Page 1


Fredag den 12te August, 193.~

WE~TERN

ste og opriktigste tanker paa, visin sanne natur, eller svikter naar det gjelder. Naar den, man har holdt for sig som sitt ideal og tenker saa godt om og vist sin aktelse for ·naar denne vi.ser aa være en grumset og uren personlighet som plutselig blotter sine hittil under en falsk maske

Ordet Fritt

'VIKING Det var den - den reine, verkelege, grunnege (radikale) socia!ismen som berga alt. Tuften din, ser eg, er uppkalla etter den fyrste norske socialisten Fjørtuft. Det skal eg segja I var gjildt aa faa vita. Kva slag: socialist Fjørtuft var er meg ukjendt; men namnet er godt. Eg

(Under denne spalte indtaa kortere inserater fra vore læsere: lndlæg i diskussioner m. v. Det staar enhver frit at benytte spa!· terummet i en rimelig utstrækniug. Ønskelig er det dog, at ind~ senderne fatter sig i korhet. Manuskripter som ønskes indtat un· skjulte daarlige egenskaper, da vonar han var meir enn ein Reder denne spalte bedes venligst sendes saa tidlig at de er redak· j føler man riktignok sjelekval renski- eller Scheidemann-socialist, tionen ihænde si::•iest mandag aften.-RED.) men det er falsk kval. Den er for dei høyrer reaksjonen og "det tt+++++++++ +++++++ +I++++ ++ Igaarkveld var der et storstilet ugrunnet ~g . uberettiget. P~rso- bestaaende" til. SMAAp LUK K program i Hollywood Bawl nen man lider for, er det ikke Enno ser me kje noko merkje vistnokk verdens største frilufts- verdig og kvalen har ingen eksi- paa at bolsjevismen i Russland Av OLAF BERIBD teater. Et slikt teater er prak-i stensberettigelse. vil svikta. Etter dei meldingarne ......".....+~+>-<+.-.+-+ •++-+.+++• tisk her, hvor vi har solskin minst Men naa:r man blir sveket me kann lita paa gjeng det i Los Angeles, Calif. 3. aug. 140 av aarets dage. av en som vi holder i ære, og som rette, verkeleg socialistisk leid I Demokratiske aviser fordømLokale krefter representerte 58 J fremdeles viser sig aa være i be- framyvi med alt, styre kan taka mer i sterke ord president Hoo- nasjoner deltok, og det inntrykk s~ddelse av de egenskaper vi har seg fyre. Lyt dei bøya av i novers blodige bedrift i Washington det gjorde, vil visst ikke glemmes tilholdt vedkommende, men som konting, so gjer dei det ape; dei fornylig. Aa myrde og lemleste av de mange tusinner, som hadde bare ikke kan efterkomme vaart døl kje. Det er berre til dei kann vergeløse krigsveteraner var en anskaffet sig billetter minst en j høieste rna.al ?g øns~e i livet, - gjera det betre. ussel, feig handling, som man kun dag i forveien, for da var de al- det som v1 gJerne vilde leve for, Og fred er det dei vil ha, det finner sidestykke til i Frankrike lerede utsolgt. Man fortalte mig,!- da føler vi den ekte sjelekval. syner seg meir og meir. Men skal før den store revolusjon, og kan- at der er sitteplasser for 30,000, l Og dobbelt tung og trykkende er kje reaksjonen faa yvitakje att, ~:je i, Russlan~ und~r tsa~;~ldet. ~g man~e tusinn stod. Romsda-I den,, na~r ~~n ~kke ..kan finne so maa dei verja seg; hellest vart n.u.t1 uemoner .1.mn gJøre snKt. hngen, Ule Remmen med sin lei- trøst, se1v IKKe l religionen. . . . det blad-laug verre enn Ivan den Men la oss ogsaa se paa de snille, karring representerte oss norske. Slike mennesker, som har tapt skræmelege og andre Tcarar gav medfølende demokrater. La oss Og vi er stolte av Ole og hans hvad de ønsket aa leve for, mi- Russland. ikke glemme, at majoriteten i den smidige flokk. Med undtagelse stet det eneste som hadde verdi, Framgang og fo.lkebate vil dei. kongress, som nektet aa hjelpe av :;;venskerne, som ogsaa ga fol- lykken og idealet, slike menne- Det er mest utrulegt kor folkedisse soldater, som offret saa me- kevisedans, var der ingen, i:iom sker har fortjent hele samfundcts upplysning og industri gjeng get for Morg(l.ns billioner og, som høstet mer bifall enn vaare dan- medlidenhet og den enkeltes trøst. fram trass all motburd. nu sulter ihjel rundt landet, var sere. Men slike mennesker gi!' helst avDet er mi meining: bolsjevisdemokrater. Efter aa ha bevilget De skandinaviske leikarringer kall paa hele denne verdens for- men (socialismen, kommunismen) 3-4 billioner dollars til rikfolks blir mer og mer populære blandt staaelse og lykke. naar de ikke er løysinga av alle økonomiske hjelp, gikk de fleste til sine luk- amerikanerne. Efter denne glans- kunde faa dele den -- med den vanskarne. Vil no kon gjelda for suriøse hjem uten aa gjøre det forestilling vil de nokk faa det ene man hadde saa kjær. fyregangsmann her, so maa han minste for de millioner arbeids- travelt. Roald Bjerkeseth. vera bolsjevist. løse, som de, før valget, . ogsaa: Mine fyrste socialist-idear fekk lovet aa representere. De putter· SJELE I PINE ;NOEN BEMERKNING ER eg av amerikanaren Edward Beldotter i ørene, saa de ikke skal . la.mi boki hans, "Looking høre det ramaskrik, som nu stiMosjøen, Norge, 19. juni. Av Gustav Sand Backward." Det var i 1880-aari.

I

i

i

-1

I I

I

-1

I

1

I

ger opp fra millioner pinte sjele. Den eneste farskjel, synes jeg, er den, at Hoover bruker bajonett og hkuler, elena· k da hans h systems f 0 .r ig et ommer am nær, mens demo~raterne lar. sme medmenn~s~er ligge ved veikanten .og sult~ ih~el ';ien aa rekke en hJelpen e aan · ·r.·

·1'

",

Nu har kommunisterne ogsaa blitt beskyldte for aa ha bevirket, at ca. 4000 banker her i landet har ramlet siden "depressionens" begynnelse. De har anmodet sine venner om aa trekke sine penger ut og derved bevirket løp paa bankene, fortelles der. Aa ja! Fan finner altid en undskyldning. Hvis folk nu ikke kan se selv, saa hjelper det visst ingen advaring" Kommunisterne har sa.gt, at det amerikanske banksystem er usikkert, og hvem vil benekte det? Mange har kanskje gaatt saa langt aa si, det er kriminalt, og henviser til, hvorledes banker har spekulert med betrodde penger. Du kan selv svare 0111 de har rett eller fake. Kommunisterne sier, at staten bør være den eneste bank med statens resourser som garanti. Vilde det da bli løp paa banken? ø om " run " paa H vern h ar hrt Postal Savings Bank? Denne bank gir bare 2 procent renter; men var der et erligt, rasjonelt statsstyre, kunde den gi like store procenter som de private. Dog "en fugl i ha.anden er bedre enn ti paa taket." Kongressen bevilget fornylig bankene en hjelp paa flere billioner, og gir dem videre tillatelse aa trykke nesten en billion til i pengesedler, altsaa "inflation." Vilde det ikke være mer samfundsgavnlig, om de anvente disse penge til oprettelse av statsbanker? Det federale bank-reserve-system, som var president Wilsons "store reform," har ingen betryggelse gitt innsl,yterne, det beviser de tusinder bankfallitter. Det gir bare somme banker anledning aa aagre med statens penger. .".

.,,.

·c.·

Jeg har nettop lest om valgresultatet i Tyskland, og jeg badde nær ropt hurra, selv om jeg var ene i huset. Som de fleste vet, fikk junkerne istand en militær diktatur der noen dage før valget med hensikt aa kontrollere dette. Jeg fryktet for, at det vilde lykkes dem aa sette jernhælen paa de nye ideers bærere. Derfor var det en stor overraskelse og inspirasjon aa lese om kommunisternes fremgang. Uten diktaturet vilde den naturligvis været meget større. I Berlin, som .:or landets kulturcentrum, fikk kommunisterne omtrent en tredjedel av de avgitte stemmer, og socialisterne nesten likesaa mange. Sovjet kan puste litt lettere, og det gir oss her i "det mørke fastland" ogsaa større haap.

(Pa.id Advertisement) Scandinavian Hour, K.V.I.)

A 4 Year Reco Thaf: Is An pen Book lllllllillllil!l'.l:lllllililllll!llllllllllllllll!lllllllilil!llllll!lllllllilllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllil!Ullililllllllll!lllllillllllllililll!llllllll:Ulll!lllllllililll'IJlllliliilllillli!llll!!llillllli!lll!lllii'll!:ill

1111111111111111m11111111111111m11111111111111111111111111111111111111111111111mm 1111111m111mr1111m111m1:1111111111m11:rn111111111:1111111111111111;111111111111m111111111111111m:11111111mm:11m111m11 1rnmm11

(COUNTY COMMISS:U:ONER lst DISTRICT) INVITES YOUR CLOSE INSPECTION OF HIS RECORD AND OF HIS ACCOMPLISHMENTS SINCE HE TOOK OFFICE IN JANUARY 1929. County Hospital The increase in bed and out-patients in 1931 over 1930 was nearly 30%, while expenditures were only $800.00 above the 1930 budget, with A BUDGET SA VING for 1931 of $9,553.79. County Farm Irrigation system installed. Truck gardeiing and hay crop INCREASED OVER 100%. Per capita COST REDUCED 20%. "ALL-AG" picnic Ground" Established and located at County Farm. N ow one of the most popular outing places in the County. General Improvements Paved 15.2 miles of road with concrete, and 6.37 miles with asphaltic concrete. A total of 21.57 miles of hardsurfaced roads. Secured $150,000 from State Appropriations to re-surface Old Valley Road from King County line to Fife. Bunt 24.25 miles of new graded roa.ds. 152,000 cubic yards of re-gravelling. Oiled as dust preventative over 100 miles of road annuall:r. Removed 283,132 cubic yeards of material in \videning and· improving roads.

Eller sjelekval . . . Hvorledes Antonia Hansens artikkel i for- Daa kom nokon storlærde og sa Real Tax Saving føles egentlig dette begrep? Selv-. rige nummer av "W. V." er saa det var paternalisme. No vil lygIn 1932, fo~ the first time in ten . years, the millage was REf ø1gelig er dette som saa mange Ij aldeles utmerket i alle henseender narpressa f o lk s k a 1 t ru d e t er DUCED from 10 to 8 mills on the Road District Funds, and andre begreper, individuelt. Men a t Jeg · . k eig 1. øns k e av 11e1e stor skil paa bolsJ'evismen og somaa vir 1 the Road and Bridge Fund WAS REDUCED from 4 to 2Y2 mills, allikevel, det er en ting innen elet-! mitt hjerte: Gud gi det forholdt cialismen. A SA VING OF OVER $200,000.00 IN TAXES. te begreps omraade, som er felles sig saaledes. Ein nabo min her er Henry for alle tenkende vesener, nemlig: ·x· * ;:. George-mann. Malthus-læra fer A PROUD RECORD AND AN BONEST ONE det aandelige trykk. ~ Alle, en~ Nu kan jeg like Frithjof We- daude-stikket i "Progress and ten de nu føler det som et sting renskjold. Takk du gamle he- Poverty." Men bourgeois er Gei hjertet, som en vedvarende eller dersmann. orge. Han hev ingin tankje um øieblikkelig lammelse av de mest * ·r.· .;:. sameige og samarbeid. Han jamvitael funksjoner, eller som svek· Hr. Olav Berild er uten tvil ra yvi at umaateleg rikdom og kende tenkeevne i praktiske hen- ærlig som god nordmann, hvor fattigdom er til paa ein gong. seender, - paavirkes av dette 1 feiltagen han enn er paa flere Men naar han vil syna korleis åndelige, ofte deprimerende trykk., omraader. dette kann rettast so er det ved Men hvad frembringer saa det-1 Hr. P. G. Zwilgmeyer ! Takk aa auka produksjonen rikdote trykk som virker saa svekken- for de gode og lærerike artikler men. - Skattbyrdi skal ta.kast av COUNTY COMMISSIONER lst DISTRICT de paa legemet og livskraften og om skriftens inspirasjon. Herlikt. alt som ikkje kann ka.Hast land. Subject to Republican Primaries forstemmende paa vaart sind? -!<· * * No kann kje eg sjaa at det vil Ja, se det maa vel i sterkere Hr. Red.: Før i tiden klippet hjelpa noko aa faa større produkgrad enn noe annet menneskelig jeg ut en eller annen artikkel el- sjon so lengje produksjonen er h~gripeligi he.traJ~tes flOm helt in- ler et dikt nu og da. !':fu er bla- stor nok - sumtid so stor at ardividuelt. det saa interessant at jeg gjem- beidet maa standsast. Skal størEn kan gaa livet igjennem med mer hele nummeret. re produksjon verta til bate maa tungt sukkende hjerte, paagrunn .;; ·X· -){· rikdomen naa dei fattige. Korleis av noe, som en annen vilde beHr. Olav Redal: Har du no- skatt berre paa land kann greida trakte som en ren bagatell og engang blitt tili'itillet et viktigere det, i:kyner ikkje eg. Henry f. ølgelig lett. heve sig over ~ og spør~ma~l enn det den norske va- George narra seg visst sjølv til glemme. Ogsaa dette er felles for skekJernng, fremsatte. aa tru at han hadde funne raadi de fleste. Men alle mennesker har Si mig du hvorfor tror du der mot all ujemna og med si sterke'' eller vil en eller annen gang føle ingen bølger er i det amerilmn- tru narra han andre. en hjertesorg og lide sjelekval. ske hav? Og storrikingarne Jet seg "narOg alle føler det som hjertet skul·X· ·» ·)f ra." Dei arbeidde imot eit GeorgeVi sælger for kontant og til billige priser de briste. Verden har engang for Hr. Oswald Thompson vil visst amendment her med neb og klo Tacoma's ledende "Cut Rate" Druggists alle mennesker syntes uutholdelig ha oss til aa takke Gud for hr. ved sista valet - som det skulde M. A. JOHNSON, Mgr. ha.ard og uten retferdighet. _ ' Berild-"nuff sed." vore bolsjevismen sjølv! og vann! Kanskje man ogsaa har ønsket en Ja, vali her er berre fusk no. slutt paa det hele - dette livet GARBOR(*-BREVE Det var væl nok at diktatoren som artet sig saa meget vanskeog storhyklaren Wilson vallt av I ligere for dem enn for andre. (Vi gjengav for en tid siden truna si. Men republikanaran had- for arbeidsfolk dei som produ- ~~ Hvem har ikke følt slike tanker et brev fra Arne Garborg til de likso mykje skuld som han i cera all rikdamen og skulde ha Jensen's ButteT Store tumle om i sin hjerne? - Hvem broren, Sam i Los Angeles. alt som hev gjengje fyre seg i likso stor gagnleg fridom .som har ikke til visse tider vaandet Idag inntar vi Sam's svar til desse villmannsaari. Eg trur kje nokon. sig i medynk over sig selv og Arne Garborg.-Red.) meir paa Harding enn paa Wilson. Dette er det dei vil faa fram Smør, egg og ost, knekkebrød gremmet sig fordi almenheten ikLos Angeles, Calif. Krigsmakti veks no som daa. Dei i Russland. Den einaste klasstm og alle slags delikatessevarer. ke var opmerksom paa deres li17. april 1021. meste civile krigsfangarne Eu- dei vil ha er arbeidsklassen, folk delse, og vist dem sin deltakelse? Du A ad ne! gene V. Debs ein av dei sit en- som paa noko vis gjer lik fyr seg. Bay City Mar-ket, 1144 Pac. Ave. Men - er slike tanker og føNorig hev synt deg stor vyrd- no innesperra i dette "fridomsUmveltinga i Russland vil skaflelser utsprunget fra en lidende nad, og eg hev lært eit og anna landet," og enno er bolsjevismen fa alle rett, men ingen rett til aa sjel, og danner de begrepet sje- um deg i alle avisartiklarne som bannlyst; enno e1· det storkapi- snikja og leva utan aa ha gjort lekval? Aanei, det gjør de eg raa.ka til aa faa lesa um 70- talistarne· som raar. Amerika hev eller vil gjera lik fyr seg. nok absolutt ikke. Jeg føler mig aars festen din. Eg hev kje leset vorte autokrati- og militær-land No ser eg Lloyd George hev BLOMSTER for BEGRAVELSER l mere beføiet til aa tro, at disse alt du hev skreve, men hev daa - eit av dei verste. endcleg lote skriva undar hanSo. K og 7de St. Main 2655 I tanker og følelser er fostret av følgt med nokoleis. Eg umsette ein stutt artikel av delstraktaten med Sovietstaten. - Etablert 1882 en egoistisk sjels i mer og I breve ditt som eg fekk i fy- Barbra Ring som "Folkets Røst" Men enno ser eg pengeveldet stri1 mindre grad inbildte lidelse. sten av vika greider du ut kva i Minneapolis hadde prenta etter dar med aa faa folk til aa vera ................,.."_......,_.,..........-..,.._.......,,.._...,.~_ ......._..,.....,.,.......,.._....., Virkelig sjelekval er det faa du trur eller hev trut um bolsje- "Verdens Gang" og som sterkt med paa krig mot BolsjevikrepuABONNER PAA som faar døive og som regel ba- vismen og andre spursmaal. Det minte meg um all den fridoms- blikken. - Eg vonar Skandinav"WESTERN VIKING" re akkurat like mange som har kjem so rolegt alt. Det maa vera hugen du synte i "Fedraheimen." landi og alle arbeidsfolk i alle kundskap om. For virkelig sje- stilla etter stormane, det du nok Ho klandra det norske styre for land vil ha vit nok til aa settja lekval, er nemlig noe man ikke kann trøngja. Men eg trur kje utestengjing av alt uro Russland seg imot dette, so det ikkje vert lar andre ta del i. Man holder·! du er rædd eit tak enno. No er som bakstræve i Norig ikkje vilde · noko av det. Nytt amatørskuespil den for sig selv - kun nødig og det eg som vil takast med deg. folk skulde fa.a lesa. Tri Los Med helsing og gode ynskjer efter lang tids overveielse betror Du hev levt beila live ditt i Angeles blad negta aa prenta det, aat dykk alle, og lukka med den man sig kanskje til en eller an- litteraturen; eg ·hev levt meste- eit lova og laug, og manuskriptet runda, vena sonadotteri! nen god venn. Og da letter det luten av mitt i mat-stræv. So fekk eg aldri att. Brol' Sam. (To akter) kanskje ogsaa. Men paaberope segjer det seg sjølv: du er meiUpton Sinclair i "The Brass ...... ....,.,..,,- -··· ·-··· sig offentlighetens anerkjendelse ster i bokheimen; eg hev meir Checks" gjev si meining um Ameforfattet av av sin !idelses ekthet, gjør man rønsla som grovarbeidar. Eg er rikapressa. No ser eg Fritjof GEO. J. WEILER . "'!· OLAF BERILD Skrædder aldri. Det er bare til aa skape berre seks aar yngre. Nansen hev hatt same røynsla 1220 So. K St. Main 5638 unødig hvisken og tisken, og egFysst vil eg tast med deg um med "Aftenposten." Bakstræpres- •~...................,..,...,,,.............""'......................,._ ner sig bare til aa gjøre ondt bolsjevismen. Det er det styrsta so er nok lik seg alstad. - Pris 25c pr. stykke værre, likesom man ogsaa mister fyr meg no. Naar du segjer du Tvo gongjer hev kongressen ..................... -...................,.-.....,.,.,._,_,.. .....,. . .....,.......-,.,._ noe av sin tidligere selvaktelse og ikkje nemnde den i "Soli og Joli" negta ein socialist sæte som tvo personlighet, et stykke av sig avdi du hadde lite greida paa den gongjer vart vald med stor maI BØkerne. kan bestilles direkte I selv. Og det eneste man kunde læra, daa hev eg hug til aa sva- joritet; tvo gongjer hev statlegisfra forlatteren : Tacmnas eneste skandinaviske l kalde hellig i sig se spredes og ra: kunde du kje hatt? Var den laturen i New York negta tri (um kjØtmarket, som eies av I OLAF BERILD I miste sin verdi. For sjelekval op- læra som fekk makti i Russland det ikkje var fem) socialistar innehaveren. I 6256 Stricltland Avenue sta.ar ofte ved tanlrnr . oµi . eller daa reaksjonen etter marsrevolu- sæte. Kva gagn er det so i den OLE JACOBSEN, Prop. : for en plutselig for et kraftig, sjonen heldt paa med aa "gjera borgarlege fridamen i Amerika? Los Angeles, Calif. (Hj. 17. St.) I lammende slag i form av, at den um inkje" alt som var vunne - 1 Til meir baks.træve fær tak, til 1554 Broadway eller de man har ødslet sine be- var kje ho noko aa bry seg um? mindre vert det att av fridomen ~~ ......---~-....,....._....,.,i.--------------......:

l I

ELECT

D PENDABLE

I

I

I

HINZ FLORIST

"DE NYE JDEER''

---~

·---

·--

-

I

PALACE MARKET

..


LAVE BILLETPBISEB:

Fra New York:

·For Videre oplysninger, bestilling av lugarer, assistanse ved utfærdlgelse av nødvendige ~apirer, etc., henv,:ender man sig til nærmeste agent for linjen eller til

WITE BLDG., 4 & Union, Seattle. John .Hedberg, 508 1-2 So. 11. St. Tacozna, Wash. ·F. C. Hewson, 903 Pacif1c Avenne, Tacoma, Wash.

Martin Cal'lson So. K St., Tacoma, Wash.

Alao . AMBULAN:.OE, INVALID COAOH

Baggage Checked from Home to· Destination SPECIAL

·

RA TES ANYW!HERE

Phone

·

HILL-TOP CLEANE CARL TAANGEDAL, Prop. 1108 So. llth St. B'way 2817

CASH & CARRY

I "~':!~:· -~·~--~-~ -7oc ) Ladies' Suits, Coats and . Dresses (plain) " ......" ..

7oc

CALL & DELIVER

Sponsor. Scandinavian Hour KV.I.

Same articles, called for and delivered""

$1 00 I

·>!!11

. WASHINGTON CO-OP: EGG & POULTRY ASSN. : W!ll . Buy common and preferred: ' sfo~k of !Lbove Co. 1929, 19ZO, 1931 and 1 !l32 lssnea, We give you best marke.t prici;s. I æ't ~. Bewøo11, Ka.ill Ø'l~.9.~ Ø9.i Z§OWtt


Side 3 HJEM TIL NORGE Gl briller som gave. - -'- VI f,Ører bare de mest moderne av siste mote, vakre, men · ikke kostbare.

Reis Hjem

Caswell Optical Co.

Reis Reis som DEN

hjem under norsk flagg! hjem rue din egen linje, blev laget for dig og mig, NORSKEAMERIKALINJE Fra New York: STAVANGERFJORD 27. Aug.; 28. Sept.; 2. Nov.; 7. December. BERGENSFJORD 6. Aug.; 7. Sept.; 15. Oktober; 23. November.

758 St. Helens Ave.

Den Første Norsk Luth. Kirke, 1211 Syd I St. 18. 0. J. Edwards, pastor. Norsk gudstjeneste kl. 11. Prof. A. W. Ramstad prediker. Fælles gudstjeneste kl. 8 aften. Pastor E.rnest Swenson prediker. '.Damekvartetten synger vea begge gudstjenester.

Benytt oss i Deres penge· paa Norge, Pengeforsendelser til eller kollektioner fra Norge. Benytt vaare egne paalidelige gen ter. Reidar Gjolme Co., · Inc. General Agenter Douglas Bldg" Seattle Wash. 120 Market St. San Francisco, California. John Soley, Agt" 1720 9th St. transak~joner

* * * . Va.ar Frelsers Luth. Kirke. S. 17. og J St. Gudstjeneste søndag kl. 11. Pastor 0. J. Edwards prediker over: "Talegaven.".- Frk. Anna Mikkelsen synger.

* * *

Hr. Leif Berglund. som forrige uke .reiste fra -Taco~a som dele-1 MlARTi;c~~:~~~·Agent, 14de og syd L St. gat til Sønner av Norge hoved1216 So. K Street, Tacoma, Wn. Chr. Myrdahl, pastor. losjemøte, som i disse dage avAll Great Northern and Chica· Evangelist . L Martinussen fra holdes i Winnipeg, Canada, fort· go Milwaukee & St. Pauli R. R. Off!~es and Agents. Bergen, fortsetter sine møter og setter defra til New York og vitaler hver aften paa norsk kl. 8. dere til Norge. Søndag kl. 11 form. og 7:30 af· Fru Berglund, reiste som be· ten. - Budskapet er kraftig og kjendt tidlig i sommer til Norge, _ ......................................................................_........."I!! sangen utmerket. hvor hun nu besøker sine foreldre LOVELAND DAIBY * * * og andre slektninger paa Sunn· (Norske innehavere) Bethlehem Lutherske Kirlrn, møre. Berglund stanser først i Melk og fløte - egg og smør, Hjørnet Harrison og Ea. G st. Oslo og saa bærer det nordover leveres hver morgen ved din dør H. 0. Scobey, pastor. til Sunnmøre, hvor han forener Telefon Main 7530 Engelsk gudstjeneste kl. 11 fm. sig med sin hustru og· lille sønn. DANIEL B. HANSEN Emne: Opportunity and Respons· Hvor lenge de blir borte er ikke ibility. Kvinneforeningen møter ...........,,_,......................................................................... saa godt aa si. torsdag eftm. den 18de aug. i, kår~ kens lokale. Fru Johanson og Saavel fru Berglund som hr. fru Alexanderson vil servere. Alle Berglund bodde i mange aar her velkommen til vaare gudstjene- i Tacoma, hvor de har en masse 1214 So. K St. Tel. Main 3490 venner. ror 4 aar siden flyttet FAEE DELIVEAY de nordover til Ketchikan, hvor Service Always Our Motto Berglund fikk ansettelse i First ;;..,,............""'".....,,...,,..........................................,..,........n. National Bank.

Elim Evangeliske Frikirke,

* * '* Gebursdagsselskap! Onsc'lag aften den 10de august hadd.e et helt .følge fra Tacoma og omegn satt stevne ved 4262 So. WashDet var en flokk av g husfruens ge· kom innom for personlig aa overbring(l sin hjerteligste gratulasjon. Man· tilbragte saa en festlig aften hos det avholdte "Trønderpar." Efter at alle hadde forsYn.t sig av gebursdagska· ken og den tradisjonelle "kaffe. taar" var drukket, blev gebursdagsbarnet overrakt blomster og en liten elindring fra de tilstedeværende 25 gjester. Mange gode ønsker . blev uttalt, hvorpaa man ved midnatstider skiltes - et lyst minne rikere,_:..Deltager.

*

*

I

T

*.

N

EATER-

I l

YTT

Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I.

BLUE MOUSE Now Playing-

SEAMON'S FLOWER Hjørnet

avs~~~ Commerce

.,.........,....,.....,(..,,R... u.,..st~B...m,..·ld""'i"'n""g)....,...,...........,......,

."'" . 1

Tel. Main 331 -

"MISS PINKERTON" with Vi har alle- Joan Blondell and George Brent

Mill tel. Mad.

PETERSON BROS.

961

GAAIN &. FUEI,.. CO. Primrose Egg Mash. Scratchfeed. BRUK DET -BESTE 10024 So. K Street, Tacoma, Wash.

-25c ANY DAY ANY TIME-

FOX RIALTO Første Luth.. Kirke, So. Tacoma,

Sun-Mon-14---15: "PASSPORT TO HELL" Elisa Landi and Paul Lukas

Tues-Sat-16-20: Syd Warner og 62. st. ''CONGORILLA" Ditman Larsen, pastor. Gudstjeneste søndag form. kl. 11. Kvinneforeningen møter i So. Losjen hadde brev fra storloTacoma Park onsdag eftm. kl. 1 sjen angaaende en "contest" for den 17de aug. Fruerne Ebsen, nye medlemmer. En premie var Gunderson og P. Alstad serverer. opsatt, og vi skal nu begynne aa

*

*

*

lmma.nuel Lutherske' Kirke, No. 14de og Stevens St. Ditman ... La;se~, prest.

~~e:v::a:t:a:i1;;ø~=~te~: s:;~t;

Hj. av Pac. ave. og Jefferson St. Smør, Egg og Ost Skandlnavisk.e Specialiteter

DR. J. T. WILSON DR.

E. E. BLIX Tannlæge Main 1583 .... 1132!;2 Pac. Ave. - Vi taler norsk ~~­

STRATFORD HOTEL

65 lyse moderne værelser "team" _ et bestaaende av 5 av $3.00 pr. uke og op. de elfi].re medlemmer og det anJOHN WJNTIDRHOUSE, Prop. 1316 Market net 5 av · de yngre søstre. De Main 2230 Aftengudstjeneste søndag kl· 3 d ...,..,..,....,,.,....,.,.....,._.,....,..,..........,...,..........~.......n; Luther liga møter i Pt skal arbeide for maane er, o g - - - - - - - - - - - - - - 7 :45. . saa faar vi se hvem der gaar av 1............................."""'....,....,..-,.........,..,........,........... . , . _ Defiance park fredag aften 19de med seiren. Presidenten mente aug. kl. 5 :30. Deltagerne bedes ogsaa at alle embedskvinner DR. S. P. JOHNSON Tannlæge bringe aftens:;ra~ 'I< burde faa inn et nytt medlem 2006-7·8 Pioneer Bldg. hver. 1. Ave. James St., Seattle, Wn. Parkland J"utherske Kirke 206·7·8 Pioneer ·Bldg. Presidenten for Sønnerne kom M. F. Mommsen, pastor. Engelsk gudstjeneste kl. 9 fm. inn og bad Døtrene om aa ta op _·_ _ _ _"".".__________ " igjen spørsmaalet angaaende ba- _....,._,,.......,....,............,..._~.....~....,......,....,....., saren til høsten, eller et karneval. DØTRE AV.NORGE Det blev da bestemt at vi gaar og gjør Vi er beredt til aa staa til tjeEmbla losje møtte siste tors- i neste saavel natt som dag. · dag (4. aug.) med ca. 75 med2215 Sixth Ave. Main 580 lemmer tilstede, og det maa man si er bra fremmøte nu midt paa sommeren. BULL Sykekomiteen Lærer i violin Klasf!er for alle aldre. 314 Bernice Bldg., Tacoma.

ED SPAOULE'S BUTTER STORE PUBLIX MARKET

Tacoma Undertaking Co. The Storlie Ohapel Madison 1122

1018 So. llth St. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllll

Hvorfor ikke benytte et norsk With Fruit, or Vegetable salad, Vi arrangerer Bread, Butter, and begravelser fra vaart kapel, fra Coffee ····-·········-··--···-·····--·· hjem · og kirker, til meget lave De Luxe lee Cream is going priser,· paa. grunn a:v at va.are løover big. pende utgifter er smaa og vi er fornøiet med en liten fortjeneste. Ring oss opp og erhoid vaare Pri· . ser og detalijer ved ariangem.entet. C 3312 North J.>rocto.r begravelsesbyr~?

35C

JACK'S PLACE

...........,,..,,............................................,,,..,.......,,,_,.

JEWELER

EXPERT. W.ATCH W-ORK 1016 So. 11. St., near 11. &. K. st.


W E S T ·E R N

Side 6

on

V I K l N G

Fredag den 12te August, 1932

andinavian Hour'' via K on ay, -9

l

I,

The following list contains he name and addres!;i of the sponsors, who together. with the Puge Sound Posten and The Western \'iking, have made The Scandinavian Hour over KVI possible.

CARLSON MATTRESS & UPHOLS'rERY CO" 821 Center Street, Tacoma, Washington. CHAS. F. ERICKSON & SON, 714-16 Pacific Ave., Tacoma, Wash. MARTIN CARLSON, Insurance and Steamship Agency, 1216 So. K Street, Tacoma, Washington. DRS. QUEVLI, SR. and JR., Medical Arts Building, Tacoma, Wash. NORTHERN FISH COMPANY, 15th and Dock"Street, Tacoma, Wash. LIEN & SELVIG DRUG STORE, 11. and Tacoma Ave., Tacoma, Wn. C. O. LYNN, Funeral Director, 717 Tacoma Ave., Tacoma, Wa\'lh.

BLUE MOUSE THEATER, 1133 Broadway, Tacoma, Wash. BINYON OPTICAL COMPANY, 920 Broadway, Tacoma, Wash. NICKELSEN'S GROCERY & SCAND. DELICATESS. - 1210 So. K BRATRUD MORTGAGE & REALTY CORP., 954 Commerce Street, Street, Tacoma, Wash. Tacoma, Washington. HANS JOHNSON'S FEDERATED STORE, Ladies' & Men's Furnish- OPDAL POULTRY FARM & HATCHERY, Waterman, Washington. JOHN T. McCUTCHEON, Candidat for Congress, Subject to Republiings, 1114-16 So. K St., Tacoma, Wash. can Primaries, September 13, 1932. C. C. MELLINGER CO., Funeral Directors, 510 Tacoma Ave., Tacoma BUCKLEY-KING COMPANY, Funeral Directors, Tacoma Ave. and CARL OST~UND, County Commissioner lst District, Subject to Republican Primaries, September 13, 1932. So. lst St., Tacoma, Wash.

selig kretset over en liten kolle De øvrige ørnen forsvant. Den t like i nærheten av mitt telt paa skutte ørn gav inntrykk av aa ''.HAAPET JEG'' Risøen. være meget gammel, veide ca. 7 F. Q. skriver i "Ukens Nytt": De holdt sig stadig i samme kg. Den maalte mellem de ut- \ J;g jublet i min ungdom For 25~·30 aar siden var "ør- h_øide og saa lenge.. at jeg for spite vingespisser mere len. n 2.~0 av hjertes og fryd. na - Havørnen - temmelig al- rig uten tanke paa aa dekke rmg m. og blev fotografert ved rmtt Jeg lekte og jeg danset niindelig paa kysten fra Troms gikk op paa toppen av ~ollen ut- 1telt. De~s tØrkede klo har jeg 11 i takt med ,strengers lyd. og nordover. styrt med haglbørse kallber 12 og den dag idag, den maaler med Men i min sjel var lengsel. Under mitt virke sem opmaaler messingpatroner med hagl nr. 3. grepet utspilt mellem midterste Den drev mig til og fra, om sommeren saa jeg ørn omtrent Ørnene kretset fremdeles, men og bakerste klospiss 18 cm. og saa tilslut paa livets hav daglig ofte flere samtidig i en høide som laa utenfor sannHvad en slik krabat kan bære jeg satte ut aa dra. disse trakter. synlig haglshold. med i flukten, vet jeg ikke. Sommer efter sommer forsøkte Jeg iakttok dette eiendommeli- At den skal kunne greie aa flyve t Jeg øinet langt der ute jeg aa faa skutt et eksemplar ge skuespill saa lenge jeg greide avsted med 18 kg.s tyngde, d. v. I en gylden glans av sol. men hverken rifle- eller haglskudd aa holde mig nogenlunde varm i s. omtrent tre ganger sin egen ~ Den tenkte jeg, jeg finne ::ikal, bragte mig det attraaede bytte en isnende sno, og innen jeg gikk vekt, er næsten utrolig. f den blev mitt livs idol. før i 1909, da jeg arbeidet aller ned igjen, løsnet nærmest Jeg har aldrig sett ørnen slaa Jeg satte seil og styrte, ytterst i øygaren om Ouvær som adspredelse først et skudd ned paa noget eller flyve med men visste ei hvor hen. ogsaa kalt Djævløen - og Sør- mot den som · syntes mig størst, noget i sine klør. Jeg bare styrte baaten "jeg" Fugleøen ut for Troms. og derpaa et til, og dette siste Den virket alltid sen og tung i i glansen efter den. Her var ørnen tallrik. med det forbløffende resultat at flukten, krykjen, ternen og En dag i mai med skodde i ørnen nied knekket ving svirret maaken som varslet dens ferd i Jeg seilte paa det dype tindene og landligge for opmaale- ned i en ur, hvor jeg efterpaa luften me'd skarpe skrik og som i storm og stille blaa, ren saa jeg 7-8 ørner som ustan- hentet den stokk død. fo~fulgte den, gav inntrykk av Men har ei ennu maalet aa. være den helt overlegen i fart av lengsel kunnet naa og bevegelighet. frem til de gyldne straaler Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. Fiskerne fortalte blandt annet som for mitt øie var; at ørnen til sine tider anfalt sau- og stedse ropt har lengselen, ! en i hengebratte fjellsider og rev j men har ei faaet svar. 1210 So-. K St. Main 3854 den utfor, saa den datt ned og slo sig ihjel og blev et lett bytte I Ja, slik er dagens scene PALT BREAD, Ferskt hver dag" ...... " ... " ........ " ...............20c pr. lb. for røveren. I den skinner i ens natt SVENSK KNEKKEBRØD, 5 lbs. for ............................... " ...... " ... 50c Flere hadde sett den slaa ned· og man seiler ene, paa fisk saa stor at den ikke 1 den staar ved ror og ratt. RUGl'\IEL Prøv dette mel næste gang De laver grøt, pannegreide aa løfte den, men blev Paa haapet "jeg" vil seile kaker eller flatbrød. trukket under og druknet. til morgengry opstaar, De nye svenske erter vil snart være her nu, kjøp ikke gamle. En troverdig mann berettet om naar jeg og andre seilere Stor sild, 3 for .................... " ........ " ....... "" ... " ............. " ..... " ..............25c en ørn som slo klørne i ryggen den gyllne randen naar. KAFFE - den beste i Tacoma; pr. lb"" ........................ ----------···19c paa en seihval. Under de mislykKaare Bye. kede forsøk paa aa løfte denne ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\byrde lokket de~ ved sine sk~ikl

HAV~RNEN

talte Einar Bjørnson og alle sang "Ja vi elsker." I et vindu kom den gamle fru Bjørnson til syne bak ved gardinet. Hun vilde følge oss til det siste""

I

i

ø:-

I

NICKELSENS GROCERY

I

I,,,,•:..tp1e1.i ' L

..,_"__

_""_

i.a..uca: u_i1.i"

iang1.i '

L

fra stammen! Bjørnstjerne Bjørnsons familie inntar mildest tall en besynnerlig stilling. Efter at den norske stat har stillet sig i spissen for store jubileumsfestligheter i anledning av den store dikterhøvdings 100 aars fødselsdag, som inntreffer 8. december iaar, og utnevnt en stor komite, der omfatter folk av alle partier, til aa arrangsjere, kommer sønnen Einar Bjørnson paa Aulestad og sier: "Oss (familien) vilde det ha passet best om det hele var overlatt til enhvers indre ·trang aa feire minnet."

Og familien har nektet Det norske teatret i Oslo aa opføre "Mellem Slagene" paa nynorsk til tross for at dikteren selv efter en opf ørelse av stykket paa Nationalteatret i Oslo, uttalte, at skuespillet burde være skrevet paa landsmaal. Familiens holdning har vakt stor forundring og misnøie, som rimelig er, men den vil forhaapentlig ikke gjøre noget skaar i festligheterne. Glem ikke vaar radio-time hver mandag kveld Id. 8-9. Slniv inn og la oss vite hvad De synes om programmene. Støtt vaare "sponsors" ved aa favorisere dem ved enhve1• given anledning, og glem ikke aa nevne at De gjør det fordi de bidra1· til aa støtte den skand. time.

~

1

I I{

a

~ ~I ~

Sponsor, Scandinavian Hom, K.V.I. ~~irl~"Ei~ll'~

FEDERATED HANS STORES JOHNSON'S <ltAailtof~ttt.S!JJÆJtmillillinlJuqilfqlllllii~

1114-16 So. K Street MEN'S LIGHT WEIGHT UNION SUITS, short sleeve, ; ankle length, or Athletie style·------·----·············--····"·----" ........... :.... S9c BOYS OR GIRLS TENNIS SHOES, sizes 2 to 6.................. " ....4:9c ~ 36" FAST CO LO RED PRINTS, Good assortments, yd .......... "lOc ~ PATENT SLIPPERS, or Oxfords, all sizes" ......$1.98 WOMEN'S I~ WOMEN'S HOUSE DRESSES ..... " ... " ............ " ... " .... " ....:".... " ....49c ~

!

:....,,,....,.,..,..........,..,_,,..,.~...,........,,.....................,,,...........,..,......,.........,..,........,..........,.,."""'.._....................-

97-1

I en

a~nen ørn .til aa slaa sme 1 paa Bjørnstjerne :Bjørnsons Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. . klør l hvalen som derpaa med' aarige hustru, Karoline BJ"ørnson. I begge fast i sin . rygg ~o~ ørnene j Resten av det store selskap gikk l i 11\l'lllH Tli'nl li" 1 nu 1 un u a Tcnrnu i:ied paa dere:; siste reis 1 havets l op ad den mørke, snevre og tep1\Jll' Ann A CCI:::.'D l Vl.l1.LI'.l'\...l1...::1...::JJ.:.e.I'\.. U UAL rUUl In AftU nA I -ntn 5 ayp. pelagte trappe,. hvis vegger er be· FULDT KOMPPLETERET MADRASFORRETNING C Det fortaltes enn videre at ør- hengt med gamle stikk og billeEtableret 1906 . Waterman, Wash. C ( nen stundom seilte saa nær ved der av BJørnstJerne . · Bjørnson Nye madrasser forarbeides''- gamle madrasser omarbeides fuglefjellet at den med vingeD. selv. Vi nærmet oss den store Første klasses opholstering Alt arbeide garanteres feiet med sig ikke flyvedyktige dikters arbeidsværelse, en snor Proprietor. ~n.ger, saa de datt ned og slo sperret inngangen. Den blev fjerSkriv eller telefoner for utenbys forretning. 1hJel .og blev fortæret av ørnen. net og vi fikk lov til aa betrede Denne samme sommer under den stue hvor en av Nordens Specialiserer i White Leghorn kyllinger av L. C. Beall rasen seilas i havkanten kom en ørn 1 største ~ersonligheter har tenkt med rekord paa hanse-siden av fra 290 til 314 egg pr. aar. Telefon Main 5523 821 Center Street ~vevt;.nd.e Asaa m~r :~ar . .,1>aat at; og skrevet. Det føltes som om Priskurant paa forlangende i aen rnlt ror et 11ag1sKm1a, ogsaa ·man var kommet inn i et kirkepaa urimeli~ hold forresten. rum. Stemmene stilnet av. Man Denne siste hadde omtrent i hvisket til hinannen. Et stille ord samme vingefang som den første, I til venner for aa spørre om de Sponsor, Scandinavian Hom·, K.V.I. men var betydelig lettere, dens: hadde lagt merke til, hvad den Sponsor, Scandinavian H~ur, K.V.I. nebb og klør .var dessuten smek- i store gamle eide av litteratur" SKANDINAVISK APOTEK PHARMACY rere. Dens vmger prydet senere I Mellem to vinduer ved siden av paa høst~n en dam~hatt . som rødstripede gardiner stod det vakte ops1kt og be~ett1get misun- , mørke skrivebord, lyset var flytdelse paa strøket 1 Oslo, hvor tet derfra, hver eneste lille ting Recepter er vaar s11ecialitet de~gang mo~en krevde store fug-1 laa paa samme plass som da 316 So. K Street Telephone ~lain 5542 levmger JO større dess bedre. Bjørnson levde. I~IPORTERS AV NORSK LEVERTRAN Ingen kunde . hamle op mot de p aa en h y11 e over s k nve · b ord et norske ørnevmger fra Sør-Fugle- s t aar en s t or gipsavs · t øpnmg · Agenter for av PIANO UNDERVISNING Salub1in, Hasselrots, Jernvin og Fluss Plaster øen. E1ermnen paa~tod_ selv at I Grundtvig, mellem de to andre hun maatte gaa ut l kJørebanen . d uer var d en un""e Goe the me d vin · 7 . PIANIST, SCANDINAVIAN HOUR, K-V-1 hver gang hun skulde snu 1 pro-1 kk b I:> s· 1026 Tacoma Ave. So. Telefon Main 314 menadetiden paa Karl Johan. pary. e~ an ragt. . tuen prege~~-------------. des 1 h01 grad av billedkunst. - ,,_....__..,._...,.,.,._..,._"""---~,..,...,...__,,,._....,,_"""-_ _....,,....._....,._.....___..,._'""""'-_-......,,,_..,._-_-_~.......... ---------------------, ---. . !Alle vegger var fylt med kobber~.......,_,,.........,.,,.._......,..,,..,.,........_.......,..............~..............................................,.~~~...............,..,................ De skandmaVlske studenters I stikk og malerier, av hvilke to ........-.....--.....-... ----~-_,.'""'"....,..........,..._,....,.........,....,.......

I

. . H our, KV . .I . S ponsor, Scand1nav1an

"P"

I rJUtm

l !.

I

I

JOHN OPDAL

CARLSON MATTRESS & UPHOLSTERING CO.

I

I

i

LIEN & SELVIG

SIGRID RIISE

• I

. . ·

·

I

tur til Aulestad

Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. DISTRIBUTOR U. S. TlRES De forbedrede U. S. Tires er mere holdbare og lavere i pris enn De nogensinde har været. Lavet av temperert gummi og "tax-free" saa lenge vaart lager rekker. Priser saa lave som $3.26 for size 4-40-21.

CHAS. F. ERICKSON & SON 714-16 Pacific Ave.

Tacoma, Wasb.

Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I.

TIL NORGE ~

. . k t d t De s k an dma\11s e s u en er som t . B. . t . . k . d d e1to i et s.01e Jøinson-s evne, besøkte og~aa Aulestad. Om denne ferd sknver en av de danI ske deltagere bl. a.: "I spissen for biltoget kjørte den svenske forfatter Sven Stolpe i sin Chryslervogn. Efter et par timers kjørsel langs Gudbrandsdalens slangebuktede elv naadde vi forventningsfulle til den lange bjerkealle som fører op til Aulestad. For enden av alleen sees til høire en stor rød laave og Erling Bjørnsons gule bolig. Paa denne side av alleen hersker alltid liv nu, her leves og arbeides sterkt for aa drive den fedrene gaard videre, slik at den i god stand kan overgis til den unge Harald Bjørnson, Erlings sønn, som ogsaa er landmann. Paa den venstre side ligger den historiske bolig. Med en viss skyhet betrakter vi den lange altan som kranser husets nederste etasje. Under hvite og stripete markiser tok man imot oss. Noen av representantene for de deltagende land fikk paabud .om aa .hilse

1

For paalidelige oplysninger, bestilling av billetter, utfyldelse av nødvendige papirer, etc" henyend Dem til

MARTIN CARLSON 1216 So. K Street

Tacoma, Washington Telefon Main 8320 Dampskibs- og forsikrings-agentur

Agent for Den Norske Amerikalinje Den· Svenske .Amerikalinje Scandinavian-American Line ~..................................~.......~........................,......""""....,....,....,..,....,~._...,.,.........,

Ipreget

sig fast i erindringen: Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. Billedet av datteren og av hustruK 1. h · · t t en aro me, vis øme u s raa1er . k vmne . h t f th t Man 1ig e og as e . forstaar hvad hun har været for B' Jørnson. . . . . E l k d t t · n e s ver. 1g s emme inv1 erte o~s ned til cho~olade og v_ekket gJestene av sme betrakt~mge:1'. FUNERAL DIREOTORS Man kan altsaa tros~ all historie lev~ og spise ennu l denne bygning. Broadway 2166 102 So. Ta.coma Ave. Plutselig fikk vi vite at fru J Karoline Bjørnson vilde se alle! .,,~.......,.,..........,...,....,.,,...,,_.............,,-...............,..........,......,,.,,.........._"""'...................,......,,.,.,,.,.........,.,........,,,,.. Ikke bare de tilfeldig valgte representanter. - Skulde hun ikke ha lov aa hilse paa alle sine gjeSponsor, Seandinavian Hour, K.V.I. ster? I en lang rekke passerte vi saa gjennem den gamle stue. Ustanselig nikket hun til oss fra sitt hjørne. Hennes sønn Einar De har TO fordele naar De kjøper fisk hos oss - De faar fisken stod ved siden av sin hvitklædte FERSKERE OG BILLIGERE mor. Av og til ropte han inn i henes øre for aa meddele benImporterte varer fra Norge og Sverige selger vi nu for meget ne hvilken nasjon den forbidefilebillige priser. - Benytt anledningen! rende hørte. Billedet av den pene gamle dame, som har været en stor manns hustru, vil for oss alle være et uforglemmelig minne 15. og Dock St. . Tacoma, Wash. fra besøket paa Aulestad. Ved- avskjeden fra Aulestad...,,,..........,.....,...,..........,...,.,..."""'...,.,..,.,.....,.,.......,.....,...-....._"""....,...._...,...............,....,,......,.,.........,.,,....~,

I

BUCKLEY-KING COMPANY

HUSK DETTE

NORTHERN FISH PRODUCTS CO.


Side. 'l

Fl'eda.g den 12te August, 1932

Ulabrands Minne Den 28de november var det 50 aar siden den bekjente Sørlandslos Ulabrand, Anders Jacob Johannesen. Navnet Ulbrand fikk Johannesen paa grunn av sin ualmindelige dyktighet og uforferdethet som los og redningsmann, som med fare for livet utførte en lang rekke redningsbedrifter.

og alle de liv som gikk tapt under denne høststormen, men budskapet om Ulabrands død blev et sorgens bud for det hele land.

Tilhavs der han virket der sank han en dag som los paa sin post, under stormskyers jag. Til heder for stripen i seilet, til glans for vaart land og vaart flagg.

Navnet Ulabrand fikk han meget tidlig. Det for· telles, at han traff et skib, som skulde ned Tønsbergfjorden. Temmelig tykt og mørkt var det, og skipperen var redd for aa bære paa. Men Anders fant, at skibets stilling der det befant sig var farlig, og det gjaldt aa faa det i havn. Han lot derfor sette seil, bar paa og loste det i mørket op det trange sund til Melsomvik. Efter ankomsten trakterte skipperen Anders med det beste han hadde ombord, og sa: "Du burde hete Brand, som kan finne frem i dette mørke." - "Det blir Ulabrand det da," tilføiet Anders. Og derefter kom navnet paa folkemunne. Saa blev det iallfall paastaatt.

Hvord~n saa ~an ~t? I en Ul!l'brand-lustonkk 1881 heter det bl. .a.: Svartsmusket: haaret saa stritt, saa det aldri lystret kammen, øinene smaa og Han fødtes en stormnatt da lose- livmodig, pannen. noe lav, nesen ne stakk kort, lebe~e fyldige, overkroppen tilhavs for aa redde hvor nødma- sterkt utviklet saaledes som of· ster brakk. test hos dem som holder meget til Hans vugge gynget ved Ula i su- i baat, omtrent slik saa Anset fra Skagerak. ders Jacob Johannesen ut.

Og naar paa din livsferd du møter en mann som vaager sitt liv for vaart flagg og sin stand, som setter sin plikt over faren, da kall ham en Ulabrand ! Slik lyder det i nogen vers av et hyldningsdikt, som er blitt den navngjetne Ula-los til del. Ulabrand var rigtig en av de gamle, gode Vestfold-vikinger, en havets kjempe som vi har grunn til aa være stolt av. Ulabrands farsætt kan føres tilbake til 1600-tallet i Tjølling. Han var født (1814) og opvokset paa Lille Eftang. Efter aa ha fart til sjøs noen aar, blev han los-gutt med den kjente Larvikslos Ola Rasmussønn, og 23 aar gammel blev han selvstendig los. En gammel Hvaler-baat blev hans første losbaat. Den hadde ikke plass hverken til køi eller bysse. Fortjenesten for en los var ikke rar i de dage. Den kunde kanskje komme op i 5-600 kroner om aaret. Herfra gikk saa utgifterne til baat og losgutt. Det skulde ikke bli stort aa fø en familie paa. (Ulabrand hadde fire barn, to gutter, hegge senere loser, og to jenter, den ene gift med en los paa Hvasser.) Efter aars forløp fikk han sig ra.ad til aa ny baat, en Tenvik-baat. Den seilte godt og var bedre innredet. I 15-16 aar fo'r han med den, inntil han endelig fikk en større baat av samme type 35 fot mellem stevnene. Den baaten hadde han de siste 14 aarene, men sin siste tur gjorde han med sønnen Lars' baat. Dødsseilasen Den 28de november 1881 _ eller var det den 2 9,? _ røk det op en forrykende storm av sydvest, en storm man ikke hadde oplevd maken til i manns minne. Havet veltet sig i veldige baarer mot Skagerak-kysten. _ "I slikt et vær, da faar du bønner Gud." Og "i slikt et vær" var det at · · 1os f o •r u t paa kystens dnstigste sin siste reis. Ulabrand var 67 aar gammel nu og hadde været selvstendig los siden han var 23. Han hadde solgt baaten sin, men det var vanskelig aa komme helt til ro, og derfor fo'r han ofte ut sammen nied sin yngste sønn, Lars. Naar sønnene talte om at han maatte unne sig hvile nu, saa slo den ~amle paa at han fikk kjøpe sig 0 , baat igjen og lose alene, hvis de ikke vilde ha ham med. Gikten plaget ham svært i det siste. Ved hjelp av to staver kom han ned til baaten den siste gangen. Han maatte ha hjelp for aa komme oppi. Klokken var 2 om morgenen da de fo'r ut. Sønnen Lars og losgutten Oluf Olsen var med. _ _ Man saa dem ikke mere. _ ~ Om deres seilas den morgen vet man intet med sikkerhet. Den eldste sønnen hans, Thor hadde tatt ut i forveien og det hadde muligens vært en avtale at de skulde møtes. Men det gjorde de aldri. Thor hadde, da han i graalysnin· gen om morgenen loset en skute inn til Sandefjord, sett en baat lense unda for været like utenfor Rauer. Det er sannsynlig at et grunnbraatt ved Rondeskatene har tatt baaten · og knust den i sin mektige favn. Man fant rorpinnen paa Tjømø og en av aarene paa Lyngholmen. Det var den stolte loshøvdings siste hilsen. Tungt var budskapet for de paarørende om alle de skibe

mars

skjøtet et godt stykke før han talt nedenstaaende til forfatteren Meløi. Hun reiste til Amerika i 1891, I ·1928 .var hans adr. slapp opi. Thoralv Klaveness. Her er for- 1891. Det antas at hun bor i el- 119 E. 33. st. Portland, Ore. Han tellingen gjengitt i sterkt forkor- ler like utenfor San Francisco arbeidet ved jernbanen. Han har Ulabrand og amtmannen tet form. - - "Ingen ventet aa Calif, ogsaa opgitt sin adr.: Gen. Del. Inne i Larvik var Ulabrand en l komme levende i land. Alt avEivind J. Aas f. 1896 i Svork- Oakland, Cal. gang uvørren i munnen mot i hang av slumpen eller losene i mo, Orkedalen. Søkes av sin mor. Rudolf Andreas Guildolf Joamtmannen. "Vet De hvem Ula. "Hvor hen!" brølte Han er egentlig sjømann men an- hansen, f. i Skien den 12. sept. er?" spurte den høie herre. Ja, en stemme. Det blev svart: tas aa ha tatt arbeide i land i 1853. I 1927 opgav han som sin det visste Anders nok, men han Sandefjord. "Hiv en ende." Det Amerika. I 1923 var han i San adresse: Seamens Church Instivar da ogsaa noe til kar, han var blev gjort. - Et plask og losen Francisco, Calif., hvor han kjørte tute, San Pedro, Cal. Da han nu Ulabrand. Dette hjalp ikke. Han blev balt ombord, mens baaten varebil. skal være 79 aar, kan han sand· skulde arresteres. hans forsvant i snetykken. Losen Nils Lien Hagen. Han er født synligvis finnes paa et gamle· Ja me~ vent idaO' sa An- tok styringen. Han snakket ik- paa Høilandet i Guldalen, 23de hjem ;eller lignende.. ders, s~rang i baaten °~g stakk ke, og ingen snakket til ham. til sjøs. Dagen efter kom han Med sydvesten lignet han en lemed 6 mann han hadde berget. vendegjort trussel. Da spratt Han bød sig til aa gaa i arrest. han til og holdt neven for øiet. ULRIOH ZAOHARIAS ULRIOHSENS: Men - han slapp fri. "Jasaa, far," knurret han. "Er du der?" Det laa bitende haan i En seiltur med Ulabrand stemmen. "Styrbord litt! Steady En mørk, stormende dag inn- saa!" kommanderte han. Og innunder jul hadde Ulabrand loset over bar det i et mørke som 50 cents 160 sider en skute til en Uten plass ute i knapt gjorde det mulig aa se klyOslofjorden. Samme dag hadde verbommen. Kort efter hørte de doktoren paa stedet faatt bud fra et brott tvers av styrbord. Det en fiskerkone ute i skjærgaarden, laat som om en del av havet at begge guttene hennes laa ramlet ut for et stup. Ulabrand, I døende av difteri. Men ikke en losen, dreiet rolig hodet. "Aa du levende sjel turde forsere ut ska'nte faa osu denne gangen heltil de ytterste øer i et saa over· ler, far," knurret han. Det var hendig vær. larmen av brottene paa SydostIdet doktoren gikk forbi land- grunnen han hadde hørt. Han handleren, hørte han en kjempe- kjente dem paa laaten. Et par røst der inne, rent som en taake- timer efter laa skuten trygt ank-1 lur. Døren gikk op og i aapnin- ret paa Sandefjords havn. gen stod en velvoksen og traust I skikkelse _ Ulabrand. "Denne I forbistrede gikta," brummet han Send Western Viking til en ven kan jo gjøre en støl som en i No1·ge, kun $2.00 pr. aar. gamp! Hei du," ropte han til doktoren og klemte haanden hans EFTERSØKELSER med sin egen kraftige labb saa han krympet sig. Frelsesarmeens eftersøkelseskonOm han turde seile ut til tor, Pilestredet 22, Oslo, søker opskjærgaarden idag'! Jo, jo san, lysninger om følgende: kom bare med ned i baaten far, Tønnes Andreas Salvesen Ensaa skal du faa en seiltur med gedal, alias Thomas Johnsen, født selveste Ulabrand. 6. juni 1886 i Engedal, Fjotland, Den annen dro litt paa det, Norge. I 1923 var han i Tacoma, "EN GOD LATTER FORLENGER LIVET" han følte sig ikke helt sikker; 1Wash. Har været med i krigen. men navnet Ulabrand kjente han Far vil gjerne høre fra ham. og du er garantert mangen en god latter ne.ar du beser jo av omtale fra saa mangen Harald Grande, (Grand) født i "ULRIOIISENS BREVE OG BUDSKAP" uværsdag før. Overhalla, Norge, 27. juli 1901.

reve og budskap

I

Typen paa den norske los Det vilde være en urett mot de norske loser aa heve Ulabrand over dem alle. Han er imidlertid blitt typen paa den norske los. Orlogsgastene har sin Torden· skjold, ishavsfarerne har sin Sven Foyn og losene har sine Ula· brand. I sin hjembygds historiebok har han faatt følgende ka-, rakteristikk: "Hans ·borgerlige navn kjente - Er du redd? Tør du ikke Hans adresse i 1928 var cio Winfaa utenfor Tjølling. Hans friske seile med Ulabrand? lød losens ston Bro" Rockport, Wash. Skal ferd i skjærgaarden, og ikke no- kamprop som en vill, overmodig senere være reist til Portland, en kongelige skriver, skapte ham utfordring. Men der laa en uben- Ore. Søkes av foreldre. Tacoma, Washington 1216 So. K Street et nytt navn med ekte dig kraft i stemmen, som overLudvig Paulsen alias Lewis gaardsklang. Navnet vaier som beviste doktoren om at det nok Paulsen, f. i Minneapolis 10. mai en fane over ætten, over hjem· vilde bære baade gjennem bren- 1882. Adr. i 1923: 206 So. Main stedet Ula, ove.r den stand han ning og braatt. Street, Los Angeles, Calif" maler !!i""'""'"'_ _ _ _ __,............. , . ".....,.._,_,,_..,.,....,........,....,~111111111111111111111111,....1111111111111111"': tilhørte. Gjør baaten klar, sa han, og tapetserer. Søkes av mor. I daglig lag var Anders Jakob vi reiser. Peder Jacobsen Storenes, f. i godslig og snild, og for dem som Det var rett, svarte Ula- Storenes, Ytre Sogn, 1886. Adr. ' ' led nød var hjerte og haand all- brand. nu skal vi seile vakent, i 1920: l05-3rd st" Portland, " " tid aapne. Et fremtredende ka· ser d~1. Det er moro paa sjøen] Ore. Laksefisker. '-' raktertrekk var hans sans for hu- idag, og Vaarherre hjelper oss I Jens Johansen Hestehagen, mor, og det vrimler av anekdoter nok naar vi farer i slikt ærend. Jens Hagen f. i Eidsberg, den om spillopper. Saa bar det ut mellem skjære- 11. juni 1886. Adr. i 1920: Jens Sel~følgelig hadde han sine feil ne, saa brenning og skumsprøit Hagen, 111 E. 19. st., Portland, og de', var iøinefallende nok. Han stod dem om ørene, men den som Oregon. Skogsarbeider. var som mange av vaare sjøfolk kom frem, det var Ulabrand. Gulvlegger Jens Rudolf Guni de dager glad i det sterke, og Da doktorbesøket var Ulende valdsen, f. i Vennesla pr. Kristinaar brennevinet fikk makt var og kaffen var drukket, begynte ansand, den 17. mai 1892, søkes tungen uvørn. Som alle kraftige Ulabrand aa bli urolig. De rasen- av sin mor og sine søskende. I naturer var han selvbevisst, og de drønn fra brenningene var 1926 var han i Martinez, Calif. naar derfor selvkritikken slaknet, som eggende musikk for hans Tidligere har han været i Los Nu naar innvandringen til Amerika. saa a.a. si er stanset, gjelder blev han ikke nettop noen hygge- sanser, og han fo'r ut paa fjel- Angeles, Calif. det for det utvandrede Norge - mere enn ellers - aa. holde lig kamerat. Han var da høvdin- let for aa se havet som stod i et Daniel Torkelsen Grimeland, f. forbindelsen med Gammellandet vedlike. gen som krevde rum og var sin eneste rokk. -- "Ut med baaten," i Gjøvdal, den 9. febr. 1891. Sisst egen sagaforteller. kommanderte han, "det er nok hørt fra i 1920 da han var forMen for dem som hadde været dem som trenger los der ute. - mann for et minekompani i Semed ham i baaten paa farefull Men nu kommer Ulabrand," brum- attle, Wash. Mor ønsker aa høre ferd blev alt dette smaating. De met han, idet han vagget nedover fra ham. Den beste bro mellem det utvandrede Norge og Gammellandet beholdt for livet minnet om en ti'l sJ'øen. Thore Aanesen Lindaas, født i er brevene. - Men ~drnest kommr bladene, som bærer bud over mann med staalnerver, uopslite· , Lindaas, Aure, den 4. april 1884. havet i alle aarets 52 uker. "Western Viking" er en slik budlig energi, genial evne til aa finne Da Ulabrand var redd Søkes av sin far. Han har været bærer. Send den hjem til slekt og venner. Bladet koster kon vei, og lynsnar besluttsomhet. En høst skulde han seile sin i Seattle, Wash. Skogsarbeider. Mannskapet paa mangen storm- hustru inn til Larvik. De hadde Odwar Normann Melbye, født i $2.00 pr. aar til en hvilkensomhelst adresse i Norge. dreven skute innunder skjærgaar- et lite barn med. Det var ·stiv Oslo, Norge, den 7. sept. 1904. I dens skumring har gjennem tung- kuling, og et stykke utpaa fikk 1926 var hans adresse Coi'dova, luft og sjøkav stirret efter Ula· han se en skute med flagg paa Alaska. Har ogsaa været i Kennebrands baatseil ~om siste haap. toppen. Her vilde han være med. cott, Alaska, men skal senere væ(Fyll ut nedenstaaende kupong) Og naar hans veldige bass-stemme "Kan du seile baaten hjem?" re flyttet til Staterne. Mulige runget. langs skibssiden,_ rislet ly· spurte han konen, seilte op paa oplysninger mottas med takk. Har den g,1ennem skremte smn. Klan- siden av skuten og sprang fra været sjømann, men arbeidet da . ," styrerummet umbord, mens konen. man sis . t h ørt e f ra h am i. en gen i• dette maal glemte d e a ld ri. "WESTERN VIKING," 1125 Tacoma Ave., Tacoma, Wash. Innerst inne var han en godmo- seilte hjem alene. Han blev ikke kobbermine. ja eiegodt menneske. Fattig- borte lenger enn nødvendig den nesen, født i 1882 i Boljen i Behag aa sende "Western Vikii;ig" for et aar til nedenstaafolk gikk aldri ~omhendet bort gangen. Den første han traff da Hansine Wilhelmine Kristine Arfra ham. Men øvrigheten var han han kom til Ula, var en liten -~~.....,,..,,....,..,,,.._....,,.....,...,..,""6~~~..... ende adresse. Kontingenten $2.00 vedlegggs.• undertiden paa kant med, da han gutt. "Er baaten min kommet hadde rappe svar for haanden og hjem, gutt?" ropte han hvast. NORDMENN politiet likte ham ikke, heter det "Ja," svarte gutten skremt. "Her Navn: i en beretning om ham fra hans har du 12 skilling til godter, gutI AMERIKA siste dager. Men blandt sjøfolk ten min," sa han og fo'r videre. som ønsker aa følge begivenAdresse: stod han som en levende heterne i Gamlelandet bør gur og om hans bedrifter gaar En hardhaus der den dag idag et stort ry. Efter aa ha loset et skib til abonnere paa Det finnes et utall av fortel· Tjøme en kveld, maatte han paa linger om episoder fra Ulabrands grunn av taake og annen motbør liv. De fleste lever i tradisjonen fortøie baaten og køic. Ut paa (Aftenposten's Landsutgave) Innsendt av: den dag idag. De gir oss et saa natten vaaknet han ved at køien som utkommer i Oslo 3 gangodt billede av helten at en del var full av vann. Baaten var ge ukentlig og bringer alt maa faa plass her, saa ~eget mer seilt lekk om dagen. Han pumnytt av interesse som de fleste gan~ke. s1kk~rt ~an pet lens og skulde hugge noe ved betraktes som paahtelige histoner. for aa faa varmen op. Herunder Ifoste1· fo1·sendt til Amerika kløvde han den ene tommelfinl{r. 10 for 112 aar Ulabrand i laksegarnet geren langs efter. Den blev surEn gang styrte han for nær et ret sammen med en hyssing, og, Kr. 20 for 1 aar laksegarn og blev hengende fast. om morgenen bar det til sjøs! Han maatte skjære sig løs med igjen. Ukens Nytts Ekspedittion tollekniven og dukket gang efter Phone Main 8320 1216 South K Street Han mestret sjøen gang. Saa snart baaten var løs, Akersgaten 51, Oslo, Norge En Sandefjords-mann som hadskar den avsted, og Ulabrand blev slept med hengende i seil- de pløiet sjøen i 40 'aar, har for- ~~ ....,.........................................- ...........................,._ _ _ _ _..,......,......._...,..._"

Western Viking' s Ekspedsjon

!.--------"'""""""'"""'.,.,.....,.. . ._,,. . . . . . . " . . . . .,. . .,. . . . . . . ,. . . ,. __"

w e s t-

p

" r n. V. I"k -- I n g tI• l

I ''

Norge

"UKENS NYTT"

Puget Sound Publishing Company


For information .address R. BOGSTAD, SuP't. 172 12th Ave. W.,

Eugene, Oregon.

The price leaky the.

Western viking v 42 no 33 aug 12, 1932  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you