Page 1

เดินอย่างไรให้ผอม ??


1. ใส่รองเท้าวิ่ง แม้ว่าการออกกาลังกายของเราจะเป็ นแค่การเดิน แต่ การเลือกสวมรองเท้าวิ่งมาเดิน ก็ถอื เป็ นตัวเลือกที่ดีมาก เพราะรองเท้าวิ่งถูกออกแบบมาให้รบั แรงกระแทกได้ดี ทาให้ทกุ ก้าวของเรานุ่ มนวลขึ้น อาการบาดเจ็บที่เท้า ข้อ เท้า เข่า หรือขาโดยรวมก็จะน้อยลง เมื่อยช้าลง และที่ สาคัญถ้าเราได้รองเท้าดีๆ สบายๆ มาเดิน เราก็อยากเดิน นานๆ จริงไหม


2. เพิม่ น้ าหนัก แทนที่จะเดินตัวเบาหวิวไปเรื่อยๆ เอาระยะทางเข้าสู ้ ลอง เปลี่ยนเป็ นการเดินระยะที่สน้ั ลง แต่ใช้เวลาน้อยลง และ ประสิทธิภาพมากกว่า อย่างการเพิม่ น้ าหนักให้เป็ นอุปสรรค เพิม่ ขึ้นเล็กๆ น้อยๆ เช่น เป้ ใส่ของที่หลัง หรือถุงทรายรัดข้อ เท้า เพิม่ ข้างละ 0.5 กิโลกรัมก็ได้ หรือเอาง่ายๆ ก็แค่เดินไป จ่ายตลาด เดินไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ต แล้วถือของเดินกลับ ก็ถอื ว่าเป็ นการเพิม่ อุปสรรคในการเดินมากขึ้นแล้ว (ซึ่งดีนะ เผาผลาญพลังงานได้เพิม่ ขึ้นเยอะ)


3. เดินติดต่อกันอย่างน้อย 30 นาที

การออกกาลังกายที่ได้ผล หรือการออกกาลังกายอย่าง ต่อเนื่ องเป็ นเวลาหนึ่ งๆ เฉลี่ยแล้วแนะนาให้ออกกาลังกาย ติดต่อกันอย่างน้อย 30 นาที เพือ่ ให้กล้ามเนื้ อทุกส่วนได้ ทางานอย่างต่อเนื่ องสักพัก ให้การออกกาลังกายของเราใช้ แรงมากพอที่เผาผลาญพลังงานจากอาหารที่ได้รบั ไปจริงๆ


4. เดินขึ้นบันได / ทางชัน เดินทางราบอย่างเดียวมันก็น่าเบื่อเกินไป เหตุผล ข้อเดียวกับใครหลายคนที่เลือกวิ่งในสวนสาธารณะ เพราะ เราจะเจอพื้นที่ต่างกันตามธรรมชาติ พื้นปูน ทราย หญ้า หรือพื้นเอียง ลาดชัน และขัน้ บันได เราสามารถเดินขึ้นลง บันได หรือทางลาดชันซ้าๆ จนกว่าจะเหนื่ อยได้ แล้วค่อย มุ่งหน้าเดินทางเรียบต่อไป ทางเดินเหล่านี้ กระตุน้ ให้ กล้ามเนื้ อทางานมากขึ้นอีกนิ ด รวมไปถึงกล้ามเนื้ อหัวใจ ด้วย (คาร์ดิโอเบาๆ)


6. อย่าลืมแกว่งแขน

การแกว่งแขนที่เหมาะสม จะช่วยให้การเดินของเรามี ประสิทธิภาพมากขึ้น เดินได้คล่องตัวมากขึ้น และแรง เหวี่ยงเบาๆ จากแขนก็จะช่วยผลักดันร่างกายไปข้างหน้า ทาให้งา่ ยต่อการเดินมากยิ่งขึ้น การแกว่งแขนที่เหมาะสม คือการแกว่งแขนสลับกับขาที่กา้ วเดิน เช่น ก้าวเท้าขวา ให้ แกว่งแขนซ้ายไปข้างหน้า สลับกัน ความสูงของแขนก็ไม่ เกินหน้าอก และทุกครัง้ ที่แกว่งแขนต้องรับรูไ้ ด้ว่ากล้ามเนื้ อ ส่วนไหล่ คอ และหลัง ขยับไปตามการแกว่งของแขนด้วย


7. ก่อน-หลังเดิน warm up-cool down ก็จะดี

แม้การเดินจะเป็ นเพียงแค่การเดินสบายๆ ไม่เหนื่ อย หนักเท่ากับการออกกาลังกายประเภทอืน่ แต่ในที่สดุ แล้วการ เดินก็เป็ นการออกกาลังกายเช่นกัน หากมีการ warm up และ cool down ก่อนและหลังการเดินได้ ก็จะช่วยลด อาการบาดเจ็บจากการเดินได้ (เดินเร็ว เดินขึ้นบันได เผลอ เกร็งเท้าเกร็งขาขึ้นมา จะได้ไม่กล้ามเนื้ ออักเสบ หรือเป็ น ตะคริวขึ้นมาได้)


เดินอย่างไรให้ผอม 26  
เดินอย่างไรให้ผอม 26  
Advertisement