Page 1


[x Libris


.-


T

E 1940

<

"",.._I 1'.loIln.",", of .... ' .100.... �, ......... I'.d�. I.......,.... (....I "'v

r...... ...,I. 1I'.. hh'81�..

,


.. iD tho: .. I, .... � ,"'" .1", .r ,.... .... ,,, po,

.... 19-10 �,\G4 1'.,.IIi, 1...,boT." 4"''''� ... It ...... I....... II """ ...... •h'........ "'HI ....., ............ 1..... I, , , In'" n...... ....'''fI •".mpled '" ... I...... _.� . ",I...,1 " .".... "..,j _ ....... ,.... 119 ...., ..18 be .h.. r .. bo'. II.... �. �..I. ,,, 1*) Iclbu.. I" , ......,.......... IrI_hlp..�

......Ieatl..n

... th),., .... .... ....,� ... T" 1M "pIrfI ., ••......Ip _. 190M!. ,,-'C \--1<' I.... '....I ... I�.-u.. I�...

__ � bip. •

M .. OLIO' • ._

.. .. .. 1<.. .... ....__ • , ..

,_ ..."

... ....,�.�_

.. 'UI'

1fIu., Ir " . . ..�.. .. ,..- .. "ho.. ___ nzr . .... 10 II .. .._.. n 'If . ... .. ill .- ..r .. . I .. "frWod• ' _·._...11010."" ...... 10 .... .. • "'"' ,rit".!. .. w.-I ....... ..kIrh _ •.....Id Iri'� _if..1d lloaM,o ,,, ........

".d60:: 1.0:1........ . '''U'/It' ..... lriot..!o/llp? '1000 __ ..... 0Y"""1_" 0" . .......1.. .. ......�n ..I .. .. ··,be'rit...Uy ...b....I.·· 1,10 ,........". h. '.....111_ .. ..... '....,... 01.. ..... ''In'" d. Thlo .. . ,......._Ic: ' •• , . ,t-, .. ...11....1c:oo ". ,t.. 1........'1 .plrll .. bl<h ' I .. ...... .. ..... t ••II.·,. ..It..... ...., ..... .1 ...1,.. . 10 d.H ...,',.t.. ,,, """""',.. .. ,..,. h , doo, ,,,,",...... . ... .... .... � I.G.... 1.,,,Il00 . Jo...�. ph? . ,L. ...... .... iU .. ..... .f f...... II ,,_ . ...... •_ .. . . ·W- I,. ..... .... , '- .. 11'_. .... .

.... ",",f',10 '. , ........ ... ....... ... .-"-"',.;,... .. r -....... tIooI ..... 1M F...... .' ......... - • • I... .. ..... ,......." .... I .... .Ior • II- ..... II.. "-'..... III. I,�Io". II.. 10 .... f� • h.. ....�.II _,.l;.,j , ",,'", ....,,, ..... 'k �..d _.lIl•...! 1I1n_1( ,I .., lor ",.kl

It�••

,


First

...-II!!!

..'Ul...... _....... ,.... ....... ,,' ,boo ...heM.lI....n) ",lndnI •••1.... ...... ..h� ........... ......-a. .. ................ h. tl...l.. II ..·rl....� rlo___. .


II•••,....."•••,,".� ••• u .... ., .........

• 1\

Slud:-' In

Ie ___, ..."""'..... �I:

�..omJ�!I '-,,".,' _ .... ... �... •

u

p.·.·tl

" ::.. __ _

"'"

'0-


t..IMn•..., .......... ..", ...... _, ...... ,... . Iw .. ....,..... _"'.


"ANI,-.- Ir.�hr<" �h ·"'IM�• • •wl ',hh .. ,.,k doU,. (or ..... k.o .

rl!fbl .... ..


" 11.-nd."7,'·OIlN

• • •

"10.010"",. pi""'.' ,.... i l bno"" r.... _.,o. .... ....10 ... ;. ,...,

ThrM' Tlnl� OJ,II,' lI<>rrnh..�

"....,......

.

..

.

."......... h.� ito _ ............. llorf ........ plo,•

•...t

...,


Th� �ir�h'JI. I"',L "'"-�,, .� ._.."on �f I'. I� c. h" • ....- " ","NY . .... .... .....,.. bud "",I ..10....,"'.


• •

Andy'IIi -\

• •

l,a",I,�'l""'" "';IL_h."� I. IIw lI_u.1

Tet�iug on

---tho ."II .. p'

" ..If

.. .

"..1"• •,

9,30

...

.r".• � ��""'.

.... .. _ . .......y_ . ....·. " .. . .r ",,,rh I,r.· ond .";'·IIy.


I

• Durm ur..... . '....l

-

• Good

t-", r.....

�Ilifhl

pI. .......

_. ......

,d Ito

,......

_M �"r'.... 10..11 .I,,�••...t ,,,,")

....... hid .,11...,

i000.. 0i>.


"

TAIILE 01<' .'Ol\"TI<:NTS • .\D�II�ISTfL\TIO� • n ... \SSES • ACTn·ITlE.� • I\TlILETI(;S • ('j\"\llt['S "".'1{


AD�IINISTRATroN


"


' , I

1 < ;1 < """"'11 �" "J'!r 1 '1>-< j' !.1-,-� ;'" ,J-"j."-..... il""',l,':d'l'- 11: ..: I 1l:!i"=<O;;i'll. .'

J

""'::':l :il:!:::�1 I.. I,lV""' '':!:'''> :z: , .. �l::J.::l'. ' �,,- -� . -

.

.. .. --

r.

-

t

_

t

o..

·

t

..

.. ... t

_ . ,_ 1.5". t

-

:E

..

><

-.. -1

-j'

O"I�=t<::;:_<"' �i­ , <JJ �.�l"i'll<t"'I.<J �J '"

_

_

,

"

�l!

,,)01[0 '" ,"::E.�1:i J;; = J I"j ::;:,,!Z '''' .<1''' =:-1'' '"'" '" .. .. . � • ] 0 '".'--� �l'.. !!l J:o:."S.5uH"' 15 J 3 t'lI !��i Ai:1 j��j�J ;� - 3 '11"1I{ J- 'I] �:" .!! P · I;il���� (. � � l £l l�!d�;"t�h 1;!.:f � I �

_

.:

••

.

.�!.

.l

_

Q

t.

.

J

,.

..

..........

.

..J: •

_.

t

..

"_0

J rl j )oj,3 f;�;..I!,f!gZf< !o.. ..

� P. .,

-

po

,

..

'I • ,.

1·' I·�'a -!�

�:t .. j-!

�II . < J,' ,.J-.i l] 1---' '� . l'i:�!·_'!'il'"

.W

11

�h I'!

..

"fl ��h:; ...

I .. l'�o

t!

"'.II

..

0'01

3Ji��ii¥.i� !":i�j'II 1:1

'

J-

I�

1}1 . : •

j' •


,. ,. 1'".." Po_ I. I... 01 ........ .."..... .., ...... .",_ .

\''' ' _ Goof. _.. .. ,IN •__ .. _ - ,,_ .... ..._ .. _

.

..

...

�� "" ........, ..

.

..... . . _, .._ ........ .-,

.. (M._� .... ''''-h ......O'''' \10.,_ , '.·_ .. ""T_ ...... ....

"'

... _

.. t ... t

.. Ito. \10', ..._ c...t leo ...

-.. _

... __ .. .... , .... . ""_., .- .,. __ .. ,," ...!...... j"$.'_�"_I___ ......... ....... ...,, -

o A 1'�"lAI)


'fF."

,'

Wlooo . ___' .. ..- .. ...

,....." _ ,,," """......

-. ... ,",',

,,, __.....

;" .... '... . , ......u ,"" roO' ,

'" ,'" '''0 $ot> "" " "".. "._ ... '''', ..... ._ .. ,.,.to"" __ "'_�.. c...., • _ .. 0.. t••.... h .. .. .. ... . w . ... .... .._. ..._ "" .... ... __ ...... ........... ,:. _ ,_. _ Ow .. F "0 .. 'I- _ ..

_f_ M>, ... ,... "0 ... ....... ..

n_._

'• •

....!lIPE HAUGl.


.·�u·1I11�·

• (1....11'1 � ""Itf [I II .$o<W 5<__

• MIU IlUlI! flI....."'" M 5 ,I.,.w.' .'E MIOtll 1'1 flI.llt«;K M A 1.... 10. ... .. r

MI'-!. JANI ItAU{;U_ B A _A........ t . . ...,... MISiI I(IITItUliNH fIO""MII.' II II " N _A_, .. 11E0I•• 'dIU IlIIOl)A '1OIlE!<5TAD [I II 1'10..... U.,,_

• � LOIIA KIlEIDl.t;Il eo.... • �._ A..

I!A"� \)J I.FAAM

"" 0

I100I00.


• MIKK�I

A /I

10NO

M l'h_V... P..-.....

C",,�.... ,

CVNNA� J MAl MIN

A R II " .. M_

,,,__ ,,,

1·1t�0IXlII.1i SELSSON &- ,,_ft.. _ M-r<

• I),\. VII) T Nf.L$Of< A " ,0... I 1!.ooI_ MWi MI"''' MM.... NIEUE." M A .$ I,,_ .. T_ 1 ...... ou.r M _"� 1\ s'.I'kIl..A.1I II M.C.T ,... M.... p,,,....

a.IFFOIIO O. OUOI< A 8._,..." Ld""",... ,..

M"

JU.\I; P l>f-l.UEGI-:R 11.6 8. $, C T --Chnotu"",. "...',M A"Dl:"S w. RAMHAO M. C. C T ...._u" .Qw >I.."'.......

W D I(£ITII ariD J.LII ...c P," MI'S Ga) IlENL"V I'll M_,_ ARliSG G �A"NOIl/t) M.A· 1\ ",ot ll .._"' '''''' 11.....'

OI..f J STUD< M II�'I"'N. '"","'.......

"iI,,� AI,IOI WEI$S M M__ !"i.ono JOHN U XAVI(1l

M ile T_I.It><..... liIw .. , $<_." . '-n'


A.

S. n. 1I.... r..

_, Iood, 1.",,_ d.... ,bo _ ....

..... .... <>1"101, _,...... '" .... &0.. of c-......-" ... 01 A_ Mol.., .......

.... ,,' 1101101, ....._.... , "'''''''';' 0.10. """' .., MM. To............ ,......" P... l..o,_ ... !!<II It_ad, !:-o.._" 01 Alh�,�, c",,.,.. Hoff c-.__• of "4 ........ I.." c.., 50."" ....... ... "... "".., s-, ,,t ,a" ..".....,..,.;.. ".... .

or

COlltrol .'"" ��_",;,,

_ f,,�.r" .... c.n..� $<_ . ...... . __ .. .. ,.. 0.•• M._ •

,'" ""'_ 10< ,... _

,

,�, .,

0.......,•• ..,.."... . . _ , _ ,.. 50._ ..... Il00. ,... ,... "- ...... .Iw AU_SdIooI Mo.., H,�_,_.... 1'00.... "'- _ i.. '... It). ,....--'"p "''', I.,..... ..... I"'" .."h ,'" .po_'". 0( • T....... PhoI ...._ 00<I0<0<.. "'""'" .. ,,,, _..hi." s.... c.......... a... "'",. ,'" Wi... ",I< c._ 0., . ....,.I.. M.., D.or I.....", ...... ,..... I...k ,''' ......1 "11",,,_ ""_.. koa.. •.. P..... 0\.11

....., ....

: ...,d 1Il00 ,.n "'.. �.

,...,.....,. _ol. ......... ... ,_ "' ....... ..._"noP L. c. ..__ _ .1Ind_ '" _pIo_..... .. ,,,. r....."' . ....-..,.

... -"'" ...... ... ""'. ........ .. .", >d_.... _ . '" ...._

,....-

• ""'�IDO><t .", "'.,

LFn TO"oc.m

.....' .... """ '-" 0:;., "'.., , .... I,...

"-"" ,...,


Tin' F... .. ICy InrornUlUy .

· ,.� .ood It .. .... ... �...., f_ .. I·....r.. 110••' .. ,on",,........100 ..r ,ho no...pu ..

..........1·••"p..,...100-

"


CLASSES ,."


Se.llnr (;IIISS • om...... --. 0_ ­ _,_, .�"- ,... _--

c- ......,_

,.. __ .. -

�.. "........ .... _.. ,.,. ..- "--

-,....'.',., Iloo.oq � -

__ , •• _ ••••• v.... . .... ............ � -t:..r ....... _ .. _ , '... ... _ .. ,.onl.. l ....... r'. 'no __

..-_ .. .

__ ... _ .....

,Iw I'" ....... .... __ 01 oJ.. ,,l000i ,... k...

,.. ..,1...... 01 ,... ,........ ..... .... .... ..n04 � .......... r..... _.. _ .. 5<l000i ...... _ .. g , ,,4 � _. ___ , ... _ .1"

'no "-1. -

..... ___ .,... �....... ...Lo. ..... "'" ....- .. ,..... ,,, ... ... , ....

i'

T, ....

,�.. I',.,"-I_y..

..... "'....... ..... . --- "- "" _ .... .. __ 1.011 ...._ ,0.. ... .. -

" ......... <&.. • It ___ .... __.... .. _ .. .... ....... -

''' '. '.... .... ii...... '.. '...... 01 ..

....... ,..........,... .........., .-_...

_ .... _....'_ ,.. .oLlo .............

__ ..._ .•_ .._ _ .d'......

.. ,................ - . .. ....

. " ro..'.o s....... I'.... .. ......� ,to. ,..010, ...._ ........... ......._ ........ ,,,. .... ,, ,..... ....... ., u...... . .... ,.. ..... ,. ).......

• C",n,'''.. f.r Son;"... .

•'......, II...." . '.... , ....

- ...._ ..._... ....

'- ,- "" -_ ..... ,-


· .. ,.... ""

. .........

.... ,n ...... . ........ . •_ ... __ .... �

.

r 0

"'-

....".AC<lOOo • ",," ' _' " ._." .. ..... 0. U .... ,_ 0-' • <>00.(1 . .... ........ . ... .� r"'1 I ...... .�..... • • • _ .. ,_C � , __ _ • -..

--. ,.�•. -

·

..,.., ._.- ,-

..... ,,". "'.... .-_, ,� ......... _... _ t , - .­ ..... ' -- ,- ,.... . , .., <.... .. ... ..... ' -

.,..

c.anCHI" __... t .._ ,_ ..._ . . .. O . .. • ....M' .. <-I e.. ... . . " I __ • ...,.••"" ...,' t_ , __ "- .. _ .... 0 ... • UOL'J'tt ..," ".. __ ._� ,_ ..... . __ . 1< ... • "' • • , "-4. I e- ........ " ' ''. 0 ... ...... .... _0.. ,",d •• _., _ .... """" . - , , .. ' CAn t_ •• 00..... ..... ' "_C-'_ ... -,' ,..�.--.. ,­ ,,,,,,_,,_, _'_Mt:;...... Co.,,"_ ._ .. . _'D •• COW ..... . 'A .. ...... .... _' 0 .0-. ..... """ .. ... �.. I


• .. "'�" , ... , ocall ... ", , .....- .. " A' .... ...-

,_

,.... " . ... ' �-"- ,--,

.... A

<_, "'- CO.. ,

..,",...,' ,.. ... In......... ..... ' ,.:... , ,

"" .. . . . , .

, •• '. "uv,. .. .... ._ . ... _ , ,,.. . .. . . "

".... .

.... ,

..... , .... .... . , " _ a-

••• , , '.. ...... , .. , ... " . . , .... a.'-' _IJo-I __

....o".� ...... ' " ,_ c. ._ c;w. " . .. , ....... ,

,...... ,-,_ .... .,." ,_ ..... " . .... .... , ... ,'', .'A CO--l .. , � M l .... , 1_ ..... ....... .. _ .... '­ <�

• .. II

I.' "H .. ...'" ,_

, ... ,,, ....,,,., •

"

,..�.

,. " ......... J , r_., _c-. ..�-- ....... ,

..,.,..." ,� ... .. ,_ .. ,.... ·� "

::.-1.

....

_

• I .... .... ..,.' "

"

••

'

..�... D .

.... 0. •

....... a..

._

__ " ' , -"

(- �

r- ......... .

'_l'"C-'"

p'.. ,.-­ " '- "-, ..."' .... �-,'.-" P _ . . ..

, .... .... .... .. "' ,--,

... <.

"r._"'_�_

.... _..

... - ...... .,...,

,,, . .

....

"'- - "'­

_ .... ,..-..

· ,.,. .. "'. ,- ........ _ ...... ', . , " .. ' .. . ... '. ,.._<_, ... U_ . , ... _, "_CWo. r-.. I <... 0.

.

"""

• ""'.N

��_

.. . ", : �

" . (. ,,--, .... ... • """" a. " A, _ " ...... . .. . . '

,- -.

"... ... WI ...... ,...... _�.. ".", --<

_'"

A


.. '-:,', 1.., 1_ • .....ti ""_ ... .-.. ' c-- 000 .:- , <-. .. .- .... , ' l � 0 . _ ""'.. ....,:tel """"". _ '.�.' c..�_,t\oO" '_I "

'='

"'u

' O

_"'- "

.... _,

. .. , ._.' .."' '_�l ,_., ._..... , I.

_"'-'_C-­ "'-:- ' l ,,: !, � I 1 .""",, '

�-_"'.

• ."'..,. ,,,...,,. , __• • P

P ..

t_ O .... ' Ioou-"'"

_ .........-

_ .. .. (,....u . . .

",'hz'

" ' , ...... <>-"". a.._ --�..... ,.. _. "'"" ""- , <'No , __ ' ,.... �- "­ _ ""'" "_ .... D I �' '''_ �. -

,

... _ -. .. , lAC __ n7 "-, ,

_._

• ,,"'•• , .... 'O(�� ,_ _ , '. ___ <>000 .......... ,. 0 • " o:..t (>00. " • OF c-,

r

"".. , <»«:: ." •• __ " <-, -_

0 . __ . ..........

MO" "£I .--.. _..-" T_ " __ 0:...0 .- .. . .. ' P ' , . ,.... ... � .......... "

"..." "Un....... _.. _, .... .. . C-., _O •• ,"'_ewo ...... �. <-0.._<>- __

_

,

,P.

"0l"a..>Q< T_ o

, ..

, """"",,If to_ '-_ .. ' _1_ ... ............ - -.,_ ..

<-. .. _ ..... "

.

, -

IA.' ,

"N "_ .... r _.,.. ... ".. '" " - A ,, � ' - .... ...._

"-" .....

D •

... ... ""'__ _ ' ........11 ' D, __ 0-. .. ..... 1' op." D . .. . _ , _ _

... ... 0

..... _


·

" ...... ,� ......" .,, , . "..... ..... , 1> . ,_ ....... 0- ... .,.. , , , ."_ b � � , ,_ ..... .. _,

M"vCAaIlI_ .n"""""'� _ '_ 000

. " . '

...." oeM ..,.,..,..... , .rb

·

·

,_

.. .".. ...-""'­ .

?0.

..., ' _ .... ' -­ .... "

,

,

......... ,,"'.,..... .. .

....

• •

'r:

.

,

. -...... _ ........1_ ,_,"

· .",.

' '''

,_ , ... ' __

"

''''

,..

... .� '

_� .... ..",. c1_... " , .... ,

.0.0"

'...-.. ......... ,, _ .... ,

,,_ .... ,

...,. ,. ".. .... . .... ,_, ...... ,_.(>00 ' " , 1_' , I . .._ c--o , """"'" .... _ .... _ . ... _u..- .. --·

,_ .. , 0" , ,..,

.,..... �..... ,, . 0 "" , ___ I...... __ ..... ".-,. ,. . ,_ v__ c.., 0- .... " .. . '..­ "'- , _ ....

, ' '''' ""-" "'-, "- u•• ""_ 0.0

,,,., ..... ,, " "'-'.. . ... " "'- " - "

O"Y> ."'.' ,_ ' ,_0.. .... , .. , ,

.

,_ .....,

_",".,

,

.... """ D. OL_.. ,_ · .. ..

..... . I."••n_ "'"_ _ .. . n.. '".. <--000'_ ...... . • • <> 0. '- "" .... "",_ H',,, <I, ,_ It_ '" ,.... ,••_. f"JoIo, ..... " • � , <>otto

,_ " "


...,

-

,.. ,

:-

�-' •• . -

, ..

,, '

....... 'O"�I .._ ,__

... .. .

.......,.. •

..... . "

,

..

"""'."'" PI,uta. ..... __.o- .........

��

-

...

AA.

1111/" S.·...... I . ..... _ ..-

--_ ... "

n.. -......._ ... ... _ .._ . .. . .. c_. , . . a... ..... _. _ ...... _, ..... "',",AA""'Do .... _

- I_I'

....... ... ....� .. .... .... L .,. D. <. ... .. � ... """ .... .... '" ' '_� .... 1_ '_._

• c.u�",

__ ._

OAIO' '''- , • • __• •

_

""-............. ' " . ''"',<-0(''' ... ,a" .... '''' --' "�-, ........ ,.. w...

''"lOCal'"


" ••"..� ,v••• PH'." ., " " Qo.o ............ ' ........-" . ....... C-... ,�_ 0" ........ ,.. •• "'_ r;o.a. ..... A•• "�V"•. ....""" """ 0••• L " • ... .

.. .... "" " -... t 1. \. " 'CIaIo O. G. 0- .. "••". �.. L-. ,_ r.... �..�

,,-llIlIinrs • I "''' on

..�Nl'Tl

Go.OIe.< ..'"

I.LH "'"""

• {;''''""" ....,.y .

'UNeE. NOIlTON

..''-'"-n "'ll """


�·I·II.) ..I..... .-'hlsS

.Ollkr... -_.­

,_ow... ,__ '-' -, '''- ".-- ,-

-"

I. . .... ii' , .................. 01 ... .... _-_.... _ .............. 01 .... ..- .... __.... . ......._ . ..... _, ." .. ..__ .. ... .......... 1. II ... MMo .

....... 'J

.........,... _. M_ A""'__ ,........... ...� ."... �... J__ •.., 0.,..... ...Moi .... .._" '''' "_N i .",,_ ",. ",,'_ So..." r_...,_ ...... at ,... U.. _. '" 0..- '...... .. '" ,... "- ...... _ .. ,......... *_ .... _"' '''' ,I. _ ... -..I. 11_. A ...... . . ....... 1... I' ," ___ ""_'" ... ..... • . '... 4 ,.. 01._...... ._ .....,_ P l

C ...., _ .........""


.'resh •.•.,... 4"'llIss .0(1'....... ...... --.. .... ( -­ ---,­ .. ... __ .-

', ��_.n... ....... ,� ....... _. .. ,. bl of Ifit No<I ....... I........011' "g '. r...-,... ;1 " ._ .... ... . _ ...... _ ""_.. off_ ___ ..'" , 1.0< P''''. w_ a_ _ _'" ""'" """ ,_" .... '.'.= No<I A_ ............. .. _ u_,... , 1., ___ .. _ .." ... . _ "_14 ,___ ... _ _• ..., u .. ...... r w ..... ,_. _

.. Itw

"'-"

''''�r � ....

;, .

, . • ,,- ......11 .. .. . .. . ..... >II .. _ ....,.... __......... MoW Io! "....'" . ..... - ..- -�..-,I'"

..... ,. ''''::;:;'li

"........ "" .. . .. .... ,1._

""

"'"

__

..._ , .. " ,_ ..........

'.... '" ,,. .. , .__ - •M . .... ... H,,-, ._ _

<-.......' ...... Ht

,. !O..... _ .. c- ...

' __

'._L_'_._'t

.

'=___ ._o_o .. - , -- - ... - , '-'-' •, = '._ ,... _ ..._"'--- .... -k .... _'" ,.... . . . ..... .... . _ (_. _. _ "- ,__ .... --.. ....,t ,,_. _. t____ "",-_ Ol' ___


IIIjflo S.·IUH,I .om.....-

;:.�,,;. ! . .. ... ....... .. , , ..... ,_ ... "".....,� -- �

Tk ""'b " ..... "q....4 ," _, •• '" .......h 'k _"" ._ . .. oI h,... ..... n... ,.... ... , "-"" Pw.. .... _ _ ).1.0, _.001 A.- HooIuoL __ 1.... ... _ .. __ __ Go.. So.•.., ,,,_ ... G.du.n )v_. _." ...._ en..... $0... .... "p'. d .... I"""P" 'k 50__ 01 Gooo __ /01,

"

--

"'..... Co 100._ .... .. M_ Al...... .... .""" ._. 1

• ""

""" ..__ ,19, "'." -f .... ,,_ ..... .... .. ....... _-_ -.. ..�___ ... .... .c-

01 .... . 'oM ..... , ' .. "'"' an,.. _ .. Do_ a.. iiIo, n. 0 __ 0. -•• _.,. _ ... 5oto

.,� _ ,,_. , .......... __ ""'" _""" ( " .. ¥ A"'__ ..._, - < --- , ..._- " .......- "- " "-

C-

_ ,_


TU4!..mtl ."..ilharmon"Ort!llestrn

\.11

I..'"

-

-

� .......

-.,

�.:' :-:-.... ........._. '

,


-�

.

-

"

"'

' . , .'•.

.

.,

0,

.

. .'

ACTIV ITIES

::-.

-

-

�I

,

: =.

:,

-. -

... . _,r

"

..

: =, 0,.'

-


�\hulI ..i ... ... }\hulllli lIe.. lli ....

'- ... '••0 .... .. .. . _ ... .._ - ..... ...... . _.. .... _._ . .. ........ . ... ..w, ..... .... _ ....... I'".r. I ..",... c.".. ........ c; ,"c" , ..... ,..... , .. _.., ""'" "".... Fn.Io...... .. ""'_., 1"0 _10 ..........." .._ ....... ,'" 3<1_ h....... .... ,... P".,� I....... C"''''_ •• II • .,.. . _ .... . ,..... $.07..... ... .hft _ ..h ,10;; t.. .b, """"" .... ,'" ... "",•••,.lot ..... ""..... """_ 01 __ 701' ..'.... '''_ ._ ....... . _ '" ,............._ . ..._ 0.. J Gn.oIo .... , . .... _J r._ .. T_ ..... ,'" ...... ." .... ...... P I --. IT 0" ..... ._ ....... P• N J I .... ....., ... .. Flo 00' .. ... .. .' _x ___ ........ ..

.

.... .... -......... ,,,. II'.., , ....._ ............"_. - P..,,� 1 ... ,. BriLupo.. _......, .... 00 50..... __.,........1'4 ... J I' I'!_ ........ '''' "'_, .. ....... .7T7Oft .. ,....r...... ,110-. ..... '.. UOOO'oI .... ..... ' \ .. .....001 �.__'f! !oli o. ,.. .... _, ,.. Drh, R_ (...... ..h E>ot.. 0.,...... -.. ...�_ ._.. _ r.......... �Io.""" ,.. _ of ,..,... r.. 10<0. ,0., ... /01" ,_ I � ..__ "'" So"," J_ L.. .. I� 1lIoot . 1__ ,.. .... __.W< ....... �..,.I'" M. L 1_ \<01, W_ OtooJ Go_ .... n.... .. c..o-"'" no. 01__ _ l_ . "... _ ,,'.u... _ _ _ _,-,1,1 . ....... _ _'J__

• U_ ' ''0"... '"'''� ....... ..""' .. ,� .... " V '"'

..,- ..

" ._ ......

_


,..-, .. c-.._ '1IfT-'O

.... ,..

_

.....,_,

.�

--

_,oo, ,I. ..".... ... 1'_ , ........ <:.I..... ...... ,,", ,.., ,,,. 1<00. II"� s.. ...- ,.. ..... '" ,.. ,........... ....."'. 0._ .. .. Iton ,lot -.. "" ._ ... _ .. .... I." ,lot ..." "" .._ .. _","fo, ... � __ ", 'J. .... .. I'Lf ....,,� (.0001... ,lot! .. _ ,"' .......

...,' ".' ,J '-'oot _ __ .. _ .... ,"'" ,""" ... _ _ DoooooI 1 ,",_ ..... .. -... _ ...... kooI,_ _ M ... T .... ...... _ ....... .. . ' m,' ,� ....o.1o\t 1-01,_ t. '...... , .I".'....__ . M'T_ ,,<Io"'-aI /001 . .. 11 �I _ ... ... ... _ ........ ..n

--

"=,, �

p".

......

0-,.

..

_ •


.

,.. ,.. - ',"

. ""

�O."""

._

....

. _,�,.....

......

'''' '' ... M.. ..... .... _,.. ,_ -... 'U'" , " of _ ".. "4iI. ....II 'I ... ,......... of P..�. l....... c-.. .. __,_ ."" ,.. 001.... ____ .... 11 .. _•• _ ... , _... of ,""' __ ........... ".. ,.. "'- . . . . . '" ....... . ... - M,. •... ,.•__ . �.

,�_�,• . ••

, .._ D

'-

...... ,,_

'/>'...., 50__ ....... ..

_",••

_

.... M.ry f.Uoo ............... ,.........

.,Jot. "'''',,:S< H1oo ........ ........ lot ,""' ,til """ "." 5d••." 001> l..�"" ..... -_....- .. , .......- .... .' _' ''''' ' M, 0 J 50.... ...!_ ,Ilt I •• 1, "'*� K_ tw...... ,Ilt _, f"I! ,.. .... I.... ..--. ."" ... _ _..,_ ....,. .... ,tw ....... .._ __ ,

'"

C-

N

,...' " ..... �.....


,�_ - ._ ,n- .. J__ 1'1'101 _ ... <Ou rr _,.. e,_ ---"­ a __ • • __ •r..


Ut'lfn 114-,.

"I)!llIon

.,.,. Drh. a... ....,.... _ .. _ ••• ' oI.U ___ 'z.tlRe ,

_ ,� .. . .. . I . «f Do. N:... 0- 01 Mo. r-... ... . , _ ""'" .....-"'" .. .� . .. . _"' .... ,..__ T..... I

I'Mlo,. -.. ""...... ,....... 1_ ""

,''' _ ..... ..... PIooU. _ ,.... ••• Ho...a.l p",.- _ ......... •... 1._ M"" ... m .... ,'.._

Si"mn '-hi Unlt'gll \J_ P I. _ c-....... \'.. ;l e , .. ... I�, .... ...,-._1.. 01 ,., s.- "" o..ao ..... . ..2 .. .... ... 01 . .... .. , l _ .... (1"' ....... _ ... d _.. ... ,....... _ .... .... , �I 201 __...._ .... _ 011__ n. .... .... k ,... .. . _ ... • ,.. _ ...ot ... _. ..�h ,_ Drl.. I " ... ('�. " . . " s,... ..... I..o�


{·....Ir of I"" "'"sl , !

,.. "

.....

...�

I. _., ....� ... ".. 'tit '000 ,,_ w.. ._ .. ,." .............. <_ 01 •..,...... TN ...._ ... .... ,...._ 1_ 1.00.. I.........

'no •...,. .... ." • _ ....__ , _ _ .... _ ...,.."' ...� . .... _ J-. .. 1_ ... �..._. """" '10 Po _ 10. ..... _1 ,_ ... 0 .� __

I0.I0''' ____• .. ... " ' 0( -..., .... ....... ,._ .. . ,; oIl_'__ _ ,.

1t<._oo .�"""_"'1b7 ... .- .. '...--....... .... .. """ .. --.... --"'-� ,

,......... I ... r .- ' ... MoIdo � ... ""'" ,. _ ,•• Ii . .. V..,.. �d .. ___ .-'i ....0li0 ...... Po •,oJ ,0.., I,.... P' _ ,140I. ",", ..... h......... !ipoU.. W_ .. ",r.. '., .... _ .k' '. :, .... ... �" ... '" ...... "- loI>M ... ,,,," Lo..... I .. c:-.. . .... _ .. 1'IortI_ C .." ..._ .... _ .. So..... It<_ loo••I0.'" 1_


"'horlls (I .... "'" __ ........

,_

.. ,lit "....... "'" __ ,'"',_ ........_ .. ,.11 .. "' ...., ... M.I._ ito.. co( "" "I.... O"""...�L woo, ,1100 .......... ... ........... ,lit _,.. .. .. . ...... ,Iotw _.1 I...... ... ...... •001 00 _ ..... _Ion """ •• ,"'.- 1 lit ....... ..In , _'''''n .. qoIoo """" ,... ... -.. ,lot ._.... A Lo.p

......-,-""""""'-­ .

.. ,lit <-.a u.. ..&- .. ___ ..... _L_U.... : : 0...- .. c:-a'_ .. "'"

�"

• QOJ . ..lin1 " .-- .... ,-­ .-­ ...- .... ••

. .. ,," D 00:"" ,

...... ..... -­ .' '. ..-

-

_..,1


" - - '''''''' ;�< :J;'��l!:! .... ._ 00._ '

_

......

.. - , ..... _ .... , __ ..... ,. ,,1_

,._

PI

.""" " ...... .. .... , -

Unlld

TIIo ...... _ .. _ P...... �•• Col• �... ""' _ ,..... -.t...... __ ._ ,110

... ... .. M

01 ,110 __

•• • __ _WI ",.. . ._ ... .. . .

/,

� ......

� . . ". .... _ .110.. ..... __ ....

__ __ •110 ....... ,,,,,,,,i00i1 ... ..... ........ r..._..r ,110 .. _ s.-aI _.._, ..... ...... _ nn., 0<1_' .,......

�-'''-''''--­ -

. ... .... �.. • . " ""

0-_"'­ ,_,_LA

. ... .... -


"-_D_< ,.. """"._,_

_

.

._._'_"___ ' ' ,--_ , ,_ .. ,J _ ,_ ..... .... . _00.<_0,_ .. __ ............... .,- '" ,-,_ -..,-o. __ ..___ .7 • ... ' 1_ 0 ...... __ .. _ a-..o ,_ ...

-

_.-

Urun.,. (;111" 1,1_ ",,!' e.bp" Mo. <0.... _ �_ ,,,,0. ... 00_ .... ..............., 01 ..,.._ .. �...." ...11 ...... of,...,.... ,_ ....,_ .. .... ""- M ...... .. . . ,,__ ..- ',,4 _ ' .... ,Iw 0.... � IN< "'T" _Ion......,,_ . . ....... .... _...- .. ............... ... So .. .. ....._ ... _. 10\> ,.........

..... ,.. _" 01 ...... -... .... . .. ,.... -. "••" U' ,.. ..� UM., ....__ __ F... pl." ............, don.. dw _ ,... ...�..� ,_ ,,,. .." oac.H _.. ,_ "'of ,Iv 00_ II .... I. _. .... .._... �.... __ ..... A ... I"'"" ... ........ �4.I(.;- ,_ ..-.... LM _ V.... ... s. .. Doo __ __ v_ 51>1. 1_I'l0l_ "'" /oUr..... on...

t..�

• .n......

"""' � . ...

- _""t!' __ • __ .... _,_ .... - ....... .... --_ ...- ..

.....


a .uu "'" _ .... -

. �­ .....

.... ._ .... .... Tho "-' • _ • .. a.....0'1 l'i>ii0<, .......... ...., ... ....... • __ '0....... ..... , ... - ... ........... �- .. ,"' ...., ... .....Ion .. __. 1• •_ .... _·

-- ........ .............. ,-" ...... "'_ ..._ .... _ ... ,.-

-. -- -

,,� _.--­ _ .. ,,-

.�

. �.

.... p.. . '" ....,to... __ .. ... ....... ..'0..... "", ... 10_ .......... _• ...._ ... tit ..,,,.... " .... ... ....... .... . � .....', ..... _.hI ..... __... •...... ,bo .......... ,.__ ...h .._ ... ...... _ .. _,...

-. c•, - ­ ,....

..�

-

r

n;.�._. •

-

... r_... --

'" .'­ .-

'-­ .. -

M" ,,_ ' -

...

M_'_ '. '

- ­

._-

,-­

,--

--

--

- '-

....,-

-�

,_ r• ,

'... r.....

_ ..

_.­ --­ _._.­ ..- .

'-''''­ --


I.h ....

S...·h·,y

1.... ..,_ Soc.... _ ... .... , ...,..- ..."b ,.. _"'_ .. "'.. - .. ... ....... ..... .. I0Io ,.. ..... _ .. 0._ no. .......... 04.___ ___ , ....tw04 ...-

.... '".'ho"

.......

,

A. _,__ ..- l? ""

c:__,_. a.. ..", � p,,� ""...1... ... i' , ... , .. "'''� ..... l000i, ••

_.

lIelNlle nllh

no. 101' 1'tOO _._

.. ,

_

__.. . ... -. .... LC;.',•• ... . .' _ . _.,"'_ .. ... ... ....''''' , _-11'­ _"� """ l.._ T__ ..

.,., .

....

..

.... _.. ,,...Il0l 1. ...._ ... <:>ot.,. ,u,. """ ... __.... .. Loo.... f". ""........ -. ..........._ .."" ""'" IN" "'..... ..1••I0I0 """-' -

-

,-

...... �. .- �

.....

... ...

. -


.·In·�hh·

.... '���... .... ....... "'...... .. .. •• .._.. F • • I -.t. --. -. _. ""'I .. ,100 �_ It.. ", ....... ...001 F" " _ __ .", ,100 10...., .. ...... .. _ ....'*', . .. _." "" .. - ....

too.. ..... r_ ..... _ _ _"..., St...... t...0<1 1,..",. IIt".,_

"- '''... '" -...

,�_ L _ ,

...... , ....... """',�;=

, __ . ....._ ,_ � ._ ...... t. ...... ,..._ ,_ " ,,_ , ., 0....._ I ,_ . ....... <),00, ,

._, _ _ . _ X.._ _ -.... c ,, � . .... ••__ , - 0- ... " _ , .. _ • •_ . _ N __ _ _ __ .___ _ , ...... � - - - ....._. . _ ' ..... ...... � " .. " <.. , , .....- , ..,- ' - , ... _ . ... _ - _ . . ""'"" .. T_ . • .

"-.: '.. � r.=. 'ii..:..!'"

1_ U. II

,.... L.."".. 00_ '" u.. 1t<4.....,_ ....... ,... .... ".... '"1' '' No.. "'Mo'_ .. ...... .. ..... Moo ''''''. I! Ho,.. " 001._ .....01 F ...... . .. _ .. _ __'.r ..... ......_ no. _ ....,.. -- .. .. .... , . .. ,.,.... ....... ,100 _ ..__,_ --'. . .. , ... -.. ....'. eo...... L D It .... "'... .. paft '• .-.1_ .. ..0010 om.. "".'2 _.. .. 0....._ .,1.. "" tloor 1'.01...0010 Ch..... _ ,. E_ "', .0010 . ... .. ,Ow "",.11., 0loI

_ . H.-

.·,..·....h f'lIlh

So_ ... ............ . '·n .� 1000 .... .. .. _ .. ___ �....w. .. 1'00 .... c;..... h......

10._ __ __ " �_ 110

.0010 • .. ,

..

_ _ ..... ,..,. n. .... . .. __ ..... - -""'....,..... -

_ .... ...... __ F_ - . ....... /otto. � .. __ _

('._ - .0010 1_ � .. .. ,...... . _- .. ... _!.oW • ...... .h•• •_ , ... _",.. .._ ,'" f_ f�... Il0l....... ........ ....,... . Nod '"'_ . M . ,.... .. lpo......


one : E ri k s o n . C h rist oferso n . R . Bengtson. K a p ph.1 h n . B y rd . I . Nelso n . S p oo n e r . V osburg. Haa v i k . B . B rotte m . Hoss. J . Jewe l l . Lock wood. Pea rso n . McComb. P y fe r . Sco t t . R o w t wo : B . Leask. Xavier, F . Pfl u eger. Schma n d l . L. Rogers. G. H a nson. R o t i . E k l u n d . L i e n . H e n d rickson . Tcn nese n . D. H u s b y , K n ud t s o n , S w ,l n so n , S im o n so n . H u n t i n g t o n , V . Olson , S n o w , J a h l s t ro m , f ried l i n e . H o v l a n d . R o w t h ree : R . J e n s e n . Basse, Frederic k , Opst a d , J . S m i t h , R u t i l a , McF.1 d de n , L. J e n se n . fosso, Pellervo. H u ghes, N . J o h nso n . P . Brot tem . W a l l e n . I . N o r t h . Robison . S . J o h nson , F . B e n n e t t . G a r d n e r . St,l l w ic k , I . S c h i l l ios. N. A n derso n . R o w four : G. Leas k . G u n d erso n . R a s m usse n . Clemen t , S o l i e . E. W a t n e y , M . A n derw n , Overa . Stavaa,. Dan ielso n . R o t t e r . Schreuders. T h u reso n , S i v e r t so n , H a m m . H . L a B ea u . H e t c h e r . H a a l a n d , Ford. P r e u s , Hopp, G u s t a f s o n .

R o LU

Coell Club T hl: CO-I'd C l u b , o m of the pop u l a r o r g a n ­ iza t i o n s o n t h e c a m p u s , i s a n orga n iz a t i o n of g i r ls w h o seek t o become m o re i n te res t i n g w o m ­ e n t h r o u g h i m prov i n g t h e i r pe rso n a l i t i e s , Meet­ i n gs a t which s pe a k e rs d i scu ssed charm a n d perso n a l i t y were he l d . T h e h i g h l i g h ts o f t h e

H u , b y . R a s m u ssen , R . R o b iso n . I . N o r t h . P v f e r' D /( n w o m ' R t ) w { wo : I : red e r i c k so n . Reid . S t encse n . P r e u s . T �l1 n e;c n , X a \; i c r . Leque. R . Jensen. R . Pflueger. R a n d a l l . R o w { h rre : B . Rogers. N e v i tl ' . S n yd e r . G . D a v i s . O . S o l a , S . H J fshm,l n . M . S t u e n , R . A n derson , N . Hoff.

yea r w e re the tea h o n o r i n g a l l new girls in t he fa l l : t h e s t y l e show : a n d t he tea for g i r l s g r a d u ­ a t i n g f r o m n e i g h b o r i n g h ig h schoo l s , O l i v e H o l te a n d B a b e t te B ro t t c m were c hose n lead ers for t h e fall semeste r : E l e a n o r H os s , Ca rol H a a v i k , a n d B a bette B ro t t l' ll1 led t h e a c t i v i t i e s for the seco n d semester.

Ski Cillb As a s t a r t t o w a rd e n c o u ra g i n g a l l t y pes o f w i n t e r sports a t t h e college, the S k i Club h a s been very a c t i ve in b o t h sk i i n g and ice s k a t i n g d u r i n g t h e p a s t y e a r . I t i s t h e hope o f t h e c l u b t h a t i n t h e n e a r f u t u re the G l a d i a tors ma y be re p rcsen ted o n m o u n t a i n slopes i n i n tercollegiate s k i t ou r n a m e n ts . T h e y ea r ' s o f f i cers were : J a mes Fredri ckso n , p reside n t : I r ma Nort h , P f l ueger, Ray mond v i c e - preside n t : secreta r y : a n d M a rk S t u e n , t reasurer. A c t i v i ties h,lVC i n c l uded the sponsor­ i n g o f a m o v i e o n Sun V a l l e y a n d t h e m a k i n g o f seve ral s k i t r i p s t o M o u n t R a i n ier.


"""• •� .-.- oj _..... .. ...... •• , ...... Mo _ ....... .. p..,r. L_� <:-I.... I� �'- 500<.... .... "'...... .. ...... -...1., .... , ... .... . __ .. ....10<0... . UO 00 .. ,...... oIl<n•• _loti> _... .... .. ...._ ...... .. !>I_­ co. Po........ "" r_ •• _ _ A U.. .. r, .._ eo . ......

" Iklllg Tho

,'"

nl.1I

.. a- ._ ,.. 04

,

........ . , ...., 0 J $0... .... .... .. ,,_... .._ "" r" ...- ... ... po ,'" •••

aI 5<.0_... _..... .• .. ,...... � I__w.. of kudo. '-

-

A_ ,.. .... . ..,_.. _ ......... _ .. Noow., _. '" Moo M..,. L..o ,.,. • a..... - _ . _ . "'_ .. .........

P... 01""" _ V- H_ .._. ....... T"""' .... __

'

,...... �.... oo-. ...... ... _ _. J r P '..-no

(;erm'lII T. ....

.

Clu"

_ ........ hot..

•_-.. .. . c..- .......

-I. __ ..._ ., Cooo_ , " .... d. .... ... . .. 'rrr.... ,� c...- .____

u- '.. � ... O' , ..t V...... J.... .• Ko.... . _". ..,... ..... . ,... ."' .-..1 ........ .. .".....001. ..... M" _d, .. '" ...... ,� .r.. .. , • . J ....... ..., ,_"" .. ..,....... ,100M" '... _ .." M", loo... J.".. ..... """ _ .....""" r_ • �.""",•• '.. .... . -. ......-........ . .. M "...to ..lot.- __ ... -.1_ .... ......... .. c...- . Ph

. .. � 0.-_ ...... ..", _

...... .. .... l....... "'.r{_

-.

... ... .. _ ' I_ ' _ _ � ' _ ... _ _ .. _ .. _ _ .... -- " -. , I ,


A.erolluuties Illltillh .. ..1 t..... Ilw 011....10. .. "I IIw

rMI

""

.

....... .. ,"'" .ulhorily•

...dl\or loot"",,.. r....1o-1t' .. .._ .., 1I"Y4b ...hoob. In .... , ·10. l ..II........... .. '...."""...'r ,Iw '....,hI... ..I .,-," 10 . . In ] 9 .. T... ...noI""'... "'... .... pIo,.lnlly II. ..." ""... '·"""pk,...l

....... I....h..... .,-.. .. 111 1M- .II..�"" ... ,.b ,h. .......... ..do y...r.

�""""I

,...1<.1... I.. ...,Iw....,,,.., ,....'.......1..,.-,

•..d

....'_ Hu'.....' ......,. phhiroo 10 ....... 't..: ......n..-., .I I·

,'-'r n�I.. .. 01_., )h."Ikr-II...l.In • •Irl..... ..

"


A T U L ET I C S ..


,

r..

,


I

,

,

,

.

'----, j , , , , ,

"


nUlml,lons of

• , __10 Iliff...... 01_

U_ ,'" ,_ ..

__ .. .... )Olo ,, 'c __ 0lo0o � ...

III III

... ,.. _ . . ... ... "1'< 01 _ 'f '... __ ,...._ _NIl ".. 1_ • Itw -... .... ,'" Sport...... .. ,.. Y,,, P...,� ......., ,.......01 ' -.... Lo....... � _ .. _. "" to. . ... ... .. ... 0.•_ __ ..., .. _ ..... .... . ..00II.. .. _ .... ....•_ ......... _. ... P•.r_ .. I.. ....,., ... .... c;-a � " , _... . ""0001_ eon... .... ... '.... ... _..... P l C. .... _0/ _ ,.... ... , L C. _ l ,.. ...... w.. ....,. lot ...."" __ "" h ,... � . .....__ ,.. _ ....... .... . ... .... .. _

.

.

• I', •• l. '""",I...u So.�.d '" ,.. _., .... .In ,. _

_ ....... ..-

... C . ...

::-.......:."...: e·'j' 01,_ '.,c ... ...

• ... ...7.a= ••' '._ _ , .,,' _ _ .... .... _ ... OW II.. .. .... __ , ""0'_ _ ....... .... 110 . . .. ...... _ <A ..... ...... .. . _ 1000. _ .. ,... � ..... oil .. "".. . _ . ,... ...-

...._ . ,-­

"- " ,--" ' _ . M' ­ ,...,,,, .- , . . . . ...".... II ,..... _ . ...... "'- ," " ' t . " ... �I." ".... .. Hm•••• ,. . ._

,_ ....

,

--

I ...... . ... ,..... ...n"L' .... '.... Ow, �_L .... ,...

<_. _ ... .

- - ­ .. �_.L ...... (, - "- - - ..., ' ..

• '''.< ' .. " " ".0 .-


!i!- ­ -" � -, .< �� � ! � r .

� � ;: , ' !'e " iI "I: 1 ' � :; < � j , " �

''I.'

:. -

= = .: .. -

-

: -

l

'"

" � r- � -= O -' E ", ;. ji - .� � _ . j �H� t ':

,

q , � ..;nI "I '"'" � .i 'ii l! ,... , = � �

0

. " ..; 1 . 0: '

!.

, . ... ... � ,, .. -'I<' ''' • • e .

� aHH 1i ' : _ '< �

''1,; 1 "-..0 '

.

... '\! � � ... •

"-q:: H li

�! • • l -, .2 � " E ! u

::. &·-1 ,q

-

h jd: " I- ;

.. � � c. i .5

q1 p p� . l

::< . � ""

<

�v

;.

.::

"" i'

I'I

'

.

p

-

� " , . ­ .,

j !; li ii ' � � � d ':l ': u! : j .., ' J n .- ,

"

'.' � � , , . n .. -• .:

< fi "l'" J f ] ,... = �

,, �

j,

,

. ... .

-

.o , " '" _ , t, ' . .

F' d � � �

;j

8 i,

'

.

< • ,

..

'�i -!! "!: l ;!

"' ..J " '"

<

i l_ je �- -8 i- -

i - 1'." I "li ..: 1'.

_ .

- . .

�<5 .

�!

;i -

:e x

" �

'

t

� .

� ,�1 ., •


c. ... ' "_ .. ,.. -.__ __ ,.. ... .... ,.... . 11' J " _ . ...... ••_ ..- 0IM0. __ ..""" ho . 1.00 .. , .. «II, !>OW. ,..... J'.,..r .. ......... '"Io.o! iwtT'oo<i , ... .... _ ... T_ ...... ... loo·..._ ... ... , ." "," .""''• 0 .... . wi... _ ,...r,,,' .... .. ," olw

.... _.

"""

/', 1..1,', /4, ,..,1/1"./0"... /,1

II....... .._ ." _ " lion, .."".. =,'''001 .... • ' .._ .. ,. I�� _ �..I _ .-. _ ,..... ...... .._ ,.. l....... .. .... __ ... T_ . .... . _ .. _ .... 500_ T..... . '... .... _. ..... .... """ 'Of __ p,

'- C. 18, C"�""" '"

. .... _ 0.. ,_ ... .. ...... ... o.-. .._ . ,_","I' _,.. . , • • � 1It .- oIwt .... 0-. .... '"....... ... .. • .... .'- §oo.., ...... . _ _ ...

.1041 '" 1 ..... .100 -..I ..... . ,. ,lit f�.. _ 01 ,.. _ 100II s.r_ ..

....... . ...... - .- . ..01 .... .. . _ _ _ f SM• .... ,.,w " _ . lot I' II _. ... 1000 ., 0_ • • 0. , ", ... _ . ....... _ f._ ... ,..... < 1 ..... .... PI.o<, ,_ • ,t! .. .... .... ...... __ "'" ,,,, ...-.. -

P. L. C. 21, $I, W""iI., / , .. , _ 01 1 l1li .."""' ''' AI u__ ..... ,�" .. So _OM �n. 1\ '" . .

I', I. C. 1\, FJI..".l>tor, :lei

n.. .... _. _ .. .... _... l........ ....... ... .... _.... .. Elk-' · · .,.... 0.- u. ,.", 01... .... ....... I.. " " "',.., ,.... _<>old ..... _ ,"'''' ....;.>.. ,...._ ,....001 ,/It'j ..... .._ .... _ ... . _ ... Wolobo ..... ....... -.. _ .. . ....... .. ... '. . -.....-. '• , L C- _ _ 0-_0 _ 1Io __ .. . 4G . .... _'_ T_· -

/'. Ie Co 11,

U"ji",.1

/J

An A.," T.. � .... .. l.MtMW � _ _ _w_.�._' 1 1 " 11 ... __ ..... .... .... ',..... K . ' "_ ..... ..' . .. _ ..... .

, ..... ' ............. • 00'l .... _ 1-

".�. """'''

'... .. ...... ..-, ........ - ' , _ ... p""", loo_'" .- .. _ ..

... .... ... , I.... ,. ..... /01.. • ... '_ " " 7 ... ___ • H,....... .. ..... '" 11,..... ��.01' "",, 'o, __... �. los..• .,... ...... . �., '_ ..... .... /tlo... ...., __ • • 71,'.... """., ro. ..._ .

.. , . . " " .... p, ,_ C.

7, ,�" ,11",,1", (j

,.... c.w..o_ _ ,,. R...." ,• • ,,',," .._ _ _... I:lw. _ . _ _00l0i. 1.'_ .-. _ .."h I,• .....,.. .. ,to.,. u..... _"' � " " . ... ,_ .. . . D


W.. hi'4(I"" ....rffi.II.p.•• o. � " " 0 , ,

0 0 • • "

.' � ., 0' "

c;..al....� �

... .' '" ."

o.

"'

;:1

,. ,"


SOW'D SWU"O"'" C ... ... .. .. _ ..

.. , _ .... .. ..,_ .... ....... .... .,, , _ .. . ... ... ._ . ...... _ . ,," "-- ...... -"" . "., .... . .... ' .. .. .... . .... - .. ,.. .. � .. . M CooI..._ ,... ....., ." . . . . . , ..., .. " " '--<>0""-"_ • .. _ .. . _ --... . .. .. _ .. ......_ ...,. . ..

.

,"' _ . -

,

,

"" " _.. � ' '' ''­ ,... , ..,IT. , .."l>r_F......_ A_,_ .-.. "' _ .. .._ _ .... _, ....... . .... • "" ..001__......._

' .. - '-.. = _ ... , ... .. - - . .. _ .. P . C ... ... .... - .""" ......111 . T_C.'" . .... . .- ...... - _ ..

..... ... - ,"'= . ... -_

.. -- _ .... ... 00-. -.- ..... ... . .. ,.. .. C' _ -

\

. ... "-�<." ' ... .. ..._ .. . ... .... .. _ - ­ , _ ..... .. _...... - -

-

.

• _.. 0 .....'._..... _ . ..." - ..... ... ... .. ._ ... .. ... .. ...._ - -' .. - "'- - "' - ' .. ... - ... - - . - .. - -. ... ... � •

"

"

"


Ilnsk.-! 10,,11 II. no;! ,_ ,� E.J.... ... .... . . ,.. Coiltt< .. Cl.... . M. If.. ..... .... ,'" "'....... ,.. 1_"-- ....HlooIl .. ........... ... '.4Q. .... !h. P...,,� L."'. .. GIodU.... ."" <1M! , *o<h I. Or- ,)" Ion..... ,.,_ . ..... .... '" ,,,, .... '... ...... L c..".. .......... '00 Col ..... .. �,�._.. 1\ �O_ •• _ ,. Cho.., •• ,lit .._ . r.... ._ """ ,,,. Col ""' . ,.... IN _,,� !]�O.. ,..,. t"",..",, h'" • '�II ..", ...."• •" . ..... . _ ., ."... ...... ""'"... ..d .1.. _ <>f ....., "..,,;.. "..n, 01 _,. dlf,.,,;, ,0"'1'.'" -. u ..", "",1<4 ....ao< .lw L.. "",,,, .. ,'" _ fl,... ""

, ... _ .. ....

"

"

<

< " < " < " < " < " , " < ,,

<

" < , «

Nco 00" 4..1 P l C k.. .11 \\I,.�o �>8.'" -....... .. "... �..... ... !iii �,,_ _ ""I........ ""'"' _"h I _. ""'''. n. 01 II I ........ M... 11.0...... .. n.. .. . .. ",,-, ", :;;0 ••,h In f.", """, .... H",. too. .... .,n ,_ It.. ... 1 0 ...... So.,,�_ "" 110"".... _... .",,,,,,,. ,,, ,-.. '''' ".." .04 1.....f'I. ,..........1 •. .. ,,,. All \W",• ..,.. .-. h' _.... 1'.....1' ..... ....... .. .� .. ,,,. _ .... ..... I�." .......,j __ ....,_ ''',,,, ....... p.,,,,h . ,••" .. ,ho "."" ,....." . ....1 ....nI .... rk<ltd 5or.� ...... "'1"'" I.. .... .._.

"""

d..1r 1939.19-10 S.h.. ""'" , " .. .. .. " " .. H " " "

"..... -" c.... _ .. '"-_H Coo" _ �."

-- -

• .... � .... ..1.. ...,.... .,. --

" .. " •

" "

" '. " "

,."... ,''''','' ,, < ,, <

.. .. .. .. " .. .. -

""

,, <

�" t �<

," ," '"

••

" " "

,,< , «

••

," , " ,, < ,,<

•• ,. •

lOr<AL l : � : "RA : � . ,, _ O�_ "::�:. ,�:.� ... ..

_ _ _ _

.... -

, �.......

---,


...... I ... ...... _ "_ _ ( . , ...-

.... - '".. - � . - . .... . . .. • ,..... &_ •• _. ""'" 'a ..... " .... .. .... , .".. , ..� , � ...., _ -

-

ytt. � .!o:;i.:.! ....

" 1 ..


=

lI..s.,......

. ". _ '" ""r� L......... . _ .......t ..Ilk , . .. ,. _II .... _ 10 ,Iw _.. _.. _ , ... ''''' .... Tho ........ ,. .... luodW � Moo.. T_....;a. ..� trw _...... 01 v.... Md...

Tb. l.......... _ "'n, .._ ,,_ ,Iw A ...

_ ....... ..., ,,.... ..

.............. ....... 50. M .. , ..." ee.".. .001 ,lor a-..

P". """'- iIoIp ... ....... � '" ...... _1>.011 . ....1.. "'. " . ,.._ ...... ...

..

l�e ... er.I..�II� S Club

0_ _ " , T__.� "_ r--.. • T_� ' _� ..... ....... . .. . _. _ _ ,__ c ,_ __ A

,_ low._ ...... . , "_ ' v.. P o .... .... 0_ _ .._ GoI. ,..... - ....... ... ",' " . ...- '-' - - ......

U'r. -,_ ..

..... . ,,,... _.. ..- � ....... ...- .. -


Io��::::

1 .._ . , .. _ _ _' k ZU' _ , ...,,, . ,, ..._ ... ... .... 01 :

_

,

...,...'.. ...._ - -_ .... .. .., --.

.. . .. . l_ ........ c.n. �._ . .. .. .. ,... ......... ... ..... _,� J.... .," ....,........ .... ...... , Iot -. 0.,._. ...." : wi ... otw W A � ...... 'Iw _ '... t.... Iwo ... ."0£ I"n", • :..1. ,..... ..... I'.... . ..""h ,to. '..' .. "...., ...., .... .._.."'" .to. " ",u, •.,.., .. ... W � A Coo.,,1 fI.... .1w Col'''' '" "- ...... ...0 •.., ....... ",• .... ....� � ...., •••••11. :... ,lor 01 .....".. ..._ oIr..... ,.. .......... 100_ .... _••_ "h .. U_,.. __ "' ...... _ ..... ... . ... ... "11 .._ ....

,... . . .. '...... 5: • _ _ ... Ph.... ....� � tt... . _ . __ ,,,uI._ 0.:... -., ... .. '

.... ..... c..... H. _ ....... Lo_ jI: _ ,M = _ ,,-..... ... .. " Z m,... ".. ",o.. ....._ .. .._ no. _ at , Iw _ " "'''' � III 01

L...!t�,t_.....,. _ _ ,....

. 'I'.A.".Coo...oil

'.. .. _ � ....

..,,, . ' -. - , ,-' - _ ." _ .. ...

" oI ,.. _d " no w " � .. ..., _ . , ..1000 -.. Ado,- 11......._ ....... ....; ... . tMoI n . . _ -....... ... -. .... No.. A.. . .... . F.... Nih u..... _ t_� .., ........ . .... ..._ J_� 'T"" l..� � _ .

·

�.",.. ::, 'I .......

''''''' ' _ .... . .. J ""' �_ = H ' . " _ " _ N ,,

. .,

-., _ ._ c. _ ,

"_ N '


F<, tho I".. t,.,. to ,ht """'" .. .�I• .,-....P I c.. '...Ii.....I .... ,.... ".......:1 ,,,. '........." _"'TO "...... A. ...... 1 •• "'. .."h Ann Ro,d. .. ......, ..1.......'.0 t. o '..... ...r '.. ........ t'" .._. I .... I ...� ••� oort- ...... �. '...... "n!. ,o. 1>101,.1 pt, ...... .1>1< I� . ..,,� ,... t . 01 "'-P'"""� <:.....01ool1 . .... ,�.. to ..... " " ...._ .. ,"" I.n "... .......""'r d.. '1 .. ,-.... ",tit 100 ...... . ,,,....... . No,,,

,

·

. ....... . ..... ' _Tf�..

"- -

.......

J_ ......

.....

- , -

"'_ 0- • "-

,..

\-"lIf'�'lu"l s.... ,01" .". " ... " to • ..- ... .... ""_""" V_v ...." _""" <.oil. '''' , </0"" .... .... . _. ...... ""...... ,Iv t.""", .. .'

.

-11"'"

.

1"' ...... .-. ,ht ........ ... .. .. c...I n...... ....... """". .... ,......, "" ...h ,, "'P-" ,..... "" ''''1 ,lot "''' 100 ...... u ''''','«1 lot ".M ....Ion .. .

-.

$0"" , . .... ..."'. ""'" .,.1. ,,,.... _ f", ...."...., ,o.. .." ,"'. ,.... 10.,_ ,,,. ...... _ "01 ,· "'" (.11 .. ""�" ..... .... "''''.,..", • • !;!no .... ,... "'S,I" i,,,,...,.. """ ""'. _ ,..... ...,," ,1>0 ,',,,,,,; "'..... ...... ""..... ,001. I.... _"h ,,,. .1 ...... "o.. �.n.1 ,t.. .oI..n, ..._ ...,,',.. ,a... ,_..... ...... _. Of N,.. ..._.

W"lNll ......'

• """,,. I M I """"" -" ...." ."" _ '''" J...._ " ,_ ...... , '_ " L ... ... '"" .. ..- , - "- �'- -


1lw •..",.... "II oj b...,,, 'r .001 ,I>< """I ,......,.. ,_ ...., .. 1 C. Lo.wo ,. ,I>< d"...,." 100 ttw /",. .....boIl ,,,..,., A, ,I>< ,,_ � ...1. """"'�I " ,I>< h.... ,,,, � ..... ,� ""'" ,o. _ .... "."'" boo '._""", 0.. ,,",d..d poi,,, ,n I"" to '""'" "",,., j"" twn " '''h ,'.... J.... 0"", ,,,,,,,, ,I>< ""'" ......

...... . aon:. �--

L. ,ho _ .. ....... w,.. fl,... .. ,U d,.... -. ... � of ,hi W A A·, _�,., ." ...... . ....... --. "'" ...., .. " - .... ..... 'uu .....""'" w.h -. .ad ....... , ..... ... b.l1...... ..... ..... _. "',n",",. II ..'_ .. ..y �I' of __ ....... ..n bo _ of ,ho _ ...... .. , ...... _. "' .... 0.... _,.,..., ..."". ,... ___

1I<o

Tennl'"

. . . ..joo __ .. .._ ... ...I ..r ..."- ...... ""-'" . ..... -"" .. " ..,_ .. tlot """'. T, _ _ ,,\onoI 1_ ,,,. d... .. -.0.. .. _ _.... _ LMoIH ,ho ,In< ..._ ..,...... .ad "" ..._ .. 'ho ....... I.,.,. 'ho ..... 1110 po;... _ .... .. ... ...� I,rl who --.. ,'" ..... Moo.f_K� .......,t ,I>< ,...._.. ... ... . . �_


IIIkh.J( 0. ...... .. ,_• •,. 'II " " ...h ... .. ....� ,..... _ ,.. �_ .. . _ 01 "NO." ....._ .."" N• .... ... .... _ t.... _ ... ,,_ � ,.. .... .. ...... . ,1ot 'O . .. .. - ., _ . . .. ... . _ .. ... . .... _... . a.to "' ..._ .... �..... .._ _

� , "' _ "' d.. _ ....

4;..11 0.. .. .... _

• •' . ..... _

.... c-. ... .. _ .. . ...... -_ . _ ... _ ..._ 1: •• _ _ 100 ...... 1011, _ _• _ •__ T. .... _

..

..... - - ,. _ ..... ... ,... .. _ _ ....

... _

;;;.� , ;;

• • • _ 01 _....._ 1_ _ .... .,,-

1I1 {.;'I.... ...•... ..n!ll.r . . ..

Ia ... .. _ , _... .. .. , ..... .,_.Lo.o

._ ....:.r: Fh. , ... _..... .... hA _ _ . -

.u._.... .


In Trllml.- '0 lh.· Spor'flinu'n . . .

• T""loh,. �n'.d ., . c..wh llIU..,..! Ol...-n ,..,I�..... .. ,J." lI'....... .. o.6 ..r 1939 by ,"" Ta«>.... 'Ie... Tribu..�.

• T....ph,. p...... ., , .d '0 c.--h CUff..'" 01..-, by I , ... a_ ....,"Ur.. ." ... ..,. I ..'l'I,�,i".. ..r 'he ..�..,....linl r.""I ..1I .. ..."""...

• ..,...� 1'h..,., M...k�'......:' 1 '1.'1.... ..."I.IMI ;',. It.,... J. I'. ,'n".,.... h. 100110.. or , I .. II,..... I'. L. ('� ("",ball 1,lay..", "I... "r"" h"....'ahly m.."tlo...·" 0.. t.... lillie All A."t,I.... (....,h.11 ,......


C UI P U S LI FE "


"


. _ � I ... ...

_.

. ,....... ..._ ......

�I"y U"y " ....1..- ... ...- _ .... ..... 101 u...... .r_ • _ ...,.. _ ... , .., ... r..,r" L . ...... . . IUO !>l>. """....... ...tot. Co... 1I.....t. ... <_..,j <1-. c-l I of ,bo ),U,. 1\. ,,,. ...... plo'" ./w ..........", 0-.. C.,.,. ... Ion "'"" ........... '0 to" ...." . '"'' ... ...IM<. ,,,.._ ..... _ '-'...... ,.. _ ..... ,.. ,_ ....... -.. .


. ,� .... ... - . ..., ... � ,- �-- . _ . .... .... ... .... - � - . .. - ... .� ...._.. ..... . ,_, I ... - - - _ .. .... <-.. .. _ ' - - .. . . - � . . ' • <­ _ ..... '- - ,". _ - '" ..... _ _ .. _ - . - - '-' _ .. .. . ... _ - _ . _- ---• _ _ _ _ _ ,. f� ___ _ _ .... _c_ ... " o-o . ... _ _ _ . C .... , , -..... . - . .. � . . - - " ,� . , . - . ", - _ ... _ .. ..... ,, - - - - - ,.... .. _ _ .... _ _ .. _. _ ,. _ ---'" - .. .... _ - - .. .. - - .. ." - - - ...� .. - - - - .....


, ._ ­ _ .. ..-• _ • __ . , -

-=: ';' 'Z"..:.:::

_ -:"''''- ' -'

- .. -

- � .....

-- _

_ ... -

- .. -. � . . .-.­

- - - " "' - " . . - - .. ... . . . - '-' " ,.... _ ..... " ._ - - - - ­ "

, ": ,; :: -,,.'.:-;, - _ . -

'- .... " .=-- - . -- " ... . .. .... .. f . .... . ... .

-

- - -" .

" ,... - :;;.:- ... "< ... _

...

.

- - - "", _,... .... _ ...... .... ... ' ... '"


I . .1 (J Ih" l " !Ii�rt't(t:ry nuN' I, ., I,.sill,' v"mS. • �/t'; Il�I(f <JuJ �'Jt'r J).1\'( oJ hit/v, .., / r ( t !, U1i,,, , u.' . � . ,\II")' �"J Ch",-,y ." I\'l''':'· f;�. ' ''''('('11 1,,,<,, oJ , hlJi.", .I" ,i J�" J. s;. r� .�i r ' '' ' ! • [":!Ali ,ht "gil Jur II�.· '1,1'''( ' rho/r/ � rt.J.r hl ' . .5. T h. • Jt,, "l·U ,.. , . ,."",,, It,.f Ifh (lU'l! 'Jf�... ' ..J f'7J" " 6. An ,,,(It('()/f)�al .,.i,'il i: lh,' ' ''',I t /p. ". " 1\' (:"1111\, ' $ , . ' '''tlxhl 1f'! h : .t /Ivrro :':',J'�I " • .s . ,Hu ' " • •1"' . J",./rI l � hPI'-' 9, �" ' I .._d .�n rU .. u� I f " ," h" lll t.,.. 1 0 " N,:,,�,W" " ;"1 d.;;;' ,] ,' " ' L: IA �h l. J ' Th., .\ ,'�" Cll' ,I"'(JJ (-\', '1 " .J�t {'l"" � 'JvY" jollhhJII 1'"II.,JI', J � , SUI ,) I I f , d J c C' /ht I, "fr'\>. J " ' �r'J (J ,"tl r.'/ rl'l' n o/,Id !.llr JJJI"Ii). j-l . tWiJJ 1-I IJl(rHu1t ' 1 ,J IWJJ,jV I \ " ' � " j-. . 11,1" , , ) t;/'Jdb"" h 1\,' 1 1 . . " . ,'\11,/ (J1l1' 1 1I C. ' l t l! F i J '...·j n' lli! M"n·. I t r . 1\1 14,1 ;1 IJ illJI ;;dJ'tl;.l ''', 17. ThuJ'_1' K,·,J), .,,-, ',mlflJlJ 1).,\. J .�. It/dJ . lj'l/J. Imd H. I'· rl.,)· I},".... ·· dl4�,.. 19. "J' d�h"I:... I IK,otH!}.! If j." ,mi. ' , Jr;·e N} l ·. 10. �lrllhl" t:/;�l}iJJa�((' bKI I . ) l.� ';1IJ R." f ''l'UI /tJ ",.Jndl{t". '1 1 . ;....l",Q [(0/, . J" j.� J111(/\,lrJ.:';'. 21 7·},( ,- ,tlu .....,.,,,,,:n " ('("" " : ,.a"lwn �J. 1)" " , b l.. ", ,bon; , , ' , .,dy 1,00Jh"u ll' I ml' .s/h H,. 14 A PI'l ,mJ R.l.,,/t f/vk' " " ,n, IiIIlJ,) J/er. Thel loJ\' · ' 1 " J I, r ./"'01 ;"--" . , i>ulr IIru J I:i. ,,'/t H , u; :\I,lId,i' r.Jrl\(' , f," I)-'e 11(('1' 01 tho . , t/" (I,I , :.": . 1)1" ( fh, hx'k 11k .: (" r " 'l'fJl t b ? }.'\ }(r't'. 1'lh'. ,L; " dlld J )C"d" /ilJll ;::' (I' HloJPP" J " '/"'JlI,ll1" ),0). ("IH:l b ( " 011 I,uria d'"" 'J/rlllJ vU thL' ('huI,' (,'.';dmrt,·,J t . m , . ;0, II '/tOlt ,J"'!", l I ul(, ,;,/1 11)' t/i,j /j � .t' ,' Ilhrll l 'l/ph}' n/ ( d lh ' .r/ l llll . ) 1 . I\n ll, H, .'d ull. 111 lu: ' ! I)JI,," 1./.-'11/ l-'oflOl/ ' /r,v'l. j , " I�/II>-: ' " b,o 11 h�(/� £('11 . . • IJ liWIII'" j ; . I ) " " , ",'Vol/H' I (f' lllllg- ' U h · !If., "� r 'IJ, 1 j .


PAmlC LUm�MN (OLL�G� SlNIQII HIGH �

_

THIll{ YfAAS

tUNIOIl co )K S OF LI'EAAI. /olin COLUCL Of lDJCAllON

-

_

TWO I'lAAS

fOUl! VEAII$

"'"- in,,,_,,,, ..... _

0,

" "-

I. TilE I',\ST 0.. _... _ ...1\;" .... ,'.. Tho "..'.... .. " '. ...... _.... '"'" "'_'.' .o nW h o 01 _ .c . ' , TN ...... ... _ "'__

2. TilE ,'UESEN...

""' - - .. ........ ... Tho .,�_" GocI _ ._ n.. .............. , <II • Chro._ ...... .. _ _ ..... .. . ...... t .. .. _ o �...

_

.;!� .'.�_�

:I. TUE FUTtIHE

.. "'" ...,1", Noo_, Tho d d ....... , .... "'" ,,_ .-- .. ""' ...., Tho .......-. .. ... <Iw .. . "'. _ .. _ · c . . ........

..,. ._ - _ .. . . _ ..."

-


THANK YOU P. L c. !

...... . ... -... ,.,.. --"',..,.. '" � .... 1940 ,.,,'._ ... .... � ...., - - - - _.... ..... _ _ .. .... ...... ..... _ ...... _ 'n .... __ .. _ ,. .. _ ....... ... -- .._ _ .

w. _ hod

• • _,

• •

.

_ "'

-

Kennell-fllis--"",0100 " "'$�...,..

.... . .. . T'"

.- _"'.


,

Lutheran Church Directory

- .... - .

-"

' 0 "

... • .........

-

,_,:,';111''':''''''' '

__'

L"lhcrlll1 (:h". "h _

.

, ..,......

"- '-

... · S O H

... " �

_""

Trinity us,l,,'ran (;1111.-,,1.

.... . 0 ...._

......

_

- '"' ''' ' -

Ziun Llllhcrall (:hnn'h

..... _ - " "

Jl(v L W -, _

- ,,.. ... . -

Co"I" ml L"tl...nm Umrd.

_ _ c: _

,.. _ .

_ . .

-

--

Fif'8t I mllerau (Jmrd. .. -

- � ' .-'-

,"-_. '..


8-'11'1'11 "WHAL 4:0.

K II'G'S I<OLLI-:I{ IUN"K

.... . , ,.. M 6,.

i\,,�lcr'JKI" I'rinlin� Co. .... Co 0 " .me"

....T ..u ()N( "�NTuooc; COlO" _ "10< iCHIXJ., .......u

i'llIl1uil1!;'" L",,,her Co. _.. u""' ro.oo<, .oc;. _....: .....""" _ tIOOIa ",1".... , '._. . ... ." 0

,_

Moor,,'.

.... _ ... c.._ s.w... _ _

It 1 ,\ 1.'1'0

u. ..".,.,

T i l E ,\ T Jo: It

..� - .. -..

BROOKDALE LUMBER Co. h-I . .... ..... 'p, .

A•

•" . .. ..

",


G. A,\UEIlSOi\ .. '...·1 & T.,.,,�r,·r Co. -­

BUQ\LlY·NNl:i

iTOVl " OIQiL 0"

, .-

,�. "., ......'" _ .. , .... . ." .

_ . -

.'. ,� ..... . . ,_ .......

la'

,,,.rlN(;

(UCT'O� Ol� IUUNUI

m.;llCII-GIII!;(;:; t:U. _ ....... -

co. _.. ._.

t o ..

II. ... .. 0 _ ._ -


KE G E (�

-

TACCPMA S �lllNOl.V H'."'TUI( ST()I:f

Good P,inters ....... ''''

-. ,....

.... ..,- ­

..,..1.....

".. . � �

N.W"n'

, ,, • • � ....

ALLEN and EARLY, Inc •,,"u>(u INCH"tlli ,-

" A�

".,

_

_ f

__ � ·

• •

0.. ""'.... c;,.. _ n, . r r, .... - .. .. ---..

Gibson's

..... _ ..

_.

J\UIOMJ uOt:t\ C.;I",,-,olalc 111(0\\ N It· IIALto:l' ,_.


I'AIIKI..,\':-'I)

(C.u".,.n

VAUIE'fY

a

I'QUE

� IlJO"\.ID oo. .I�S

'I'h., F",;;01 tllUuch .. Tug � :'II III""'Y

C-hCO _ !w ... .. � ,

,- "'-"'""""

" U , •

-

_" " W_ •

Puget Sound National Bank t...... .

M .I

"'" ........,'" "'" • • " ."' .. r...-�-

... I , �" n'.

_ � • • I .

..

�01

_. ........ .. . c..-.,_ •

" Allkl.,\NI) '"m<;,\YI''',[

liXSUltim 5,\\'I ,,\(";S HOllE 1.0'\'is

00.

n... � ..... 10<....' ,_.t ...y...., '...'''y'.... � Soo,... on N ,.<11,. e-, '1<.", ,....... '" "'" ...".. ......,... SI"" '" .,� � � - -

1--=.... ..... . ....

S:uing!!

....1 . 1 ,\YUCi:11JUI! • 1 ..r TaC""':I

-

'M� Wfo5H'NCION •

" :.cili,· "'ir�1 fetl.,r:!1

'-

2 •

IHIII. r.lU.H.:,.:IIY OO\1I'ASY

'"

--

."C<". -

.-. •

,

'....U. I .. ...ND

WA�.NCTON


• �

CIIItI��n:;\SEYS l\U:VS SIIOI'

FUEl. 011. stmVlo: OOllP.

....... 414l

- �

M01UT OVAL!TY "lATa«; "0 '. C

'-'

907 . " ••

. -

.• -

,-

--'

Tar....,a S:U jug" :",,1 l.wlll 1\�·i:'li..n ... .., _ .... ..__ _ . _ 4> " dO . 7.. .. . ,.. ,,_l.� _ ... ot _ ..... - ) ... _ . •

" to'.,", -.. ...P.,. ... ."'�t:,-' ... .. .. ... � ... II "

�-

--

-

'-.--

...... _ ....

...

"c....I XIJ�Y HlI.L IIL�b'ESS UI�rult:1' �ld\inlf'" 11,,,11,, & EI.'dl'i"

� ""ICf .. ..-.,..

•". .. ..,_ AVf • ,� . . ..... .........:00 ... _II,

II",. It,.. 1'1mrnUlC, 1111 .... '.,.... A.. .... ..\4 V",;I",,'�'� (:"nreel j," I<'n

,_ >« ...... -"

"..

"". ....,.....

"'''''''' m'-

\' i IIC" "t'" ( �'ah (;"''''''rv . I'elr.. F"HHI Slut" -

""'.:). 01 ,_........c -V __

(;ri�'� ,;'(. Ibl.. U""I;:

1'".."".. Slut<: 1It'llIIir;"!t

n"

"urk '11,,'uler

�� .. ZZ ..." _ . ....

.

".. .........

- - - _ ...... ......_.

� ....

1'1'1 ....,>U" AVI

"" ....'.. . .....

- ........ . . II....."

SDngcn-_ e.rnF�·

...... ... ,

...

-�.

......... .... ........... .-

..,.. _ --.. . ...

SI:m Sullwr�' &·r.k..·

U _"'.-.

_ No

-�.

_ _ _ .... ......

_ l'In

• 0


lllK_ _ D-'•

_

:

CUI

'

"

-. �

T,\4. : O.\I,\ FLn�G st;nVlC:t; C I"

too_•. c .-

OLYMI'JI": ICE 4:1H:Al\1

'_" _ ..

.....

_

_A . C-'

v..., o... _ _ .. *"" .... .... K �.,",

.... ....

... _. ....

..

"

JOHNSON

AND

ANDERSON

GINII.u ..neNANOIiI On __ '... "'f ........

......

0;� , •

t:C:""I'I;""'lItil "r

:urru t," !U':F,T RLSI ' t ...S \Ii';,' :

If,;

I.ella ""III, ,..

_

n" ,.

"""" "''''

r."..,I�

Li",'"I" " h"rllUlC}

.......

•• •

wrl!!Uu nr"g c.."'I�m)

...

� .-

.... ",,"" TA"''''Co _

U.U'ol" <.:uf"

'�'U_. " _ A D' - -

.. •

Liou·.,I" Sh<!(:.1 lid; , ! \\'url.e....

. _ ...... 000 0

.... _ " " -

.� .

"�

RBI K,·np''''•

"If'"

(A IW

I'" ..

< •


I....� I'. Mt:rrill & t:.... � ....• '''0'"

-

"'"�� ","\"1Iol PATlONUV v...,..... c;..do

WATCHlS .., - "..

"'I�lrllll� Priuling 'M. •

••

" -..


_ ... 5oyo ."...

Coo.,'•••,.

-

Sl....n�"r . 80 Jo.>OI

' U U I'....

w_ � _ · . -�

U:Oi'\ J. h.1£IXt:1I

.

_.. ..n

II') ,

Lundquist · Lilly 1 . ... WIN'S ....

w.. .-4

-. C· ._

' 10"•

�:"J.;. n. 1mIJ.., _It",AIin •

,

n. Ie .. ....

,_


t.:OJloGIL\TUL\TIO's. :-'�:;\ IOII!'\:

O:,ull1.dl'r I 'rintillj! (A"

'lOCo

..

- ,�

Vi.-t..r·� 0\1,,,,,,,'1

Hr, 1I"""dl C. i'd!

�••, .."An

_0'

"" '- -

•,••

--

"

,

'- '"'-

\1"....,,,"';•.'. (:r'..·.·n·

"do:"� Fur 51",1'

,

_ .... -

<' 1 _ '_

--

Lumlhurj! On,;,: (,A,.

� ".I

1'1.... _ _

- - - -

..... _ .. _ w•• .-

'-

" �cdt": IE Hf [fWlrtE

!.IEl\ �. !-IEI.VIG

� '

'- to, ". CoO <- eN

'

- ""-. c-- "... _ ,_ .�

,-

II. I). H \t-.. Ell ,t· (:0.

,• c.- ",

,, _ W , M '

- _ ."

_ .. ..

--

... _ - _ .. .. - '- I , ,

...

-,."

HUlI;\ .. ; n I:HIO,s. ,_ . _ ., . ., ,. ,

I', 0:-'t:'\11 STOItI.l�� ,

, _ ..

- - ..'

r'il'.:r V,mer:.1 lIumoo

...

WI,;,,, lI:.wl 1.",,,,, lr,· (l.IJo,..... ....... ........ � ,�

- ,-

Auocimw I'hoIOItr::>.phic: &n';cc ".-.

-�.

� "'''' '''' ''fC_ .. . - . .-

- '-

"" .. ..,


OVII 10 n . . . s路 1lI".'lHCl 'N KHOOI. ......u.... '"'UII'''


«!

�"" "I"'I"'" "' {.Hr. V"'*"'9 "J!.., �..J '" Itr �",J""lr� " ,,_ � -l. I I ....JJ..,II. ...

"

" ,,,

...

.. ..

.J O H N S O N - C O X C O M P A N Y ." .....

A_

,

- - - ..... ...�1 ICOM' _ _... ''''


••

. /!I'"''

'eI: trrrt. LA!JNDll:Y AM) CItY o.lAN"'C; SUVIU

r , '.. _ _ _ '"r

�--

1'11"; �T\TIO\EIIS. 1"", ..... "

.

-


-

-- -

Saga 1940  

Pacific Lutheran University Saga yearbook from 1940

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you