Page 1

โรงเรียนนอกกะลานวัตกรรมการศึกษารูปแบบใหม่ – ฉลาดทันกาล การศึกษาถือเป็นเครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาจะทาให้พลเมืองมีความรู้ ความสามารถก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่ตนเองและประเทศชาติได้ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ ประชาชนทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ซึ่งที่โรงเรียนลาปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของการพัฒนา คุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะการคิดค้นนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบใหม่ที่เรียกว่า การ จัดการเรียนการสอนในโปรแกรมแบบ Problem Based Learning (PBL) ซึ่งการเรียนการสอนวิธีนี้ค่อนข้าง ท้าทาย เพราะใครจะเชื่อว่าการศึกษาจากนี้ต่อไปจะต้องเน้นทักษะซึ่งไม่เหมือนเดิม เพราะโลกแปร เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ปีหน้าจะมีเด็กจานวนหนึ่งถึงหลายล้านคน จะต้องใช้วัสดุหนึ่งในการเรียน เรา เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ เราต่างหากที่มีทักษะไม่เท่าทันที่จะอานวยการ ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นเรื่อง ท้าทายมาก ตัว Problem Based Learning เป็นสิ่งที่จาเป็นที่สุดของแต่ละโรงเรียน มันคือรูปแบบของการ เรียนรู้ที่จะพัฒนาทักษะใหม่ซึ่งจาเป็นในอนาคต เป็นความคิดให้เราเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนไปจากกรอบ เดิม ครูวิเชียร ไชยบัง ครูใหญ่ รร.ลาปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ อธิบายว่า โรงเรียนลาปลายมาศพัฒนามี เจตนารมณ์ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่าง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ เพื่อให้เด็กในชนบทมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่ากับเด็กในเมืองเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของ ประเทศ โรงเรียนลาปลายมาศพัฒนาสร้างห้องเรียนแบบหกเหลี่ยมให้เด็ก ๆ นั่งล้อมวงเรียนในห้อง ไม่มีเด็ก หน้าห้องหลังห้อง ชุดนักเรียนสีสันสวยงามเป็นลวดลายของท้องถิ่นและทอจากฝีมือชาวบ้าน ทุกเช้าเด็กและ ครูต้องกอดกัน มีการทากิจกรรมพัฒนาคลื่นสมอง สร้างความผ่อนคลายและอารมณ์ที่ดีกับเด็กก่อนเข้าเรียน ส่วนนวัตกรรมสาคัญที่โรงเรียนเลือกใช้ในการพัฒนา คือ ให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยวิชา จิตศึกษาที่เน้นให้เด็กรู้คุณค่าของตัวเองและผู้อื่นเพื่อก้าวสู่ความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงที่ดูแลชีวิตจิตใจ สาหรับ การพัฒนาหลักสูตร และการสอนโรงเรียนแห่งนี้ จัดการเรียนรู้ของสมอง(Brain Based Learning : BBL) และจัดทาหลักสูตรของโรงเรียนเป็นหน่วยบูรณาการ โดยร้อยเรียงองค์ความรู้ในหน่วยการเรียนในรูปแบบ การสอนแบบสตอรี่ไลน์ ได้เพิ่มความเข้มข้นในการพัฒนาทักษะการคิดในแต่ละด้าน จัดให้มีการเรียนรู้เน้น โครงงาน และขั้นตอนการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนต้องนาเสนอโครงงาน ที่เกิดจากการศึกษา ค้นคว้าอิสระตามความสนใจของตนเอง 1 เรื่อง เหมือน กับวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา “นวัตกรรมชิ้นนี้มีโรงเรียนหลายร้อยโรงได้มาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย เพราะถือได้ว่าเป็น นวัตกรรมที่ประสบความสาเร็จ เพราะมีตัวชี้วัดจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (สมศ.) ได้มาประเมินโรงเรียนแล้วพบว่า อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 13 มาตรฐาน และอยู่ในเกณฑ์ดี 1


มาตรฐาน ผลการสอบเอ็นที (National Test) พบว่าคะแนนเฉลี่ยด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยา ศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศ ทั้งที่โรงเรียนไม่มีสิ่งที่เรียกว่าวิชาวิทยาศาสตร์ ที่บอกว่าทาไมถึงเป็น โรงเรียนนอกกะลา เพราะผมต้องการให้ครูและนักเรียนทุกคนได้คิดนอกกรอบไม่ทาอะไรซ้าแบบเดิม ๆ ที่ โรงเรียนอื่นเขาทา เหมือนปลดพันธนาการออกจากโรงเรียนของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมที่ผมคิดค้น ขึ้นโรงเรียนอื่นสามารถนาเอาไปใช้ในการเรียนรู้และปรับแนวคิดนี้ได้ทาง www.lpmp.org เชื่อว่าจะ ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนรูปแบบเดิมอย่างแน่นอน” ครูวิเชียร กล่าว และนี่คือผลผลิตที่พิสูจน์ให้เห็น แล้วว่าการจะพัฒนาคนให้มีคุณภาพต้องใช้นวัตกรรมการศึกษารูปแบบนี้ ซึ่งโรงเรียนลาปลายมาศพัฒนา หรือโรงเรียนนอกกะลานี้เองจะเป็นตัวอย่างให้โรงเรียนอื่น ๆ ได้สร้างพลังรังสรรค์คนใหม่ที่มีคุณภาพ ให้กับโลกใบนี้.

tedt doc  

tedt informaition technology

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you