Page 1

ทหารเรื อ กรงเทพ NAVAL BANGKOK HOSPITAL

ข่าวสารโรงพยาบาล

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือน ม.ค-มี.ค ๒๕๕๕

เปิดบ้านสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ

การซักพรมในรถยนต์ เรื่องของคนหวาน หวาน

ยาแก้อักเสบ ไม่ ใช่ยาลดการอักเสบ “ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ”

เรื่องดีๆ มีมาฝาก


ข่าวสารโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ

ในห้วงปลายปี ๕๔ มหาอุทกภัยได้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแก่ประเทศไทย มีผู้ประสบภัยพิบัติในวงกว้าง โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ ก็มีส่วนช่วยเหลือในการรับผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมให้มาอาศัยพักพิง ถือว่าเป็นความภูมิใจที่ได้ ร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติในครั้งนี้ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้มีคำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ�วารสารและเว็บไซต์ของ รพ.ฯ ชุดใหม่ เพื่อให้วารสารและเว็บไซต์เป็นสื่อสำ�หรับให้ความรู้และข่าวสารแก่ข้าราชการและผู้ ใช้บริการดังปณิธาน มุ่งมั่น เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ หากท่านผู้อ่านมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดที่เป็นประโยชน์ โปรดอย่าได้รีรอที่จะส่ง จดหมาย , E-mail หรือโทรศัพท์แจ้งทีมงานเพื่อให้วารสารและเว็บไชต์ รพ.ฯ เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย หวังว่าบทความและสาระในวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านตามสมควร

น.อ.ชาตรี เปี่ยมศิริ บรรณาธิการ

ลำ�นำ�คณะทำ�งานข่าวสารโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ ได้ฤกษ์ดี ศรีสวัสดิ์ พิพัฒน์พร่าง เป็นแนวทาง สื่อสาร ผ่านภาษา เสริมข้อมูล สุขภาพ ซึมซาบพา ให้ผ่านตา ใจเห็น ความเป็นไป โดยมุ่งมั่น พัฒนา สาระแท้ ทุกเงื่อนแง่ บันเทิง รื่นเริงให้ สุขภาพเสริม เพิ่มพลัง ทั้งกายใจ ต่างก้าวไกล ด้วยกัน สมดังปอง ผู้บริหาร ยุคใหม่ ใจยึดมั่น มุ่งสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ ให้ ใสผ่อง ผูกธรรมา-ภิบาล ตามครรลอง สานสอดคล้อง ใส่ใจ ในบริการ โรงพยาบาล ทหารเรือ กรุงเทพนี้ จึงได้มี คำ�สั่ง บริหาร ผอ.ท่าน แต่งตั้ง “คณะทำ�งาน- วารสาร และเว็บไซต์” ในบัดดล ให้ท่านรอง ชาตรี เป็นประธาน ดำ�เนินงาน ประสิทธิ์ สัมฤทธิ์ผล หมอพิณทิพย์ และหมอ ศยามล อนุสนธิ์ ที่ปรึกษา วิชาการ เภสัชกร จันทิมา ทำ�หน้าที ่ เลขาดี เด่นด้วย ช่วยประสาน มอบนิโรธ ผู้ช่วย ด้วยชำ�นาญ ดุจมดงาน สร้างสรรค์ ขยันทำ� คณะทำ�งาน ขันแข็ง แข่งสมัย พี่วุฒิชัย ช่วยเสริมเติมแรงร่ำ� หมอจารุวรรรณ มาด้วย ช่วยประจำ� พี่พรทิพย์ ยิ้มฉ่ำ� มาพร้อมเพรียง พี่พจมาน, วิชุตา มาพร้อมพรัก อีกทั้งศัก- ดินนท์ คนใสเสียง พร้อมวินัย ขยันขยับ จับคู่เคียง หนุ่มธนา มาเรียง ประดิดประดอย ยิ้มเย็นทรวง ดวงหทัย หัวใจมั่น ประชาสัมพันธ์ หน้าใส ได้ ใช้สอย เกษรา เจ้าหน้าที่ ไอทีคอย สนับสนุน งานใหญ่น้อย มิคลาดคลาย ริเริ่มกลาง พฤศจิกา ปีห้าสี่ ให้เร็วรี่ เร่งรุด สู่จุดหมาย ทั้งวารสาร เว็บไซต์ ไม่ดูดาย จุดประกาย เรียนรู้ แก่ผู้คน จึงหวังฝาก กลอนศรี วจีบ่ง อานิสงส์ ส่งประเด็น ให้เป็นผล แด่ทุกคน รู้ร่ำ� ฉ่ำ�กมล สุขภาพดี เลิศล้น ทุกคนเอย

2

สารบัญ บรรณาธิการทักทาย แนะนำ�ผู้บริหาร เปิดบ้านสร้างเสริมสุขภาพ การซักพรมในรถยนต์ เรื่องของคนหวาน หวาน (จากภายใน) ยาแก้อักเสบ ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ เรื่องดี ๆ มีมาฝาก ภาพกิจกรรม แกะรอยคนดัง

หน้า 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


ข่าวสารโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ การศึกษา • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลปี 2524 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหาราชินี ปี 2530 • Diploma in Dermatology สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ปี 2534 • นายทหารอาวุโส รุ่นที่ 28 ปี 2538 • วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 38 ปี 2548

ประวัติรับราชการ

นาวาเอก โสภณ รัตนสุมาวงศ์ ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ

• ผอ.กองพยาธิวิทยา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ปี 2541-2542 • ผอ.กองกุมารเวชกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ปี 2542-2544 คติพจน์ • รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ปี 2549-2552 • ผอ.สำ�นักงานผลประโยชน์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ปี 2552-2553 “ Do it as today is the last day in your life ” • ผอ.กองสวัสดิการสุขภาพ พร. ปี 2552-2554

นาวาเอก สุเชษฐ ตรรกธาดา รองผู้อำ�นวยการ ด้านบริหาร โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ การศึกษา

นาวาเอก ชาตรี เปี่ยมศิริ รองผู้อำ�นวยการ ด้านการแพทย์ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ

คติพจน์ “ Do the best

think positive ”

• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2534 • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ ภาควิชา อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2540 • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจ หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2544 • อนุมัติบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2544 • โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 63 ปี 2546

ประวัติรับราชการ

• รองผู้อำ�นวยการ โรงพยาบาลสถานีทหารเรือสงขลา ปี 2536 • หัวหน้าแผนกโรคหัวใจ กองอายุรเวชกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ปี 2544 • นายทหารส่งกำ�ลังบำ�รุง และรองผู้อำ�นวยการ กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ปี 2546 • นายทหารยุทธการ และรองผู้อำ�นวยการ กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ปี 2549 • อายุรแพทย์ โรคหัวใจที่ปรึกษา แผนกโรคหัวใจ กองอายุรเวชกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า และหน่วยโรคหัวใจ กองอายุรเวชกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ปี 2552

3

การศึกษา • แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า ปี 2533 • วุฒบิ ัตรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรกรรมศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า ปี 2534 • วุฒิบัตรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรกรรมศาสตร์ โรคข้อและรูมาติสซัม ปี 2543 ประวัติรับราชการ • หัวหน้าแผนกแพทย์กองการบินทหารเรือ ปี 2534 • อายุรแพทย์กองอายุเวชกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ปี 2540 • รองผู้อำ�นวยการ รพ.ทหารเรือกรุงเทพ ปี 2548 ข้อคิด คำ�คม ในการทำ�งาน “ รับฟังความคิดเห็นผู้ร่วมงานรอบด้าน ติดตามการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง”


ข่าวสารโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ...

เปิดบ้านสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ ๒. งานเวชกรรมป้องกัน มีโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้

เนื่องจาก รพ.ทร.กรุงเทพ พร.เป็นโรงพยาบาลที่ได้ รับการรับรองเป็น รพ.สร้างเสริมสุขภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๒ หน่วยงานสร้างเสริมสุขภาพจึงเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ใน เรื่องของการดำ�เนินการและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่าง ต่อเนื่องของ รพ.ทร.กรุงเทพ พร. โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้

• งานด้านการตรวจสุขาภิบาลภายในรพ.และหน่วยนอก ที่ร้องขอการสนับสนุน เช่น ตรวจสุขาภิบาลเรือ • เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ในงานเวชกรรมป้องกัน และงานส่งเสริมสุขภาพให้กับ รร.พธ.ทร. • งานด้านระบาดวิทยา ได้แก่ งานสอบสวนโรค งานป้องกันการเกิดโรค เมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นกับกำ�ลังพล ของหน่วยงานข้างเคียง

หน้าที่หลักของงานสร้างเสริมสุขภาพ ๑. งานส่งเสริมสุขภาพ มีโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ • ออกตรวจสุขภาพเชิงรุกให้กับหน่วยงานข้างเคียงและ อาคารที่พักอาศัยส่วนกลางทร.พื้นที่บางนา • งานเยี่ยมบ้าน โดยทีมสหสาขาวิชาชีพในการส่งต่อเพื่อ ดูแลผู้ป่วยหลังกลับจาก รพ.ฯ ในพื้นที่บางนา • มีโครงการต่างๆ ร่วมกับอสม.ในอาคารที่พักอาศัย ส่วนกลางทร.พื้นที่บางนา • ทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่กำ�ลังพล รพ.ฯ และ หน่วยงานข้างเคียง • โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุ่ม โรคเมตาบอลิก โดยร่วมกับ มศว.และสปสช. • กิจกรรม ชมรมผู้สูงอายุ รพ.ทร.กรุงเทพ พร.

ความภาคภูมิใจของหน่วยงาน

ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ ได้รับรางวัลการนำ�เสนอโครงการดีเยี่ยม แบบบรรยาย ในการดำ�เนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ

แผนการพัฒนาในอนาคต

4

• งานประเมินภาวะสุขภาพเชิงรุก ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงของ พื้นที่บางนา • ประสานกับศูนย์สาธารณสุขชุมชน ในการอบรม อสม. ค่านิยมของงานสร้างเสริมสุขภาพ มุ่งมั่นงานเวชกรรม สรรสร้างงานส่งเสริม เติมเต็มงานคุณภาพ เน้นสุขภาพกำ�ลังพล จากการดำ�เนินงานของกลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ มีทั้งด้านงานส่งเสริมสุขภาพและงานเวชกรรมป้องกัน ให้แก่ข้าราชการ ครอบครัว และประชาชนทั่วไป โดยเน้น การมีสุขภาพกายและ สภาวะแวดล้อมที่ดี เพื่อสนองตอบ ต่อนโยบายของกรมแพทย์ทหารเรือ และกองทัพเรือ งาน ของกลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ ยังมีอีกหลายโครงการที่ น่าสนใจ แล้วพบกันใหม่นะคะ . . .


ข่าวสารโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ

การซักพรมในรถยนต์

โดย...มว.ขนส่ง รพ.ทร.กรุงเทพ พร. สวัสดีครับพี่น้องชาว รพ.ฯ ทุกท่าน ถึงแม้เวลานี้น้องน้ำ�จะลาจากไปแล้ว แต่ก่อนหน้านี้ถ้าต้องขับรถไปไหนมาไหน โดยเฉพาะใน กทม.ก็ ไม่พ้นเจอผลกระทบจากปัญหาเรื่องอุทกภัยนะครับ ไม่ว่าจะโดนผลกระทบทางตรง หรือไม่ก็ทางอ้อม บางท่านที่จำ�เป็นต้องขับรถผ่านพื้นที่น้ำ�ท่วมขัง นอกจากต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวแล้ว ก็ต้องเตรียม ใจในการแก้ปัญหาที่ตามมาอีกอย่างที่พี่น้องชาว รพ.เราเจอมาหลายคนแล้วนั้นก็คือ น้ำ�เข้ารถ ซึ่งน้องน้ำ�นอกจากทำ�ให้พรม เปียกชื้น แล้ว ยังแถมมีกลิ่นเหม็นอับตามมาในภายหลัง พี่น้องเราหลายท่านต้องเสียเงินจำ�นวนมาก ในการจ้างช่างช่วยนำ� พรมออกมาทำ�ความสะอาดทั้งๆ ที่เราก็ทำ�เองได้ ใช่ครับฟังไม่ผิดหรอกครับทำ�เองได้ ในฉบับนี้จะแนะนำ�การถอดพรมภายใน รถยนต์ออกมาทำ�ความสะอาด โดยรถที่เราจะสาธิตให้ดู ในครั้งนี้เป็นประเภทรถปิกอัพ ส่วนรถประเภทอื่นก็มีหลักการเดียวกัน ก่อนอื่นต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือดังนี้

อุปกรณ์เครื่องมือที่ต้องใช้...

1.ประแจแหวนเบอร์ 14/ปากตาย/ลูกบ๊อกซ์ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ ได้ ( ดูในถุงเครื่องมือท้ายรถสิครับมีแน่เลย ) 2.ไขควง

ลงมือทำ� 4 ขั้นตอน

- นำ�ประแจแหวนเบอร์ 14 มาถอดน๊อตใต้เบาะ จำ�นวน 4 ตัว หน้า 2 หลัง 2 ต้องถอดทั้งสองเบาะ ซ้าย – ขวา - ใช้ไขควงหรือมือดึงฝาปะกับ พลาสติกออกมา ตรงแถวนี้ จะเป็นน๊อตพลาสติก ดึงออก มาไม่ต้องกลัวหักนะครับ เพราะโดยส่วนมากจะไม่หักง่ายๆ ครับ ถ้าหักมีขายตามร้านอะไหล่ยนต์ทั่วไปตัวละ 5 - 10 บาท

- ถอดพรมออกมาซักทำ�ความสะอาด ตามถนัด ไม่ว่าจะซักด้วยผงซักฟอก หรือน้ำ�ยาซักทั่วๆ ไปจะใส่น้ำ�ยาปรับผ้านุ่มด้วย ก็ ได้ครับหอมดี แล้วแต่ชอบ - ใส่เบาะกลับที่เดิม แล้วนำ�รถไปใช้ โดยไม่มีพรมไปก่อน เพราะว่าพรมที่ซักต้องใช้เวลาทำ�ให้แห้งประมาณ 2-3 วัน (ถ้าแดดดี) หลังจากที่พรมแห้งแล้วก็นำ�รถมาใส่กลับที่เดิม เท่านี้เราก็ประหยัดเงินได้หลายตังค์แล้ว เห็นไหมล่ะครับไม่ยากเกินความสามารถของท่านใช่ไหม เอาไว้มีโอกาสผมจะเอาหัวข้อดีๆ มาแนะนำ� ฉบับนี้จบก่อนนะครับ สวัสดี...

5


ข่าวสารโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ

เรื่องของคน หวาน หวาน (จากภายใน)

ร.อ.หญิงดวงหทัย ทองมลีวรรณ เป็นความหวานจากภายใน สำ�หรับผู้ป่วยเบาหวาน “เจาะเลือดทีไร น้ำ�ตาลขึ้นทุกที” การรับประทานอาหารเป็นสิ่ง สำ�คัญของการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยเบาหวาน จึงควรเรียนรู้ว่า จะรับประทานอาหารอย่างไรให้ร่างกายได้รับสารอาหาร ครบถ้วนและปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้ดำ�เนินชีวิตอย่างปกติสุข และห่างไกลจากโรคแทรกซ้อน

เราจะควบคุมอาหารไปเพื่ออะไร ?

เพราะว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้น มีผลโดยตรงต่อระดับน้ำ�ตาล ไขมันในเลือดและน้ำ�หนักตัว ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ป่วย เบาหวานต้องควบคุม ดังนั้นการควบคุมอาหารเพื่อควบคุมระดับน้ำ�ตาลและไขมันในเลือดให้อยู่ในระดับปกติหรือใกล้เคียง ปกติให้มากที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ เช่น โรคอัมพฤกษ์ อัมพาตจากหลอดเลือดสมองตีบ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากหลอดเลือดหัวใจตีบ

หลักการเลือกรับประทานอาหาร สัดส่วนของแคลอรี่หรือพลังงานจากอาหารที่เหมาะสมคือ ร้อยละ 40-60 จากคาร์ โบไฮเดรต ร้อยละ 20 จากโปรตีน ไม่เกินร้อยละ 30 จากไขมัน และไม่เกินร้อยละ 7 จากไขมันอิ่มตัว ในผู้ป่วยเบาหวานควรจำ�กัดการบริโภคเกลือและเพิ่มการ บริโภคใยอาหาร

การกะประมาณสัดส่วนอาหารอย่างง่ายๆ สำ�หรับผู้ที่เป็นเบาหวาน หมวดข้าวและแป้งวันละ 6-11 ส่วน หมวดเนื้อสัตว์วันละ 2-3 ส่วน หมวดนมวันละ 2-3 ส่วน หมวดผักวันละ 3-5 ส่วน หมวดผลไม้วันละ 2-4 ส่วน หมวดไขมัน ครีม ของหวาน น้อยที่สุด

เลือกอย่างไรเมื่อต้องรับประทานอาหารนอกบ้าน ? มีข้อแนะนำ�ง่ายๆ ที่จะช่วยให้ผู้ที่เป็นเบาหวานรับประทานอาหารนอกบ้านได้อร่อยและมีความสุขดังนี้ 1.พยายามรับประทานอาหารให้ตรงเวลาและควบคุมปริมาณอาหารที่รับประทาน 2.รับประทานอาหารช้าๆ 3.เลือกรับประทานอาหารคาร์ โบไฮเดรตที่มีใยอาหาร โปรตีนจากปลา สัตว์ปีกที่ไม่ติดหนังแทนเนื้อแดง 4.ลดปริมาณไขมันในอาหารที่รับประทาน และตัดส่วนที่เป็นไขมันหรือหนังออก 5.จำ�กัดการใช้น้ำ�ตาลหรืออาหารที่มีน้ำ�ตาล 6.เลือกรับประทานผักสด สลัด ซุปใส ก่อนรับประทานอาหารชนิดอื่น จะช่วยลดปริมาณอาหารโดยเฉพาะไขมัน 7.เลือกรับประทานผลไม้ที่ไม่หวานมากแทนขนมหวาน 8.ดื่มน้ำ�เปล่าแทนน้ำ�หวาน และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 9.เรียนรู้อาหารแลกเปลี่ยน และสัดส่วนของอาหารเหล่านั้น

การเลือกร้านอาหาร

1.หลีกเลี่ยงร้านอาหารที่มีคิวยาว หรือต้องรออาหารนาน 2.เลือกร้านอาหารที่ทำ�อาหารตามสั่ง และสามารถสั่งรสชาดอาหารได้ 3.ถ้าไม่แน่ใจในส่วนผสม หรือปริมาณอาหารที่จะสั่งอย่าลังเลที่จะสอบถามพนักงาน 4.ถ้าปริมาณอาหารที่สั่งมากเกินกว่าที่ควรรับประทาน ให้แบ่งให้ผู้อื่น หรือห่อกลับบ้าน ผู้ที่เป็นเบาหวานสามารถดำ�รงชีวิตอย่างเป็นสุขได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป หากรู้จักดูแลสุขภาพ เลือกรับประทานอาหาร อย่างถูกหลักโภชนาการ ควบคู่กับการออกกำ�ลังกายอย่างสม่ำ�เสมอ จะช่วยควบคุมเบาหวานได้ดี

6


ข่าวสารโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ

ยาแก้อักเสบ (Antibiotic drugs) ไม่ ใช่ยาลดการอักเสบ (Anti inflammatory drugs) โดย... น.ท.หญิง จันทิมา บำ�รุงภักดี

ยา

แก้ อักเสบคืออะไร คือยาชนิดหนึ่งที่มีผลต่อ

ยา

การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเป็นได้ทั้งทำ�ให้เชื้อ แบคทีเรียตาย หรือ อ่อนแรงลง ทำ�ให้ไม่มีแรงสู้กับภูมิคุ้มกัน ของร่างกาย ประโยชน์ของยาแก้อักเสบ • เพื่อกำ�จัดและรักษา โรคที่เกี่ยวกับการติดเชื้อแบคทีเรีย โดยช่วยเสริมกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำ�ให้เชื้อ แบคทีเรียตายเร็วขึ้น • เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ส่วนใหญ่จะไม่ใช้ทั่วไป ยกเว้น กรณีจำ�เป็นจริง ๆ เช่น การผ่าตัด เนื่องจากการใช้ยาที่ไม่ จำ�เป็นบ่อย จะเพิ่มโอกาสการดื้อยามากขึ้น ตัวอย่างยาในกลุ่มนี้ เช่น Amoxycillin, Tetracycline, Erythromycin, Norfloxacin

ลด การอักเสบ หมายถึง ยาที่ใช้ลดการอักเสบ

ต่าง ๆ ซึ่งจะแสดงอาการ ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณ ผิวหนังและในบางครั้งอาจมีไข้ร่วมด้วย การอักเสบมีสาเหตุ หลายอย่าง ได้แก่ เกิดจากโรคติดเชื้อแบคทีเรีย สารเคมี ความร้อน การกระทบกระเทือนต่อเนื้อเยื่อในร่างกายอย่าง รุนแรง ความผิดปกติทางระบบภูมิคุ้มกัน เป็นต้น แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1. ยาลดการอักเสบที่ ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAID) ยานี้ออกฤทธิ์โดยการยับยั้ง Enzyme ที่เรียกว่า Cyclooxygenases ทำ�ให้ลดการอักเสบและลดอาการบวม แบ่งเป็น กลุ่มย่อย 2 กลุ่ม 1.1 Nonselective NSAIDs หมายถึงยายับยั้งEnzyme ทั้งชนิด Cox-1 และ Cox-2 enzyme ทำ�ให้ยา กลุ่มนี้ ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร ยากลุ่มนี้ ได้แก่ Aspirin, Ibuprofen, Naprosyn, Diclofenac 1.2 Selective NSAIDs ยากลุ่มนี้จะเลือกยับยั้ง เฉพาะ ชนิด Cox-2 enzyme ดังนั้น จะระคายเคืองกระเพาะน้อย กว่าในกลุ่มแรก ดังนั้น ผู้ป่วยซึ่งมีประวัติโรคกระเพาะควร ได้รับยาในกลุ่มนี้ ยากลุ่มนี้ ได้แก่ Celecoxib 2. ยาลดการอักเสบแบบสเตียรอยด์ (Steroids) คือ สารต้านการอักเสบ ลดอาการแพ้ต่าง ๆ กดการทำ�งานของ ภูมิต้านทาน ลดการทำ�งานของเซลล์บางชนิด และทำ�ให้ หลอดเลือดหดตัว ยากลุ่มนี้ ได้แก่ Prednisolone, Dexamethasone

สรุป ยาแก้อักเสบ กับยาลดการอักเสบเป็นคนละชนิด ข้อบ่งใช้แตกต่างกัน แต่เนื่องจากยาแก้อักเสบสามารถ ฆ่าเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุอันหนึ่งของการอักเสบ ทำ�ให้อาการอักเสบทุเลา ดังนั้นยาแก้อักเสบจึงเป็นการแก้ที่สาเหตุ ของเชื้อโรคไม่ใช่แก้ที่อาการอักเสบ ถ้าการอักเสบไม่ได้เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อแบคทีเรีย ยาแก้อักเสบก็ ไม่สามารถลดอาการ อักเสบของคนไข้เหล่านี้ ได้

7


ข่าวสารโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ

“ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ”

โดย... ร.ท. วินัย ล้ำ�ชัยภูมิ สำ�หรับฉบับปฐมฤกษ์นี้ ผมขอนำ�ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุฯ ที่น่าสนใจมาถ่ายทอดให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบเรื่อง “กรณีจำ�เป็นเร่งด่วน” เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และใช้ระเบียบฯ ได้ถูกต้อง ดังจะกล่าวต่อไปนี้ครับ

กรณีจำ�เป็นเร่งด่วน

ตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 39 ข้อ 39 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง แล้วให้ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก หัวหน้าส่วนราชการข้อ 29 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจำ�เป็นและเร่งด่วนที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจ ดำ�เนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้นดำ�เนินการไปก่อน แล้วรีบ รายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ และเมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าว เป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

จะขออธิบายเรื่องหลักการของระเบียบให้ทราบดังนี้ คือ

การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคาตามนัยระเบียบ ข้อ 39 วรรค 2 ถือเป็นข้อยกเว้นของการซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลง ราคาตามนัยระเบียบ ข้อ 39 วรรค 1 ซึ่งนัยหนึ่งหมายถึง หากส่วนราชการมีเหตุฉุกเฉินจำ�เป็นต้องซื้อหรือจ้างโดยเร่งด่วน แล้ววงเงินที่ส่วนราชการสามารถจะดำ�เนินการได้คือ วงเงิน 100,000 บาท เนื่องจากยังอยู่ภายใต้วิธีการซื้อหรือจ้างโดยวิธี ตกลงราคา ความสำ�คัญของระเบียบข้อนี้ก็คือ ความเป็นข้อยกเว้นของระเบียบ กล่าวคือ โดยหลักของการตีความข้อยกเว้น จะต้องตีความอย่างเคร่งครัด แต่ที่เป็นปัญหามาโดยตลอดก็คือ ส่วนราชการมักจะใช้ข้อยกเว้นเป็นหลักจึงทำ�ให้เกิดปัญหา ต้องมาดำ�เนินการย้อนหลัง ซึ่งเป็นการดำ�เนินการที่ไม่ชอบด้วยระเบียบ สำ�หรับองค์ประกอบของการซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลง ราคากรณีจำ�เป็นเร่งด่วนประกอบด้วย 1. เป็นกรณีจำ�เป็นและเร่งด่วน 2. เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน 3. ไม่อาจดำ�เนินการตามปกติได้ทัน ความเป็นข้อยกเว้นของระเบียบเป็นเรื่องสำ�คัญที่ต้องตีความเคร่งครัด หมายความว่า กรณีที่ส่วนราชการจะสามารถ ดำ�เนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนโดยไม่ผ่านกระบวนการซื้อหรือจ้างตามปกตินั้น จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงครบถ้วนทั้ง 3 องค์ ประกอบ จะขาดเสียองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไม่ได้เช่น งานจัดหาครุภัณฑ์จะมีรายการแน่นอนชัดเจน กรณีเช่นนี้จะ อ้างว่าจำ�เป็นและเร่งด่วน ดำ�เนินการซื้อครุภัณฑ์ โดยอาศัยระเบียบ ข้อ 39 วรรค 2 นี้ ไม่ได้

กรณีตามระเบียบข้อ 39 วรรค 2 นี้ ไม่มีกรรมการตรวจรับ ตามระเบียบข้อ 39 วรรค 2 ได้วางหลักการไว้ว่าให้ถือรายงานขอความเห็นชอบนั้นเป็นรายงานการตรวจรับ ที่เป็น เช่นนี้ก็เนื่องมาจากเหตุผลในทางหลักการเป็นเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังของระเบียบข้อนี้ ก็คือ ประการแรก ในระบบราชการปกติ จะต้องมีการตรวจรับก่อนการจ่ายเงิน แต่กรณีตามระเบียบ ข้อ 39 วรรค 2 โดยปกติเป็นเรื่องที่มีการจ่ายเงินไปแล้ว ประการ ที่สอง โดยปกติหน้าที่ของกรรมการตรวจรับจะตรวจตามสัญญาหรือข้อตกลง แต่กรณีตามระเบียบข้อ 133 วรรคท้ายก็ ได้ เขียนรองรับเรื่องนี้ ไว้แล้ว และประการสุดท้ายการซื้อหรือจ้างตามระเบียบข้อ 39 วรรค 2 เป็นเรื่องที่ไม่มีการคาดการณ์มา ก่อน ผู้ประสบเหตุย่อมเป็นผู้ทราบข้อเท็จจริงดี ผู้ประสบเหตุจึงควรเป็นผู้รับผิดชอบเอง อนึ่ง มีข้อสังเกตสำ�หรับกรณีการดำ�เนินการตามระเบียบข้อ 39 วรรค 2 เพิ่มเติมด้วยว่า การดำ�เนินการตามระเบียบข้อ 39 วรรค 2 มีความคล้ายคลึงกับการที่จำ�เป็นต้องซื้อหรือจ้างในระหว่างการเดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 มาก ดังนั้น หากเป็นเรื่องจำ�เป็นต้องซื้อหรือจ้างในระหว่างการเดินทางไปราชการแล้ว ส่วน ราชการจะต้องพิจารณาในเบื้องต้นก่อนว่าเป็นการดำ�เนินการที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามนัยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการหรือไม่ หากไม่สามารถเบิกจ่ายได้แล้วจึงจะพิจารณาตามนัยระเบียบข้อ 39 วรรค 2 ตามลำ�ดับ ทั้งนี้ ตามหลัก ที่ว่ากฎหมายหรือระเบียบเฉพาะจะต้องมาก่อน สำ�หรับฉบับแรกนี้คงต้องจากลากันเท่านี้ก่อน อย่าลืมติดตามในฉบับต่อไปนะครับเรื่องนี้ยังไม่จบ

8


ข่าวสารโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ

เรื่องดีๆ มีมาฝาก แต่ก่อนนานมาแล้ว ยังมีชายชราจีนคนหนึ่งแก่มาก จนจำ�อายุตนเองไม่ได้ หากใบหน้าของเขายังคงอิ่มเอิบเปล่ง ประกายเลือดฝาด เคราสีเงินยวงสะอาดตาของเขายาว ปกคลุมมาถึงหน้าอก ร่างกายของเขาแข็งแรงมาก ตายังไม่ ฝ้าฟาง หูก็ยังไม่หนวก เขามีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมือง แต่ เขาก็ยังเป็นคนจัดการทุกสิ่งทุกอย่างภายในครอบครัว ปีนี้ เขาตัดสินใจว่าจะเลือกใครคนหนึ่งจากลูกชาย 15 คน ของเขามาสืบทอดภารกิจนี้เสียที แต่ว่าจะเลือกใครดีละ? เมื่อชายชราคิดวิธีที่ดีที่สุดได้ จึงสั่งให้ลูกชายทั้ง 15 คนมา พบแล้วแจกเมล็ดดอกไม้ ให้ลูกๆ คนละ 1 เมล็ด

พร้อมทั้งบอกว่า ใครสามารถปลูกเมล็ดพืชนี้ให้งอกงาม จนออกดอกบานสะพรั่ง คนนั้นก็จะได้เป็นผู้สืบทอดมรดก ต่อไป เมื่อลูกๆ ได้เมล็ดพืชมาแล้วต่างนำ�ไปปลูก และดูแล เอาใจใส่เป็นอย่างดี ลูกชายคนเล็กของชายชราผู้นี้มีชื่อว่า เสี่ยวเหลียงจือ เมื่อได้เมล็ดดอกไม้แล้ว เขาก็นำ�ไปปลูกใน กระถางรดน้ำ�เอาใจใส่อย่างดีทุกวันทุกคืน แต่เมล็ดพืชนั้น ก็ ไม่แตกกล้าสักที เสี่ยวเหลียงจือ รู้สึกเศร้าโศกเสียใจมาก เวลาผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วฤดูร้อนย่างกรายมาถึง แล้วชาย ชราผู้เป็นพ่อกำ�หนดว่าวันนี้จะเป็นวันคัดเลือกดอกไม้ของลูกๆ ลูกทุกคนต่างอุ้มกระถางดอกไม้ที่ออกดอกบานสะพรั่งอย่าง สวยสดงดงามมาให้ผู้เป็นพ่อชม เพื่อรอการคัดเลือกชายชรา เดินมาตรวจดอกไม้ที่สวยงาม ในมือของลูกๆ ด้วยสีหน้าที่ ไม่มีแววยินดีแม้แต่น้อย เขาเดินตรวจจากบุตรชายคนโต มาจนถึงบุตรชายคนที่ 14 โดยมิได้หยุดเลย จาก...หนังสือ ปัดใจ

9

จากใจ... ทันตกรรม

เมื่อเดินมาถึง เสี่ยว- เหลียงจือ บุตรชายคน สุดท้องซึ่งยืนถือกระถาง เปล่า ที่ไม่มีทั้งต้นไม้ และดอกไม้ ชายชราจึง หยุดกึกอยู่ตรงนั้น เสี่ยวเหลียงจือน้ำ�ตา ไหลพรากกล่าวกับบิดาอย่างสำ�นึกผิดว่า “พ่อครับผมไม่มีดอกไม้จะมอบให้พ่อ.....” ชายชรากลับยิ้ม และพูดอย่างยินดีปรีดาว่า “ลูกเอ๋ย สิ่งที่เจ้ามอบให้พ่อนั้นมีค่ายิ่งกว่าดอกไม้มากมายนัก” “อะไรหรือครับ” “ความซื่อสัตย์ ไงล่ะ” เรื่องราวเป็นอย่างไรกันแน่... ชายชราจึงเปิดเผยความลับต่อ ลูกๆ ว่า ที่แท้เมล็ดพืชที่ตนแจกลูกๆ นั้น เป็นเมล็ดพืชที่นำ�ไป คั่วจนสุกแล้ว ดังนั้น ต้นไม้ที่ผลิดอกสวยงามเหล่านั้น ล้วน มาจากเมล็ดพืชจากที่อื่น ไม่ใช่เมล็ดพืชที่ผู้เป็นพ่อแจกให้ ดอกไม้พวกนี้จึงเป็นสักขีพยานยืนยันความไม่ซื่อตรงของพวก เขา สุดท้ายชายชราจึงกล่าวอบรมลูกๆ ว่า “ขอให้ลูกๆ จง เป็นคนซื่อตรงเถิด ความซื่อตรงเป็นสมบัติอันล้ำ�ค่าของ คนเรา” ชายชราผู้มองการณ์ไกล มิได้มองหาลูกชายที่แข็งแรงร่ำ�รวย หรือเฉลียวฉลาดเลย หากแต่มองหาลูกชายที่ซื่อสัตย์จริงใจ แม้เสี่ยวเหลียงจือจะมีเพียงกระถางว่างเปล่าตาใจของเขา งดงามยิ่งกว่าดอกไม้ ใดๆ เพราะเป็นใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความ ซื่อสัตย์ “ความซื่อสัตย์ ไงละ” ซึ่งเป็นคุณสมบัติอันหาได้ยากยิ่งในโลกที่เต็มไปด้วย การแก่งแย่งแข่งขันนี้ เขาจึงเป็นผู้ที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจ และได้รับมอบหมายสิ่งสำ�คัญจากผู้เป็นบิดานี้ย่อมแสดงให้ เห็นว่าความซื่อตรง และจริงใจ เป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังอยาก ได้จากกันและกันมากที่สุด ในชีวิตของเรา เมื่อเราปรารถนาความซื่อตรง จริงใจ จากทุกคน เราควรเริ่มจากตัวของเราก่อน มอบความซื่อตรง จริงใจให้แก่กัน เพราะนี่คือสมบัติอันล้ำ�ค่าที่เราทุกคนต่าง ปรารถนา และสามารถมอบให้แก่กันและกันได้ ให้ โลกนี้ งดงามด้วยความจริงใจ งามยิ่งกว่าดอกไม้ ใดๆ ทั้งมวล...


ข่าวสารโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ

ภาพกิจกรรม พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ เมื่อ วันที่ ๗ ต.ค. ๕๔

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม พิธีเปิดกิจกรรมดนตรีบำ�บัด ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ โดย ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. เมื่อ ๑๗ พ.ย. ๕๔ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. อ่านสารจาก ผบ.ทร. เนื่องในวันกองทัพเรือ เมื่อ ๑๘ พ.ย. ๕๔ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. มอบเงินช่วยเหลือ ให้ข้าราชการและลูกจ้างที่ประสบอุทกภัยน้ำ�ท่วม ครั้งที่ ๑ เมื่อ ๑๘ พ.ย. ๕๔

รอง ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. มอบเงินช่วยเหลือ ให้ข้าราชการและลูกจ้างที่ประสบอุทกภัยน้ำ�ท่วม ครั้งที่ ๒ เมื่อ ๗ ธ.ค. ๕๔ พิธีประดับยศข้าราชการ ชั้นสัญญาบัตร รพ.ทร.กรุงเทพ พร. เมื่อ ๒๒ ธ.ค. ๕๔

บรรยายความรู้ให้กับ อสม.ในชุมชนอาคารที่พักอาศัย ส่วนกลางทร.พื้นที่บางนา เมื่อ ๒๒ ธ.ค. ๕๔ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. นำ�ข้าราชการ ลูกจ้าง และชมรมผู้สูงอายุฯ ร่วมกันทำ�บุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาส ส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่ เมื่อ ๒๙ ธ.ค. ๕๔

10


ข่าวสารโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ

แก ะรอ ยค นด ง ั ลูกดิ่ง & ลูกเดือย

สวัสดีค่ะ วารสารฉบับนี้ ถือได้ว่า เป็นฉบับปฐมฤกษ์ ฤกษ์ดีแห่งปี ลูกดิ่ง & ลูกเดือย รับหน้าที่มาบอก ข่าว เล่าเรื่อง แกะรอยข่าวเด่นคนดัง ให้พวกเรา ชาว Naval Bangkok Hospital ได้รับทราบข่าวสาร กันอย่างถ้วนหน้า  จากปากต่อปากที่ร่ำ�ลือทั้ง น.อ.โสภณ รัตนสุมาวงศ์ ผอ. รพ.ฯ , น.อ.หญิง วิไล มนัสศิริวิทยา , น.อ.จตุรงค์ ตันติมงคลสุข และอีกหลายๆท่านต่างสมัครใจเป็นสมาชิก VIP ของห้องแพทย์แผนไทยกันเป็นแถว อยากรู้จัง มีอะไร ดีน๊าาาา(ของดีไม่ต้องโฆษณามากหรอก จริงแม๊ะ)...  ใครที่ได้ยินเสียงหัวเราะที่ไม่ธรรมดาของ น.อ.ชาตรี เปี่ยม ศิริ รอง ผอ. ฝ่ายการแพทย์แล้ว ท่านหัวเราะได้มันอร่อยเหาะ หลุดโลกจริงๆนะ จะบอกให้...  นายทหารผู้มีเสียงดัง ฟังชัด ใครๆก็รู้จักไม่ใช่ใครที่ไหนก็ ร.อ.วันชัย แป้นถึง ผช.นคป. เจ้าเก่าคนเก่งของเรานี่เองเวลาท่านพูดเสียงดังซะ จนเหงือกจ๋า ฟันทนอยู่ไม่ได้ขอลาก่อน Consult ทันต์ด่วนก๊าบ...  ยินดีต้อนรับสำ�หรับ น.ต.เชิดชัย ไสยอรรถ นคป. มาดสมเป็นผู้บริหารจริงๆเลย ก็มี ผช.นคป. เก่งทุกอย่าง ก็สบายไปแปดอย่าง….  มาดเข้มข้น ดุดัน เอาจริงเอา จัง ใครเห็นก็เกรงขาม นายทหารหุ่นสูงชะรูด...ปอด ก็ ร.อ.สุทิน ดอกไม้ขาว เจ้าพ่อหน่วยจ่ายกลางไง...  ประกาศ ! ประกาศ ! แพทย์แผนไทยติดตั้งตู้อบสมุนไพรใหม่ ส่งผลให้ ร.อ.สุมิตร ยะโสวงศ์ ติดอกติดใจ เป็นแขกขาประจำ� อย่าง นี้ซิต้องถอน ???  ข่าวดี ! ข่าวด่วน ! ข่าวชวนสนใจ “วิธีอดบุหรี่ ที่ดีที่สุด คือการสูบบุหรี่” (สูตรไหนเนี่ย) ไม่เชื่อ ก็ต้องไปถาม พ.จ.อ.ยุทธนา ล้วนรอด ห้องตรวจสุขภาพ อย่างนี้ต้องจับเข้าตู้สูบซะให้เข็ด (คำ�เตือน : เป็นความคิดส่วน บุคคล ผู้ปกครองควรพิจารณา แนะนำ�เด็กในปกครองของท่าน)...  คนสวยเลือกได้ ทำ�อะไรก็ดีไปหมด จะเป็นใครไปไม่ ได้ ก้อคุณเอ๋ น.ท.หญิง วิชุตา วารุณประภา อุตส่าห์ลงทุนเกือบล้าน.....เปิดเฟรนเกิร์ล (ชายด์) แบรนเนม บลูเมาท์เทน เป็นเจ้าแรก ลูกค้าเนี๊ยะแน่นตรึม จัดเต็ม ไม่รู้ว่าจะเก็บเงินไปไหนครับ...  ประชาสัมพันธ์ผู้ ใจเย็น อารมณ์ดี ผู้ที่ มีทรงผมเด็ก ก้อพี่ปิ๋ม น.ท.หญิง พจมาน อนุเวช นี่เอง ถ้าวันไหนไม่แต่งเครื่องแบบมา ขนาดจ่ายังเรียกน้องเลย เชื่อ ไม๊เชื่อ ไปถามดูได้ครับ ว๊าวววว...  อ้าว....บ้านใครประสบอุทกภัย อ่านตรงนี้ ต้องการใช้เรือด่วน(ฉุกเฉิน) กรุณา ติดต่อ น.ต.หญิง กรุณา พลวัน นู๋นกใจดีให้หยิบยืมเรือบก(แมงกะไซ)ฟรี ก็เวลาวิ่งที ผู้คนหันมามองกันหมด โถ ! ก็ นึกว่าเสียงเรือนี่นา...  ข่าวจากสาวสวย แล้วยังใจดีอีกตังหาก ตำ�แหน่งท่านเป็นถึง หน.หอผู้ป่วยเจียระไน ซึ่งเจียระไน เป็นอย่างดี น.ต.หญิง สุวรรณี ศรีณรงค์ นั่นเอง แหล่งข่าวเจาะมาว่า ท่านเพิ่งอายุครบ 20 เอง แต่เป็น 20 x 2 ไป หมาดๆ อย่างนี้ต้องฉลอง ขอให้เฮงๆ รวยๆ สวยๆ อย่างนี้ ไปตลอดค่าาาาา......  ข่าวจากเจียระไนอีกแหละ ข่าวดี กันหลายทั่น เริ่มจาก พ.จ.อ.สุทิพย์ กุลบุดดี ได้ โชคดี 2 เด้ง (เด้งแรก) ก้าวหน้าในชีวิตของการรับราชการ โอนย้าย ไปอยู่เทศบาลบางเมือง บวกกับแม่บ้านสาวสวย (เด้งหลัง) ร.ท.หญิง สุกัญญา คลอดแล้วในเดือนมกราคมนี่เอง คุณ พ่อต้องเตรียมถือตะพดไว้หนวดตามสูตร...  ส่วน พ.จ.อ.อุเทน ปานผ่อง ก็มีข่าวดีแว่วๆ มาว่า ภรรยาตั้งครรภ์ แล้ว ขนาดแว่วนะเนี่ย...  หลายฝ่าย ฝากข่าว ยินดีต้อนรับ แต่ไม่ต้อนกลับ กันมามากมาย เริ่มด้วย กองสุขภาพ จิต ได้ น.ต.สำ�เภา อยู่สบาย มาประจำ�กองคนใหม่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างขยันขันแข็ง ใครอยู่ใกล้ จะอยู่สบาย สมนามสกุล อิ๊อิ๊...  ฝ่ายบริการสุขภาพ ก็ ได้ น.ต.หญิง นงนภัส ทองมี นำ�ทีมมาพร้อมกับ พ.จ.ต.หญิง ประพาภรณ์ มาบางยาง พยาบาลสาวสวยจากกองจักษุ ฯ ลูกพระปิ่นฯมาช่วยเสริมทีม ฝ่ายบริการสุขภาพ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ยินดีให้บริการค่ะ...  ท้ายสุด ขอขอบคุณ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ ทเี่ อือ้ เฟือ้ และให้การสนับสนุนในการจัดพิมพ์วารสารในครัง้ นี.้ .. เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ในปีนี้ ลูกดิ่งกะลูกเดือย ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่าน มีความสุข มีชีวิตที่สดใส ตลอดปีตลอดไป ขอให้เที่ยว ให้สนุก และอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วย แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า....

หน่วยงานแพทย์แผนไทย รพ.ฯ เริ่มเปิดให้ บริการ ตู้อบสมุนไพร ตั้งแต่ 6 ธ.ค. 54 ผู้ที่สนใจติดต่อใช้บริการได้ที่หน่วยงานแพทย์แผนไทย รพ.ฯ

โทร. 0-2475-2446

11


ข่าวสารโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ ตารางตรวจโรค รพ.ทร.กรุงเทพ พร.

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ

คลินิคเฉพาะโรค

วัน

เวลา

จันทร์-ศุกร์ 0830 – 1600 เสาร์-อาทิตย์นักขัตฤกษ์ 0830 – 1200 ในการบริการด้านสุขภาพจิต และบำ�บัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โรคข้อ จันทร์,พุธ 0830 – 1200 0900 – 1100 ภารกิจ มีหน้าที่ให้บริการสุขภาพทหาร ข้าราชการพลเรือนกลาโหม เวชศาสตร์ฟื้นฟู - ฝังเข็ม จันทร์,พฤหัสบดี คลินิคเลิกบุหรี่ จันทร์-ศุกร์ 0830 – 1200 ข้าราชการกลาโหมพลเรือน พนักงานราชการ ลูกจ้าง โรคผิวหนัง จันทร์-ศุกร์ 0830 – 1200 ตลอดจนครอบครัว และประชาชนทั่วไป รวมทั้งดำ�เนินการ แพทย์แผนไทย จันทร์-ศุกร์ 0830 – 1600 โรค หู คอ จมูก อังคาร 0830 – 1200 ในด้านสุขภาพจิต และบำ�บัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ฉีดวัคซีนเด็ก อังคาร 1300 – 1500 ค่านิยม ยึดมั่นคุณธรรม มุ่งมั่นพัฒนา นำ�พาสู่ชุมชน โรคตา พฤหัสบดี 0830 – 1200 โดยมีสัญลักษณ์ BANGKOK โรคทางจิตเวช พฤหัสบดีที่1 ของเดือน 0830 – 1200 โรคสูติ-นรีเวช พฤหัสบดี 0830 – 1200 B = Best safety เน้นความปลอดภัย โรคเบาหวาน พฤหัสบดีที่1และ3 ของเดือน 0830 – 1200 A = Achieve Health ก้าวไกลงานสุขภาพ ฝังเข็ม(แผนจีน+เยอรมัน) พฤหัสบดี 0630 – 1200 N = Nice เอื้ออาทรมีน้ำ�ใจ โรคหัวใจ พฤหัสบดี 0900 – 1200 G = Good Performance ทำ�งานดีมีคุณภาพ โรคเด็ก ศุกร์ 0830 – 1200 K = Knowledge management ใฝ่รู้วิชาการ โรคกระดูก ศุกร์ 1300 – 1600 O = Organization governance ยึดหลักธรรมาภิบาล โรคศัลยกรรม ศุกร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน 0830 – 1200 K = Keep community ชุมชนมีส่วนร่วม

วิสัยทัศน์ เป็นโรงพยาบาลที่มีสมรรถนะสูง มีความเป็นเลิศ

โรคทั่วไป

คลินิกรุ่งอรุณ

คลินิกนอกเวลา

เปิดให้บริการตรวจรักษานอกเวลาราชการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 0630 “ตรวจเร็ว ทันใจ กลับไปทำ�งานทันเวลา”

เปิดให้บริการตรวจรักษานอกเวลาราชการ ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 1630 - 2000 เสาร์-อาทิตย์ และ วันนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 0800 - 1200

มีรถรับ-ส่งบริการ

ที่ปรึกษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ

น.อ.โสภณ รัตนสุมาวงศ์ น.อ.สุเชษฐ ตรรกธาดา น.อ.ชาตรี เปี่ยมศิริ น.อ.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ น.อ.หญิง ศยามล ไข่สุวรรณ น.อ.หญิง พรทิพย์ อินทรวิเชียร น.อ.หญิง จารุวรรณ เภกะนันท์ น.ท.หญิง พจมาน อนุเวช นท.วุฒิชัย ทินกร น.ท.หญิง วิชุตา วารุณประภา น.ท.หญิง จันทิมา บำ�รุงภักดี ร.อ.นิโรธ คล้ายโพธิ์ทอง ร.อ.หญิง ดวงหทัย ทองมลีวรรณ ร.อ.ศักดินนท์ อ่อนโคกสูง ร.ท.วินัย ล้ำ�ชัยภูมิ พ.จ.อ.ธนา มั่นน้อย นางเกษรา ภิรมพงษ์

สำ�นักงาน สารสนเทศ/เวชนิทัศน์ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ๒๒๔ ถนนริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐ โทรศัพท์ : ๐-๒๔๗๕-๒๔๑๗ E-mail : www.nmd.go.th/bangkokmed/index.php

Maggzine 1  

Maggzine Naval bangkok hospital

Advertisement