 0 J'ulen derman ha ledige huse for rene da? 1926 var han i Martinez, Calif. rene paa 1vera11 re, og i senere beskjed fra den første for ·hjemme, minst en uke med fester Saa sprang en eller flere av Tidligere har han været i Los ulogisk parlamentarisme, eller her og der. Det var jo siste vin- gutterne bort til vinduerne og Angeles, Calif. hvad det nu het. Samme dag kom ter i Norge, saa man fikk ta li- kikket inn: Daniel Torkelsen Grimeland, f. - Aa nei, mor, der er nok ikke i Gjøvdal, den 9. febr. 1891. Sisst ogsaa f ormannen f or b yens t ot a 1- Vet m.ed ro. · · Paa flere spørsmaal, om han foriv+rent der inne. hørt fra i ·1920 da han var forl Ids f orenmgen av10 og b a d saa m+nni;~+ bra utseende hus i mann for et minekompani i Sestendig at han, Karolius, maatte virkelig var saa upatriotisk og ~L cuuu.,,~ · i·ig mo t .f·e d re lan d et , a t h an den nordlige del av byen, høist op- attle, Wash. Mor ønsker aa høre komrne paa møte om kvelden og u k Jær fortelle om Afrika og vilde forlate det for godt, svarte pe, var for salg, og kjøptes billig fra ham. · den h ører h erren t'l da, eftersom et "crach" nylig hadThore Aanesen Lindaas, født i han hadde jo været. medlem av h an: "He1e JOr i foreningen de aar 1 by- og all dens fylde," efter salmisten, de gaatt over landet, eller den Lindaas, Aure, dei1 4. april 1884. en, og det vilde være og hvor en arbeider finner sitt ut- vestlige del; og da Jim Hill hadde Søkes av sin far. Han har været . l'ige v1'lk aar, d er svoret at han skulde bevirke, at i Seattle, Wash. Skogsarbeider. aa faa litt avveksling i program- k omme, me d rune met, tilføiet formannen. er han hjemme." gresset grodde i Tacomas gater, Odwar Normann Melbye, født i var vel nogenhver bange for hans Oslo, Norge, den 7. sept. 1904. I. Nu har dere jo alle sett i ·:' * "" trussel, og tyet som Lot ut fra 1926 var hans adresse Cordova, bladene hvad jeg har aa fortelle, Det lider mot vaar, og f orb ere- stedet. Imidlertid var jo byen enAlaska. Har ogsaa været i Kennemen kanskje dog kan finne delser gjøres til at_ter aa reise, - depunktet for N. P. banen, s.om M cott, Alaska, men skal .senere væen aa J·ust da hadde begynt opførelsen p aa noget .av interesse, svarte Ka- denne gang syv 1 t a 11· ·1 k re flyttet til Staterne. Mulige rolius. reise for Karolius nu, b ø d l{ av sine lange varehuse ved havk oplysninger mottas med takk. Har Ja, det var g-odt,· roen dette paa mange funderinger; han Ull- nen og her fikk da 0°saa Karolius ~ · d 1k ' "' været sjømann, men. a!'beidet da skulde være avertert saa tenker de godt greie et enge s. e sprog, sin første job, med en danske som man sist hørte fra ham i en jeg huset blev fullt.' til al_mil;delig bruk, ja had~e en- formann. Det siste Karolius gjor- kobbermine. Behøves ikke; der er kanskje ' dog 1 vmterens løp undervist en de der, var aa dreie to ornament- Hansine Wilhelmine Kristine Arnok sagt offentlig. ; klasse, som ~nsket aa lære de~,' spir til det daværende depot, men nesen, født i 1882 i Boljen i Om kvelden var lokalet omtrent i med forutsetnmg ogsaa aa e_rm- dreiningen foregikk ikke i dreie- Meløi. Hun reiste til Amerika i fyllt og man tok minst mulig tid I grere, hvilket ogsaa de fleste gJOI- benk, men efter tegningen med 1891. Det antas at hun bor i elmed forretningerne hvorefter Ka- de senere. øks, tapjern og kniv, samt sand- ler like utenfor San Francisco rolius stod frem 0 ~ først heroerReisen gikk via Trondhjem til papir. Det tok jo forholdsvis lang Calif. Rudolf Andreas Guildolf J 0 _ kede, at det saa ut som forenin- Hull, og derfra til Quebeck; siden tid med denne slags dreining, som o-en hadde vokset svært under.1over land til Winnipeg, derfra o-·I han bemerket til formannen, men hansen, f. i Skien den 12. sept. "" M' . fraværelsen. Tilstede saaes klok- ver grensen til Warren, mn., i denne sa bare: "Take your time," 18. o.... ~ 9 I · 1927 opgav 1ian som sm keren og ytre missjons kassereren' hvis nærhet hans søster bodde og ved S::rbeidets slut, vilde han at adresse: Seamens Church Insti.1 paa en 160 acres farm. Hustruen Karolius skulde melde sig paa tute, San Pedro, Cal. Da han nu for 11ele Nordland. Nu faar du nok passe dig, log gutterne stod reisens besverlig- shoppen i "Edison," som Syd Ta- skal være 79 aar, kan han sandtenkte Karolius, idet han hadde· heter ganske godt, med undtagel- coma da het, og han har senere synligvis finnes paa et ·gamlebl. a. ~enkt aa berøre missjons- se av endel sjøsyke, naar det rul- ofte angret pa~, at han ikke e'f- hjem eller lignende. arbeidet i sin beretning, som forut let som værst. Iterkom anmodmngen. Eivind J. Aas f. 1896 Svork-1 nevnt, ikke just personlig falt i Der var paa den tid adskillig I Der avertertes i bladet efter ca- mo, Orkedalen. Søkes av sin mor. 1 hans smak. Saa aapnet han en I byggevirksomhet i Warren, saa de binet maker for et .møbelfirma. og Han er egentlig sjømann men anbibel som laa paa katetret; foren-: to skandinaviske kontraktører, va1· 1 denne plass søkte Karolius og fik; , tas aa ha tatt arbeide i land i ingen vir~{et nemlig meget i reli· J begge efter aa faa ham i arbeide; Iden ~eholdt han ogsaa: i 4 aar. -:- Amerika. I 1923 var han i San retmng, og leste: . I han efterkom snart de~ enes øn-1 Arbeidet bestod for .det me~t~ i, Francisco, Calif., hvor han kjørte "Og Kanaan, Kams søn, gikk, ske og begynte aa arbeide. aa sette op vognladnmger av ituNils Lien Hagen. Han er født 1:1,t Ul sin drukne. forfa?er Noa~, J Solen lot ~i: :a. være l~lrn l;et parterte . mø?I_er, som .stol~, borde paa Høilandet i Gulualen, 23de og blottede hans bludsel, men eta her, som i lVlaritzourg, nvonur og annet. iVlen en oag Korrm1er mars 1891. I 1928 var hans adr. i faderen vaagnede av rusen, og der kun blev et par ukers stans, hovedeieren av firmaet og hekla- 119 E. 33. st. Portland, Ore. Han fikk vite det, sagde h_~m: "For- da. maalet jo fra først av var ger . . over, at der var rotter paa arbeidet ved jernbanen. Han har bandet være Kanaan Kams søn; Stillehavskysten. utst1llmgs-etagen, som gnog og OO'saa opcritt sin adr.: Gen. Del tjener skal han være blant Winnipeg ligger paa. en uover- spolerte lær-opholstringen om O~kland, <>Cal. sine brødre alle dage." skuelig prærie, som ogsaa Warren han kunde faa gjort det av med Og dertil fortalte han om neg- gjør, og det var med forundring dem·: EPLENE ER MODNE renes lod, som altid iblandt civi- de saa saa meget f:att land, med Aajo, dermed kan der nok bli Organiserte guttebander, utstyrt faar ordre paa annen dyp mulljord og store akre; her en raad, sa Karolius, hvis jeg faar med sykler og ryggsekker og alle haand, og blir betraktet omtrent maatte det jo gro, med passelig tid saa. som et trekkdyr, og mente at de regn og sol, og med rimelige priTake your time! Og med det andre moderne hjelpemidler i kampen mot annenmanns gods, var for tykkhodede, til aa ha rum ser paa avling, skulde farmerne gikk han. for den hvites aandelige ideer; være velstandsfolk. Her maatte, efter erfaring, stil- holder paa med systematisk aa men da gren baade klokkeren og Alle steder paa kloden, synes les list mot list, for "de dyrene er plyndre eplehaverne i Aker (Oslo) kassereren, om hvilken siste der dog aa, ha sine vanskeligheter aa kunnige," sa en Vosse i Norge. Politiet staar næsten maktesløst. blev paastaatt, at han beholdt bekjempe, saa ogsaa her; enten Saa lavcdes rammer til et passtørstedelen av det innkasserede, blir det for meget sol med tørke,, sende glas-skrin, 6x12 tommer, og TIL NORGE som sin løn. Det gjaldt jo hans eller en himmelsk hærskare av: med den ene ende som døraapvia Bremen levevei, og den kunde ikke taales "hoppers,'' præriebrand, o. 1. løftet op nok til mr. og mrs. med verdens hurtigste beskaaren. Som grunn for sin Hvorfor skal vi mennesker ha rotte til det velluktende smørredampere paasta.nd var ikke bare Karolius' alle disse plager? Ja, dette brin- brød innenfor, der med en liten erfaring iblandt dem, men ogsaa ger oss inn paa religiøse gebeter, mekanisme holdt døren aapen, til den kjennsgjerning, at negrene er og dem er det jo næsten maaltidet begynte, og da falt døfødt med hel hovedskalle, hvori- aa berøre; striden mellem ren i laas for paret. Utmerket jernbaneforbinmot den hvite rase har en aap- og nye opfatninger er vel allerede Næste morgen bragte shippingdelse Bremerhaven-Norge. i benet, ved fødselen. Derfor nok tilspisset om en mild eller clerken to rotter ned til kontoret, Nermere ved lokalagenter, kan en negermoder bære sitt barn vred Gud og andre fortolknin- levende i buret, til chefen som øieller 1137 Henry Bldg., Sepaa ryggen, dagen efter at det er ger av skrifterne; men man maa ensynlig bevis, til hans og andres attle, Wash. født, barhodet i den hete sol. jo rette, ialfall sig selv, det spørs- tilfredshet. NORTH GERMAN Ja men mesteren gav jo be- maal: "Har der paa vaar klode ~. Hvorledes vil han nu avlive faling, at evangeliet skulde predi- været mere enn en skapermakt?" bestene? kes for alle folk, og døpe dem, Der er, som bekjent, en hær av. - Jo, de gaar i vanntønden osv" minnet kassereren om, efter onde skapninger og forteelser, ef- ·der oppe, den er kun halv, og der Karolius hadde sluttet. Er ikke ter vaare begreper, som legger skal de druknes, saa er dommen. ~~ negrene folk da? ubehagelige hindringer og harm i Efter all denne angst hele OLOF BULL Jo, sa Karolius, men de har vaar vei; er de en kjærlig faders natten, falt den kvinnelige sekreLærer i violin en lavere evne enn vi, og maa stil- ti.lskikkelse? ter inn - uf! "poor things." Klasser for alle aldre. les mindre fordringer til; desuten Videnskapen har til en viss Næste natt var der ingen i fel314 Bemice Bldg., Tacoma. er :let bibelske begrep om folk, grad løst spørsmaalet ved evolu- den; følgelig var der bare' foreløpaa ialfall et sted, ikke endog sjonslæren, som i et nøddeskal ly- big dette pav, om der da ikke var kvinner medregnet. der: "Den enes død er den annens avkom e~ eller annet sted. Kassereren satte op et forfer- brød, og "the survival of lhe - Du skal faa en dollar ekstra JMUSIKK FRA NORGE tlet ansikt uver saadan bespotte!- fittest." paa næste check, sa bossen, da de OG AMERil{A se, og spurte hvor han hadde læst Gutterne holdt lystige ved· senere møttes. slikt i bibelen. de siste forandringer i tilværelse (Forts.) Sange med Piano Barcarole (Kveldsang paa fjorJ o, dqr staar skrevet i be-· og omgivelser. Paa den canadiske uen) av Baard Hera.dstveit 40c retningen om Jesus korsfestelse, prærie maatte stoppe for en EFTERSØKELSER til,. Sangen ............ 25c lengter mot sol og sommer 30c . · t h a dde f aat r. i.mder vandringen til Golgata, at tid da mas kmene . .... 25c k 1 k Norges utvandrede SØnner · ·en hel 110p folk, og kvinner, fulg- "hot b9x" (varme aksler) og da Frelsesarmeens eftersø eses on- Kan du glemme gamle Norge 20c te liam; _ altsaa er de ikke der var de snart ute og moret sig tor, Pilestredet 22, Oslo, søker op- Alle disse sange .sendes tilsammen 1 00 · ·bereimet med folket. med aa kaste sten efter "gofers" lysninger om følgende: for l ~ .send$ til - Ja, da er det enten en feil i som stakk hoder op Tønnes A~dreas Sr.Ivesen En· .R U D Q J.., p H M Ø L L E R oversettelsen, eller du tar feil, sa av sine hull. gedal, alias Thomas Johnsen, født 653;3 20. Ave. N. W., Seattle, Wn. kassereren. I Minnesota var der kun spar- 6. juni 1886 i Engedal, Fjot.land, - Læs det selv, og gjør op. din somt med innvandrere paa den Norge. I 1923 var han i Tacoma, ~..... ---~" €gen mening, svarte Karolius; - tid, men saa var der til gjengjeld Wash. Har. været med i krigen. Hillcrest Meat Market for min del regner jeg kvinnen vedt og bredt aa tumle sig. Far vil gjerne høre fra ham. Tel. Main 3490 som det smukke kjøn, og hun er Efter de før nevnte 2 ukers arHarald Grande, (Grand) født i 12 14 So. K St. likesaa berettiget aa være folk, beide i Warren, med logi hos en Overhalla, Norge, 27. juli 1901. FREE DELIVERY Service Always Our Motto som mannfolk, og dermed gikk svensk familie, hvor Karolius nok Hans adresse i 1928 var c[o Winhver til sitt. syntes man holdt et for flott bord· ston Bro., Rockport, Wash. Skal

ARO

0

.

I I

YOUTHFULSTRENGTH

l:l!lil!lllll!iil!llJll!l11!11i'iliilll!llllli111111Ulilllllllllllllllllllillllllillllilllllilmllllll!ll!illlllllllllllllllillllllllllilllllllllllllllllll!lllllll!lililllllllilli!:lllllllll!lllllllllllllllllliiillillillll!lilllll!l!lllllilll

Dr. Magnus Hirschfeld, the world-known authority on Sexology and Director of the Institute for Sexual Science of Berlin, Germany, created

TITUS - PEARLS

to help the millions of men and W')men who have 1ost or are losing their vital physical power. In his 35 years of practice and research, however, he realized that the weakening of man's gl ands was also responsible for other troubles: High blood pressure, hardeniug of the arteries, physical exhaustion after work ::ir exercise, dizziness, depression, neurastenia, etc. All these troubles can be rernoved with Titus-PearJs. Numer-_ ::ius cases were treated by Dr. Hirschfeld in his Berlin Institute. , · L. S. (State Officia!; 60 years old, roarried) complained of • physical exhaustion, dizziness and tremors.. Was easny· tired. Mental powers dull and slow moving. . Physical power::: had been incomplete for previous 5 years. Blood press1ire too high. Given 2 Titus-Pearls 3 times a day. 2 weeks later the medical report on this man was ::;-c-General health better, more vigor; dizzlness much less and returning of power. Treatment conti.nued and 2 weeks later L. S. report.ed again, this time say · th.at all weariness and exhaustion had gone; he felt fresh and buoyant. His blood pre~sure had fallen, and at 60 . years of age he had "'"''"'rnccu the physical power and virility that he had . known in prime of his life. " Start regaining your youthfulness now! To-day! In 2 weeks time you will be aware of the new, virile force within you. Send $5.00 (cash registered ~r moncy-ordcr) for 2 weeks treatment.

to

To avaid mistakes please fill out the following coupon: TEUTONIA IMPORT & 1']XPORT SERVICE 00., DPT. 211 Fourth Avenue, New York Cify, N. Y. 4250 Gentlemen: Please forward to the following address.... " ..Boxer:; Titus-Pearls, for which I encose $...·-···-······· l\fy name is ........ " ................................ " City... " ... " ..................... ,.......... . My address is ....... -..... " ......... ".............. State ............................"... c•••••••

el

ULRICH ZACHARIAS ULRICHSENS:

reve

o~

budskap 50 cents.

160 sider

1

i

I

l

"EN GOD LATTER FORLENGER LIVET"

og du er garantert mangen e!l god latter naar du Jreser "ULRICHSENS BREVE OG BUDSKAP"

Western Viking' s Ekspedsjon 1216 So. I{ Street

Tacoma, Washington

BREM N

EUROPA

E ARE fully equipped to do every. kind of printing-Books, Newspapers, Periodicals" Pamphlets, Circulars, and Stationery.

W

All work done as you want it, when you want it, and at lo\vest possible cost . . . Our overhead is lower, and we split the difference with the customer.

"Effi-ciency spells Er'l:momy"

Puget Sound Publishing Company 1216 South K Street

Phone Main

~320


-

OSLO

1ilialer: AlU!NDAL, LlllliS.AND, IUSØllll

Den 'ltQ.t til Deres tjeneste for en oø.byggelig og bwtig ebpcdition av 0.ta~getmedpmlelaaM.

~ktiv til os eft~ wermete opgaver og opiysninga

-i><tn norsk~ <!:r~~ltbank

illi meh i siiskeuriugru SØNNER .A.V NORGE er den borgerlige organisasjon, som norske menn og kvinner, som er stolt av sin herkomst, burde tilhøre. "Sønner av Norge" er norsk, ikke bare ved festlige anledninger, men hele tiden. Norsk er dens spraak, og ved møtene brukes norsk baade i sang og tale. SØNNER AV NORGE har gjennem sin sykehjelp og livsas~ suranse vært til hj©lp og støtte for tusener av landsmenn og deres ·paarørende, ·. naar det knep verst og den staar rede til ogsaa aa beskytte dig, ·som leser dette, hvis du kommer med i fylkingen. Den ef et "legal reserve" assuranseselskap, og verd~ settelsen av deI).s assurance har' i n lang aarrekke vist, at for hver eneste dollar ordenen stod forpliktet, hadde den $1.30 til aa betale med. KOM OG BLI MED! Nærmere <?Plysninger ved henvendelse til de lokale losjer eller ved aa tilskrive hovedkontoret.

SUPREME lODGF. S SOF NORWAY Met. Bank Building

Minneapolis, Minn.

S~r~et "

~~

.

~~~N~~ ~~ ~~!~!:~:--~~--~:~~~: ~:~~:~:~-·----------- 98c MEN's RAYON. nosE Pair, .. " ......... " ....... " .....:" ____ 36

·----------~- 1Oc

~e;~:L::c~!~ ~d~ ~!:iai;~.-~:~~~::_ _ _ _ _ _ _ _ _ _59C 8

0

l I

......-.----------...

I

GEO. J. WEILER .

Skrædder 1220 So. K St.

Main 5638

~

s ~

I

...........................

SEAMON'S FLOWER SHOP

t

Hjørnet av 11. og Commerce (Rust Building)

~

....

~

~'

1306 COMMERCE S'l'. Ta.coma, Wash.

Sponsor, Scandinavian Hour K.V.I.

BEREGNINGEN

som en Lynn negravelse er basert paa, har innflydelse

paa·

den service som bydes. Der er rigtignok forskjell· paa priserne, .men benyttelsen av alle de fordele og bekvemmeligfmger

C.0.LYNN CO. MORTUARY

•!fDistinctive GJimeral Service ·

'Phoni:'Nain {74-S 7!1 YACOMA AVE.

·

~ 1\

I~ ~\

.

211

11

Western viking v 42 no 41 oct 7, 1932