Page 1

“less is life”

TRADEMARK MANUAL BOOK Designer : Petch Apirat 59020251


C T O E N N T

1 องคประกอบ / ความหมายสัญลักษณ / Trademark /

2 แบบตัวอักษร / Font Type

3-4 ภาพประกอบ / Photo


5

6

ขนาดสัดสวน / Scale

สีของตราสัญลักษณ / trademark Color

7-12

14-15

แบบการใชตราสัญลักษณ / Example Using

ระบบกริด / Grid

13 แบบการใชตราสัญลักษณ ที่ควรหลีกเลี่ยง / Not Recommend


TRADEMARK

องคประกอบ / ความหมายสัญลักษณ

less less นอย ในที่นี้หมายถึงความนอยที่ทรงพลัง less is more นอยเทากับมาก ตามแกน vision ของbrand

life life ชีวิต ในที่นี้หมายถึง คุณคาของชีวิตคนเรา ที่ดำรงอยูในแตละวัน

กระเปาเพิ่ม BAG+1 กระเปาที่สามารถแปะติิด กับเสื้อถอดติดงาย โดยใชแผนแมเหล็กคุณภาพ สูง ติดแนนไมหลุดงายทำใหคุณสามารถออก เดินทางไปกับกระเปาเพิ่ม ไดทุกที่ทุกเวลา

detail describe คำอธิบายproduct brand สั้นๆ ที่บงบอกถึงเอกลักษณืของ brand

less Life หมายถึง ชีวิตที่เล็กนอยแตยิ่งใหญและการใชชีิวตที่เรียบงายแตทรงพลัง

1


FONT TYPE

รูปแบบตัวอักษร

Gidole is an open source modern DIN created by Andreas Larsen in 2015. Currently only regular weight but more weights are in the pipeline along with full greek + cyrillic support.

2


PHOTO

persona :men

รูปภาพประกอบ

persona :girl

mood product : minimal in 90s .

3


product with persona.

4


TRADEMARK SCALE

ขนาดสัดสวน / Scale

scale 2:3

5


TRADEMARK COLOR

สีของตราสัญลักษณ

Trademark Color red retro

white Less life is minimal brand by mood inspiration is simple in 70 -90s ,old mood retro ,vintage, less

black

Color Inside brand

6


EXAMPLE USING

แบบการใชตราสัญลักษณ

ON BAG+1 PRODUCT

mode l1

model2

7


ON BAG+1 PRODUCT

more form and scale

8


ON LESS LIFE BOOTH

9


website

ON WEBSITE STORE FOR CASE SHIPPING FOR PACKAGING

10


website

ON WEBSITE STORE

11


LESS LIFE APP

contact

MR. APIRAT

FB : LESSLIFE IG : LESS_LIFE

ON MOBILE APPLLICATION

CONTACT : 090XXXXXX

www.lesslife+1.com

FB : LESSLIFE

CARD NAME

IG : LESS_LIFE

12


NOT RECOMMEND

สีที่ไมควรใช

แบบการใชตราสัญลักษณ ที่ควรหลีกเลี่ยง

สัญลักษณที่ไมควรใช

สีที่ไมควรใชโทนสีฉูดฉาด สีสันเพราะจะทำให Brand ดูเปนBrand สำหรับเด็ก

โทนสีหวานๆแนวผูหญิงจะทำให Brand ดูไมคอยเหมาะสำหรับที่ เปนtheme เท และเรียบงาย

สัญลักษณแนวๆการตูนหรือ sysmbol คนเพราะจะทำให Brand ดูเด็ก

13


GRID SYSTEM

ระบบกริด

ตัวอยางโครงสรางกริดใน1หนา

- ใชระบบกริด แบบการแบงตารางชองหลักๆ2ชอง จำนวนการแบงชองขึ้นอยูกับเนื้อหา และแบงแยกยอยออกไปอีกเพื่อเพิ่มลูกเลน

- โดยจะเพิ่มเสนแนวตั้งเพื่อสรางโครงสรางและลูกเลน - หลักๆจะเนนไปที่การแบงเปน2คอลัมน ซาย และ ขวา

14


ระบบกริด

ตัวอยางโครงสรางกริดใน3หนา

15


LESS LIFE MODEL PLAN

Designer : Petch Apirat 59020251


Product

problem ปญหาพกของเยอะตอง ใชกระเปาแลวหนัก รำคาญ เสื้อยืดไมมีกระเปา กระเปาเสื้อเปลี่ยนไมได เบื่อกระเปาแบบเดิมๆแลว มันยุงยาก

solution ทำกระเปาที่พกงาย เปลี่ยนงาย สะดวกไม แพง เรียบงายตอบโจทย


Market Size ขนาดตลาดของกระเปา

ทั่วโลก

ประเทศไทย

525 พันลานดอลลารสหรัฐ

ประมาณ 2,500 ลานบาท


Marketing Strategy ออกแบบ product ใหมีเอกลักษณ ตอบโจทย คนใช และทุนนิิยม เปลี่ยนจาก การแขงขันสูงอยาง red ocean เปน blue ocean

กระเปาทั่วไป ในตลาด การแขงขันสูง red ocean

กระเปา BAG + 1 เปนกระเปาเหมือนกันแตมีจุดเดน ทำใหเกิดการแขงขันต่ำ แตขายได blue ocean

วิเคราะห คูแขง วา มีอะไรบาง แลวเรามีอะไรที่เขาไมมีบาง?


Persona or Target จำลอง กลุมเปาหมาย วา ตองการอะไร เปนคนประเภทไหน สำรวจ และสัมภาษณื

ชาย : ผช ที่ไมชอบพกกระเปาสะพายกระเปา จะพกแคโทรศัพท และ กระเปาตังค ซึ่งบางที อยากจะ พกแบตสำรอง หรือ ของเล็กๆก็รำคาญที่ตองแบกเปใหญ ออกไปทั้งๆที่ใสของนิดเดียว ,ความชอบมเรียบงาย,เทมสีเรียบๆ

หญิง : ผญ ชอบพกกระเปาสะพายขางไป เลยอาจจะไมคอยสนใจกระเปาเพิ่ม มากเทาไหรนักถาสนใจ อาจจะเพราะความเรียบงาย ที่แปะติดถอดงายพกงาย และสนุก ตรงที่เหมือนการเลนแตงตัวที่สามารถเปลี่ยนกระเปาสีใหมๆใหเขากับ การแตงตัวได

เด็ก : เด็กชอบที่เลนสนุกไปมาไมคอยสนใจกระเปามากเทาไหรนัก เพราะยังไมมีกำลังทรัพยจะซื้อดวยตัวเองถาซื้อ พอแมนาจะซื้อให ปญหา คือ เด็กชอบทำของหาย หรือ สะพายกระเปา หนักจนเกินไป อาจจะเอาปญหานี้มาสรางproductที่ แกปญหาจุดนี้


Advertising and Marketing -offline : store ,booth ,billboards on market , on everywhere

-online : website , fb ,ig ,shopee ,lazada amazon , google ,apple store , app ,tv ,video


Alliance connection email , card name ,website

พันธมิตรธุรกิิจ แหงความเรียบงาย


Brand System ดูแล product และ marketing เอง การสงของและดูแลเอกสารตางๆใชบริการoutsource

less life final + model plan  
less life final + model plan  
Advertisement