Page 1

พลอยมณี ทราเวล โทร 02-881-1988, 081-294-2743 email: sales@ploymanee.com website: http://www.ploymanee.com

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ ย่างกุง้ หงสา อินแขวน พุกาม มัณฑะเลย์ ทะเลสาบอินเล นมัสการ มหาบูชาสถานอันศักดิส์ ท ิ ธิ ์

สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณี ทเี่ ป็ นเอกลักษณ์ ของพม่า (5 คืน 6 วัน)

พม่ า หรือเมียนมาร์ ถือเป็ นเพชรเม็ดงามแห่งเอเชียที่นกั ท่องเที่ยวต่างชื่ นชมความงามแบบธรรมชาติและชื่นชม ศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงามถวิลหาและอยากจะเข้าไปสัมผัสนานมาแล้วที่เมืองย่างกุง้ ติดอยูใ่ นมิติของกาลเวลา ที่ บิดเบือน เลือนราง เมืองโบราณแห่งนี้เคยอบอวลไปด้วยไอร้อน ฝุ่ นผงธุ ลีดิน และสรรพสาเนียง เสี ยงเซ็งแซ่ ไม่มีอาคาร สู งระฟ้ า มีแต่ตึกรามเก่า ๆ ที่ชาวอังกฤษสร้างไว้ บนท้องถนนก็มีแต่รถประจาทาง ที่แน่นขนัด แท็กซี่ รุ่นคุณปู่ และสาม ล้อ ที่เก่าจวนจะพังมิพงั แหล่ แต่ในช่วงไม่กี่ปีสุ ดท้ายของศตวรรษที่ 20 ย่างกุง้ ได้พลิกเปลี่ยนโฉมหน้าไป ตึกรามอัน เก่าแก่ทรุ ดโทรมถูกทุบทิ้งเพื่อสร้างโรงแรม กับอาคาร สานักงานที่สูงระฟ้ าขึ้นมาแทนที่ แต่นนั่ ไม่ได้ทาให้เสน่ห์ของย่าง กุง้ ลดน้อยลงในสายตาของนักท่องเที่ยว พาหนะที่ทนั สมัย ช่วยให้เดินทางได้สะดวกสบายขึ้นและแม้ถึงว่าจะมีตึกสู งขึ้น แซมอยู่ กับหมู่โบราณสถาน แต่วถิ ีชีวติ ของผูค้ นกลับเปลี่ยนแปลงไปน้อยกว่า ท่านจะได้ไปนมัสการมหาเจดียช์ เวดากอง อันศักดิ์สิทธิ์ กาหนดการเดินทาง วันแรก กรุ งเทพฯ – ย่ างกุ้ง – หงสา -อินแขวน 05.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ บริ เวณผูโ้ ดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ ............. สายการบิน........... เจ้าหน้าที่ของทางบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้กบั ทุกท่าน ......... น. บินลัดฟ้ า สู่ กรุ งย่างกุง้ ประเทศพม่า โดยสายการบบิน.............. เที่ยวบินที่..............  ......... น. ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุ งย่างกุง้ (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) ผ่านพิธีการทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง นาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี (BAGO) ซึ่ งอยูห่ ่างจากย่างกุง้ ประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง ผ่านชมสุ สานสั มพันธมิตร ยุคสมัยพม่ารบกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2ถึงสนามบินเมงกา ลาดอน กรุ งย่างกุง้ (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) ผ่านพิธีการทางศุลกากร และตรวจ คนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง 12.00 น. ถึงเมืองหงสาวดี  บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Kyaw Swar หลังอาหารกลางวัน แล้วนาคณะเดินทางมุ่งหน้ า สู่ เมืองไจ๊ ก์ทโี ย (kyaikhtiyo) 16.00 น. ถึงคิมปูนแคมป์ (เชิงเขาไจ๊กท์ ีโย) หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็ นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้ก์ทีโยใช้ เวลาเดินทางจากบริ เวณนี้ประมาณ 35 นาที ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็น ซึ่ งจะค่อย ๆ เย็นขึ้น เรื่ อย ๆ เดิ นทางจนเกื อบถึงพระธาตุอินทร์ แขวน หยุดเปลี่ยนรถเป็ นเสลี่ยง จากนี้ ขึ้นไปอีกประมาณ 35 นาที นัง่ จนถึงโรงแรมที่พกั (โปรแกรมนีไ้ ม่ รวมค่ าเสลี่ยง ลักษณะเสลี่ยงเป็ นเก้ าอี้ ผ้ าใบผูกกับไม้ ไผ่ ขนาดใหญ่ 2 ลา หามด้ วยคน 4 คนข้ างหน้ า 2 ข้ างหลัง 2 คน)


พลอยมณี ทราเวล โทร 02-881-1988, 081-294-2743 email: sales@ploymanee.com website: http://www.ploymanee.com

ค่า

วันทีส ่ อง

05.00 น.

06.00 น. 07.30 น. เที่ยง บ่ าย

16.30 น.

พระธาตุ อินทร์ แขวน เป็ นองค์เจดี ยข์ นาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อน ศิลาใหญ่ สู ง 5.5 เมตร ปิ ดทองทั้งองค์ซ่ ึ งตั้งอยูบ่ นหน้าผาอย่าง หมิ่นเหม่ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุ บเหวได้ทุกขณะ พระธาตุ อิ น ทร์ แ ขวนนี้ นั บ เป็ น 1 ใน 5 มหาบู ช าสถานสู ง สุ ด ของ พุทธศาสนิ กชนชาวพม่า เป็ นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซี ไรส์ ปี พุ ทธศักราช 2534 มาลา คาจันทร์ ที่ แต่งวรรณกรรม เรื่ อง “เจ้าจันทร์ ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์ แขวน” จากที่พกั เดิ น ไปพระธาตุ อิ นทร์ แขวน ใช้เวลาเดิ นทางเพี ย ง 15 นาที เท่านั้น  รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั หลัง อาหารค่ า เชิ ญ ท่ า นไปนมัส การพระธาตุ ต ามอัธ ยาศัย สามารถนั่ง สมาธิ หรื อสวดมนต์ไ ด้ตลอดคื น ถ้า จะนมัสการ กลางแจ้งเป็ นเวลานานบริ เวณระเบียงที่ยื่นสู่ พระเจดียไ์ จ๊ก์ทีโย ควรเตรี ยมเสื้ อกันหนาว หรื อกันลม หรื อผ้าห่ ม ผ้าพันคอ เบาะ รองนัง่ เพราะพื้นที่นงั่ มีความเย็นมาก พระเจดียอ์ งค์น้ ี เปิ ดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิ ดสาหรับบุรุษเปิ ด ถึงเวลา 20.00 น. เท่านั้น  โรงแรม Kyaithiyo Hotel / Mountain Top Hotel ไจ๊ก์ทโี ย (พระธาตุอน ิ ทร์แขวน)-หงสาวดี –- ย่างกุง้

เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์ แขวน หรื อใส่ บาตรตามอัธยาศัยใส่ บาตร พระสงฆ์หรื อถวายข้าวพระ พุทธ มีชุดจาหน่ายบริ เวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกาลังวันหรื อจานวนอายุ นมัสการ พระธาตุ อินทร์ แขวน และนมัสการสิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ บนภูเขา ถ่ ายรู ป และชมทัศนี ยภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์วา่ พระธาตุองค์น้ ี ต้ งั อยูไ่ ด้อย่างไร โดยไม่ลม้ หรื อหล่นลงมา นมัสการพระเจดีย ์ ไจ๊กท์ ีโย ก่อนกลับ  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมและเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ ออกเดินทางกลับ โดยเสลี่ยงและรถบรรทุกหกล้อถึงคินปูนแค้มป์ เปลี่ยนเป็ นบัสปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี  รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองหงสาวดี ณ ภัตตาคาร แล้วนาท่านเดินทางสู่ กรุ งย่างกุง้ นาท่านนมัสการเจดีย์ชเวมอดอว์ (Shwemawdaw Pagoda) คนไทยนิ ยมเรี ยกว่า พระมหาเจดียม์ ุเตา ซึ่ ง เป็ นเจดียใ์ หญ่คู่บา้ นคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี และยังเป็ นที่เคารพสักการะของชาวมอญและพม่ามา ช้านาน นาท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่ งเพิ่งเริ่ มขุดค้นและบูรณปฏิ สังขรณ์ เมื่ อปี 2533 จากซาก ปรักหักพังที่ยงั หลงเหลืออยู่ ทาให้สันนิ ษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่ งนี้ เป็ นพระราชวังของพระเจ้าหง สาวดี บุ เ รงนอง ปั จ จุ บ ัน การขุ ด ค้น ยัง ไม่ เ สร็ จ สิ้ น สมบู ร ณ์ แต่ ก็ พ อจะมองเห็ น ได้ว่ า บริ เ วณของ พระราชวังแห่ งนี้ กว้างใหญ่เพียงใด แล้วนาคณะ “นมัสการพระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว” ซึ่ งเป็ นพระ นอนที่ ง ดงามที่ สุ ด ของเมื อ งหงสาวดี อี ก ทั้ง ยัง สามารถเลื อ กซื้ อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้า ปั ก พื้นเมื อง ผ้า พื้ นเมื อง เป็ นของฝากคนทางบ้าน ชม พระเจดี ย์ไจ๊ ปุ่น ซึ่ งบูรณะเมื่ อ พ.ศ. 2019 มี พระพุทธรู ปปางประทับ นัง่ โดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระ พัก ตร์ ไปทางทิ ศ เหนื อ ) กับ พระพุ ท ธเจ้า ในอดี ต 3 พระองค์ คือ พระพุ ทธเจ้าโกนาคม์ (ทิ ศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่ สาวพี่ น้องที่อุทิศตนให้กบั พระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรู ปแทนตนเองและสาบานตนไม่ขอ้ งแวะกับบุรุษ เพศ เดินทางถึง กรุ งย่างกุง้ นาท่านชม เจดีย์เจ๊ าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรื อ พระนอนตาหวาน ซึ่ งเป็ นพระที่ มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่ ง แตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็ นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาว ขององค์ 70 เมตร


พลอยมณี ทราเวล โทร 02-881-1988, 081-294-2743 email: sales@ploymanee.com website: http://www.ploymanee.com

17.30 น.

19.00 น.

วันทีส่ าม 05.00 น. 05.30 น. 06.30 น. 07.50 น.

11.30 น. บ่าย

ค่า

นาท่านเข้าชม มหาเจดีย์ชเวดากอง (Shawedagon Pagoda) พระมหาเจดียค์ ู่บา้ นคู่เมืองพม่า ตั้งอยู่ บริ เวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุง้ ประเทศ พม่า เชื่อกันว่าเป็ นมหาเจดียท์ ี่บรรจุพระเกศาธาตุ ของพระพุทธเจ้าจานวน 8 เส้น บนยอดสุ ดของ พระเจดีย ์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้นข้าง บนสุ ดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่ งมีท้ งั ผูค้ นชาวพม่าและชาวต่างชาติ มากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวัน และกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกัน ว่า ทองคาที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหา เจดียแ์ ห่งนี้มีจานวนมากมายมหาศาลกว่าทองคาที่เก็บอยูท่ ี่ธนาคารชาติองั กฤษเสี ยอีกและนับเป็ นมหา เจดียท์ ี่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารการะเวก (บุ พเฟ่ ต์ ) พร้ อมชมการแสดงนาฎศิ ลป์ ของพม่าอัน งดงามอ่ อนช้อย ที่ ภัต ตาคารการะเวก บนทะเลสาบหลวง ซึ่ ง ภัตตาคารนี้ สร้ า งขึ้ นในปี 2513 โดย เลียนแบบเรื อกัญญา หัวเรื อเป็ นรู ปนกการะเวก สัตว์ป่าในหิ มพานต์พร้อมทิวทัศน์ของมหาเจดียช์ เวดา กอง ซึ่ งมีความงดงามน่าประทับใจอย่างยิง่  โรงแรม Chatrium Hotel หรื อเทียบเท่า ย่ างกุ้ง – พุกาม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน มิงกะลาดง เมืองย่างกุง้ เหิ รฟ้ าสู่ เมืองพุกาม โดยสายการบินภายใน เทีย่ วบินที่ W9………… เดินทางถึงเมืองพุกาม “ ดินแดนแห่งเจดียห์ มื่นองค์” ที่มีอายุกว่า 200 ปี ของกษัตริ ยอ์ นุ รุทมหาราชแห่ง อาณาจักรพุกามพร้อมนาท่านสัมผัสแหล่งโบราณสถานและประวัติศาสตร์ ของอาณาจักรพุกาม นาท่าน ชมเจดีย์ชเวสิ กอง(SHWEZIGON PAGODA) ซึ่ งเป็ นสถูปของพม่าโดยแท้ มีลกั ษณะเป็ นสี ทองขนาด ใหญ่ ที่เชื่ อว่าภายในพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ต่อจากนั้นนาท่านชมวัดอนันดา(ANANDA TEMPLE) ซึ่ งวิหารแห่งนี้นบั ได้วา่ เป็ นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่ างเป็ นสี่ เหลี่ยมจัตุรัส มี มุขยืน่ ออกไปทั้ง 4 ด้าน ซึ่ งต่อมาเจดียแ์ ห่งนี้ เป็ นต้นแบบของสถาปั ตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่ งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือช่างได้ทาการส่ องแสงสว่างเข้าไปในวิหาร เฉพาะให้ตรงองค์พระ ประธาน ทาให้มองดูโดดเด่น สวยงามมาก จากนั้นพาท่านชมวัดมนุหา (MANUHA TEMPLE) ที่ สร้างโดยพระเจ้ามนูกษัตริ ยแ์ ห่งมอญ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นพาท่านเที่ยว วัดกุบยางกี (GUBYAUKKYI TEMPEL) สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจัน สิ ทธะ สิ่ งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยงั คงเหลืออยู่ จากนั้นพาท่านชม HTILOMINLO TEMPLE ที่สันนิษฐานว่าน่าจะเพี้ยนมาจากคาว่า “ติโลกมงคล”จากนั้นพาท่านเที่ยว ชมชเวกุจี (SHWEGUGYI TEMPLE) แปลว่าถ้ าทองที่ยงิ่ ใหญ่งดงามด้วยถาปั ตยกรรมที่อยูใ่ นช่วงต่อ ของศิลปะพุกามยุคแรก และยุคหลัง จากนั้นนาท่านนมัสการเจดียส์ ัพพัญํู ซึ่ งเป็ นเจดียห์ ที่สูงที่สุดใน เมืองพุกาม มีความสู งถึง 6 เมตร ชมวิหารธรรมยันจี(DHAMMAYANGYT) ที่ต้ งั โดดเด่นยิง่ ใหญ่ ตระหง่านดังตานานที่โหดร้ายต้องตามไปฟัง.... แล้วชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์ (SHWESANDAW PAGODA) ที่ต้ งั อยูก่ ลางทะเลเจดีย ์ ท่านสามารถมองเห็น ทะเลเจดียไ์ ด้อย่างชัดเจน รับประทานอาหารค่า ณ ภัตคาร จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั Myanmar treasure Resort หรื อเทียบเท่า


พลอยมณี ทราเวล โทร 02-881-1988, 081-294-2743 email: sales@ploymanee.com website: http://www.ploymanee.com

วันทีส่ ี่ 05.00 น. 08.05 น. 08.35 น.

12.00 น. บ่ าย

ค่า วันที่ห้า 04.00 น.

พุกาม - มัณฑะเลย์  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนาท่านออกเดินทางไปยังสนามบิน เมือง พุกาม บินลัดฟ้ าสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบินภายใน เทีย่ วบินที่ W9………… เดินทางถึงมัณฑะเลย์ นาท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ(AMRAPURA) เมืองแห่งผูเ้ ป็ นอมตะซึ่ งอยูท่ าง ตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซ่ ึงเป็ นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้ายมายอยูท่ ี่เมือง มัณฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400 แล้วนาท่านไปทาบุญที่วดั มหากันดายง ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนสอนพระปริ ยตั ิธรรม ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า มีสามเณรและพระจาพรรษาอยูม่ ากถึงพันกว่ารู ป จากนั้นชม สะพานไม้ อูเบ็ง(UBEN) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่ชื่อว่า เสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง1,208 ต้นซึ่ งมีอายุกว่า 200 ปี ทอด ข้าม ทะเลสาบคองตามัน (TOUNGTHAMON) ไปสู่ วดั จอกตอจี ซึ่ งมีเจดียท์ ี่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม จากนั้นนาท่านไป ชมหนังสื อที่ได้รับการยกย่องว่าเป็ นหนังสื อเล่มใหญ่ที่สุดในโลก ที่วดั UTHODAW PAGODA ซึ่งจารึ ก พระไตรปิ ฏก คาสอน ของพระพุทธเจ้าไว้ท้ งั หมดบนหิ น 729 แผ่น แล้วสร้างเจดียค์ รอบไว้ให้ชนรุ่ นหลังได้ศึกษาโดยจารึ กไว้ เป็ นภาษาบาลีดา้ นหนึ่งส่ วนอีกด้านหนึ่งเป็ นภาษาพม่า  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Ko Kitchen อาหารไทยเมืองมัณฑะเลย์ จากนั้น นาท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุ ดท้ายก่อนพม่าเสี ยเมือง ชม วิหารชเวนันดอร์ สร้าง ด้วยไม้สักทองทั้งหลังและเคยเป็ นที่ประทับนัง่ สมาธิ ของพระเจ้ามินดงพระราชบิดาของพระเจ้าสี ป้อ จนสิ้ นพระชนม์ชีพที่วิหารแห่งนี้ นาท่านเดินทางสู่ MANDALAY HILL ซึ่งเป็ นจุดชมวิว ทิวทัศน์ ที่ สวยงามทีส่ ุ ดของเมืองมัณฑะเลย์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง เชิญ ท่านบันทึกภาพไว้เป็ นที่ระลึก  รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร  จากนั้นอิสสระพักผ่อนโรงแรม Sedona Hotel หรือเทียบเท่า มัณฑะเลย์ – เฮโฮ นาท่านไปนมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ สูงสุ ด 1 ใน 5 แห่งของพม่าถือเป็ นต้นแบบพระพุทธรู ปทองคาขนาดใหญ่ ทรงเครื่ องกษัตริ ยท์ ี่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรู ปทองคา เนือ้ นิ่ม” ที่พระเจ้ากรุ งยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สู ง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ ม้ ด้วยทองคาเปลวหนา 2 นิ้ว ทรง เครื่ องประดับทองปางมารวิชยั หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรื อวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรื อ วัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัย พระเจ้า สี ปอ ก่อนจะเสี ยเมืองพม่าให้องั กฤษได้เกิดไฟไหม้วดั ทองคา จึงทาให้ทองคาเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้ น้ าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ ยไรเงินเพื่อ


พลอยมณี ทราเวล โทร 02-881-1988, 081-294-2743 email: sales@ploymanee.com website: http://www.ploymanee.com

07.00 น. 08.50 น 09.20 น 11.00 น.

เที่ยง

บ่าย

ค่า วันทีห่ ก 05.30 น. 06.00น. 06.30 น. 09.35 น. 10.45 น.

บูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้วา่ เป็ นวัดที่ สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรู ปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์ งั มี โบราณวัตถุที่นาไปจากกรุ งศรี อยุธยาเมื่อครั้งกรุ งแตกครั้งที่ 1 ออกเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์ ออกเดินทางสู่ สนามบินเฮโฮ โดยสายการบินภายใน เทีย่ วบินที่ W9………… เดินทางถึงเดินทางถึงสนามบิน HEHO เดินทางต่อสู่ ทะเลสาบอินเล สู่ เมืองยอง ชเว โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทาง นาท่านชมวัด SHWE YAN PHE ซึ่ งแปลว่าสมปรารถนามีอายุ 115 ปี สร้างโดยเจ้าฟ้ าไทย ใหญ่ เดินทางถึงเมืองยอง ชเว (Nyuang Shwe ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวติ ของชาวพม่า และชนกลุ่มต่าง ๆ ของ รัฐฉาน มากถึง 35 ชนเผ่า ซึ่ งในประเทศพม่ามีมากกว่า 135 เชื้อชาติ และเจดียเ์ ก่าแก่ประจาเมืองยอง ชเว จากนั้นนาคณะลงเรื อ ชมความงามของทะเลสาบอินเล ชมวิถีชีวติ ของชาวอินตา (ลูกแห่งทะเลสาบอิน เล) ที่อาศัยอยูร่ อบ ๆ ทะเลสาบ นาท่านไปชมตลาดเช้าของชาวอินตา ซึ่ งจะมีอยูห่ ลายแห่งหมุนเวียนกัน ไป เรี ยกว่า FIVE DAYS MARKET จะเป็ นศูนย์รวมของชนเผ่าต่างๆ ขนของจากดอย ใส่ เกวียนมาขาย กันในตลาดแห่งนี้ ซึ งท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวติ ของชนเผ่าต่างๆอย่างใกล้ชิด ท่านจะได้ผา่ นหมู่บา้ น ชาวประมง,หมู่บา้ นผลิตเครื่ องเงิน, เครื่ องทอง, โรงงานตีมีดแบบโบราณโดยวิธีเผาไฟ ท่านจะได้ สัมผัสกับวิธีการหาปลาแบบชาวอินตาโดยใช้เท้า พายเรื อขาเดียว รับประทานอาหารกลางวันบนภัตตาคาร Nampan Restaurant กลาง ทะเลสาบ พร้อมสัมผัสกับวิว ทิวทัศน์ของทะเลสาบ และนาท่านไปนมัสการ พระบัวเข็ม พระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์ ที่แกะจากไม้ จันทน์ อายุนบั พันปี เดิมมีขนาดเพียง 5 ซ.ม.แต่ ด้วยศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนได้มาปิ ด ทองจนมีขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง 6 เท่า นาท่า นล่ องเรื อต่ อไปยังศูนย์ทอผ้า พื้นเมื องของ ชาวอินตา ชมการทอผ้าไหม, ผ้าฝ้ าย ลวดลาย ต่าง ๆ ที่สวยงามยิง่ ที่หมู่บา้ นอินปอค่อน น่าซื้ อเป็ นของที่ ระลึก หลังจากนั้นเดิ นทางกลับไปหมู่บา้ นผลิ ตบุหรี่ พ้ืนเมือง และสวนลอยน้ า (Floating Garden) ที่ ปลู กผักมากมาย เช่ น พริ ก, ผักกาด, มะเขื อเทศ ในจานวนมากพอที่จะเลี้ ยงคนพม่าทั้งประเทศได้ หลังจากนั้นนาท่านไป Nga-Phe-Kyanng Monastary เป็ นสานักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรู ปสาคัญ ๆ ไว้เป็ นจานวนมากเป็ นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็ นโบราณสถาน ประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้น สร้างในปี ค.ศ. 1205 สมัยพระเจ้ามินดง และชมแมวกระโดดลอดบ่วงซึ่ งได้รับการฝึ กมาอย่างดีจากพระ วัดนี้เพื่อโชว์ให้นกั ท่องเที่ยวโดยฉพาะ ได้เวลาสมควรนาท่านเข้าสู่ ที่พกั รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั อิสระผ่อนตามอัธยาศัย พักที่อินเล โรงแรม Myanmar Treasure Resort หรื อเทียบเท่า ทะเลสาบอินเล – ย่ างกุ้ง - นมัสการมหาเจดีย์ชเวดากอง อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า สัมผัสอากาศบริ สุทธิ์ ของทะเลสาบอินเลยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ฯ นาท่านออกเดินทางกลับสู่ เมือง เมืองยอง ชเว (Nyuang Shwe) แล้วสู๋ สนามบินเฮโฮ บินลัดฟ้ าสู่ กรุ งย่างกุง้ โดยสายการบินภายใน เทีย่ วบินที่ W9………… จากนั้นนาท่านชม พระเจดีย์โบตะตอง ซึ่ งเป็ นเจดียท์ ี่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นาไปบรรจุใน พระเจดียช์ เวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรื อ ได้นามาประดิษฐานไว้ที่พระเจดียโ์ บตะ ตองแห่งนี้ก่อน พระเจดียแ์ ห่ งนี้ได้ถูก ทาลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการปฏิสังขรณ์


พลอยมณี ทราเวล โทร 02-881-1988, 081-294-2743 email: sales@ploymanee.com website: http://www.ploymanee.com

12.00 น. บ่าย

14.30 น ......... น. ......... น.

ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดียท์ วั่ ไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดียม์ ีโครงสร้างโปร่ งให้ คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคาให้ผคู้ นได้เข้ามากราบไหว้มองเห็น ได้ชดั เจน ส่ วนผนังใต้ฐานเจดีย ์ ได้นาทองคาและของมีค่าต่างๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านามาถวาย แก่องค์พระเจดีย ์ มาจัดแสดงไว้ นาท่านสักการะขอพร จาก “เทพทันใจ” (นัตโบโบยี) ซึ่ งชาวพม่าให้ ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิ ฐานสิ่ งใดจะสมความปรารถนา รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนาคณะไปช้อปปิ้ ง ตลาดโบโจ๊ก (Bogyoke Market) ซึ่ งเป็ นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า ความหลากหลายของสิ นค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่ องเงิน เครื่ องหวาย งานฝี มือ เช่น ผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก ผ้าโสร่ งหญิงชายที่มี ลวดลายงามมาก ออกเดินทางสู่ สนามบินเมกาลาดอน ย่างกุง้ บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯ เที่ยวบินที่ ...........  โดยสายการบิน................ ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ สิ้นสุ ดการเดินทาง

5 คืน 6 วัน  

Yanggon, Mandalay