Page 1

Horienคอนแทคเลนส์ ร่ ุน Beloved eyesรายสามเดือน ดวงตาแวววาว ยิง่ โดดเด่น ประโยคนี้เป็ นสโลแกนของรุ่น Beloved eyes ฟังแล้วก็รู้สึก มีกาลังใจมาก ไม่มีใครอยากมีดวงตาคู่ที่ตาลอยตลอก ไม่มีเสน่ห์ ดวงตาเป็ นหน้าต่างของ หัวใจ ดวงตาคู่ที่มีความมัน่ ใจ สามารถเพิ่มคะแนนได้แยอะให้กบั ความงามของคนหนึ่ง Horienคอนแทคเลนส์รุ่น Beloved eyesรายสามเดือนมีท้ งั สี่ สี ได้แก่ สี ดา สี น้ าตาล สี ม่วง และสี น้ าตาลทอง

ค่าอมน้ า:38% เส้นผ่าศูนย์กลาง:14.1mm ค่าความโค้งรัศมี:8.6mm ความหนากลาง:0.09mm อายุการใช้งาน:รายสามเดือน สเปค:2แผ่น ค่าอมน้ าเป็ น38% จะไม่ง่ายเกินอาการตาแห้ง 14.1mmเป็ นเส้นผ่าศูนย็กลางพอดี ใส่ แล้ว ไม่เวอร์ไม่หลอกตา แบบรายสามเดือน อายุการใช้งานไม่นานเกิน ไม่ตอ้ งห่วงเรื่ องสิ่ ง ตะกอน ไม่ตอ้ งเสี ยเงินได้แยอะเหมือนรายวัน จริ งๆแล้วเราคิดว่า อันเป็ นการเลือกที่ดี สาหรับนักเรี ยนและพนักงานออฟฟิ สนะคะ


หลายๆคนไม่ค่อยกล้าใส่ คอนแทคเลนส์สีดา คิดว่าสี ดาใส่ แล้วตาดูเบื่อ แต่รุ่นนี้ ไว้ใจได้ เลยค่ะ ลวดลายรุ่ นนี้เป็ นลวดลายจุด แสงจุดๆที่ลน้ ออกจากดวงตา ทาให้ดวงตามีชีวติ ชีวา และเต็มไปด้วยความอ่อนโยน เป็ นสี ธรรมชาติมากที่ใส่ กบั ลุคแต่งประจาวันค่ะ


เท่าที่เรารู ้วา่ คนไทยส่ วนใหญ่มีลูกตาสี น้ าตาล จึงสี น้ าตาลมันเป็ นสี ธรรมชาติสุดแล้ว สาหรับดวงตาเรา รุ่ นนี้เป็ นลวดลายเรเดีย ตาโตได้อย่างธรรมชาติ


สี น้ าตาลทอง รุ่ นนี้เป็ นรุ่ นสามสี มีท้ งั สี เทา สี เหลืองและสี น้ าตาล สี เข้าได้อย่างธรรมชาติ แม้เป็ นรุ่ นสามสี แล้ว ก็ไม่มีความรู ้สึกว่าอ้วดเกินไป เหมาะกับลุคลูกครึ่ งและลุคบาร์ต้ ีค่ะ


สี น้ ี!!!!เราชอบมากกกกกกกกค่ะ เป็ นรุ่ นสามสี เหมือนกัน สี ฝันจริ งๆ สาวใจของเราจะ บังคับไม่ได้แล้ว ใส่ แล้วมีฟิวมากกก สาหรับเรา มีแค่คาคาเดียว สวย บิวตี้ สวยงาม รัก ชอบ เยีย่ ม สุ ดท้าย พลอยหวังว่าสาวๆทุกคนที่น่ารักๆสามารถเลือกคอนแทคเลนส์ที่ตวั เองชอบ และ คอนแทคเลนส์ที่เหมาะกับตัวเองนะคะ ปายๆ เจอกันค่ะ

Horienคอนแทคเลนส์รุ่น beloved eyesรายสามเดือน  

ดวงตาแวววาว ยิ่งโดดเด่น ประโยคนี้เป็นสโลแกนของรุ่น Beloved eyes ฟังแล้วก็รู้สึกมีกำลังใจมาก ไม่มีใครอยากมีดวงตาคู่ที่ตาลอยตลอก ไม่มีเสน่ห์ ด...

Horienคอนแทคเลนส์รุ่น beloved eyesรายสามเดือน  

ดวงตาแวววาว ยิ่งโดดเด่น ประโยคนี้เป็นสโลแกนของรุ่น Beloved eyes ฟังแล้วก็รู้สึกมีกำลังใจมาก ไม่มีใครอยากมีดวงตาคู่ที่ตาลอยตลอก ไม่มีเสน่ห์ ด...

Advertisement