Page 1

ไปเที่ยวเกาะกันเถอะ

ไปกันเลยยยยย......


1. เกาะแก้วพิสดาร

เป็นเกาะเล็กๆ ที่อยู่ห่างจาก แหลมพรหมเทพไปทางตอนใต้ เพียงแค่ประมาณ 3 กิโลเมตร เท่านั้น ปั จจุบันได้ส่งเสริมให้ เกาะนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวศึ กษา ธรรมชาติ และสั กการะรอยพระ พุ ทธบาท รอยที่ 5 ซึ่ง ประดิษฐานอยู่บนก้อนหินริม ทะเลจานวน 2 รอย ความเป็น ธรรมชาติของเกาะแก้วพิสดาร ยังมีอยู่มาก โดยเฉพาะริมทะเล ซึ่งกาหนดให้เป็นเขตอภัยทาน โดยมีสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ อาศัย อยู่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นหอย น้ าพริก ปูตากซึ่งเป็นปูที่มีสีสัน สวยงาม


2. เกาะไข่นอก

เป็นเกาะเล็ก ๆ ที่อยู่ห่างจากเกาะภูเก็ต

ไม่มากนัก มีชายหาดสวยงามทราย ละเอียดขาวรอบเกาะ สามารถเล่นน้ าได้ ด้านหลังของเกาะจะมีปลาเสื ออยู่เป็น จานวนมาก รอบ ๆ บริเวณมีปะการังเขา กวาง ปะการังหินซ้อน สามารถเช่าเรือ จากท่าเรือแหลมหิน เกาะไข่นอกเป็นจุดที่ นักท่องเที่ยวมักแวะมาพักผ่อนเล่นน้ า บน เกาะไม่มีบริการที่พัก


3. เกาะตะเภาใหญ่

เหมาะแก่การเดินชมวิวรอบๆ เกาะ อีกทั้งยังมีเส้ นทางเดินป่าศึ กษา ธรรมชาติ บนเกาะมีร้านอาหารและ ที่พักให้บริการ ใช้เวลาเดินทางโดย ทางเรือเฟอร์รี่จากอ่าวมะขามเพียง 10 นาที

เป็นเกาะที่ อยู่ทางทิศ ตะวันตกเฉียง ใต้ของเกาะ ภูเก็ต มี บรรยากาศ เงียบสงบและ มีปา่ ไม้อุดม สมบูรณ์ เกาะ นี้มีนกเงือก อาศัยอยู่ บน เกาะมีหาดหิน สากและหาด หางเสื อ


4. เกาะนาคาน้อย

เป็นเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียง เหนือของเกาะภูเก็ต มีหาดทรายสี ขาวและเงียบ สงบ ตั้งอยู่ถัดจากภูเก็ตไปทางตอนเหนือ ทะเล บริเวณนี้เหมาะแก่การว่ายน้ า เกาะนาคาน้อยมี ชื่อเสี ยงในเรื่องการเพาะเลี้ยงหอยมุก นักท่องเที่ยวสามารถซื้อทัวร์ ชมฟาร์มมุกพร้อมดู การสาธิตวิธีเลี้ยงมุก บนเกาะมีร้านขายมุก และ ร้านอาหารทะเลไว้บริการ เกาะนาคาสามารถ เดินทางไปได้ตลอดทั้งปี โดยขึ้นเรือได้ที่ท่าเรือ อ่าวปอ


5. เกาะบอน

เกาะบอน อยู่ทางตอนเหนือ ของ เกาะสิ มิลัน เป็นแหล่งดา น้ า ระดับโลก บริเวณที่ดาน้ าจะ อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะ ประกอบไปด้วย ผนังที่ปกคลุม ไปด้วยหินปูนชั้นนอก ประมาณ 33 เมตร ซึ่งหันเว้าเข้ามาที่สัน เขาลงไป ความลึกอยู่ที่ ประมาณ 45 เมตร ในพื้นที่ เดียวกัน ยังมีเกาะตาชัย หมู่ เกาะสุ รินทร์และริชเชริวร็อค


6. หมู่เกาะพีพี

อยูใ่ นเขตอาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ อยู่ นอกฝั่ งเมืองกระบี่และภูเก็ต โดยมีระยะทาง เท่ากัน ประมาณ 41 กิโลเมตร ประกอบด้วย เกาะพีพีดอน และเกาะพีพีเล เกาะทั้งสองอยู่ ห่างกัน 2.2 กิโลเมตร เป็นเกาะที่มี ทัศนียภาพสวยงามทั้งบนบกและใต้น้ า นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปหมู่เกาะ ดังกล่าวทั้งแบบเช้าไป-เย็นกลับ และพักค้าง แรม สามารถเดินทางไปยังเกาะพีพีได้ท้ง ั จากจังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต


ไปเที่ยวเกาะกันเถอะ 28  
ไปเที่ยวเกาะกันเถอะ 28  
Advertisement