Page 1

uVestkys~en" --

Norwegian Weekly Published Every Friday 41:e AARGANG

0

Tacoma Tidende" at 1125 Tacoma Avenue, Tacoma, Washington

TACOMA, WASHINGTON 25. DECEMBER, 1931

Av A. Bjerkeseth

MPI.: .Jeg hal' lmaret h•rken" vinge

Lader oss paa tankens vinge gjeste Norge nu ikveld; bø.re kirkeklokker ringe ii et tusenfoldig veid. Jleg vil fryde mig i drømme om sa.a mangen julekveld. Jeg vil lade minnet strømme E et liflig tankeveid.

Se nu drysser sne. fra skyen, dekker skog og mark og tun - spreder sig henover byen bløtt og hvit som engledun Julesangens vakre toner fyller rummet, trenger ut. Op mpt stjerners millioner stiger takk til Herren Gud.

Nu tendes lys i alle buse, julegleden strømmer inn Som et mektig orgel bruse fyller den hvert enlmlt sinn.

ENNESKENE ned igjennem danser i vellyst: blomster utøser solen, efter den 24. juni, gikk til- mest utrolige historier fortaltes aartusener, maaskje hundre sine parfymer; fuglene synger si- bake igjen, lik krabben, inntil den av de gamle; det hendte ofte at tusener aar har til alle tider vendt ne kjærlighetssange; skog og mark endelig havnet i underverdenen. naar disse "fortellere" hadde forøiet imot Guds sol; den stod jo staar klædt i sin brudedrakt; fiGrunnen for at kirken forand- talt og diktet sine historier, at de der fra tidlig morgen til aften; skene i havet tumler sig i kapløp, ret dette solnavn, var at Johan- de selv var saa redd, at en to-tre de saa, at sollyset og dets varme, menei hele naturen smiler til alt nes døperen, var født 6 maaneder personer maatte følge dem til devar den hele skapnings naturlige og alle. Og mennesket, den mest før Jesus, og at hans (Joh.s) fød- res hjem; de visste selv at de løi, velsignelse; ved det fikk alle ting intelligente av alle skapninger, saa sel just falt inn i solsystemet, da og de hadde den tro paa "mørkets i naturen nytt liv og ny kraft; paa solen og sa: "Nei, hvor pen solen stod ferdig til aa gaa bak- i fyrste" at kanske han tok dem ved den fikk selve livet sin her- og rund den er, den er trinnere over igjen; dete græske ord "ans"• naar de skulde hjem. lige utfoldelse; ved den bragtes al enn det trinneste hjul." I denne eller "ano" er ennu brukt, derved Det er .ikke meningen her at velsignelse til alt levende over betegnelse av solen, som et hjul, at man sætter ordet "domine" ef- komme inn paa beretningen om hele jorden. Intet under, at et- har vi da faatt dette underlige og ter "ans" eler "ano"; dette menes alle de trold, huldrer og nisser, hvert øie, ethvert sind, være det betegnende navn "JUL." da ogsaa aa gaa tilbake, d.v.s. i som i juletiden listet sig tilgaards, sig av mennesker, dyr, av fugle, Vaare fædres gamle gudesagn tidsregningen; saa "ano domine" eller alle de sjøtrold, med hans av alt kryp, som lever og rører om Odin og hans sønn Tor, var betyr "efter Jesu fødsel" og be- majestæt "draugen" som snek sig i dets livsutfoldelse; ethvert ogsaa tatt ifra solen og broen "bi- tegnes forkortet med A.D. Der inn i baaten, i naustet og som græsstraa, ethvert løv, enhver frost" der førte inn til Odins stol, er norske dialekter som ennu utta- skrek slik, at haaret reiste sig, blomst, kortsagt: alt i plante- og var bygget av regndraaper og sol- ler ordet "Hans" med "Ans" (St. endog paa de mest uforferdede og dyreriket, maatte fæste sitt øie straaler; nu kaller vi .denne Odins Ans." behjertede. imot den skinnende morgensols bro for "regnbuen"; - nordlyset Vi skal da se litt paa mørkeOg ved siden av alt dette overvarme og livgivende straaler. (Aurora Borealis) var Odins val- tiden og den makt, som hersket i naturlige som der blev disket op Intet under, at ålle slekter, ned kyrier og Loke var djevelen; hos i sindene paa grunn av mørket. med, kom en annen motstand tilgjennem alle tider, tilbad solen; disse forfædre var der mindre lys.• Det er høist forunderlig hvor syne. Denne motstand var elemenintet under, at den blev til det I vaare hellige slffifter er det mørket kan være istand til aa for- terne, som i mørketiden syntes aa store symbol paa liv og frelse; in- første og store ord: "Bliv lys!" andre et menneskes sind; der med- være forhekset. Frosten og kulden tet under, at alle verdens gamle Lyset staar ofte som et symbol følger bestandig en rædsel med kunde ofte være slem, storm og religioner er, i realiteten, et syrn- paa alt det, som er ædelt og godt, mørket; frykt av allslags griper kav var en stor hindring for næbol paa solen; intet under, at he- Gud symboliseres med "lysenes inn og en er ganske fortapt i et ringslivet, i sær i mørketiden. Ofdendommens teologi ifra eldgam- far." Paulus omtaler de kristne fælt mørke. Der maa være et te maatte fiskeren ut paa sjøen mel tid, tok solguden til model for 1med uttryklæt "lyset og da~ens psykologisk fata morgana, som for aa faa noget til jul for sig og sin livsopfatning. Ved dette syrn- barn" os v. "Gud bor i lyset" er henger ved mørket, ti alle hellige 1 sine; ofte hendte det, at far ikke bol, ved denne livgivende kraft; en betegnelse i vaare hellige bø- skribenter og religiøse store filo- kom tilbake og da blev der taaved denne igjenfødende kraft og ker, med undtagelse av Job, som sofer har altid holdt mørket som rer istedetfor juleglæde. fornyelse i naturen, kunde de i forteller at Gud bor i "mulmet." et stort onde i verden; Satan beNei, hvor det stakkels folk. sine forestillinger, opspinne en velI Norden for lange tider siden, nevnes som "mørkets fyrste"; alt maate prøves og lutres. Men det dig teologi, hvori vi ennu i vaar kalte folk solen med navnet "Jon" som er stykt. og urent tilhører var denne prøvelse og motgang, oplyste tid, ennu har de to første - derav ordet "jonsok" (St. "mørkets barn" og al styg utført som staalsatte slekten, renset ut dage i uken benevnt, som solens Hans); dette solnavn finner vi for daad blir som regel utført i nat- slagge~ og frembrakte det slags og maanens dag. Intet under, at aartusinder tilbake i tiden hos ·et ten, eller i mørket. lutret guld, nediagt i deres karaktemplernes historie og alterets hi- folk kaldt "phønikerner"; de kalte Intet under at mørketiden, kun- ter, som vi idag kaller "fædrenestorie med alt som kalles liturgi, solen for "Joni." Kirken fikk de frembringe et saadant veid av arven." Denne arv bestod for det er symboler paa solen. forandi,et dette 'jonsok' (24. juni) overtro og illusioner. meste i aa være tro; tro imot sitt For det almene folk er intet til St. Johannes. Det græske ord I tiden før jul var det i'iktig en kalds stilling, tro imot sin ba:i;neskjønnere enn ved midtsommers .var "ans.., eller "ano", d. v. s. kampens tid i gamle Norge for tro og lærfl og tro paa sig selv. tid; da florerer hele naturen og aa gaa bakover, (baklengs) fordi en 60 aar tilbake i tiden. ~ De (Innsendt.)

M

i !li! ~

1. ~

§J

I

I~~ ~

'I!li!

I

I

1.

I 1!)I

!t!!

~

w;

i.· j

~

I

i ~ ~

IIj ~

i~~.

1

~

~

I·~~

I !e.


UTT JULE-KNASK J. S :k agen)

1.

Naar 1 mursten veier 2 kg. mursten - hvor meget vei.er · da 2 mursten? 2. En kone kom engang drivende med en flokk sauer. Paa sin vei møtte hun en mann. ·"God dag," sa mannen, "du er ute med dine 7 sauer?" "Nei,", svarte konen, "jeg har ikke 7 sauer, jeg har 1 føre 2 og 1 efter 2 og 1 i midten." Hvor mange sauer hadde hun? 3. N aar 11/::i sild koster 11/:,~ skilling, hvor meget koster da 12 sild? 4. Kan du skrive 100 ·med fire 9-tall? Det kan jeg. 5. Seks kraaker satt i et tre. En gutt kom og skjøt 1 av dem. Hvor mange blev der igjen? 6. Et skib gaar fra Oslo paa samme tid som et annet gaar fra

+

formaningsord og valgte da som almindelig en linje eller to av et salmevers: ''Hvor kan du dog i synden le" eller "Hvo vet, hvor nær mig er min ende," og andre. For Ole Edvart, hvis hjem var saa langt fra Snekkevik, blev skolen noe lignende med en Lofotreis og skolehusloftet hadde meget tilfelles med en rorbod, som de finnes i fiskeværene. Noe østenfor Snekkevik var gaarden Aakvik. Og her var det et under omstendighetene bra bibliotek - privat var det visst. I skolen var det foruten religionsbøkene ......:. salmeboken iberegnet - kun lesebøker eller de almindelige skoletrin. Ole Edvart og andre leselystne fant derfor veien til Aakvik. Og for hans vedkommende var der visst ikke mange London. Det førstnevnte gjør 20 sig over. bøker han ikke lladde tak i.. mil i timen, det annet 30. Hvil'.!\Æen i støpeskeen havnet Røl- 1 For nordlandsguttene i sin alket av de to skib er lengst fra vaag ikke. Han ga Amerika det mindelighet hadde livet selv i barOslo naar de møtes? beste han hadde. Det be~te en neaarene mer enn et par korte 7. Kan du - ved aa føie til mann kunde gi det. Han ga det skoleterminer aa by paa om aatallet 9 to andre tall - faa det ·sig selv med en stor rikdom. av J ret. Kreaturer skulde gjetes. Der til aa bli mindre enn 10? evne;:.; og gaver. Et tungt lodd var vaaronn, torvon og høionn. ~8. Kan du trekke 19 fra 20 blev han paa den amerikansk,e lit- Kornet skulde skjeres og staures og saa. faa 91 igjen? terere vektskaal. Men han forblev og potetene taes op. Og saa gjalt 9. En engelsk adelsmann avla sig selv tro mot landet der det aa samle saa meget av havets engang et frivillig besøk i et nord, dets spraak og kultur, til rikdom som mulig. Fiskeredskafengsel. Paa sin vandring i fengssin død. perne maatte holdes i stand. Den let stanset han foran en celle Rølvaag var støpt i Norge dyrebare ranveringsferingen maathvori der satt en ung mann. "Deni Nordland. Her i Amerika gjen- te tjerebrees og males. Den maatne manns far", sa adelsmannen emgikk han kun · en pussnings- te være i god stand for aa kunne henvendt til fangevokteren, "er 11 prosess. Støpningen foregikk for klare sig mot den haarde nordmin fars eneste søn." Hvad slags det meste paa Dønna, en av de. landsnatur. Her. var altsaa meget slektskapsforhold stod adelsman~ mange øer som staar vakt mot I for unggutte:p. aa gjøre og Ole Ednen i til fangen'? havets velde utenfor Helgelands vart var ingen undt,agelse. 10. To personer møttes paa e:o. sjøslitte kyst. Men havet var ham i serdelesvei. "Vel er du min far," sa den Gaarden. Rølvaag ligger paa het kjært. Han var jo saa aa si ene til den annen; "men jeg er nordvestsiden av en forholdsvis et havets barn, født og opvokset ikke din søn." Hvad slags slektsliten vaag av samme navn, mot bare noen favner fra det. Først skapsforhold stod de to i til hinhavet, paa nordvestsiden av Døn- sang det vuggeviser for ham, det annen? na. Her blev Ole Edvart født den lo med ham og graat med ham. 11. "Du er min bror," sa en april 1876. .Det var vaar - Det lekte ogsaa med ham. Han · gutt til en annen, "men jeg er plantetiden. Men det var visst in- løp efter ·det som det for ut fje··~ :;:!': ;i~·-,!f:;·-~-·~· ·.'@···:c!!;·-J!li'·:iJi-;::li'·-:oil,;c···~>•·<~"···cJ>.~-~--~,...-..;~.-·"···-'"' ikke din." Ka læserne klare den? ·gen som ante· at Ole Edvart, som ren; saa snudde det rundt og foi· f ·----------=----.- ------~----- · 12. Hvem har sagt: "Jeg spørulle som et evigt llelvede. Men paa den dag: blev plantet i men- efter ham. Det talte til ham ooger kun, mit kald er ei aa svare"? _ " de vant - de vant og Ole Edvart neskesamfundets jord, skulde bli underholdt ham med san!! O!! mu13. Hvad betyr "post festum"? ~ ~ var den overmakt som brakte et træ, hvis -.grene skulde rekke 1 sik. Han forstod dets spraak. Det 14. Hyad heter hovedpersonen "E seier. yerden over. Hje,mmet var ku:p. en var formfult og underholdende. n folkefiende"? almindelig nordlandsfiskers . hjem. Stemmen var lav til aa beo·vnne Støpt og formet av alt det 15. H.vad er et instinkt? Rikdom var der ikke. Heller ikke med. Det talte sig varm og Nordland bærer i sitt skjød, reiste 16. Hvad er en hypotese? 1 . i:ød. Faren, .en driftig kar, kraf- men blev høiere. Det blev mekti"<lrt, 20 aar gammel til f 1 _ "Ulrichsen"? -t.1_g. o._g ener<Tlsk, skaffet det for. gere og .me' '' ,. , ~-' · •. · • .•... : :n.~.·"1-1E1_ci," .:ri"-"'· :tO.J·. 1'1;."" ;, ·,n··"~~·n · :··· . ."· • • n I ' • . .Kngere. l~Oe ser1ig 1aa " ~ "~. •..co~ ~~ "'"' "-~ ~'""'"' 1m ·i:~_:i.e ved htt :?~dbruk og }1~~.ei •'!f<et paa hjertet. . Det hadde noe ~a ~an naa~~e f~em, blev_ ?et_ at. Hel' var det. Ol_e EU. va1·t vokste Iserlig aa si og det sa det høit eer K.amp. lY!en nan haaCle lc7rt j . 1 op .sammen med flei·e søskenn. _I og larmende -:--:- utfordrende. Det I aa .kJempe han hadde lært aa .Guttene i serdeleshet blev store sang, først bløtt og inderlig. Fle- seire. Kampen blev haard mangOR ~hirty years this company has served the needs og kraftige karer, som var god re stemmer laes til. Undertoner- en gang - han kjente kanske of Western and Central Washfor litt mer .enn en almindelig ne var først langt borte. De var blodsmak i munden iblandt. Men ington. It is significant that ma:nns' styrke. Mer enn almip.de- dype. De kom nermere og blev han vant en herlig seier. as the use of electricity has increased our rates have stead· lig begavet var de alle. Og en 1· dypere: Saa et mektig symfoni _ Men Nordlending forblev Ole 1 ily di-opped. yngre bror i serdeleshet - Andre- mektig som havet selv. Det lekte ~dvart til sin død. . Han glemte as ..:__. hadde en .leselyst som faa, ! i midnatssolens glød. Det drakk ikke Nordland. Han drømte om ODAY t hese rates are bortsett fra Ole. dens gull kysset dens tusinde eiet, sang om det, talte om det og among the lowest in the Og "i skole skulde de og dit var straalestrenge og vugget sig selv skrev .om det. "Paa Glemte Veie," nation--and långt," ja like til Snekkevik, noe rytmisk saa langt øiet kunde naa. "Lengselens Baat," "I De Dage," Still Going Do;wn! østenfor Dønnes omkring en Havet. .Hvilken grunnleggende, "Peter Seier" og ":Qen SigIIede norsk mil fra Rølvaag. Her, og, skapende og utfoldende makt det Dag" staar jo alle i nær kontakt med Beiermann som lærer, . var: hadde paa Ole Edvart i opvekst- med Nordland. Hovedpersonerne i Træsnit av Ola Sunde · begynte aa · aarene. Det gjorde sitt til aa for- alle disse bøker stammer jo derfra.

I

2~de

~tem-

~"

I

I

!~.~--~~e:;:_.er

I

Lowe r F

I

T

Puget Sound Power

If ult

samle bo~lerdom, endog han, som f me hans sjel. .Det slipte tankerne Som Nordlending falt det saa vi andre, vel ikke hadde meget ·skarp. Det gJorde ham klarsynt naturlig for Rølvaag aa interestilovers for ham. Beiermann var i og langsynt, energisk, fryktløs sere sig for det som. var nord11Hkt au 113. A, av den gamle skole og fraba sig Iog sterk. landsk i Amerika. Nordlandslaget · ingen anledning til aa meddele, I konfirmasjonstiden var barne- og dets organ "Nord-Norge" fikk Der dypt i sneskavlen er stukket guttene pryl a la bar bak enten 1 tiden og leketiden aldeles forbi. ogsaa meget av hans store ev- Nu kommer en fugleskare en trode, fra hesjen lang de hadde gjort sig det fortjent Ole Edvart visste det. Og havet ner og krefter. Han tjenestgjorde der oppe fra fjellets skjul, og høit op i toppen er dukket eller ikke. Endel av oss . til , visste det ~ogsaa. Han ga sig i som lagets formann, og talte la- · de er sultne - sultne som bare! et kornbaand av høieste rang, den klassen hørte ogsaa Ole Ed-i kast med det for alvaar - i kamp gets sak med glød og kraft. Ha;1 men nu er det jul - det er jul, og oppe i baandets krone vart - ·slapp dog fra det med. med det for dets rikdom. Det var malte Nordland for nordlendingene og nu ska' de ned paa gaarden 1 er gjestebud saa det forslaar. skjenn. Men selv det kunde bite i Lofoten aar efter aar, tre maa- som visst ingen annen har kunnet til gjestebud, kvidder og lek; Der har fuglefar med sin kone noksaa meget iblandt. Til eks.: i neder om aaret fra januar og ut- gjøre det. "Nord-Norge" fikk øse I ti bonden, som bor ved fjorden, og slekten sig samlet iaar. "Jeg trodde ikke, Isak, da du blev 1 over. . Her fant han havet alt an- fritt av hans litterære rikdom. _ har hengt ut sitt juleneg. baaret til daapens vande, at du net enn lekende. Det var blitt Jeg minnes saa godt den tid skulde bli en saan djevelens unge." eldre lik ham selv, modig og mek- mange aar i trekk - da "NordSkolen holdtes om høsteri og tig. Saa blev det kamp og mer Norge" laa i hans, Baumanns og De snadrer og tjadrer og vender vinteren to korte terminer I kamp, en kamp som den 25de ja- mine hender. Man kalte oss "trepaa aksene hit og dit, 1 de drysser paa sneteppets glender hvert aar. - Lang vei med surt nuar 1893 - en av de mest tra- kløveret." De to blade har falt gullkorn for den kommende tid. høstveir og vintre med utenkelige giske dager i Lofotens historie - fra stilken - kun et er tilbake~ Mens borte ved vinduets rute snema~ser og bitende kulde, gjor- en kamp paa liv. og død. Havet -- Takk da for eiegodt vennstaar barna i jublende kor, de det· umulig for Ole Edvart aa - Vestfjorden - raste som var gaa frem og tilbake hver dag. _ det i nær kontakt med selve hel- skap, Ole! og teller smaafuglene ute Naar lian derfor skulde til skole vedet. Det brølte ut døc og --------i neget, der hjemme i nord. maatte en bomme pakkes med fordømmelse til alle som hadde - Hvordan har Deres datter n vaaget aa ner · det D t kunnet gifte sig med en saa sky ma; me sig . e var t . \':-'.'en sammen med sengklær · blev slengt paa ryggen og saa bar ikke tale om aa sette seil. Aat- og forsagt mann? det avsted· med apostlenes heste ringen kunde ikke bære noe, selv Slik var han ikke før de Van:;keligheter - Min herre, for fem dager siopo;v('lr Rølvaagtangen, nordover, om alle klør blev satt. Og saa blev gift. Der satt en .eldre mann en den rente min kone fra mig over·. bll;Kker og myr, først til var det motvind og de var rundt - Det var et kraftig tordenvær tredje klases jernbanekupe og le- , min eldste sønn har begaatt unDønnes, saa østover til Snekkevik tre mil innpaa Verøyhavet. "Med ste. Han gledet sig over aa være . derslag og na skal vi se aa faa visdomssædet · for den . del av\ mot i barmen og kraft i armen" vi hadde igaaraftes ! alene men nettop idet toget ham over grensen - ·en .av mine 1 - Jasaa. Jeg la ikke merke til . Dønna.....· ·•.·.....Pa.a loftet.· over skolestu._ satte fem nordlendinger sig til skulde gaa, stormet en mann inn døtre er kommet galt avsted, en en bodde flere gutter. Rundt veg- aarene - Ole Edvart var en av det. Jeg talte med min kone hele i kupeen med seks barn og to bi- a,v de mindre gutter har tegn til gene· V;ar der lemmer, en over den dem. Han var visst ogsaa den aftenen! kjer. Det prokete selskap holdt poliomyelit, lille. Sofie er alltid · fl,ndre, hvor guttene sov. Her paa yngste.. Rodde han, gikk det saket lurveleven og tilslut blev det vaat, lille Anna er døvstum, Jonas Læreren: - Hvorfor gaar man for meget for den lesende herre. biter negler, begge bikjene har loftet spiste de sin mat, leste lek- te fremover. De andre hadde mer egentlig paa skolen? sert drøftet Viktige spørsmaal og Han vendte sig rasende mot bar- hvalpesyke, vi har ingen billetter h.olclt en ·god del spetakel, tildels og er kommet inn i et galt tog Eleven: - Ja, det skuW.e jeg nas far og sa: eij_n J3eiermånn. som bodd.e i Hvis De ikke sørger for ro -:-- saa. mig kan De sandelig ikke ogsaa ha ly~t til aa vite . .enden av skolehuset, var ber i kupeen, skal jeg ødelegge faa ødelagt noen dag for! g ._lried: pg tof det filt'.k de - Min kone har den verste hu- ienne dag fo.r Dem, det kan De .. enn .en gang høre at de kommelse, jeg kjenner. ta, gift paa ! ABONNER PAA yndere .og satans un..: Ganske rolig svarte angjeldenHun gle:ipmer alt? . l . a:a: Bei~ "WESTERN VIKING" ae mann: - Nei, husker alt!

Company_ "Electricity Is Cheap 111 Washington"

YELLOWCABS Also

AMBULANCE, INVALID COACH. Baggage Checked from Honre to Destinatlon. SPECIAL PARTIES ANYWHERE

"'I

I

For Your Convenlence Phone

MAIN43 SEAMON'S FLOWER SHOP Rust Building Corner 1 fth and Commerce

· ·Try the

Hillcrest Meat Market 1214 Sa. K St.-Main3490 FREE,· DELIVERV

Service 4.lways Our Motto

\'"~ J.CITY MARKET · A. JOHNSON Highest quality of fresh an~ smoked meats at reasonable prices Ship your Veal and hogs to us.

1144-46 Pacific Ave.

Tacoma


Western viking v 41 no 52 dec 25, 1931  
Western viking v 41 no 52 dec 25, 1931