Page 1

1


2

คํานํา โครงการนี้เปนสวนหนึ่งของรายวิชา ออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ ARTI3314 ซึ่งในโครง การออกแบบพัฒนาสินคาและบรรจุภัณฑตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ปาเล็กผาตอ โอทอป จังหวัดกาญจนบุรี จัดทําขึ้นเพื่อสรุปผลของโครงการและใชประกอบการเรียนการสอน และการนํา เสนอโครงการในชั้นเรียน โดยผูศึกษาโครงการ ตองการใหเกิดประโยชนสูงสุดแกโครงการนี้ โดยเรีบยเรียงเนื้อหาให เกิดความเขาใจ ตามตามหลัก 3ส. คือ ส.1 สืบคน (Research) ส.2 สมมติฐาน (Resume) และ ส.3 สรุปผลการออกแบบ (Result) จัดทําขึ้นบน Googel Document และสรุปเปน E-Book ลงบน issuu.com เพื่อใหรุนตอๆไปไดศึกษาคนควา ไดงายสะดวกในการเปดอานและตรวจงาน ในสวนของรายงานชิ้นนี้ ผูศึกษาไดตั้งใจและเรียบเรียงเนื้อหาใหเกิดความเขาใจ ในขั้น ตอน การดําเนินงานเรื่องการออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ หากมีขอผิดพลาดประการใด ตองขออภัยมา ณ ที่นี้

ดวยความเคารพ นางสาวพลอยนภัส เรืองศิริโท


3

สารบัญ เรื่อง ส.1 สืบคน (Research) ส.2 สมมติฐาน (Resume) ส.3 สรุปผลการออกแบบ (Result)

หนา 1-8 9-13 14-17


4

โครงการออกแบบพัฒนาสินคาและบรรจุภัณฑตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ปาเล็กผาตอ โอทอป จังหวัดกาญจนบุรี ............................................................................................. ดําเนินงานตามกระบวนการ 3 ส. ส.1 สืบคน (Research)

ภาพที่ 1.1 ภาพแสดงวิธีการคิดและขั้นตอนการทํางาน ในแบบ Mind map ที่มา : นางสาวพลอยนภัส เรืองศิริโท, 2555 ชื่อ/กลุม รานโกมลผาตอ ชื่อประธานกลุม คุณรําไพ โพธิ์แกว (ปาเล็ก) ชื่อ-สกุลผูประกอบการ รานปาเล็กผาตอ 1.คุณรําไพ โพธิ์แกว หมายเลขโทรศัพท 084-4133562 2.คุณโกมล โพธิ์แกว หมายเลขโทรศัพท 085-7007886 ที่อยู 63/1 หมู 4 ตําบลพนมทวน อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140 หมายเลขโทรศัพทและ รานโกมลผาตอ หมายเลขโทรศัพท 084-4133562 โทรสาร E-mail /Website ***ยังไมมีอีเมลหรือเว็บไซต***


5

ผลิตภัณฑปจจุบัน

ผลิตภัณฑปจจุบันของกลุมสตรีอาสาพัฒนาตําบลพนมทวน ที่ ตองการนํามาเขารวมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑตามแนวคิด เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ภายใตการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑโอ ทอป และการบริการจัดการชุมชน เพื่อเชื่อมโยงการทองเที่ยวเชิง อนุรักษ คือผลิตภัณฑตัดเย็บจากผา รานโกมลผาตอ มีบรรจุภัณฑ 1 ตัว 3 ขนาด 1.แบบถุงพลาสติกใสมีหูหิ้วที่ทําจากผาตอ ขนาด 4 x 11 นิ้ว 2.แบบถุงพลาสติกใสมีหูหิ้วที่ทําจากผาตอ ขนาด 4 x 12 นิ้ว 3.แบบถุงพลาสติกใสมีหูหิ้วที่ทําจากผาตอ ขนาด 5 x 14 นิ้ว

ขอมูลการตลาดของสินคา งานสวนใหญทําตามออเดอร ออกแบบตามความตองการของลูกคาและประโยชนใชสอยตางๆ ผลิตภัณฑตางๆภายในรานปาเล็กปาตอ - กระเปา / เล็ก ราคา 120 บาท - กระเปา / กลาง ราคา 160 บาท - กระเปา / ใหญ ราคา 180 บาท - หมวก / สําหรับเด็กอนุบาล 1-3 ราคา 100 บาท - หมวก / สําหรับผูใหญ ราคา 130 บาท - พรมเช็ดเทา ราคา 150 บาท - ที่รองจาน ราคา 29 บาท / ชิ้น - กระเปา + หมวก / กลาง ราคา 240 บาท - กระเปา + หมวก / ใหญ ราคา 290 บาท - กระเปาใสเครื่องสําอาง ราคา 59 บาท - กระเปาใสสตางค ราคา 39 บาท - ผาคลุมกลองกระดาษทิชู ราคา 100 บาท - ยางรัดผม ราคา 10 บาท - ผาคลุมโตะ ราคา 150 บาท - กระเปาใสตระกราใบเล็ก ราคา 300 บาท - กระเปาใสตระกราใบใหญ ราคา 150 บาท - ปลอกหมอนอิงราคา 100 บาท


6

ปจจุบันสภาพ/ปญหาที่เกิดขึ้น/ความตองการพัฒนาผลิตภัณฑ ปจจุบันสภาพ 1.1 ปจจุบันสภาพการวางขายที่ตลาดน้ําคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ภาพที่1.2 ภาพตลาดน้ําคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ สถานที่จําหนายผลิตภัณฑ ที่มา : นางสาวพลอยนภัส เรืองศิริโท, 2555 1.2 ปจจุบันสภาพบรรจุภัณฑเปนถุงพลาสติกใสมีหูหิ้วที่ทําจากผาตอ ซึ่งผูประกอบการบอก วาบรรจุภัณฑแบบเดิมสวยอยูแลว ไมอยากเปลี่ยน หรือถาจะออกแบบใหมตองการให ออกแบบบรรจุภัณฑที่สามารถมองเห็นผลิตภัณฑไดอยางชัดเจน 1.3 ปจจุบันสภาพของผลิตภัณฑตัดเย็บจากผา Cotton ผลิตภัณฑสวนใหญจะเปน กระเปา, หมวก, พรมเช็ดเทา ที่ทําจากผาตอ ปญหาที่เกิดขึ้น 1. ปญหาเรื่องแบรนด เนื่องจากรานโกมล ยังไมมีชื่อแบรนดของตนเอง 2. ผูประกอบการยังไมเห็นความสําคัญของตัวบรรจุภัณฑ และขาดความรูและความเขาใจ ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ


7

ความตองการพัฒนาผลิตภัณฑ ตองการพัฒนาผลิตภัณฑใหหลากหลายตามความตองการของผูซื้อในทองตลาด 1. ความตองการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ 1. ตองการใชบรรจุภัณฑที่สามารถมองเห็นผลิตภัณฑขางในไดอยางชัดเจน 2. ตองการใหออกแบบแบรนด ใชชื่อที่มีคําวา “เล็ก” อยูดวยในอยูนั้น และตองการใหชื่อ แบรนดสินคาของราน สื่อถึงความเปนชาวนา ทองทุงนา ธรรมชาติ ของจังหวัดกาญจนบุรี 3. ตองการใหออกแบบแบรนดรานโดยใชโทนสีเขียวออนเปนหลัก 4. บรรจุภัณฑที่ใชเปนถุงพลาสติกใสมีหูหิ้วที่ทําจากผาตอ ซึ่งผูประกอบการบอกวาบรรจุ ภัณฑแบบเดิมสวยอยูแลว ไมอยากเปลี่ยน หรือถาจะออกแบบใหมตองการใหออกแบบบรรจุ ภัณฑที่สามารถมองเห็นผลิตภัณฑไดอยางชัดเจน

ภาพที่1.3 ภาพการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลจากผูประกอบการความตองการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ ที่มา : นางสาวพลอยนภัส เรืองศิริโท, 2555


8

ภาพที่1.4 ภาพการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลจากผูประกอบการความตองการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ ที่มา : นางสาวพลอยนภัส เรืองศิริโท, 2555

ภาพที่1.5 ภาพบรรจุภัณฑเดิมเปนถุงพลาสติกใสมีหูหิ้วทําจากเศษผาตอ ที่มา : นางสาวพลอยนภัส เรืองศิริโท, 2555


9

ภาพที่1.6 ภาพแสดงวิธีการพับผลิตภัณฑเพื่อจัดเก็บลงในบรรจุภัณฑ ที่มา : นางสาวพลอยนภัส เรืองศิริโท, 2555

ภาพที่1.7 ภาพแสดงวิธีการพับผลิตภัณฑเพื่อจัดเก็บลงในบรรจุภัณฑ ที่มา : นางสาวพลอยนภัส เรืองศิริโท, 2555


10

การวิเคราะหขอมูลผลิตภัณฑดวยการมอง

ภาพที่ 1.8 ภาพแสดงการวิ เคราะห์ขอมูลผลิตภัณฑดวยการมอง ที่มา : นางสาวพลอยนภัส เรื องศิ ริ โท, 2555 การวิเคราะหขอมูลผลิตภัณฑดวยการมอง 1. บรรจุภัณฑที่ใชเปนถุงพลาสติดใส 2. มี Tag ติ ดบนถุ งพลาสติ ก พิมพ์ข้ อความ ชื่อร้ านป้าเล็ กและเบอร์ โทร 084-4133562 ใช ฟอนต Angsana New 3. หูหิ้วทําจากเศษผาตอ นํามาเย็บใหเปนสายสําหรับหิ้วได 4. ขั้นตอนการบรรจุผลิตภัณฑลงในบรรจุภัณฑพับผลิตภัณฑใหใหพอดีกับบรรจุภัณฑที่เตรียมไว


11

เครื่องหมายการคา เครื่องหมายการคา หมายถึง เครื่องหมายที่ใชกํากับสินคาเพื่อแสดงวาสินคาที่ใชเครื่องหมาย นั้นเปนของผูใด แตกตางกับสินคาของผูอื่นอยางใด เครื่องหมายการคาอาจจะเปนภาพ คํา ตัวอักษร ลายมือชื่อหรือตัวเลขอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันก็ได ประเภทของเครื่องหมายการคา แบงออกเปน 4 ประเภท คือ • เครื่องหมายการคา เครื่องหมายที่ใชกํากับสินคา เพื่อใหผูซื้อสินคาหรือคนทั่วไปแยกแยะได วาสินคานั้นแตกตางกับสินคาของผูอื่น เชน โคก แตกตางจากเปปซี่ • เครื่องหมายบริการ เปนเครื่องหมายที่ใชกับธุรกิจบริการ เพื่อแยกแยะวาธุรกิจบริการนั้น แตกตางจากธุรกิจบริการที่ใชเครื่องหมายบริการของผูอื่น เชนเครื่องหมายบริการรูปดอกจําปของสาย การบินไทยแตกตางกับสายการบินอื่น ๆ • เครื่องหมายรับรอง เปนเครื่องหมายที่เจาของเครื่องหมายใชรับรองคุณภาพหรือบริการของ ผูอื่นวาคุณภาพหรือลักษณะของสินคาหรือบริการนั้นมีคุณภาพอยางไร เชน เครื่องหมายรับรองรูป ชามเชลลชวนชิม เครื่องหมายรับรองเปปพิสดาร • เครื่องหมายรวม เปนเครื่องหมายการคาหรือบริการที่ใชโดยบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจในกลุม เดียวกันหรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ เปนตน เชน รูปชางในรูปตะกราของเครือปูนซีเมนตไทย ตัวอยางเชน

ภาพที่ 1.9 ภาพแสดงตัวอยางเครื่องหมายการคา ที่มา : http://www.thaifranchisecenter.com


12

ส.2 สมมติฐาน (Resume) จากการลงพื้นที่สัมภาษณและเก็บขอมูลเบื้องตน จึงทําใหทราบถึงปญหาและความตองการ ของผูประกอบการดังนี้ คือ 1. รานปาเล็กผาตอ ยังไมมีตราสัญลักษณประจําราน ซึ่งจากการสัมภาษณคุณรําไพ หรือปาเล็ก ความตองการใหออกแบบแบรนด ใชชื่อที่มีคําวา “ เล็ก” อยูในชื่อแบรนดและชื่อตองการสื่อ ใหเห็นถึงความเปนชาวไร ชาวนา ทองทุงนา ธรรมชาติของจังหวัดกาญจนบุรี 2. ตองการใหออกแบบบรรจุภัณฑผาคลุมกลองกระดาษทิชชูที่สามารถวางจําหนายเปนเซ็ทได เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับตัวผลิตภัณฑ Sketch Idea Logo Palek Quilt Set1

ภาพที่ 2.1 ภาพแสดงการรางแบบโลโก Palek Quilt แบบที1่


13

ที่มา : นางสาวพลอยนภัส เรืองศิริโท, 2555 Corporate Identity Design: Service Mark for Palek Quilt Kanchanaburi Otop Alternatives Design Set1

ภาพที่ 2.2 ภาพแสดงการออกแบบโลโก ในโปรแกรม illustrator ที่มา : นางสาวพลอยนภัส เรืองศิริโท, 2555


14

Sketch Idea Logo Palek Quilt Set2

ภาพที่ 2.3 ภาพแสดงการรางแบบโลโก Palek Quilt แบบที่2 ที่มา : นางสาวพลอยนภัส เรืองศิริโท, 2555 Design concept แนวคิดในการออกแบบโลโก หรือตราสินคา ตองการจะสื่อใหเห็นถึงผลิตภัณฑวาเปนสินคา ประเภทไหน ผลิตถัณฑรานปาเล็กเปนงานผาตอ นักออกแบบจึงไดทําการรางแบบเข็มเย็บผาและดาย เย็บผาขึ้นมาเพื่อใชสื่อแทนการเย็บผาตอ และมีนกกระจิบที่เราสามารถเห็นไดตามทองนา มาใชสื่อ แทนความเปนชาวไรชาวนา ตามโจทยที่คุณ รําไพ โพธิ์แกว ตองการ จึงไดทําการออกแบบลวดลาย นกกระจิบใหเปนลายผาตอ หลากหลายสีสัน


15

Corporate Identity Design: Service Mark for Palek Quilt Kanchanaburi Otop Alternatives Design Set2

ภาพที่ 2.4 ภาพแสดงการออกแบบโลโก ในโปรแกรม illustrator ที่มา : นางสาวพลอยนภัส เรืองศิริโท, 2555


16

กลองบรรจุภัณฑผาคลุมกลองกระดาษทิชชู

ภาพที่ 2.5 ภาพแสดงPattern กลองใสผาคลุมกลองการะดาษทิชชู ในโปรแกรม BOXGEN2 ที่มา : นางสาวพลอยนภัส เรืองศิริโท, 2555

ภาพที่ 2.4 ภาพแสดงแบบ Pattern display box


17

ที่มา : นางสาวพลอยนภัส เรืองศิริโท, 2555

ส.3 สรุปผลการออกแบบ (Result) จากการที่ไดทําการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑใหกับผลิตภัณฑปาเล็กผาตอ โดยการออก แบบ โลโกใหกับรานปาเล็กผาตอและไดนําไปใหผูประกอบการเลือก คุณรําไพ โพธิ์แกว ไดเลือกโลโก แบบที่ 2 และ เนื่องจากตั วผลิ ตภัณฑ์ทางร้ านป้าเล็ กป้าต่ อมีมาก นักศึกษาจึงเลือกผลิตภัณฑที่จะนํา มาออกแบบพัฒนาตัวบรรจุภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับตัวสินคา 1 ตัว คือ ผาคลุมกลองกระดาษ ทิชชู โดยออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑผาคลุมกลองกระดาษทิชชู เปนเซ็ทเพื่อวางจําหนายเ และกลอง display box เพื่อใหประหยัดพื้นที่ในการวางขายและการขนสง

ภาพที่ 3.1 ภาพแสดงโลโกที่ทางผูประกอบการไดเลือก


18

ที่มา : นางสาวพลอยนภัส เรืองศิริโท, 2555 Artwork กลองบรรจุภัณฑผาคลุมกลองกระดาษทิชชู เปนกลองกระดาษพิมพออฟเซท โทนสี ชมพู ขนาด กวาง 6 Cm. x ยาว 12 Cm. x สูง 11 Cm. ลายบนกลองเปนลายที่ไดจากลายผลิตภัณฑ

ภาพที่ 3.2 ภาพแสดง Artwork กลองบรรจุภัณฑผาคลุมกลองกระดาษทิชชู ที่มา : นางสาวพลอยนภัส เรืองศิริโท, 2555

ภาพที่ 3.3 ภาพแสดง Model กลองบรรจุภัณฑผาคลุมกลองกระดาษทิชชู Display box


19

ที่มา : นางสาวพลอยนภัส เรืองศิริโท, 2555

ภาพที่ 3.4 ภาพแสดง Artwork Display Box ที่มา : นางสาวพลอยนภัส เรืองศิริโท, 25

ภาพที่ 3.5 ภาพแสดง Artwork Display Box


20

ที่มา : นางสาวพลอยนภัส เรืองศิริโท, 2555


21

ภาพที่ 3.6 ภาพแสดง Model กลองบรรจุภัณฑผาคลุมกลองกระดาษทิชชู ที่มา : นางสาวพลอยนภัส เรืองศิริโท, 2555


22

ภาพที่ 3.7 ภาพแสดงกลองบรรจุภัณฑผาคลุมกลองกระดาษทิชชู ในกลอง Displaybox ที่มา : นางสาวพลอยนภัส เรืองศิริโท, 2555


23

Final Project Palek Quilt Kanchanaburi otop  
Final Project Palek Quilt Kanchanaburi otop  

ผลงานนักศึกษา วิชาออกแบบบนบรรจุภัณฑ์ (Arti3314) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับการเรียนรู้ในรายวิชานี้

Advertisement