Page 1

"Vestkysi:en"-"Tac:oma Tidende" NORWEGIAN WEEKLY PUBLISHED EVERY FRIDAY 42de aargang.

AT 1216 SOUTH}{ STREET, TACOMA, WASHINGTON

TACOMA, WASHINGTON 17. JUNI, 1932

NORDMANNS-FORBUNDET FEIRER 25 AARS JUBILEUM 21. JUNI

FRA MINNEBOKEN

FlyH:nings

- Notis!

iljiirusnu

il iuut

NO. 25

OPTIMISllSKE OBSERINDIANERHØVDINGE TALE FOR DOMMEREN VASJONER

IX. Den første populist norske a-1 vis var "Rodhuggeren." Redaktør Den første gang der blev gitt Av Olav Redal Fra og med fredag 18de juni (idag) er "Western Viking" var Ole Eriksen Hagen. Efterat en indianer tillatelse til aa møte med. kontor og trykkeri, tilflyttet 1216 So. K St., flertallet av abonnenterne hadde for en domstol i Amerika for aa Skriv karle! Hold bare paa ! ET TILBAKEBLIKK Siden vi anskaffet vaar annen sættemaskin og ··et par anstemt for at navnet heller burde hevde sine rettigheter, var i aaGarborg, Berild, Thompson, WeAv dr. F. G. Gade. d1·e maskiner, som var nødvendig for aa ta vare paa det stadig være "Fram," blev det slik. Jeg ret 1897. Inntil dette tidspunkt rcnskjold og alle de andre - ja økende arbeide, har plassmangel gjort sig mere og mere gjelNordmanns-Forbundet er et di- minnes at jeg bedrev fem vers i var alle indianere i De Forenede slike komiske figurer som Chickdende. I de nye lokaler faar vi større albnerum og bedre anrekte utslag av 'den sterke nasjo- favør av "Rodhuggeren." De to Stater underkastet innenriksmini- 1 en-Lewis og Ulrichsen ogsaa ! De ledning til aa vareta arbeidsmengden i trykkeriet. nale stemning som varmet hjer- siste linjer var: "Dei veit kor dei sterens bestemmelser; og hvis to siste maa vi ikke ta alvorlig, Altsaa blir adressen fra nu av: 1216 So. K St., Tacoma, Wn. tene hos det norske foik ved be-1 hev deg, dei tenkjande men, naar denne traff til aa være en mann de er to store skøiere, begge to. givenhetene i 1905. Vi lærte da dette er navnet paa bladet.'' med tyranniske tilboieligheter, Jeg er ikke svert interessert i her hjemme at tusener av vaare kunde det gaa haardt ut over religiøse diskusjoner i aviserne. Senere avløstes "Fram" av utflyttede landsmenn fra sine nye indi.anerne. En av innenriksmini- Men jeg er meget interessert i "Nordmanden" (ikke aa forvekshjem rundt paa jorden fulgte det strene hadde med bajonetten latt det norske folk i Amerika gamle land, dets folk og dets liv les med Nye Nordmanden, eller indianerne av Ponca-stammen ja- norsk-amerikanske mennesker! ("FRA ROMSDALEN") med varm hengivenhet og sam- den som utgives i Grand Forks. ge fra det nordlige Nebraska Bak diskusjonerne i W. V. har følelse, og vi følte i takknemlig- No. Dakota.) ned til det indianske territorium jeg funnet mange originale menBygderne skifter, men tag dem i bolk: het at Norge blev større herved. I disse to populist-aviser tumog saaledes fratatt dem fands- nesker, som jeg ikke har kjent livlige sinn, som lengsler er lagt i, strekninger, som staten hadde før. · . Og samtidig tok det ønske let sig gamle kamphaner med sangfulle dyp, men bølgeagtig: vekst at denne samfølelse mellem sporer saa lange, at de snublet gitt dem skjøte paa. I Jeg har et stort galleri av kastevinds-fjorden farvet sitt folk. al norsk ætt ikke bare maatte gi i dem, og unge som ikke hadde neder. blev de overlatt hl sig norsk-amerikanere, som jeg er blit selv 1 det blottet for · kJ'ent med 1· rru•tt 20-aange · sig utslag som stemningsbluss i j halvt utgrodde sporer; men fjeVikinge-ætt, jeg hilser ditt rede ! .d nye land, · . op _ 1evn~tsrm ler, og mer enn en hold her i landet. Disse optegHøibygd er veggen, havgulv hernede, fest og f~re, men at den maatte rene føk! Lots of fun ! solrøk i hallen av fosser og skodde, t~edJedel av dem omkom. Blandt neiser vil jeg kalle "Norsk-Amebli. som en livgivende bruksvarme" Omkring 1900-aarstallet syntes fjellet i grønt, saa langt I naadde. d1ses var ogsaa en sønn av høv- rikanske menn ker" g bl' • en kilde til vekst og styrke ogsaa populisternes rolle aa være mk b es o ir pu . h · · d' Vi kinge-ætt, jeg hilser. dig selv! d mgen, vis m. ians e navn e- blisert i østen. Jeg er hverken i vaart daglige, nasjonale arbeid. spillet; men det ulmet under atyr ~taaende BJørn. Den gamle gammel eller berømt nok for aa Men for aa naa frem til dette sken. Størstedelen gikk tilbake, Det koster innunder saa høie hvelv, høvdm~ nektet aa la gutten be- skrive mine erindringer, men aa maal behøvde vi en organisasjon hvor de kom fra, især republikaen langsom kamp for aa føle sig herre; grave 1 det fremmede land. Ef- skrive om andre folk kan alle ei alle det magtet ennu, desværre. som stadig holdt forbindelsen nerne. De andre slog sig til soter aa ha samlet omkring 30 gjøre. Det koster aa løfte fjordenes arv vcdlike mellem landsmenn ute og cialistcrne. Personlig gjenncmmann av sin stamme begav han fra vellystig favn til kraft i sin tarv. Nu vil jeg anmode min gode hjemme, vi behøvde et Nord- gikk jeg da den "store omvensig paa vei til deres gamle jakt- ven Samuel Garborg, at han nu Det koster men den som kan det blir mann. manns-Forbund som strakte sine delse" ifølge Pontoppidans forklamarker i den hensikt aa begrave straks begynner aa skrive om Jeg vet det, det gaar an. armer ut over hele jorden. ring.'' Har aldrig behøvet den sin sønn paa det sted, hvor man- norsk-amerikanske mennesker Da saa i 1906 en skare lands- "daglige.'' (I parantes maa jeg ge slektled av Ponca-høvdingene forteller om de gamle nybyggere menn fra De Forente Stater kom nevne, at jeg var velsignet · var stedt til hvile. i Iowa og Minnesota; fortelle om til Norge for aa være tilstede ved yes - med en ultra pietist som hvor Innenriksministeren fikk vite byen Warren, Minnesota, kroningen i Trondheim, blev an- lærer de 8 aar i folkeskolen, da om denne flukt og lot krigsmini~ Samuel begynte med avisen "Red ledningen benyttet til aa bringe jeg pugget inn "forklaringi.'' Den steriet telegrafisk anmode gene- Riverdalens Sol", fortel om nytanken frem for disse~ Den fant er forvaret i "the subconcious , ral Crook fra Omaha om aa ar- byggerlivet i Canada og om livet straks tilslutning, og arbeidet for mind.") restere indianerne og føre dem i California. Innimellem kan han dannelsen av et slikt forbund Jeg begynte ikke med "anger tilbake til det indianske territo- benytte Arne Garborgs breve Det maa være en himmel, som faa kun naar, blev satt igang. og ruelse" (sic) men med aa rium. General Crook lot Staaen- breve fra andre søskende, venner Men hvorledes sku.Ide Vi naa børste klungelvev fra fornuften. aa vite, at man har vunnet de Bjørn og hans ledsagere ar- og kjente folk, slike som Abel og frem til vaare landsmenn i de sitt maal, naar i livskvellens lys man staar Socialistpartiet vokste saa Mr. restere og førte dem alle tillike- John Garborg, fra Hulda Garfjerne land? ! med den gamle vogn, hvorpaa borg og avdøde Mauland. Det blev da med tidsskriftet Debs hadde nær en million stemog ser paa de aar, som har svunnet. Med det samme vil jeg be Fri~ den avdødes legeme laa, ned til "Farmand" utsendt en innbydelse mer for president. Det maa være en saUghet, faa kun fant, thjof Werenskjold, at ogsaa han Om de store arbeidsstreiker og Omaha. til aa danne et Nordmanns-l!,orlille'" . skriver sine optegnelser. Jeg er Debs annen innesperring i slavebund, underskrevet av 150 kjente aa kunne si: jeg er gla, jeg vant! Staaende BJørn forklarte saken sikker paa, at Werenskjold har navn fra vaart hele land, fra Lin- riet, enda han hadde langt fremf?r generalen, som allerede var• et menneskegalleri større enn desnes til Nordkapp. Og denne skredet tæring (T.B.) er for sørMen saa er det et bæger med "galdesaft", v~tende om mange av de ur~tf~r- kanskje· nogen annen norsk-ameinnbydelse hadde en saare velta- gelig aa dvele ved. digheter, der var overgaatt mdia- rikaner. Han forstaar rnenneaa vite, at altid man feilte, lende innledning. Først et varmt Imidlertid studerte jeg "labor ~ nerne, og som .harmedes over en sker kan skrive og fortelle. _ oprop fra Bjørnstjerne Bjørnson, exchange" og andre fundamentale at man Ødte sin evne og sjelekraft, saadan behandlmg. Han beholdt For 7-8 aar siden var Werensom tar sitt utgangspunkt i det doctriner samt Bellamy's "Lookmens i blinde mot land man seilte. indianerne i Omaha, inntil han skjold i byen Erskin, Minnesota. maleriske glimt av en flokk nor- ing backward." Paa det vis "trehadde. hatt en samtal~ med en! Byen ligger i utkanten av Red Aa huske, at aldri man kaste fikk ske sjøfolk alle syke paa et net" jeg til aa møte hvemsomhr: T1bbles, son: redigerte :n Riverdalen, eller rettere Jammerindisk hospital som tilfeldig helst i kombat eller debat (midleinn i "lykkens forgjettede land" et blikk. avrn. De blev eruge om aa ta sig ; dalen. Der bor en .masse hellige opdager hverandre ved at en av weight.) a~ hans sak og .skaff: Staaende stavangere _ ikke friske glade dem kommer med et smertensAt jeg gikk beint fram for det Man drømte, man drakk av Fortunas haand l BJørn :n anledmng til aa forkristne men alvorlige, lange, suk paa norsk; "de hadde ligget jeg trodde var rett viser en arsvare sig for ~ta~ernes domstol. hoderystende ansikter. Byen Erden seirende himmelske vin, der og ikke visst om hverandre," tikkel under fullt navn i "Gaa Det var den viktigste sak, som) skine var hovedstaden i kongerien om de hadde møtt hveran- Paa" 1907. Blant· annet hadde og saa fikk man kun Malurt i sjel og aand, nogensi nne hadde verseret for en' ket Jammerdalen. Presten Jamdre før! Dernest fulgte en rek- jeg følgende i vers form: r.ett i de vestlige stater; i. virke- merdalens yppersteprest, ~a om og fra skjebnen kun haanende grin. ke verdifulle bidrag fra flere hgheten var dens betydmng av losjen "Arne Garborg" at kjente nordmenn alt ialt en "Presten han ba metl eit himmelOg saa blir man gammel og trætt og graa, et omfang, som .kun faa retssa-' "Sønner av Norge-folket gaar til vakker og verdifull litterær buvent syn ker hadde hatt, idet :t hu?drede helvede." Personlig tror jeg, at mens man skimter den tinde, man aldri fikk naa. ket fra Norge. for tjoven som set var i fengslet tusen personer blev gJort til bor- en liten Stavangerprest ikke kan Og det virket. Innmeldelser i og talad imedan han skrukkad gere ved den dom, som falt ved sende 20 bra norske folk i ErDet maa være en himmel, aa vite, man vant, Forbundet løp inn fra Norge og sitt bryn sakens avslutning. skine til helvede. Men presten utlandet, og Nordmanns-Forbundet om pina i helveti stengslet, mens tilbake i tiden man skuer, . Hr. Tibbles, som var nærvæhar stor makt i byen. Sønner av blev stiftet 21 juni 1907 med men stortjoven, han som ner preirende ved alle retsforhandlinger, 1 Norge kommer ingen vei og Weog fikk presse sin vin i de aar, som svant 4242 medlemmer -:- enkeltpersokestol var, gir følgende skildring av det, renskjold fikk derfor en liten forner og i foreninger. fra sukcessens velsignede druer. . d dd ll di d som hundretals smaa hadde plunsom fant sted: samling. Om kvelden gikk Wesse nor d B m e1e et me em At ens vimpel bær' seirerens lysende navn, "1 retssalen befant sig et stort renskjold og jeg bort til Tom menn ute og hjemme blev i før-1 han ;:~ der so trygg for han antal fine damer, likesom en hel Wollums kontor og der satt vi til naar kursen er satt mot "alderdoms havn." s~e re~ke Nordmanns-Forbundets visste "Han Far" del geistlige, paa hvem begiven- toget kom i 2-tiden om natten. tidsskrift. 'd k 'ft t N ord - mot s l"k i e k.Je pre1.k a d og dunrad'' . heten hadde gjort et meget sterkt Werenskjold fikk ordet. Vi tre Men det er et Inferno av mørkeste slag, G7Jennem tJ ss ri e e:r inntrykk, ogsaa var tilstede. ~ andre Vollum, hans fullmektig manns-Forbundet kommet i perVerdenskrigen kom br gte aa vite, hvert slag var tapt, Hver eneste sagfører i staten Ne- og jeg var andektige tilhørere. sonlig forbindelse i:ied mange kaos i nær sagt alle t~!g. :reit braska og mange fra de store Dagen efter sa Vollums fullmek-. at dumt man drømte om vingeslag fremragen~e og fortJ.ente lands~ siden den tid har nasjonerne byer i Øststaterne hadde møtt tig til mig: "Ja inatt, da jeg sat menn ute 1 verden, v1 er begynt fumlet for aa bringe ordning og men var kun til Mullvarp skapt. frem. Ennvidere saa man forret- og hørte paa W erenskjold, for~ til gjensidig glede aa kjen- løsning. Hvor er vi saa henne i ningsmenn samt general Crook og stod jeg at jeg visste ingen verMan lærer forsent, forsent aa forstaa, ne hverandre. Og Forbundet har dag? Jeg bare spør. Svar syhele hans stab i full uniform. Og dens ting." Vi fulgte Werenskjold ved en rekke leiligheter stillet sig nes aa ligge i hvad Mr. Louis r. hvor aarsak til alle ens nederlag laa.. endelig saa man indianerne selv i paa stasjonen. Hans to stave sa som mottager og vert for sam- Newman jøde, rabbi, lecturer FRITHJOF WERENSKJOIÆ deres prunkende farver. Hele "klak-klak" i brostenene. - Han menslutninger og foreninger, ser- og journalist, velkjent mer enn i retssalen utgjorde en eneste stor var ikke Jammerdalens legpredilig da fra De Forente Stater, u. S. nylig har skrevet: .........,..._,..,....,,........,................,..,...........,......,.,........,.,...,..,....~..,...,....,........ og straalende praktutfollelse. kant. Der var ingen hellige stavsom i de svunne 25 aar har be"A new civilization is emerging Paa den ene side stod office- angere som trykket Werenskjolds søkt Norge, bygdelag, sangkor, among us, and we cannot put. our rerne, de praktfult kledte damer haand; det var bare to Sønner 1 musikkorps 0 • 1. individual house in order too Jasaa, du fant ut hvor Sokrates har sitt opholdssted. Du er en og alle de hvite; paa den annen av Norge-karer paa vei til StavNordmanns-Forbundet har og- soon." P. H. P. opvakt, lovende ung mann. Og du vil raadføre dig med en vismann side stod Bjørn i Ponca-indianer-1 angerprestens selvbestaltede helsaa paa sin side aktivt søkt aa angaaende økonomiske spørsmaal, hvorledes du kan tjene penger, o. 1. nes høvdingdragt, og samlet om- vede, som trykket W erenskjolds naa frem til det utflyttede Norge Det er ingen lett sak aa slaa sig frem til formue i vaar tid. kring ham var hans ledende haand. Jeg visste dengang - og ved personlige utsendinger. Norge"s deltagelse i jubileumsutat Werenskjold Ogsaa paa andre omraader har stillingen i Oslo 1914 utgikk fra Der er penger nok i landet, men de er muret inn. Man maa være menn. Langt tilbake i forsamlin- jeg vet det nu mer enn ahnindelig "smart" om man skal faa fatt i dem. gen befant sig en indianerpike, er norskdommens og rettferdigForbundet søkt aa støtte vaare Nordmanns-Forb. likesom den hesom søkte aa holde sig ubemerhetens legpredikant, og det er meNu er der "smarte" hoveder som velger røveri3tien. Pistolen skal landsmenn ute og aa hevde vaart le plan dertil blev lagt der. Den bane dem vei til pengeskrinet. Det er en farlig affære. La ingen ket, men som senere opnaadde en get meget større enn aa være land blandt fremmede folk. vakte varm tilslutning hos lands! 1911 fikk Forbundet i stand menn utenfor Norge og blev et lokke dig inn {Jaa den vei, min unge mann. Før eller senere vil du berømmelse som offentlig taler i yppersteprest i Jammerdalen. bli fakket. England og Amerika. Hun blev den store runesten med dekora-' meget vellykket trekk i utstilMen her er en bedre plan, oss imellem. Prøv aa komme in"ii" i efterhaanden baade i den nye og Mange mennesker glemmer let sjon tegnet av Gerhard Munthe, lingens hele billede. bankforretning. Giv folk løfte om gode renter paa pengene. Faa gamle verden kjent under navnet sine gamle venner, men derimot som blev gitt byen Rouen ved Det vilde føre · meget for langt alle interesserte, store og smaa. Gi dem anledning til "deposits" den Normanniske 1000-aars fest aa nevne flere enkeltheter i For- ned til en dollar. Naar saa pengene er strømmet inn i forønsket "Klare Øine" eller paa indiansk: glemmer de sjelden sine uvenner og motstandere. der. Og samme aar organiserte bundets virke. Bevisst og uthol- skala, saa kan du først gi beskjed om, at der til en tid ikke kan In-sta-the-am-ba. Advokat Poppletons innlegg Forbundet Norges rikholdige av- dende har dette hatt som maal betales renter, paa grunn av "uoverkommelige vanskeligheter." Litt Om rike menns barn faar vokdeling ved "The Scottish national f aa holde nordmenns sinn samnien om litt kan du saa lirke det derhen at ingen kan ta sine penge ut. var omhyggelig utarbeidet og forse op uten tukt, faar de liten met sig som et 16 timer langt foexhibition" i Glasgow. over hele jorden det vil ogsaa Ergo: Hele pengehaugen er din. Der er aldeles ingen fare for straff, (Forts. side 8) nytte av den store arv. ti slikt er betraktet lovlig forretning i Amerika. Sokrates. Tanken om det "Utflyttede være fremtidens program.

fler~ ma~-1

I Livskvellens Skygger

I

I

!

I

I VAGTTAARNET

I


~

vi/I'

HOVEDKONTOR. -

OSLO

Filialer; ARENDAL. LILLESAND, RISØA

Den ~ til Deres tjeneste for en omhyggelig og hurtig ekspedition av Dett( Jiøieste r:ente.. res bankfottetninget med gamlelandet. Paa 6 · maaneders opsigelse godtgjøres for tiden SY:z % Paa s P ø. r e vi I k a ar g o d tg j ør es foi· tiden 3 % Tn~sftu~

~n bauta. fo1' ..Pe.er Gynt .blev avsløret paa Sødorp kirkegaard ved Vinstra den 16. mai i nærvær av flere tusen mennesker. "Solveigs sang" blev sunget av et damekor i nasjonaldrakter. ~ Johån Bojer -holdt avsløringstaleil, Paal Kluften talte om Peer Gynt; klokker Aasmundstad for· · talte Gynt-sagn fra Sødorp og lærer J;tlnde læste "Prestens tale" fra Peer Gynt.

"*

mottas

J<ontr:a6onm vil efter Deres egec -ake bli tWteo« Dem dier .,.; beva.ret omkostningsfrit hos oa.

money orders seMu, eller 6aø~e0s ka - • til •

m

i.ndskud eller for vidcreforaendelae dl s1efø as va:ioer. Do.i:: tonasaooe!ing biltur med kjøp.,,. ~ statso6f.lø11cta n11 Vort Tccut Depa.ttment mottat til opbevlldø,J og~ da dllp werdipapirer og va.tetat forøvrig De.res iateleøet.

lloi:: ai::øeaoae!mg .tep.rcsetltercr amcribo.icc arv.io,pg i a.oølr.e ~ Skriv til os efter. nae.tme.re opgave.r og oplysn.inger.

,~n norsk4t '1:r<ibttb4n1'

* *

Ofotens DIS-selskaps hurtigru-1 teskib "Nord-Norge" i ruten Nar-1 vik_:.Trondheim -har nu en tid ligget ved Trondheims mek. verk· -~ 3'!!!!I . ~ted; hvor skibet har gjennem- trGllfNllN.~~t:1111411.111illll~~lfltl~ g.aatt eBn gan~ke stor modernise-1 Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. rmg. esetnmgens lugarer un- · . ~~ der dekk er flyttet op i et stort (!!/:-'..lfp~ Fullt lager av nybygget dekkshus forut. Her• lJB, KLOKKER RINGER ved faar man plass til 14 vakre OG DIAMANTER lugarer paa 3. plass og en større og vakrere 3. plass spisemesse m. Reparasjonsarbeide samt 1147 Broadway "~ Skibet er dessuten utsyrt med Guldsmedsarbete

l

·

I

bad. I det hele representerer ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ skibet sig som et i alle deler mo- tderne og førsteklasses hurtigru- ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . teskib. Det blev ferdig fra verkstedet 28. mai. Selskapet har i disse dage faatt approbasjon paa Reparert for $1.00 en ny rute· gjeldende fra 17. juni. Andre klokker og ure til ·_pris Efter denne forkortes reisetiden fra Nord-Norge til Trondheim i forhold hertil. med 11 timer. Den nye rute blir Alt arbeide garanteres for et aar den hurtigste .forbindelse sjøverts fra Nord-Norge til Trondheim.

816 BEN OG BABY BEN

K. ANDERSEN

* * *

1216 So. K Street

Tro dere som vil følge med i forholdene i Norge faar Nord-Norges stØrste og bedste avis

tilsendt for kr. 12.50 pr. kvartal. Rik paa lands- og bygdenytt. Bladets mindre dagsutgave

* * *

Uhyggelige tall.. Drammen mai: Hvis Lier kommune iaar skal opf~re fulle renter og av· drag paa gjelden vil man i herredet kO)lll,lle PP i en skatteprocent paa 25.5 i Aassiden; 28 i Frogner; 35.5 i Tranby og 40 i Sylling. Uten renter og avdrag vil proenterne bli fra 17.2 til 29 i de forslrjellige sogn.

TrOndelagen koster kr. 5.00 præ kvartal, fritt tilsendt. Lokalstoff fra hele distriktet foruten landsnytt av noen betydning. Be stil

* * *

Fare for nti·asning paa. Rørosb.anen. - . Trondheim 22de mai:

idag!

"Nidaros" ekspedisjon

Trondheinlt Norway

iilllll•••••••lllllllllllll•••••••••••••••••.11

Lørdag, like efter at nordgaaende godstog fra Tynset hadde passert, opdaget linjeopsynsman-Jr--1111111111111111---------------------111111111111111111111111111; nen at det hadde dannet sig en revne i banelegemet et sted ca. 5 km. nord for Tyvoll stasjon paa Røros-banen. Sprekken er ca. 3 tommel' bred og gaar en halv m. utenfor ytterste skinnegang i en lengde av ca. 30 meter. Paa den-1 ne strekning er der en ca. 3 m. høi forstøtningsmur. Stedet ser noksaa.- farlig ut-. da linjen paa dette sted er bygget i kurve, og GRADUERTE OPTIKERE Et med den ytterste bue · ut mot 906 Broadway Bldg. (35 aar I samme lokale) Tacoma, Wash. styrtningen og elven. Hvis mu·i·lio!llllllllllllllllll~ll8ill""""lll!lllll_ _ _,..........,..._..,._ _ _ _ _ _111111111_ _ _ _ _ _J ren svikter, vil det altsaa bære '::""'....,"""".__,.....,,.....,.......,............,..................,....., direkte ut i dypet baade med . 1316 Market DR. J. T. WILSON og med banelegemet. i DR. E. E. BLIX

Kachlein Bros.

STRATFORD HOTEL

65 lyse moderne værelser $3.00 pr. uke og op. JOHN w:INTERHOUSE, Proprietor

Tannlege Main 1583

-

t7uo~fo~ e~ Uren~eber

1132 1-2 Pac. Ave.

Vi taler norsk

l'e f;fS?

t Sl)ftemet er l!l11rføgen til be flefte øf be

øJminbelige Sl)gb11111me.

\tli>'lfe Urer1l)eber føn fun fierne>'l, t111ør

ganerne liefinber flo i ben rette

v~.

~Uft11nb,

~ffØring8

Or• ·

J'ttet!.s

liu~i

er lidienbt før fin 3nbbidnlng vaa biØfe Clro11ner, ben affønbte førgiftebe .og ubnl)ttebe Støffer,

o

~jælper

bem til at

1'en fpqte ~lttffe bil l1evift bena ~øririn. met er et gammelt fiinvelt Ummibbel, f11111 lnbe~ølber intet, unbtøøesi ~bøb ber uil gj;r~ s11rtemet gøbt. · Sl1Pr9 ffte !!lpøteferen berøm, ba bet fun flliber leberet øf fl'edelle !llgcater. l}ør nærmere Unbmetninø tilffrib

er

!tlf. jl'ttt~ 6of1ttntf Il Sonø Co.

2501 lIDøf~lngtønc~lbb.

1!<11utt tolbfdt l .RønAh

6:(Jicagø, ,SIL


W E· S T E R N' V I K I N G

.Fredag den 17de Juni, 1982

Ordet Fritt

Side

I

(Under denne spalte indtas kortere inserater fra vore læsere: fndlæg i diskussioner m. v. Det staar enhver frit at benytte apal· terummet i en rimelig utstrækning. Ønskelig er det dog, at indsenderne fatter sig i korhet. Manuskripter som ønskes indtat un· der denne spalte bedes vanligst sendes saa tidlig at de er redak· tlonen ihænde senest mandag aften.-RED.)

i+•~·~~·~·~~~·~·~

*.""."

Av OLAF BmRILD

..i f

"",".

Sde juni, 1932. Chile har kullkastet det kapitalistiske styre og oprettet et i likhet med Sovjet-Russland, berettes der. Men der vil nok bli gjort alt mulig for aa tvinge det tilbake til kapitalismen. Man forsøker allerede aa kjøpe lederne, og lykkes ikke det, saa blir det vel boykott, ja direkte militær intervensjon. Jeg frykter for, at det lille Chile ikke kan staa imot kapitalist-tyrannerne, hvis ikke de andre syd-amerikanske republiker slutter følge. Men det beviser dog, hvad som er i gjære, at de nye ideer vinner mer og mer fremgang i verden. _ Intet under, at kapitalisterne er rasende paa kommunisterne.

Merkelig, saa plutselig fredelige japaneserne blev mot Sovjet. Hadde det uventede resultat av det franske valg noen innflytelse paa dem? eller var det Sovjets mobilisering som skremte dem?

* * * Mange, som ventet, at kvinnen skulde vise sig mere progressiv og reformvenlig enn mannen, naar hun fikk stemmerett, har blitt høist skuffet. Naar man leser i historien om, hvordan hun har blitt skammelig tilsidesatt og mishandlet av mannen, ja, at man endog paa kirkemøter forsøkte aa sette henne mellem umelende dyr og paastod, at hun ingen udødelig sjel hadde, saa skulde man vente, at hun nu reagerte mot disse manns-institusjoner, som slik degraderte henne; men slavenaturen henger ennu i. Man merker dog evolusjon ogsaa kvinnen. En, som ønsker aa bli amerikansk borger, og gjerne vil være med aa forbed,re verden; men som tviler paa om her er folkestyre, maa lyve som en konfirmant, skal det lykkes. «·

* *

Som vi idag undres over hek· sebrenning og annet i den mørke middelalder, vil man om noen faa aar undre sig over de mange, som idag forfølger kommunister. Men der vil altid bli noe aa undre sig over. Aldrig før har der været saa mange og store krefter i virksomhet for aa bedre verden som nu. Vi lever i en haard omveltningstid; men vi nermer oss et bedre økonomisk system, og da vil der bli lysere. De, som strever for noe bedre, har all grunn til aa være optimistiske. Der blir flere og flere "røde" mennesker i verden. * .,. * Vaare økonomiske trengsler er en følge av uvitenhet og sløvhet. Majoriteten vil ennu bare danse til der er bare filler igjen, ja enda mindre, eller gaa med bøiet hode og foldede hender og overlate alt til forsynet og president Hoover.

*

·x-

"'

Aa være taalmodig i økonomiske trengsler, naar der er mer enn nokk for alle, er umoralsk. Man bør stille rettferdige krav og kjempe for dem. Ingen ravne bringer oss kjøt.

"" """ * Den eneste velsignelse, som kommer ut av depressjonen, er, at mange nu kan se, hvor galt systemet er, og som nu stiller sig paa deres side, som vil skape noe bedre. Iblandt den ca. halvdel arbeidere, som nu er arbeidsløse her i landet, finnes en stor procent, som før overlegent sa: "Det er deres egen skyll, de er arbeidsløse. De er bare slike udueligE' dagdrivere. Se paa mig! Jeg har arbeide, jeg gutt." Nu maa vedkommende selv svelge en slik sur pille. ·it

* *

Samuel Garborg og mange andre bør nu ta nødvendige forholdsregler, for ellers kan de risikere aa bli omvendt efter døden.

"EG

TRUR"

8de juni 1932. Hr. Nicholas Fleiness skal ha min varmaste takk for alle dei gjæve upplysningarne um "Tvilaren." Dei kom vel med endaatil for meg. Arne (som du citerar) var i 20 aars alderin "alt annet enn fritenker," men dei truande skulda han for det daa; no brukar dei sama diktet til aa prova att han var umvend! Og takk skal bladstyrarin ha for han gav høve til at me fekk sanninga.

* "Evolusjonslæra er ei vitskapeleg løysing av upphavsgaata som tek seg godt ut i likning med skapesogene i fysste og andre kapitel av Mosebøkene, som· berre er mindre urimelege enn annan mytologi," fer hr. Zwilgmeyer til aa vera det same som: "Evolusjonslæra er ei vitskapeleg løysing av upphavsgaata." Fyr hr. Z. hev samanhengjin "intet med saken aa gjøre," det hev han sjølv sagt for ikkje lengje sidan. Her syner det seg at han trur det, helst naar det kann bata'n i ein ordstrid. Ingin annan enn slike som han vil tyda den lange setningjin min som han gjer. Alt som han hermer etter vitskapsmenn og bibel-lærde, den . 3 juni, er, etter det vesla vitet 7 ut av 10 rokere inhalerer bevisst mitt, ikkje i strid med noko eg hev sagt i dette ordskjifte. "The - de andre 3 inhalerer ubevisst! origin and nature of species remains utterly mysterious"-Wm. NHALERER De? Lucky St rike cigaretten. Bateson. "The causes of mutakan mØte spØrsmaalet aapent og tions that give rise to new charOg siden De inhalerer, forviss Dem ærlig. For den har løst problemet. acters we do not know."-Th. H. - gjØr Dem ahsolut sikker paa at Luckies' berømte rensemetode fjerner Morgan. "Discovery of the acDeres cigaretrØk er ren - at visse tual possibility and mechanism of visse urenheter som er skjult endog i urenheter er fjernet. Beskyt de transferring into heredity of orde mest utsØkte, mildeste tohakhlade. Ømfindtlige membraner! ganism such adaptive changes as Luckies opfandt denne process. Bare can be acquired by individuals in Luckies .har den! their lifetime", "would give .them ( ~volusj?ni_sta~~e) _:i-n expl:::~8:~ion I Inhalerer De? Selvfølgelig gjØr De. or evo1ut10n." - vernon Keuog. ~beskyttelse Enhver som røker, indaander endel "Remains utterly mysterious," ...-:ot irritation - mot hoste av den rØk han eller hun suger ut av "we do not knok," "would give them an explanation of evolution", 0. K. AMERIKA er kje det sama som tvil paa utLYTT TIL LUCKY STRIKE-60 moJerne miimlter med t'crtlens fineste dameorkestre og L11cky viklingslæra og tru paa skapesoStrike1 berØmle nyheter hver tirsdag, torsdag og lørdag aften oi•er N.B.C. netværkene. gene, det maa vera klaart for "W. V."-leserår som ikkje er elblev offentliggjort i "Banner.et" ler hev vorte Zwilgmeyer-astro- sarane hjelpsama mot denne læ- de sama kjensla, i større maal enrle i Trondhei111 1892. Forfatterens navn enn eg trudde. nomar. ra, som gjorde krav paa aa ha har vi ikke .faatt opgitt. Dikterens So den sermerkte syndsved- gamal og guddomaleg visdom og Imilom "60 og 325 aar" er tid bror, Samuel Garborg, bemerker i en artikket idag bl. a. angaa.ende denne kjensla i bibelin sine læresetnin- heldt fram von um signa daude- nok for N. T.-bøkerne til aa faa affære: "Arne var daa i 20 aars al· gar. Det kann spørgjast um bo- løysa i samlag med ein gud. "It det inhald og den skapnad som derin og "alt annet enn fritenker," de, "Gud" gav Moses, at Israels- seems to have had a high moral dei no hev, helst uro me ikkje men dei truande skulda han for det daa; no brukar dei sama diktet til folkje skulde laanstela gull og standard. The "soldier" of Mi- reknar med ulike umsetjingar. aa prova at han var umvencl!" Og med henvisning til Garborg's sylv av egyptarane høyrer med til thras, like the "soldier" of Christ "Skjønt det ikke blev endeligt, ofdikt, som vi inntok for et par uker læresetningane med djup synds- was a warrior on the side of ficielt avgjort i noen kirkefor- siden, gjengir vi neclenstaaende' (ogvedkjenning. Eller bode at spot- good against evil." Observing ri- samling førenn i aaret 397 A. D. sa paa opfordring) :-Red. tarar skal steinast. Eller bode: tual, he had also. To be mo- i Karthago, hvor der officielt beelsk dei som hatar deg. rally pure and upright. The stemtes (med godkjenning av Av Esaias rot skjøt han frem som en kvis,t (Es. 53) Ingi syndsvedkjensla finns i wicked fell to the portion of vedtakje i 325-S. G.) hvilke bøskrift utanum bibelin, greide hr. Ahriman." (Encl. Brit.) ker der skulde leses i kirkerne," Ham hviler saa rolig min fot paa, Z. ut. I gamle Egypten der preHjaa primitive folk, gjekk inn- med denne merknad berre en grunnvold sikker og uten brist stane hadde makt til aa opna og lemning i ei stamma eller lag styrkjer hr. Z. det av meg som aa bygge mit bergfaste mot paa. stengja att portarne til æveleg fyre seg med ceremoniar som ty- han klandrar. Det gjev endaa Jeg har evangeliets ord paa jord fagnad (Barnes' Gen. Hist. sida der daude og ny burd, liksom den meir tid til tekst-brigder. Døype- som sinnet kan sanne og styrke. 20) - same makti som Jesus paulinske daapen. "Der er kje formellin i sluten av Mattæm. Og Jesus Kristus saa ren og stor fysst gav Peter og sidan alle tvil um at dei fremste idearne kann kje ha korne inn der fyrr Han er min kraft til yrke. læresveinarne sine, skal me tru kom fraa den eldgamle egyptar- etter det vart skikk aa døypa i Min trofaste frelser saa sterk og Nytestamente, der maatte religionin, (the cult · of Osiris) trigudarname. Me hev det fraa varm, visst læresetningarne i dei heilage og fekk smaa-brigder i samrørs- Cyril at det var skikk i 340 e. den tanke mig fyller og kveger, skriftene vore likso synds-tyngde la med græsk-oriental mysticis- K. Kor lengje fyrr hev kje eg hos Ham ved en øm og trofast som i dei kristne. Der laut pre- me." "In the cult of Attis and funne ut enno. So lengje høkerbarm, starne taka lange fastetider, lau- Adonis also we meet with a god ne heldt paa verta brigda heldt Hans kjærlighet altid mig læger. ga seg tvo gongjer kvar dag og who, like Osiris, dies and wakes dei paa skrivast, kann me godt kvar nott, vart raga tredje-kvar to life again. In communities of segja. Dei fysste skriftene og av- Guds rikes sak den er verd mitt· dag fraa hovde til føtone; dei gu- Paul we meet with so kindred an skriftene er kvorvne. Det eldsta blod, delegaste drak vatn som hadde interpretation of Christian bap- Ms. av G. T. er paa græsk, og i hvor skulde det livsrødt springe, vore smaka paa av den heilage tism, and we can definitely as- det britiske museum, og skal kje som martyrskaren i tro og mot Ibis (stutin); bauner, flesk, fisk, surne an influence from extra- vera eldre enn fraa det 9de hun- i kampen hevet sin bringe. dra-aare. Det elsta N. T. ms. er lauk og ymis annan mat maatte Christian piety." dei kje eta. Cyril of Jerusalem (ca. 340) ei avkskrift fraa det 4de hun- Ja verden er falsk i dens liv og lyst, For aa kaama inn i dei gamle relates: Candidates for baptism dra-aare. Kor mange brigde er og giver ei kraft i striden, græske løyndar-lagi (mysteries) (in vestibule of the baptistry) gjorde veit ingin. der får enhver et sår i sitt bryst, Hr. Z" er det, at Rawlinson laut folk svara spursmaal um face west; stretch hands out and kva mat dei aat og heldt seg i- call: "I renounce the satan, an,d brukar "bibelen som sitt vigtig- saa aldrig de hviler siden. fraa; dei maatte vera av rein all thy works and al thy being. ste kildeskrift," prov paa at den I Kristus er ro i det øde rum, hand. Ei naudsynt fyrebuing var Then turning east, as to the land boki er inspirera annorleis enn nu ynker jeg tomhetens stimmel. reinsking og vigding, og etter of light, confess the creed. Stripp- andre kjeldeskrifter? Thahotep Jeg er et Guds barn for en stemnet gjekk "Mystae'ne til ing nude in inner room they are si bok syner at der var i eldgamveldig sum strandin og reinska seg med sjø- anointed from head to foot with le Egyplen mangt som Moses mig kjøptes en bolig i himlen. Kor vatn og kanhenda med smaagris- exorcised oil, and at tank declare fekk inn i skallin sin. Mig varmer, mig tvetter et blod blod, "a common cathartic me- faith in Trinity; then are sub- g o d k j e n d det N. T. var eller og et vann, dium." merged once as each holy name er, er ~je prov paa lytelaus inmig nektes ei nogen av delene. S. Garborg. Mithraism hadde liknande reg- is spoken, three times, that is. spiration. Jeg kjenner i sinnet Guds kjærlar, og var so lik kristendomin Out of the tank again they are lighets brand, at Constantin gjorde mykje for anointed with holy oil ( chrisma) TROENS TRYGDET OG FRED som evigt skal fryde sjelene. aa faa ende l)aa denne religionin. on forehead, ears, nose and breast Svar på Arne Garborgs Uro og klage. Theodosius (394 A. D.) gjorde and put on white garments, inJeg tror paa Vaarherre, saavidt (Nedenfor gjengir vi et dikt, som resten. MithraiP-m kom inn i Ro- dicative of new birth,'' purity. kom jeg dog, for et par ukier siden blev oss tilmar-verdi i det lsta aarhundre f. Kristeleg daap, med ei synds- sendt fra fru Ida Johnsrud, I for· Jeg beder og haster tillike. K. I den fekk keisarar støtta vedkjensla, hev, etter Eucycl. Bri- bindelse mecl diktet "Garborgs tvil" Jeg var næsten kvalt under syn(som Paulus-brevene au gjev) og tania, tekje til seg mykje ifraa vi offentliggjorde. Dette dikt skal dens aag, altsaa være et svar til Garborgs. etter det 2dre aarhundra var kei- hedningereligionar, og desse bad- Fru Johnsrud oplyser at nedenstaa· da skuet jeg satans rike.

''Vi s Or Dem ikke • -Vl fortaeller Dem!'' I

toas

Copr" 193!.

The AmerJean 'l'obne<:o Co.

Den salige dag, naadesolens flom mig gav rettferdighets kledsel, da blev jeg forsikret mot Her" rens dom, og frykter ei helvets redsel. Min herlighet kommer tilsist tilsist naar teppet oprulles for stykket. Da skal jeg gjenfinne min frelsende kvist. og føle mig salig henrykket. Da ser jeg, hvad før var en mur for min tro, 0 tanke - som sinnet kan læge, ti ene Guds kjærlighets milde ro kan dødssyke hjerter kvege.. Den gang jeg for vild, var jeg syk og ør. Det løp mig saa taaket for synet og angsten skar igjennem min sjæl; Guds ord var mig skarpt som lynet. Just bede - hvad annet? om fred og lys · ls k e sammenmot a 11 e d e d Jeve rottelser. Et nødrop til Gud under dommens gys kan umulig være Gudsbespottelser Saa gaar det paa blodet med naadens strøm, og Satan har slaven mistet, til livet jeg vaakner av nattens drøm, og djevlens lenker er bristet. Farvel, jeg stryker mot himmelens havn, vaar mester er innen borde. I livets bok har han skrevet mitt navn, da Han mig rettferdiggjorde.

i

l Eneste fullstendig skandinaviske kjøtmarket i Tacoma.

OI"E JACOBSEN, Prop. 1554 Broadway (Hj. 17. St.)


Fi-edag den 17de Juni, 1932 folkning, sultet mere eller mindre. Og her har vi 20 firmaer som tilsammen tar inn næsten 200 q:dllioner ·dollars i ren fortjeneste paa aa lave matvarer. Der er naturligvis flere hundrede andre. firmaer i de samme brancher utover landet, som ogsaa hadde sin gode fortjeneste. Hvad skal man si om saadanne matfordyrere? - De er selvfølgelig alle sammen gode patrioter og flaggviftere. "Han Ola" tilføier for egen regning: Og her gaar vi og undrer oss over, at vi er pengeløs. Hvorfor ikke bruke mengden av disse penger hjemme og la blikkanner og papirbokser gaa dit hvor de kom ifra. Nei, den mann som 4ar en kone, ja jeg mener en god kone, som kan gj~re sin mat selv av r·aamaterialet behøver ikke .0.a sulte. Her hos oss tillaver alle farmerkoner .· aiii mat selv, men saa har de ogsaa mat i huset."

Ofotbanevisa

Attorney·At·Law 911 Fidelity Bldg.

Telepnone Broadway 1418

(Vi har hatt flere efterspørsler efter en avskrift av "Ofotbanevisa," og finner den nu avtrykt i "Duluth Skandinav" (innsent ved A1mar Olsen, Sturgeon Lake, Minn.) Vi tillater oss derfor aa gjengi den her~-Red.)

J.

Vi reiste fra Viborg den femte mai ivaar alt op til høga norden, hvor. arbeide vi faar. Alt paa den lange banen, som saa omtalet er: Dens navn er Ofotbanen, den op til norden bær.

Norsk Advokat Praksis for alle retter Tel.: Main 5402 Puget Sound Bank Bldg.

ARNTSON

Henry Arnold Peterson

Vaar reise var ei "rolig" det kan De vel forstaa, med sækken oppaa ryggen, , tilfots vi maalte gaa. Naar saa vi naadde maalet, som vi blev sent forut begynte vi aa knoge til kassa den var sl ut.

A~IERIKA

M.

Skandinavisk advokat Main 718 10l6-17-18-19 Wash. Bldg.

Det første vaare øine der oppe skue fikk, det var de høie fjelle, paa hvilke maanen gikk; der midnatssolen skinner, der renen beiter villt. To maan'ter' er det sommer, saa strekker vintren til. Hvor herlig er naturen omkring de fjelles fot, der vokser blad og blommer kring bjerkens hvite rot. Og fosse strømmer hvite der i det kolde nord, med vide elv og sjøer, som rinner kring vaar jord.

DIBEl{TE paa 8 DAGER

Vaar bolig den er enkel, vi bor uti et telt. Der slaar vi oss isammen, som krigsmenn uti felt, og sengen den er redet av blommer og av lyng, der sover vi helt bedre enn Sveriges gamla kung. Paa løier fattes ikke uti vaart arbeidslag, for skøi og skjemt vi hører baade nat saavelsom dag. Skjønt ingen jenter finnes uti vaar selskapskrets, med dem vi treffes atter, der hvor vi. saa dem sisst.

Bortføringen og drapet av Lindberghs barn er l og for sig en forbrytelse som nok kan faa en til aa . tenke pessimistisk om menneskene. Det er dog ikke verre en.Il at saapass hender nu og' da i ethvert land, om ikke nettop noe av samme slag saa ialfall noe like motbydelig. Men denne bortføring med pengeutpressing som motiv er i Amerika bare et eksempel blandt mange andre. Paa et par aar er det skjedd et par tusen slike bortføringer i De forente stater. I bare noen faa tilfeller blir de skyldige fakket og straffet. Dette er den mest moderne form for pengeutpressing, som foregaar i stor stil. Men paa andre omraader drives pengeutpressingen systematisk og har været drevet slik i aarrekker. Forretningsfc~lk, særlig mindre forretningsdrivende, tvinges over en lav sko til aa betale regelmessige beløp til bander, som ikke yder annet vederlag enn aa la vedkommende, som betaler, faa være i fred. Enhver amerikaner vet at dette er en av landets store næringsveier. Det er millioner paa millioner av dollars, som hvert aar gaar i forbryterbanders lommer gjennem de forskjelligste former av pengeutpressing. Men myndighetene staar maktesløse! Som regel kan bandene drive sin virksomhet uten aa generes av myndigheter eller politi paa. noen som helst maate. I stor utstrekning viser myndighetene ikke engang interesse for disse tilstander. Paa, denne samfundsmessige bakgrunn maa man se affæren med Lindberghs barn. N aar den er en st et i Amerika, er det ikke fordi en berØ popUlær ·mann denne gang er rammet. en . sørgelig niaate. Saken er stor fordi den er et eksempel. riktignok et særlig onrørende eksempel, paa dagligdagse begivenheter i Amerika. · En forbitrelse over tilstandene, som var der før blandt hederlige mennesker, slaar ut i et samlet utbrudd overfor et særlig graverende eksempel, som har evnet · aa samle almindelig opmerksomhet, det er grunnen til at det i. Amerika er blitt et saa stort opstyr dem1e gang. Ytterst betegnende er det at politiet staar maktesløst. Politiet i Amerika er som regel maktesløst, naar det gjelder forbrytelser. Av de. mangfoldige mord som forekommer hvert aar i f. eks. en by som Chicago, blir de 85 prosent aldri opklart. En politimann fra Oslo kom for et par dager siden tilbake fra en reise i New York, hvor han hadde studert amerikanske politiforhold. Han fortalte i et intervju at det var interessant aa se hvor høit ansett politiet var derborte! Det er meget aa ønske at hans iakttagelser paa andre områader maa være litt bedre underbygget. En amerikaner føler sig altid sik· ker paa at enhver politimann kan bestikkes. Selve politiets forakt for lov og rett viser sig bl. a. deri at en kan be en politimann paa gaten i New York om aa gi anvisning paa hvor en kan faa forbudte drikkevarer, og han vil gi den. Enda mer betegnende er det, at Lindbergh of-. fentlig oplystE! at han gjennem representanter for forbryterverdenen søkte aa opnaa det som han ikke kunde opnaa gjennem myndighetene. Over myndighetens hode forhandlet han med forbryterverdenen. Han, som saa mange andre, hadde respekt for forbryterverdenen, men ikke for det amerikanske politi. Og da saa skandalen for politiet er fullkommen, da det viser sig at løsepenger for barnet er betalt efter at barnet er drept, efterlatt nær hjemmet, hvad skjer saa? Da skjer en ting, som kanskje er enda mer oprørende enn alt det andre. Da underkaster politiet en mann forhør, som har været Lindberghs hjelper. Og hvad slags forhør? Jo et forhør, som er almindelig i Amerika, og som er et annet eksempel paa de skandaløse politimessige og rettslige forhold i det hele. I tre døgn blir det ulykkelige menneske tatt i "tredje grads forhør." Det vil si at . han blir eksaminert uavbrutt av flere politifolk, som faar avløsning efterhvert som de blir trette, mens han selv ikke undes et øieblikks hvil. Paa den tredje dag bryter mannen sammen. Han tilstaar. Ja hvad tilstaar han? Han tilstaar selvfølgelig hvad· som helst! Hvilket menneske vil ikke ef.ter tilstrekkelig lang behandling paa denne maaten tilstaa at han har spist sin egen bestemor til frokost. Det kan ikke for fornuftige mennesker være tvilsomt at bare e n ting er sant med hensyn til denne tilstaaelse: Den har ikke og kan ikke ha den ringeste verdi an. net enn som prøve paa hvad man kan faa et menneske ·til ved aa ·bruke tortur. Det ser efter meddelelsene hittil ut som om politiet har opnaadd det som formodentlig har vært hensikten: Det .har fnnnet en syndebukk. Almenheten tror, foreløbig iallfall, paa den fremtvungne ''tilstaaelse" om at Curtis, i stedet for aa hjelpe Lindbergh, selv er den som har benyttet hans ulykke til aa naITe penger fra ham. Politiet har dog ikke vært saa snedig aa faa hani til ogsaa aa tilstaa · at det er ham som har

Reis hjem med din egen linje, den blev laget for dig og mig. Bergensfjord --··----------11. juni Stavangedjord ----------25. juni Be1·gensfjord -·-·"·-------·-··9· Juli STAVANGERFJORD, 9de juli fra Oslo paa Nordaps-tur. STAVANGERFJORD, 25de juli fra Oslo - Skotland Orknoy Fil.roerne, Island og Norsk~ Fjorde. Turen varer ca. 2 uker og koster fra $fi0 min. og op.

Her finnes skjelden nogen 11tav det smukke kjøn; kun en av Norges døtre, vi kalte Sorte Bjørn. Hun har passeret banen i;fra Victoria Havn, og ned til Gelliwara aa søke sig en mann.

NORSE EDUCATIONAL TOUR

for hoiskole piker og gutter, personlig ledet med Stavan,,.erfjord 25. juni, anbefales. B~na li'ide Hoisoleelever gis 10 dages fritt ophold i Oslo under Nordmannsforbund ets auspi eer. REIDAR GJOLME CO., Inc. General Agenter Douglas Bldg" 4th and Union Seattle, Wash. Martin Carlson 1125 Tacoma ave" Tacoma, W1n. John Hdeberg, 508Y. So. 11 at. Tacoma, Wash. F, C. Hewson, 903 Pacific Ave. Tacoma, Wash. Alle jernbane kontorer

;Ja, banen den sig svinger langs sjø og gjennem fjell, og gjennem grønne dale i li og bakkeheld. Det er jo plat besverlig hvor banen legges an, det koster liv og lemmer for mangen arbeidi;mann. Nu der Av alt

har jeg kort omtalet hvor det gaar til i nord, faar vi sprenge stenen, og bryte frosse11 jord. saadant bygges banen som gaar til narden fram, ifra Gelliwara til Nordishavets strand.

Nu ender jeg min vise, som ellers blir for lang; aa synge naget mere, vel ikke nytte kan. Men jeg ber Eder synge til mineborets klang, saa bliver livet lettere og tiden ei saa lang.

drept barnet. - Alibibevisene er vel for sterke til ·at det kunde nytte. Men hvor meget er det saa berettiget aa glemme politiets fiasko for den "tilstaaelse" som er halt ut av den stakkars Curtis? livor lenge vil man glemme hovedsaken fordi man er ·optatt av .,,080...; •

~ ~· •

.nn~~ cyn..lh~h-N

~ • ~·

u

forvorpenhet?

" .......... " " " '

-Mftn4-ftn4-t"

1:'""'"0 """"""

"'

Tacoma Undertaking Co. The Storlie Cha.pel Madison 1122

!

I

Det er ikke nytt at politiet i Amerika utpeker uskyldige som syndebukker, naar en forbrytelse har forarget almenheten saa det er blitt en generende historie for politiet. Og det kan gaa godt bl. a. av den grunn, at det snart hender en ny forbrytelse som 'l faar den forrige til aa gaa 1 glemmeboken. Men blir affæren med Lindberghs barn glemt like lett som saa mange andre?

.

.,

I

l

~Te>rtor ikke benytte et norsk be· pveJaeøb;vraa. Vi arrangerer begrav.etser fra vaart kapel, fra hjem • og kirker til meget lave priser, paa grunn a.v at vaare løpende utgi·rter er smaa og vi er fornøtet med en Mten fortjeneste. Ring oøs op og erhold vaa;re priser og detaljer ved arrangement.

-

---u I Dllr'.T1 BAY CITY m11nl\t -

LAVE. BILLET:PRISER:

Fra New York: Drottningholm _d,_H""' _____18, jm:ii Kungsholm ""... " .. "." ......28. juni (North Cape Criuse) Gripsholm ---··················-·---2· Juli Drottningholm ................16. juli Gripsholm " ............ "." .. ".30. juli Kungsholm ""."" .............13. aug. Drottningholm -----·---·---·--2.3. aug. For videre oplysninger, bestilling av lugarer, assistanse ved utfærdi· gelse av nødvendige papirer, etc" henvender man sig til nærmeste agent for linjen eUer til

I

li

J. A. JOIINSON High est quality of fresh and smoked meats at reasonable prices. - Ship your Veal and flogs to us. 1144-46 Paeiflc Ave. Taooma.

Det kan kanskje bli saa at affæren med Lindberghs barn kan -· -bli et vendepunkt ved aa ,samle : Tel. Main 331 - Mill tel. Mad. 95 virksomme krefter for aa faa en I PETERSON BROS. forbedring i de politi- og rettsi GRAIN & FUEL CO. messige forhold i Amerika. Men Primrose Egg Mash. Scratchfeed. om man er kommet til et vendeBRUK DET BESTE punkt er det fremdeles langt frem 1 l 10024 So. K St. Tacoma, Wash. : til at De forente stater paa dis- I\ se omraader med rette kan gjøre krav paa aa ansees som et civilisert land. Ikke bare politiet, JENSENS BUTTER, EGGS 8 men ogsaa dommerne, er i stor DELIKATESSEN J utstrekning korrupte, det er av Gammelost, gjetost, nykkelost de ting som det er altfor mange og andre skandinaviske beviser· for. "Vi har de. beste delikatesser. dommere, som kan kjøpes for Bay City Market, 1144 Pa.c. ave penge," sier . New Yorkere sar-

-

Swedish Amelican Line

W1TE BLDG" 4 & Union, Seattle. John Hedberg, 508 1·2 So. 11. St.

Tacoma, Wash. F. C. Hewson, 903 Pacific Avenue·, Tacoma, Wash. Martin Carlson, 1125 Tacoma Ave., Tacoma, Wash.

....

·-

l

l

THE CO\V BUTTER STOREl Hj. av Pacific ave. og Jefferson st. Smør, Egg og Ost Skandinaviskie Specialiteter

MARTHA KNUTSEN Norsk sykepleierske "Maternlty Cases" eller invalider passe. God pleie garanteres.

SEAMON'S FLOWER SHOP

TEATER-NYTT

Til Chicken-Lewis, Liberty Chiclt:en Farm. Min kjære herre: . Hvilken rett I Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. har De til aa si at vi norske ikke kan fostre begavede barn? Hvem satte Dem til dommer over Now Playingvaar slekt? La mig si det er uverdigt, De "3 WISE GIRLS" sier De tilhører en kirke, er with Jean Harlow, Mae Clarke det der De lærte aa forakte oss and Marie Prevost norske? De sier Deres prest er amerikaner. Ja saa er min, men -25c ANY DAY ANY TIMEhvad har det med din kjærlighet og aktelse for din slekt aa gjøre. Jeg skal sende et dikt til "W. V." av Inger Lang. Læs det og Now playing: la det varme ditt forfrosne hjerte. GRETA GARBO Kom ut av dine forgyllte opfattin ninger, bliv dig selv, bli norsk! "AS YOU DESIRE ME" Norge er lyst, Norge er stort, Norge er mitt land der i nord. "Men hvad rett har du i din moGlem ikke a.a skrive og la oss ders gaard, som glemt har hen- vite hvorledes De liker va.are prones kvede." grammer. Adresser brevene til: Med aktelse, . "Western Viking,'' 1125 Tacoma Ida C. Johnsrud. Ave., Tacoma, Wash.

804 S. Ainsworth

Main 7233 -

donisk. Aa rydde op i en augiasstall som er saa dyp, er ikke gjort paa kort tid.

aa.

Rust Building Corner llth and Commerce

BLUE MOUSE

I

FOX RIALTO

l'ry the

llillcrest lleat ?tla.rket 1214 Sq. K St. FREE

Main 3490

DELIVERY

Service Always Our Motto

............._................_..___.

_..........................."'"""

i BESTE BRILLEGLAS ) fra $1.00 tll $5.00 )

(Hvorfor betale mere?}

) Du

maa. bli rornø1et., hvis ikke

J bytter v1 glassene ! ~ L GUDMUNDSON l 728 St. Helens ave., Tacoma, Wash ( Jlll-.1!1 . . .-WJll . . . . . . . . . . . . . . . . .

~

....

~~·

~~

ED

SPROULE'S BUTTER STORE!

PUB LIX MARK ET Smør, Egg og Delikatessevarer Første dØr fra 11te St.


Side 5

Puget Sound

Publishing

Company Incorporated

Announces the

Of Its Office and Plant to lli'.ili11l1:11;11rilllili11Llli'iiliiil:i11l:i·lii;l1l·l1i;iif!li!;i:lli1iill1l1lll1i,l'!llili!!liliill·I

1216 So. K

treet

Valhalla Building. mr:m1:111m111111111:111:m:1m1m111111111111n1111i::im:111,u::1111:111111m:::11m111::, :rr

Pastoren vil ogsaa ta avover juni. hentil Port-

FAREWELL PRODUCTION

IN * * *

Den Første Norsk Luth. Kirke, 1211 Syd I St. O. J. Edwards; pfultor. Kvinneforeningen serverer tegrøt, strawberre shortcake, kaker, smørebrød og kaffe, alt for

ERICA

25c Till 5 p.ru.;

WAS SHE REALLY THE BRIDE HE HAD LOST?

35c Nights

A thl'illing love-story. The finest role of the one and only

Melvyn Douglas, Erich von Stro· heim, Owen l\loore NOW! UNTIL SUNDAY NIGHT

J

Vaarutsalg av Sko SKO FOR HELE FAlllLIEN TIL DE LAVESTE PRISER PAA 30 AAR - I DET MEST STORARTEDE SKOSALG HOS

Samuelson Shoe Co. 1110 So. K Street

*

il

"Maaneskinstur paa vannet!" Tacoma Luther Leagues, en fellesorganisation for samtlige lutherske ungdomsforeninger i Tacoma og omegn, arrangerer en maaneskinstur pr.· baat lørdag aften (imorgen.) "Narada" vil gaa fra Municipal. Dock kl. 7 og gaa til en eller annen· "beach", hvor man vil gaa i ]and. Her vil man saa tende baal, koke kaffe osv. Der· vil bli gitt et musik program saavel ombord paa baaten som rundt leirbaalet; Over 200 ungdommer ·fra Tacoma, Seattle og Parkland vil delta i denne tur:

. . nytet anledmngen bl a~ ta avskjed med alle dem hai: ikke rekker aa møte personlig. ----: ~ru Storaker vil spille en vanasJon av norske melodier paa piano slik som bare hun kan spille. "Tune in" KVI fredag aften.

Elim Evangeliske Frikirke, 14de og ,syd L St. Chr. Myrdahl, pastor. S.sko1e og norsk bibelklasse kl. 10; norsk gudstjeneste kl. 11. Enelsk møte kl. 7 :30. Tirsdag kor!velse kl. 8. Onsdag bøn- og bib 1 t d' kl 8. Hjertelig vele s u mm · kommen.

Den Norsk Lutherske Frikirke, 15de og Syd K st. H. P. Halvorson, pastor. VAARE KIRKER Fredag til og med søndag denNorsk-Danske Methodist Kirke, ne uke avholdes konvention i SilSyd 16. og J st. vana, Wash. Kom og bli med. Gustav A. Stor:a.ker, pastor. Søndag blir der ingen formidlaften (fredag) ligamøte kl. 8. dagsgudstjeneste. KL 8 aften møSøndagsskole kl. 10. Gudstjeneste te av missjonsvennerne. Tirsdag kl. 11. Ligamøte kl. 7. Aftenguds- aften kl. 8 felles bønnemøte hos tjeneste kl. 7 :45.- Onsdag aften A. I. Hustad, 2148 So. L st. bønnemøte kl. 8. Onsdag aften kl. . 8 bønnemøte i Pastor Gustav A. Storaker vil kirken. Torsdag aften kl. 8 eng. holde abskjedspreken søndag fm. bibelskole. Fredag aften, 24. juni ·hos :f.Iolmgren's, Rust Bldg., 205 kl. 11 den 26dc juni paa norsk ungdomsmøte i kirkens lokale; og paa engelsk søndag aften kl. . godt program. En hjertelig inn-. :,.....,..._~-=- bydelse til alle vaare møter. ·X· * * DEN NORSKE KAFE 1408 So..K Street

Den norske cirkel har møte med J dag den 23. juni kl. 8 aften avprogram og bevertning i kirkens holdes midtsommersfest med utbasement fredag aften den 24de merket program. Søstrene Fridjuni kl. 8. Alle velkommen. In- lund fra Miss. Tabernaklet syngen søndagsskole eller bibelklas- ger duetter, en gruppe nasjonalse denne uke. kledte "dalkullor" kommer til aa * * * synge og spille, sang og musik av Den Skandinaviske Frelsesarme, strengemusikken, "Ku Ku" duett av fru Seaberg og frk. Pearson. 1114 So. l2th st. Solo av adjutant Clara SundAlle skandinavere innbydes paa gaard m. m. Kaffe serveres. deth jerteligste til "Hembygds- Major og fru H. Madsen leder. festen" imorgen (lørdag) aften. Fri inngang. Alle velkommen. ~ Dette er den 6te fest av dette Glem· ikke at vi behøver bjerkeslag, og vaare venner fra Dals- løv og blomster for aa dekorere land og Vermland sørger for pro- lokalet og Maistangen med. Tegram og forfriskninger. Søndag lefoner til Main 4877 og vi komholdes møte kl. 8 aften. 'l'ors- mer selv og henter det.

1

GRETA GAQ.BO OJ1d MELVYN DOUGLAS in

"AS

For siste gang vil Tacoma publikum ha anledning til aa se Greta .Garbo i en film, innspillet her i landet, nemlig i "As You

.

you DESIR.E ME'

Desire Me" som nu spilles paa Rialto. Kritikken paastaar at dette er den beste. film Greta ennu har optra.att l.


W E S T E R N .V I K I N G

Fredag den 17de Juni, 1982

over K.V.I. hver fredag aften kl. 10 --------------------------'&

The following list contains the name and address of the sponsors, ... who together with the Puget SoWid Posten and The Western Viking, have made The Scandinavian Hour over KVI possible:

BESTE KVA.LITET Av·· MADRASSER . . fornyer gamle madrasser. Vi utkarder alle bomulds,.1Il&dl'asser i bløte, luftige, lette lag, saad e holder fasongen og ···ikke blir knudrete. · :vi er de eneste fabrikanter i Tacoma, som deler direkte med publikum og som har vaar egen kardemaskine.

MARTIN CARLSON, lnsurance and Steamship Agency, 1216 So. K Street, Tacoma, Washington. DRS. QUEVLI, SR. and JR" Medical Arts Building, Tacoma, Wash.

Bucldey,King Company

NORTHERN FISH COMPANY, 15th and Dock Street, Tacoma, Wash.

==~ ~~~:~~---·· $2.50

F uneral Directqrs

.LIEN & SELVIG DRUG STORE, 11. and Tacoma Ave" Tacoma, Wn.

SPECIELT: Skriv eller telefoner for ut.enbrø forretning.

C. O. LYNN, Funeral Director, 717 Tacoma Ave., Tacoma, Wash. C. C. MELLINGER CO" Funeral Directors, 510 Tacoma Ave., Tacoma

Carlson,Maftress & Upholstering Co. .821 Cent.er Street

Sponsor Scandinavian Hour, K. V. I.

BUCKLEY-KING COMPANY, Funeral Directors, Tacoma Ave. and So. lst St" Tacoma, Wash.

Telefon: Main 5528

Broadway 2166

102 So. Tacoma Ave.

1-...,...,...,...,...,...,_...,__________________ø

BLUE MOUSE THEATER, 1133 Broadway, Tacoma, Wash. BRATRUD MORTGAGE & REALTY CORP" 954 Commerce Street, Tacoma, Washington.

Sponsor K.V.I. Scand. Hour

Sponm, Sc'"d!oav!an Hoo,, KVI.

P. VEBORG, Jeweler, 1147 Broadway, Tacoma, Wash.

THE SILYERDALE

NICKELSEN'S GROCERY & SCAND. DELICATESS. Street, Tacoma, Wash.

HANS JOHNSON'S FEDERATED STORE, Ladies' & Men's Furnishings, 1114-16 So. K St., Tacoma, Wash.

J)e maa huske paa at De har

.TO fordele naar De kjøper fisk hos oss De faar fisken ferskere og billigere

MONUMENT WORKS

THE SILVERDALE MONUMENT WORKS, Silverdale, Washington.

Silverdale, Washington

Hans Johnson's ørmn!!!!'!'l2'!'!W' F

F

~Wd

-Gf$tt\llMØE

FEDERATED STORES !JtimimB1D1i11tt muil/dJltrlisiilt -...~ llailtaf~lf!Slolfl1

1114-16 So. K Street

BINYON OPTICAL COMPANY, 920 Broadway, Tacoma, Wash. OPDAL POULTRY FARM & HATCHERY, Waterman, Washington.

Phone Silverda.le 8-X

SpoDSOr, Scanol. Honr, K.V.L

OOMPLIMENTS OF

JOHN OPDAL, Proprietor

Opdal 'Poultry Farm and Hatchery

GARDEN HATS CARLSON MATTRESS & UPHOLSTERY CO" 821 Center Street, for men or women. Many style's Tacoma, Washington.

Importerte varer Foreign and Domestic Granite fra Norge og Sverige selger vi nu for meget rimelige priser. · Benytt anledningen!

1210 So. K

!

CHAS. F. ERICKSON & SON, 714-16 Pacific Ave" Tacoma, Wash.

to chose from

"HIDIVE", (Picnic ground) Surprise Lake, C. W. Johnson, propr.

25-49c

ANDREW ANDERSON Manager. J. A: •. ANDERSON Salesman

Sigrid Riise

Shafts,

WOMEN'S SPORT OXFORDS $1.98

PIANIST Scandinavian Hour,

Pianounder\.isning

WATERMAN, WASH,

Etableret 1906 Specialiserer i White Leghorn kyllinger av L. C. Beall race, med foreldre-rekord paa hanens side fra 290 til 314 egg pr. aar. Priskurant paa begjæring.

llEN'S BROADCLOTH SHIRTS

KVI 1110 So. 8rd st. -

at

Main 5542.

White, Tan, Green, Blue Size 14 to 17 59c (Sponsor Scand. Hour, K. V. I.)

·,

Wnn~1 nrn

li Gi) I li I li

man the horn

il1 in ft' l I\ 111

l-Sp-or>-.so-r,-Sc-.ar>-.d!-!'!a-vi-a!'!_H_ol-1r.-K-,V-J,-

Har Flyttet Sitt Kontor og Trykkeri til

newspapers during greater part of his life. With all his ex.: LEVERTRAN perience he thiliks that the greatest event he has helped to put over, is the Scandinavian Hour. Is has tended, not only to ·solidify Agenter for the Scandinavian people, hut is 1 has given the Americans a hetter understancling of us. Mr. Bagger, as well as all the rest of the people responsible for the program, is proud of the fact that Tacoma was the first City in South America to broadcast a weekly mange som skriver nu og takker Scand.iriavian radio program, and for programmene, som vi mottar he wishes to thank the sponsors over KVI hver fredag aften. Det _ _ _ _ _ _,.......,...,....,,.......,,....,. ·~...,..._.....,..,_.....,.,_,...,...,..._...,...,_,........,. for the fine treatment they afford er et tiltak som fortjener baade (Sponsor, Scand. Hour, K. V. I.) ~""-'!"'....,........,..._,.......,.._...,.,.__...,.,_.......,.~ him, w]J.en he calls on them for respekt og aktelse. Saavidt jeg business connected with the pro- vet sao. liker alle mine naboer grams. aa lytte til Deres program, og har stor fornøielse av det. of our sponsors who Siste fredag var det meget inby us from the first t~ressant ·av baade sang og muprograrn is the Buckley King ~1kk. Jeg synes alle som l~ter Cbnipåny, Funeral · Directors, lo- mn, · burde sende Dere en hilsen cated 102 So; · Tacoma Ave. , og takk. ..·. Tfie Bucckley King Funeral Venligst, Carl Christoffersen. Church is knowll. as the most * * * beautiful of it's kil1d in· the Paararngerer Bend, Ore" 4. juni. cific Northwest.

DIPORTERS AVNORSK

1216 Su.

St.

NICKELSEN'S GROCERY 1210 So. K St. MAIN 8854. WE DELIVEB

SOCIETY OF PIERCE COUNTY, WASHi

Hr. Redaktør: Jeg har lenge tenkt aa skrive til Dem og takke for Deres pro-

grammer og den underholdning Dere gir oss. - Deres program har været utmerket for oss norske folk, og vi gleder oss til hver fredag kveld. Vi liker svert gjerne aa høre søstrene Olsen igjen. S!l.ayidt j~ hør~r saa liker alle her i Bend Deres programmer godt. - Jeg vil herved bringe en hjertelig takk til alle av som er med og underholder. .Ærbødigst, Aage Selv~n.

* * *

Astoria, Ore, 3. juni. ikke

Stor Utflukt S@NDAG DEN 17. JULI

11

e

·· tt1a1ve''

fil@

ved

SURPRISE LAKE C. W. JOHNSON, Eier

NEW PRICES Fish Balls, can....... " ..................-15c Hard Tack, 5 lbs. for ................ 50c Not cheap Hard Tack, but the best money can buy.

Don't think the chain stores seil you any cheaper. Try us for a month and see. Try our Imported Swedish Punch.

Beste plass for sommerutflukter i nerheten av Tacoma. Badehus, baater og kanoer tilleie. - Dans paviljong og fin. plass for alslags idrett og lek. Almindelige priser for icecream og leskedrikke. Kun 25c for parking.

PUBLIKUM VELKOMMEN!

iiiiiiiiiiiiii

SCANDINAVIAN MUTUAL

.l.ITTO

Sponsor Scand. Honr, K.V.I. Vi har nu billedet av "Our Gang" - det vil si de som vanligvis delta1· i programmene over den "slcandinaviske time" fullt ferdig • Det vil bli sendt til enhver som sl,affer os en ny abonnent. Andre kan erholde billedet ved aa innsende 25c.

Skriv til "WESTERN VIKING" 1125 Tacoma Avenne Tacoma., Wash.

Til

Norge For paalidelige oplysninger, bestilinger av billetter, utfyllelse av nødvendige papirer, etc., henvend Dem til

Martin Carlson 1216 S. K ST" Tacoma, Wash. Dampskibs- og forsikringsagentur

til Agent for

Hl·DIYE,. SURPRIS ELAKE ,___.._,__,__ Mange mennesker som klager over ulykker, har ikke erfaret den virkelige ulykke.

Den Norske Amerikalinje Sv.enske Amerika Linje Scandinavian·American Line

Pengeforsendelse til Norge besørges. - Fordelagtigste kurs.


ffide1

W E S T E R N .V I K I N G

Fredag den 17de Juni, 1932

hugget den fast kjølen og hengte mig fast i naar de verste styrtninger kom og vasket over oss og kvelvet. De andre to holdt En fortelling fra Nordland krampagtig enten i mig eller knifra Fembøringens glanstid. ven. En stor bølge nermet sig med et brak, den for over oss som en stor foss. Kniven slapp Skrevet for "Western Viking" sitt tak, og vi blev sopt ut i bølgerne alle tre forkomne uslinger. av Peder blev borte med det samme. MART1N E. HANSON Jeg husker at jeg skrek om hjelp Juneau, Alaska. ide_t jeg begynte aa synke. Da følte jeg nogen grep i mig og Jo· han skrek: fem og en halv time. - Jeg er Hold godt fast i mig-·, vi ganske sikker paa at vinden er fra ~ nordøst og da seiler vi rett ut har kvelvet her. Johan beholdt kniven i sin ene til havs. haand, da vi blev skyllet av, saa han hugg-et sig fast med den og IV. KAPITEL ~ drog sig selv op, og halte mig I?orlis og kameraternes død efter. - Vi var da begg·e meget Som du forstaar, fortsatte Berg forkomme t tt t E b 1 n og u ma e · n øi sin fortelling til lærer Stokke, ·ge av lignend.e størrelse vilde var det det eneste vi kunne gjø- gjøre det av med oss beg.ge. Vi re, aa seile og lense med uveiret begynte aa legge merke til at 1 "H i-. t" . . ldt saa .enge aa~e 11?· - sam-1 stormen. var i avtak, og til vaar men og stod paa rett kJøl. Braat- , glede stilnet den av litt efter tet var saa truende og glubsk, ·' litt. Vi opdaget ogsaa endel st]'er-

Fembo:ringen

Hulderdronningen paa Flatseteren Norsk humoristisk roman av O. Linbu (Eftertrykk forbydes) ........................................................................................

~

"""y~

(Forts.) ljeg sover om dem danser oppi: _ sengen jeg ligger i. 3) (Forts.) Ja ' men lensmannen var der - De kommer da vel ikke opi Gamle Berg fortsatte sin foridag, da fortalte han at Rasmus sengen'? telling: · R dgav det selv Ja asmus roe f - Jomen har det hendt sig. Synet av de fem mann paa .0 gsaa at han hadde kastet en Jeg har mange gitt den et klem den synkeferdige fembøring stod s t en i· h odet paa Lars· med benet saa den har faret mot for mig mange aar efter, og vaar to? - Var de . h er begge · Men veggen; men mener du ikke svi- tur kom en liten stund senere, det - J a, det Var nok 'k t d· 1'kk net har kommet i'gJ'en,· J'o saa- som du skal høre. "Haabet" var ·vi forstaar det sh a e e men bar den det. I da halvfull av sjø igjen, saa pum. . f eller _gik k f or aa vise sig rem Hu.f, J·eg blir næsten redd pen maatte holdes gaaende med . k d D t nok ~gJøre nogen s a e. e var for aa ligge her. kraft for aa prøve aa lense sjøf · n faa se or aa 1ure Sig 1 aa - Je".,. skal nok passe paa dig. en ut. Gutten Ole, fikk det da Ragnhild paa avstand. Det ser La den bare kom~e, saa griper travelt igjen som før. ret ut som om de er rent f orst yrh J'eg den og hi'ver den 1' veggen. · d e t en - P ed er, k om aa t a s k JØ begge to, saa lensmannen ar Du tar henne da vel i'k~'e t d" b d N'l J k 1 d "" s un - a . s. eg s a 1 gaa at det var umulig aa prøve aa ·sterkt i tanke, aa send e em paa med hennerne 1• t f' t t t • • h n mn i . use og . mne. noge ør. gaa bide-vind, eller aa seile halvL galehuset. Nu kommer ars 1 Jo, jeg har knekt mange av f tt t -aa bli sendt paa straff, og jeg dem paa ø erne ~me, Jeg. er va~ . bær vind. - Alt vi kunde gjøre . paa det viset. alt over, men Jeg har mgen tid i var aa følge med stormen hvis har lovet aa gi han Rasmus JUKJ'ære, la os heller faa fatt t'l k'ft 11 b t t rt ' H. l 'kk i aa s l e ' ær,. are . e ø en mulighet kunde være for aa 1 ling noen gange. Je per e paa en katt. Vi g-aar en tur t ·1 dt . h t tt ~ par s rømper gJ.øre . rrug .go . redde livet. Vi hørte intet kom·det, saa bhr an a · over til Flaten og faar en, de har H ld b d· tk k f h 1 - Men i Guds navn, hvad o' are go u. iJ ram i a - mandorop mere og heller intet f d mange der. sen. ropte han til ohan. nødrop, kun stormens hyl og gagn kan d et være or em aa _ Ja det kan vi·, men vi bad• ? D t f taar Nils grep bakom sig efter hus- braatt og brand. Vi var alene i gaa aa se paa mig · e ors de vel helst trengt et dusin, men . 'kk b k t Ragnhild døren uten aa vende sig om og Nordishavet i den verste kuling i .Jeg I e, emer e · de skal dra vekk naar de kjenJa, det er eftersom lens- ner lukten av katten, sies der. se efter døren. E~ter ~ammel manns minne. - Vi hadde kun mannen tror, en fiks ide, eller vane grep han aldng feil, :r:µen I"Haabet" under føtterne og den. Det er ellers noe annet jeg har f ant h aan dta k et· u t en aa se eft er. var tømret sammen k un av t ynne . mam. tenkt p· aa du. Han grep bak sig igjen, mens bord ' kun en munnfull for de. - Hvad er det da? J a, d et er a 111.kevel ikke ret re løs hans blikk var vendt utover det fraadende og glubske bølger. Men f f d k trygt aa l a e arer aa a · - Vi river ned hele fillehytten .1 t h d d k n ta sig til stormende og mørke hav, gri-1 der var vi ennda og kjempet for ngen ve e a og faar satt op et pent hus her rien imot sne og sjødrevet. Han livet. _ · Rva h'ld · med, sier agn i . til dig. N · d t h d rett i· Ja grep tredje gang, idet han utDu maa bare se og høre e1, e ar u · - Huset er bra nok som det saa er det for lensmannen jeg bryter: godt efter om vi kommer nær . b d t er til mig. Men jeg vil nok du Ka i hunden, finner J'eg ikland! ropte Nils til Johan fremme gaar hit me d d isse reve; e er skal gjøre det ·om du selv synes ke denna fille døra ikveld! Han i halsen. Kanskje vi vet ikke av nok instrukser for det vi blev t:>aa. · snudde sig rundt og da først gjor- nogen ting før vi blir kastet iUtv algt til. Paa eftermiddagen ser folk at Ragnhild og Gunnerius faar de han den opdagelse at der slett mot varte fjellet og knust. det nu travelt med aa lese en Ragnhild gaar bortefter veien intet hus var. Der var bare et Jeg kan ikke se lenger enn -stund. mot Flaten, og leder sin mann moras hulter til bulter. Ovnen jeg kan spytte, men jeg skal Hun Guri Sten~ laa nede i dørken, knuste kopper skal gjøre mitt beste, svarte Jo_ Ser du det. Her er grei op- ved haanden. bakken og hennes mann møter• skrift gutt. Det blir visst maal . . og kokeredskaper laa der, men han. 1 0 nelyst nu. D e h ar ·1 i r k e engang c e . Kpaa ve.1en. f jaale denne alt annet, saasom sengeklær var j - Kom her og styr, sa Nils til ors or en :z:aatt overbord. I ~12'. Jeg· fryser saa det er fælt. lov tl'l aa fare . med da11sestaak u.u~ d k l Ragnhild er. Gaar hun ikke her ~ . efter klokken t1 om lør ags ve -1 ft . d t Ka i Guds navn, hvor er Jeg gikk_ bak og tok styrvoll.en 1eier e er veien og en s ygge h d B " N'l b t b k og i s egyn e aa an e sme len. Det var . rett b ra, d a d e mannen sin i haanden, saa folk uset, u erg . samles og dommerer all natt op-1 d t G . d d k Bortsett fra all vaar elendig- I hender. Huff, jeg kan ikke staa ser evel, sa · · I dette stort 1enger. H an sk a 1v og paa haugen her. og bryter ne d met forbi.uri, a e var om- h et var Jeg nø dt ti·i aa 1e. h ø1t, -aaker og eng hk udyr naar de J h R h'ld . d ti det var litt komisk allikevel. han hakket tender. gaar fra og til. Ja, det er mea un . agn i er sm 1 - Har ikke du sanset det før - Du sa for en stund siden, at . De t ser med sm. Hadde en ba- nu, a t h uset var gaaen.? spurte du vi'Ide 1IJe · 1pe gutt en aa pumget her i. d.isse papirer. __ ~-mannen M,"_ 1 -~~~....:~~ ci~o . ut som vi har bent ut politimakt 'i '"' "'" "'''""vt "J"" "'5 ··~~, ytret jeg Nils. pe, sa jeg. Vi har bra med sjø mannen 1a . . ·over pakket ogsaa. - Nei, det har jeg da sande- i baaten enda, gaa ti·1 pumpen - Ja vi har nokk det. Men .~:n efierrmdd~g le~ges t~ang': lig ikke. og arbeid dig varm; pump til ,du ser vi faar ta det paa en pen vi ge paner or rem 1 en 1 Jeg fortalte ham da hele til· baaten er tom. samraad med Ola Flaten. Men maate først. dragelsen fra først til sist. Nils gikk da hen til pumpen og Ja, det er greit vi faar. paa hjemveien blev det megen Og hvad som ikke gikk begynte. munter tale og latter dem imeloverbord da huset blev knust, gik Saaledes holdt vi paa og slaass - Men Gunnerius, sier Ola om lem, hvortil den katt som Ragnen stund, tro om det ikke vil med dragsuget da vi seilte sjøen med bølgerne og Nordishavet i hild bar med sig, for en stor del lønne sig for dig aa faa dig en ut ved den sunkne fembøring; sin villeste dans, til jeg vil anta var aarsak til, ti den var redd -hest her paa Høiop. sluttet jeg. klokken var rundt to paa morGunnerius og murret vred naar Nu, som du skJ'ønner, lærer gens1'den, da blev der en ende paa nettop hvad Ragner Det han kom i nærheten. Gunnerius hild har snakket om. Men saa Stokke, det lille, som var tilbake vaar seilas, en fryktelig ende, sa mente paa at et slikt utyske blev ,er det det da, at jeg ikke kan det kvek uro aa ha i huset. Men i bakskotten laa nede i kjølen og gamle Berg. stort med aa stelle en hest. var aldeles gjennemvaatt, hvis Lærer Stokke flyttet sig av og - Ragnhild kan lære dig det; Ragnhild strøk og klappet kat- der var nogen klær igjen. Efter til og holdt sig krampagtig fast .hun k an s t e 11e h est er. I d e aar ten, som lot til tilfreds mm . opf a tt . . t et t i l . Ant on Berg f ort satte: . aa være . · mng var d er m npen. · · d h dd stelt hun med det, og g)emte sitt hode un- skifte for vaar høvedsmann, og Natten var kold, det var midt Jeg mghen t renbgd a e, e I der Ragnhilds. arm naar Gunnevaare es e e re enn noen an-1 . . heller ikke til noen av oss andre. i april. Vi frøs alle mann saa vi . . . '!len Jeg har hatt til det. Ja, hun rms nermet sig.. t G . Det var aa holde sig i skinnet og skalv og mest stakkars N ils. J eg 0 m 1rve 11en Jage ·kan kjøre ogsaa. Mange gange unnenus en hyret saa lenge vi kunde, og naar fryktet for at han vilde fryse i. t h I d . b d f flok skraalende og dansende ung- vi. i'kk liJ'el førenn vi. k om t'l . · e kl a rt e d et 1enger, d a f.kk 1 i land , h vis K ]ør e un nge ne i yg· en or ·. d l'kt dom fra lc>keplassen oope paa høienn er og s i . d t d ft rt kk r . vi gi oss Gud og skjebnen ivold. vi engang kom til land. Men Død og snyte er det sant? en og 10 em e_ e ry eig viHuff, jeg fryser felt, stam- skjebnen vilde det saa, at jeg Du vet da det, at Ola farer te, at holdt de s~ik spetakkel of- met Nils, jeg tror jeg kjem til aa alene kom til Jand og fikk tørre 'ikke med usannhet, kjære dig. tre, skulde de bh satt fast. fryse ihjel inat. Har jeg endda kleder paa, og det var ikke stort Da skal det bli hest brennSøndag formiddag kjørte Gun- hatt et tørt par strømper paa igjen- av mig heller da. Som jeg fort her i Høiop. Hest har jeg nerius og Ragnhild til kirken. mine føtter. Jeg faar hjelpe gut- har sagt før, saa var mørket og nok tenkt paa før ogsaa, men jeg Hun hadde faatt en av Olas he- ten aa pumpe, kanskje jeg blir snekavet saa tykt, at det var gruet for at jeg ikke greide aa ste, som hun relv kjørte. Sæl og varmere. Men du Berg, fortsatte vanskelig aa se farlige braat som stelle den paa folkvis, og noget byrd satt Gunnerius ved hennes han, jeg tror vinden har dreiet kom oss truende nær, og styre dyr som jeg ikke skikkelig kan side og følte sig rik som en om til nordøst, jeg synes sneen av vei fra dem før det var forbehandle, vil jeg ikke ha. Men konge. Det var nok mange menn er tørrere enn den var for en sent. Et av disse braat kom, og ·du har ikke fortalt at du har som den søndag morgen i sit stil- stund siden. Ta frem kompassen vi saa det for sent til aa komme rede paa hestestel, engelen min. le sinn misundte Gunnerius den og la oss se hvad den sier. av vei fra det. Det stod et seAa ja, det er nok meget forandring han var kommet til. Kompasset gikk paa sjøen kund som et grunnbraat, eller, ved henne som du ikke vet om Hjemkommet fra kirketuren ilag med huset, svarte jeg. Og som et fjell over oss. Jeg hørte 1 ennu. Hun er slik at hun ikke fikk de beS'øk av Malla, som kom du, Nils, hadde nær gaatt sam- Nils sa: "Aa Gud trøste oss." Vi ·viser sig frem for første fantor- for aa fortelle Ragnhild at vilde me vei. tok efter pusten med det samme det, sei du. hun ha potteblomster aa pynte Jasaa, sukket han, hvad skal det falt over oss og begr::i.vet oss Før Ola gaar den kveld er det op i stuen med, skul de hun faa vi da gjøre? Vi er da stett aldeles alle i skum og sjø. Vi var i løse bestemt at han skal finne en pas- alt hun vilde av dem, da det var i villrede og usikkerhet om hvor sjøen alle mann og kjempet for sende hest til Gunnerius. for fullt av dem i Nerop-vindu- vi er paa havet. livet hver for sig. Jeg fikk tak Da Gunnerius vaaknet neste erne. Det var Ragnhild glad for. - Ja, svarte jeg, det eneste vi i en aare, som kom drivende formorgen var det ved det, at Ragn_ Ja du faar pynte op dette kan gjøre er aa kjempe for livet bi. Johan og Peder fikk visst tak hild lint strøk over hans ansigt gamle skjærerede ser du. Det er saa lenge vi har det. i noget de ogsaa. Vi tre kom oss med sin haand. nu spot og skam at du ikke Du har rett, du har allike- til hvelvet. - Vi satte oss paa Tvert ser han op dhen~ e s straks tar til og faar stelt til et vel mere mot enn jeg bar. Jeg kjølen ved sid~n av hverandre og smilende ansigt. Paa et 11 e' skikkeligere hus til den gromme skal styre mens du finner frem red der en stund. Gutten Ole, bord fremfor sengen stod hans kjerringen du har faatt, Gun- klokken og ser hvad den er. hørte vi rope om hjelp et stykke morgenkaffe med bakelse til. nerius, sier Malla. Med meget strev fikk jeg frem fra oss, men vi var ute av stand - God morgen sovestokken! _ Ja, det har du storlig rett klokken. Jeg stirret lenge i mør- til aa yde ham noen hjelp. Ankea før jeg fant ut hvad den tagelig sank han snart i sin _vaa- God morgen, men skal jeg . ""[ 1, ""alla. ha traktering paa sengen og? Og saa er her saa fullt av var. Den var halv ni. Ite grav, ti vi hørte intet mere til Ja, naar du ligger hos mig rotter, at de kan æte en op, det Ja, sa Nils, hvis vi har hat ham. Vaar høvedsmann blev saa faar du faa det. merket jeg da jeg var her og den samme slags vind, som da visst borte med det samme, ti vi - Men er du saa tidlig oppe? ryddet op for dig. uveiret kom, skul de vi, for lenge hørte og saa intet mere til ham. Har du ikke sovet godt? _ Jeg skal rive hele redet ned siden været ved land noen plass. Ja, vi tre. satt paa .hvelvet og der Nei jeg laa og hørte paa jeg. Saa har vi da faatt en fol- Men hvis vi kom til land i dette klorte vi oss fast det beste vi rotterne dominerte saa jeg næ- kevill skarvekatt imens. uveir og mørke, da blev vi knust kunde. Bølgerne vasket over oss "Sten blev redd. Folkeville katte kan hun da og strødd rundt stene og i tar- hele tiden, saa .vi satt under Ja, det er blitt slemt med ikke ha rundt sig. ren. Det er best aa være i rum vand og tok efter pusten for hver dem siden katten blev borte. Jeg sjø saa lenge "Haabet" holder og styrtning. Jeg hadde slire med er saa vel vant til det fanteri at (Forts.) staar rett. Vi har seilet nu i en stor tollekniv; jeg tok den og :37)

I

:'1 y

I

linger, som red paa et kvelv mange mil fra land ute i Nordishavet. Kun ved et mirakel og en snar redning var det mulig for oss aa berge livet. Johan blev saa stille, der var ikke et ord aa faa av ham. Han blev kvitgul i ansiktet, og begynte aa frykte for at han ikke hadde leng;e igjen førenn hans strid var over. Johan er du syk? spurte jeg ham. Ja, jeg. føler ikke godt, og saa er jeg saa kald, kom dE)t fra ham i en brusten . stemme. Jeg frøs meget ogsaa, men j~g følte mig ikke syk enda. JiJhan, sa jeg til ham, vær ved godt mot, vi blir snart reddet. Prøv aa arbeide frem og til· bake med arme og føtter like13om jeg, kanskje <lu blir bedre. ' Han begynte aa røre paa sig, men det gikk ikke; han var allerede stivnet saa til at han var som en stok. - Jeg begynte aa speide rundt i horisonten for· om mulig aa opdage nogen ting. Intet var aa se, intet land aa opdage, intet skib eller seiler var i sikte, kun en og annen maake og havhest for svaiende over oss med hæse skrik. Det var alt liv som rørte sig rundt oss. (Forts.)

ner paa himlen, og litt efter ·li'tt brøt dagranden op i øst. Med dagens frembrudd og stormens avtagen f'kk · t kt h ' i vi e sva aap om redning. Det led tilsist saa langt frem at solen stakk si'tt bli'de aasyn frem et par minutter, for saa igjen aa f · b 1 k orsvmne ar s yerne. DR. S. P. JOHNSON Vaar mot som lysnet en smule Tannlæge ved dagen frembrudd, sank ganske lavt, da vi opdaget at intet 206-7-8 Pioneer Bldg. land var nogen plass i sikte. Vi 1. Ave. - James St., Seattle. var to stivfrosne og halvdøde su _ _ _ _ _ _ _...,,.......,.,....,_,..,..."....,_,..........,_ _ _ _ _ _ _ _1111111111!!! 11

ULRICH ZACHARIAS ULRICHSENS:

Breve og Budskap 160 sider

BOOODh

I

I

I

I

11 I

I

Pa.a grunn av mange flere bestillinger enn ventet, ser

Ulrichsen sig istand til aa selge sine "Breve og Budskap" for kun 50 cents (pins porto) istedetfor som tidligere avertert $1.00. - - - Boken er nu tilsalgs I

estern Viking's Ekspedsjon 1125 Ta.emna A.ve.

Ta.emna, Washington

"EN GOD LA.TEER FORLENGER LIVET" og dn er garantert mangen en god latter naa.r du beser "ULRICHSENS BREVE OG BUDSKAP''

PRINT ING E ARE fully equipped to do every kind of printing-Books, Newspapers, Periodicals" Pamphlets, Circulars, and Stationery.

W

All work done as you want it, when you want it, and at lowest possible cost • . . Our overhead is lower, and we split the difference with the customer. "Efficiency speils Ec-0nomy"

Pug et Sound Publishing Company 1216 South K Street

Phone l\fain 8320


V IK.ING

Fredag den 17de Juni, 1932

Da dette maa anses som en kjennsgjerning, er det av stor betydning, at den tobak, .som røkes, er befriet ·for visse urenheter, som finnes i enhver to- Oprettet 1855 bakssort. Fabrikanterne av. Lucky Strikes BERGEN OSLO - HAUGESUND søker ikke alene aa utvelge den Kapital kr. 25,500.000.oo ",,~~J fineste tobakk fra verdens størMottar penge til innskud og forrentning med f. t.: ste tobakksmarkeder, men de lar tillike denne tobakk gjennemgaa 3% p. a. paa almindelig sparevilkaa:r en særlig ristnings-proces (toastSV:!% p. a. paa 6 maaneders opsigelse•. ing), som ogsaa innbefatter bruken av ultra-violette straaler, og 20. mai, 1932. derved er de istand til aa fjerne Kontrabok tilstilles innskyteren eller opbevares om ønskes i enhver urenhet, der finnes selv i banken uten godtgjørelse. Dollars i ,!ilieck og sedler kjøpes og den beste tobakk. selges. - Alle bankforretninger utføres. Desuten er Lucky Strikes cigaretter innpakket i en særlig cel- ~111111111111111111111111111111111111111•••111111•111111111111~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! loidpakning, som beskytter ei- - - - - - garetten mot innvirkninger fra New ~ Used MUSIKK FRA NORGE temperaturen.-( Adv.) Cars ~ Cars OG AMERIKA Complcte Equipped Shop at Sange med Piano Barcarole (Kveldsang paa fjor· your service den) av Baard Heradstveit 40c Hymne· til !Sangen......... " .. 25c Arthur Espeland Motors Jeg lengter mot sol og sommer SOc 6th Ave. &. State. Main 6114 Norges utvandrede sønner., .. 25c Kan du glemme gamle Norge 20c Alle disse sange sendes tilsammen · for $1.00 Send til NORDMÆND RUDOLPll MØLLER I AMERIKA 6533 20. Ave. N. W., Seattle, Wn.

farve som din; men dersom jeg stikker i den, saa flyter der blod, og jeg føler smerte. Blodet har samme farve som ditt. Gud dannet mig, og jeg er et menneske. Jeg har aldrig begaatt en forbrytelse. Dersom jeg hadde, saa stod jeg ikke her for aa forsvare mig. Jeg vilde lide straffen uten aa klage." Fremdeles staaende med ansikte~ delvis vendt mot forsamlingen saa han forbi dommeren og ut gjennem vinduet, som om han Agent for Kuriko og Ole-Oid. stirret paa noget langt borte, og fortsatte: "Jeg synes aa staa paa en høi . Tilegnet Petra og Omund Birkrem skraaning ved en stor flod· med paa Sølvbryllupsdagen 4. juni min hustru og min lille pike ved min side. Jeg kan ikke komme Følgende proSadigt, skrevet av over floden, og bak mig hæver hr. S. Versland, blev oplest paa sig uoverstigelige klipper. - Jeg sølvbryllupsfesten for hr. og fru hører larmen av store vanne. Jeg Birkrem, Tacoma, den 4. juni. Vi skuer utover og ser en flom fikk ikke plass for det forrige uke komme. V annet stiger til vaare i forbindelse med referatet, og føtter og derpaa til vaare knær. gjengir det derfor idag: Min lille pike strekker henderne imot mig og sier: "Frels mig!" Det skjønneste. baand. paa jor- Jeg staar hvor ingen av min raSponsor, den· ifra første menneskets dage, ce nogensinne har staatt. Jeg Scandinavian Hour er ekteskapsbaand, naar mann og har intet tilfelle fra fortiden aa K.V.I. mø sig forener for livets dage; holde mig til. De høvdinger, som igjennem livet aa dele alt hvad var før mig, kjenner intet til de verden enn maa give, av sorg og forhold, som jeg er stedt i. Jeg glede, surt og søtt; det skjønne- hører bare min lille pike sier: BEREGNINGEN ste baand i livet. "F:rels mig!" Fortvilet skuer jeg hen imot klipperne bak mig og som en Lynn begraDet bliver nytt og nytt igjen, synes aa skimte en dunkel sti, i ja inntil graa haars alder, og of-. som muligens kan føre til redvelse er basert paa, har te naar mange aar er gaat, er- ning. Men ingen indianer har innflydelse indring om baandet gjenkalder; gaatt paa den sti. Den synes aa de minnes saa mangen strabas og være ufremkommelig. Jeg vaaden service som bydes. strid, og saa mange · gjensidige ger forsøket. Der er rigtignok forgleder, nu 25 aar er gaatt - det Jeg tar mitt barn ved haanden skjønneste baand i livet. skjell paa priserne, men · 1 og min hustru følger efter mig. Vaare hender og føtter sønderribenyttelsen av alle de For .lenge siden da Isak bant ves av de skarpe klipper, og vaar det. skJønne baand med Rebekka, sti merkes av vaart blod. Tilfordele og bekvemmelighan førte henne inn i Saras telt. sist ser jeg en kløft i klipperne. heter vi byder, følger han j Litt lenger . bakved ligg?r ~er kongen 1 grønne præner. Det hurtig nnmed enhver pris. Omund ' nende vann, Niobrara-floden flyter ned mellem de grønne bakker. C.0.l.YNN CO. Der ligger mine forfedres grave. \MORTUARY billed historie11 Der vil vi atter opslaa vaart ' 'Øistinctive Gfuneral Service telt og tenne vaare baal. Jeg ser 'Phonc:uain 7745 .717 TACOMA AVE. verdens og frihetens lys · like foran mig." Den gamle høvding blev atter 1 ~~~~~~~~~~~~~~ ikveld til sammen aa gratulere med et sølverbryllup vi ønsker dem mange gla'.. et bryllup av gull vi vil . . V:ersland.

t~~~,~~~:,;~~· :: l ;;;:~d:;;:~;;~:.

som Ønsker at fØlge begivenhcterne i Gamlelandet bØr abonnere paa

"UKENS NYTT" (Aftenposten's Landsutgave)

''DE NYE IDEER"

som utkommer i Oslo 3 gange

(To akter)

ukentlig og bringer alt nyt av interesse

OLAF BERILD

forfattet av

Koster forsendt til Amerika

Kr. 10 for

~

-

aar

Kr.· 20 for 1 aar Ukens Nytts Ekspedition Akersgaten Sl, Oslo, Norge ABONNER PAA "WESTERN VIKING"

Pris 25c pr. stykke -

BØkerne kan bestilles direkte fra forfatteren: OLAF BERILD 6256 Stricldand Avenue Los Angeles, Calif.

ECONOMY DRUG COMPANY 11. og K Streets Den bekjendte russiske olfo (mavemedicin) selges for 75c per pint. Norsk tran, 76c per quart Nads Olntment, garantert middel mot. Exz~ma og aklnn.sykdomme ~........................1111111111.............................1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

11

1 '' W e s t e r n V1· k 1· n g'' I t1• 1

HINZ FLORIST

Norge

.

,t

BLOMSTER for BEGRAVELSER So. K og 7de St. - Main 2655 - Etablert 1882 redrag, som la beslag paa hele rettens opmerksomhet i to dage. Under alle disse forliandlinger fyllte byens fi11este og beste borgere retssalen til tren!51>el. Da sakens avslutning nermet sig, olev spenningen meget stor. Idet sagførerne skildret de uretferdigheter, som· indianerne hadde været utsatt for, steg de til-

Nytt amatørskuespil

Brookdale on Mountain Highway Lumber, Hardware, Palnts etc. P.O. Address R. F. D. 3, Box 376A Tacoma, Wash .

1

dant uttrykk av følelse og smerte i sitt ansikt, at ingen som var nærværende ved denne høitidelige anledning, nogensinhe vil kunne glemme det, og sa:

Bergens Privatbank

...............,......

~

..__,.....,......,_,.~-~-

GEO. J. WEILER

i

Skrædder ( 1220 So. K St. - Main 56381

Nu naar innvandringen til Amerika saa aa. sl er stanset, gjelder det for det utvandrede Norge - mere enn ellers - aa holde forbindelsen med Gammellandet vedlike.

:pen beste bro me1lem det utvandrede Norge og Gammellandet er brevene. - Men drnest komntr bladene, som bærer bud over havet_ i alle aarets 52 nker. "Western Viking" er en slik budbærer. Send den hjem til slekt og venner. Bla.det koster kon $2.00 pr. aar til en hvilkensomhelst adresse i Norge.

YEl L0Also W CA 8~~

AMBULANCE, INVALID COACH Baggage Checked trom Home , to Destination SPECIAL RATES ANYWHERE

For your Convenience Phone

MAIN 1122 (Fyll ut nedenstaaende kupong)

"WESTERN VIKING," 1125 Taeoma Ave" Tacoma, Wash. Behag aa sende, "Western Viking" for et aar til nedenstaaende adresse.

Kontingenten $2.00 vedlegggs"

Navn:

JEWELER. EXPERT WATCH WORK 1016 So. 11th St" near 11. &. K

Adresse: --·····················-····························----······~

'

er beredt tll at staa til tje- I neste saavel nat som dag r I

Innsendt av:

I Main 680 I

Home

"INHALERES" RØKEN? cigaret~røker ·

han tror det

NOTICE Gi briller som gave. - - V1 fjilrer bare de mest moderne av. øl ste mote, vakre, men ' ikke kostbare.

Caswell Optical Co. 758 St. Helen& Ave.

Puget Sound Publishing Company 1216 South K Street (

c

Phone Main 8320

Western viking v 42 no 25 jun 17, 1932  
Western viking v 42 no 25 jun 17, 1932