Page 1


WESTERN VIKING

Fredag den 22de April, 1932

I"

stronomi Av. S. Garbo1·g.

Ordet ritt

SiJe 3

Bibelen? SVAR TIL S. GARBORG - P. G. Z. -

Bergens Privatbank

(Forts. fra forr. nr.) 5. prov: "Han henger jorden Bibelen behøver visst ikke noe paa intet." JoJ;t 26,7. Dette syner forsvar av oss. Tvertimot.· Behohr. K. G. Z. at "jorden svever fritt (Under denne øpalte indtas kortere inserater fra vore læsere: i rummet." Den Helligaand had- vet er vaart: Aa bli bedre kjendt tndlæg i dlskussioner m. v. Det sta.ar enhver frit at benytte apal· de vel sama meininga, at det aa med denne merkelige fremstilling terum.m.et i en rt:melig utstrækning. Pnskelig er det dog, a.t ind· av den G d d · b · senderne fatter 111g i korbet. Manuskripter som ønskes indtat un· hengJa er det sama som aa svæu s gra vise aapen armg der denne spalte bedes vanligst sendes saa tidlig at de er redak· va fritt i rummet. Men den mo- til menneskeslegten, der i tidens tionen ibænde senest mandag aften.-RED.) derne vitskapin segjer ikkje at fylde kulminerte i HAM, der selv in H H H H H H H +H H 99 ++ jordi heng, men at ho fer runnt er en aapenbaring av Gud! Den beste maate aa behandle soli med sto~, snøgle.ik. . Menneskets hjelpeløshet, overSMAAP LUK K slike folk er aa beskjemme dem . 6te prov: Den (Jorden) dreier: ladt til sig selv fremstilles ikke i Av OLAF BERlLD ved aa gjengjelde ondt med godt sig som lcret (jorden) til seglet· skriften saa m~get paa grunn av aa rose dem op i skyerne. (solen). (Job 38,14 ), d. v. s. naar ae"s absolute avhænmghet av d t t • • +++• t • 6• • l l l + Tenk om alle forsøkte aa und- seglet trykkes derpaa." Dette sy. ". e s 13de april 1932. skylde og tale 'vel om sin neste ner hr. K. G. Z. at "jorden beve- oprmdelse (skap~ren), da dette er Sammen med to kamerater, den . ' ger sig omkring solen." 1 bibelin ~aa selvforstaaehgt for enhver som ene me d d en fineste akademiske vitende, at alle har sine personli- hans stend det (vel utan parante- mnrømmer en f øra t e aarsa k , men utdannelse, og den annen en sjel- ge svakheter og mangler, hvilken ser): "Den dreier sig som leret til nermest i forbindelse med det fakden god mekaniker; men begge -i verden vilde det da ikke bli! seglet." I den engelske hans og t um, at mennesket av sig selv ikde arbeidsløses rekker, var jeg min stend: "It turned as clay to ke makter aa leve et helt og fullt idag paa makrelfiske. Og som fithe seal." I den danske min stend: menneskeliv i frihet og sannhet sken bet, kunne man neppe tro, "Saa denr;e forvandler sig som le- fordi det er bunnet i synd. Denn~ der var noen "depressJ'on" iall, · . 1 ret, hvori seglet trykkes." Her forunderlige dype syndserkjennel-1 I dei tvo siste nr. av "W. V " 11ev me soleia tri ulike umsettjin' .. . . fall glemte vi den. - Stillehavet hev eg lese eit stykke, "Litt ~ ger av dette verset. Og kann hen- se danner en :ioverst1gebg skillepasset navnet - en stille fredens sproget,'' skreve av ovanfor nemn- ~,a original-teksten er ulik i fleire vegg me1~7m :31b,:len ~g de andre ,aand syntes aa sveve over van- de person. Stykket er missvisan- utgaavor. Kven kann so segja saakalte helhge. skrifter. . nene. Den store, gamle seilskute, de paa so mange maatar at eg kva det var den heilage Andin .Guds aapenbanng er gradvis og som i mange, mange aar har pløiet s~ulde ha havt hug til aa skrive openberra um dette i Jobsboki? - Bibelen, der er vokset ut av det verdenshavene i stille og storm ett svar; men til det hev eg d 1 Den engelske min segjer i vers 13 jødiske folks religiøse bevissthet ligger for siste ankring og vug~ v~rTe ikkje .tid net~ no. Men e. "That it might take hold of th~ inneholder en beretning om denne ger sig paa gamle minner og gir vil nemna eit par ting: Hr. Kval- ends of the earth, that the wicked aapenbaring: Mennesket kan av adspredelse til tusinner med fangst- sten hey prøvt seg med same might be shaken out of it." Ordet sig selv ikke kjenne sin oprinnelf ?r, so s t Yk ".ou t" ( u t) er k_Je · som ongina · · 1-or- se. Det bærer de førkristeliae urinstinkt i blodet. Folk fra de stykket k t · i andre · . blad . forskjellige hjem og hJ'emløse, fat- "~· er tkkJe or~~malt i "W. V.'' T elet er umsett i danske, men det skrifter (utenom det gamle test":i.ash. Posten for 14. februar kann vera likso rett. Det hev kje · tige og rike av begge kjøn, finner 1930, var same stykket trykt , m:_ n o k o av l.de1n . a t ord'r er ei. k u1a mente) noksom vidnesbyrd om. • . man her, og de er som ge- i same bladet fekk hr. Kvalsten 2 (globe). Visste den heilage Anden. 0 g den moderne naturvidenskaps

i

Oprettet 1855 -

BERGEN

OSLO -

HAUGESUND

Mottar penge til innskud og forrentning med f. t.:

8Yz% p. a. pas almindelige sparevilkaa:r 4% p. a.. paa 6 nmaneders opsigelse Bergen, 19. oktober, 1931.

i

Kontrabok tilstilles innskyteren eller opbevares om ønskes i banken uten godtgjørelse. Dollars i check og sedier kjøpes og selges.

Sponsor, Scandinavian Hour over KVI.

LITT OM SPROGET

NAAR DE BESØKER TACOMA TA. INN PAA

Vasa Hotel

0

I

TACOMAS SKANDINAVISKE HOTEL (Midt imot Bus-stasjonen)

I

PHONE: MAIN 9832

1830Yz PACIFIC AVE.

"NAAR LØRDAGS KVELDEN KOMMER

-"

mytlige folk, -som føler en viss svar, ~et eine skrive av hr. Olav at jordi fer runnt soli, so kunde [forsøk paa aa finne den endelige fellesinteresse. Der er dog und- Gunheim, og det andre av PeteL han openberra det slik at folk med! aarsak danner en noksaa god tagelser; der kjempes f. eks. un- Sannes. Eg hev begge desse styk- naturlegt vit og maateleg skuling kommentar. dertiden om de beste plasse, som· ~e framfyre meg naar eg skriv kunde skyna det. No er det berre Da har Guds hver LØRDAG AFTEN fra kl. 9 til 12 ved paa landjorden. Men jeg har ofte es~~ ord," og dersom eg trudde slike guds menn som hr. K. G. z. . aand, fra tid til lagt ·merke til, at rna 'oriteten s - at. W. V. hadde havt rom fr. og andre "lægmenn" som kan faa annen paavi~ket mennesker, ~er, J Y dei, burde eg vel helst ha bed" "seo-let" til aa vera soli og "dreia" . først mundthgt og senere skriftnes aa og um · av desse stykk, L og "'"forvandla" og "turned" ' · · . ha en · felles .forstaaelse . . P 1ass f or e1t aa ha I1·igt , I1ar f remsat rebgiøse sannfornø1else ved aa gJøre shke folk Vil berre citere eit par' pa · · · heter der er bl1't bevarte f or ef. . ragra- et og sama me1nmga. , (7 mil øst fra Olympia) tilværelsen sur. Ostracize kaller ~ar. Som svar til hr. Kvalsten sin terslekten. "Hvor meget end 7· prov: "Og tingene (skapnin- menneskene vokser, de vokser dog SKANDINAVISK OG AMERIKANSK MUSIK AV man det paa engelsk, og det kan ang_st for aandelig innesperring" ofte være mere effektivt enn den s~re1v hr. Gunheim m. a.: "Hr. gen) træde frem (naar morgenrø- ikke fra religionen," som det heter "PINKY AND PIRATES" skrevne lov. Kvalsten kan være rolig. Flertal- den bryder frem, vers 12) som et Slike fisketure er en sann vel- let av de som sokner til den nor- klædebon_" A. V. "and they stand i Arne Garborgs "Trætte Mænd" sk.e maalf. ylkni'ngen hører efter (forth) as a garme.nt." ~Job,,38, (side 144.) At der har været lysHerr ,.,5 Lunch serveres Damer Fritt signelse især for de arbeidsløse, mm menmg til de mest aandeli'g 14.) Den danske mm segJer: Og strei'f 11er og der utenom den er 1 c men her skal ogsaa være et l' å b ..................._,..,......."'""""'""""".....,.,.......,........,................_.......,...,....,.,...,."""",........,......,,..,.,""",,.."""'"'"'......~ vaakne i hele landet. Som vi alle tingene fremstille sig som i deres egent ige pen aringscirkel i skrifmen det koster penger. Det er b urd e vite saa skal ethvert barn kl æ d?b on. " I A . V ·,, (Am,,erican · t en, VI·1 VI· s let ikke benekte. Men dog en av de billigste fornøielser eft er nors k lov lære aa lese beg- Vers10n, er d e" t ve 1) . the~. . tvers at d enne gJennem · aarhundreder man har, og de penger det koster, ge spraak. Ogsaa riksmaalet _ 14) maa vera the vv1cked I vers bærer tydelige merker av en ustansparer man paa doktorregninger. "spraaket med de mange bøker:' 13. Der er in~je um "tingene", selig fremad~kridende plan, det er (Fisken har man ikke lov aa selge Detd ali~ ~yrke sitt eget er ikke som ;:-.k G.. z. I ~.ara;:.Ttehs tol(kthar ogsaa klart nok. Der er ikke noen Every dollar planted in life insurance grows uten man betaler en viss sum for aan e g mnesperring ey e Ia b so1u t nød vendi g h e t f or aa anta . ' men det er som · k d s daprungene. · d t' k u Itur. Fordi om jeg er grepet av w1c e , e1 ugu e 1ege, tillatelse.) mgene, . . . into a crop of content. Sigrid Undset t 1 d'k . skapningen) stand (forth) d.S a, at nedsknverne av det Jødiske Her vilde være en god anledning · s s ors agne i tnmg ' f lk li · f · for kommunen aa gjøre en vel- og beundrer mangt av det s garment, som eit klædebon, som i : o s re g1øse er ar:mger maa ha Start with one of our 'Specials' in the Spring~ Hamsun har skrevet saa kan J?m deres klædebon," - · med alt dette 1 været forut for sin tid i all slags time of life. Secure this insurance when you .... "-"'-, _ gjerning, uten at det vilde koste vel derfor ha utbvt • .t~ av G"_rhoi_·.~~ skal de_~ heilage A_ndin __ ha te_n_ k__t 1, videnskapel_ig lærdom.. Det beror are yonng and rates a:re low. T~!!rea.Se-the en cent. Den kunne anskaffe sli~ tanketunge ·~- aa gre1da ut at soh er "energikll•'J paa en IDIStorsta:aelse verker eller -Olav av aapenamount as your illcome increases. ke gamle skuter, la alle, som vil- Duuns dype sjæleskildringer. Nei de," og fær plantar og dyr til aa. baringens natur og hensigt. Det de, faa adgang aa fiske uten beta· hr.. K~alsten, man blir ikke aan~ sta?da fram "som et klædebon," I er ikke i minste maate merkeligt Then as life ripens, yqur Special wil1 provide !ing, kjøpe fisken for en rimelig dehg mnesperret fordi om man i sknv han. om der skulle finnes feilagtige old age income commencing at age 60 or 65_ pris og selge den med nokk ge- folkeskolen har nynorsken til ho8. prov: "En glans. som solens anskuelser om dette og hint. Men For financial independence then-join Lutheran vinst aa betale sine omkostninger. vedmaal .. Tvertom.'' lys brJ'.ter frem, straaler er ved det er paa den annen side ogsaa Brotherhood now. Men dette vilde de store fiskekomBerre em paragraf fraa hr. San- hans side, og der er hans magt 1 - t _ k l'gt t d · k r 1 1 panier ikke taale. nes sitt stykke: , skjult." (Hab. 3,4.) Med dette vil-i ~ølS mer e . ' • a er vir e . g Write Dept. Z * * " " Ide Andin "for tusinder aar siden" fmnes dybder I disse gamle sknfInnsenderen (Kvalsten) fore- læra oss det sama som "den mo- ter, der ikke kan forklares ut av Der er market for alle norske trekker _riksmaalet fordi det gir derne naturvidenskap nu erkjen- de primitive samtidsforholde. fiskeprodukter i Sovjet. Hvorfor ~f: fti~lttige og ubei:udlede ~nled- ner," skynar hr. K. G. z. at sol"All god gave kommer ovenfra," (Legal Reserve Life Insurance) FOR MEN ikke bytte fisk for Sovjets hvete . g ved selvstudium aa tilegne stni.alerne er "aarsak til al kraft- sier Jakob (1,17). Ogsaa kunstneHERMAN L. EKERN, President WOMEN AND og rug istedetfor spansk vin? Den sig :unn~kaper og sette sig inn i utfoldelse paa vaar klode." I vers rens inspirasjoner er en Guds ga608 Second Ave. So. CHILDREN norske fisker behøver ikke aa ka- ~er ens-litteraturen. Men saa er 5 (den danske min) stend: "Foran ve. Jeg vil derfor gjenta at jeg Minneapolis Mlnnesota ste fisken i sjøen igjen, som han dan ukonsekvent nok til aa. si; at ham gaar Pesten, og efter ham ud- tror vi bør takke Gud baade for har gjort i senere tid. e samme selvlærde menn l tmg- o-aar dræbende Sop " I llte vers A G b f H 'k lb salen, i skolestuen og ved konge1is ;tend: "Sol og maa~1e træde tilbarne ar org og or enn raadsbord o-ir riksmaalet et spark . d B . f L t d' sen, enten de saa var "umvend" . ". , ge 1 eres o 1ig or yse av me . . Der er likesaa megen kapital og skJcller d:t ut og gir det øke- Pile, som fare frem for glandsen eller ei. Det faar bh en sak melULRICH ZACHARIAS ULRICHSENS: naturlige resourcer i verden idag nav.n.. Hvis utdannelse og aands- af dit Spyds Lyn." Vers 3 segjer: lem dem og Vaarherre. De har som noen gang før. Derfor er utviklmg skaper forakt for riks- "Gud kommer og af hans Herlig- iallfall hjulpet oss til aa lære aa dette sammenbrudd vi nu er vid- maa~et, burde en s_aadan tilhenger hed fyltles Jorden." So pratar hr. tenke mer selvstendigt og ogsaa ne til, et bevis paa, at den private av ~ksn:~aalet. som mnsenderen væ- K. G. z. um at vitskapin erkjen- mangen gang drevet oss til igjen kapitalisme ikke duer lenger. Der- r: en si~te til 8:a anbefale fattige ner solstraalene som aarsak til alt aa prøve paa gjennem Guds aa160 sider .50 cents for burde staten nu gripe inn og o"1 u~;nndlede bl aa søke utdan- plante og dyreliv, som um han penbaring aa finne frem til en . . (vi.tskapin) sk;tld: ha fengje den dypere erkjennelse av det som gjennem formuesskatt konfiskere ne se-_. Dette er berre e1t par smakebi- kunna fraa b~bel.m ! _ So fer ~.t_j virkelig har livsverdi og som er kapitalen og selv gradvis sette tar paa kva slags svar hr. Kval- høyra at me ikkJe kJenner sknf- d et b ærend e, naar a lt anne t b ns · t er. maskinerne igang med redusert Sten fekk f or t vo aar s1·d an d aa t ene.·1 H · arbeidsuke og bestemte lønninger hans stykke var trykt her ute paa 9dc prov: "Og der blev aften og r. Samuel Garborgs artikler er, uten profitt undtagen nokk til ved- vestkysten. Endaa svara han fekk der blev morgen første dag." 1 med undtagelse av hans Gudsbelikeholdelse og forbedringer. Alle reiv stykke hans heilt sund, saag Mos. 1,4). Dette "forutsætter" at spottelser, interessante for saavidt patenter bmde ogsaa være statens eg ikkje noko forsvar for Kval- jorden roterer om sin akse", mei- som de er resultatet av hans egne til hele samfundets nytte. - Aa sten i nemnde blad. Tykte han nar hr. Z. Um jordi var flat og anskuelser innvundne ved forsøk gjøre dette paa en dag er det in- slaget var tapt? Ventele vonar soli roterad um jordi, daa vilde det paa aa gjennemtenke fremstillingen, som venter; men der gjøres han at han denne gong skal ha verta (fyrst) morgon og (sidan) gen. En levende kristentro kan ingenting. Det blir dog til sy- betre lukke med stykket sitt. Og kveld alle dagar. Korleis er det man ikke ressonere sig til, det har um so er, vil det vel ikkje vara so med 'forutsættningen' Dykkar? hr. Sand utvilsomt ret i. vende og sist den eneste maate aa tvo aar før han neste gong sender I lOde prov: "Saalenge jorden er "Den kristne bibelin (det nye løse flokerne. Blodig revolusjon stykket sitt til eit anna norsk til skal sæd og høst og frost og •hede og sommer og vinter og dag testamente?_> er paa lag 1700 aar kan med letthet forhindres, hvis blad. _ I slutten av stykket sitt spør. og nat ikke avTa."de." 1 Mos. 8, 22. gammal," sier hr. Garborg .. Kva de styrende vaakner opp til forstaaelse av det fundamentale I hr. Kvalsten: Hvad er nasjonalt? Dette syner hr. z. at den Hellig-, grunn han har for den trm, det økonomien og forkaster privilegi- Dette prøvar han so aa svara i aand meinte at "dens akse helder Igjev han ingi greida paa. Nu kan 1 ets filosofi. Hvis staten slik vilde paa sjølv ved aa setja upp mange \ mot omløpsplanen, hvilket betin- det gjerne være at nedskriveren sflursmaal; men han seier ~ngenger a~rsti~erne. Storlutin av f~l. k hist og her ufrivilligt har lagt litt konfiskere de 65 procent av de tmg um kva som er nasJonalt. no veit kJe kva det er som gJev·I mer inn i Bibelens ord enn han Forenede Staters riktlomme, som Eg yaagar difor de.nne defii:isjon: I høve til ~arstid~ne, ~en d7i kunde Ikan ha full ret til, da meget beror nu eies av ca. 2 procent av beNasjonalt er det e1t folk kJenner godt segJa det som stend i 1 Mos. Ipaa den endeliue tekstform og paa folkningen til skade for selv og ~om sitt eige naar folket ser seg I8,22. De~ er ?erre røynsl~. . Sjølv oversettelsen 0~ da der herom kan andre, saa kunne man dermed i samanlikning med og i motset-1 hr. z. gJev kJe full utgre1ding. -, d lt . """ d t · · · IAk · 1 t t 1 1 t være e e memnger. J.v.1.en e sette alle i virksomhet. Store inn· mng bl andre nasJonalitetar. sm maa u a mo um apsp ane . " " tektsskatter er ikke konfiskason, Det er ikkje lenge sidan det var 231/z gr8:der attaat dei andre aar- tror J~gbd.e fl:ste adv Vf. le: Pa.a grunn av mange flere bestillinger enn ventet, ser da man kun forhøier profitten i eit ordskifte um nynorsk og bok- 1 salrnrne. ' sere vil. . i emg :ne mig i, ør v1 i Ulrichsen sig istand til aa selge sine "Breve og Budsamme forhold; men ved formues- maal her i bladet. Det. vart stogga I llte prov: "Den lSoh) glæder er ferdig: at Bibelen selv bærer 11 skatt kan og bør man ta alt en av bladstyret. Desse orda er ik- sig som en helt til at løbe sin ba- vidnesbyrd om Guddommelig inspiskap" for kun 50 cents (plus porto) istedetfor som har undtagen en viss sum, nok til kje skrivne for aa faa istand eit ne." (Ps. 19,6.) Dette syner hr. Z. rasjon. tidligere avertert $1.00. - - - Boken er nu tilsalgs i nytt ordskift~; men ~ida~ bl~d-J at bibelin tykkjest "~?r1;1;tsætte at I I neste nummer skal vi søke aa rimelig velvære. styret hev gitt rom til eit slikt I solen selv .bev~ger sig._ Han er gjøre videre rede for de enkelte Naar folk liker aa tale ondt missvisande og einsidigt stykke daa klok nQ~ til aa segJa at "her punkter. Hvis artikkelen blir for som det av Kvalsten, hadde detJ tænkes vistr:ok først og fre~st lano- kunne vi jo risikere aa komom andre, især uten grunn, saa er vel ikkje vore meir enn rett um paa den tilsynelatende daghge 1125 Taooma Ave. Taco:ma, Washington "' f t · t ·d 11 det et sikkert bevis paa, at ved· "den andre sida" ogso hadde faatt t•unde, men stedet synes dog me p~a ørs e e er sis e si e og "EN GOD LATTER FORLENGER LIVET" kommende derved forsøker aa rom til aa uttrykkje seg. Vonar ogsaa aa hentyde til solens virke- da ville_ hr. ~· C:arborg kanske skjule sine egne svakheter - at einkvann annan vil aj hr. Kvalsten lige bane." Det som syner han komme i harmsk 1gen. Men før og du er garantert mangen en god Jatter naar du lroser man vil heve sig paa andres be- eit svar som er fort~nt. Men dette det er Ps. 19,7: "Fra Himmelens i vi slutter denne gang, la det være ''ULRICHSENS BREVE OG BUDSKA}l" kostning. Det beviser underle- blir alt fraa mi sida, iallfall fyre- ende er dens udgang, og dens om- i sagt, at enten det lykkes aa fastbils. ØYSTEIN fForts. side 6) . (Forts. side 6) genhet og sjalusi.

Dans

Patterson Lake

1

l

ms

SPRING PLANTING

LUTHERAN BROTHERHOOD

Breve og Budskap

1

!

1

"!"-.

estern Viking's Ekspedsjon


WESTERN .V IK ING

'.Fred:ag · de11 22de April, ·1ss2

Side

BRYTESTEVNE I TRANGVIK

mot ham, langt mer enn før, men . I hun ser det slik at han ikke bryr sig rett meget om hennes venlighet, som selvfølgelig ergrer henne. Hun har dog nu satt sig for aa gjøre alt saa bra hun kan av (Forts. fra side 4) .det som den strenge skriver saa ved hjelp av etpar av atleterne, HOVEDKONTOll - OSLO "styggelig prekte." Norsk humoristisk roman av 0. Linbu F'tlialer: ARENDAL, LILLE-SAND, RISØR. Rasmus har om formiddagen mens Skvaldcrup i kraft av sin autoritet beordret alle uvedkommenDen 'ltaar til Deres tjeneste for en omdrevet og stelt med sin gamle børse. Hun Kari har taus sett de paa rimelig avstand. Byens hyggelig og hurtig eksped.ition av Depaa hans arbeide en stund, men "sterke" tok opstilling bak tønæs ba.nkfottetoingu med gamlelaad.et. ti! liøieste rente. spør endelig: den og saasnart nabobyens 12Pu.a. 6 masneders opsigelse godtgjøres for tiden 4 % Skal du paa jakt? Det er da ·manns-trup og endel almindelige Paa. sparevilkaar godtgjøres for tiden SY2 % - Du sanset dig saa du vet du vel ingen tid aa drive med slikt i mennesker, som var fulgt med, 29) gjorde det? "Tiltalte Rasmus Flatsvccn fri1<onti:a6ofim vil efter Dciea esec _..bl dUta« Dem . . . . nu om dagen? var kommet godt og vel fraborde, bevaret omkostningsfrit hOI CL Ja, det minnes jeg vel. kjennes. Til aa ha tilsyn med - Aa nei, men eg vil gaa op begynd~~ o~dføreren sin tale unGikk rusen av dig i en slik mon~ orden seMu~ eller 6ø~ed. m _..,. t1. 111t11 i!ir hans livsferd utvelges aY sorenpaa aasen og faa fatt paa et par der hø1tidehg stilhet. Ordføreindskud ellet for "ide.refomadebe dl Ill* ag ....-. skriver og lensmann tre ham nær- fart da? av sauerne aa bli av med. Det ren begynte sin tale med aa skildjeg var like forstyrret S f d h Doi: fonbsaøbe!ing bi.etsac .med .lrjllPp..., ~ -~ il IF boende menn, som skal advare og da- jegNei, vaaknet. blir smaatt med skillinger nu da re amson or em, an som var Von Trut Depu:tmem: mouu til o~ ca ~ 6 11119 retlede ham mest mulig fra de alt dette fanteri har heftet 'mig ' saa sterk, at han tok en løve i Tierdipapiret og varetar fotøvrig Deta ~. _:_, Men hvorfra hadde du faatt saa bort. kjeverne og fl~nget den, og som ting han i uvidenhet kan bli henDoi: ai:øeaøbe!mg .i:ep:aemcrer ~ møiøpr i aoalr.t dawillln1• det brennevinet du drakk? fallen til.'' Av med et par av sauerne? med en aseninnes kjeveben drepte - Aa det var noe fanteri J eg 1000 f'li t N "Id h · Skriv til os efter ozrme.te - Saken optas til dom. selv stelte til. Nei, det er der da ingen mening i s re. u vi e an ikke opgavu og oplp~ ·· · Rasmus Flatsveen · De har i nu. Du vet da vel at der i"kke nettop anbefale de herrer brytere Driver du brennevinsbrenning optraaot som en meg1::L rnv-t>:itaa- ogsaa? er stort aa faa for dem nu. Finn aa forsøke sig paa noe lignende, ende person; det ser ut som at D~ _ . Neida, slet ikke. Det var ikke paa noe slikt tøis nu. men han vilde hermed ha sagt, .er kommet langt paa syndens vei. noe jeg lavet til vask for koe Jo, eg vil gaa i kveilingen. at den fysiske kraft var nedlagt i Nu b~ror det paa om D~ fra idag skyll. Jeg hadde faatt saa von:~ Ja, saa gaar jeg med dig. hver mannskrop for aa utnyttes, av vil forsøke aa ta bl I?aa en hodet og tenkte at jeg vild _ - Nei, det kan du ikke. og det var en real maate aa utb~dre vandring. Hvis De ikke ve 0 det linnement hjal;, Hvorfor kan jeg ikke. nytte den paa, mente han, i reglegJør det er fengslet og strafanstal- jeg drakk op altsammen _ tosken - Bjørnen kunne ta dig ser menterte sportsprestasjoner, som Sponsor Scandinavian Hour, K. V. I. tens døre aapne for Dem. jeg var. Men da sanset jeg ikke du. Du vet da det at det er bjørn If. eks. brytning. Saa vilde han Og De, Flat:sveens hustru, som et plukk før langt utpaa neste nu paa aasen. ønske nabobyens kjemper velkomnu staar her 1 retsstuen, De har dag. Ja, da faar du selv være rr:en til Trangvik og uttalte som ogsaa fra idag av aa rettlede DeSi'tt hjemme ogsaa. Du faar ikke lov sitt haap, at kampene maatte bli ned inntil videre. d Tes ektefelle med en· mE\re hengiaa tulle bort non sau nu. Men av en saa an art, at de blev en Ragnhild blir kallt frem. velb h l' · og en h"1ven kjærlighet enn det later til kan hende du vil jeg skal gaa ned e age igh et f or øie De hittil har gjort. Husk altid - Nu, frk. Tørbakken, har vi til han Ola. Ist:._risk begi~e~et f~r 1:rangvik. paa, at De som hustru har med- hørt Lars Nerop fortelle at han Ola har da vel dyrede ikke ialen høsLeL veldig bifall. Iser ansvar i Deres manns timelige og hadde drukket sig sanseløs da han noe med sauen vaar. ropte de hurra og klappet som inevige vel. Vis ham kjærlighet, ~om op til sæteren og. brøt sig Jo, han er nok den som ::ikal genting hadde hørt. saa vil fred og lykke bli din lønn. mn. Forstod De ham shk at han styre i alt herefter. Du hørte da Efterat man hadde klemt hverGjør dere dette da vil han nok av- var beruset? vel at han og Gunnerius skulde se andre i haanden saa knokerne 102 So. Ta.emna Ave. Broadway 2166 lade fra den vei som hittil ser ut Nei, det opdaget jeg ikke. - til med fanteskapet dit. Vil du hvitnet paa vanlig brytermaner, for aa ha været ham kjærere enn Tør trygt si at han var likesaa ikke høre efter mig, saa skal jeg stillet det lokale m~si~ko:ps, som ..__ _ _ _ _ _ _ _..,.....,..,.....,..,.......,.,._11111111111111..,.,_....,.....,.....,...........................,J 4 1 hjemmet. Din mann, Kari Flat- ædru da som han nu er. Lenge nok la dem vite hvad du pønser bestod av mann sig spissen for =-i{iili-~iiiiiii-~iieniiPiii~~-NR~~-niiiiiia~M!ØliiNa~PiNia ;aveen, trenger en kvinne, som vi- 'stod han utenfor vinduet og talte paa. toget, hvorefter det bar avsted til ~ Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. ;Ser )lam venlighet og et kjærlig til mig paa mange slags vis for - Nu har jeg aldrig hørt slikt madam Hansens "logi for reisen;aind. Vær fra denne dag ogsaa aa lokke mig til aa slippe ham inn. stell. Skal jeg da ikke engang de", som var utsett til opholdssted Fullt lager av <Som en mor for ham, der med Da han brøt sig inn, for jeg til- faa stelle som jeg vil med det for gjesterne. Foran toget gikk UR, KLOKK:EB, RINGER :kjærlig haand hegner om ham. skogs. Han gikk lenge utenfor som vaart er~ Jeg gaar paa aa- politimesteren og ordføreren, efter OG DIAMANTER Vil du love aa prøve det? og ropte pent og vakkert paa mig. sen inatt om ti Ola'er sa nei. dem fulgte i rimelig avstand mu- Ja ja, det vil eg, hulker Kari. Da han intet hørte til mig gikk Ja, saa gaar jeg med. sikkorpset, saa kom utenbys og in- Vel, saa gaar vi til dom i han igjen og la sig nok ingensteds Nei, hører du. nenbys brytere, hvorefter fulgte 1147 Broadway Reparasjonsarbeide samt :saken. Ti kjennes for rett: An- til aa sove. Jeg turde ikke gaa hele svermen av lokalpatrioter. Guldsmedsa.rbete .klagede Rasmus Flatsveen bør fri ut av skogen om han skulde fin- Du har vel tenkt dig ut paa Musikken spilte noget som skulde ~~...,...,...,..11"llll .aa være. Til verge og formyn- ne paa aa komme igjen. en friertur igjen. Men hun Ragn- ligne "Napoleons marsj", men folk ,dere for ham er beskikket: Gaard- Nu hører du Lars, Hvad har hild er ikke der alene, saa til hen- misopfattet tonerne og stemte i ? ne er det vel vaagsomt aa gaa. d ""J · l k " . . d LAWYER NOTA.BY bruker Gunnerius Høiop, gaarbru- d u aa s1 ti1 ette. me a VI es er. Forresten hørte du vel hvad han ker Ola Flaten og sognepresten i - Aa, eg sanset ingen verdens Madam Hansen hadde dekket FIRE & AUTO INSUR.ANOE . . Gunnerius sa? Han skulde slaa Aabygden. N1l Rllsmns F\at1'1vee:o. tmg Jisg. langbord med smørrebrød og kaffe :kan du gaa. Du er fri.· Aktor Berg har ordet! Vær dig flereskremte gange til saavel brytere som funksJ'onre- . 9.08 So. Cusbman Ave. lurtekvek dig ihjel rundtomderdu og Telephone Main 5104 R ....asmus og Kari pusler ut. s.aa g.o d aa f atte Dem kortest murer ved stevnet og mens disse for- um"..,....,..,......__....,...,..,....,..........,....,...._....,...,.......,;................._....;.....;.;_,1 henne. Saa .hørte du vel at skri- synte sig av hjertens lyst hadde - ---------------------------Ute paa tunet er en hei hop hg, b saken er klar. :med folk, som ivrig ser paa de to - Ærede dommer: Foruten de veren ikke saa meget som et pi uk madammen et vaakent øie med ':""'...........................,.....,.........,....,.........,.........,.._.....,,,,_....,.....,..........,..................,,.;,;;;;~;;;;;;. .der kom ut. Blandt disse folk er motiver soni allerede er belyst, hadde imot at han det vilde. Jeg hvad der blev fragtet inn fra kjøkLisbet Bjerggropen, som nu straks s k a 1 nevnes: Tiltalte har overtalt forstod nok lurestrekerne til skri- kenet av saavel smørrebrødvaser hun. ser Rasmus og Kari, farer med løfte om betaling et par an- veren og lensmannen jeg. De tok som kaffekander. Hun førte et Gunnerius til første ordensmann Reparert for $1 00 dem imøte og ivrig spør: d re tvilsomme personer, aa gaa vidløftig regnskap paa en skole• - Aassen gik det Rasmus'! op til frk. Tørbakken og forsøke for dig, for at. du skulde bli har- tavle hun hadde liggende foran Andre klokker og ure til pris - Det raker dig ikke. Jeg vil frieri. Den ene 'heter Tølløv, en pesert saa øvngheten og bygden sig: et regnskap ingen levende i forhold hertil. · blev kvitt en slik tosk som dig. Alt. ar be'de ikke mer ha noe prat med dig, h avga Den annen er en j sjel uten hun selv kunne hitte rede 1 garanteres for et aar l 1 k ar. 1 .svarer Rasmus tvert. helt fortullet aandsindiot, som - Neigu var det vel ikke slik'? i. Omsider var der g'Jort rent bord - Har du hørt paa den du. - rent ut vilde ha skremt henne. En og da kjøkkenet var ribbet for alt Svert saa kry han var nu da. Det tredje gang har han sendt op til Jo, slik var det. hvad der lignet brød, smør, ost .er da vel ikke noe aa være kry sæteren i samme missjon en ung - Nei tror du virkelig de pøn- og pølse osv" syntes bryterne det 1125 Tacoma Ave. for at en har været satt fast for feiersvenn, som gikk ned gjennem ser paa aa ødelegge mig plakat. kunde være bra for denne gang. frieriet sitt. Tosk! Hvad vilde du skorstenspipen; men da han saa Ja, vær sikker det er me- Der blev nu spørsmaal om aa kla- ' - - - - - - - - - - - - - - - -....................,.....,......_.....,_ _ _.....,J <ler. Det maa da vel være likesaa hr. Høiops hatt laa derinne blev ningen. Bare ly mig du, saa faar rere for kalaset og da kom mabra kvinnfolk andre steder. han redd og forsøkte aa komme du leve i fred. Jeg vil bare ditt dam Hansens 'dobbelte bokholderi' D.et blir latter og skraal blandt samme vei op igjen, men han blev beste, ser du. til sin rett; hun opgav nøiagtig fd" mrnr anbre IDlcbiciner ()ar unblabt at ftlæl~e folkehopen over Lisbets tale. sittende fast oppe i pipen, og blev Ja, men jeg har saa stor hug antal stk. smørrebrød og kopper S)em,fan et fim4'elt, tib~vrø11et Urtevræ~arat fom Da lyder en skarp kvinnestem- endelig befriet av hr. Høiop. For- til aa gaa paa aasen efter sauen. med kaffe hver enkelt hadde faat :me gjennem latteren: uten dette er bragt paa det rene - Du faar ikke lov hører du. og var det nogen som kom med !'~ + Er det noe aa glise til det at Lars Nerop var den som fikk - Ja saa lyt det være da. Var innvendinger,' henviste hun simhun tavsa sier da. Hun har nok henledet hr. Høiops opmerksomhet det ikke for bjørnen saa kunne du pelthen til sitt "regnskap" og da hatt ham i fanget sit selv hun. paa aa gaa til frk. Ragnhild og været med og. var det selvsagt haapløst med al- Aa er det du snavler·i. Du be om hennes haand. At tiltalte Men er det nu sikkert det er verdens protester. faar passe kjeften din du reklet.. hadde uttenkt det, var i den hen- for bjørnens skyld du ikke vil at Brytningen skulde begynne kl. 8 flringe \l:lem "1ttø. t!!eien til .\)eU1rebelfe. ID en ~ar i i ort bette for itulinber nabn, (!llorfor 1ffe ogfaa for ~em? - Tror du jeg er redd en slik sikt at om det frieri lykkedes for jeg skal bli med. og da det ennu var tidlig paa ef~en er abfalut ~aalibelig. ~en htbe~olber ingen ffabelige feitpurke som dig? hr. Høiop, vilde frk. Ragnhild - Javisst er det saa. Jeg vil termiddagen, blev det tid til aa ~roguer. i;!)eu er gob for ()uer en i ifamilien• - Vil du kanske at jeg skal ta flytte til Høiop, saa muligheten da ikke at bjørnen skal skamfere ta sig en tur paa byen for ahnin~en intereBjønte iftorie om ben~ CVbøgelfe, tilfigemeb urerblflllb .dig i snyteskaftet. Det kunde vel for titt aa ha leilighet til aa for- dig; jeg har da herefter ingen an- delig beskuelse. Først bar det avL)11l11;'jning og (anhfæ !BibneM11)rb, fenbeB frit 11aa !bmobning. ~ette bli for kort om jeg brøt av det .en styrre henne med sine tilnermel- dre enn dig. sted til skomaker Jonassen for aa lierpmte Urtem1h~el ~an Ufe er~ol11e~ '-1«« !l(potefer. 6pecielle Wgenter leumr bet. !Sfrtll til fem-seks tommer. ser. Takk hr. dommer. Ja, saa faar du gaa og finne se premieutstillingen. Hvorfor - Nu skal du haalede faa! roEfter en mislykket tale av de- to sauer da. Men gud naade dig Jonassen hatled faatt æren av utf:'~. i41}~nel' Il 2501 lmaf~mgton mlnb. l!ebere~ tolbfrit l ~anaba Ciliicllgo, ,3U. per den høie kvinne og farer hen. fensor optOkes saken til doms. om du nu ljuger og farer med stillingen, berodde nermest paa for aa slaa Lisbet i ansiktet, men Lars Nerop dømtes til aa utso- fanteri. den omstendi.ghet, at han stod som stanser tvert ved lyden av lens- ne seks maaneders fengsel og aa - Nei om jeg det gjør. Sau formann i "Trangvik Ai:Iet Klub" mannens stemme: betale Ragnhild kr. 500 i skades- gaar jeg efter og sau skal jeg. ha og ellers hadde sin forretning lig- Hvad er det for støi herute? erstatning, samt aa betale saks- med mig. gende noksaa centralt. Ingen forstyrrelse her vil vi ha! omkostninger. Jaja, saa gaa da. Jonassen selv hørte ikke med - De vil slaas om hvem som Det vidløftige forhør var tilende - kDud er bgrom t dlel ·du Kari. Du bl and t de a k ti· ve; tvert•imo t , h an er den fagresten jenten! roper en og dets resultat løp bud i en fart er no . en es e u. . . . ! var saa passiv som nogen naar det ungdom og ler. over hele bygden. Kvinnerne gleNu bhr de v?l forhkte IgJen og gjaldt det "haandgripelige," dertil som vil fplge med i forholdene i Norge lnne holder skriveren paa aa I· det sig og menn ergret sig tause mus ut paa efterrmddagen gaar Ras- 1I var h an puklte1rygget , h a dde e t til skogs. får Nord-Norges stprste og beste avis .eksaminere Lars Nerop, som paa-1over det, som hadde skett. F t langt og et kort ben, men munnstaar at han var full den gangen, Ragnhild og Gunnerius' navn ( or s.) tøiet opveiet alle legemlige skrø~ han første gang brøt sig inn paa lød snart i alle hjem. Der kom peligheter, og ingen hadde saa Ffatsæteren og skremte Ragnhild ut de underligste historier om hvor .....,.,. . god rede paa brytning som han. tilskogs om natten, saa han ikke fremrakende Høiop'en var blitt L 0 VE L A N D DA I RY Han hadde læst alverdens bøker tilsendt for kr. 12.50 pr. kvarta!. Rik visste hvad han for med. løftet op av skriver., lensmann og J (Norske in.nehavere) om atletik og brytekunst og visste Du var altsaa saa drukken prest, samt om hvor klok og faalle ulovlige og de fleste lovlige på lands- og bygdenytt. Bladets mindre at du i sanseløshet gikk op til ger Ragnhild hadde været i ting~vielk og .fløte, egg og smør grep. Hele hans verksted var et dagsutgave Fl.atsæteren og brøt dig inn, sier stuen, saa selv de høie øvrighets- leveres hver morgen. ved din dør. eneste billedgalleri, alle fire vegge · skriveren. menn hadde blitt rent forgapt i var prydet med billeder av bryte, - Visst var jeg det ja. Jeg erlden fagre mø og bare kalt henne Telefon l\.fain 7530 re og boksere; der kunne en finne nu ikke saa gal at jeg finner paa frk. Tørbakken. DANIEL B. HANSEN C forhenværende størrelser som Nornoe slikt naar jeg er ædru. f beck, Beck-Olsen, like ned til vaakoster kr. 5.00 pr. kvartal, fritt tilsendt. ''--- Du visste altsaa heller ikke Rasmus Flatsveen paa hev1lferd re dages Carpentier og Dempsey. Lokalstoff fra ele distriktet foruten , om at frk. Tørbakken satt borte i Et par dage efter forhøret er "' Desuten var der russere, tyskere, landsnytt av noen betydning. skogen hele natten og frøs. 'gaatt. Rasmus Flatsveen har væ-1 SEAMON'S FLOWER englendere, japanesere, polakkere, '--- Nei, jeg gav en god dag i ret taus og stille disse dage, mens SHOP negre osv. Og han kunne fortelle Bestill idag! · henne og la mig til aa sove. hun Kari har smaapratet ret pent de forskjelliges livshistorie fra "Nidaros" ekspedition Nidaros, Norway - La du dig i hennes seng for og venlig til ham og vist ham nokRust Building vuggen og for · manges vedkom· :'aa sove? . saa megen interesse, saa han syn- j Corner llth and Commerce mende like til graven. - Visst gjorde jeg det ja. tes aa ~orstaa at hun mener vel -..~~· (Forts.)

·Hulderdronningen paa Flatseteren

..Si~en 1857 .!}a.1:

Jl>~n

6e.staat.

norsk<t <r:r~~itbank

""

I

0

-:-·

...

..

..L •

,__

_

·l)~n norsk~ <r:r~~lt-

-

.:n

p::a -

uckley,1King Company F uneral Directors

I

ANTON BANG

l'· -

BJG BEN OG BABY BEN

,..

K. ANDERSEN

f

... ===================================·· lfltib t;aaf., J'tttt!5

•t

Pdel!

T:ronde:re

l l

IDA 0

Trondelae.en

I

I

l

1

S"ns .ro.

.


Western viking v 42 no 17 apr 22, 1932  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you