Page 1


WESTERN VIKING

'

Ordet Fritt

'

(Under denne spalte indtas kortere inserater fra vore læsere: 1ndlæg i diskussioner m. v. Det staar enhver frit at b'\lnytte apal· terummet i en rimelig utstrækning. Ønskelig er det dog, at indsenderne fatter sig i korhet. Manuskripter som Ønskes indtat Ull· der denne spalte bedes venligst sendes saa tidlig at de er redak· tionen ihænde sc•1est mandag aften.-RED.)

i

Saa tar De Dem øll over hoder, naar De skriver: "Nu vet jeg at De vet meget, kan det da være mulig at De er uvitende om nogen av alkoholen'~ viktigste egenskaper? Isaafall vil jeg tilraa Dem aa ta et grundig kursus i kjemi. , De vil da finne at den kjemiske alkoholprosess gaar igjen i mange av vaare viktigste næringsstoffer, og at endog den mest haardnakkede forbudsmann daglig nyter godt av alkoholprosessens velsignede bedrifter. _ Det er vel unødvendig aa nevne at alkoholen ogsaa er et av lægevidenskapens viktigste lægemidler."

av almen interesse, som sikkert· J En nyere tankegang mere i harfortjener en erlig drøftelse. Det moni med tidsaanden er nu i full er et spørsmaal av alvor, som ~n- anmarsj; en ny dag er i sikte. hver erlig sjel spør sig selv Morgengryets gyllne solglans sees som tenker en smule for sig selv. i horisonten, og snart vil dens Jeg hadde ventet at nogen av straaler spredes over hele firma.bladets lesere iallfall nogen av mentet. dets "ivrige skribenter" vilde san. aa si rekke den unge mann haanE:ristus' annet komme skjei den i en drøftelse av dette spørs- hver dag i menneskets hjerte og maal. sind. Lys og sannhet skal vinne seiren. Kjerlighet og god for· Hr. Roald Bjerkeseth fremsat- stand, de vaaben soni Gud har te sitt syn paa saken utmerket gitt til menneskets raadighet skal godt, det er en glede aa være vaart verge for fred og harfinne den "frisinnede nye tanke- moni i brorskap. Guds vise plan gang" i den unge opvoksende og vilje kan ikke feile. Vi blir slekt. Deri ligger haapet som mere og mere Gudsbevist. Det skal løfte oss ut av den store er godt aa vite at Gud lever -tummel, serlig paa det religiøse og SJ elen lever i Gud. Saa kan omraade. Vi har saa lenge væ- vi si med skriften: "Se det gamret gjenstand for "teologiens\· le er forbiganget og alt er blevet mesterlige hJ'ernespinn" i sitt for- nytt'·" søk paa aa forklare Gud osv. Vi- 1 Antonia Hansen.

som regel barn av foreldre som er literært interesserte. Jeg kjenner personlig flere videnskapsmenn som er født i Amerika og de fleste av disse har doktorgraden. Deres foreldre var literært interesserte. - Ingen 3 v dem kastet vekk tiden med "love storles," 500 kort-spil eler movie - Amerikas største synd. Majoriteten av det norsk-amerikanske folk er ikke literært interesserte, de er ikke kulturelt interesserte. Var vi kulturelt interessert vilde interesserne komme frem i lyset. - De faa glimt som kommer op i lyset dør paagrunn av manglende interesse. Den største interesse det norskamerikanske folk har, det er aa spille kort, kaste hestesko, spise lutefisk og samle gamle spinderokker, eller ogsaa stjæle Garborgs gamle tresko samt ikke aa forglemme - aa holde krampagtig paa prestekjolen.- Slike mennesker kan selvfølgelig nu og da fostre begavede barn, men majoriteten av barnene blir akkurat lik far sin og mor sin uten kulturelle interesser.

~ +++ ++ +++t + +++ + t i + + +++++ + + nistisk samfund konsentrerer de + S M A A p L. U K K produserende en stor l).tøvende makt i et centralt styre, som dog Av OLAF BERibD arbeiderne gjennem sine organis•1~+t-+t...ttHtH+~t-+ • ++ • • t • • sjoner indirekte kontrollerer. Los Angeles 20. juli, 1932. . ·11 BØR F 0 R B UDET OP ~ Studere Hvad vet De om dette? · · · · Hr. Olaf Cnristensen sti er en kjemi, _ jeg? . . . Jeg lang rekke spørsmaal til mig i HEVES? "W. V." den J5de juli. Heldigvis . • er Massør og sykepleier, har behandlet mange hundrede syke er de alle saa beslektede, at sva"Nu bærer det rigtig løs om . gjennem aarene. Har faatt de ret kan konsentreres i ett, ellers forbudssaken," skriver hr. A. Br. fleste fra doktorene. Har faatt J vilde hele "Western Viking" ikke I (Aber?) Nei, men kjære Dem denskapen forsøker aa forklare +++++++++++++++++++++++++• studere Anatomi, Fysiologi, neu- Gud i elementernes kemikaler ~ + være tilstrekkelig. da, hr. A. Br. Tror De virkelig 1 · · at De med Deres stakkars artik- ro Ggl, sympLorn-atologi, diagnoikke minst i elektriciteten. ~ Baade stil og aand i inseratet sis og en hel del av U. S. P. Ganske visst er Gud i alt dette, 1 lJ · ler i W. V. faar "det til aa bryte (U · synes jeg aa kjenne fra før. mted States Pharmacopæia,t men det er J·o en umulighet aal - '"-''""' ~" .......... ,,~ løs om forbudssaken"? Kjære V D ""~ rmm~ Jo, alle religioner er bygget et e da ikke at Dr. Mayo \fra f kl G d1 G d f d 1 ven! Det "bar løst" om den for R 1 t M' ) n1 1 Wl · k or are u · u oran res Jeg har faatt W V. til Galden paa fantasi altsaa svermeri. oc ies er, mn. {c us c. Y aldrig. Men vaart menneskelige . · Kristendommen er ingen unnta- mange herrens aarhundreder si- og brandy strøket fra U. S. P. b G d f f Valley og vil sende nogle faa ord den." Ingen sak i hele vaar hiegrep om u orandres e terr fl A t . H I C gelse. Jeg har fordomsfritt søkt storie har været mere bestridt (det er katalogen over lovlige I' som vi faar et større "scope" a.v ser ig i n oma . ansen og . . Til I C J vil jeg bare si at sannheten,· men ennu har ingen medisiner i U. S.)? Vet De ikke G d d " J. Den første skriver saa fornnr-, . . . . . : .. . ' . og omstridt, motarbeidet og kJ'em· u - mere og mere aan engt t' . 1. t t . .1 t k'K Jeg har mgen med1cm tll det syKe · t b · g Kristen det? Vil De ta tid til aa lese , ig og nme Ig , a Jeg v1 a · e . b ev1s en aapen arm . , - pet for enn den saken. De .sier . lys, og nyere tankegang. for hennes utmerkede artikkel. . barnet det norsk-amenkanske dommen stemmer forresten ikke at jeg "tar mig vann over hodet, følgende: Gaar vi saa ut fra at Gud er J k 'kk h k t . h folk. Vi er dødsdømt. Naar De med mine etiske begreper. Helvet· The Nature of Alcohol det høieste intelligente vesen k eg t ant id te us ke af lJkeg_ ~.r I. C. J. og andre tror, at det læren f. eks. er barbarisk. Men naar Jeg spaar at De blir gammel Th . d" t . d . 1 s reve a e nors e o i . k f lk . A 'k f . l før forbudet blir ophevet"? J~, ere IS no isease in tl:.c grunnprms1ppe i en umversa e i . men a er ns re •·ri· merika ikke kan fostre begavede nors e o f_oru t en h e 1vet e r a m ler hele "' · k · "k · world for whieh alcohol I·s a maJ'estet av all fullkommenhet, aandeliir og kulturelt friske -· t t h 1 Jeg an JO i ke vite om De er barn. De fleste norske barn jeg ~ stendommen; f or er. d er m e. e - frisk og sterk eller sykelig, hvo:· cure . . . More to the point is allmektig, allesteds nærværende o. og ikke behøver læge, saa vilde vete, saa behøver v1 heller mgen 1enge D e k an h a igJen . . " tl . cannot be s.v. 0 g vi. mennes k er er emg . 0111. kjender, godesvært evner, faa menbarn jeg d et være d umt av mig . a t Jeg . av 1·lVSclie f·act t liat wh"l i e It tror at har vi· har frelser. Jesus kom for . aa frelse d en, men f 0 rt setter D e aa 1eve, said to eure any disease, it does at vi er Guds høieste skapninger. som kan kalles for begavede barn • trenger mig inn i dødsværelset. . d oss fra eVIg fortapelse, ifø1ge ei~ · bl y eause ti10usan d s of G ud er vaart op h av, sier · , VI. 1 D e f"·mne gans k e mange aar un d ema vi.· R e. h . . J b E t 1. t "r t kristne lære. Du, som orto d 01rs fl . t t"l D d t gemer ar vi mgen. eg ar n u sit , gamme1 mmneso ·a. t"d . 1 kristen maa tro at ·e en fri- øie 1 . eres . ivs 1 mnen e cases of disease, all of them fatal sul~ate:. e~ Gderdfor klart,, at ,v~; kanskje skrevet at det norske farmer kan ikke vise veien til tenker' som ikk~ ka~ ~ro maa n:vnte skJer. Det_te maa. De vei in the long run. Its use is ruin- eksisterer : u det er vaar I folk her i landet vanskelig kan det norske folk. I mine smaa '. . . . vite, dersom De kJenner til hvor- ous to kidneys, liver, heart and guddommelige aands natur aa fostre begavede barn fordi CPt evner har J'eg· i all skrøpelii:rhet pines 1 evigheters evighet, og a, d f d · · t t"ll n the smaller blood vessels, and eksistere. · · · ' · -~ ~ en som har sølet sig i alle ten- an enl oranf rmg I . e ·i egg 1 norske folk 1 Amerika ikke er h- forsøkt aa vise veien ikke til ' . grunn oven øres gJennem. gives rise to that most common Matematisk er Gud det hele terært · t t D t · men bort fra vaa"e kelige laster, kan faa lumlen ved N . k in eresser . e som er re e veien , . d aar Jeg s rev om sa1oonerne fatality, high blood pressure. fullkomne tall. I dette tall eksi- født i Amerika av norske forelcTe gamle brede veier bort fra aa kaste sm skyll paa I"kl'e en syn ed et a.b so 1u t nø d vend'ig f_or . aa "Al co h o1 1s · " b"t · "'" tro. ..,-orsøk a ua i -f ormmg sterer vi alle intet kan legges , , • og narai, ,;· , a"'""' ta ~ar . -og ,n:ommer ,_HØi~ paa 1æro.onnnens uaarsKapens "'0.·gn·et'ens bukk O ... bl' f 1 Iimnne gJøre noen sammen1ignmg drug. lts high potency as a til dette tall, heller int.et kan ta's tinde eller blir lysende stjerner paa brede vei. 1 bort helve~e; fJor dak ~kkre .se- med fortid ognutid, hvad? . . ·-. dangerous drug is a million times derfra. Det er klart at vi lever Chicken Lewis. I tt e"' an 1 e "ro ~ den politiske himmel de er, 0 ren a er ig. ~ • "Hvis De idetheletatt har noen" more hurtful than any coneeiv- i Gud i al evighet. Vi er lysets pa en Gud, som er sa.a b~rban~l< (statistikker) Tror De virkelicr able accruing advantage. It has barn. Vaare himmelske foreldre""~~,....,....,....~--~ og ulogisk, at han vil pme :n:ug · . • " b k d f t en mann kJemper i fredssaken, no place in medical practice." - lysets mor og lysets far frem. . TWO TIMELY TOILETRY SPECIALS: 1111 d 1 Jeg .ru ·er d ~n .k~rs ~ 1 arbeiderbevegelsen og avholdssafor -Dr. Howard A. Kelly, bragte alt som eksisterer i alle Mercedes Toilet Soap-box of 12 cakes, white, green, and 1 han gav :gt 0 ~ ': or J e kan· ken i 30-40 aar uten aa ha litt Emeritus Professor of John de utallige solsystemer i univerpurple, in Boquet, Jasmine, and Orchid odors, for _____ "···-·---·39c 1 tro paa e u ro ige. eg an ammunisJ·on i form av statistikHopkins University t rt 1 t d · Roller Face Tissue, for removing cold cream and cosmetics. altsaa ikke bli en svermer. · se vaa so sys em og em ker? De erkjenner at saloonver(In Ladies' Home Journal) kloder iberegnet. Ingen har no260 sheets in roll, soft as linen. The roll is 35e and the Nu, Du, so'm har aapenbarin- terne ogsaa blannet "gift" i sine Vil De paastaa, at De vet mer gensinde sett Gud, sier vi. Nei! · roller-or holder-is 35c-both for -·-·-···"-----.----·----------·---·--"50c gen og vet saa forferdelig meget, varer og derfor bør trafikken væ- om denne saken enn de mest Heller ingen vil se Gud, hvis vi kan vel beskrive, hvordan Dln j ;·e under guvernement kontrol, si- fremragende doktorer i verden. ikke ser Gud i mennesket, den personlige Gud og Djevel ser ut .. er De. Kan forandring i kontrol- Tror De, De kan "reise haarei individuelle Guds aand den S. & H. Green Trading Stamps. WE DELIVER. Du kan vel fortelle oss alt om systemet forandre alkoholens na- paa va~re hoder" med aa bjeffe I lysstraale ~i;ekte, fra. :~.sets ~ol~g 1 P.R. 0571 C skapelsen ogsaa. Gud skapte vel tur? . . . De har kontrol i Svt)- mot shke menn sorn dr. Robm- 1- w.111e11 ::uue im1en. vi er uuas Djevlen; men kan du svare paa rige. Hvorfor tiltar alkoholistet·- son (England), Forrell, Bun.ge, representanter paa jorden. Gud det gamle hittil ubesvarte spørs- nes antal der? (Jeg kan gi Dem Hindhede og hundreder andre i ikleder sig selv et hylster eller maal: Hvem var det, som skapte adresser til Sverige, dersom De Europa, samt dr. Mayo her i lan-1 en drakt passende for den atmos· Gud? Blir Du svimmel, hr. Chri- ønsker det) . . . Saa sier De, De det med en stor skare doktmer 1fære hvorb han behager aa utføre stensen? Hvor er saa aapenba- skrev om forbudet som IDE ikke bak sig? I sitt skaperverk. Saken er, menringen? Du maa støtte Dig Lil som LOV . . . . Skratta mina De burde læse hvad dr. Haven I nesket vandrer om i enslags 'IT Loca.ted in the center of the en tro, ikke sannt? Du tror det barn och venner! Hvad De skrev Emerson (former health commis- drøm; tusinder, ja millioner tror beautiful city of Engene, Oregon, er slik, eller slik, fordi andre har om "ideen som var ganske uskyl- sioner of N. Y.) skrev (kan sen- sig selv aa være "usle syndere" with good water and climate. fortalt Dig, det er slik eller slik. dig saa lenge den ikke blev satt de det om De vil ha det). Her - endogsaa som en slags "orm ikke sannt? Og saa gir Du Dig innenfor lovens ramme" er saa følger en uttalelse av dr. Mayo: som kryper omkring i støvet." -· 1T Christian Home for elderly peohen i et føl~lsesrus i svern>.e- ~bsol~t barnslig, at dersom De er "Hvad angaar bruken av whl- "Men naar de døde vaakner," som, ple of all nationalities by roonth, ri. Du ser, Jeg vet det saa godt; i besittelse av fem øre verd 8V sky og andre alkoholholdige Rti- Ibsen engang sa. "Hvilken her-1 year or for life. for ogsaa jeg var en fantast i 1 almindelig sund sans, har Dt mulanser i medieinske øiemed, lig dag det skal bli naar menne10-12 aars alderen. Jeg kjenne~ maattet le av det selv . . . . Sau saa kan jeg ikke finne, at de er skene blir sig selv Gud bevist." I 11 First class accommodations • . • det religiøse sansebedrag. kommer De med en "rosin i pøi- til nogen nytte. De er ildre nødDet er snart 2000 aar siden Jesteam heat, electric lights, hot and Du er sikker i Din sak, sier Du sen," som ingen noensinne har vendige undtagen i tilfelle av al- sus, mannen fra Nazaret, med siu cold running water, board, room, laurulry and nursing for one dolkanskje. Alle verdens religioners : hverken hørt eller sett maken tlL koholisme, hvor patientens til- guddommelige karakter Kristus. lar a day and up. tilhengere er like saa sikker i sm j De sier "Djevelen har ogsaa un- stand simpelthen krever det. El- sendte denne sin frelsende lystro, som Du, hr. Christensen. l!~r dertider, meget gode ideer, men lers kan vi klare oss megel straale utover verden. Da han 11 Private roo~ for single persaa ikke verden et religiøst ga- han anvender dem til ødelegge!- godt foruten. Jeg prøver aldrig erklærte sig selv som Guds søn sons, apartments with p r i v a t e lehus? se" . . . Det skulde være høi.st aa overtale en patient, som er sin enhet med sin himmelske far. baths for families. Men vi fritenkere vet ingen interessant aa faa vite hvilke ide- vant til drikk, og som forbereder Jesus kjente sig selv i sin jorting; men har intet imot aa faa er gamle Erik har hatt gjennem sig til aa underkaste sig en stør- diske natur som "menneskets greie paa den mystiske aapeu- tiderne??? Da De, efter hvad De re operasjon, til aa slutte med en· sønn." Jesus Kristus er mennebaring. Im:illertid gaar vi døden skrev, tror paa et slikt væsen og gang. Det er farlig. Gradvis op- skeslektens ideal. Han var sin rolig imøte, og venter oss ingen mener at det er en ''han" maa hør av bruken av alkohol er guddommelige aands natur full-I straff, fordi vi ikke kan tro. De vel kt~nde oplyse oss paa det- best under disse omstendigheter.'' kommen bevist. HIJ,n brøt alle ·it '" "te punkt, hvad behager? Dr. Mayos adresse er Roches- lenker for aa inngyte denne sin For information address De spørsmaal hr. Øystein fremDe kalder forbudet "en ulv i ter, Minn. De kan jo skrive r,il bevisthet i menneskeslekten. DerR. BOGSTAD, Sup't setter i samme nummer er av en faareskinn." De raader oss til aa ham dersom De tror jeg har i~- for vakte det en ualmindelig op172 12th Ave. W., hel annen kaliber. Der er tan- ta pelsen av saa folk kan faa get denne uttalelsen. Skriv og-; sikt og bestyrtelse iblandt den Eugene, Oregon. ker bakom. De er verd aa disku- se "klørne." . . . Takk for raadet saa til Senator Borah og spør( tids folk og herskende krefter, teres, og nu tar jeg mig frihet aa hr. Aber, men hvad tror De vi i ham om forholdene i Canada un-1 og ikke minst iblandt presteskagi mine konsentrerte svar, og fikk se, dersom vi kunde .faa der "Guvernement control." I pet og de skriftkloke. Det var haaper J'eg, . andre vil følge eks- "faarepelsen" av alle dere "vaaHr. Aber! Dette avslutter J'o formasteligt at et menneske T o S ee is to B elieve . Oh a_s_.__ Gr_e_e_n emplet. te" advok.atene? Ja, hr. Aber, ne innlegg i denne polemikk. J<'or, skulde kalle sig selv Guds sønn. _________________________ 1. J 0 en kristen kan ogsaa jeg fastholder hvad jeg sa: der~ det første er jeg for syk til aa Ogsaa idag finnes der mennevære kommunist; enhver er be- som De kan faa haaret til aa rei- kaste bort tiden paa aa træl.te sker som føler sig. oprørt om no- \ rettiget til sin religiøse tro; men se sig (noe, som forresten aldrig med barn og for det andre er gen kaller sig selv Guds barn. ~I en kommunistisk stat vil aldrig har hennt annet enn i fantasieh J hele verden full av beviser mut Her i skyggen av vaar innskrentvinge noen til aa betale skatt for paa forbudsfolkenes hoder, maa Dem, saa bare den, som absolnl : kede jordiske natur er vi blitt Paul Yad.ski oppretholdelse av en lære, sow I det være paa ganske skjøre og ikke vil se gaar "hus forbi" naar innhyllet i et mørke av overtro. er stikk imot deres anskuelser svake hoder. Det tar mere enn det gjeller sannheten i denne sa- Vi har dannet oss en "djevel," altsaa ingen statskirke. Deres "tull" til aa faa haarrøt· ken. hvorpaa vi kaster all skyld naar 2. Kommunismen er "tiggjeleg tene til aa "krible" paa oss. Frithjof Werenskjold. vi begaar nogen av vaare store og kan forandre sig efter tilhøva Og saa kommer en "knallef(Bak mine paastande behøver eller smaa feiltagelser; - denne i eit land" bare i detaljer. Ho- fekt" . . . De paastaar at det er jeg aldri forkorte eller vri om vaar djevel har innjaget frykt i vedprinsippet er kollektiv økono- antiforbudsmannens store "kjer- mitt navn.) vaare hjerter; vi er i stadig angst mi og diktatur av de produseren- lighet til sine medmennesker som for at djevelen tidligere eller sede alle steder. driver bam i hans kamp mot for- "Hvorfor eksisterer vi?" nere skal opsluke oss. Saa ber 3. De første kristne hadde budsloven." Dertil legger De, at vi til Gud at han maa forbarme kooperative prinsipper; men in- De er "like saa god avholdsmann Hr. Redaktør: sig over oss, osv" osv. Years ago an athlete whose vision failed him was just "out gen diktatur, som er nødvendig som noen." - Tør jeg spørre\ i Tidlig ivaar inneholdt Deres Stans og tenk for dig selv! of the running." Modem optometry has made it possible for many an athlete to continue with his sport, for sports skal disse prinsipper hevdes. - hvilke avholdsorganisasjoner har blad en artikkel, skrevet av DeHvorledes kan en djevel løpe require nearly perfect eyesight. Perhapa your occupa.tlon Derfor slog det feil. De nedlagt det meste av Deres res yngre bror Roald Bjerkeseth: omkapp med Gud? Og opsluke is such that you are not aware of the fact that your eyes 4. Social-Demokrati vil, som arbeide? . . . . Hvor mange av "Hvorfor Eksisterer Vi?" Om De mesteparten av menneskene, need correction. An examination will reveal the truth. all annen "demokrati", utvikle vaare motstandere, som nu skri- kan finne plass, saa har jeg hei Guds egne barn. Det er ubetii1sig til et system av privilegier; ker paa litt sterkere øl o. 1., har en artikkel for "Ordet Fritt.'' get Gudsbespottelig aa tenke saaCHAS. GREEN OPTICAL CO. men det er muligt, at en eller an- noensinne deltat i noe arbeicle En he!'\varelse. ledes. Men den gamle utslitte I nen form av socialdemokrati vil for menneskehetens vel. - Hvor Dette spørsmaal: 'Hvorfor eh- tankegang forsvinder jo nu Wtl 254 South lltb St. MAin 6816 først bli forsøkt. I et kommu- mange? sisterer vi? synes mig aa være efter hvert som dugg for solen.

I

I

0

l

l

I I

.

.

l"1·berty "h"1cken Farm

l

..

I

'L

I

1

PROCTOR PHARMACY

I

The

I

I

unset Home

Eugene, Oregon.

1

ml-,

l

·SPOR.TIN' GLAS$ 6.S ·

.~

I

I

f

i


WESTERN

Side 6

un

Fredag den 29de August, 1932

n 1nav1 '' onday, . . . . . . ,. . . . . . . . . .-. ., . . ."'" ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . (li»

tn

~

VIKING

~

~ c

Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I.

TIL NORGE

•I

The following list contains the name and address

?f

I

Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I.

the sponsors,

l( who together with the Puget Sound Posten and Thid Western Viking,

Ihave

For paalidelige oplysninger, bestilling av billetter, utfyldelse av nødvendige papirer, etc., henvend Dem til

made The Scandinavian Hour over KVI possible:

1

SIGRID RIISE

CARLSON MATTRESS & UPHOLSTERY CO., 821 Center Street, Tacoma, Washington.

MARTIN CARLSON

316 So. K Street

Tacoma, Washington

1216 So. K Street

I,

Vla

Telefon Main 8320 Dampskibs- og forsiluings-agentur

CHAS. F. ERICKSON & SON, 714-16 Pacific Ave., Tacoma, Wash. C. F. MASON CO., Realtor, 110 9

Agent for Den Norske Amerikalinje Den Svenske Amerikalinje Scandinavian-American Line

Påcific Ave.

PIANOUNDERVISNING

Main 2652.

PIANIST, SO.A1''DINAVIAN HOUR, K-V-1

MARTIN CARLSON, Insurance and Steamship Agency, 1216 So. K Street, Tacoma, Washington. DRS. QUEVLI, SR. and JR., Medical Arts Building, Tacoma, Wash.

Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I.

NORTHERN FISH COMPANY, 15th and Dock Street, Ta.coma, Wash.

OPDAL POULTRY FARM AND HATCHERY ,

~~........- . . " " " "......., . . , .. . . . .. . , . .......................................................f t

~

Sponsor, Scandinavian Hour, Jt:.V.I.

LIEN & SELVIG DRUG STORE, 11. and Tacoma Ave., Tacoma, Wn.

.

Etableret 1906

Telephone Main 5542

Waterman, Wash.'

BUCKLEY"KJNG COMPANY

C. 0, LYNN, Funeral Director, 717 Tacoma Ave., Tacoma, Wash.

JOHN OPDAL Proprietor.

C. C. MELLINGER CO., Funeral Directors, 510 Tacoma Ave., Tacoma

Specialiserer i White Leghorn kyllinger av L. c. Beall rasen med rekord paa ·hanse-siden av fra 290 til 314 egg pr. aar. Priskurant paa forlangende

, BUCKLEY-KING COMPANY, Funeral Directors, Tacoma Ave. and So. lst St., Tacoma, Wash.

FUNERAL DIRECTORS 102 So. Ta.c01na Ave.

Broadway 2166

BLUE MOUSE THEATER, 1133 Broadway, Tacoma, Wash. BRATRUD MORTGAGE & REALTY CORP., 954 Commerce Street, Tacoma, Washington.

g

lC~

Sponsor, Scandinavian Hom·, K.V.I.

NICKELSEN'S GROCERY & SCAND. DELICATESS. Street, Tacoma, Wash.

.

HUSK DETTE De har TO fordele naar De kjøper fisk hos oss FERSKERE OG BILLIGERE

Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I.

1210 So. K

THE SILVERDALE MONUMENT WORKS

De faar fisken ·HANS JOHNSON'S FEDERATED STORE, Ladies' & Men's Furnish-

Silverdale, · Wash.

~ ings, 1114-16 So. K St" Tacoma, Wash. Importerte varer fra Norge og Sverige selger vi nu for meget c billige priser. - Benytt anledningen! ~ THE SILVERDALE MONUMENT WORKS, Silverdale, Washington.

ANDREW ANDERSON, Mgr.

15. og Dock St.

Tacoma, Wash.

~

BINYON OPTICAL COMPANY, 920 Broadway, Tacoma, Wash.

~

OPDAL POULTRY FARM & HATCHERY, Waterman, Washington.

Spomror, Soandinaviafr

Monument, Marll:.ers, Shafts, Copings, Urns, Mantels and Conglomerate Fire Places

~

c

Ho~ ~Scandinavian Hom·, K.V.I.

DISTRIBUTOR U. S. TIRES De forbedrede _U. S. Tires er mere holdbare og lavere i pris enn De nogensinde har været. Lavet av temperert g-lm1mi og "tax-free" saa lenge vaart lager rekker. Priser saa lave som $3.26 for size 4-40-21.

1210 S&. K St.

C

~

Tacoma, Wash.

Nye madrasser forarbeides Første klasses ophuistering

Cu.

HANS F DEAATEJD JOHNSON'S ...~f1iailtof~tt!SltJfl!Jf'1iiå!di11Bu111'iiftandJt!mliJiJtt STORES

Phone Main 2652

Skriv eller telefoner for utenbys forretning.

CARLSON MATTRESS & UPHOLSTERING COn 821 Center Street

LIEN & SELVIG IMPORTERS AV NORSK LEVERTRAN

I trf'n2'f'r

~~orgesminne FRA

JÆREN

Av Elizabeth Aamodt Robberstad Jæren og havet maa sees i solskin en sommerdag, da er det et syn saa mektig og storslagent, at det formelig tar pusten fra en. Men kjære, hvad kan der da være aa se av skjønhet paa flate Jæren? spør mange mennesker. Kanskje man maa være født der for riktig aa forstaa den J æderske natur og folkelynne. Disse flate uendelige vidder, som strekker sig saa langt øiet kan se, disse blomstrende lyngheier, brune torvmyrer, og ikke aa forglemme de bugnende kornakre (Jærbuen forteller nu, at Jæren kalles for Norges kornkammer), det er et syn for øiet, intet som skygger eller stenger. Bort over Iyngheierne hopper vippen med den originale hodebedekning "kvi vip, kvi vip," sier den og holder en sver sjau. Lerken synger og gjøken lar høre sitt "ku-ku" i den lyse sommerkvell. Betrakter man en eng paa Jæ-

iui.::i.

m:rnP'P

hPvi!'l<'r

J """"

lri"'rn""' ilo+

T=il"""'l"'

Agenter for Salubrin, Hasselrots, Jernvin og Fluss Plaster 1026 Tacoma Ave. So.

f'~n,,.._ I !'lom het.

Telefon Main 7314

Bier de fremmede, sor!! 1 kolde n.n.r..de mit bryst skal svale"

rl~H~~~~ k~~:~~~~~~~.~~,t~~~~~~-~·:,:::: I~~~;~:~d~~--e~~:, ~-ta~.-,~J~~~~~~·~;, I~~e v:frs;~~ Jn::ien~n:e~g!et s~:~

".u..,

SØNDAGSSTEMNING

SKANDINAVISK APOTEK

Recepter er vaar specialitet

Fine quality 80 square print, values to 25c per yd ................ 15c MEN'S MESH HOSE, light or dark colors, pair........................25c LADIES pure silk service weight, fullfashioned hose, pr......... 69c MEN'S Broad cloth shirts, tan, blue, green or white, each ...... "59c

Vi staar altid til tjeneste i alle anliggender vedrørende kjøp eler salg av Real Estate

Et

Telefon Main 5523

PHARMACY

1114-16 So. K Street KOM TIL OSS HVIS DE ØNSKER AA "SÆLGE ELLER BYTTE DERES :FARM ELLER HUS.

ren vil man finne den mest vidunderlige vegetasjon av ville blomster. Hvor er den ikke yn-. dig den vesle lille gule firlitunge eller jomfru Marias gullsko ogsaa k allet av enkelte. En buket av dem sammen med rø kløver og grønne blader er et saa vakkert syn, som man kan ønske aa se for dekorasjon, og dog gjør de fleste av oss ikke større stas av markens ville blomster. Se nu bare paa den foraktede løvetand, ugress, javel, men i sig selv en vakker blomst. (Folk er nu svert glade i den, naar de laver dc>n til vin, da er den mere til fryd for ganen enn for øiet). En gammel Jærbukone sa engang, at hun saa liksom ikke Guds storhet i større enn i en "ringeblom" det var en ydmyk og from tanke. Skapelsen av denne blomst var nok til aa overbevise henne om Guds storhet. Det var aa ønske, at der ikke skulle mere til for de fleste av oss, men desverre vi

gamle madrasser omarbeides Alt arbeide garanteres

Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I.

~J:.W'il'llll.nru111m1,1tnmr,~

1109 Pacific Ave.

FULDT KOMPPLETERET MADRASFORRETNING

Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I.

Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I.

C. Fe MASON

MADRASSER

Main 3854

PALT BREAD, Ferskt hver dag ............ " ..... " ....... " .. " ...... 20c pr. lb. SVJl::NSK KNEKKEBRØD, 5 lbs. for............................. ".. nOc RUGMEL - Prøv dette mel næste gang De laver grøt, pannekaker eller flatbrød. De nye svenske erter vil snart være her nu, kjøp ikke gamle. Stor sild, 3 for ... " .. " ........................................... " ..............................25c KAF.FE - den beste i Tacoma, pr. lb..................... " ... " ....... " .... 19c

~/

CHAS. F. ERICKSON & SON 714-16 Pacific Ave.

Scandinavian Hour, K.V.I.

NICLKELSEN'S GROCERY

~

J. A. ANDERSON, Salesman

FOREIGN AND DOMESTIC GRANITE

(

NORTHERN FISH PRODUCTS CO.

Phone Silverdale 3-X

.ln.U..'-'J

""u.h>Q'-'

L<J

tJ,.ltV,o.c;.

ua..uc;.J...1..1.1...1.,i:;,..;

med torvfyllte "skuter" paa hver ende av huset, og naar Jærbuen kommer ut av dette sitt hus og staar sikkert og "traust paa sine fedres jord som kanskje har gaatt i arv i flere generasjoner, da tror jeg nok man kan si, at han staar "som en konge paa sin borg." Desverre bygger mange folk nu for tiden disse firkantede stygge smaa huser, de hører ikke hjemme paa Jæren, de skjemmer ut land s k apet. J eg h ar a lt'd l syntes at stasjonsbygningerne utover Jæren skulde vært bygget i Jwderstil; det hadde sett baade stilig og vakkert ut. Brusand stasjonsbygning er den eneste som har den stil. Om vaaren brenner jærbuen tare i stranden. Da er der liv, og da gjelder det aa passe paa at .ikke varmen blir for sterk. Da siger tarerøken innover det brune flate land og blander sig med røken fra skorstenene. Man kan ikke tenke paa Jæren uten aa tenke paa Arne Garborg og omvendt. Ingen har beskn;vet Jæren bedre enn han, og in-

51.'1\,J.,

ett.

.Ua.Ll

Y('.1.lt)

~

.l)..l!UU<:l,.lH:;:!U

.i.

'-'

•-

-

:n eI~ønkdrio""'.".

drUaungderdluigkekehir. stofrrieemr o

1

.1,

.t.:

som sitt siste hvilested; der hvi- om man er ensom eller ikke. - gen. De gamle baatnaust i stranler han under gravhaugen som er Der finnes vel ikke værre ensom- den staar værbitte og falleferdige, i det ene hjørne av den med het til enn den man ofte kan fø- hist og her er en baat dratt op stengjerde innhegnede have, som le i en myldrende menneskevrim- paa land mellem disse tusen av er rundt huset. __:__ Det var med mel. Hvor er ikke himmelen klar stene, som ligger der. Hvor lenblandede følelser jeg stod ved' og blaa en slik sommerdag, smaa ge har nu de ligget der? Hvor 1 hans grav og leste den vakre in- lette skyer farer liksom lyse, sve- mange aar har ikke havet vasket skripsjon, som staar paa den lille vende aander henover himmelen over dem. Hist og her i bislagene jernplate paa haugen. "Som i og danner de mest fantastiske fl- sees en stille skikkelse aa stirre ljoset hev den eine draum aa gurer. Hvor lukter det ikke dei- ut over havet. Hist og her hører R øk en f ra man toner fra .et trekkspil. Det brenne ned, han helsar glad den l'ig av nysl aatt h ø1.· k skoddflaum, som gav ham fred."· s orstenene stiger rett op og kan gjerne være gammel dansef · orsvmner. musikk, men i denne søndagsstilDer er diktere, som ikke var J ærb uer og, som h ar b eun d ret og Der er 1·ngen høi·e fJ'elle aa het høres det ut som undertrykt elsket Jæren. Vi minnes Alexan- lengte sig over, der er havet iste- graat. der Kjelland og pastor Jonas den. Dette hav som Jærbuen el· · En og annen taus skikkelse er Dahl. Hvor vakkert lyder ikke sker og lenges til, naar hau ute og ser paa akeren: Gud gi disse linjer av Jonas Dahl: "Ve- kommer bort derfra, dette lune- den maa komme vel i hus, og saa stanveir, lyst aa lint øver heilan fulle hav, som ofte kommer bru- rusler han inn til naboen for aa Jær, barn i myren paa eggerov, sende inn mot land, knusende alt drøse (passiare) litt i kvellinga. jentelatter bak nabos nov." som kommer i dets vei, til andre J . tider kommer det smilende smv-1 eg maa næsten :mi.sunde de I Nasjonalgalleriet i Oslo hen- gende kjelent inn mot land mennesker som virkelig eier et ger et deilig maleri av Kitty Kjel- som angrende sin forrige villhet stykke av Norges jord, hvor rike land, "Torvmyr." Hun elsket og- saa lik menneskesjelen i den~ de skulde _føle sig. Tenk aa eie saa Jæren og sommer efter som- vekslende stemninger. et stykke Jord av mor Norge . . . mer kom hun med sitt malerstafJeg faar en klump i halsen bare feli og malte derute paa de store Bjørnson skriver saa vakkert i ved tanken. Jærbuen er glad og vidder. Nu har hun ogsaa gaatL "Arnljot Gelline": "Jeg føres hav stolt over dette sitt flate og inn til den store fred. av ditt store tungsind, og slip- brune land og synes nok ordene For en ro der hviler over dette per ned mine matte planer og laJærsangen er sanne: "Og dynd landskap, for en knugende en- der flyve ·de bange lengsler, din (Forts. side 7)

lik-


Side 'l Meløi; Hun reiste til Amerika i mars 1891. I 1928 var hans adr. 1891. Det antas at hun bor i el- 119 E. 33. st. Portland, Ore. Han ler like utenfor San Francisco, arbeidet ved jernbanen. Han har Calif. ogsaa opgitt sin adr.: Gen. Del Eivind J. Aas f. 1896 i Svork- Oakland, Cal. som mulig. E1skadren var seil- mo, Orkedalen. Søkes av sin mor. Rudolf Andreas Guildolf Joklar en fredag. Men nei, aa sei-,Han er egentlig sjømann men an- hansen, f. i Skien den 12. sept. le. paa en fredag vilde svekke be- tas aa ha tatt arbeide i land i 1853. I 1927 opgav han som sin setningens moral, og til tross at Amerika. I 1923 var han i San adresse: Searoens ·church Instihver time var kostbar, blev av- Francisco, Calif., hvor han kjørte tute, San Pedro, Cal. Da han nu gangen utsatt til lørdag! varebil. skal være 79 aar, kan han sandAll moderne oplysning tiltross Nils Lien Hagen. Han er født synligvis finnes paa et gamleer overtroen til sjøss et faktum paa Høilandet i Guldalen, 23de hjem eller ligne:i;ide. man roaa anerkjende. Og hvori for ikke? Tar man livsløgnen fra et gjennemsnitsmenneske - . ULRICH ZACHARIAS ULRICHSENS: 1

Eventyret om Den flyvende Hollender er et velkjent sagn. Det var den hollandske kaptein V an der . Decken, , som i maanedsvis hadde forsøkt aa runde Kap Horn vestover, men stadig vekk blev han slaatt tilbake av motvind. I raseri og fortvilelse svor han ved alle mørkets makter at han skulde seile til dommedag. Til straf for sin ugudelighet maa han nu krysse der nede i evige tider, og naar sjømannen i disse stormfulle farvann ser en gammeldags skute komme settende m: av mørket, da er det Den flyvende Hollender som varsler om død og undergang,

ET

Breve og budskap

NORGESMINNE

(Forts fra side 6) det fraa havet med dunder mot land, og ylar enn stormen med ilska ibland, vor verharde Jær er endaa ·saa kjær, roe ingenstarl hygjer os slik som der." Det lakker mot kvell. Havet ligger stille og rolig, vakkert og blaatt i farven. Skibe passerer hverandre nord og sørover, en og annen seilbaat sees ogsaa, ventende paa bris til aa føre dem videre. Solen synker som en gyiden kule bak horisontens rand. Blikket blir langt og fraværende, tankerne glir langt, langt utover, ut mot eventyret . . . inn i uendeligheten . . · . . inntil evigheten.

l

50 cents

160 sider

I

I

EFTERSØKELSER Frelsesarmeens eftersøkelseskontor, Pilestredet 22, Oslo, søker oplysninger om følgende: Tønnes Andreas Salvesen Engedal, alias Thomas Johnsen, født 6. juni 1886 i Engedal, Fjotland, Norge. I 1923 var han i Tacoma, "EN GOD LATTER FORLENGER LIV.Elf'' Wash. Har været med i krigen. Far vil gjerne høre fra ham. og du er garantert mangen en god latter nø.ar du. Il.eser Harald Grande, (Grand) født i Overhalla, Norge, 27. juli 1901. "ULRICHSENS BREVE OG BUDSKAP" Hans adresse i 1928 var cio Winston Bro., Rockport, Wash. Skal senere være reist . til Portland, Ore. Søkes av foreldre. Ludvig Paulsen alias · Lewis Tacoma, Washington 1216 So. K Street Paulsen, f. i Minneapolis 10. mai 1882.· Adr. i 1923: 206 So. Main .__ _ _ _ _ _ __,.....,,_....,..........._.....,,.......,...........""""'......,......_...;

Western Viking's Ekspedsjon

''Western

V 1.k.ing ''

·1

Jens Hagen - f. i Eidsberg, den 11. juni 1886.. Adr. i 1920: Jens :aagen, 111 E. 19. st" Portland, Oregon. Skogsarbeider. Gulvlegger Jens Rudolf Gun-

t11

Norge Nu naar innvandringen til Amerika. saa aa si er stanset, gjelder det for det utvandrede Norge - mere enn ellers - a.a holde forbindelsen med Gammellandet vedlike.

mann for et minekompani i Seattle, Wash. Mor ønsker aa høre ·fra ham. '!'hore Aanesen Lindaas, født i Lindaas, Aure, den 4. april 1884. Søkes av sin far. :aan har været i Seattle, Wash. Skogsarbeider. Odwar Normann Melbye, fødti Oslo, Norge, den 7. sept. 1904. I 1926 var hans adresse Coadova, Alaska. Har ogsaa været i Kennecott, Alaska, men skal senere være flyttet til Staterne. Mulige oplysninger mottas med takk. Har været sjømann, men arbeidet da man sist hørte fra ham i en kobbermine. ·Hansine Wilhelmine Kristine Arnesen, født i 1882 i Boljen i

Den beste bro mellem det utvandrede Norge og Gammellandet er brevene. - Men drnest komror bladene, som bærer bud over havet i alle a.arets 52 uker. "Western Viking'l er en slik bnd· bærer. Send den hjem til slekt og venner. Bladet koster lmn $2.00 pr. aar til en hvilkensomhelst adresse i Norge.

-- -

_,.._

som ønsJ;er aa følge begivenheterne i Gamlelandet bør abonnere paa

...

__.....

"WESTERN VIKING," 1125 Tacoma Ave" Tacoma., Wash. Behag aa sende "Western Viking" for et aar til nedenstaaende adresse.

NORDMENN I .AMERIKA

__ _________

(Fyll ut nedenstaaende kupong)

Kontingenten $2.00 vedlegggs••

Navn: Adresse:

..""".""""".".""".".."".... """""."...""."""""""".""".""."

"".""""

..

""".""""""" "".""""."

... " .."."."."..""""".""""""""."""....""".."" ....

....

....

""""."""""""""."""""" ".""".""""""." """"""".""" """""""" ".""

..... """""""""."""

"UKENS NYTT" (Aftenposten's Landsutgave) som utkommer i Oslo 3 gang~ ukentlig og bringer alt nytt av interesse Koster forsendt til Ame1ika Kr. 10. for

Innsendt av:

"""""""."""""""".".""""."""".".""

"""".""""_"."""" ..."""

... "" ....".""...""""".."."""""""""."""-.".""""."-

.... """"".."" .. ".--"""""".".""""""""".".""""""""""...""""""-

% aar

Kr. 20 for 1 aar Ukens NYtts Ekspedittion Akersgaten 51, Oslo, Norge

Puget Sound Publishing Company 1216 South K Street

Phone Main 8320


Fredag den 29de Juli, 1932 Aa fØlg us op paa stølens vang HØ yr lu'ns (10) triller bland.as ind bjØlleklang '. "Derbortpaa nut no kjæm'n"•.Knut" Syng Rngdis lut (11) sin vaalkomstsang. , 'M;en fØlji maa mØ fiske elv· Der anrin sprett so va'n i hefte eld, Ein fem-seks kult i 11æversti'11lt 0 ein te rult fØr dæ bi kvæld.

at the same time provide some remuneration to producers of these products which otherwise would be wasted and

I, ROLAND H. HARTLEY, by authority of the power in me vested as Governor of the State of Washington, hereby appoint a commission consisting of the Director of Agriculture, the Director of the Department of Labor and Industries, and the Director of the Department of Business · Control, with power to collect, conserve and distribute sueh foodstuffs through established agencies or leagues organized for administering relief and for charitable purposes. Said commission is hereby empowered to utilize necessary facilities and agencies of the State in carrying into effect the objects and purposes herein provided for. IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and caused the seal of the State of Washington to be affixed at Olympia, this twenty-fifth day of July, A. D. nineteen hundred and thirty two. ROLAND H .. HARTLEY

VALDRES DÆ GAMLØ 0 NYØ Av E.

E. AiABERG

Mel.: "Sjaa sole paa Anaripigg" Vor dal mæ bægna i din famn Fraa gammal ti bar du eit æra namn! * * . I Vald1is fØdt, æ likØ gØdt M.;in først skal vi nu altsaa paa · So vara fØdt - paa Carl Johan. ferietur. Bare vi kan bli enige · Her tør mø lyftØ huggu opp om kor vi skal r~ise. Eg har fo- 0 tænkji .frit, mØ tØlja seia sto.pp! Opp dalefolk, staa fram o tolk reslaatt at vi drar ut paa feng- Pris dalen vor, i sang o laat! sdsøyen, kor vi fikk saan storK r : 0 artet rriottagelse ifjor sommer, Vor sang ska hØgt over dalen !jomø men han Sivert fremholder, at vi HØyr berge svara mæ heimle tonØ iaar skal ta oss en tur enten ut Kienn jarta hoppa i bringa vilt, · M t . Aa her æ gjilt! gjilt! gjilt! · · til Puya11up eIl er op paa oun am 1 View og besøke han Ola og alle .Sjaa dalen vor, ein frea havn! Hallingdølene som lever der. Eg So jæv~ dØtte sit du, hØgt paa mor . . N origs fang. har satt meg bestemt imot Pu,Y"al- Ved gudømagt, vart sæte lagt lup, for det namnet er det jo umu- Mæ tindØ vagt om hei o vang. lig aa uttale 'paa norsk og Hal- Dei klæudØ ~e mæ graan o tØll . a· l h to ' kt f 0 pynt mæ bJØrk o hegg rundt blomImg ø ene .. ar eg s r respe or, me vØll; det er ikkje godt aa vite ka dem GullsØljo glans, taa rau11berkrans

*

I

kan finne paa om han Sivert skul.~rognber) . t Aa JØkul dans paa HugalrØll. d e· s k ape seg " nor dl an ds k" imo 1 dem. Eg har lest saa mykje om Sjaa bygde mi æ ho 'kji fin "hallingkast" og denslags. Men Ner morgo sole kjæl~nt paa 'o skjin! "' Hell du om kvæld, s11gt straale væld! han Sivert svarer bare: I blommeeld ligg heimen ruin. Don't you worry, eg tar tol- Her leva alIØ e held kjær, lekniven med! Den e mest elska har e her me nær; Kor e fær hen, mit jarta brænn Ulrichsen. 0 tankin renn aat bygde kjær.

of t e T E

T

No gaa mø burt paa 18ikarvøn. Der rundkast stemplf'-'Vso vil seia tØlv Der venø mØ fraa 7, ang o BØ Tesmil.e kamp paa liv o dØ, dæ vesle trØll ! (12) I bryllaup, lik'so te jæstØbØ Eiu slær se laus o faa æ sjele stø; (13) Ner fela læt so du mest græt Æ dæ eiu krælt so staar i kØ. Elit nøysamt liv mØ leva vist Nek ha mØ smør paa lefse, klub o rakafisk, Ja juleØ.J far brygga sjØl 0 rmumegrauten kjæm tesist. Aa o:rrpa støla ha mØ madt Sjaa :rnjØilr o rumme i kor bonke, fadt; .Ta ofta fin, taa gj·eitebrim, 0 raue aurin dæ æ 'kji sak! .Ja klæddØ æ mØ no so fØlk "I sauskinsbrok?" "Nei pass de faar ' du svØlk!" 1Ha du kji se't ko fin o nett Den vaabmaalstrøya utau bØlk? Sjaa jentut'n væv sin eie kjol · Taa finast ull i heimjort vævestol, Æ dæ tegangst sligt "felekrams" Aa alt dæ hams fraa Liverrrool. (14)

I

I I

Simply touch a <onvenient lever with your toe Md the doo1· swings open -if it's a Leonard Electric. Only Leonard has this great improvement-the LEN-A-DOR which opens the door, even when both your hands are full.

Ja strævø ha mø lært tegangs Ein Valdris æ 'kji sjele rik, men enno faa æ fant; "SjØ!jØlpin kar, paa vælstelt gar" Blir kontra krav paa jiftepant. Ho Guri lærte taa si mor Te væva tøy o vønd:J.e grØnØ for (foder) (15) 0 passØ væll sit lmsle stell So - va o lell ei grei husmor.

The Leonard Electric will win you through its shining beauty-its graceful design-its semi-concealed hardware and the pure white lustre of its :finish.

·Slik va dæ bedstefar· o far Fek bygt se-plads, o ettepaa ein gar, Paa nalmØ fe'et (Silette) mor Øfto-gret Ner værst dei sleit, men motØ bar. No lysna dæ i skogen lidt So mark o aaker smilte mot o blidt "Gullsi" vart feit o sau o jeit Ga lyst te stræv fØr vælstand tidt.

Y ou'll want the many other Leonard features, too. And only in the Leonard can you get them all. Leonard's half-century of experience has produced the electric refrigerator women need-and want.

Ja nag o avind la mØ bort, I jarta bær mØ bærø godt o stort, Nok hænde dæ, mæ kor især, Ser oin fØrtræ-knyt's uævin fort. Her brukas ingen "Kjærø mor!" Men "Ret o sjæl" æ Valdris storØ ord, Je me di hand du grannemand Te venskabsband min granne bror.

Let us show you the new Leonard. There is a model for every family, and a price for every purse.

Kem kunde drØymt so stor ein draum Alt gammalt stræv skul' flØytas paa industriens straum ! No alt galant, mæ gas o damp SjØ•lv lygna (16) bind dei no mæ taum (17) Taa fØlk mæ framfær æ mØ bØrg, No kan Valdrisguta flygØ mæ mor si i ei kØrg; (18) (Men) koss bi dæ væl dæ gamlØ stell! Mo elskØ lelJ - den gamlØ sØrg.

Only in the Leonall'd Can You Get All These Features

I tusind aar ha mØ no drygt Mæ · spennØ sælin paa dæ stærkØ , bryst; No skal du dra, du RtærkØ kar I 0 jæra tenist aat o far o dæ mæ lyst. Ja brØlØ lmnna do o baus Især om vaar mor Bægna slap de lans; No nyttØ gjØr o inkji spør Kofør du sLap fØr, bror Faslefoss(20)

1

The LEN-A·DOR ••• the Chillom-eter ••• One-Piece All-Porcelain Interior ••• Por.-.elain Cooling Unit with Chromiwn Pb.ted Door • • • Sanitrays and Rubber Trays ••• Heavy Bar-Type Shelves ••• Egg Basket ••• Electric Light • • . Tab!P. T<.:>p ••• Semi·Concealed Hinges ••• High Legs ••• Steel and W•v>d Cabinet Construction . • • I '>nnard Approved Insulation • • • Leonard Pure White Lacquer • , • Vege~ table Crisper ••• Steel and Wood Doors ••• Floating Condensing Unit ••• Mechanical Unit: \.icl:ed by 17 Veal'll of experieni:e.

. l

JEWELER EXPERT WATCH W.ORK 1016 So. 11. St., near 11. &. K

Sponsor. Soondinavian Hour K.V.I.

NE Løw Prices

I

Kor finn du reinarØ ein vind So leikar se derbortpaa Glittertind! I bugt, saa ræt i kaate spræt Paa færd kom Odin mæ sin flok g To se ein rast paa .Filefjeldets top; Rundt Jøtunheime11 udt o ind. No Slirebygd ska feias rein Han glytta lundt o blinka blunt: "I tindo rundt bli gudØ slot! So grænd fØr grænd fraa Grindaheim, No lett so'n kat, han "Beinlaus" smat 1 i Ta fat i JØtunheim du Thor, : E veit mi slægt vil likØ dalens ro, Om FØdnessknat (mæ hælsebot) aat 1 mærg o bein. 1 ·1 So fram min flok ta yrket opp Slik gjild ein dal, her vU mØ bo!" Kor æ du nemmare din Gud (end} Sjaa slægte va taa ægta rot, I hans natur? den tala reint hans bud; Ho beit se fram te ko.r ein liten krok; HØyr klukkØ klang paa kjØrkjivang I dal, paa nut slog slægte skut, Dei be mæ sang te fest mæ Gud. ·I hØll, paa vøl! ein Valdris gut. .0 llæld du hono rettigt kjær Ja dalens fØlk den dag i dag, Bær slægtens arv paa værdigt I1æ- So knæl i bØn kor du end er; derslag; I dalens fang, paa viddens vang Din tro ein tempelkvælving bær_ Mæ trufast flid, i ærle id, Eit gØdt o realt jartølag. REFRIGERATOR. ELEC:Tlt C Du værnies op i stemnings glØd: (405-T,) (da naar) "l<"'ra fjord og fjære" brusa Ja slægte vaks se rik o stor,. Sjaa grænd o bygd fraa Vang te og llØgtidskimen lØd; Tyrifjor. Dæ æ 'kji g1Øymt, e ha dæ jØyint, Der fek ein tru paa fæstØ bu Ma.ngei gaang drØymt me Jul so sød. Paa Strønd, paa DØvre, BØ o. Ru, (1) Men mjukast syi1g mØ Jonsok ti: Mot BitihØdn ( 4} vist sme'n for (2) "No blomstra dæ i lundar, no lauvast Vart dalen traaug, han bygdØ lØft dæ i li." Sjaa GjØlmyr, Grunke, Gaukli, Tyri- Du onge skut syng sangen ut Smør er billigere kvaliteten sØlt; (3) I dal, fraa nut so gla o fri. er bedre. Vaart er kjernet fra Fraa !1Øgste knaus paa 'l\fakalaus' ( 4) Ni' Stavadahl lo'n se ein glØtt. No. Vald1is venner kun liclt tyst beste sort søt fløte. , I . Her æ ei helsing fraa ein fjærn kyst CRYSTAL CREAMERY vVlll l311y common and preferr~d Som ong e flØd fraa dalens skjØd Taa dalen vor æ mØ no kry, s'.o•;k of ahovc Co. 1929. i9JO, 1931 ( Crystal Palace Market) · <llHl 1 ~·32 jssnt:s. \Ve give you best , Paa vidden ha den faa't so stort Men minders glØd brenn enno lyst. nu1rl\('t JJrices. I eit ry; No snart i femtiaar o fem ". I r. c. :e:ewson, Ma.in 1na9. aos Pa.cifie Hit finn dei(5) fram fraa by o land Din dØr fØr ine Ila staat so smaat Æ lØyst fra band te trylleri. paa klæm. Dei lye te vor e1ve sus, l\'.l;a.'1- lykke held fraa Almagts væld Høyr fØssedur i bergets stærke mur, Te livets kvæld de fØlje frem! lillllilllllilllllllillllllllll!ll!lllllilillllllllUlll!lll;llllllllllllllilllllllllllllilillllllllll:Jll11llllllllllllllllllll~ Sniaa bækkji syng i tytber lyng and 0 fjora (6) spigla al natur. 1 )--Gaardsna vn. SHEET METAL WORK 2)-Byggde Smeagarat'n. 3)-Navn paa sætervange opp Du sommarkvæld i blommeflor 3906 North 27th St. Kor busk o tre eit livle jubelkor fjeldmarken. · Phone PRoc. 0514 4)-Navn paa fjeldtinder. Ein duft saa søt, ein sang so blØt Mit jarta held paa smelte or Res. MAin 0455 5)-'f"uristerne. Sjaa hegg o bjørk i hØgtidsdragt 6)-Fjord(ene.) J. Harrison H. Carlborn 1013 So. llth St. AI skog o, eng i tusindfoldig pragt; 7)-Ved vinterstid. 111m111111111111mmm111111111111111111111111111111111111111u1111111111111111111111111111111111111n111111111111u111m111 ; . . . . . .......................... _ _ _ _ _ _.,,,...r:· HØyr gauk paa kvist, taklra fØr sist 8)-1Lindveir. 9)--1Tresket med tust, plejel. Ein heil natur i . elskovspagt. 10)-Lur, 11) Prillar horn. Sjaa bygde vor ko kvit o. rein (7) 12)-.Jenterne egget gutterne til I nyimøkaape no jØymt æ kvist kamp. o stein; 13)-For mange drammer (?) Ho glittra fint, ner dæ ·bi lint (8) 14)-Importerte varer. Thi lauga vart kor busk o grein. 15)-Husmoren tullet sammen passe DombjØllo syng i lien mjugt, . store hØibnnter for kua. Paa laavetræv faar loe sjele tugt; (9) 16)-Lyni!den. Rundt peiseeld, ein snøverskvæld 17)-fl'raad, tømmer. Lytt sagavæld, everityrflugt. 18)-Ta dem op i aeroplan. 19)--0msorg. Ja lytt no te vor langeleik 20)-<Det største fossefald i Begna. Den je de liv i bein' nær du æ veik Røyr "kling, klunk, kling!" Sjaa jentut'n sving Vi sælger for kontant og til billige priser Aa gutat'n veit se reint ibeit. Ja huldre laat'n kan du væl Tacoma•s ledende "Cut Bate" Druggists MunhØrpØ klunk i krull rundt peiseSo, K og 7de St. - Main 2655 ~ M. A. JOHNSON, Mgr. eld? . - Etablert 18-82 ~ .! Snart dubba du o kjæm i hug ..........................................................................._ '· K.O p.J.j,uk den .æ, den r;ior sin feld~

onn rs lectric hop

c

B. PAULSEN

I

Brdy. 2443

947 Tacoma Ave

L

I

WASHINGTON CO-OP EGG &POULTRY ASSN.

>

PLUMBING

EN RIMELIG 'PRIS Vi tror intet kan væ-

re mere enkelt og retmaate paa. Vi simpelthen merker

delige tall, saa vedkomkan foreta

B~~E~ f~~2~!~LT.R !

________________

.............

Western viking v 42 no 31 jul 29, 1932  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you