Page 1

Vikin g

Western

Published by Puget Sound Publishing Co. ' ,om,.

�(

I

u. S. P,ostage

1 ' : : ;: ��::�ti : � : � � � :: 0

6 Mouths One Year

.

PAlD

.

.

.

.

.

.

TORSDAG DEN 27

2. AARG

M ED R E IS E N D E 'h

Skrevet for "Western Viking" Av J. SWANES

---

Det var paa snalltoget mellem En GØteborg og �tockholm .

saa minderik tur og saa minderik dag, som det ellers later sig

gjøre

att faa opleve.

. Mine �jine, som forresten aldng syne s at faa seet nok, va� used. . de l dtr�k vanhg vIrksom og � mm avtrykt befordredes SOl� 1 fen 0nærmest var bevIsthet, . glemme Aldrig vil jeg menale.

MARS,

No. 12

1930

KVEITEFLAATEN KOM.. fRADE HVITESEllSDAGE MER Til KETCHIKAN For "N. T." av Thomas Telli

LOFOTfiSKET HINDRET AV UVEIRET FORLIS

Nu d eltar 19,000 mand med 5500

baater ,.

Flere

Vaaren er i anmarsj. Kveite­ Ombord paa "Blomsten" flaatens baater er kommet i flok den ærværdige gamle barken o g fØlge fra de forskjellige byer var der mange av karene. som

ventes

NU brister spant og planker,

_ __

Svolvær 22. febr. - Lofotfisket

ret av uveir, men idag er veiret

siden utgjorde 4.5 milL kg. er nu

j'

me tid var opfisket over 15 mill.

I

atter fint og hele flaaten er ute. ,Fiskepartiet son! for en uke Øket til 8,4 kg. Det er betydelig . mindre end ifjor, da der til sam­

En ekstraordinær rastlØshet l 1110t' vel 4000 for en uke siden. mint1 l 11iddelbare nærhet, skiften Paa samme tid ifjor var antallet av et hØist interessant panorama, 6700. Ialt deltar nu i fisket 18,var noget for mig. 931 mand 1110t ifjor til samme Der er saa meget at merke sig ti d 22,8 45 og i 1928 19,900. et nyt land, under nye forholde. Et senere telegram fra Norge unge og melder imidlertid om storfiske i av Der var et utal

gamle, som bar paa pakker, som Øst-Lofoten, o g nye tusener av reiste tilsynelatende paa besØk fiskere som strømmer til. eller paa "tur" og niste hadde •

N O·R U I C H O T El

nede i Washington, hvor mand­ aldrig hadde passert linjen. og skaperne har tat livet med ro 1 gaat gjenn�m de mange ceremo er mer for hans hØihet: Atter tre vintermaaneder. "Kong

hvert seil kun filler er.

bar i de sidste dage været hind­

den sensation, den glæde, kurio - kg. Partiet er dog adskillig stør­ �itet :Jg tilfredsstillelse, som blev re end i 1928 paa samme tid. !:'lin del paa den tur. Antallet av baater er" nu 5510

de fleste.

Permit No. 242

Norwegian Weekly Published EV6TY Thursday at 1125 Tacoma Avenue, Tacoma, Washin gton

.

.

Wash.

Tacoma,

. . . . 50c . . . .. .. . .... . $1.00 .

P.L. & R.

435�,

Sec.

Nyss slapp det sisste anker, nu

drivel;

vi

blandt

der

skjær.

Flaaten

Iskall og klam staar taaken,

og

alt synger dødens pris.

brændsel.

Den var represen­

tert .av tolv nationaliteter blandt

ha bØrnskap mandskapet i ruffen og dæks­ og dertil gutten: Anders var den yngste Hele baatflokken vil­ krabat ombord. Han kom fra e n beite

og

alle

disse

saker

for

ner og butikker har hat herlige havnen.

og travle dager.

kompassets naal er brutt,

et

Min kjøl har bundens kjenning,

Under

skoletiden

var

han ofte at se paa rØil og stor­

Som vanlig blev flaaten hilst toppen istedetfor at sitte paa hjertelig velkommen av by­ skoIebænken og lære litt mere

ens borgere.

LØrdag aften den geografi.

22. februar ga Ketchikatl bystyre

snart er seiladsen slut.

Men nu var Anders den fØrste en banket for baateierne og de­ tur tilsjØs - som dæksgut om­ selskapssalen i bord paa "Blomsten" - og en res kapteiner i der var bra kar der var godt likt baade hvor BIItte-Fox-Cafe,

Synes j eg alt, jeg hØrer min undergangs hule brak,

over 100 gjeste r tilstede.

livs-storm fører

mot døden mit synkende vrak.

den Neptun."

maatte

IS

"firkanta flek",

Nu grmer braatt og brenning,

mm

i

paa en livlig sjØfartsby paa SØrlandet de skuI de og hadde tilbragt det meste av være paa kveitebankene til den sine guttedager i seilskuternes Alle byens oljestatio­ master og rig, rundt om paa 1. mars.

Den skriker haanlig - maaken

medens

mat,

de ha

over mit livs forlis.

1 I

rØrelse

og

liv

blit

største by, i Alaska.

t

timer

,festlige

blev

maaltid

ved dette

der

saluteri:

I de forut og akterut.

herre-

med

(Forts. side

6.)

Nyt guldfund i Alaska Ruby, Alaska, 3die mars.SHR

Fund av guld i Poorman di­

striktet har foraarsaget en usæd­

vanlig tilstrØmning av guldsØge­

re, som ankommer pr. aeropla­

ner, tilfods og med hundespand. En liden by er tryllet frem ved

Beaver Creek ikke langt fra her.

Over 60 mænd arbeidet ved el­

ven

forleden

dag.

fØrste

De

guldfund blev gjort 7de februar.

Tre uker senere fandt man guld­

leier tre fod dybe og til en vær­ di av $30 per fod.

En langvarig

kuldebØlge med kuldegrader

40

til 60 under nul hadde nu hindret sØgningen i længere tid. e

Nordmand katolsk biskop Oslo 17. mars: - For fØrste

Eanl! "iclen reformationen er en

Sonja er reist Sonja

reiste

fra

New

�orJmancl utnævnt

York

forleden med "Bremen." - En

masse

mennesker

var

frem møtt

for at Ønske verdensmesterinclen Sonjas lugar lykke paa turen.

til

katolsk

biskop i Oslo, idet provikar O­

laf Offerdahl er betrocl stillingen. ----.. . ----

Arbeiderpartiet vil ikke ta styret i sin haand

--saa tilslut ut som et drivhus ArbeiderOslo 17. mars: Sonja det flommet i blomster. var veIfornØiet med sit Ameri- partiets landsmØte har ved tat at kaophold. Like fØr avreisen mot- partiet ikke skal danne regjering Berlin medl11indre de har sikkerhet for fra telegram tok hun Sportspalas om at alt val' ior- muligheten av at fØre selvstæn­ den for 29c1e

opvisningerne

og 30te mars.

der

Enighet opnaadd

den dig politik til gjel1l1emfØre1se av i socialistisk viktige fremstøt retning.

Arbeidsfreden sikret


Torsdag den 27de Mars, 1930

IoDE

FRITT.

��

��

(Under denne spalte indtas kortere inserater fra vore læsere: Det staar enhver frit at benytte' spal­ indlæg i diskussionel' m. V. Ønskelig er det dog, at ind­ tel'ummet i en rimelig utstræklling. senderne fatter sig i km'het. Manuskripter som Ønskes indtat un· der denne spalte bedes venligst sendes saa tidlig at de er redak· tionen ihæm:le senest n1andag aften.-RED.)

1\

S ma a plu kk AV OLAJF BERILD Los

Angeles,

California,

l

Vi

THE Amerika

staar

problem idag: -

arbeidere voksende

uten

misnØie

WESTERN

overfor

I

dette

millioner av

arbeide og en blandt

dem!

Historien fortæller os, at na'ar

skillet

lnellem

dem

S011 1

har

VIKING

OL_o

Side

har

netop

læst

-�_�I O

Dirtg, Ding, Ding

_ ___ _ __ ____ ____ _

meget og dem som har mindre

end til livsophold, blir for stort saa ramler snart hele korthuset! A. Bj.

"Prosperit y" __ _ _

husker' naturligvis

Kr i t i k k

endnu

al t det snak vi hØrte foran pre­

Av

OLAF

BERILD

sidentvalget om "prosperity", og

mange var enfoldige nok til at Folk flest paa navn og titler ser, tro, at da valget gik som det gik, og spyjrrer ei om meget mer. Bojers bok: "Folk ved Sjøen," saa skulde altsammen bli herlig­ De ser ei paa, hvad en presterer, og er gla ved aa merke, at for­ men hvem det er, som leverer. het og glæde. fatteren har faat en mere fri Nu er det jo saa at enhver av Det har saa liten, liten vekt, religiØs oppfattllillg enn tidlige­ os helst maaler velstanden ut hvis ikke navnet gir respekt. re. Det er ikke engang tvileren fra vor egen kjære lommebok, nu; men en, som ser humbuken og bryr os en god dag i hvorle- En luefuld kritikk maa fØrst og det umoralske i ortodoksis­ fortelle dem, hvad S0111 er størst, ledes andre folk har det. men. Han fremholder dog tro­ Allikevel kan det være mor- og siden dØmmer allesammen, ens makt til aa bere lidelser. amen. somt at se litt paa forholdene og sier bare amen Det er mØrke livsforholde han verdens rikeste Og paa en ganske liten stunn rundt i dette realistiske; men skildrer går samme ord fra munn til munn, land Amerika, . mis­ med Han ser spennende "Literary Digest" bragte for I tenksomme Øine paa nye ideer. ikke Eaa længe siden en ganske Selv Ibsen tok sin vanclringsstav, "Pass dig for, hvad du les, det opsigtsvækkende artikel, hvorav ti norske folk kun spott ham gav. har gjordt fant av mange," Hold det bl. a. fremg:ik at gjennem- Naar syden Ibsen anerkjennte, paa det solide gamle, er grunn­ snitsamerikanerens fortjeneste er det norske folk et bud ham sennte tanken. Men Bojer formaar nokk ca. $1200 pr. aar - mindre end Han møttes da med søte smil ikke aa stanse utviklingen; 1:11an Naar vi saa vet av de, som fØr skjØt giftig pil. ' 4 dollar dagen, vil aldrig gaa tilbake til det at mange arbeider for adskillig l primitive; men innrØmmes skal mere, kan vi jo let forstaa at En kunstners liv er kunsten selv, get op i aarene, er det næsten en det, at man ikke er lykkeligere tll11ulighed at. lære sproget, adskillige flere arbeider f or en stjerne paa ett himmelhvelv, nu enn fØr, Den slukkes ei av pust fra jorden, Dette vet vistnok presten saa mindre end 4 dollar dagen. Det er iser armoden han beom der er storm, ja, lyn og torden goelt som nogen, og det er derProsperity! skriver, og den gjøres levende; . ' av en sky; for saa snirgelie-, at han kan ud)" Il '" er I l' aeo111 a ve't VI" JO, a t Den dunkles kanskJe men han viser ingen utvei. Det straaler klarere aany. men ) paa el} slik hJ'ertelØs trykke sie! n Inasse ar1 )el'd cre l l)"rer ni t'l 1 l (em er ett haaplØst billede han ma- e • maate. SOI11 maa regne sin fortjeneste ler for os, Naar han taler om folk"S0111 . (1 re enel 4 (O I Il ar pr. dag. og 111 111 ri' Saal'enge arbeidere (fiskere og • h ar haft sit hJ'em i Amerika" i c man l{ an vel I'Il {{e goe1 t regne me l . , . b�6nder iberegnet) som er ryg. firt1 aar, men endnu Ikke har lært ·'td.j'I'e elstal , v> . 1d 110 S eleIll , E t spØrsmaa1 som endog prester raden i hvert Økononllsk system, 110ge11 �)" engelsk," saa rammer han paa en kan og bØr gjøre sig selv. Videl:e h�t det i nævnte artikutsuges av en overklasse, vil det . brutal maate et gammelt hæderskeI, at kapItalen her l landet er vedbli som Bojer beskriver det. som han burde ha litt i par e il en � av de lovkyndige T fordelt paa mindre end 10 peL red præst : - Jeg mener hans gamle fortalte Jesus f , tror jeg Aviserne her tillanns utbas-, av befolkningen, og at 87 pet. Jeg

3

Johan

I

blir Iigesom saa smaa se kirker maa være aldeles uskikog stakkarslig at se til;' for det ket . for '.'big business" - og er ikke frit for, at en og anden helst lidet daarlig i engelsk. av"amerikanerne" ser paa dem man ta b"'r Til bye-e-efond )"

��

at ha været her

'HVEM ER DIN NÆSTE'" r

i

Og,

Amerika "i man bØr sætte tilside, ialfald en

firti aar og endnu ikke har lært del, av de penge som aarligaars

engelsk"

'

brue-es til at missionere hlandt �

av, at kineserne. De e-amle har en fonelse r

Kineserne er ikke de tar imod en naadesbevisnil1g saa svært hedenske, og saa ei�

I 21

med litt medlidenhed: - Tænk, overskuddet i"alle kasser."

<

Præsterne som ansættes i dis­

tættere sammen, de der borte i

klyngen

av præsten, naar

ham med

norsk.

denne

Rigtignok

de nu plager viliserede er de, at de har bepræken er

paa gyndt at flyve i luften, akkurat

det bare som hos os.

'andenhver SØndag." Men, bedst om en mand som blev overfaldt svigerforældre. mine været nahar De nære var det vel om han slap, av røvere. De rev klæderne av boer i mangfoldige disse to. aar ham, slog ham og lod ham ligge , Stille og l1æsten ydmyg g;;l.ar Vi flyttet hidud i skogen næsten de incl og sætter halvdØd paa veien. - gamle og En præst kom gaaende. Han samtidig, og sam men har vi delt graa og bare en skygge av hvad Hvem skal vi eller arbeidslØshet: simpelthen skaffes arbeide. saa den arme stakke!. Men han nybyggerlivets sorg og glæde. de engang var. tro? Ingen er dum 110kk til aa vil falde andre til byrde, Det samme gjorde Disse mine naboer bygget sig tro, att man paa 12 aar har omDer er mange tomme pladse i I en avis forleden læste vi, at gik sin vei. stln:rer, att de� i Soviett er var nærmest for fattigfolk at . . , DIrekte I regne. - 60 pet , av befolknmarbeIdslØse. mIllioner f meddelelser der ra nekter dette. gen sitter saa daarlig Økonomisk De paastaar, att alle, som vil, i det, at de i tilf ælde av sykdom

Litt anderledes er det med de

sorte i Afrika.

Med dem er det

noksaa sØrgelig, efter a man be­ gyndte at transportere i tusind-

vis av dem over til Europa for

at ta del i slagteriet mellem de

kristne nationer.

Rus- der· i Minnesota netop er solgt ogsaa en levit . et vakkert hjem, og de var med kirken, og de mindes baade Man vil, kan hænde, kOInme Saa kom der en samaritan rei- at bygge en norsk kirke, Og sin denne og hin som det nu er et med den indvending, at det er att 1101 farme ved tvangsauktiol1, gjør kraftanstrengeIser og at 455 stod for tur til at bli sende. Han gik hen til ham, for- store barneflok gav de en god tomt rU111 efter. bortkastede penge at bygge kir­ de der De dØr jo, En av de vakreste Aa ja, siger de, den ene til den ker for de gamle: med nye eksperimenter, er sik- solgt. Og' det bare i Minne- bandt hans saar og gjØd olje og opdragelse. k ert. Soviet er et stort 1abora- sota. Som bekjendt er den stØr- vin i dem. Og han lØftede ham blandt jenterne fik præsten, - anden. Det syntes 1111 paa kirke- den ene efter den anden, og snart fØr

skapt det

til ett

lann

saa

mØrke

men,

paradis;

torium; men utenfor staar van- i ste procent av farmerne der op paa sit eget dyr, fØrte ham kaster sten gjennem skandinavere. Disse 1556 farme til et herberge og pleiede ham: daler og vinduerne. fortæller om likesaa mange ulyk- Da han dagen efter reiste bort , I kelige eiere som maa gaa fra gav han ,værten to penge og sa: De: er mange, som nu gaar gaard og grund fordi nØden tvin-"Plei ham vel, og, hvad mere du omknng og l eter ef ter " prospermaatte læg'ge ud, vil J'ee- betale ger dem t'l l det. it y," S0111 de leser saa meget om., naar jeg kommer igjen. (Luk, Prosperity!

I I

Hoover

allright; men

det fulle S[)anll?

er

hvor ·

' eN - este gang er det k anskJe d

mokraterne med reformer paa papir, som vi.J narre massen. Det

er ikke saa godt, naar folk maa velge mellem fanden og hans fetter.

Alle vet, att "en e-od latter virker bedre end ti flasker medisin." Ved aa subskribere paa �

"Western 'Viking," og der lese Ulrichsens breve, "Muntre hi-

10

?5- 37) . -

.l eg -

kom til at mindes denne

fortælling, da jeg læste hvael en kert utsigterne for fremtiden er præst skrev i et norsk blad, torssom enkelte av de saa gode, dag den 20de februar dette aar. dagblade forSØker at gi store Efter en passende indledning det utseende av. For dem er ' hvori han fortæller hvor stor ark ' I t"good poIley " at f orsØ 'e at (e tet l)ra VI llar det her ude vecl indbilde foII<: at alt er bare godt, Puget Sound hvad det timelige Men for de tusener av arbeidere ane-aar, komme r han til hovedsasom skal klare sig og familien e-en: elet kirkelige arbeide. med en daglØn paa 3--4 dollars, �Det gaar svært bra nu, siden og dertil ikke er sikker paa arhan har faat ordnet sprogspørsbeide den dag imorgen, er det k 1et k maalet l) aa en tilfredsstillende ' sl et l11gen sa", D e maa no' maate: - To ene-elske prækener snu paa do11aren ' 1)aade en ,og hver sØndag. Andenhver sØndag to gange fØrene! de lar den gaa, præker han ogsaa paa norsk (efGode og daarIige tider forsØterat den engelske formiddagsker man at forklare paa saa mangudstjeneste e r over,) ge maater. D e saakaldte"gode" Hvorledes det g-aar "Menighetider behØver som regel ingen �

storier" o g"Det glade hjØrne". kan man faa sig en god latter hver uke, og det koster bare forklaring folk sp)6r ikke 0111 $1.00 pr. aar. Billig medisin, grunden f or dem ; men de"claar synes jeg. lige tider" kræver sin forklaring. Det er nemlig litt av et myste-

l

l

hustru fik bæl (ene, snart slippe han vel er der in�en igjen. �; � at truble " med at pl æke paa Men shgt bØr man helst ikke . Det var, desværre, Ikke, norsk, præsten., nævne det , er slig en skrækrart bevendt med de gamles færkelig ukjærlig tanke. *

l dighed

Det er ikke guld alt S0111 glimVed siste valg, var republikaI 'k 'k SI" l nernes slagord: - "Stem paa rer . og he11er I' ke er (et

Hoover oe- faa ett fullt middagsspann! - Jo, de stemte paa

En god og

han,

trofast

i engelsk

*

de mp.atte

*

Gamle folk vil der altid bli Der burde gjY.ires noget for de ' . iblandt os, og endnu i lang tier gam Ie S0111 mge l nors( 1 k-lrk e l lar, : 0111 at gjøre. Men, præsten bØr nordmænd i Amerika, bli vil der I1U længer Ikke bare saadan - le. H 'Il{e taIe haant om d'Isse gclm -gamle og unge som Ønsker rItt naadesl )eVISnl11g " "andenhver ' - Det er mange bra folk som "' pa a: at 11)"re Guds ord præ,dlket ø d ag " det falder vanskelig at lære et norsk. ' 7 OO · k' 'lrk er har de g'am le PlO' fremmed slJrog. . Byg norske kirker. - -"Og,. , nerer 1)ygget. KIrl{eelend omme* * * hvad mere du maatte lægge ud, ne er værdsat til 60-70 millioStorparten av de norske piovil J'ee- betale, naar J'eg kommer' ner dollars. Og alt dette holder nerer som bygget sine hjem ,og ie'J'en," sa den barmhJ'ertige sade IlU paa at miste, kirker her i landet, var bra folk, maritan, Maalbevidst har vore præster , - skrevet l11anoe- der er talt Oe JOhl1 Storseth. ge vakre ord 0111 dem, oe- hvad ar 1 )el'det mod dette maaL Snart Pouls bo, Wash., 5. mars, 1930. c de har uclrettet. Men mee-et er, er gjerningen flll lbragt. Jeg vil be om at faa gjøre et naturligvis, bare tomme talemaabrtlke tolk naar

det var noget , �

s�

I

.�

,J

En Kines isk Metusal em

til forslag, som jeg tror burde tas ter - en slags dekoration brug I Jaa fester oe- ved en eller under overveielse, naar man samEn Kinesisk professor har i les til fællesmØte i Central Luanden hØitidelig anledning. de indre fjelddistrikter av Kina Sandheden er, at hjemmene theran Church, Minneapolis, 21. fundet en olding som efter hvad som de bygget, er HU en halldels- til 28 . mai iaar: der forlyder, skal eie beviser for vare so m blir mer og mer værdiByg nogen flere kirker. - D e at han er 255 aar gammel. Man­ lØs. - Den nye slægt bryr sig behØver ikke at være store og den har overlevet 23 hustruer og ikke stort om at ha et hjem. kostbare. Men, de maa være nor­ er for tiden gift med en ungdom �

virkelig norske kirker, paa 60 aar. Det er ske Og de norske kirker? hvor bare norsk sprog blir Sid ste aar ikke stort igjen af dem nu Abonner paa The Western Viking! Fuldt hus eie er en saga blot. Men præ- brug-to blev 81 sjæle optat. e s d ormiddagsg j le d ed hver e v f u st en t , sterne prØver at illdbilc e p--________iiii_ ii iiiiiiiiii ii ii ii ii iii ii ii ii ii iiiiiiiiiiiiiiiii iiili ii iiili ;; iiili ;;==a NYHETER AV INTERESSE De norske gudstjenester er gamle, at de fremdeles har en rium bare det, at en mand som for det norske publikum burde Da mindre godt besØgt," fortæl1er norsk kirke at gaa til, og gamaltid meddele "Western Viking," - kan og vil arbeide, ikke skal faa Send et brevkort, adressert til 1125 anledning til det. han. lingerne er lette at narre, for de I _

Tacoma Ave., Tacoma, Wash., benyt telefonerne : Main 2520 Broadway 3435.

eller eller

den har aldrig fØrt haft saadan

�-

tilslutning og væxt.

Tro ndere

"Financielt har vi ogsaa vun- er daarlig i engelsk, mange av dem. som ser nogen varig hjælp i det uhyre paa forandringen: AVERTER! " ABONNER! -"Andenhver sØndag" stavrer SØnkasser, understØttelse" eller "eharity" Overskud i alle ��� av en eller anden sort. Der er dagskollekterne I;ar mere end de bortover til kirken. - Jo, den staar der endnu, Gudskelov. heller ing�n S0111 kan beskyldes fordoblet sig i de senere aar. " Der

findes

arbeider,

ingen

som vil fØlge med i forholdene i Norge

får Nord-Norges største og beste avis

--

IDA

eller Det gaar altsaa rent storartet. - Og saa stiller de sig op i en li­ radikalisme om de kræver ret"Det store og herlige for mig den klynge udenfor kirkevæg­ til at eksistere og det ved hjælp er," sier han, "at jeg kan faa gen. De staar tier taalmodig og hverken for "bolsjevisme"

av

The Western Viking Is printed by

::-.ø

sin

PUBLISHING CO. 1125 Tacoma Ave. Tacoma's

I

only Scandinavian

.nd ,trl,Uy un'on

p"nt"•.

��

arbeidskraft.

........ ... n>.I .. .......

IMPORTERTE

PUGET SOUND

FISKE-

varer

'

og alle sorter

l

Fersk, salt og roket fisk I til

tilsendt for kr. 12.50 pr. kvartal.

at den engelske præken samle alle disse unge om Guds venter ken skal bli slut, saa de kan f aa """ '........ .. """ ... '...."""" .. ...... .. .. ... "" ... ord i et sprog de forstaar. "Skal vi endelig maatte tabe no- komme ind og hØre et Gudsord, ,

egen

meget rimelige

priser

C

NORTHERN FISH CO. 15. og Dock St., Tacoma, Wn.

�_-�

pa lands- og bygdenytt.

dagsutgave

gen medlemmer, saa faar , det hel- de ogsaa. ler være nog-en av de gamle - - Jo, nu gaar dØrene op: , som har, havt sit hjem i AmeEn mægti g strøm av menne-

Trondelagen

Ja, det er, desværre, ikke saa

faa "som

har havt sit

hjem

Lokalstoff

ha været aldeles overfyldt idag.

i har tat kirken i bruk nu. "Koi­

De kryber ligesom litt

eIe

distriktet

foruf;en

Bestill id ag!

I ikke har lært engelsk" SØrgelig, nere tid," siger præsten og smimen sandt er det, at for mange ler veltilfreds. som kommer hid naar de er 1 10-

fra

landsnytt av noen betydning.

Folk fra alle verdens lande

Amerika i firti aar, men endnu lekten har fordoblet sig i den se­

Rik

Bladets mindre

koster kr. 5.00 pr. kvartal, fritt tilsendt.

rika i firti aar, men endnu ikke sker vælter ud. - Kirken maa

har lært engelsk"

o

"Nidaros" ekspedition

Nidaros, Norway

l L;..;;••••;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;___________�J


Torsdag den 27de Mars, 1930

(Ql

.

©

Nytt fra byen og orrtegn

I

-'11111111111111"1111""11"

I

Side 5'

THE WESTERN VIKING

I

FOR HAAN D E N FOR AtlE ER DENNE BANK

("Western Viking" er taknemlig for alle meddelelser av nyhetens Send et brev eller brevkort, adressert til 1125 Tacoma interesse. Ave., Taconla, Wash., eller benyt telefonerne' Broadway 3435 eller Naar din ven eller nabo har fØdselsdag eller selskap i Main 2520. la os vite det! - Skriv kort og greiY .en eller anden anledning, Om stilen ikke er helt 100 pel. spiller Ingen rolle! Meddel os ny­

.he1en - det el' hovedsaken.-RED . •

Roy D aniel Anderson, 870 So. Magda Hansen og hendes datter, g 68th st., dØde i sit hjem, torsdag Seattle, som kom o hilste paa. * * * n den 20de mars, i en almoro-e l:> Cirkel no. 3, DØtre av Norge, der av 25 aar. Roy var fØdt i

I

AUGSBURG COLLEGE H EN RY

P.

Cellist

den 2den april ORVILLE KNUTSEN, Manager JENNY S,KURDALSV OLD, Contraito Wisconsin, men kom i en ung møter onsdag hos mrs. L. P. Furseth, 1 927 So. Øvrige medlemmer av koret: Gerda belle Vogt, Trine ,Swensen, Marie Verna Walstead, Lucille Nilson, Ly­ for­ sine med a Tacom til :alder Lunch serveres kl. 1. M;ortenson, Elsle Lohken. Hazel Ok- Halvorson, Magnllild Nybroten, Ka· dia Halling, Valborg Sverdrup, Clara Han vandt sig snart en M st. ældre. sendahl,

Elsie

Michaelson,

Oletta tharine

Sverdrup,

Beatrice

Helland,

R. D. Ander­ de og kasserer Mrs. Norman , Margit, Hansen. hustru sig son etterlater * * * mor samt . son, Ander sØn Roy E SØnner og DØtre av Norge kor mrs, M, Anderson og en stor

P. Hal- har forretningsmØte tirsdag 1ste l- april l Valhalla Hall. Alle med­ begrave vorson forrettet lemmer bedes møte. " Opemnet over sen; han talte * * * ' O. C. Mrs. " :standelsens kraft. Mr. og mrs. A. Bjerkeseth, Rogan og mrs. H. P. Halvorson 1009 So. K st. hadde besØk av være Velsignet :spilte og sang. Pastor H.

venneskare.

ved

Augsburg

Minneapolis, ved St. Olaf koret.

College,

gjennem

de

vestlige

*

*

-

*

Trænger De l1averedskaper? 'I'rillebaar, snekkerverktØi, brukte -mØbler, eller "hvad De vil" :rinder De de tUI lave priser hos .J. T. Wachtma n, 929 T acoma ave.

*

*

*

Mr. og mrs. 1. Rones har for­

Øket sin familie med en datter, :som var fØdt den 28. februar. *

*

*

dag SØndag.

*

*

COlna,

fredag

og

gir

aften

Den FØrst

en

den

koncert

28de

her the

mars

Norsk Luth.

mars overrasket

Hendes

datter

tilstede. sine to

og

søster,

Seattle

var

mrs.

L.

*

*

*

Infantry

Canby,

*

*

*

fremover.

*

*

1/<

Miss

I

koret

slakteri paa Bro- i

Ved

Korets

Jenny

*

tirsdag

Sions

kl.

kirke.

forsigtig

av

*

En av tre skal ha skylden for -at mrs. Rynnings navn var utegfemt i referatet fra NordlandsHUll var nemlig lagets b anket. komiteen behjælpelig paa en sær-

.

N ,tar vi si-

.deles dygtig maate.

,er at en av tr e skal ha skylden, 1 staar valget me11em mr, T0l11 Olsen

(som

gav

;sen over komiteen tegnede,

som

"satte" den ,

os

111.

fortegnel-

v. ) t1nder-

mottok

den og

J.

bØr

3 :30,

Fælles

Pastor

Arthur

torsdag

*

Edwards,

nogle 1-centere. gudstjeneste

eller selveste hans

*

*

derfor ikke la

dag.

933)

betjening

J.

anledningen

og

Broadway at

M.

er

man

kl.

kL 9:30

baade

Johansen

nat

hos

fant generende for med Økenavn.

Den

optrær

med

berØmte

og' Kinley

Ave.

3570

Konrad

uke

Visen har hatt

i

MAAGE? mig.

K vindeforeningen

fra havets

(Jonny), møter torsdag eftm. kL 1 i kir­

du

med dette Økenavn

kyst -

I

naar alt er tyst?

Ti!;Hll dagen jeg ser c1ig

brØdre paa sykelisten, endskjØnt

1;;:1s, opdaget han, at oglig haandvæske fra den Drama- kom saa mange S0111 for en' maaneds tiske klub, samt en present fra saa hans automobil var forsvun­ tid siden er det ikke. Sykmeldte de andre mange venner som var det sammen med banditten . nu er: Sivel·t Olsen, Andrew >I< * * Der var ialt ca. 80 tilstede. I-lansen og Olaf Andersen, Erik " mennesker tilstede. Mr. og mrs. Den Norsk Luth. Frikirke, 15. Redal som for nogen dage siden \;\,.'erner holdt hver sin takketale og syd K st., H. P. Halvorson, fik skadet sin ene fot, var tilog der blev underholdt med sang pastor. - Fredag aften kl. 8 stede paa møtet, og gjorde rede 0II l11usik og forskjellige leker. "Sacred Concert" git av "damefor katastro.fen. Mrs. \;Y erner skal reise hefm koret" fra Augsburg Seminar. Næsie sodal, 2. torsdag i apr. den 5te april og kommer til at I Koncerten holdes i Den FØrste blir der fremvist eL. film fra Tu-. stanse over i Chicago og Minne- Norsk Luth. kirke, 12. og I sts. apolis for at hilse paa kjendte LØrd"ag morgen kl. 9 :30 møter berkuloseforeningel1. u

omkring,

hvor om natten du er, jeg vet ingenting. for dine smaa

naar

dct stormer derute

sjfÆbf11gen

blaa?

Hvorfor hØrer jeg ikke

en sang fra dit bryst? Du synger jo aldrig

80m fuglene flest.

bygden.

at da var bygden sannelig gott

forsynt.

Saken er anmeldt til paatale­

myndigheten av dem som fØler

sig fornærmet, og efterforskning

har længe paagaat for om mulig

dags dato er det ikke lyktes. Det er mange som har hy)rt visen el­

ler rettere dele av .den bli SUI1-

get, men hvem som har sunget

den

i de fleste tilfælder

er en

gaate, foi- sangen er blitt frem­

ført i mØrket

utenfor

duene til folk.

stuevin­

Men en morgen for en tid si­

den hændte det at viser var op­

Jeg tindrer mig ofte

slaat

paa saa mange ting.

Sig mig, hvor hviler du din trætte ving? ANNY

1

Hvortil administrator bemerket,

at finde visens "dikter," men til

Hvor bygger du rede

paR

Vi har fremdeles endcl av vore

flyve

.

Da et vidne i forhØrsret blev

spurt om hvor det sted ��r s�n:_ i visen kalles "Helvede," blev det oplyst at det var to steder

fugl

hvor er det du hviler

STR0l\ifSNES

Talmo.

paa

skolestudevæggen i

Saken blev da anmeldt ,

men de skyldige el' endnu ikke

fund et.

!

: HAR DE GLEMT KONTINGENIl'EN?

En vis e s om voks er

Ved forhØrsrett i Leksvik be­ konfirmanterne. SØndag morgen I anledning broder James kl. 9:30 sØndagsskole og bibel- Carlsens dØd, oplyste presiden� handledes forleden dag en gan­ klasser. Gudstjeneste Id. 10 :45. ten, at hans enke sat tilbake ske eiendommelig injuriesak. Det

FØrJsteklasses

Skoreparationer

HANS P. JENSEN El ect ric Shoe Shop

607 So. Proetor (Vi gir .8. & H. Green Stamps)

med

» , riller

anbefalte at losjen sammcn med "Embla"

foranstaltet en

tilstel­

ning til hjælp for familien. Dette

at

en ny dress

baade mrs. (suit), en lue, en vi behØver

hat eller .et slips.

Og nede hos

.

C.

DrablØs. *

*

tale, forelæsning, musik.

*

serveres.

Lunch

* * * Losje Norges (LO.G.T.) medJetland &Palagruti, 912 Pacific lemmer bedes møte hos mrs. A. Sion 1uth. kirke, So. 59th og A ve_, træffer man den altid Kvalheim, 1242 Sa. Grant, lØr- Thompson. A. Myhre, pastor. , bEde og ,smilende JeHanel til dag aften den 29de mars. SØndag morgen kl. 9:45 sØlldags* * * tjcneste. ,Gaa indom.-(Adv.) Norsk gudstjeneste kL skole. *

*

*

Mr. og·mrs. C. Mathisen, 4215 Det

var

*

Tilstelningen

for

Carlson vil bli

mrs.

er at haape, at saa mange s om

Petersen,

reiser

med

mls ten eng. gudstjeneste.

mrs. "Annie Johnson" til Oslo, Norge pike-koret.

_

Sang av

"w,estern Viking"

Kvindeforeningen k un $2.00 pr.

aar

.

koster til Norge

CARL A.

i

en

vakker

Kom ind og arranger for

So.

38th

Street

HOLM BERG, Sales Dept. C. OAYTON &. FADA All Electric Radios

ny

Ford!

en demonstrationstur

Du vil da kjende den fra din egen personlige erfaring, og vite hvorfor det er' en sa� ypperHg automobil at kjØre.

Her, til en

usedvanlig lav pris, er alle de ting du Ønsker og

I

Komiteen i allerede lister ute, og. det

mulig

1217

For Satisfactory Service call Mad. 41 New tel.-no.

i den nye Ford.

James

avholdt lØrdag

c;ften den 3. mai.

har

Kjør

*

tegner sig til fordel for Miss A. Petersen, 209 So. 43. 1 L P1'ædiken av pastoren. Solo dette vakre og værdige tiltak. søster av lllmber inspector av Sverre Syvertsen. Kl. 8 af•

Gove,' hadde sØndag besØk Eric

�fra "storbyen".

*

Harry's Radio. Service

•____________________________•

JGhnsen

da

anskaffes naar de be,hØves Optometrist

DR. J. A. OLIVER Main 3414 Tacoma, Wash.

blev enstemmig vedtat, likesaa et og deres barn. - sang og musi),;: og en svingom. gram. Kom! Onsdag aften, forslag om at komiteen for dentilbragte en helt igjennem En udmerket midnats-lunch blev korØvelse kl. 7 :30. L. E. Nelson ne tilstelning ydes et forskud paa 'hyggelig dag hos de gjestfrie servert. leder. Velkoml11en til møter og $50 som en Øieblikkelig hjælp. * * * 'vertsfolk. gudstjenester. Forelaa anmodning fra Nor* '" ,., Mr. og mrs. Ingolf Iversen, Husk tirsdag aften den lste manna Hall styre om en komite - Nu VJaares det og nogenhver 3015 So. WIIkesoll, hadde sist april kl. 7 :30. Ungdomsforenin- for 17de mai-tilstelningen. En 2. V os foretar "oppudsnil1g." Vi torsdag aften besØk av mr. og gen har et deilig program. Sang , komite blev nedsat.

No.

Vedkom�

den merkeligste egenskap at den

begynder lØrdag paa R-K-O.

Ed. Baug, Leif Syrstad og Cole kens skolesal.

Andrew Waadne, 2611 North dens budskap. Tale og sang. dagsgjester sØndag 23de mars: 30th hadde selskap lØrdag aften String bandet spiller og synger. :Mr. og n11:S. Olaf Andersen, sØn den 22de mars. Ca. 50 gjester Tirsdag aften kL 7 :30 møter Amold o g datter Astri, mr. og tilbragte en hyggelig aften med ungdomsforeningen. Godt pro-

finder

.

Det er sagt at dette stykke er J vet det nØiaktige antal, da visen hans beste rolle til idag. Det . stadig vokser.

Mc­

Villesvik blev bun- av pres. Jetlancl.

Bergbygden

Nagel er vokset hele siste sommer, hØst "Second og vinter. Det fortælles at den R-K-O Pantages. - nu skal være paa 150 vers; ingen

næste

i'Wife" paa

aftenen kl.

Martin,

i

mende var i visen bare benævnt

norsk gudstjeneste

S.

av beboerne

del

at en 7 :45. Girls club møter hos Rutl�

sikret 7 :30

11th

Bui1ding.)

Norsk

form.

eng. om

C. E. LINDQUIST President og kasserer

(Fidelity

og da bØr vi huske Oliver Taxi 624 Divison Lane. Mandsfore­ Co.. 1303 Pac. ave. Ved at kalde ningea møter onsdag aften kl. norsk

road y nk

Det er ikke ofte

Vice

av os behØver at kalde en "taxi" BergIllnd, tirsdag aften kL 7 :30,

(Main

Puget Sound

anbefales

aften

pastor.

sØndagsskole

kl. 11

.50. G sts. hadde fØlgende mid-

'mrs. Man

MØt

i byen for at handle.

*

sØndag

hibelklass " er;

*

Det hænder nu og da,

dit

koncert her

Sangkoret synger to sange. Des':: med 11 barn og i svært daarlige val' blitt laget en vise, som en os, saa er alting manna Hall, men clesværre saa uten sang av mandskvartetten. yikonomiske omstændigheter. ViHa Deres Øine undersøkt :godt og vel.-A. Bj. sent, at vi ikke faar plads til Pastoren taler over emnet "Li- dere oplyste pres. at det var lyk. Spedel behandling for Cross * * * dem denne llke.- Red.) vets Bq:,sd." - SØndag aften kL kedes at skaffe morshende Eyes og alle andre vanske­ * * * Mr. og mrs. La'fS Hale, 6511 ligheter med Deres Øine. 7 :30 gudstjeneste over fasteti-pension ($40 pr. maaned), men stemme

damerne

Katharine

Engelsk 011 1 aftenen kl. 7.30

ne lat laaset tilbake, da jeg, og 10;

i�l(e de, har nØklerne til det."

stad og mrs. C. Jonassen. Mrs. det og fratat alt av værdi. Da ' Verner blev overrakt en nyde- Villesvik et par timer senere

'lille majestæt tryldeilsnissen. - og træffe mrs. MYl'vold, med Mr. Olsen og jeg er blit enige hvem hun skal ha reisefØlge. ,1)111 at " nissen" skal ha skylden, (Vi fik en liste over deltager,og vil nu bare mrs. Rynning nes navne i selskapet paa Nor-

særlig

dine venner her naar De er

Vor Frelser kirke, 12. og I st.

med O.

Men om de hadde tat med sig 11.

denslags faar man ikke for me- saa nogen ord fra mrs. Halling- vogn. hvor '"

miss

er gaa os forbi.

Skurdalsvolc1

SØNNER AV NORGE

*

taler

indbyr

vi faar besØk av slike kor, og vi

;blir kanhænde her oppe i hele saker, plus kaffe. Mr. A. Hal- Oliver er chauffØrer. • '" '" ., Sverre er naturligvis lingstad Ønsket alle deltagerne ,sommer. 'bjertelig velkommen tilbake hit velkommen og gav derefter roGeo. Villesvik, 4832 S. Thompmange av ret til aftenens kjØgemester, mr. son ave.. -.til byen, hvor saa blev tirsdag kveld 'bans venner ventet ham med H. Lavik. Norden No. 2 . S. av N. møtte Der blev holdt fin- l11yltt av en bandit mens han var Syvertsen er av fine taler av herrene Lindseth, paa' arbeide paa the tide-fiats. i Normanna Hall torsdag aften. :.aapne arme. dem 50111 altid bringer en fuld Harry Hansen, J Tollefsen, Aas, Banditten tvang ham med revol­ den 20de mars. FremmØtet var "portion godt humØr med sig, og LinclØ og Halling-stad, samt og- vel' i haand over til en jernbane­ ganske godt. Mf6te blev ledet· *

en spare­

check-konto.

kvemmeligheter vi har.

Konfirmanterne Av rede i mØter lØrdag kl. 9.

indbl'lldstyve.

undtagelse

'"

'"

har

at benytte sig av de be­

i ret 111y.lter mandag aften. Junior-

*

Larsen Jacobsen hadde været

Svere Syvertsen, som . Et stor-selskap holdtes i Nor7--8 maaneder har været ansat manna Hall sist sØndag eftm. 'Vcd Standard Oil Co., og be­ Det var Den norske dramatiske :5kjæftig.et med malerarbeide ve� klub i Tac oma og en hcl del kompaniets gasolinstationer, er vanner av mr. og mrs. Werner, 'kommet tilbake til Tacoma igjen. som hadde arrangert et "surMr. Syvertsen kom sØndag for­ price party" for "Kari" S0111 nu middag efter at ha kjØrt hele skal reise en tur til Norge. 'natten. De sidste maaneder har Bordene var vakkert dekorcrt og !han opholdt sig i Ciflifornia, og der var overflod av mat og gode Mr.

For haanden

som

eller

Vi

til

Glee Misses Beatrice Holland og EI­

* * * :middagsselskap for mr. og mrs. Mr. og mrs. Emmett Ross, kjØt, skinker eller lign., visste H. Stromsnes, datter Elsa., samt Gig Harbor (west side), hadde Jacobsen ikke, da hans lager er Bethlehems menighet, East 11U. Olsen. Mrs. Nilsen er nord­ S0111 sine middagsgjester SØndag saa stort), at nogle pund kjØt mer Harrison og G st. Pastor J. P. lænding, og som fØlge derav en mrs. Broman og datter Mildry, eller mindre ikke vil savnes. Bugge, midlertidig prest. Konfir­ .ekstra god kok. av Tacoma. "Men," sa Ole, "de kunde gjer- manterne møter lØrdag form. Id. *

bank-

vVater- sie Lokken deklamerer.

S. Dak., og flere.

mrs. adway, blev nat til onsdag be- Larsen taler. :w

Band,

Minn.,

Palace Market, det velkjenc1te fastegudstjeneste

ogsaa sØkt

*

mens

siden av sin lederstilling spiller paa det beste.

og mrs. A. Hallingstad til over nok og tØmt pengekassen

Siste onsdag aften hadde mr. sØndagen. <og mrs. Albert Nilsen, Mile B.,

i

Kirke, town,

Mrs. Leonard var hos penge fik de ikke meget, for Ole

søstre,

alle,

Der kommer hun til møter 2. april i kirkens paI'lors. . og venner, og. �'frs. John FIster serverer. Ko-

besØke slekt

av 'en hel del naboer og venner. skandinaviske Leonard fra

364th

i Clubs

Dette kor, som kommer med Mr. Opseth cello.

Mrs. A. HaIlingstad, 2309 So. tilbringe en tid

dag den 13de

Miss Gerda Mortensen

stater. 1913, og har været dirigent for maate,

12te og I sts.

at

Ainsworth blev paa sin gebul's­

for

stemmer, gjester i disse. dage Ta­ sationer, f. eks. St. Olaf Band, sident, er pianistinden for koret.

denne uke.

*

forret­

Koret som bestaar av 22 dame­ flere vel kjendte musik organi- Sverdrup, datter av skolens pre­

:Roy's minde i vor menighet Den mr. og mrs. C. H.. Jacobson og de beste lovord fra midtvesten, en Sist sØndag. - er under ledelse av prof. Henry Lutherske Frikirke, hvorav han Sverre Syverts s fØdsels­ fru var Bjerkeseth Det slekt blandt 'Var medlem, samt

,og venner.

Mr. Opseth

Minnesota, for tiden paa en tur­ graduerte fra St. Olaf College i skolens sak paa en meget dygtig

ne

byens

Oudal.

"500" vil bli spillet. Paa siste Wold, Alice Dahl, Alice Melbye, Tna- Esther Opseth, Helen Mickelson, stor venneskare, som det viste sig med møte blev der foretat valg som saavel ie, sykele ved hans til korets soloist. Hendes stemme Ianledning sit 5 aars jubilæum P. Opseth, tidligere ved begravelsen, som var holdt fØlgende utfald: Pres. Mrs. S. M. Evje; sekr. Mrs. M. H. Grin­ den berØmte Melius Christiansen beskrives som meget vakker. Augsburg Choral Society av eftm. er ' mandag s Parlor s fra Lynn

'kL 3 den 24. mars.

av

teaterdistriktet.

(,flORAL SOCIETY

OPSETH, Dir. og

hjertet

ningsstrØk, midt i handels- og

behØver med en bil . .. $435, op, f. o. b. Detroit.

Harry Christiansen, fØdt i Norge, er en av vore salgsmænd. SpØr efter ham.

orthern Motors Ta coma

13th och A Streets

Washington


Torsdag den Z7de :Mars,

WESTERN VIKING

THE toristen; men i

- Vel,

betragtning av at det er du

tes, mente Skjoldborg. deliggjort.

Han begyndte at bli bange for gut�

puttet ogsaa

Bj.

gevær.

"IIII11UIIIIIIIIIIIIIIIIII"

(Forts.)

(9)

Gu1terne smøg frem mellem trær og busker €lg sØkte aIle mulige dækninger. N tI og da kunde de hØre træpropperne smelde i skogen og

ro.ange av dem ganske nær. at være opdaget.

F'ilosofen

paa

Saa

hØire flØi:

En

meter ret frem!

melder pludselig trompeter,

100

Næste budskap fØlger straks efter, men det er ikke fuldt saa militært: - Og det er jagu Skjoldborg! Patruljen var straks

ldar over at den mand maatte tages fØr han fik tid til at gi livstegn fra sig. Sandsynligvis

stod han i forbindelse med fiendens fortrop og bare ventet paa signal til at blaase fremryk­ n.lllg for hovedstyrken, som altsaa ikke kunde

"IVær,e langt avveien.

Karl delte

sin

patrulje,

saaledes at man kunde omringe trompeteren, og :nogen minutter efter var gutterne paa hænder ,og 1,nær rukket Skjoldborg saa nær. at de paa .et givet signal fra

,en

Karl faldt over ham som flok indianere. Overrumplingen var komplet.

Den anne trompeter fØlte

pludselig omfav­

:net av ikke særlig kjærlige hænder og kastet ii] jorden. Fangen blev drat ned i en klølt og �n av patruljen stillet i hans plads for at ikke

fienden skuide fatte nogen mistanke.

Stedfor­

',hæderen hadde naturligvis ordre om ikke at avgi :nogen signaler. Resten av patruljen samledes ,om

Skjoldborg.

H vad skal vi nu gjøre . med haIn? spurte .5mØrkoll toristen. Skytes l svarte Karl.

-�

Pines først! foreslog Filosofen.

Idioter! utbrØt Skjoldb�rg.

Forstaar dere

:ikke at skuddene vil hØres og dere vil bli tat

,:allesammen, .

- Han har ret, istemte SmØrkontoristen. La

,os

tænde baal og steke ham langsomt!

Karl

hØrte

ikke

paa

nogen

av

disse raad,

men henvendte sig til Skjoldborg med fØlgende

to

patroner

sit

i

ham gaa,

kommanderte patruljefØreren.

Snu rette sia

SmØrkontoristen,

til

som

da

Skjoldborg,

allerede

Jeg mener naturligvis ryggen.

avsted S0111

en skræmt hare.

av

sit

gever

og

rammet

hvor han hadde beregnet.

med

et

ialfald!

jo en viss øvelse i

Men SmØrkon­

triumferende

grin.

paa

akkurat

hadde

ikke

faat

nogen

nævne�

trent det samme,

fra.

Smørkonfo�

gutter,

og

naturligvis

Det blev en stor dag for Karls patrulje.

ogsaa

blandt

gutterne

paa

trompeteren blev bragt avveien Ødela fiendens troppen signaliserte forgjæves om fremrykning,

op og fortjenesten ikke rak til cigaretter en­

efter et snaut maaltid.

For­

og der

"fyldte paa"

Men naar penga slap

men der var ingen trompeter til at gi sigrialet.

gang, blev det værre.

Gutterne begyndte saa

angrepet av Karl patrulje og over halvparten

at klage til end kokkerne.

a v sine mænd med melding til sine overord­

jo ikke gaa i flok og fØlge, saa det blev tillids­

Da brØt der lØs et dommedagsleven.

snaue portiol1 labskaus servertes suppen svidd

og uspiselig, og

bord,

Hylene bredte sig fra bord til

sersjantens formaninger

resulterte i en stor seir for kaptein Lange og

rilencle hadde klaget saa ofte, at kapteinen ikke

hallS kompani.

megen

Karl og hans patrulje

anerkjendelse

for

sine

tok spor av hensyn til ham.

hØstet

manØvrer,

- Det el' akkurat som at prØve at melke en

og

træ buk, meldte tillidsmanden ved en anledning.

Skjoldborgs klage over den behandling han var

Vil vi ha mere mat saa faar vi finde paa andre

blit tildel, blev der ikke tat spor av hensyn til.

midler, eller ogsaa holde os l<:osten selv.

Det viste sig nemlig at flere av eie "dræpte"

- Vi streiker! foreslog en av gutterne.

paa begge sider kunde vise ganske anderieeIes

- Streiker!

du vi faar

Samme kveld blev dagens begivenheter ut­

-Du kan

han, at jeg ikke

skuIde

jeg

glad,

være

ha

med engang.

Skjoldborg,

betjente en

skudt

dig

like

til

ned

ner det.

saa

kanon, for

111�d

Hvor mange av soldaterne tror paa en streik?

Nei far, her er

Forresten synes jeg dere maa forstaa at kost­

kontoristen beskrev utff1rIig sit mesterskud.

Om en stund begyndte kniver, gafler og tin­

terne opfØrte krigsdans paa bænkeme. - Alt

dette lurveleven

tilkaldte fureren, som hadde

med kjØkkenet at gjøre.

Karl Berg hadde under virval'et faat tak paa

de to andre tillidsmænd og bad dem møte' paa kjØkkenet

sammen med fureren.

hordene og ropte:

Gutter! Alt dette leven hjælper ingenting.

er delvis ikke spisende.

Mat er det mindste vi

skal vi tre tillidsmænd møte med fureren og

SØke en ordning. saa -

-

-

Faar vi ikke ordentlig mat,

-Nekter vi at stille! lØd. en mæktig' stemme

fra guttekoret;

Et nyt hyl steg op:

Mat eller streik!

Vi gjør ikke nytte for saltet vi faar

grøten engang.

leiren

- Kapteinen sier rationerne er utmaalt av

og leilighet - om ikke mere saa vilde du sende dem

Men husk nu

gelsen, saa la os stikke til den.

mand staar enige.

Har vi ikke faat mat fØr

det avtalen?

gaar dere stille og rolig op til barakkerne.

I kjØkkenet møtte foruten tillidsmændene og

fureren 'ogsaa vakthavende sersjant.

raatne og maatte kastes bort, derfor. blev det

for lite labskaus, og hvad /suppen angik, be­

klaget han at den var blit svidd. Vi unc1skylder suppen.

har været godt stelt,

Maten vi har faat

saa vi klager ikke paa

:Men vi forlanger vor ration. Kompaniet det. er blit enig 0111 at man ikke stiller fØr man faar ordentlig mat. -Det var Karl som fØrte (Forts.)

ordet.

Hvis du satte dig ned og skrev et brev til Norge

Hvorfor ikke gjøre det ved at tegne et aarsabonne­

Norge vil koste dig mindre end 4e pr. uke - $2.00

dem der hjemme en hilsen herfra?

pr. aar.

"lente. - Elle'r er du en av dem som skriver hjem

,Hver gang de mot­

tar avisen (hver uke) vil de betrakte den som et bud

hver jul, saapas at de vet du er Hive, og lar det gaa

fra dig, som et lite haandtryk tvers over havet - og

med det

savnet av et brev vil ikke fØles saa tungt længer. -

.

Enten duer den ene eller den anden, saa er vi sikker paa du gjerne vilde skrive oftere, bare du hadde tid

Alt hvad du biehØver er at sende os adressen til den eller de du Ønsker skal ha bladet, pluss kontin­ genten, saa greier vi resten. Vi gjør ogsaa adressaten ' opmerksom paa hvem har abonnert for ham og lover

"Western Viking" vil hver uke minde dem om at du

dertil at gjøre vort

har dem i tankerne.

skal bli en kjær og ventet gjest.

.

.

beste for at "Westem •

Viking"

.

1 oster til

!

.

Skriv tydelig navn og adresse, saavel dit som den du Ønsker at sende bladet til.

Adresser brevet til

1125 TACOMA AVE

TACOMA

r

I

e

u

Puget Sound Publishing Company

pr.

Overkok­

ken forklarte, at halvparten av poteterne var

ment paa "Western Viking" og paa den maate sende

en hilsen .....

.

Er

Vel, saa møter vi med fureren, og imens

der noget iveien, saa brevet til dem der hjemme maa

.

Men fØrend

I de 'gik til dette møte, steg han op paa et av

tanken: at ikveld skal qet bli, - men altid kommer

lelandet"? - Er du en 'av dem som stadig har det i

ikke

!tallerkener at seile mellem bordene, mens gut­

HVER UKE vilde det koste dig bare i porto 5e. "Western Viking" sendt til hvilkensomhelst adresse i

.

hjalp

det allermindste..

nede og en hurtig fremrykning av hele styrken

Skriver du ofte hjem til de kjendte og kjære i "gam­

Gut­

terne hadde nemlig opdaget at i tillæg til den

signalet gaar, saa ikke en mand paa linjen.

holclet her er saa rikelig S0111 en soldat fortje­

geværet med mer end en patron, sa SmØrkon-

-Fin's ikke mere! svartes der fra kjØkkenet.

mænclenes sak, og Karl Berg for sit vedkom­

sluttet

- Vel, la rnig svare for det.

150

Karl sendte en

"skudt," mens resten flyktet.

for mange knæhØner til det. svarte Filosofen.

- Det er ogsaa -imot reglementet, at ladde

fra

paa at vi som tillidsmænd regner med at alle

Disse svarte med·

fØrlig clrØftet i barakke nr. 4, og særlig SmØr­

Det er imot reglcmen tet, protesterte fan­

der enstemmig

l�)d

at henvise til kompanichefen. Dit kunde man

Istedet blev den fiendtlige forfrop overraskende

n.oider trompeten din for alle tilfælders skyld.

gen indignert.

- Mere mat!

sultne m unde.

- Allright, fortsatte Karl, hvis det er betin­

gode raad: - Efter at du er skudt har du at Jeg he­

En halv tallerk paa mand!

I

smaat at klage, og hvem var det vel nærmere

haarde molester end de han hadde faat.

krikke ned til leiren hurtigst mulig.

og

kan forlange, og hvis det er hvad dere Ønsker,

et av

planer og skapte forvirring blandt dem.

var labskaus,

gutterne kastet sig over den som sultne ulve.

Saalænge man hadde

gik det gjerne saa, at man tok sig en tur til markententerierne

Det

utmarsj.

;Vi har faat for lite mat, og det lille vi har faat

nogen kroner igjen fra den tid man var civil,

At

ned til middag.

hat

Gimlemoen

Man merket ikke saa meget til

det de fØrste 2-3 uker,

maatte

Den er sørge­

Matproblemet blev snart et brændende spørs­

denne sommer.

Manden flyktet

hvor man har beregningen

Et er imidlertid sikkert:

ta et par dØgns kakebu. sandt

Naaja, det kan være saa om­

dages soldater?

maal

ikke

og andre livsfornØdenheter

lagt til grunc1 S0111 et passende maal for vore

FOt; det skuddet, sa han, skal jeg gladelig

jo;

klær

fra disse haarde, dage blev vænnet til, er blit

lig knap.

du skyte.

sultekunsten, for Norges­

1809-14.

risten var hjertelig fornØiet med sig selv.

Langtifra, svarte Karl.

Norske soldater har

Kanhænde de matrationer S0111 norske krigere

staat

du

mat og

rene

værdig skade, men sandsynligvis vilde han fØle smerterne et par dager eller saa.

Hvis

blandt norske krigere helt fra Birkebeinernes

stille, idiot, saa hadde jeg antagelig skudt forbi. Skjoldborg

matspØrsmaalet

dage og nedover til de sidste slagsmaal i aa­

SmØrkontoristen

Hadde

har

historien er fy Idt med beretninger 011 1 mangel

han smeldte

Med et smertenshyl

ropte

morgen

russiske stepper i 1812.

at lØpe med begge hænder bak. traf

tidernes

sentlig aarsak til Napoleons nederlag paa de

Skjolclborg

En formiddag hadde gutterne

terne

svikter, tror jeg knappe matrationer val' en væ­

stanset Skjoldborg et Øieblik, men fortsatte saa - Det

bli storartet .

Regnet gjorde det og træt og sulten kom gut­

mine verdenshistoriske kundskaper ikke, aldeles

FØr han fik tid til at si fyr, satte Skjoldborg

at VI

fik noget svar.

spillet den største rolle blandt soldater.

utbrØt

-Færdig, k0111manderte Karl, gi f

toristen ventet ikke et sekund

- Hvilket igjen betyr, mente Filosofen,

hvit" for nogen aar siden, bedyret en anden.

Fl1a

lØftet geværet.

gaa dit,

vi allesail1men vilde bli "gammelkarer" fØr

Svidd labskaus - 150 mand paa streik

Hurtig nu gutter, gi ham en salve og la

I lØpet av en halv

times tid hadde patruljen omtrent naad toppen

uten

ganske' rigtig

VI

oplyste Karl.

Kunde vi bare skalpere .hinanden, saa vilcle det

tes at kunne komme nært nok. SmØrkontoristen

Skrevet for "The Western Viking" av A.

departementet, og vil vi' klage faar

skuespillet

Akkurat som naar vi lekte "indianer og

Jeg er jo allerede uska�

terne13 træpropper, da enhver av dem ikke s.yn­

Skisser fra moderne norsk soldatliv

Hele

moro var det allikeveL

- I et tiIfælde som dette skal der ikke sky­

I Kongens Klær

utbrØt Filosofen.

idag, var jo det reneste skjæreste idioti, men

S0111 skal skytes, skal jeg putte to træpropper i.

7

Side

aar

Manuskripter som -Ønskes indtat i bladet maa være re­ daktionen ihænde senest

tirsdag aften.

MAIN 2520 ELLER B'WAy 3435

l


Western viking v 2 no 12 mar 27, 1930