Page 1

ทหารเรื อ กรงเทพ BANGKOK NAVAL HOSPITAL

ข่าวสารโรงพยาบาล

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ ประจำ�เดือน ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๕

ISO 9001 : 2008 HPH PLUS 5 ส. กับจริยธรรมในที่ทำ�งาน นวัตกรรมกับงานประจำ�

พยาบาลยุคไอที “ยาทางจิตเวช”


ข่าวสารโรงพยาบาลทหารเรื อกรุงเทพอกรุงเทพ ข่าวสารโรงพยาบาลทหารเรื

สารบัญ บรรณาธิการทักทาย อาเศียรวาท “รอบรู้ รอบรั้ว” ISO HPH 5 ส.กับจริยธรรมในที่ทำ�งาน นวัตกรรมกับงานประจำ� พยาบาลยุคไอที ยาทางจิตเวช ภาพกิจกรรม แกะรอยคนดัง

หน้า 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

สวัสดีครับ พบกันในวาระ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระชนมายุครบ ๘๕ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ชาว รพ.ทหารเรือกรุงเทพ ทุกคน ร่วมใจกับปวงชนชาวไทยทั่วทั้งโลก น้อมกายใจถวายพระพร แด่องค์พระมิ่งขวัญ ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และ ในโอกาส อันเป็นมหามงคลนี้ ทาง รพ.ทหารเรือกรุงเทพ ก็ได้รับการ รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2008 และมาตรฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ HPH Plus ในเวลาพร้อมๆกัน ซึง่ กว่าจะได้รบั ความสำ�เร็จมานัน้ ต้องอาศัย แรงกาย แรงใจ ร่วมกับความพร้อมใจสามัคคีของทุกคน จึงสามารถทำ�ให้ สำ�เร็จลุล่วงไปได้อย่างดียิ่ง ซึ่ง อ.ศยามล และ อ.ชาตรี ได้ บอกเล่าโดยสังเขปมาในฉบับ พร้อมกันนี้ ยังมีสาระความรู้ที่ น่าติดตามอีกหลายเรื่อง อาทิ เช่น ๕ ส. กับจริยธรรมในที่ ทำ�งาน อาการข้างเคียงจากยาทางจิตเวช นวัตกรรมกับงาน ประจำ� พยาบาลยุคไอที และ นานาสาระอื่นๆ ที่มาเป็นอาหาร สมองสำ�หรับทุกท่าน เพิ่มพลังปัญญา และเปิดโลกทรรศน์ กับสิ่งใหม่ๆ ต่อไป น.อ.สุเชษฐ ตรรกธาดา บรรณาธิการ

ย ช เ ชม

ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. และตัวแทน รพ.ฯ ร่วมแสดงความยินดีกบั เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และรองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือทัง้ ๒ ท่าน ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้รับ ราชการสนองพระเดชพระคุณ

ข้อคิดเห็นหรือบทความทีล่ งข่าวสาร รพ.ทร.กรุงเทพ พร. เป็นของผู้เขียน มิใช่ข้อคิดเห็นหรือนโยบายของรัฐและมิได้้ ผูกพันต่อราชการแต่อย่างใด การกล่าวถึง คำ�สั่ง กฏ ระเบียบ เป็นเพียงข่าวสารเบือ้ งต้น เพื่อประโยชน์แก่การค้นคว้าเท่านั้น

2


วสารโรงพยาบาลทหารเรืออกรุ กรุงงเทพ เทพ ข่ข่าาวสารโรงพยาบาลทหารเรื

๘๕ พรรษา อาเศียรวาทมหาราชสดุดี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ พระเสโท ไหลหยดหยาด ทวยราษฎร์เห็น ถิ่นลำ�เค็ญ ธ ดำ�เนิน เผชิญผอง ทรงเหน็ดเหนื่อย แก้ปัญหา อย่างตรึกตรอง พระคุ้มครอง ปกเกล้า เหล่าชาวไทย พระเมตตา กรุณา ประชาชาติ ภูวนาถ ทรงประทาน ชีวิตใหม่ กว่าสี่พัน โครงการ ดำ�ริไว้ น้ำ�พระทัย ไปทั่วแคว้น แดนปฐพี

แปดสิบห้า พรรษา มหาสวัสดิ์ พรพิพัฒน์ เฉลิมชัย รวมใจมั่น ขอพระองค์ ทีฆายุโก โหตุครัน เกษมสันต์ ตราบชั่วนิจ นิรันดร์กาล ปวงข้าน้อม ปณิธาน ด้วยใจภักดิ์ จะรู้รัก สามัคคี ศรีสมาน จะยึดมั่น ทุกคำ�สอน พ่อประทาน แพทย์ทหาร ร่วมกัน ขอสัญญา

พระปัญญา ธิคุณ วิบูลย์ค่า พระปรีชา เลิศล้ำ� นำ�วิถี ทั้งโลกหล้า ต่างแซ่ซ้อง สดุดี องค์ภูมี จอมกษัตริย์ นักพัฒนา พระคือศูนย์ รวมใจ ไทยทั้งชาติ บำ�รุงราษฎร์ ศาสน์เชิดชู ผู้รักษา เป็นแบบอย่าง ความพอดี มีเมตตา ช่วยเหลือคน ทุกหย่อมหญ้า ทั่วหน้ากัน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ

3


ข่าวสารโรงพยาบาลทหารเรื อกรุงเทพอกรุงเทพ ข่าวสารโรงพยาบาลทหารเรื

“รอบรู้... รอบรัว้ ...” ตอน... บันไดสู่ความสำ�เร็จ ในโอกาสทีโ่ รงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพของเรา ได้รบั การรับรอง มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2008 และมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพจากกรมอนามัย จึงขอนำ�เบื้องหลังของความสำ�เร็จมาเล่า สู่กันฟังนะคะ การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ เข้าสู่ระบบ มาตรฐาน ISO เริ่มต้นมาตั้งแต่สมัย น.อ.บรรเจิด วิภาตะวิทย์ เป็น ผอ.รพ.ฯ โดยเริ่มวางพื้นฐานความรู้ความเข้าใจใน ระบบ ISO ให้กับบุคลากรของ รพ.ฯ โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับ ISO และการบริหารความเสี่ยง มีการเขียน Unit profile ในบริบทของหน่วยแสดงถึงบทบาทของหน่วยงานและแนวทางในการปฏิบัติงาน หลังจากนั้น มาร่วมกันประชุมเพื่อทบทวนและปรับปรุงแก้ไขรวมทั้งวางระบบบริหารพัฒนาคุณภาพ มีการอบรมสัมมนาเพื่อช่วยกัน เขียน Job Description และ Job Specification ของตำ�แหน่งต่างๆ ใน รพ.ฯ ต่อมาในสมัยของ น.อ.โสภณ รัตนสุมาวงศ์ ผอ.รพ.ฯ คนปัจจุบัน ได้ ให้ความสำ�คัญกับระบบมาตรฐานและมี ความมุ่งมั่นที่จะให้ รพ.ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO โดยกำ�หนดไว้เป็นเป้าประสงค์ ในแผนยุทธศาสตร์ รพ.ฯ แล้ว เริ่มดำ�เนินการ โดยมี น.อ.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติและทีมงาน เป็นเรี่ยวแรงสำ�คัญในการดำ�เนินการ รวมทั้งการ ประเมินคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จากกรมอนามัย ก็ครบเกณฑ์ที่จะต้องประเมินในปีนี้ด้วย ทำ�ให้พวกเรา ชาวทหารเรือกรุงเทพคึกคักและกระตือรือร้นในการพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานกันอย่างมาก และพวกเราก็ สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ จนประสบความสำ�เร็จได้ ในวันนี้ จึงต้องขอสัมภาษณ์ อ.พิณทิพย์ แม่งานของเราว่ามีวิธี การหรือกลยุทธ์อย่างไร จึงประสบผลสำ�เร็จคะ “เมื่อได้รับมอบหมายให้มาดูแลเรื่องงานพัฒนาคุณภาพของ รพ.ฯ ตามที่ อ.ศยามล ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ได้มีการปูพื้นฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 มาแล้ว จึงปรึกษากับทีมผู้บริหารของ รพ.ฯ และมีความเห็นสอดคล้อง กันว่า รพ.ฯ จะดำ�เนินการพัฒนาคุณภาพ รพ.ฯ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ต่อเนื่องต่อไป เพราะมีความเป็นไปได้สูงที่ จะได้รับการรับรองมาตรฐานได้ทันในปีงบประมาณนี้ โดยเคล็ดลับแห่งความสำ�เร็จของการพัฒนาคุณภาพในครั้งนี้ ซึ่งสามารถนำ�ไปใช้กับการพัฒนาในระบบอื่นๆ มีดังนี้นะคะ” (1) การที่ผู้บริหาร(ผอ.รพ.) มีความมุ่งมั่น เห็นความสำ�คัญและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ (2) มีทีมพัฒนาคุณภาพที่มีความตั้งใจร่วมมือร่วมใจกันต้องขอขอบคุณ น.อ.หญิง ศยามล ไข่สุวรรณ น.อ.หญิงสมลักษณ์ฯ พ.จ.อ.หญิง ปัญชลีฯ ทีม QMR และ ทีม INTERNAL SURVEYOR ทุกคน ที่ทำ�หน้าที่ของตนเองได้อย่างดีเยี่ยม (3) ต้องสร้างความเชื่อมั่นกับบุคลากรว่า ทีมพัฒนาคุณภาพรพ.ฯ จะนำ�พา รพ.ฯ พัฒนาจนได้รับการรับรอง มาตรฐานได้สำ�เร็จอย่างแน่นอน (4) การให้บุคลากรของ รพ.ฯ มีความรู้ความเข้าใจกับมาตรฐาน ISO 9001:2008 และทราบว่าจะก้าวไป ด้วยกันได้อย่างไร

4


วสารโรงพยาบาลทหารเรืออกรุ กรุงงเทพ เทพ ข่ข่าาวสารโรงพยาบาลทหารเรื

(5) (6)

และเพื่อไม่ให้ทกุ คนเหนื่อยเกินไปในเรื่องการพัฒนาคุณภาพทัง้ ระบบ ISO, HPH และ PMQA จึงมีการ บูรณาการให้พัฒนาไปเป็นเนื้อเดียวกัน โดยใช้การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ทำ�เป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ของ รพ.ฯ ปี 2555 – 2558 ที่เชื่อมโยงกัน ที่สำ�คัญที่สุด คือ ความร่วมมือ ร่วมใจของบุคลากรของทุกคน ทุกระดับ ซึ่งทุกคนทำ�ด้วยใจ เพื่อ รพ.ฯ ของพวกเราจริงๆ ตามค่านิยม รพ.ฯ ที่ตกลงร่วมกันว่า พวกเรา รพ.ทหารเรือกรุงเทพจะ “ยึดมั่น คุณธรรม มุ่งมั่นพัฒนา นำ�พาสู่ชุมชน”

และ เชื่อมั่นว่าก้าวต่อไปของ รพ.ฯ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ด้วยการได้รับการรับรอง PMQA คงไม่ยากเกินความพยายามของพวกเราอย่างแน่นอน สำ�หรับความสำ�เร็จในเรื่องการรับรองเป็นรพ.ส่งเสริมสุขภาพ คงต้องให้เจ้าพ่อตัวจริงคือ น.อ.ชาตรี เปี่ยมศิริ เป็นผู้เล่าเคล็ดลับให้ทราบต่อไป

จากการได้มาซึ่งการรับรองกระบวนการรับรองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของ รพ.ทร.กรุงเทพ พร.นั้น ได้เริ่มเมื่อ รพ.ฯ ได้ย้ายมาตั้งในพื้นที่บางนาในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑ และได้ดำ�เนินการขอรับการตรวจประเมินรับรอง กระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจากสำ�นักส่งเสริม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้ตรวจมาตรฐานโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ รพ.ทร.กรุงเทพ พร. และ รพ.ฯ ได้รับการรับรองกระบวนการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตั้งแต่วัน ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ โดยในช่วงระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา กระผมและกำ�ลังพล รพ.ฯ ทุกหน่วยงานได้ระดมความ คิด วางแผน จัดทำ�โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เช่น การจัดทำ� โครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพและด้านอาชีวอนามัย ให้กับทั้งกำ�ลังพล รพ.ฯ กำ�ลังพลของ ทร. ใน พื้นที่บางนาและครอบครัว ตลอดจนชุมชนในพื้นที่บางนา และร่วมกับ อสม.ในพื้นที่บางนา ในการทำ�งานเชิงรับและ เชิงรุก เพื่อให้ได้มาซึ่งการมีสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องได้ตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดยการ จัดทำ�โครงการ/กิจกรรมต่างของ รพ.ฯ จะมีการนำ�เสนอผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ รพ.ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ ตัวชี้วัดของ รพ.ฯ เมื่อครบวาระของการตรวจรับรองมาตรฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของ รพ.ฯ ในปี ๒๕๕๕ นี้ สำ�นักส่งเสริม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้มาตรวจเยี่ยม ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาแล้วนี้ กระผม ในฐานะประธานอนุกรรมการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับคณะอนุกรรมการ รพ.ฯ ตลอดจนทุกหน่วยงานได้ ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อดำ�รงมาตรฐานการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ ของ รพ.ฯ ด้วย กระผมจึงขอขอบคุณผูบ้ ริหารและกำ�ลังพล รพ.ฯ ทุกท่านที่ให้ทง้ั กำ�ลังแรง กำ�ลังใจ ให้ รพ.ฯ ของเรา ได้ผ่านกระบวนการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ได้ครบถ้วนตามมาตรฐานจากกรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข ในครั้งนี้ และหวังว่าพวกเราทุกคนจะมีความมุ่งมั่น เพื่อนำ�ไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง ด้วยการได้รับการ รับรอง PMQA ต่อไปครับ...

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 5

ตามเกณฑ์มาตรฐาน HPH Plus


ข่าวสารโรงพยาบาลทหารเรื ข่าวสารโรงพยาบาลทหารเรื อกรุงเทพอกรุงเทพ

5 ส. กับจริยธรรมในที่ทำ�งาน

เรียบเรียงโดย....น.ท.หญิง จันทิมา บำ�รุงภักดี

“ สังคมไทยในปัจจุบัน ” เป็นสังคมแห่งการแข่งขัน ที่ช่วงชิ ง ความได้ เปรียบกัน ผู้คนละเลยการยกย่ องคนดี มีความสามารถซึ่งเคยเป็นพื้นฐานของสังคมไทย จริยธรรม เริม่ เสือ่ มสลาย สาเหตุหนึง่ มาจากอำ�นาจทุนนิยมทีเ่ ข้ามาครอบงำ� สังคมมากขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังนั้น เพื่อความสงบสุขของสังคม จึงควรเน้นการคืนจริยธรรม (Ethics) ให้แก่คนในสังคมมากขึน้ คำ�ว่า “จริยธรรม” แยก ออกเป็น จริย + ธรรม จริย หมายถึง ความประพฤติ หรือ กริยาที่ควรประพฤติ คำ�ว่าธรรม หมายถึง คุณความดี หลักคำ�สอน ของศาสนา หลั ก ปฏิ บ ั ต ิ เมื ่ อ นำ � ทั ้ ง สองมารวมกั น เป็ น “จริยธรรม” จึงแปลว่า “หลักแห่งความประพฤติ” ในการปฏิบตั งิ านนัน้ องค์กรทีป่ ระสบความสำ�เร็จและ เติบโตอย่างยั่งยืนล้วนยึดถือจริยธรรมเป็นหลักซึ่งนำ�มาเป็น สิ่งที่สำ�คัญในการบริหารจัดการที่ดี หรือ ธรรมาภิบาล (Good Governance) โลกสมัยใหม่เป็นโลกที่รูปแบบ ของการบริหารแตกต่างจากเดิมจึงมีความจำ�เป็นที่ต้องยึด เป้ า หมายของงาน ซึ ่ ง ประกอบด้วย การบริหาร ที่มีความโปร่งใส การ บริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม และมีกลไกควบคุมทุกจุด เพื่ อ นำ � ไปสู่ เ ป้ า หมายที่ ต้องการ การนำ�จริยธรรมกลับมาสู่ที่ทำ�งาน อาจประยุกต์ ใช้ หลัก 5ส. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานระบบคุณภาพทั่ว ทั้งองค์กร มาปรับใช้ในเรื่องจริยธรรมได้ ดังนี้ 6

1. ส-สะสาง โดยกำ�หนดสิ่งที่จำ�เป็นต้องมีในการ ทำ�งานอย่างมีจริยธรรม ได้แก่ - ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อหน่ ว ยงาน เห็นผล ประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนผลประโยชน์ตนเอง - ความซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาในการทำ�งาน - การแสวงหาคุณงามความดี ทำ�งานอย่างเต็ม ความสามารถและมีการพัฒนาตัวเอง - ความรับผิดชอบ และการคิ ด อย่ า งมี เหตุผล 2. ส-สะดวก โดยจัด รู ป แบบการทำ � งาน ให้มีความสะดวกด้าน จริ ย ธรรม มี ค วาม ริเริ่มสร้างสรรค์ไม่กินแรงผู้ร่วมงาน ไม่ปฏิเสธการให้ความ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ขัดขวางงานของผู้อื่นและ ไม่ปล่อยให้งานคัง่ ค้าง 3. ส-สะอาด โดยจัดการทำ�งานให้โปร่งใส ทำ�งาน ร่วมกันเป็นทีม มีเป้าหมายทีช่ ดั เจน ไม่ปล่อยให้เกิดความ สับสน ดูแลอุปกรณ์การปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 4. ส-สร้างมาตรฐาน โดยนำ�หลักธรรมที่เป็นข้อ ปฏิบัติอันดีงามใน 3 ส. แรกมาใช้วัดพฤติกรรมตนเองอย่าง ตรงไปตรงมา ไม่มีเลือกปฏิบัติหรือสองมาตรฐาน 5. ส-สร้างนิสัย โดยฝึกฝนตนเองตามมาตรฐานที่ กำ�หนดไว้จนเป็นนิสัย มีวินัย ในตนเอง จัดลำ�ดับความเร่ง ด่วนของงานอย่างเหมาะสม คิดเชิงบวก ไม่ประพฤติตน ล่ อ แหลมต่ อ การกระทำ � ผิ ด จริยธรรม หากสามารถปฏิบัติ ตามหลัก 5ส. ได้ตามที่กล่าวมาจะเป็นการส่งเสริมจริยธรรม ในที่ทำ�งาน คนดีคนที่มี ความสามารถได้รับการยกย่องมี ความสามัคคีในการทำ�งานส่งผลให้ประสบความสำ�เร็จใน กิจการทั้งปวง...


ข่ข่าาวสารโรงพยาบาลทหารเรื วสารโรงพยาบาลทหารเรืออกรุกรุงงเทพ เทพ

นวัตกรรมกับงานประจำ�

โดย ร.อ.นิโรธ คล้ายโพธิ์ทอง สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน.... สำ�หรับวารสารฉบับนี้ ผู้เขียนขอนำ�เรื่องการนำ�วัสดุที่หาได้ง่ายมา ประยุกต์ใช้ในงานการแพทย์มาเล่าสู่กันฟังนะครับ วัสดุที่จะกล่าวในที่นี้ใช้กับศาสตร์แพทย์จีนที่เรียกว่าเม็ดแม่เหล็ก แปะหู ตามตำ�ราหลายเล่มของการแพทย์จีนโบราณถือว่า “หู” มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเส้นลมปราณ ยกตัวอย่างเมื่อกระตุ้นจุดที่หูซึ่งเป็นจุดที่เป็นตัวแทนของกระเพาะอาหาร ก็จะเกิดความรูส้ กึ ส่งไปถึงกระเพาะอาหาร ให้การย่อยได้ดี หรือถ้าในกระเพาะ มีลมอยูม่ าก ก็จะช่วยให้เรอออกมา หูมจี ดุ ทีเ่ ส้นประสาทมารวมกันกระจัดกระจาย อยู่ทั่วไปทั้งใบหู ดังนั้น ที่จุดต่างๆที่ใบหูจะเป็นส่วนที่รับความรู้สึกได้ดี และ เป็นทีเ่ หมาะทีจ่ ะกดจุด เราก็จะใช้วธิ กี ารนีก้ ระตุน้ จุดหรือบริเวณทีเ่ จ็บ ประสาท ส่ ว นที่ ไ ด้ รั บ การกระตุ้ น ก็ จ ะส่ ง สั ญ ญาณไปกระตุ้ น อวั ย วะที่ เ จ็ บ ป่ ว ยอยู่ สอดคล้ อ งกั บ การแพทย์สมัยใหม่ ที่ร่างกายเราไม่ ส ามารถจะแยกออก เป็นส่วนๆ จากกันได้ ทั้งร่างกายมีเส้นประสาทที่เชื่อมโยงถึงกันหมด ดั ง นั ้ น จึ ง มี แ พทย์ ส มั ย ใหม่ ห ลายท่ า นที ่ ย อมรั บ วิ ธ ี ก ารฝั ง เข็ ม ที ่ ใ บหู น ี ้ ปี ค.ศ. 1950 Nogier ชาวฝรั่งเศสได้กล่าวไว้ “ ใบหูนั้นเหมือนกับทารกน้อย ที่นอนขดตัวอยู่ในครรภ์มารดา โดยเอาหัวลง ส่วนก้นหันขึ้นข้างบน ” และ ได้แบ่งกำ�หนดจุดรับรู้ของประสาทไปตามอวัยวะของทารกนั้น การกดจุดที่ หู เป็นเรื่องที่เราสามารถเรียนรู้ได้ง่าย ปลอดภัย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สามารถศึกษาให้เข้าใจก็จะทำ�ได้เอง เพียงแต่ต้องรู้จักและจดจำ�จุดที่สำ�คัญๆ ที่หูให้ได้ ซึ่งก็มีเอกสารมากมาย ให้ เ ราได้ เ รี ย นรู ้ และพั ฒนามาจากการฝั ง เข็ ม หู จากการที่ผู้เขียน ได้สังเกตขณะที่แพทย์ได้ทำ�การรักษาผู้ป่วยที่มาด้วยอาการปวด และ ได้นำ�เม็ดแม่เหล็กมาติดไว้ที่ใบหูของผู้ป่วย ตามตำ�แหน่งการรักษา หลังจากติดเสร็จแล้วก็จะสอบถามอาการผู้ป่วย คำ�ตอบที่ไ ด้ คืออาการ ที่เป็นอยู่หายไปเกือบหมด หรือดีขึ้นมาก ( 80 - 90 % ) ซึ่งเป็นเรื่อง ที่อัศจรรย์มากสำ�หรับผู้ป่วย ทำ�ให้ผู้เขียนมีความสนใจในการรักษา ด้วยวิธีนี้ จึงได้ขอคำ�ปรึกษาจากแพทย์ที่จะนำ�เมล็ดผักกาด ซึ่งเป็นวัสดุทางธรรมชาติ และมีความปลอดภัย มาประยุกต์ใช้ ผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่ได้แตกต่างจากการใช้เม็ดแม่เหล็กทั้งนี้ราคาก็ถูกกว่ามาก สามารถนำ�เมล็ดผักกาด มาต่อยอด ( ใช้เมล็ดปลูก.... ) ปลูกเป็นผักปลอดสารพิษ เพิ่มความสุขทางใจได้อีกทางหนึ่ง และเป็นการนำ�วัสดุที่ ไม่ใช้กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกทางหนึ่ง ครับ....... เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างเมล็ดผักกาดและเม็ดแม่เหล็กที่นำ�มาใช้แปะหู เมล็ดผักกาด 1. หาซื้อได้ง่าย ราคาถูก 2. ลงทุน 4.50 บาท/กล่อง 3. สามารถนำ�เมล็ดผักกาด ไปปลูกเป็นผักปลอดสาร 4. ไม่เป็นคราบราสนิม

เม็ดแผ่นเหล็ก 1. ต้องสั่งซื้อ ราคาแพง 2. ลงทุน 110 บาท/กล่อง 3. ไม่สามารถนำ�กลับมาใช้ได้ใหม่ 4. เป็นคราบราสนิม

7


ข่าวสารโรงพยาบาลทหารเรื อกรุงเทพอกรุงเทพ ข่าวสารโรงพยาบาลทหารเรื

พยาบาลยุคไอที

โดย...ร.อ.หญิง ดวงหทัย ทองมลีวรรณ

จากฉบับทีแ่ ล้วได้กล่าวถึงพยาบาลยุคไอทีไปแล้ว 6 ข้อ ในฉบับนี้ มาติดตามกันต่อนะคะ

๗. จิตสำ�นึกบริการ เพียงคิดเอาใจเขามาใส่ใจเรา จิตสำ�นึกก็จะเกิด ขึ้นโดยไม่ต้องไตร่ตรองด้วยความมีคุณธรรม ผลของการกระทำ� ผู้ใช้บริการจะ มองเห็นจากกิริยาท่าทางของท่านด้วยความเป็นสุข แม้ขณะนี้อุปกรณ์เครื่องใช้ กับผู้ป่วยเป็นไฮเทคแต่ขอเพียงพยาบาลมีเวลาพอที่จะไม่ลืมการให้สัมผัสมากขึ้น พลังสัมผัสจะเป็นพลังให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกเป็นสุขได้มาก ๘. บุคลิกภาพสง่างาม บุคลิกภาพที่ว่านี้อยากเห็นเป็นบุคลิกภาพภายนอก เริ่มตั้งแต่การแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่ สะอาดเป็นระเบียบ มีสัมมาวาจา มีแววตาที่ห่วงใย มองดูแล้วเป็นการบ่งบอกว่า ไว้วางใจ ที่จะเป็นผู้ให้บริการ และเกิด ความสุขสบายเพิ่มขึ้นอีกโดยไม่รู้ตัว ผู้ป่วยจะจำ�ติดตาไปตลอด อย่างประทับใจในบุคลิกภาพเช่นนั้น ๙. สนใจใยสุนทรียศาสตร์ ปัจจุบันการมีสุขภาพนั้นจะรวมถึงกาย จิต อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ และการมี สุนทรียภาพด้วย การมีสุนทรียะนั้นไม่เพียงแต่ใช้เสียงเพียง เสียงดนตรีขับกล่อมเท่านั้นหากจะรวมความถึงการจัดสิ่งแวดล้อม ให้ส่งเสริมสภาพจิตใจ จะได้บรรยากาศที่มีชีวิตชีวาทั้งผู้ใช้และผู้ให้บริการนั้นเอง ๑๐. ให้ก�ำ ไรกับชีวติ ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลมักจะทุม่ เทการให้บริการ คิดที่จะทำ�งานบริการครุ่นคิดตลอดเวลาเก็บงานกลับบ้าน ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อ ชีวิต ดังนั้นโปรดให้กำ�ไรชีวิตบ้าง อาจจะเป็นสัปดาห์ละวัน ที่จะไปแสวงหา ความสุขส่วนตัว ครอบครัว หนีจากภารกิจประจำ�สักช่วงวันหนึ่ง ไปเพิ่มพูน รางวัลให้กับตัวเอง เพื่อกลับมาได้เริ่มงานใหม่ด้วยจิตใจพองโต ๑๑. รับผิดชอบตามกฎหมายแห่งวิชาชีพ พยาบาลปฏิบัติกิจกรรม ตาม ขอบเขตแห่งศาสตร์ทร่ี �ำ่ เรียนมา แต่ดว้ ยความเมตตา พยาบาล จึงให้การพยาบาล โดยลืมคำ�นึงถึงกฎหมายจนเคยชิน ดังนั้น โปรดระลึกเสมอว่าที่ดำ�เนินการนั้นได้กระทำ�ไปตามขอบเขตที่กฎหมายให้หรือไม่ หากถูกฟ้องร้องผลกระทบต่อสภาพจิตใจนั้นจะเกาะติดอยู่นานแสนนาน ดังนั้น โปรดให้ความสำ�คัญต่อการกระทำ�ภายใต้ กฎหมายแห่งวิชาชีพกำ�หนดไว้ ๑๒. จริยธรรม สำ�หรับประการสุดท้ายนั้น ขอฝากความมีจริยธรรม ของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ยึดถือเป็นคัมภีร์ปฏิบัติ ผู้ที่มีจริยธรรม แห่งวิชาชีพจะไม่กระทำ�การใดที่เป็นอันตรายต่อเพื่อนมนุษย์ จงหมั่นตรวจ สอบจริยธรรมทีย่ ดึ ถือปฏิบตั อิ ยูเ่ สมอว่า หากพบว่าไม่ถกู ต้องก็ได้โปรดปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้องเสียที

จะเห็นได้ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลจะเป็นที่พึ่งแก่มนุษย์ได้ เมื่อยามเขาไม่สบายกายและใจ แม้ยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน ที่เทคโนโลยีก้าวไกลแค่ไหน การแข่งขันการ บริการสุขภาพมีกลยุทธ์แยบยลเพียงใดคงจะไม่มีอิทธิพลเปลี่ยนแปลงจิตสำ�นึกของการให้บริการ ที่พยาบาลจะมอบให้แด่มวลมนุษย์ได้สืบไป

8


ข่ข่าาวสารโรงพยาบาลทหารเรื วสารโรงพยาบาลทหารเรืออกรุ กรุงงเทพ เทพ

ยาทางจิตเวช อาการข้างเคียง

โดย น.ท.หญิง จันทิมา บำ�รุงภักดี

ยารักษาอารมณ์เศร้า (Antidepressant drugs)

.. . . .. .

..

1.กลุ่ม Tricyclics Antidepressants (TCAs) ได้แก่ Imipramine Amitriptyline Nortriptyline Clomipramine Doxepin 2. กลุ่ม Monoamine Oxidase Inhibitors (MAOIs) ได้แก่ Moclobemide 3. ยากลุ่ม Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRI) ได้แก่ Fluoxetine Fluvoxamine Paroxetine Sertraline Escitalopram

..

ข้อห้ามและข้อควรระวังในการใช้ 1. Narrow angle glaucoma เนือ่ งจากฤทธิ์ Anticholinergic ของยาทำ�ให้มา่ นตาขยายส่งผลให้ ความดันลูกตาสูงขึน้ อย่างเฉียบพลันได้ 2. Recent myocardial infarction มี Conduction abnormality โดยเฉพาะ AV-block grade III, Bundle branch block หรือ Prolong QT interval 3. Delirium เนื่องจากฤทธิ์ Anticholinergic ของยาทำ�ให้อาการ Delirium มากขึ้น 4. Benign prostate hypertrophy ฤทธิ์ Anticholinergic ของยา ทำ�ให้ปัสสาวะลำ�บาก 5. ผู้ป่วยต้ั งครรภ์และให้นมบุตร เนื่องจากยาผ่านรก และน้ำ�นม ได้ดี ยาคลายกังวลและยานอนหลับ (Antianxiety and hypnotic drugs) 1. Antianxiety Agents เป็นกลุ่มยาที่ใช้รักษา Anxity disorder 1.1 Antihistamine ได้แก่ Atarax 1.2 Benzodiazepine ได้แก่ Alprazolam (Xanax), Chlodiazepoxide (Librium) , Clonazepam (Klonapine) (Rivotril) , Clorazepate (Tranxene) , Diazepam (Valium) , Lorazepam (Ativan) , Oxazepam (Serax) 1.3 Metathiazarone 1.4 Propranolol 1.5 Miscellaneous ได้แก่ Buspirone

9

อาการข้างเคียง 1. Dependence คือ ร่างกายจะสามารถทำ�งานได้ตามปกติถา้ ผูป้ ว่ ย ยังใช้ยาอยู่ และหากมีการหยุดยา ผูป้ ว่ ยจะเริม่ รูส้ กึ ว่ามีอาการของโรค อยู่ เช่น นอนไม่หลับ หงุดหงิด 2. Withdrawal คือ ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการ หากมีการหยุดยาทันที โดยมีอาการ Agitation, Tremor, Irritability, Isomnia, Vomiting, Sweating, Convulsion 3. Tolerance to sedation 2. Sedative - Hypnotic ใช้รักษาโรค Anxiety ในระยะสัน้ ๆ ลดภาวะ Anxiety ทีเ่ กิดจาก Drugwithdrawal , Insomnia , Anticonvulsion , Preoperative , Sedationใช้ น าน ๆ เกิ ด Tolerance , Physio / Psycho dependence เหมือนยากลุ่มแรก 2.1 Amobarbital (Amytal) 2.2 Aprobarbital (Alurate) ยาควบคุมอารมณ์ (Mood-stabilizing drugs) - Lithium - ยาในกลุ่ม Anticonvulsants บางชนิด - Sodium valproate - Carbamazepine - Lamotrigine ผลข้างเคียง ปากแห้ง กระหายน้ำ� ปัสสาวะบ่อย อ่อนเพลีย คลื่นไส้ ปวดท้อง Interstitial , nephritis , Goiter และ Hypothyroidism แต่พบได้น้อย ยาลดอาการข้างเคียงของยารักษาโรคจิต ( Anticholinergic or

Antiparkinson drugs)

1.Benztropine (Benzhexal , Cogentin , Aca) 2.Trihexyphenidyl (Artane) ผลข้างเคียง ง่วงซึม ปากแห้ง ตาพร่ามัว คัดจมูก เหงื่อออกน้อย ท้องผูก ปัสสาวะลำ�บาก ความดันโลหิตต่ำ�เมื่อเปลี่ยนท่า


ข่าวสารโรงพยาบาลทหารเรื ข่าวสารโรงพยาบาลทหารเรื อกรุงเทพอกรุงเทพ

ภาพกิจกรรม การสร้างเสริมสุขภาพจิต ให้แก่กำ�ลังพล รพ.ฯ โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปะกิจ ผอ.ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรยายพิเศษ เรื่องการคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งลำ�ไส้ และมะเร็งเต้านม โดย น.อ.ต้น คงเป็นสุข และน.อ.ปิยะวัฒน์ วงศ์วานิช

กิจกรรมกีฬา ๓ โรงพยาบาล ลุ่มน้ำ�เจ้าพระยา ณ สนามกีฬา รร.นร.

พิธีอำ�ลาราชการ ตามโครงการเกษียณอายุ ราชการก่อนกำ�หนด ของข้าราชการ รพ.ฯ

ประมวลภาพบันไดสู่ความสำ�เร็จ ISO 9001 : 2008

ประมวลภาพการรับรองต่อยอด HPH Plus

10

รพ.ฯ ดำ�เนินการซ้อมแผน ป้องกันเพื่อรองรับอุบัติภัยหมู่ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่บางนา


ข่าวสารโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ

แก ะรอ ยค นด ง ั ลูกดิ่ง & ลูกเดือย

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับข่าวดีของ พวกเราชาว รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. ที่ผ่านการตรวจ ประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากบริษัท URS เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 55 และ การตรวจรับรองคุณภาพ HPH จากกรมอนามัย เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 55 ท่าน ผอ.รพ และผู้บริหารทุกท่าน ขอขอบคุณบุคลากร รพฯ ที ใ่ ห้ความร่วมมือเป็นน้�ำ หนึง่ ใจเดียว โดยยึดหลักค่านิยมทีว่ า่ “ยึดมัน่ คุณธรรม มุง่ มัน่ พัฒนา นำ�พาสูช่ มุ ชน“ ขอปรบมือดังๆให้ทุกคนครับ  งานนี้ น.อ.โสภณ รัตนสุมาวงศ์ ผอ.รพ.ฯ ผูใ้ จดี น.อ.ชาตรี เปีย่ มศิริ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์มาดเท่ห์ และ น.อ.สุเชษฐ ตรรกธาดา รองผอ.ฝ่ายบริหารมาดแมน ได้ดำ�ริให้จัดงานเลี้ยงฉลองเป็นการขอบคุณพวกเราทุกๆคนได้อิ่มอกอิ่มใจและอิ่มพุงกันถ้วนหน้าใน วันพุธที่ 3 ตค. 55 นี้ ไชโย้...!!  ส่วนผูท้ อ่ี ยูท่ ง้ั เบือ้ งหน้าและเบือ้ งหลังความสำ�เร็จในครัง้ นี้ จะเป็นใครไปไม่ได้ถา้ ไม่ได้ อ.อุ๊ น.อ.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มเี กียรติ กับ อ.เจี๊ยบ น.อ.หญิง ศยามล ไข่สุวรรณ ที่ทั้งหมุนพังงาและคัดหางเสือ เคียงบ่าเคียงไหล่ พาพวกเราฟันฝ่าอุปสรรค จนก้าวมายืน ประกาศได้อย่างเต็มภาคภูมิ ขอขอบคุณอย่างหมดกายและใจค่ะ  เสียดายแพทย์ผู้มากด้วยความสามารถและประสบการณ์ น.อ.หญิง วิไล มนัสศิริวิทยา แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่ลาออก จากราชการก่อนกำ�หนด และขอแสดงความยินดีสำ�หรับพล.ร.ต.หญิง คนใหม่แห่งราชนาวีไทย....แต้งกิ้ว  เมื่อ 21 ส.ค.55 ที่ผ่านมา รพ.ทร.กรุงเทพ พร. จับมือกับงานศัลยกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จัด บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่องการคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งลำ�ไส้และมะเร็งเต้านม โดย น.อ.ต้น คงเป็นสุข และ น.อ.ปิยะวัฒน์ วงศ์วานิช ได้รับ คำ�ชมจากสมาชิกชมรม สว. อย่างท่วมท้น ปีหน้าขอให้จัดอีกนะครับบ....  ในปีนี้ รพ.ทร.กรุงเทพ พร. มีผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำ�หนด จำ�นวน 3 ท่าน ได้แก่ น.อ.หญิง วิไล มนัสศิริวิทยา , น.ต.หญิง นัยนา อยูแ่ พทย์ , ร.อ.สมพร สวัสดี ทาง รพ.ฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่เสียสละกำ�ลังกายและกำ�ลังใจ ร่วมพัฒนาให้ รพ.ฯ ก้าวหน้าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี  มาถึงหญิงเก่งมากด้วยฝีมือต้อง น.ต.หญิงเบญจวรรณ สายวิจิตร แห่งงานสร้างเสริมสุขภาพ ทำ�งานหามรุ่งหามค่ำ�จน หลินปิงถามถึง..แต่ก็คุ้มกับรางวัลที่ได้มา...สุดยอดจริงๆเลย ดูแลสุขภาพด้วยนะคะน้องเบญ อย่าให้หลินฮุ่ย...ถามถึงมั่งก็แล้วกัน  เป็นพ่อแบบแม่แบบที่ดีกับหน่วยงานอื่นๆ ในการเขียน self report มีทั้งกระบวนการเชิงรับและกระบวนการเชิงรุก จน น.อ.ชาตรี เปี่ยมศิริ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เอ่ยปากชมไม่หยุดหย่อน อะไรจะขนาดน๊าน จนท.หอราชพฤกษ์  หลังกลับจากไปราชการมา ร.อ.สุมิตร ยะโสวงษ์ ดูมาดแมนและแข็งแรงกว่าแต่ก่อนมาก ตัวงี้ดำ� (ต้องตากแดด)...และที่ แข็งแรงล่ะ (ก็ร่วมฝึกกับเขาด้วย)...เขาเรียกว่าฟิตแอนด์เฟิร์มคับโผ้ม  ไม่มีที่ไหนโชคดีเท่าหอผู้ป่วยเจียระไนที่มี หน.คนใหม่ คือ ร.อ.ศักดินนท์ อ่อนโคกสูง ท่ีทั้งเก่ง แถมพ่วงดีกรีนักร้อง แผ่นเสียงอีกด้วย ใครอยากดู ใครอยากฟังเสียงออกอากาศสดๆ ไปพบตัวจริง เสียงจริงได้ที่หอผู้ป่วยเลยค่ะ  เมื่อใดที่เดินผ่านหน้างานเภสัชฯ จะได้ยินเสียงล๊อหล่อ เสนาะหู เรียกชื่อคนไข้รับยา ไม่ต้องสงสัยว่าใคร He คือ ภก.กรพัธร์ เยาวกุลพัฒนา หรือ “หมอนัท” นั่นเอง และบางครั้งจะได้ยินเสียงเหน่อๆแบบสาวอัมพวาล่ะก้อ จะเป็นใครไปไม่ได้ก็ คุณนุจรินทร์ สังข์ทอง เจ้าหน้าที่งานเภสัชกรรม เด้อค่ะเด้อ  กำ�ลังนั่งเม๊าท์เสียงดังอย่างสนุกสนาน ฉับพลัน ทันใดนั้นคุณผู้หญิงท่านหน่ึงเดินเข้ามา พ.จ.อ.อนุพงศ์ พงษ์นัยรัตน์ ของเราสีหน้าเปลี่ยนไปเป็นคนหล่ะคนเลย อยากรู้ว่าเป็นใครไปถามคนที่บ้านคุณพงศ์ดูเองนะจร้า  ตั้งแต่งาน ISO เข้ามา ช่วยเปลี่ยนชีวิตใครบางคนได้มากที่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อก็คือ พ.จ.อ.สายชล รอดฉ่ำ� งัย พลิกจาก หน้ามือเป็นหลังมือเลย คุณหมอกู้ พิจารณาขั้นด่วน ISO มันดีอย่างนี้นี่เอง...มิน่าล่ะ  คุณกุ้ง วิชชุดา สิริวัฒน์ จนท.งานธุรการ หมู่นี้แวะมาเยี่ยมที่งาน สสส. บ่อยๆ ได้ข่าวว่าชอบรับประทานกระดูก...อ่อน หรือ ไม่ก็เป็นโรคชีพจรลงเท้า สายรายงานมาว่าน่าจะอย่างแรกมากกว่ามั้ง  ขอแสดงความเสียใจกับ น.อ.หญิงพรทิพย์ อินทรวิเชียร และ พ.จ.อ.ยุทธนา ล้วนรอด ที่สูญเสียบิดา ไปอย่างกระทันหัน ขอให้ดวงวิญญาณของทั้ง 2 ท่านจงไปสู่สุขคติด้วยเทอญ...

งบประมาณใหม่น้ี ลูกดิง่ &ลูกเดือย ขอให้ทกุ ท่าน มีแรงกาย & แรงใจ เสริมสร้างพลังในการทำ�งานใน งบ.56 เพือ่ เตรียมความพร้อมของกำ�ลังพลและครอบครัวก้าวไปสูป่ ระชาคมอาเซียนต่อไป สูๆ้ ....สู.้ ...ค่ะ ท้ายสุด ขอขอบคุณ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ ที่เอื้อเฟื้อและให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารในครั้งนี้...

11


ข่าวสารโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำ�ปี สำ�หรับครอบครัวทหาร พลเรือน และบุคคลทั่วไป รายการตรวจ

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ

ราคา

โปรแกรม 1 ตรวจสุขภาพ อายุต่ำ�กว่า 35 ปี - ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination) - ถ่ายภาพรังสีปอด (Film Chest) - ตรวจปัสสาวะ (Urine Exam) - ตรวจความเข้มข้นของเลือด (CBC) - ตรวจระดับน้ำ�ตาลในเลือด (FBS) - ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol) (HDL/LDL) (Triglyceride) - ตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group) รวมเป็นเงิน

50 170 50 90 40 60 100 60 50 670

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

โปรแกรม 2 ตรวจสุขภาพ อายุ 35 ปีขึ้นไป รายการตรวจ ราคา

ข่าวดี ! รพ.ทร.กรุงเทพ พร. เปิดให้บริการ ตรวจวินจิ ฉัยวัดมวลกระดูกพรุน เพือ่ ค้นหา ภาวะกระดูกพรุน ด้วยเครือ่ งมือทีไ่ ด้มาตรฐาน สนใจสอบถามได้ท.่ี .. โต๊ะประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2475-2406 หรือ ห้องตรวจโรคผูป้ ว่ ยนอก โทร. 0-2475-2420

ชมเชย

- ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination) - ถ่ายภาพรังสีปอด (Film Chest) - ตรวจปัสสาวะ (Urine Exam) - ตรวจความเข้มข้นของเลือด (CBC) - ตรวจระดับน้ำ�ตาลในเลือด (FBS) - การทำ�งานของไต (BUN) (Creatinine) - การทำ�งานของตับ (SGOT) (SGPT) -ไขมันในเส้นเลือด (Cholesterol) (HDL/LDL) (Triglyceride) - กรดยูริกในเลือด (Uric Acid) - ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) - ตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group) - ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear) เฉพาะผู้หญิง รวมเป็นเงิน

50 170 50 90 40 50 50 50 50 60 100 60 60 200 50 100

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

1,230 บาท

สามารถเลือกตรวจเฉพาะบางรายการหรือเพิ่มรายการอื่นได้ ***รับชำ�ระเป็นเงินสดและไม่สามารถเบิกจากกรมบัญชีกลางได้*** “ รับตรวจสุขภาพเป็นหมู่คณะในราคาพิเศษ!! ”

สอบถามข้อมูล รพ.ฯ เชิญ ติดต่อได้ที่ . . 0-2475-2415 ที่ปรึกษา น.อ.โสภณ รัตนสุมาวงศ์ บรรณาธิการ น.อ.สุเชษฐ ตรรกธาดา กองบรรณาธิการ น.อ.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ น.อ.หญิง ศยามล ไข่สุวรรณ น.อ.หญิง พรทิพย์ อินทรวิเชียร น.อ.หญิง จารุวรรณ เภกะนันท์ น.ท.หญิง พจมาน อนุเวช น.ท.วุฒิชัย ทินกร น.ท.หญิง วิชุตา วารุณประภา น.ท.หญิง จันทิมา บำ�รุงภักดี ร.อ.นิโรธ คล้ายโพธิ์ทอง ร.อ.หญิง ดวงหทัย ทองมลีวรรณ ร.อ.ศักดินนท์ อ่อนโคกสูง ร.อ.ปรีชา สีเขียว พ.จ.อ.ธนา มั่นน้อย นางเกษรา ภิรมพงษ์ นายอัศมน แสงสินทรัพย์ สำ�นักงาน สารสนเทศ/เวชนิทัศน์ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ๒๒๔ ถนนทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐ โทรศัพท์ : ๐-๒๔๗๕-๒๔๑๗ www.nmd.go.th/bangkokmed/index.php

Magazine4  

Magazine Naval Bangkok Hospital 4

Advertisement