Page 1

ทหารเรื อ กรงเทพ BANGKOK NAVAL HOSPITAL

ข่าวสารโรงพยาบาล

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ ประจำ�เดือน ก.ค.-ก.ย. ๒๕๕๖

ก้าวสู่...ปีที่ ๖

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ

สิทธิผู้ป่วย 80 วัน อะราวอันดามัน

อย่ายอมแพ้ยา Office Syndrome เคล็ดลับกินอาหาร หน้าฝน

ช็อป ชม ชิม บางน้ำ�ผึ้ง � ำ ้ น ด ลต า


ข่าวสารโรงพยาบาลทหารเรื ข่าวสารโรงพยาบาลทหารเรื อกรุองกรุ เทพงเทพ

สารบัญ นึ่ง าพบกันอีกวาระห ม ้ ได บ ั ร ค ี ด ส ั ว ส ช่วงที่ต้องระวัง ่า สารพัดโรค น ็ เป ง ่ ึ ซ น ฝ ู ด ฤ ในช่วง ่างยิ่ง เพราะว ย ๆ ในช่วงนี้ ย อ ่ อ บ น ็ น อ ื เป เย าพ ม ภ ย ่ ี ข ุ ย ส และดูแลเรื่อง ัดใหญ่ ไข้เลือดออก จะมาเ ันทุกเรื่อง ทั้งเรื่องของ ้หว ามก เช่น ไข้หวัด ไข ีเนื้อหาหลากหลายชวนให้ติดต ด็ ลบั กนิ อาหาร ล ค ะเ ล แ าน ม ง ้ ี ั ก น น ์ ในส�ำ สำ�หรับในฉบับ ย่ี วกบั การท�ำ งาน ีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ ก ี ่ เ ท ค โร า ้ ย พ แ ังม สทิ ธผิ ปู้ ว่ ย การ กับทางสุขภาพ ย ะแนะนำ�ที่ท่องเที่ยว ชิมอาหาร ว ย ่ ี ก ะเ ก ณ ิ ก ป น ็ หน้าฝน ซึ่งเป ่าจากการไปราชการทะเล แล อ้ื หาทข่ี าดไมไ่ ด้ เน ั ้ ง ท ม ว ร เล าก ง ม ง อ ่ ื ี ย เส ในองค์กร เร งพยาบาล ทม่ี ชี อ่ื ม ในโอกาสอนั ดที โ่ี รงพยาบาล โร ๆ ้ ล ใก ว ี ่ ย เท ง งภาพกจิ กรร อ จากแหลง่ ทอ่ ข ด ี ย อ บุ นั น้ี พวกเราชาว ะเ จ ล ั จ าย ี ่ ป ท ะร ล แ ณ ่ ู ั ง ย ด าอ น ญิ แตม่ ในแกะรอยค าบาลมคี วามเจร า้ สปู่ ที ่ี 6 นบั ตง้ั ฒ ย เข พ ว ง ้ า ร ้ ก ้ โ ได ให า พ น เท ั ุ ง นั พ ทหารเรอื กร พ ไดม้ งุ่ มน่ั รว่ มก น�ำ อน่ื ๆ เพื่อการดูแลสุขภาพ เท ุ ง ร ก ื อ เร าร ห ท นั ใหม่ าบาลชน้ั โรงพยาบาล เทยี บเทา่ โรงพย ทา่ น คอื งานของเรา” แลว้ พบก าน ฐ ร าต ี ม ม กา้ วหนา้ มสี ขุ ภาพทด่ี ขี อง าร “ก ่ า ว ื อ ถ ย โด รรกธาดา ของทกุ ทา่ น ต ฐ ษ ช เ ุ ี ด .ส ส ั ว ส น.อ ในโอกาสหน้า... บรรณาธิการ

บรรณาธิการทักทาย “รอบรู้ รอบรั้ว” โอดีกับความหมายที่ควรรู้ 80 วัน อะราวอันดามัน อย่ายอมแพ้ยา Office syndrome เคล็ดลับกินอาหารหน้าฝน ช๊อป ชม ชิม ภาพกิจกรรม แกะรอยคนดัง

หน้า 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

นี้... ยาย เรื่อง ต้องข

ขอชมเชย รพ.ทร.กรุงเทพ พร. บางนา และข้าราชการทุก ๆ ท่าน มีการปฏิบัติงานดีมาก ต่อผู้ป่วยทุก ๆ คน มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก ดูแล และเอาใจใส่ต่อผู้ป่วย ด้วยจิตใจเอี้ออาทร ด้วยความเต็มใจจริง ๆ ขอชมเชยให้พระคุ้มครองทุก ๆ ท่านตลอดไป พล.ร.ท.วิจิตร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

13 มี.ค. 56

วันเข้าพรรษา

วันอาสาฬหบูชา

“เข้าพรรษา” แปลว่า “พักฝน” หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้อง อยู่ประจำ� ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัย พุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำ�สั่งสอน แก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำ�เป็นต้องมีที่อยู่ประจำ�แม้ในฤดูฝน ชาวบ้าน จึงตำ�หนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่น ๆ เสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรง วางระเบียบการจำ�พรรษาให้พระภิกษุอยูป่ ระจำ�ทีต่ ลอด ๓ เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ� เดือน ๘ ของทุกปี เรียกว่า “ปุริมพรรษา” ถ้าปีใดมีเดือน ๘ สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม ๑ ค่ำ� เดือน แปดหลัง และออกพรรษาในวันขึน้ ๑๕ ค่� ำ เดือน ๑๑ เรียกว่า “ปัจฉิมพรรษา” เว้นแต่มีกิจธุระ คือ เมื่อเดินทางไปแล้ว ไม่สามารถจะกลับได้ในวันเดียวนัน้ ก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้คราวหนึ่งไม่เกิน ๗ คืน เรียกว่า “สัตตาหะ” หากเกินกำ�หนดนี้ ถือว่าไม่ได้รบั ประโยชน์แห่งการจำ�พรรษา จัดว่า พรรษาขาด

ทุกวันขึ้น ๑๕ ค่ำ� เดือน ๘ ของทุกปีพุทธศาสนิกชน ทุกคนคงทราบกันดีว่า จะตรงกับวันสำ�คัญทางพุทธศาสนา อีกหนึ่งวัน นั่นคือ “วันอาสาฬหบูชา” ซึ่งในปี ๒๕๕๖ นี้ วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันที่ ๒๒ กรกฎาคม (ขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๘) วันอาสาฬหบูชา คือวันทีพ ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศ พระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ ๒ เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ ทั้ง ๕ ได้แก่ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ทีป่ า่ อิสปิ ตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้น มคธ จนได้บรรลุธรรม และอัญญาโกณฑัญญะขอบวชเป็น พระภิกษุรปู แรกในพระพุทธศาสนา

ข้อคิดเห็นหรือบทความทีล่ งข่าวสาร รพ.ทร.กรุงเทพ พร. เป็นของผู้เขียน มิใช่ข้อคิดเห็นหรือนโยบายของรัฐและมิได้้ผูกพัน ต่อราชการแต่อย่างใด การกล่าวถึง คำ�สั่ง กฎ ระเบียบเป็นเพียง ข่าวสารเบือ ้ งต้น เพื่อประโยชน์แก่การค้นคว้าเท่านั้น

พิธีกรรมที่นิยมกระทำ�ในวันนี้ คือ การทำ�บุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และสวดมนต์ ในตอนค่ำ�ก็จะมี การเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเรา

2

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา


าวสารโรงพยาบาลทหารเรือกรุ อกรุงเทพ งเทพ ข่าข่วสารโรงพยาบาลทหารเรื

“รอบรู้... รอบรั ว ้ ...” ตอน... งานบริการคุณภาพในเรื่องสิทธิผู้ป่วย

โดย... อติกันต์

ขอกล่าวสวัสดีอีกครั้งนะครับ... สำ�หรับผู้อ่านข่าวสาร รพ.ทร.กรุงเทพ พร. ทุกท่าน จากการที่ได้มาซึ่งการรับรอง มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ของ รพ.ทร.กรุงเทพ พร. นั้น น.อ. โสภณ รัตนสุมาวงศ์ ผอ.รพ.ฯ ผู้มองการณ์ไกล ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสิทธิผปู้ ว่ ย และจริยธรรมองค์กรขึน้ อติกนั ต์จงึ ได้รบั มอบหมายให้มาสัมภาษณ์ โดยได้รบั เกียรติจาก น.ท. พีร์ หอสิริ รองหัวหน้าฝ่ายบริการสุขภาพ รพ.ฯ ปฏิบตั หิ น้าทีร่ องหัวหน้า งานสุขภาพจิต และบำ�บัดยาเสพติด รพ.ฯ อีกทัง้ ยังเป็นแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านจิตเวช โดยเป็นประธาน คณะกรรมการสิทธิผปู้ ว่ ย และจริยธรรมองค์กร รพ.ฯ ไปพบ อ.พีรพ์ ร้อม ๆ กันเลยนะครับ อติกันต์ : สวัสดีครับ อ.พีร์ ทำ�ไมต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิผู้ป่วย และจริยธรรมองค์กรขึ้นมาครับ อ.พีร์ : จากการที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีการกำ�หนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ โดยเนื้อหาของพระราชบัญญัติฉบับนี้ สอดคล้องกับคำ�ประกาศสิทธิผู้ป่วยของสภาวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ จึงได้ร่วมกันออกประกาศ รับรองสิทธิของผู้ป่วย (ตามทีม่ กี ารติดประกาศสิทธิผปู้ ว่ ยไว้ตามสถานทีต่ า่ ง ๆ ในโรงพยาบาล) ดังนั้นเมื่อเป็นกฏหมายจึงเป็น ภาคบังคับ ทีผ่ ใู้ ห้บริการสุขภาพทุกคนต้องปฎิบตั ติ ามพระราชบัญญัตฉิ บับนีอ้ ย่างเคร่งครัด ด้วยเหตุนท้ี างโรงพยาบาลจึงเล็งเห็น ความสำ�คัญทีต่ อ้ งดำ�เนินการเกีย่ วกับสิทธิผปู้ ว่ ย จึงได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการสิทธิผปู้ ว่ ย และจริยธรรมองค์กรขึน้ เพือ่ รับผิดชอบ ในการสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรรพ.ฯ ให้รับทราบถึงสิทธิผู้ป่วยและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

“ การคำ�นึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่ต้องดูแลด้วยสิ่งแวดล้อม และสถานที่ที่เหมาะสม ”

อติกันต์ : แล้วในเนื้อหาของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้กล่าวถึงสิทธิผู้ป่วยไว้ว่าอย่างไรบ้างครับ อ.พีร์ : พรบ. สุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้่ป่วยอยู่ใน หมวดที่ 1 โดย มาตรา 5 ถึง มาตรา 12 โดย สรุปใจความสำ�คัญก็คือ การให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ซึ่งผู้รับบริการมีสิทธิตัดสินใจหลังจากรับทราบข้อมูล เน้นการรักษาความลับของข้อมูลของผู้รับบริการ และการเข้าถึงการบริการอย่างเท่าเทียมกัน การคำ�นึงถึง ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่ต้องดูแลด้วยสิ่งแวดล้อม และสถานที่ที่เหมาะสม อติกันต์ : ในส่วนของคกก.สิทธิผู้ป่วยมีวีธีดำ�เนินการอย่างไร ที่จะทำ�ให้บุคลากรปฏิบัติในเรื่องสิทธิผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องครับ อ.พีร์ : รพ.ฯ ได้กำ�หนดให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้ป่วยเป็นความรู้หลัก (core competency) ที่บุคลากรของรพ.ฯ ต้องทราบ และปฏิบัติให้สอดคล้อง คกก. จึงดำ�เนินการโดยผ่านทางเอกสารคุณภาพเป็นระเบียบปฎิบัติ และวิธีปฏิบัติของโรงพยาบาลเกี่ยวข้องกับสิทธิผู้ป่วย เพื่อเป็นแนวทาง ให้บุคลากรของรพ.ฯ ปฏิบัติตาม โดยมีเอกสารคุณภาพที่เกี่ยวข้องดังนี้ DP-QMS-11 WI-ETH-01 WI-ETH-02 WI-ETH-03 WI-ETH-04 WI-ETH-05

สิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กร การเปิดเผยข้อมูล / การรักษาความลับของผู้ป่วย การลงนามยินยอม / ไม่ยินยอมเข้ารับการตรวจรักษา การปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่จำ�เป็นต้องแยก / ผูกยึด การตัดสินใจยุติการช่วยฟื้นคืนชีพ หรือยุติการรักษา การเลือกแพทย์และการเปลี่ยนแพทย์ผู้รักษา

WI-ETH-06 WI-ETH-07 WI-MDR-01 WI-MDR-03 WI-MDR-06

การเปลี่ยนสถานบริการให้การรักษา เกณฑ์การวินิจฉัยสมองตาย (Brain Death Declaration) วิธีปฏิบัติงานการจัดทำ�และควบคุมเวชระเบียนผู้ป่วยนอก วิธีปฏิบัติงานการขอสำ�เนาทะเบียนประวัติผู้ป่วย วิธีปฏิบัติงานการจัดทำ�และควบคุมเวชระเบียนผู้ป่วยใน

การทำ�ตามแนวทางปฏิบัติเหล่านี้ จะช่วยให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลตามสิทธิ ในส่วนผู้ให้บริการก็จะไม่ถูกฟ้องร้องอีกด้วย และ ถ้าเติมมิติ การดูแลด้วยใจเพิม่ เข้าไปอีก อีกทัง้ ค่านิยมของรพ.ฯ ในเรือ่ ง nice คือความเอือ้ อาทรก็จะเป็นเรือ่ งง่ายเลยครับ ทัง้ นีจ้ งึ ขอความร่วมมือ จากบุคลากรทุกคน ในการปฏิบัติตามเอกสารคุณภาพดังกล่าวข้างต้นด้วยนะครับ

“ ผู ้ ร ั บ บริ ก าร ได้ ร ั บ การดู แ ลตามสิ ท ธิ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารก็ จ ะไม่ ถ ู ก ฟ้ อ งร้ อ ง ” อติกันต์ : สุดยอดไปเลยใช่มั้ยครับ มิติการดูแลด้วยใจ ง่ายนิดเดียว พอจะตระหนัก และเข้าใจถึงสิทธิผู้ป่วยกันแล้วนะครับ ท้ายนี้ทีมงานขอขอบคุณ น.อ.โสภณ รัตนสุมาวงศ์ ผอ.รพ.ฯ ที่แต่งตั้งคณะกรรมการสิทธิผู้ป่วย และจริยธรรมองค์กร ขึ้นมาช่วยดูแล และขอบคุณ น.ท.พีร์ หอสิริ ที่กรุณาสละเวลาให้ความรู้ความกระจ่างถึงการปฏิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วย ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการครับ...

3


ข่าวสารโรงพยาบาลทหารเรื ข่าวสารโรงพยาบาลทหารเรื อกรุองกรุ เทพงเทพ

.D.

โอดีกับความหมายที่ควรรู้ By... Mr. Nine Eyes

Organization Development

กระบวนการในการพัฒนาองค์การ 1. การรวบรวมข้อมูล (Data collection) 2. การวินิจฉัยเบื้องต้น (Innitial diagnosis) 3. การพิสูจน์ข้อมูล (Data confrontation) 4. การวางแผนการปฏิบัติงาน (Action planning) 5. การสร้างทีมงาน (Team building) 6. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ (Intergroup development) 7. การประเมินและติดตามผล (Appraisal and follow – up)

ช่วง 2 - 3 อาทิตย์ที่ผ่านมาพบปะเจอะเจอผู้ร่วมงานใน รพ.ฯ หลาย ๆ ท่านมักจะเห็นพี่ ๆ น้อง ๆ ของเราคุยกัน ไถ่ถามกัน คำ�ถามที่ชินหู และได้ยินบ่อยคือ “พี่ตุ้ยไปชุดไหนคะ” “น้องหมีไปรอบไหนครับ” “พี่มิตรลง ชุดไหนไว้” “น้องแจ๋วแหวว น้องดาไปรอบไหนจ๊ะ” “พีโ่ ต๋ว ลงรอบสองนะจ๊ะ จะได้ไปพร้อม ๆ กัน” ฯลฯ จะไปไหนกันหรือครับ ? ขอไปด้วยสิ... ก็จะไปโอดี ทีช่ ะอำ�นะซี่ แต่...พวกเรายังไม่รเู้ ลยว่า O.D. คืออะไร ใครช่วยแถลงให้รู้หน่อย ได้ไหมครับ งั้นตามมาเลยครับ เรามารู้จักกับ O.D. กันคร่าว ๆ ก่อน...

วัตถุประสงค์อย่างกว้าง ๆ ของการพัฒนาองค์กรโดยทั่ว ๆ ไปแล้ว จะคล้ายคลึงกัน ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 1. เพื่อสร้างเสริมความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์การ 2. เพื่อให้องค์การสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว และอยู่รอด เมื่อ ต้องประสบกับปัญหาและการเปลี่ยนแปลง 3. เพื่อพัฒนากระบวนการทำ�งานอย่างมีแผน และส่งเสริมการมี ส่วนร่วมในวัตถุประสงค์ขององค์การร่วมกัน 4. เพื่อมุ่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขวัฒนธรรมที่ล้าสมัย ไร้สาระ ขัดต่อความเจริญขององค์การ โดยมุ่งเน้นที่ผลสำ�เร็จของงานที่บรรลุ ตามเป้าหมายมากกว่าวิธีการ 5. ควรมุ่งส่งเสริมหลักการทำ�งานที่เน้นหลักการมากกว่าตัวบุคคล ควรเน้นทั้งปริมาณงาน และความรู้สึกของคนไปพร้อม ๆ กัน 6. ส่งเสริมการกระจาย การตัดสินใจ ออกไปจากส่วนกลางให้มาก ทีส่ ดุ มุง่ ให้การตัดสินใจเกิดขึน้ ในจุดทีม่ ขี อ้ มูลพร้อมทีจ่ ะทำ�การ ตัดสินใจให้เป็น ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจ 7. มุ่งส่งเสริมให้สมาชิกขององค์การทุกคน ตระหนักในภาระ ความรับผิดชอบต่อตำ�แหน่ง และหน้าที่ 8. มุ่งดำ�เนินการสร้างสรรค์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์การไม่เดินสวนทางกับวัตถุประสงค์ขององค์การ คือ มุ่งประสานเป้าหมายของบุคคลกับเป้าหมายขององค์การ เข้าด้วยกัน

O.D. ย่อมาจาก (Organization Development) คือ การพัฒนา ความสามารถขององค์การ เพื่อสนองความจำ�เป็นในการเปลี่ยนแปลง และกลยุทธ์ขององค์การ ด้วยการยกระดับขีดความสามารถให้สูงขึ้นด้วย เทคนิคการพัฒนาองค์การ ทำ�ให้เจริญก้าวหน้าหรือดีกว่าเดิม เพื่อทำ�ให้ องค์การมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การพัฒนาองค์การให้ความสำ�คัญ ต่อคุณค่าของมนุษย์ และความก้าวหน้าขององค์การควบคู่กันไป เน้น ความร่วมมือ และกระบวนการมีส่วนร่วม ตลอดจนการมีจิตวิญญาณของ การแสวงหา (Spirit of inquiry) ว่าค่านิยมที่ถือเป็นสาระสำ�คัญ ได้แก่ 1. ให้การนับถือต่อตน (Respect for people) โดยเชื่อว่า มนุษย์ มีความรับผิดชอบมีสติปัญญา และต้องการให้การใส่ใจ และควรได้รับการ ปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ 2. ไว้วางใจ และช่วยเหลือเจือจุน (Trust and support) องค์การที่ถือว่ามีสุขภาพดี และมีประสิทธิผลต้องมีลักษณะของ ความไว้วางใจ มีความเชื่อถือมีบรรยากาศที่เปิดเผย และให้ การเกื้อกูลต่อกัน 3. มีความเสมอภาคด้านอำ�นาจ (Power equalization) ในองค์การที่มีประสิทธิผลจะไม่เน้นการใช้อำ�นาจ และการควบคุม ตามสายการบังคับบัญชาเป็นประเด็นสำ�คัญ 4. กล้าเผชิญปัญหา (Confrontation) โดยไม่เลี่ยง ไม่ประวิงเวลา หรือหนีปัญหาที่เกิดขึ้น แต่จะใช้วิธีเผชิญปัญหาอย่างเปิดเผย 5. การมีส่วนร่วม (Participation) โดยเฉพาะผู้ที่ ได้รับผลกระทบ หรือเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงจะได้รับโอกาส มีส่วนร่วมใน การตัดสินใจเพราะการได้มีส่วนร่วม ยิ่งทำ�ให้ต้อง ผูกพันต่อการนำ�ข้อยุติลงสู่การปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ที่มา : วรพงศ์ มหาโพธิ์. 2547. การพัฒนาองค์การ. [Online]./Available

เป็นอย่างไรครับ พอจะเห็นแนวทางกันบ้างไม่มากก็น้อย “สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่าลงมือ(ทำ�)” ใช่ไหมครับ มาเตรียมความพร้อม ไปพร้อมกัน โดยชุดแรกนำ�ร่องไป วันที่ 25-26 ก.ค.56 นี้ ตามมาติด ๆ ใน ชุดหลังวันที่ 1-2 ส.ค.56 Mr.Nine Eyes หวังว่าพีน่ อ้ งชาว รพ.ฯ คงได้รบั ความสุข สนุก และความรู้กลับมาเสริมสร้าง พัฒนา รพ.ฯ ของเรา สมกับ ค่านิยม BANGKOK และขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ นะคร๊าบ...

4


าวสารโรงพยาบาลทหารเรือกรุ อกรุงเทพ งเทพ ข่าข่วสารโรงพยาบาลทหารเรื

80 วัน ...

อะราวอันดามัน

โดย... โหนก น้ำ�มะเน็ด

สวัสดีครับท่านผู้อ่านวารสารทุกท่าน ฉบับนี้ผู้เขียนขอเล่าประสบการณ์ จากการไปราชการทางทะเล ๘๐ วัน กับ รล.ศุกร์ (สำ�ราญ) ก่อนอื่นผมขอเล่าประวัติของเรือหลวงศุกร์พอสังเขป รล.ศุกร์ เป็นเรือ ที่สังกัดหมวดเรืออุทกศาสตร์์ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ สร้างโดยบริษัท อูก่ รุงเทพ จำ�กัด วางกระดูกงู ๓๐ เมษายน ๒๕๒๑ แล้วเสร็จ ๘ กันยายน ๒๕๒๔ ขึ้นระวางประจำ�การ ๓ มีนาคม ๒๕๒๕ ภารกิจเป็นเรือสำ�รวจสมุทรศาสตร์ แม้ว่าจะใช้ราชการมายาวนานเป็นเวลา ๓๐ ปี แต่สภาพเรือภายนอกโดยทั่วไป ยังดูใหม่ครับ หมูเ่ รือใน อศ. ส่วนใหญ่จะต้องเดินทางในทะเลเพือ่ ไปปฏิบตั ภิ ารกิจ สำ�รวจ วัด แผนทีท่ างทะเล ดังนัน้ ในเกือบทุกห้อง จะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ไม่เว้นแม้กระทั่ง่ในห้องน้ำ� เพื่อลดความตึงเครียดของกำ�ลังพลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่กลางทะเล เป็นเวลานาน ๆ ผูเ้ ขียนไปรายงานตัวทีเ่ รือ ซึง่ จอดเทียบท่าที่ อจปร.อร. มีการแถวเช็กกำ�ลังพล ชีแ้ จงรายละเอียดทีค่ วรทราบ พลัน...สายตาก็ไปสะดุดกับผู้ชายตั้งครรภ์ ๓ นาย คนที่ ๑ รูปร่าง ผอมบาง ผิวดำ� ตาเหลือง กำ�ลังตั้งครรภ์ได้สัก ๘ เดือน เห็นจะได้ จากการสอบถามประวัตพิ บว่าเพิง่ ไปเจาะถุงน้�ำ คร่�ำ ได้อาทิตย์กว่า ๆ ผูเ้ ขียนคิดว่า งานเริม่ เข้ามาเร็วกว่ากำ�หนดซะแล้ว ก็อีกตั้งเกือบ ๓ เดือนน้�ำ ในช่องท้องมันจะเพิม่ มากขึน้ กว่านี้ หรือเปล่าก็ไม่รู้ ก็ตอ้ งเฝ้าระวังติดตามกันต่อไป คนที่ ๒ รูปร่างเจ้าเนือ้ เป็นมะขามข้อเดียว หรือคล้ายโลโก้ยางรถยีห่ อ้ ...มิใช่ลงิ .... (หมู)... ส่วนคนที่ ๓ รูปร่างสูงใหญ่ ผิวดำ� นีอ่ กี ๑ ปีกเ็ กษียณแล้ว ผู้เขียนเข้าแถวยืนอยู่ด้านตรงข้ามกับผู้มีอันจะกินทั้ง ๓ เห็นพุงของแต่ละนายยื่นออกมานอกแถวเรียงติดกัน ก็รู้สึกขำ�ในใจ ไม่รู้จะแข่งท้องใหญ่ไปถึงไหนกัน วันที่ ๑๕ มี.ค.๕๖ เวลา ๑๑๐๐ เรือได้ออกจากท่า อจปร.อร. เพื่อไปจอดที่ท่าเรือแหลมเทียน ฐท.สส. ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๖ ชม. ผู้เขียนรู้สึกตื่นเต้นมาก... จำ�ได้ว่าเมื่อปี ๒๕๒๘ ขณะนั้นยศ จ่าเอก ไปราชการกับ เรือหลวงจันทร ซึ่งเคยเป็นเรือประทับรับเสด็จสมเด็จย่า เป็นเรือที่เก่าแก่มากลำ�หนึ่ง อายุราชการประมาณ ๕๐ ปี เห็นจะได้ การทรงตัวเป็นเยี่ยมจะต่างจากเรือหลวงศุกร์ ซึ่งค่อนข้างจะตอบสนอง กับคลืน่ น้�ำ ได้ดมี ากครับ ถึง ฐท.สส. มีการจัดแข่งฟุตบอลของกำ�ลังพลเรือ ในช่วงบ่ายก็เฮฮาปาร์ตก้ี นั อย่างสนุกสนานเป็นกันเอง นักฟุตบอลดืม่ เบียร์ไป เล่นบอลไป ดืม่ เบียร์ยงั กับดืม่ น้�ำ เปล่า วิง่ ๆ ไปเข่าอ่อนล้มกลิง้ กับพืน้ ยังไม่หยุด เล่นอีก ตอนเลิกก็เข้ามาทำ�แผล เจอการฟอกสครับแผลเข้าไปยังกับไปกิน พริกขี้หนูมา ลูกผู้ชายชาติทหารต้องอดทนสิครับ ตอนเย็นผู้เขียนก็วิ่งไป เขาปูเ่ จ้า ฯ ถวายความเคารพเสด็จเตีย่ คนเดียว เนือ่ งจากติดเข้านายทหารยาม ในวันที่กำ�ลังพลเรือจะต้องไปถวายความเคารพเสด็จเตี่ยในตอนเช้ามืด ระหว่างทางพบลิงเป็นฝูงทำ�ไมมันถึงเยอะแยะเพียงนี้ เมือ่ ก่อนแทบหาไม่เจอ และขอบอกถ้าคุณกำ�ลังวิง่ อยู่ ถือขวด หรือสิง่ ของอื่นๆ คุณจะ...... (โปรดติดตามต่อไปฉบับหน้าครับ) 5


ข่าวสารโรงพยาบาลทหารเรื ข่าวสารโรงพยาบาลทหารเรื อกรุองกรุ เทพงเทพ

อย่า ! ยอมแพ้ยา การเเพ้ยาคืออะไร

งานเภสัชกรรม

การแพ้ยา . . . เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ไปต่อต้านยาที่ได้รับเข้าไป โดยไม่ขึ้นกับความแรงของยาที่ใช้้่ อาการแพ้ยา ที่พบได้บ่อย ได้แก่ ผื่นคัน อาการบวม โดยเฉพาะตาม หน้า ปาก เปลือกตา เกิดแผลตามเยื่อบุ มีอาการแสบเคืองตา แน่นหน้าอก

หายใจหอบเหนื่อย จนถึงขั้นหมดสติไม่รู้ตัว

การแพ้ยาต่างจากอาการข้างเคียงจากยาอย่างไร

อาการข้างเคียงจากยาเกิดจากฤทธิข์ องยาทีใ่ ช้ และมักจะขึน้ กับความแรงของยา คือ ยิง่ ใช้ยามากเท่าใด ก็มโี อกาสทีจ่ ะเกิดอาการข้างเคียงจากยามากยิง่ ขึน้ อาการข้างเคียงทีพ่ บได้บอ่ ย ได้แก่ อาการง่วงนอน ซึม มึนงงจากยาลดน้ำ�มูก อาการปวดแสบท้อง คลื่นไส้จากยาแก้ปวด อาการข้างเคียงเป็นสิ่งที่สามารถคาดเดาได้ว่าอาจเกิดขึ้นจากการใช้ยา และสามารถป้องกัน หรือบรรเทาอาการในระหว่างใช้ยาอยู่ได้ เช่นการรับประทานยาหลังอาหารทันที เพื่อลด อาการคลื่นไส้ ซึ่งต่างจากการแพ้ยาที่ไม่สามารถป้องกัน หรือบรรเทาอาการลงได้ หากยังมี การใช้ยาที่ทำ�ให้แพ้อยู่ การหยุดยาเป็นเพียงวิธีเดียวที่จะทำ�ให้อาการแพ้ยาดีขึ้นได้

หากเกิดการแพ้ยาขึ้นควรจะปฏิบัติตนดังนี้ 1) หยุดยาทุกตัวที่ ใช้อยู่ทันที 2) รีบไปพบแพทย์ 3) ให้สอบถามชื่อยาที่แพ้

สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการแพ้ยาขึ้นได้อย่างไร 1) จดจำ�ชื่อยาหรือพกบัตรแพ้ยา 2) แจ้งประวัติแพ้ยาของตน ให้บุคลากรทางการแพทย์ ทราบทุกครั้งที่เข้ารับการรักษา 3) สอบถามชื่อยา สรรพคุณ และวิธีใช้ทุกครั้ง เมื่อได้รับยา

6


าวสารโรงพยาบาลทหารเรือกรุ อกรุงเทพ งเทพ ข่าข่วสารโรงพยาบาลทหารเรื

OFFICE

syn dro m e

โรคเด่นเด็ดๆ . . .

โรคนี้เป็นกลุ่มอาการที่พบได้บ่อยในคนวัยทำ�งาน โดยเฉพาะ กลุ่มคนที่ทำ�งานออฟฟิศ การทำ�งานในที่สภาพแวดล้อมของที่ทำ�งาน ไม่เหมาะสม ไม่วา่ จะเป็นการนัง่ ทำ�งานตลอดเวลา และไม่มกี ารเคลื่อนไหว ร่างกายอย่างเพียงพอ สิง่ เหล่านีส้ ่งผลให้เกิด อาการอักเสบของ กล้ามเนือ้ และเส้นเอ็นได้ รวมทัง้ ยังมีโอกาสปวดเมื่อยตามอวัยวะต่าง ๆ อาทิ หลัง ไหล่ บ่า แขน หรือข้อมือ ส่วนบางรายที่มีอาการของ โรคประจำ�ตัวเดิมอยู่ เช่น มีหมอนรองกระดูกเคลื่อน หากทำ�งาน ในอิริยาบทที่ผิดจะทำ�ให้มีอาการรุนแรงมากยิ่งขึ้นได้

by...

reenbird

วิธีสร้างภูมิคุ้มกัน ภาวะ Office syndrome

จากการสำ�รวจพนักงานออฟฟิศในประเทศฝั่งยุโรปพบว่า ส่วนใหญ่ มักจะมาปรึกษาแพทย์ด้วยอาการต่าง ๆ โดยอันดับหนึ่ง คือ การปวดหลัง รองลงมา มีอาการปวดบริเวณ คอ/ไหล่ และปวดศีรษะ ตามลำ�ดับ ซึ่งเชื่อว่ามีความสัมพันธ์กับภาวะ Office syndrome นอกจากนี้ยังพบว่า ในกลุ่มคนทำ�งานยังมีความเสี่ยงของการเกิดภาวะดังกล่าวสูง ถึง ร้อยละ 50 เนื่องจากต้องทำ�งานหนักประกอบกับอิรยิ าบถในการทำ�งานไม่เหมาะสม ทั้งท่านั่งหลังค่อม การทำ�งานหน้าจอคอมพิวเตอร์นาน ๆ เกินกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน โดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถ นอกจากนี้ปัญหาความเครียด การอดอาหาร อดหลับอดนอน เพื่อให้ งานเสร็จ ทำ�ให้รา่ งการต้องแบกรับความตึงเครียด ปราศจากการผ่อนคลาย ก็ส่งผลต่อการเกิดภาวะนี้ด้วย โดยพบร่วมสูงถึง ร้อยละ 80 เลยทีเดียว ไม่เพียงแต่อิริยาบถของคนทำ�งานที่ ไม่เหมาะสมเท่านั้น สภาพโต๊ะทำ�งาน ยังเป็นปัจจัยสำ�คัญอีกด้วย ทั้งโต๊ะทำ�งานที่ ไม่เป็นระเบียบไม่สะดวกต่อการ หยิบสิง่ ของ เก้าอี้ ไม่เหมาะสม ไม่มพี นักพิงทีร่ องรับหลังอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกดแป้นคีย์บอร์ด ที่ ไม่มีตัวรองรับข้อมือ จะทำ�ให้มีการกระดก ข้อมือขึ้นลงซ้ำ� ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการอักเสบบริเวณเส้นเอ็น รวมทั้ง เกิดภาวะพังผืดหนา ทำ�ให้เกิดอาการชาบริเวณนิ้ว และข้อมือได้ ไม่ใช่เพียงแค่ขาดการเคลื่อนไหว Office syndrome ยังหมายรวมไป ถึงกลุ่มอาการในเรื่องของระบบทางเดินหายใจ และภูมิแพ้ ผลจากการ อยู่ ในออฟฟิศที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก เครื่องปรับอากาศที่ ไม่สะอาด รวมไปถึง สารเคมีจากหมึกของเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องแฟกซ์ และ เครื่องพิมพ์เอกสาร ซึ่งวนเวียนอยู่ภายในห้องทำ�งานอีกด้วยอาจทำ�ให้ บางคนรู้สึกหายใจไม่เต็มที่ หายใจไม่สะดวก อึดอัด นอกจากนี้อุณหภูมิ ห้องที่ร้อนหรือเย็นเกินไป อาจจะทำ�ให้อาการ Office syndrome ชัดเจน ยิ่งขึ้น.

7

- เป็นไปได้ควรเลือกทีน่ ง่ั ติดริมหน้าต่าง เพื่อให้ได้แสงจากธรรมชาติบา้ ง ดีกว่าต้องนั่งอยู่ใต้แสงจากหลอดไฟตลอดทั้งวัน - ควรเปิดหน้าต่างออฟฟิศให้อากาศได้ระบาย อย่างน้อยในตอนเช้า ที่อากาศยังไม่ร้อนมาก และตอนพักกลางวัน - ควรปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊ค ทุกครั้งที่ ไม่ได้ใช้งาน เพื่อลดระยะเวลาในการรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำ�ให้เป็นโรคความดันโลหิตสูง และความเครียด - หาต้นไม้ในร่มมาปลูก เพื่อช่วยดูดซับสารพิษ และเป็นที่พักสายตา อันอ่อนล้าจากการต้องจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์นาน ๆ - ถ้าออฟฟิศมีขนาดเล็ก ลองลดการใช้งานเครื่องปรับอากาศลงบ้าง แล้วใช้พัดลมมาเปิดแทน ก็จะรู้สึกเย็นสบายได้ และประหยัดไฟได้ด้วย - ควรห้ามสูบบุหรี่ในที่ทำ�งานโดยเด็ดขาด - หมั่นทำ�ความสะอาดโต๊ะทำ�งานของคุณเอง ด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อฆ่าเชื้อโรค - ถ้าคุณเป็นคนติดคอมพิวเตอร์ หรือมี งานด่วนทีจ่ ะต้องสะสาง ชนิดที่ ไม่สามารถ หยุดพักได้ ก็พยายามเตือนตัวเองให้เงยหน้า ขึ้นมองออกไปไกล ๆ ทุก ๆ 20 นาที เพื่อบรรเทาความเหนื่อยล้า ของสายตา - ควรมีช่วงพักเบรกจากการทำ�งาน 2-3 นาที ทุก 1-2 ชม. - ทำ�งานผสม หรือสลับ เช่น งานหน้าจอ งานจัดเอกสาร หรืองานอื่นๆ ร่วมกัน - เหยียดกล้ามเนื้อในระหว่างวัน เช่น ก่อนพักเที่ยง ก่อน เลิกงาน วิธีง่าย ๆ ก็คือ การบีบนวดต้นคอ ยืดกล้ามเนื้อคอ หรือ เอียงซ้าย-ขวา ก้ม และเงยหน้า ฯลฯ แต่ละท่าควรทำ�ค้างไว้สัก 10 วินาที เพื่อให้กล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นยืดตัวได้ - ใครที่ชอบนั่งเก้าอี้แค่ครึ่ง หรือปลายเก้าอี้ ให้เลิกซะควรนั่ง เก้าอี้ ให้เต็มเก้าอี้จะดีต่อกล้ามเนื้อ และกระดูกมากกว่า - อย่า กำ� เกร็ง อุปกรณ์ต่าง ๆ - ฝึกการใช้งาน การพิมพ์ให้คล่อง โดยเฉพาะผูท้ ต่ี อ้ งพิมพ์บอ่ ย หรือจำ�นวนมาก อาจจะฝึกการใช้แป้นลัดในการเข้าถึงคำ�สั่ง

ที่มา : http://forum.dpck5.com


ข่าวสารโรงพยาบาลทหารเรื ข่าวสารโรงพยาบาลทหารเรื อกรุองกรุ เทพงเทพ

เคล็ดลับกินอาหารหน้าฝน

By...นายสน...เท่ห์อ่ะ เมื่ออากาศเริ่มเปลี่ยนเข้าสู่ช่วงหน้าฝน หลายคนที่ร่างกายอ่อนแอ และปรับสภาพร่างกายไม่ทัน

ก็อาจจะทำ�ให้ป่วยเป็นไข้หวัดได้ง่าย ๆ ถึงแม้โรคหวัดจะเป็นโรคที่เป็นแล้วหายเองได้ แต่ก็สร้างความรำ�คาญ และ อาการของไข้หวัดก็ยังเป็นที่รังเกียจของคนอื่น ๆ ได้ด้วย เช่น การไอ จาม คัดจมูกและมีน้ำ�มูกไหล เพื่อดูแลสุขภาพ ให้แข็งแรงพร้อมปรับสภาพร่างกายเมื่อเข้าสู่ช่วงหน้าฝน วันนี้มีเคล็ดลับดีๆ มาแนะนำ�กันครับ การดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝน..การดูแลตนเองเมื่อเข้าสู่ช่วงหน้าฝนมีหลากหลายวิธี แต่การดูแล สุขภาพให้ดีมาจากภายใน ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ นอกจากจะทำ�ให้ร่างกายมีสุขภาพดี จากภายในมาสูภ่ ายนอกแล้ว ยังทำ�ให้รา่ งกายแข็งแรง ห่างไกลจากโรคหวัดได้อกี เช่น การเลือกรับประทานอาหาร ต้านหวัดตามเมนูต่าง ๆ ดังนี้ เมนูแกงส้ม แกงส้มเป็นอาหารที่คนไทยนิยมรับประทาน ในช่วงที่อากาศ มีการเปลี่ยนแปลง เพราะมีส่วนผสมของผักหลากหลายชนิดที่ช่วยต้านไข้หวัดได้ เช่น แกงส้มดอกแค แกงส้มผักต่าง ๆ ซึ่งมีวิตามินซี และวิตามิน แกงส้ม (The Star) คร๊าบบ..... อีกหลายชนิดที่ช่วยต้านหวัด เครื่องสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของ น้ำ�พริกแกง เช่น กระเทียม หอมแดง พริกแห้ง กระชาย ช่วยทำ�ให้ โล่งจมูก ต้านหวัดได้ดี เมนูต้มยำ� ต้มยำ�อาหารที่มีส่วนประกอบเป็นเครื่องเทศ เครื่องสมุนไพรหลากหลายชนิด เช่น ตะไคร้ ใบมะกรูด กระเทียม พริก มะนาว ซึ่งช่วยทำ�ให้อาหารมีรสชาติจัดจ้าน เมื่อรับประทาน เข้าไปแล้วทำ�ให้โล่งจมูก ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย และช่วยละลายเสมหะ เมนูผัดกะเพรา ส่วนประกอบในอาหารทั้งใบกะเพรา พริก และกระเทียม มีสรรพคุณที่ช่วยบรรเทาอาการหวัดได้ดีทั้งสิ้น เมนูแกงเลียง แกงเลียงเป็นเมนูที่มีส่วนประกอบเป็นพืชผักหลากหลายชนิด ซึ่งมี วิตามิน และแร่ธาตุต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย เครื่องเทศที่ใช้ทำ�น้ำ�แกง เช่น หัวหอม พริก ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านหวัด และช่วยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายอีกด้วย เมนูน้ำ�พริกต่าง ๆ น้ำ�พริกเป็นเมนูยอดนิยมของคนไทย ที่มักคู่กับผักต่างๆ ซึ่งมีวิตามินและ แร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ส่วนผสมหลักของน้ำ�พริก เช่น หัวหอม กระเทียม พริก และ มะนาว ทำ�ให้มีความเผ็ดร้อน และมีคุณสมบัติในการต้านหวัด

เคล็ดลับง่ายๆ ในการดูแลสุขภาพช่วงหน้าฝน เพื่อนๆ ทราบแล้วอย่าลืมนำ�ไปดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยนะครับ ...

8


าวสารโรงพยาบาลทหารเรือกรุ อกรุงเทพ งเทพ ข่าข่วสารโรงพยาบาลทหารเรื

ช็อป ชม ชิม By...P’Ae กะ N’Un

สวัสดีครับ วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ ใครยังนึกไม่ออกว่าจะไปเที่ยว

ผ่อนคลายความเครียดที่ไหนดี ถ้ารู้ตัวว่าเป็น ขาช๊อป นักชิม เอ้า...ตาม พี่เอ้กะน้องเอิง ไปเดินเล่นชิลด์ๆกันเลยครับ พี่เอ้กะน้องเอิงจะพาไปเที่ยวตลาดน้ำ� ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก รพ.ฯ ของเรา “ตลาดน้ำ�บางน้ำ�ผึ้ง” นั่นเอง... ปอดกรุงเทพใกล้ๆแค่เนี๊ยะ...

ตลาดแห่งนี้... เป็นแหล่งท่องเที่ยวของ ต.บางน้ำ�ผึ้ง

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ มีพื้นที่สีเขียวที่มีรูปร่าง คล้ายกระเพาะหมู มีจุดเด่นตรงที่อยู่ ใกล้กรุงเทพ เปิดเฉพาะ วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เริ่มเปิดตลาดตั้งแต่ เจ็ดโมงเช้าไปจนถึงสี่โมงเย็น

ก่อนจะมาตลาดนี้... ทำ�ท้องให้ว่างไว้ดีที่สุด เพราะจะมี ของกิน ของฝากนานาชนิดให้เลือกซือ้ จับจ่าย ไม่วา่ จะเป็นขนมหวาน ขนมถ้วย ขนมจาก กล้วยแขก ม้าห้อ ขนมตระกูลทอง หมี่กรอบ ไส้กรอก หมึกไข่เสียบไม้ห่อด้วยใบตอง แจงรอน ห่อหมก แต่ว่า อาหารยังไม่หมดแค่นี้ ที่เหลือต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเอง ส่วนใคร จะนัง่ ชมบรรยากาศตลาดริมน้�ำ พร้อมทัง้ หม่�ำ อาหาร ก็มใี ห้เลือกทัง้ ก๋วยเตีย๋ วหมู ก๋วยเตีย๋ วเนือ้ ก๋วยจับ๊ หมูสะเต๊ะ เนือ้ สะเต๊ะ ราดหน้า กระเพาะปลา ขนมจีนน้ำ�พริกน้ำ�ยา ฯลฯ ถ้าเดิน...กิน...จนเหนื่อย เริ่มปวดแข้งปวดขาจะแวะพัก นวดตัวนวดเท้า ก็มหี มอแผนโบราณมือทอง ไว้บริการหนุม่ ๆ สาว ๆ ขี้เมื่อยทั้งหลาย สนนราคาชั่วโมงละ 120 บาท หรือ จะนั่งพัก ผ่อนคลายอารมณ์ ในสวน ที่จัดพื้นที่ส่วนหนึ่ง ไว้เพื่อกิจกรรม สันทนาการ ครอบครัวทำ�กิจกรรมร่วมกัน และมีดนตรีในสวน ให้ทุกท่านได้ฟังในบรรยากาศที่ร่มรื่น สบาย สบาย น้องเอิงครับ อย่ามัวแต่หม่ำ�อยู่ อธิบายวิธีเดินทาง ให้สมาชิกผู้อ่าน ได้เดินทางมาเที่ยวอย่างเรา 2 คน มั่งซิครับ 1.นั่งรถประจำ�ทางมาตลาด พระประแดง ต่อรถกระป๊อ ราคาค่าโดยสาร 15 บาท/คน 2.ข้ามเรือทีท่ า่ น้�ำ วัดบางนานอก ค่าโดยสาร 4 บาท ข้ามไปวัดบางน้�ำ ผึง้ ใน ต่อมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ประมาณ 5 นาทีก็ถึงแล้วค่ะ

9


ข่าวสารโรงพยาบาลทหารเรื ข่าวสารโรงพยาบาลทหารเรื อกรุองกรุ เทพงเทพ

ภาพกิจกรรม

การจัดบริการตรวจสุขภาพประจำ�ปีกับกำ�ลังพล ทร. เชิงรุก ณ อจปร.อร. และ ปจปร.ฐท.กท. เมื่อ ๑๐ พ.ค. และ ๒๑ มิ.ย.๕๖

บรรยายวิชาการ เรื่อง ความดันโลหิตสูง โดย น.อ.หญิง ฐิติมา พรหมศิริ เมื่อ ๑๕ พ.ค.๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ รพ.ฯ

จก.พร. และรอง จก.พร. ให้เกียรติร่วมงาน วันคล้ายวันครบรอบวันเปิดโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ เมื่อ ๒๗ พ.ค.๕๖

โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อ ๑๖ พ.ค.๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ รพ.ฯ

พล.ร.ต. ชัชวรรณ งามปลั่ง เจ้ากรมจเรทหารเรือ และคณะ ตรวจติดตามผล เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๕๖ ขอขอบคุณกองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ ที่เอื้อเฟื้อ และให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารในครั้งนี้

บรรยายวิชาการ เรื่อง LEAN โดย น.อ.หญิง จารุวรรณ เภกะนันทน์ เมื่อ ๒๑ พ.ค.๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ รพ.ฯ

พล.ร.ต.สฤษดิ์ชัย สุทธิพงศ์ รอง จก.พร. และ ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำ�ลังพลของ พร. ร่วมตอบข้อซักถามปัญหาด้านต่าง ๆ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ กำ�ลังพลของ พร. เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๕๖ ณ ห้อง ประชุม ๑ รพ.ทร.กรุงเทพ พร.

10


าวสารโรงพยาบาลทหารเรือกรุ อกรุงเทพ งเทพ ข่าข่วสารโรงพยาบาลทหารเรื

แกะรอยคนดัง

ลูกดิ่ง & ลูกเดือย & ลูกโดด

พบกันอีกครัง้ หลังจากห่างหายไปหลายเพลา กลับมาคราวนีต้ รงกับช่วงเทศกาล วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาพอดี ทำ�ให้มี Long weekend ยาวถึง 4 วัน ยังไงก้อ... เข้าวัด เข้าวา แวะทำ�บุญตักบาตร ถวายสังฆทาน เวียนเทียน เป็นการสืบทอดประเพณี ช่วยเสริมสร้างบุญ เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลกับตัวเอง และครอบครัว เทีย่ วนี้ ลูกดิง่ ลูกเดือย-ลูกโดด มีข่าวเด็ด คนดัง เก็บตกมาฝากกันมากมายให้อ่านเล่นเพลิน ๆ นะครับ

งานครบรอบ 5 ปี เปิด รพ.ฯ เมื่อ 27 พ.ค. 56 ผ่านพ้นไปด้วยดี เพราะเรามี ผอ.รพ.ฯ น.อ.โสภณ รัตนสุมาวงศ์ ผู้ใจดี มีเมตตา ให้พวกเราชาว รพ.ฯ ทุก ๆ คนได้อิ่มหมีพีมันกินถ้วนหน้าด้วยเมนูเด็ด ๆ ขาดก็แต่ทอดมันปลากรายของใครบางคนที่ ไม่สมหวัง ไม่เป็นไร นะ น้า .... ไว้ซื้อให้กินนอกรอบแล้วกั๊น... งานนี้ด้วยการประสานงานของ รองปุ ๊ น.อ.สุเชษฐ ตรรกธาดา ชาวเราก็เลยได้ฟงั Lean ดี ๆ จากอาจารย์ รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำ�รัสเลิศ ที่สนุก และได้ความรู้จนลืมหิวข้าวกันไปเลย ยกประโยชน์ ให้เต็ม ๆ เลยครับ ส่วนประธานจัดงานผู้ Hiso แถมมีดีกรีพ่วงท้ายตรงหน้าตาดี๊ ดี ก้อ อ.ม้า น.อ.ชาตรี เปี่ยมศิริ ที่เป็นห่วงพวกเรากลัวจะหิวข้าว สั่งเปิดโต๊ะบุฟเฟ่ต์รวดเดียว 2 โต๊ะเลย สาธุ.... ปีนี้บูธแสดงสินค้าด้านล่างก็คับคั่งล้นไปอีกเช่นเคย เพราะศักยภาพของ น.ท.วุฒิชัย ทินกร ด้วยสโลแกน “คิดอะไรไม่ออก บอกโต้งคร๊าบบ” งานทันตกรรมก็คกึ คักสนุกสนานกับเกมส์สนุก ๆ ทีจ่ ดั โดย หมอกู้ น.อ.หญิง จารุวรรณ เภกะนันท์ ได้ตกุ๊ ตาไปกอดกันหลายคน อิจช้า... อิจฉา... ส่วนบูธของงานเภสัช ฯ นำ�ทีมโดยหมออัม้ เอ๊ยย... หมอนุม่ น.ท.หญิง ขนิษฐา เส็งพานิช ทีจ่ ดั เกมส์ ปาเป้า ปาถูก ไม่ถกู หมอนุม่ แจกแหลก ใจบุญจัง สนุกสนานแถมได้รางวัลติดมือกลับบ้านด้วย ก็บธู ของงานบริการสุขภาพทีม่ ตี กุ๊ ตามาสคอตมายืนเท่หใ์ ห้ถา่ ยรูป แต่แอบเห็นหุน่ ข้างใน แอบถอดหัว เป่าพัดลม ก็มนั Hot นีค่ บั แพทย์ทางเลือกในส่วนแพทย์แผนไทยก็ไม่นอ้ ยหน้า ให้ผเู้ ดินชม ได้ชมิ น้�ำ สารพัดสมุนไพรกันชื่นมื่นทัว่ กัน ด้วยความห่วงใยในสุขภาพ ภาวะกระดูกพรุน สำ�นักงานประชาสัมพันธ์ รพ.ฯ ก็ตั้งบูธจำ�หน่ายนมสด ทั้งลด ทั้งแถม ด้วยการตรวจวัดมวลกระดูก ฟรี...อีกด้วย น่าชื่นใจ สมกับเป็นงานสร้างเสริมสุขภาพจริง ๆ ที่จับมือกับอสม. จัดจำ�หน่ายเต้าฮวยนมสด กับสลัดผักน่ารับประทาน อื้ม...อาหย่อย ใครว่าทำ�งานเกี่ยวกับเงิน ๆ ทอง ๆ ต้องซีเรียส เห็นจะไม่จริง ก็ดูอย่างนายทหารการเงินอารมณ์ดี ไม่มี ใครเกิน น.ท.ฐานวัฒน์ เสถียรรัตนเศวต หรือ พี่ฉ่อยของเรา ที่ยึดหลัก “คนไม่สำ�ราญ งานก็ ไม่เดิน” ว่าง ๆ ลองไปขอหยิบยืมเงิน ดูทีซิ ซักล้าน 2 ล้าน พี่เขาคงไม่ว่า หรอกนะคะ (แต่ ให้ยืมหรือปล่าวม่าย...รุ๊...) ยินดีต้อนรับ ในการคืนรังของ น้องนก... น.ต.หญิง กรุณา พลวัน แต่พอ... ถึงเวลาใกล้เที่ยง จะพบความเปลี่ยนบางอย่างที่คุณเห็นได้ ถ้าสงสัยว่าคืออะไร อยากรู้ลองไปถาม เจ้าตัว ดูสิครับ...... บรื๋อส ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ นายทหารรูปร่างกำ�ยำ�ล่ำ�สัน จริงใจ และใสซื่อ แถมใจดีอีกด้วย ต้อง ร.อ.ลภัทรธร ลภัทรานนท์ หน.งานโยธา เห็นความลำ�บากของลูกน้อง ทีต่ อ้ งทำ�งานกลางแจ้ง ตากแดดตากลม เมื่อฝนมาก็ตอ้ งหลบเข้าทีร่ ม่ มักซือ้ อาหารว่างเลีย้ งอยูเ่ ป็นประจำ�จนอ้วนพี ทีอ่ ว้ น หน. หรือลูกน้องไม่ตอ้ งบอกก็รู้ และแล้วผูก้ องแป้น ร.อ. วันชัย แป้นถึง ก็ตอ้ งผิดหวังจากการโอนย้าย ไป บก.สูงสุด แต่พ่ี ๆ น้อง ๆ ชาวรพ.ทหารเรือกรุงเทพ ต่างดี ใจนะ ที่ยังคงได้ยินเสียงดังฟังชัด เหมือนกับคนเถียงกันของพี่แป้นอยู่ ฮา... กำ�ลังคร่ำ�เคร่ง กับการนำ�เสนอผลงานของแพทย์ทางเลือกในงานประชุมวิชาการประจำ�ปีของ พร. ที่สัตหีบ ของ ร.อ.ดำ�รงค์ สงวนพงษ์ จนคนข้างเคียง(เตียง) กระซิบบอกมาว่าดูแลสุขภาพด้วย นะจ๊ะ น้องเป็นห่วง เออ !!! ดำ�ลงจริง ๆ ด้วย สูตรใหม่ ไม่สงวนลิขสิทธิ์... หลังกลับจากไปราชการทางทะเลมาเกือบสามเดือน ร.อ.นิโรธ คล้ายโพธิท์ อง น้�ำ หนักลดไป 4 โล ดูหนุ่ ฟิต & เฟิรม์ ขึน้ มากเลย ไม่รู้มีเคล็ดลับอะไรดี (3 ด) ช่วยส่งข่าวบอกทีนะคะ หลังจากได้รบั ตรวจติดตามเพื่อธำ�รงรักษาระบบ จากคณะพัฒนาคุณภาพ รพ.ฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ร.อ.นิรธุ เจริญสุข ผูร้ บั การตรวจ มีความพึงพอใจ ในการให้ข้อมูลของหนึ่งในคณะผู้เยี่ยมสำ�รวจเป็นอย่างมาก เลยขอนัดทานข้าวด้วย นายแน่มากเลย ตกลงร้านไหนค๊าาา.... อย่าจริงจังกับงานมากนักทั้ง ร.อ.หญิง กาญจนา นิตย์ ใหม่ และ พ.จ.อ.สมชาย จรดปลายเท้า (นามสกุลเดิม ไทยเดิม) ปัญหาทุกอย่าง มีทางแก้ไข ค่อย ๆ คิด ชีวิตจะมีสุข นะจ๊ะ ...จะบอกให้ หลังจากได้รับแป้งจากพม่ามา ดูผิวพรรณของ น.ส.ลิตดา ประเทพา ช่างเปล่งปลั่งดูดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก สงสัยอยากเป็นอย่าง สาวผิวพม่า นัยน์ตาแขก อย่างแรกก็โอ อยู่นะ แต่ถ้าอย่างหลัง คงต้องชาติหน้าแล้วละ...น้อง... ระยะนี้ทุกหน่วยงานกำ�ลังขะมักเขม้น ในการตรวจติดตามเพื่อธำ�รงรักษาระบบ ISO 9001 : 2008 ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 14 ส.ค. 56 ลูกดิ่ง-ลูกเดือย-ลูกโดด ขอเป็นกำ�ลังใจ ให้ทุก ๆ ท่าน มีพลังแรงกายแรงใจ ก้าวไปสู่ความสำ�เร็จพร้อม ๆ กันสวัสดีครับ...

11


ข่าวสารโรงพยาบาลทหารเรื ข่าวสารโรงพยาบาลทหารเรื อกรุองกรุ เทพงเทพ ตารางการตรวจรักษา ตรวจโรคเฉพาะทาง (เว้นวันหยุดราชการ)

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

เป็นโรงพยาบาลที่มีสมรรถนะสูง มีความเป็นเลิศ ในการบริการด้านสุขภาพจิต และบำ�บัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด มีหน้าที่ให้บริการกำ�ลังพลกองทัพเรือ และครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป รวมทั้งดำ�เนินการ ในด้านสุขภาพจิต และบำ�บัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ยึดมั่นคุณธรรม มุ่งมั่นพัฒนา นำ�พาสู่ชุมชน

วันจันทร์ วันจันทร์ - วันศุกร์ วันจันทร์ - วันศุกร์ วันอังคาร วันอังคาร วันพุธ วันพุธที่ 1 และ 3 ของเดือน วันพฤหัสบดี วันศุกร์

0900-1200 0900-1200 0900-1200 0900-1200 1300-1500 0900-1200 0900-1200 0900-1200 0900-1200

ทันตกรรม รักษาโรคฟันทั่วไป ทันตกรรมเด็ก รักษารากฟัน โรคเหงือกและปริทันต์ ทันตศัลยกรรม , ผ่าฟันคุด

โดยมีสัญลักษณ์ BANGKOK

B = Best Safety เน้นความปลอดภัย A = Achieve Health ก้าวไกลงานสุขภาพ N = Nice เอื้ออาทรมีน้ำ�ใจ G = Good Governance โปร่งใสตรวจสอบได้ K = Knowledge management ใฝ่รู้วิชาการ O = Operational Agility ทำ�งานฉับไว K = Keep Community ชุมชนมีส่วนร่วม เข็มมุ่ง บริการสุขภาพเชิงรุก ก้าวสู่ยุคใหม่ไอที

วันจันทร์ - วันศุกร์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันศุกร์

0800-1600 0800-1200 0800-1200 0800-1200 0800-1200

สุขภาพจิตและบำ�บัดยาเสพติด คลินิกจิตเวช ตรวจและบำ�บัดสุขภาพจิต

วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี วันจันทร์ - วันศุกร์ ให้คำ�ปรึกษาและบำ�บัดยาเสพติด วันจันทร์ - วันศุกร์ คลินิกเลิกบุหรี่ วันจันทร์ - วันศุกร์

0900-1200 0800-1600 0800-1600 0800-1600

แพทย์ทางเลือก คลินิกการแพทย์แผนจีนและเยอรมัน

คลิินิกรุ่งอรุณ

แพทย์แผนไทย คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบำ�บัด (เว้นวันอาทิตย์)

เปิดให้บริการตรวจรักษานอกเวลาราชการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 0630 “ตรวจเร็ว ทันใจ กลับไปทำ�งานทันเวลา”

คลิินิกนอกเวลา

วันพฤหัสบดี 0630-1200 วันจันทร์ - วันศุกร์ 0800-1600 วันพฤหัสบดีท่ี 1 และ 3 ของเดือน 0900-1200 วันจันทร์, วันพฤหัสบดี 0630-2000 วันอังคาร, วันพุธ, วันศุกร์ 0630-1600 วันเสาร์, วันนักขัตฤกษ์ 0800-1200

สอบถามข้อมูล รพ.ฯ เชิญ ติดต่อได้ที่ . . 0-2475-2406

เปิดให้บริการตรวจรักษานอกเวลาราชการ ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 1630 - 2000 เสาร์-อาทิตย์ และ วันนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 0800 - 1200 ที่ปรึกษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ สำ�นักงาน

คลินิกโรคข้อ คลินิกโรคผิวหนัง คลินิกสูติ-นรีเวช คลินิกศัลยกรรมกระดูก คลินิกเด็ก/ฉีดวัคซีน คลินิกโรคหัวใจ คลินิกโรคเบาหวาน คลินิกโรคตา คลินิกระบบประสาทอายุรกรรม

นอกเวลาราชการ มีรถรับ-ส่งบริการ

น.อ.โสภณ รัตนสุมาวงศ์ น.อ.สุเชษฐ ตรรกธาดา น.อ.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ น.อ.หญิง ศยามล ไข่สุวรรณ น.อ.หญิง จารุวรรณ เภกะนันท์ น.ท.หญิง พจมาน อนุเวช ร.อ.นิโรธ คล้ายโพธิ์ทอง ร.อ.ปรีชา สีเขียว ร.ต.ธนา มั่นน้อย นางเกษรา ภิรมพงษ์ สารสนเทศ/เวชนิทัศน์ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ 224 ถนนทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ www.nmd.go.th/bangkokmed/index.php

12

น.อ.หญิง พรทิพย์ อินทรวิเชียร น.ท.วุฒิชัย ทินกร ร.อ.หญิง ดวงหทัย ทองมลีวรรณ นายอัศมน แสงสินทรัพย์ : 0-2475-2417

Maggazine 7  
Maggazine 7  
Advertisement