Page 1

‘En het allerergste is dat op zekere leeftijd, deze ouderen met pensioen gaan, en dan is Pleyade ze kwijt!’ Lineke Wassenaar, arbo-adviseur

september 2010 NR. Jaargang 6

3 EDC 4 ZZP - herindicatie 5 Wat doen onze collega’s van... | Zorgkaart Nederland 6 Kwaliteit in de praktijk 7 Een bloemetje voor... 8/9 Heerlijk... even niet alles in de gaten houden 10/11 Even voorstellen... | griepprik 12 Verslag van een reis naar San Francisco 13 Column 14 PO&O | Personalia 15 OR 16 De achterkant

www.pleyade.nl


Redactioneel

Als deze Pleyn verschijnt, is voor de meeste mensen de

Anouk (op de foto) is per 1 oktober communicatieadvi-

vakantie achter de rug en gaan we weer richting herfst.

seur van Pleyade. Wij be-

Aan dit nummer werkten

Deze Pleyn, helaas zonder stelling, zit weer boordevol

danken Dorien voor haar

mee:

informatie. Cock van Nieuwenhoven vertelt bijvoor-

inzet en enthousiasme

beeld op pagina 3 over de start van de ECD pilots. Loes

gedurende het afgelo-

Tuin ging, n.a.v. het werken met ZZP, op onderzoek uit,

pen half jaar en wensen

Jordy Schouten vertelt over de externe audits die voor

haar veel geluk voor de

begin oktober gepland staan en Marieke Oosterhuis

toekomst. Anouk wensen

legt uit hoe cameratoezicht in 2 huiskamers van

we veel succes en plezier in haar nieuwe baan.

Eldenstaete werkt. Op pagina 11 is te lezen dat de uit-

Loes Tuin, Jordy Schouten, Wilma Verwoert, Annie Visser, Marieke OosterhuisNienhaus, Cas van Gompel, Jeanne Stap Dorien van Gils Eindredactie:

nodiging om een griepprik te halen er weer aan komt,

Heb je kopij voor Pleyn? Wil je ergens verslag van doen

een pagina verder vertelt Arjan Kiers over zijn studiereis

of heb je een andere bijdrage? Stuur het ons! Graag

naar San Francisco. Zoals je ziet: genoeg te lezen.

ontvangen we je bijdrage v贸贸r 5 november op ons emailadres: pr&com@pleyade.nl

Dorien van Gils, communicatieadviseur, gaat per 1 ok-

Dorien van Gils Opmaak: Jeanne Stap Redactieadres: Stichting Pleyade,

tober Pleyade verlaten en daarmee ook de redactie van

Veel leesplezier!

PR & Communicatie,

Pleyn. Dorien geeft het stokje door aan Anouk Janssen.

De redactie

Elderhofseweg 51,

Vrijwilliger in beeld: Wijnie Moors

6842 CR Arnhem Druk: Roos en Roos

Naam: Wijnie Moors, 66 jaar, gehuwd met Peter, 2 zonen. Locatie: Eldenstaete Wat doe je als vrijwilliger? Strijken, koffiezetten en -drinken, gesprekken met bewoners en alle voorkomende huishoudelijke werkzaamheden. Ook vragen ze me om in te vallen, bijvoorbeeld tijdens de vakantieperiode als er weinig personeel is.

Pleyn is het personeelsblad van en voor medewerkers en vrijwilligers van Pleyade.

Motivatie? Ik heb jaren in Laurentius gewerkt als mobiliteitsmedewerkster. Met 60 jaar ben ik met de OBU gegaan en sinds 2 jaar nu dus ook met pensioen. Op een gegeven moment werd een goede bekende van mij in verpleeghuis Elderhoeve opgenomen, zij was dementerende. Ik ging regelmatig bij haar op bezoek en leerde zodoende een aantal mensen kennen die op Elderhoeve werkten. Toen die bekende overleed werd mij gevraagd of ik vrijwilligerswerk op Elderhoeve wilde doen. Dat leek mij wel wat, want thuiszitten, achter de geraniums, is ook niet alles. Ik doe dit nu al een aantal jaren en nog steeds met veel plezier. Ik doe nu vrijwilligerswerk op maandag en woensdag en de zaterdagavond van 18.00 tot 21.00 uur. Voorheen op Elderhoeve en nu op Eldenstaete, gebouw A. Ook word ik weleens gebeld of ik a.u.b. wil invallen wanneer er weinig personeel aanwezig Wijnie aan de strijk in de huiskamer, terwijl bewoners televisie kijken is (vakanties etc.).

2

Redactioneel | Vrijwilliger in beeld | Pleyn. H茅t magazine van Pleyade

Het verschijnt vier keer per jaar. In Pleyn is ruimte voor meningen en discussie. Het blad informeert over beleid, projecten en nieuwe ontwikkelingen in de organisatie. Suggesties voor onderwerpen of een bijdrage voor de volgende Pleyn zijn altijd welkom. Neem contact op met PR & Communicatie: e-mail: pr&com@pleyade.nl of tel: (026) 4004 186

3

jaargang 6

september 2010

NR.


Elektronisch Cliënten Dossier

De start van de pilots voor het ECD We gaan een spannende tijd tegemoet. De pilots voor het Elektronisch Cliënten Dossier, het ECD, zijn in voorbereiding voor Waalstaete team woning A, Eldenstaete gebouw D, Tertzio en Altenova. De leverancier van het ECD, DataBalk, is bezig met het plannen van de training en opleiding. De werkgroepen zijn geïnstalleerd en de medewerkers van de verschillende teams en afdelingen zijn er klaar voor. In september zijn de medewerkers van klantenservice- en logistiek begonnen met het inrichten van hun deel van het ECD.

De muur Stel je het gebied waarin het ECD wordt toegepast voor als een groot terrein. Door dit terrein loopt een muur. Aan één kant van die muur bevinden zich alle administratieve processen, terwijl aan de andere kant van de muur het daadwerkelijk verlenen van de zorg zich afspeelt. Het is algemeen bekend dat de administratieve last in het gebied van de zorg, zoals bijvoorbeeld het goed bijhouden van het papieren zorgdossier, te veel tijd vergt. De toepassing van het ECD kan hier een positief effect op hebben. Als één van de uitgangspunten van het project is afgesproken dat de inspanningen zich zullen richten op een vermindering van die administratieve last. Nu is het niet zo dat we op ongenuanceerde wijze dingen over de muur gaan gooien. Wel is het zo dat we aan de administratieve kant van de muur voorbereidingen hebben getroffen, om het werk op een meer evenredige manier te We gaan niet verdelen. De basisadministratie binnen Helios (het ECD computerprogramma) op ongenuanis op orde. Daarmee voldoen we aan ceerde wijze din- de wettelijke eisen van registratie en gen over de muur rapportage.

gooien.

En nu…

In de afgelopen periode heeft de werkgroep Zorg & Meting, onder leiding van Lia Lubbers, heel veel werk verzet om te komen tot een goede basisinrichting van het ECD. Nu is de periode aangebroken dat we met de basisinrichting ECD als uitgangspunt verder invulling geven aan de toepassing van het ECD. Iedereen is hier op een of andere manier bij betrokken en wat belangrijker is, iedereen kan bijdragen aan een ECD dat werkt zoals wij dat willen.

3

De start hiervoor wordt gemaakt in de pilots. De verschillende werkgroepen van de pilots hebben onderling contact en kunnen suggesties ter verbetering voordragen. Om een duidelijke lijn te brengen in de behandeling van commentaar, suggestie ter verbetering of andere opmerkingen, gaan we een formulier gebruiken dat op Digipleyn wordt gepubliceerd. Iedereen die een formulier invult kan rekenen op een reactie. Het is hierbij niet noodzakelijk dat je onderdeel uitmaakt van een pilot. Een opmerking kan ook beginnen met; “jullie zijn bezig met het ECD, maar heb je wel gedacht aan ……..”. Uiteindelijk willen we een systeem waarmee we allemaal goed kunnen werken, waarmee we flexibel in kunnen spelen op de regels die worden gemaakt voor het verlenen van zorg en waarbij we de kwaliteit van de zorg hoog in het vaandel kunnen blijven dragen.

Cock van Nieuwenhoven, informatiemanager, is projectleider ECD en ziet met spanning uit naar de eerste resultaten en bevindingen.

Pleyn. Hét magazine van Pleyade | ECD


ZZP: Een herindicatie aanvragen We werken al weer enige tijd met Zorgzwaartepakketten (ZZP). De redactie van Pleyn is nieuwsgierig hoe dat bevalt. Loes Tuin, fysiotherapeut en lid van de redactie, ging op onderzoek uit.

Handig Pleyade heeft voor eigen medewerkers een handleiding geschreven, het zogenoemde Productenboek ZZP. Hier kan je gebruik van maken om een nieuwe ZZPindicatie voor een cliënt aan te vragen of een herindicatie makkelijker te maken.

Deze handleiding beschrijft hoe je een indicatie aanvraagt en wat je dan precies aan informatie moet aanleveren voor een bepaalde ZZP-indicatie. De EVV-ers geven aan dit Productenboek regelmatig te gebruiken. ‘Het is handig om na te gaan welke indicatie je moet aanvragen en welke informatie je nodig hebt.’ Een eerste ZZP-indicatie is nodig willen potentiële cliënten gebruik kunnen maken van de zorg en dienstverlening van Pleyade. In de regel gebeurt die eerste aanvraag door de door de consulenten van Klantenservice. Een herindicatie doen de EVV-ers. De EVV-ers van de revalidatieafdelingen en de afdelingen psycho geriatrie vragen vaak de herindicatie aan voor verzorgingshuisindicatie. Het Productenboek ZZP is aan sommige EVV-ers uitgereikt. Andere zijn zelf op zoek gegaan naar de informatie en hebben het via de site van de overheid aangevraagd (www.ciz.nl). Ze vinden het eigen Productenboek van Pleyade allemaal erg handig en ze maken er regelmatig gebruik van. 4

ZZP | Pleyn. Hét magazine van Pleyade

Ze vroeg EVV-ers van Eldenstaete, afdeling Dille op Altenova en van de dagbehandeling Psychogeriatrie naar hun ervaringen. Kunnen ze goed werken met de indicatierichtlijnen uit het handboek ZZP? En is er nu veel veranderd?

Meer werk De EVV-ers merken een duidelijk verschil met de oude systematiek van indiceren. ’Het aanvragen van een ZZP kost me gewoon meer tijd. Je moet veel meer informatie aanleveren. De punten waarop gescoord moet worden, zijn echter wel gelijk gebleven.’ De EVV-ers geven aan ook alerter te zijn geworden op een herindicatie. Ze realiseren zich dat het voor de financiering direct uitmaakt dat er een juiste indicatie van cliënten is. Wat ook een rol speelt, is dat cliënten met een revalidatie-indicatie, alleen voor een bepaalde periode zijn geïndiceerd. Loopt deze periode af, dan is vaak een herindicatie nodig. Het is de afgelopen tijd minder eenvoudig geworden om een andere ZZP-indicatie te krijgen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hanteert de regel veel strakker. Het gebeurt nu regelmatig dat een cliënt volgens de regels recht heeft op een andere indicatie, en dat het CIZ de aanvraag voor herindicatie in eerste instantie afwijst. ‘Je moet dan gaan navragen wat ze nog meer aan informatie aangeleverd willen hebben. Ze willen dan bijvoorbeeld een verklaring van de arts of psycholoog. Voor een ZZP 7 is het bijvoorbeeld belangrijk dat er sprake is van een depressie. Ook al is een depressie vastgesteld en krijgt een cliënt hoervoor medicatie, dan is het nog niet automatisch zo dat het CIZ een ZZP 7 indicatie afgeeft. Ze houden het gewoon eerst af.’ Lastig Een ZZP-(her)indicatie aanvragen zit tot nu toe niet in de EVV-opleiding. De EVVers vertellen dat ze wel hadden verwacht dat ze dit in de opleiding zouden leren. Ze vinden het is een belangrijk en soms ook lastig onderwerp. Ze geven aan deze vaardigheden wel gemist te hebben. Het aanvragen van een (her)indicatie hebben ze in de praktijk op de afdeling geleerd. Wat lastig blijft uit te leggen is dat cliënten wel een hogere ZZP krijgen, maar dat dit voor de personele bezetting op de afdeling geen gevolgen heeft. Er komen geen collega’s bij en de werkdruk blijft hoog. Het aantal zorguren per afdeling of woning blijft gelijk.

Tips • Vraag altijd een collega om de aanvraag te checken: is deze compleet, staat alles erin? • Maak gebruik van het Productenboek ZZP • Haal een collega erbij als getuige dat de aanvraag correct gefaxt is. Bewaar je faxbericht. Het gebeurt regelmatig dat de aanvraag per fax niet blijkt te zijn ontvangen door het CIZ.

Loes Tuin, fysiotherapeut, vroeg een aantal EVV-ers naar hun ervaringen met het werken met ZZP-indicaties.

Wat levert een ZZP herindicatie op?

Een hogere ZZP-indicatie van je cliënt zal uiteindelijk ‘meer handen aan het bed’ geven. Er is meer zorg nodig die gefinancierd wordt uit de hogere indicatie. Even een rekensom om te laten zien hoe dat werkt. Stel, je krijgt een herindicatie voor drie bewoners op jouw afdeling van ZZP 4 naar ZZP 5. Dat levert Pleyade per dag per bewoner € 35 meer aan inkomsten op. Per jaar is dat een bedrag van € 12.775 maal 3 is € 38.325. Mooi toch! Dit extra geld gaat echter niet rechtstreeks naar de zorg van jouw cliënt op jouw afdeling. Het gaat naar de locatie. Van dit locatiebudget kunnen extra ‘handen aan het bed’ betaald worden. Maar ook de niet-zorgkosten worden hieruit betaald. Welzijnsactiviteiten, vrijwilligers coördinatie, overhead, facilitaire diensten, om maar wat te noemen. Voor een financieel gezonde bedrijfsvoering van heel Pleyade en van een locatie, is het belangrijk om steeds de juiste ZZP-indicatie te hebben voor onze cliënten. Uiteindelijk heb je daar als EVV-er ook voordeel van. Want, hoe banaal het ook klinkt: wanneer je geen geld hebt en als organisatie iedere keer tekort komt, zal het niet lukken om goede zorg te leveren.


Wat doen onze collega’s van... Het Flexbureau ‘Morgen werk ik weer op de linnenkamer. Schone kleding sorteren, ophangen op de kar en naar de afdelingen brengen. Vandaag heb ik meegelopen met het team hier op De Akkerwinde.’ Laurens Derks (19 jaar) heeft het naar zijn zin bij Pleyade. Zijn tweelingzus Leanne haalde hem vorig jaar over om bij ons te komen werken in de zomermaanden. Leanne doet dat dit jaar al voor vierde keer. Ze werken op alle Pleyadelocaties en pakken alles aan. Leanne heeft net haar dienst als woonassistente op een huiskamer in Eilandstaete erop zitten. Het liefst doen ze de weekenddiensten. Dat verdient goed, vinden ze. Laurens: ‘Ik krijg bijvoorbeeld een lijstje en dat werk ik af: de bewoner drinken geven, prullenbak schoonmaken, de afwas doen. Je hebt vijf minuten per kamer, en dan maak ik ook nog een praatje. Het is ontzettend leuk om met collega’s het de mensen naar de zin te maken.’ De moeder van Leanne en Laurens bracht hen op het idee om vakantiewerk in de zorg te gaan doen. Zelf werkt ze bij het CIZ in Arnhem. De tweeling vindt het leuk werk, maar ze zien hun carrière toch niet in de zorg weggelegd. Laurens is eerstejaars student Communicatie en Leanne is bijna klaar met haar opleiding Recht. Ze vinden het werk met oudere mensen ook emotioneel zwaar. Laurens vertelt over zijn eerste werkdag dit jaar op een gesloten afdeling in De Akkerwinde. ‘De begrafenisauto stond voor de deur. Er was net iemand overleden, dus was het druk, ik moest meteen helpen met eten geven en bewoners aankleden. Je krijgt ook te maken met agressieve bewoners. Of met mensen die de hele dag terug naar huis willen, die op hun man wachten.’

Leanne en Laurens Derks met mevrouw Bouwman, bewoner van De Akkerwinde. ‘Er wordt hier goed voor je gezorgd. Soms moet je even wachten, maar ze hebben het dan ook druk.’

Ondertussen op www.zorgkaartnederland.nl Goede en slechte ervaringen met zorginstellingen kan je sinds kort kwijt op de website zorgkaartnederland.nl. Persoonlijke waarderingen over tandartsen, het ziekenhuis, de psycholoog en het woonzorgcentrum: ze zijn allemaal te vinden op deze site. Uiteraard ontbreekt ook Pleyade niet. De ervaringen van cliënten en hun familie over onze verschillende locaties lopen nu al tegen honderd. Hieronder twee ervaringen van onze cliënten over Waalstaete en Malburgstaete die je terug kunt vinden op: www.zorgkaartnederland.nl. ‘Mijn moeder woonde in Waalstaete voordat zij overleed. Ze heeft hier goede zorg gehad, de verzorgers waren uitermate vriendelijk en goed geïnformeerd. Het gebouw zag er goed uit, het was dan ook zo goed als nieuw. Ook werden er regelmatig activiteiten voor de bewoners georganiseerd. In de tijd dat mijn moeder hier woonde heb ik nooit één klacht van haar gehoord.

5

Goede zorg gehad, praktisch nieuw gebouw. Al met al ben ik erg tevreden over Waalstaete.’

‘Ik vind het hier in Malburgstaete heel fijn wonen. Je kunt hier echt je eigen leven leiden. Je kunt naar bed wanneer je wil, je kunt opstaan wanneer je wil, enzovoorts. Maar dat is natuurlijk alleen als je lichamelijk nog van alles zelf kan.

Ik heb niets te klagen. Ze helpen me hier met mijn medicijnen. Die komen ze doseren. Verder kan ik me heel goed redden. Ik zou hier niet weg willen. Je zit hier hartstikke fijn, want je bent nog je eigen baas. Ik vind het gebouw en mijn appartement heel mooi, maar ik heb geen balkon. Dat vind ik jammer, maar ik kan wel gewoon naar beneden gaan’.’ Hebben jouw cliënten en/of hun familie goede ervaringen met onze zorg - of misschien ook wel kritische opmerkingen verwijs ze dan naar: www.zorgkaartnederland.nl. In een paar klikken zetten ze zelf gemakkelijk hun persoonlijke ervaringen met zorgaanbieders op deze website. Je kunt voor cliënten ook een folder aanvragen (026 - 4004 265) bij de beleidsmedewerkers. Daarmee kunnen cliënten hun ervaringen ook schriftelijk indienen.

Pleyn. Hét magazine van Pleyade | Wat doen onze collega’s van | zorgkaartnederland.nl


Kwaliteit in de praktijk Controleurs op bezoek bij Pleyade

Externe audit; wat is het verschil met een interne audit?

13, 14 en 15 Oktober; deze drie dagen heb ik al maanden rood omrand in mijn agenda staan. Dan staat de externe audit van Pleyade op het programma. Auditoren Marcella Bos en Wilma Naber komen op bezoek en zullen met medewerkers van hoog tot laag gesprekken voeren. Misschien wel met jou.

Het cliënttevredenheidsonderzoek en het medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn voorbeelden van een interne audit. Die organiseren we zelf. Daarom is het geen onafhankelijk onderzoek. Een externe audit is een controle door onafhankelijke beoordelaars. Het belangrijkste verschil is dus dat een interne audit door medewerkers van Pleyade wordt uitgevoerd en een externe audit door onafhankelijke controleurs.

Hoe gaat een externe audit? De controle gebeurt door gesprekken te voeren met allerlei medewerkers. Dat kan zijn met een woonbegeleider, iemand van de Raad van Bestuur, een coördinator Zorg en Wonen en de medewerker Werving en Selectie. De collega’s waar Marcella Bos en Wilma Naber een auditgesprek mee willen hebben, zijn inmiddels uitgenodigd. In een auditgesprek wordt het dagelijkse werk van de medewerker besproken. Niets meer en niets minder. Er wordt uitgebreid aan. stil gestaan bij zaken die goed gaan. men ter Ook zaken die beter moeten, komen ie hebben sprake. Op het einde van dag drie de auditoren hun controle klaar en presenteren ze hun bevindingen. Een open gesprek Ben je uitgenodigd voor een gesprek? prek? eën Dan is dit is je kans om jouw ideeën n te over verbeteringen in je werk aan kaarten en om te vertellen wat err goed gaat. Je hoeft niet bang te zijn rdat je persoonlijk ter verantwoortelt ding wordt geroepen. Wat je vertelt aan een auditor, wordt anoniem verwerkt in de rapportage. Ga in alle prek openheid en onbevangen in gesprek met de auditor en praat over je werk. Externe auditoren zijn er echt niet op uit om je onderuit te halen.

Vol vertrouwen Marcella Bos en Wilma Naber komen controleren of Pleyade opnieuw voor drie jaar het HKZ-certificaat waard is. Persoonlijk denk ik dat we het zeker waard zijn. We hebben op DigiPleyn een uitgebreide verzameling met protocollen en beleidsdocumenten. Medewerkers kunnen - waar ze maar willen - gebruik maken van deze informatie. We houden iedere twee jaar tevredenheidonderzoeken onder cliënten en onder onze medewerkers. De uitkomsten gebruiken we om verbeteringen door te voeren. En we doen allemaal ons stinkende best om goede zorg te verlenen en het de cliënt naar de zin te maken. Half oktober zal duidelijk worden of dit allemaal genoeg is om een nieuw HKZ-certificaat HKZ-certifi caat aan de muur te kunnen ophangen.

Jordy Schouten coördineert als beleidsmedewerker de interne en externe audits bij Pleyade. De uitkomst van deze externe audit kan je in de loop van november op DigiPleyn bekijken.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van

Lidwien Prins Zij is door een ongeval op 13 augustus overleden. Lidwien was acht jaar bij ons in dienst. Wij kennen haar als een prettige, zeer enthousiaste collega. Ze kon je zo hartstochtelijk omhelzen. Vol overgave gaf ze zich aan alles en aan iedereen. Met haar aanstekelijke lach deed ze de dingen op haar eigen manier. Eigenwijs en dapper. Ze viel zomaar uit het leven. Wij zullen haar zeker missen. Wij houden haar in onze herinnering als een fijne collega, die zich vol toewijding inzette voor onze cliënten en medewerkers en wensen haar naasten veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Namens Raad van Bestuur, medewerkers en cliënten van Stichting Pleyade

6

Kwaliteit in de praktijk | In Memoriam | Pleyn. Hét magazine van Pleyade


Een bloemetje voor...... Eén van de kernwaarden van Pleyade is goed werkgeverschap. Daarom wil Pleyade een compliment uitdelen aan medewerkers die zich extra ingezet hebben. Zij krijgen een bloemetje. Deze keer zijn aan de beurt: Tonnie Jansen coacht graag jonge collega’s ‘Wat kom je doen? Ik heb nu geen tijd. Ik bel je over vijf minuten en doe de deur achter je dicht.’ Tonnie Jansen communiceert duidelijk en kan de juiste prioriteiten stellen. Dat blijkt wel als ik onverwacht bij haar binnenloop. Met deze omschrijving beveelt Berny Knuiman, haar leidinggevende, aan voor een Bloemetje. Gelukkig kan Tonnie zichzelf daar in vinden. In een roerig jaar heeft ze als coördinator Zorg en Wonen de nieuwe teams tot een eenheid weten te smeden. Tonnie: ‘Coachen van medewerkers die net gediplomeerd zijn, daar gaat mijn aandacht naar uit. We bieden in het Behandelcentrum complexe zorg. Jonge medewerkers moeten nog leren structuur aan te brengen in hun werk, feedback kunnen geven aan en durven krijgen van cliënten. En misschien wel het moeilijkste is om 100% kwaliteit te bieden en tegelijk ook los kunnen laten. En wat is kwaliteit? Dat is als de cliënt tevreden is.’ Wilma Jansen en Carina Baas springen in: ‘Anders kunnen de mensen niet eten.’ Wilma Jansen en Carina Baas zijn twee gouden medewerkers. Daarom zet Silvana Papenburg, coördinator Horeca en Welzijn, deze twee collega’s graag in de bloemen. ‘Zonder deze dames had ik de problemen niet op kunnen lossen,’ zegt ze. Wilma Jansen is medewerker Horeca op Malburgstaete. Ze heeft leren koken en Silvana kan altijd een beroep op haar als er personeelstekort is. Bij ziekte, vakantie en andere calamiteiten, valt Wilma vaak in. Op Malburgstaete en ook op Eilandstaete. Ook Carina Baas is collegiaal en voelt zich verantwoordelijk voor het welzijn van de cliënten. Ze werkt veel extra dagen en is breed en flexibel in te zetten. Een uitkomst voor de twee locaties waar regelmatig een tekort aan medewerkers is. Carina werkt soms tien dagen op en neemt dan pas een dag vrij. Silvana: ‘ Ze gaan heel ver om de zaak draaiende te houden. Daar ben ik ontzettend blij mee.’

Tonnie Jansen werd verrast met een mooie bos zonnebloemen.

Teams Verpleegkundigen vangen zomerkrapte op Drie bossen bloemen voor drie verpleegkundige teams liet Patricia Meyer in augustus aanrukken. Als coördinator Verpleegkundigen staat ze ieder jaar weer voor de schier onmogelijke taak om de zomerkrapte van acht locaties van Pleyade op te vangen. Daarbij komt dat we steeds minder flexwerkers in kunnen zetten door bezuinigingen. De verpleegkundigen draaien 24-uursdiensten; drie vroege, twee late en een nachtdienst. Patricia: ’De verpleegkundigen lossen onderling heel veel zelf op. Ze verdelen de taken, ondersteunen elkaar en bespreken mogelijke oplossingen. Ze doen een groot appèl op collegialiteit. En het werkt omdat ze goed met elkaar overweg kunnen.’

Geslaagd! Ook een bloemetje verdienen de medewerkers die zijn geslaagd: Annie Hermeling behaalde haar diploma Verpleegkunde niveau 4. Voor het diploma Verzorgende IG niveau 3 slaagden: Jolanda Verweij-Schneider, Lucinda Slijkhuis, Daan Rijntjes, Johanita Cornelissen, Sherley Beeldsnijder, Renate Haafs, Monique Derks-Kleinherenbrink, Simone Sol, Bep Scheerder- Geurtsen, Paul Kwabek, Gulten Taskiran-Aydemir, Sylvia Huizing-Verstijnen, Hanneke Zurne, Iris Gilat-van der Zee en Jade van t Hoofd. Ria Degen-Hessing, Anja van Rooij-Veldhuizen, Sue-Rene Stamper en Danielle Volman-Lendering zijn inmiddels gediplomeerd EEV-er.

7

Pleyn. Hét magazine van Pleyade | Een bloemetje voor...


Heerlijk!..... Cameratoezicht in woonkamers Eldenstaete Het experiment met cameratoezicht loopt in twee woonkamers op Eldenstaete. Met verrassende ervaringen. Op 9 juni is met bewoners en medewerkers een feestelijke aftrap gegeven. Pleyade werkt hierin samen met de zorgcentrale van verzorgingshuis St. Jozef in Gendt. Hoe werkt het? Op het moment dat een woonbegeleider de woonkamer verlaat, kan hij bellen met de zorgcentrale en schakelt de camera aan. De bewoners blijven zo onder toezicht van medewerkers van de zorgcentrale verderop in Gendt. Via de camera kijken ze mee wat er gebeurt in de woonkamer. De centralisten waarschuwen de woonbegeleider zodra bewoners onrustig worden. Met een gerust gevoel De eerste ervaringen zijn erg positief. Alle medewerkers op de woningen maken goed gebruik van de mogelijkheid om toezicht te houden in de woonkamer en enkele slaapkamers via de camera. Meestal wanneer ze bewoners gaan helpen op de slaapkamers. Ook blijkt cameratoezicht heel handig gebruikt tijdens de teamoverleggen en de multidisciplinaire zorgplanbespreking (MZB). Zowel onze medewerkers als de centralisten van de zorgcentrale hebben een goed gevoel over de onderlinge contacten. De woonbegeleiders laten nu met een gerust gevoel de bewoners in de woonkamers achter. ‘Het is heerlijk om even niet alles in de gaten te hoeven houden.’ Verrassend Een centralist heeft verschillende keren via de luidspreker in de woonkamer een van de bewoners toegesproken toen het fout dreigde te gaan. Deze man met dementie reageerde meteen. Voor hem was het blijkbaar geen probleem om te worden aangesproken zonder dat er iemand aanwezig was. En soms was het nodig om de woonbegeleider te bellen om in actie te komen. Zo zijn incidenten voorkomen. Deze man kan nu gewoon in de woonkamer blijven. Dat is voor hem een hele vooruitgang. Voorheen lieten medewerkers hem op de gang lopen als hij onrustig was. Een andere bewoner heeft met cameratoezicht ook meer vrijheid gekregen. Dank zij de infraroodsensoren kan haar slaapkamerdeur open blijven.

8

Domotica | Pleyn. Hét magazine van Pleyade

Deze mevrouw ligt in bed met stootkussens waardoor ze niet veel kan zien. Dankzij de camera kunnen de stootkussens voor een tijdje weg en kan ze even van zich af kijken. Wanneer ze te onrustig wordt, komen de woonbegeleiders de stootkussens weer terugplaatsen. Het is voor deze mevrouw heel prettig om een half uurtje rustig in bed te liggen en rond te kunnen kijken. Ook kunnen de woonbegeleiders deze mevrouw die altijd in haar slaapkamer ligt, via het beeldscherm in de woonkamer in de gaten houden. Deze man met dementie reageerde meteen. Voor hem was het blijkbaar geen probleem om te worden aangesproken zonder dat er iemand aanwezig was. Bewustwording Wat we ook niet konden bedenken, is dat we meer zien met de camera’s. Cora van Tiem, coördinator Zorg en Wonen vertelt: ’De woonbegeleiders zorgen nu dat de buitendeur altijd dicht is als ze niet in de woonkamer zijn. Op de camera zagen we dat bewoners soms de tuin inlopen. Die is wel omheind, maar toch. Nu maken we de overweging om in actie te komen of juist niet. We zijn ons veel meer bewust geworden van wat er allemaal kan gebeuren in de woonkamer.’

Marieke Oosterhuis-Nienhaus is projectleider Moderne Zorg. Zij coördineert de experimenten in Eldenstaete en bij ThuisZorg Arnhem. De verwachting is dat Pleyade in december een besluit neemt over cameratoezicht en schermzorg. Voor vragen over het project kan je met haar contact opnemen: e-mail: m.oosterhuis@pleyade.nl of telefoon: (026) 4004 265. Lees ook de nieuwsbrieven Moderne Zorg op DigiPleyn. Daarin vind je steeds de meest actuele informatie over ervaringen van jouw collega’s en de mogelijkheden van Moderne Zorg.


Even niet alles in de gaten houden Goedemorgen, heeft u al ontbeten? ThuisZorg Arnhem experimenteert met schermzorg Drie cliënten van ThuisZorg Arnhem hebben sinds een paar maanden een beeldscherm van de thuiszorg gekregen. De verpleegkundige neemt iedere dag via het beeldscherm met camera en microfoontje contact met ze op. Lenneke Verweij, coördinator van ThuisZorg Arnhem, legt uit dat met deze vorm van schermzorg per dag per cliënt één huisbezoek wordt bespaard. ‘Bij een van de cliënten die meedoen aan het experiment, gebruiken we het schermcontact om te vragen of hij zijn medicijnen heeft ingenomen. Bij een andere cliënt kijken we mee of hij zijn insulinepen goed instelt. De derde cliënt doet mee omdat we het schermcontact ook willen kunnen gebruiken om te vragen hoe het met iemand gaat.’ De verpleegkundige belt met de cliënt en die kan zelf bepalen of hij wel of niet opneemt en de camera aanzet.

Hoewel er afspraken zijn over de tijd - tussen 10.00 uur en 11.00 uur ’s ochtends bijvoorbeeld - komt het niet altijd gelegen. Er kan visite zijn of iemand is nog niet aangekleed. Ik wacht niet tot ze bellen, hoor! Mijnheer Bisai is een van de cliënten van ThuisZorg Arnhem die meedoet aan het experiment met schermzorg. Hij is 75 jaar en woont alleen in een appartement in Arnhem Zuid, vlakbij winkelcentrum Kronenburg. Hij vindt het helemaal goed. De kinderen zijn op de hoogte en zijn zoon heeft op een papiertje geschreven hoe hij met het beeldscherm bij zijn favoriete Hindostaanse radiozenders kan komen. Hij laat mij zien hoe het werkt. Ik zoek naar een muis, maar die heb je niet nodig. Je wijst eenvoudig met je vinger op het beeldscherm aan waar je naar toe wilt. Met de instructie van zijn zoon, vinden we binnen de kortste keren de radiozenders die hij kent. Uit Guyana, Trinidad, alles komt voorbij. Meneer Bisai heeft nooit eerder met een computer of beeldscherm gewerkt.

Nee, voor bingo gebruikt hij het beeldscherm niet. Dat spelletje kent hij niet. Wat hem wel handig lijkt is de mogelijkheid om via het beeldscherm te kunnen e-mailen met zijn zeven kinderen en de kleinkinderen. Ook telefoneren met familie in Suriname staat hem wel aan. Twee van zijn kinderen wonen daar. Hij vertelt: ‘ Lenneke belt iedere dag tussen 10.00 en 11.00 uur. Maar dan heb ik mijn medicijnen al ingenomen. Ik wacht niet tot ze bellen. Dat doe ik ’s morgens meteen bij het eten. Meestal pap. En ’s avonds neem ik weer pilletje. Dat vergeet ik heus niet.’

Personal Assistant 4 Life Omdat veel projecten in de pilotfases bleven hangen, hebben in een aantal zorginstellingen Personal Assistent 4 Life (PAL4) opgericht. PAL4 biedt de techniek én de inhoud om zorg op afstand echt goed te kunnen invoeren. Voor iedereen die graag zelfstandig wil blijven wonen en leven. En voor professionals die hun cliënten graag kwaliteit leveren. Voor wie nieuwsgierig is naar de mogelijkheden van zorg op afstand, moet zeker eens een kijkje nemen op www.pal4.nl.

Mijnheer Bisai, cliënt van ThuisZorg Arnhem, vindt het helemaal goed. Hij is 75 jaar en maakt graag gebruik van zijn favoriete Hindoestaanse radiozenders die hij via schermzorg kan instellen.

9

Pleyn. Hét magazine van Pleyade | Domotica


Even voorstellen...

In de rubriek Even voorstellen… leren we de mens achter de medewerker kennen. Deze keer hebben we de vragenlijst voorgelegd aan Lineke Wassenaar, 52 jaar en moeder van 3 volwassen kinderen en al 2,5 keer oma. Eind augustus vorig jaar is zij in dienst gekomen van Pleyade, in de functie van Arbo-adviseur.

Wat deed je voordat je bij Pleyade kwam werken? “Misschien kennen jullie mijn naam nog van de periode van de reorganisatie. Ik heb eind 2008 enkele medewerkers begeleid met het vinden van ander werk, omdat door de reorganisatie hun baan kwam te vervallen en er binnen Pleyade op dat moment geen passende functie was. Dat deed ik als interimmer. Voordat ik bij Pleyade kwam werken was ik bestuurs- en management adviseur. Ik adviseerde vakbonden en werkgeversorganisaties op brancheniveau over arbeidsmarktstrategische vraagstukken. Daarbij moet je denken aan competentiemanagement en behoud van personeel, vraagstukken rondom veroudering van personeel, diversiteitsbeleid en leeftijdsfasebewust personeelsbeleid. Ook over arbeidsomstandigheden en terugdringen van ziekteverzuim heb ik veel bedrijven en brancheorganisaties geadviseerd.” Wat vind je het leukste aan je werk? “Uit mijn interim-periode wist ik dat er nog heel veel moest gebeuren bij Pleyade. Ik heb vol respect gekeken naar alle medewerkers en hun motivatie om voor Pleyade te werken. Ik zag dat zowel de organisatie als de medewerkers wel wat steun konden gebruiken om de arbeidomstandigheden goed en efficiënt te regelen. En dat is wat ik ook zo leuk vind. Ik krijg veel ruimte om mijn ervaring en inzicht in te brengen binnen Pleyade, en er is ook nog zo veel te doen, dat ik me voorlopig niet hoef te vervelen.” Wat is je grootste wens? “Mijn grootste wens, tja. Dat ik het voor elkaar krijg dat de arbeidsomstandigheden binnen Pleyade goed geregeld zijn. En wat ik helemaal als uitdaging zie is dat medewerkers zelf beter op hun veiligheid en gezondheid letten. Wij zorgen voor de blusmiddelen bij brand, zij moeten hier geen rolstoelen voorzetten.

10

Even voorstellen... | Pleyn. Hét magazine van Pleyade


Even voorstellen...

Wij zorgen voor de tillliften, zij moeten ze op een juiste wijze gebruiken. Wij zorgen voor de opleidingen, zij moeten het geleerde in de praktijk brengen. En als zij ideeën hebben over hoe het beter kan, dan hoop ik dat ze mij weten te vinden.” Wat is jouw grootste succes tot nu toe? “Ik heb niet iets wat ik als mijn grootste succes betitel. Ik voel mezelf het meest succesvol als ik een oplossing heb weten te realiseren die werkt en waarmee mensen echt aan de slag kunnen. Als mijn ‘klanten’ tevreden zijn, zeg maar. Alle mensen die binnen Pleyade werken, of dat nu de bestuurder is of de servicemedewerker, zie ik allemaal als mijn ‘interne klanten’. ” Wat is je grootste blunder tot nu toe? “Mijn grootste blunder was in dienst gaan bij een bedrijf waar alle medewerkers zo achterdochtig waren dat ze achter alles wat ik zei en deed iets zochten. Verkeerde inschatting van de organisatie denk ik. Ik heb het er zegge en schrijve 6 weken uitgehouden en heb op staande voet ontslag genomen. Die dag ben ik fluitend naar huis gereden en ’s avonds belde Anneke van den Burg me op en bood zij mij de functie als arbo-adviseur aan.” Wat doe je naast je werk aan ontspanning? “Ontspannen doe ik door te tennissen en te golfen. Ook kweek ik kanaries en zebravinkies en ben ik penningmeester van de locale vogelclub. Daarnaast ben ik lid van diverse serviceclubs, onder meer van de Rotary Brummen –Engelenburg. Naast het feit dat het er erg gezellig is, organiseren deze clubs activiteiten die geld in het laatje brengen voor goede doelen. Op dit moment gaat het geld naar Nepal, voor de aanleg van sanitaire voorzieningen voor de lokale bevolking.”

11

Hoe denk je dat jouw collega’s je zullen omschrijven? “Vrolijk en spontaan. Ik kan ‘mijn hoofd’ niet dichthouden, dus ze zullen me zo nu en dan best de deur uitkijken, zodat ze zelf weer lekker kunnen doorwerken. Ik denk ook dat ze me kundig vinden, maar dat moet nog uit mijn jaargesprek blijken.” Hoe zie jij de toekomst van Pleyade? Het wordt heel moeilijk voor Pleyade. Er zijn een aantal ontwikkelingen ingezet die veel kopzorgen baren. Ik denk bijvoorbeeld aan het steeds ouder worden van het personeel. Daar is op zich helemaal niets mis mee, maar ik denk wel dat we daarmee rekening moeten houden. Misschien zijn meer en betere hulpmiddelen nodig. Ook hebben ouderen vaak meer last van nachtdiensten en onregelmatigheid. En het allerergste is dat op zekere leeftijd, deze ouderen met pensioen gaan, en dan is Pleyade ze kwijt! Dat baart me wel zorgen, want over ‘En het allerergste een tijdje is is dat op zekere heel babyboom met leeftijd, deze pensioen, ouderen met wordt naar pensioen gaan, verwachting en dan is Pleyade de vraag naar zorg ze kwijt!’ groter, maar het aantal mensen dat nog werkt juist minder. Dan heb ik het nog niet gehad over de bezuinigingen van de overheid.” Vertel eens iets verrassends over jezelf? “Ik ben ook VVD raadslid in de Gemeente Rheden. Dat is ook heel erg leuk en leerzaam.”

Vergeet niet een griepprik te halen In oktober krijgen alle Pleyademedewerkers en vrijwilligers een uitnodiging in de brievenbus om een griepprik te halen. In twee locaties en op vier verschillende dagdelen kan je je laten vaccineren tegen griep. Waar en wanneer je terecht kunt voor je griepprik vind je ook op DigiPleyn binnenkort. Risico voor bewoners Uit onderzoek blijkt dat bewoners van zorginstellingen minder vaak overlijden door griep wanneer medewerkers zich laten vaccineren. Griep is voor bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen een groot risico. Zo’n 90% van deze bewoners haalt zelf ieder jaar de griepprik. Daarmee maken ze duidelijk dat zij geen griep willen krijgen. Griep kan voor hen gevaarlijk zijn en ernstige gevolgen hebben. Je kan overlijden aan griep. Uit onderzoek blijkt dat minder bewoners in zorginstellingen overlijden door griep wanneer het personeel zich laat vaccineren. Griep geeft ook complicaties zoals een longontsteking, het verergeren van hartaandoeningen, COPD en diabetes. Bewoners zullen zich daardoor minder prettig voelen. En mogelijk zullen ze blijvend meer zorg nodig hebben. Griepuitbraak voorkomen In verpleeg- en verzorgingshuizen wonen en werken mensen dicht op elkaar. Je hebt nauw contact met bewoners wassen, aankleden en helpen met eten - en het risico op besmetting is groot. Ook collega’s besmetten elkaar onderling. En jij neemt het griepvirus ook weer mee naar huis. Wanneer veel collega’s de griep hebben, moet er harder gewerkt worden door iedereen. De zorg gaat immers door en de werkdruk is bij een griepuitbraak zelfs groter. Want ook veel bewoners zullen griep hebben en hebben meer zorg nodig. Uit onderzoek blijkt dat er minder ziekteverzuim is onder personeel als zij een griepprik halen. Het scheelt enorm in ziekteverzuim.

Goede score Ruim 38% van de PleyademedeMet zeven werkers haalde vorig jaar een gevaccineerde griepprik. Ook vrijwilligers liemedewerkers, voorkom je één besmetting. ten zich vaccineren. Landelijk Doe dus mee en haal gezien doen we het als Pleyade heel goed. Want van alle zorgook dit jaar weer je medewerkers liet slechts 10,5% griepprik zich in 2009 vaccineren.

Pleyn. Hét magazine van Pleyade | Even voorstellen... | Griepprik


Ingezonden Verslag van reis naar San Francisco Afgelopen jaar heb ik een eenjarige managementtraining aan de TiasNimbas Business School in Tilburg gevolgd. In de groep van 18 personen was ik de enige die uit de zorg kwam en dat maakt dat je bij zeer verschillende bedrijven in de keuken kunt kijken. Naast vele verschillen tussen commerciële bedrijven en publieke organisaties zijn er ook veel overeenkomsten. In iedere organisatie wordt nadrukkelijk gekeken naar het verbeteren van het eigen product. Voor de één is de motivatie gelegen in het maken van meer winst of vergroten van het marktaandeel en voor de ander is dit gelegen in klanttevredenheid. Duidelijk is dat zonder klanttevredenheid ieder bedrijf zijn bestaansrecht op den duur verliest. Klanten kiezen dan voor een andere bank of laten zich op een wachtlijst van een andere zorginstelling plaatsen. Een onderdeel van de studie ging over de rol, invloed en de ontwikkelingen van internet. Dé plek waar hiervoor veel ontwikkeld wordt, is Sillicon Valley ten zuiden van San Francisco USA. Begin maart vertrokken we naar San Francisco om drie dagen een module over E-Business te krijgen aan de Santa Clara University. De bedrijven in Sillicon Valley variëren van bedrijven die wereldwijd opereren tot ondernemers die in een klein kantoortje hun idee uitwerken en hopen hun slag te slaan. Zo is Bill Gates van Microsoft destijds ook begonnen. Een belangrijke uitspraak waarmee begonnen werd, was dat “internet uit is op het afbreken van het oude”. Hiermee werd

Gevel bij Chinatown

12

Ingezonden | Pleyn. Hét magazine van Pleyade

bedoeld dat alle ontwikkelingen binnen het gebruik van computers en programmatuur erop gericht zijn om iets te verbeteren. Keerzijde is dat alle daaraan voorafgaande verbeteringen snel achterhaald zijn en daarmee afgebroken worden. gevangeniseiland Alcatraz Timing is voor de mensen die in die sector De eerste collegedag bestond uit een werken heel belangrijk: heeft een ander algemene inleiding en ging in op de vraag al niet hetzelfde ontwikkeld? Kan ik het hoe gevestigde bedrijven zich staande snel genoeg op de markt zetten? Kan ik hielden in deze hectiek. ’s Middags dan wel mijn kosten terug verdienen? Een gingen we dan een dergelijke bedrijf verbetering heeft een maximale houdbezoeken en kregen we rondleidingen baarheidsdatum van ongeveer twee jaar. en presentaties, die dan weer tot menig discussie leidden. De tweede dag ging in op het ondernemerschap. Je kunt een goed idee hebben maar hoe maak je dat interessant voor je klanten? Belangrijk was daarbij ook de constatering dat datgene wat technisch mogelijk is, niet altijd overeenkomt met wat de klant nodig heeft. Lastig is het om dan daar goede aansluiting bij te vinden of juist bij de klant wel de behoefte te creëren. De mobiele telefoons zijn daar een goed voorbeeld van. Niemand kon 15 jaar geleden bedenken dat die zo wijd verGolden Gate Bridge spreid zouden zijn en dat we ook mobiel zouden kunnen internetten. Dat Belangrijk is steeds de vraag “Hoe kan er zoveel gebruik zou worden gemaakt ik het beter doen?” De constante gerichtheid op verbeterpunten door uitdrukkelijk van Facebook, Hyves etc.. en dat dat ook mogelijkheden zijn geworden die zoveel te kijken naar wat de klant wil, is in deze invloed hebben op de wijze waarop we als sector absoluut nodig om te overleven. mensen met elkaar omgaan. Deze ontwikGenoegen nemen met de bestaande kelingen gaan steeds maar door. situatie is op den duur het einde van de De derde dag gingen we naar het moezaak. Voor ons in de zorg is deze vraag derbedrijf van Google en bezochten natuurlijk net zo we de afdeling waar nieuwe producten belangrijk. Steeds ontwikkeld worden. Alles wordt daar in de vraag aan jezelf stellen, maar vooral het werk gesteld om de creativiteit van medewerkers tot bloei te laten komen. ook aan onze klanDit zie je op verschillende manieren: op ten, hoe het beter de campus wordt voor alle medewerkers kan, is nodig om gezorgd voor gratis, zeer gevarieerd eten je eigen bestaanstussen de middag. Gedachte daarachter recht te behouden. is dat je dan geen boodschappen hoeft te Niets blijft bij het doen en dat je dus daar niet over na hoeft oude; immers te denken. In een wasserij kan men de klantenwensen en vuile was gratis laten verzorgen en er zijn -eisen veranderen, ruimtes om te sporten en te relaxen. Dat (technische) mogeeten gebeurt overigens aan lange tafels lijkheden veranwaardoor gestimuleerd wordt dat mensen deren, de mentaelkaar leren kennen en met elkaar gaan liteit van mensen communiceren en gedachten uitwisselen. verandert!


column In het hele gebouw hangen white boards waarop iedereen ideeën kan opschrijven. Het kan dan zijn dat een idee van de één, bij een ander leidt tot een verbeterpunt en zo stimuleert men elkaar. Om goede ideeën uit te werken is de zogenaamde 80/20 regel afgesproken: 80% van de arbeidstijd werkt men aan de eigen taken en 20% van de tijd kan men gebruiken om aan nieuwe ideeën te werken. Als een idee succesvol lijkt te zijn, kan dat je volledige taak worden. Alle medewerkers hadden de nieuwste Smartphone met de opdracht alle ervaringen met elkaar te delen en door te geven aan de ontwikkelaars. Geen kritischer gebruiker dan deze medewerkers. Daarmee heeft Google, voordat zij de nieuwste Smartphone op de markt brengt, al 20.000 proefpersonen gehad.

Een straatartist

De andere kant van het verhaal is dat er bij deze campus geen 8-urige werkdagen of een 5 daagse werkweek gelden. Het bedrijf is 24 uur per dag open en medewerkers werken ook veel meer dan een volle werkweek. Creativiteit, enthousiasme en inspiratie stoppen immers niet om 5 uur ’s middags en als je je geen zorgen hoeft te maken over boodschappen of de was, kan je rustig doorgaan. Mensen kunnen zich optimaal concentreren op hun werk omdat ondersteuning goed geregeld is. Zo werkt dat ook in de zorg: als de werkprocessen goed afgesproken zijn en de ondersteuning is op orde, dan heeft iedereen daar profijt van en kan men zich volledig richten op de bewonerszorg en neemt het plezier in het werk alleen maar toe. Opvallend is binnen het bedrijf wel dat de leeftijd van de mensen daar tot 30 jaar loopt want daarna wil men zich gaan vestigen met een partner en eventueel kinderen. Naast de module volgen was er uiteraard ook tijd om de bezienswaardigheden van San Francisco te bezoeken zoals de Golden Gate Bridge, Chinatown en de pier aan de haven.

Arjan Kiers

13

Piet Hein Jonkergouw

Wat kunt u zelf doen? Uitgangspunt voor elke professionele hulpverlening is dat je mensen consequent blijft aanspreken op hun zelfredzaamheid. Dingen zelf kunnen blijven doen levert een grote bijdrage aan de kwaliteit van leven. Hoe lastig het soms ook is, we moeten cliënten blijven aanspreken op wat ze zelf kunnen. Ook in de samenleving geldt het uitgangpunt dat we de zaken zoveel mogelijk met elkaar moeten regelen. De maatschappelijke discussie over wat je zelf kunt organiseren en betalen en wat we gezamenlijk regelen en betalen voor de gezondheidszorg, blijft actueel. Er spelen inhoudelijke zaken mee: het is goed dat mensen zoveel mogelijk zelf doen. Maar het is ook een zaak van financiering. De kosten voor de gezondheidszorg moeten betaalbaar blijven zijn. Dus opnieuw stellen we de vraag wat mensen kunnen betalen voor hun eigen gezondheid en voor die van anderen. De discussie spits zich toe op de vraag of niet teveel zorg valt onder gezamenlijke kosten. Mensen kunnen toch ook veel zaken zelf regelen. Vanuit die gedachte zijn al extramurale welzijnsdiensten uit de AWBZ verdwenen. De verwachting is dat het AWBZ-pakket kleiner wordt. De criteria wanneer je een beroep kunt doen op de AWBZ zullen strenger worden. In die strengere maatschappelijke context zullen we als Pleyade onze cliënten moeten blijven helpen in de toekomst.

Dat is een uitdagende opgave. Daarvoor zijn, mijns inziens, drie dingen belangrijk. Onszelf openstellen voor andere manieren van werken, focussen op wat we wel kunnen doen (niet wat je zou willen en wat niet kan) en cliënten en hun familie mee laten doen. Vooral dat laatste punt is belangrijk. Immers, cliënten en hun familie hebben vaak een andere verwachting van de zorg die wij kunnen bieden. Wanneer zij zich realiseren dat ze een eigen rol hebben in de zorg en hulp die ze verwachten, kunnen werken we met tevreden cliënten. Ik ben optimistisch omdat we bij Pleyade voldoende kennis, ideeën en vermogen hebben om deze uitdaging aan te kunnen. In mijn gesprekken met de diverse teams zag ik dat optimisme onder de medewerkers terug. Concreet bespraken we de andere aanpak in kleinschalige groepswoningen voor dementerende ouderen. Doordat de familie actief meedoet, blijkt ineens veel meer mogelijk voor de cliënten. De experimenten met schermzorg in Eldenstaete en bij ThuisZorg Arnhem bevestigen het uitgangspunt dat de cliënt meer de eigen regie kan houden, mits daar de juiste middelen voor ingezet worden. En als zorgverlener heb je als het ware een extra paar ogen waardoor je concentreert en effectief meer cliënten kunt helpen. De cliëntenraden delen in het optimisme. In de bespreking die ik met hen had over de notitie Familieparticipatie blijkt dat ze zich kunnen vinden in het uitgangspunt dat familie medeverantwoordelijkheid blijft dragen. De bereidheid om hier aan te gaan werken is er. Het is aan ons om dit te ondersteunen en daar handen en voeten aan te geven.

Piet Hein Jonkergouw, bestuurder Pleyade

Pleyn. Hét magazine van Pleyade | Column


PO & O Nieuws Niet altijd uit je verlofmandje In de CAO van de sector Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT sector) kennen we het verlofmandje. In het verlofmandje zitten alle vrije uren. Je vakantiedagen natuurlijk en ook de feestdagen zoals Kerstmis, Hemelvaart en Koninginnedag. En de vrije dagen voor als je gaat trouwen, een kind krijgt of verhuist. Iedereen die in de VVT sector werkt neemt voor deze gelegenheden vrije uren op uit zijn verlofmandje. Naast het verlofmandje kennen we regelingen zoals calamiteitenverlof, ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof. Medewerkers kunnen een beroep doen op deze vormen van (gedeeltelijk) betaald of onbetaald verlof. Deze verlofregelingen zijn ook in de CAO vastgelegd. Je vindt ze op DigiPleyn onder: Uitvoeringsregeling verlof. Vaders zorgen ook Bij Pleyade hebben we spelregels voor het toekennen van verlof buiten het verlofmandje. Allereerst ga je met je leidinggevende praten over de aanleiding van je verlofaanvraag. Bijvoorbeeld wanneer een van de kinderen onverwacht ziek is geworden en er moet iemand thuis zijn om te zorgen.

Je leidinggevende zal in eerste instantie vragen of je partner vrij kan nemen. Pleyade vindt namelijk dat vaders en moeders allebei verantwoordelijk zijn en moeten zoeken naar oplossingen. Bij een ongeluk of zieke kinderen zien we dat moeders als vanzelfsprekend meteen als eerste klaarstaan. Mogelijk dat je extra kinderopvang kunt regelen, of iemand die een paar dagen kan oppassen. Misschien kan er in het rooster geschoven worden. En kan je je opgebouwde verlofuren opnemen. Goede afwegingen maken Ouderschapsverlof, calamiteitenverlof en langdurig zorgverlof kennen ieder hun eigen bepalingen over de duur, het doorbetalen van salaris en de voorwaarden voor toekenning. De leidinggevende maakt per situatie duidelijke afspraken met de meewerker en legt deze vast in een mutatieformulier. Het standpunt van Pleyade als werkgever is dat we alternatieve oplossingen meewegen in het al dan niet toekennen van verlof. Wanneer er geen andere oplossing is, kan de medewerker gebruik maken van deze verlofregelingen, al dan niet betaald.

In dit artikel geeft Cas van Gompel, HRM adviseur, uitleg over verlofregelingen. De verschillende regelingen over verlof leiden regelmatig nog tot misverstanden. Voor vragen neem je contact met hem op: c.vangompel@pleyade.nl of (026) 7516 331.

Personalia IN DIENST 1 juli Laura Ngo Badjeck serviceassistent (WS) 1 juli Wil Bosch-Jongerius woonassistent Flexbureau 1 juli Annemarie Katemann verzorgende Zorgteam WZ (AK) 1 juli Rachida Leming helpende Thuiszorg Arnhem 1 juli Hans Mulders verpleegkundige Zorg centraal (AN) 1 juli Anne Tjoonk verzorgende Verzorgd wonen A (WS) 5 juli Carmen Smit medewerker Horecapunt (AN) 8 juli Sharon Gijsberts zorgassistent Zorg centraal (AN) 12 juli Marjan van Eck assistent inkoop 26 juli Jessica Scholten woonbegeleider Flexbureau 28 juli Nazha van Amersfoort-El Asbat helpende Thuiszorg Arnhem 1 aug Petra van der Loo woonassistent Flexbureau 1 aug Marrit van Nijen medewerker werving en selectie PO & O 1 aug Janita Verweij medewerker Gebouw B ES 1 aug Erna Eskes-Wessels coördinator centrale productregistratie 5 aug Marijke ter Morshuijssen-Eigeman huishoudelijk medewerker Thuiszorg Arnhem

14

Personeel & opleidingen | Pleyn. Hét magazine van Pleyade

UIT DIENST 6 aug Helene van der Lans zorgassistent Zorg centraal (AN) 9 aug Eva Borninkhof woonbegeleider Zorg centraal (AN) 9 aug Wendy Gijsberts serviceassistent (WS) 9 aug Manuela van de Kamp zorgassistent Flexbureau 9 aug Nicky Schippers huishoudelijk medewerker Thuiszorg Arnhem 10 aug Rianne Heida woonassistent Flexbureau 11 aug Ans Kat helpende Thuiszorg Arnhem 12 aug Manuela Lichtenberg huishoudelijk medewerker Thuiszorg Arnhem 16 aug Diana Berns-Greveling zorgassistent Flexbureau 23 aug Esmeralda Bierma huishoudelijk medewerker Thuiszorg Arnhem

11 juli Conny Tolhuisen-Pasmans projectmedewerker Pleyade algemeen 14 juli Miranda Bohmer-van Limbeek woonbegeleider Nachtdienstenteam (EL) 20 juli Susanne van Baal-van Kilsdonk woonbegeleider Zorg centraal (AN) 31 juli Annemieke Aarns-Kempkens woonbegeleider Flexbureau 31 juli Anja Edixhoven woonbegeleider Etage 6 (AK) 31 juli Mirjam Kamer adviseur opleidingen PO & O 31 juli Nicoline Pelkman verzorgende Thuiszorg Arnhem 31 juli Mandy Scharrenberg woonbegeleider Flexbureau 31 juli Annelies Blokhuis-van het Bolscher medewerker horeca Pleyade algemeen 15 aug Corrie Rutjes-Evers EVV-er Woning A (PH) 15 aug Myranda van Stiphout zorgassistent Flexbureau 31 aug Moise Ahadjitse Sekle medewerker Flexbureau 31 aug Anneke Berkel woonbegeleider Flexbureau 31 aug Anneliek Corten basisarts K&B 31 aug Roxanne Grauwde woonassistent Flexbureau 31 aug Hanneke Hendriks medewerker Flexbureau 31 aug Apolos Jaflaum medewerker Flexbureau


Van de Ondernemingsraad

Argus-oog De voltallige OR op een rij, boven n van links naar rechts: ngcoach Michel Adriaensen (dagbestedingcoach ördinator Zorg en Eilandstaete), Marion Valen (coördinator Wonen De Akkerwinde), Riekie von Pickartz trum (verpleegkundige Expertisecentrum leider Altenova), Cia Dulos (woonbegeleider restauEldenstaete), Mildred de Wolff (restauranthouder Waalstaete) en Ine van Merkestein, coördinator Zorg en Wonen Altenova). Op de armleuning van de bank e links zit Frieda Dams, (EVV-er De Akkerwinde). Op de armleuning van de bank rechts zit Agnes Rietbergen, (EVV-er Eldenstaete). ar Zittend op de bank van links naar rechts: Tessy Schirk (verpleegkundige Expertisecentrum Eldenstaete), Ellen van Vorsselen (dagbestedingcoach Waalstaete) en Lydia van der Borst (secretaresse De Akkerwinde). De OR-leden werken voor het gemeenschappelijk belang van alle personeelsleden van Pleyade. Je kunt contact met de OR opnemen als je informatie wilt over besluiten en ontwikkelingen van de organisatie. Neem ook gerust contact op als je zelf een belangrijk onderwerp wilt bespreken. E-mail: ondernemingsraad@pleyade.nl of telefoon: 026 - 751 6332.

De OR-leden hechten veel waarde aan contact met medewerkers. Zij informeren iedereen binnen Pleyade met nieuwsbrieven, publiceren de agenda en de notulen van de maandelijkse OR-vergaderingen op DigiPleyn en organiseren regelmatig enquêtes over belangrijke onderwerpen. Met vriendelijke groet, de ondernemingsraad

En dan nog even dit....

uit de krant (NRC):

15

uit de oude doos:

Pleyn. Hét magazine van Pleyade | Van de ondernemingsraad


De achterkant Love all, serve all

Jaarlijkse ziekenzalving

De keus voor een dagje Openluchtmuseum met bewoners van Eldenstaete was snel gemaakt. Rita Visser, EVV-er op woning A-164, ziet haar cliënten opleven door verhalen en beelden van vroeger. Jammer is dat mevrouw van Veen - een enthousiaste fan van dit uitje - in februari is overleden. Zij is dus helaas niet meer mee geweest. Wim van Dijk regelde mensen en het geld. Hij is al 22 jaar vrijwilliger, eerst in Elderhoeve en sinds de verhuizing naar Eldenstaete is Wim de vaste vrijwilliger van woning A-164. Geld is altijd het probleem bij uitjes. Vervoer kost geld omdat drie bewoners in een rolstoel zitten en twee niet lang kunnen lopen. Wim heeft het plan om met de bewoners naar het Openluchtmuseum te gaan, voorgelegd aan zijn Sathya Sai Centrum Arnhem. De leden van dit centrum leven volgens de leer van Sathya Sai Baba; een Indiase spiritueel leraar. De kortste samenvatting van zijn leer is: love all, serve all. Leden doen daarom veel vrijwilligerswerk, dat noemen ze ‘seva’ en dat doen ze individueel en in groepsverband.. Het centrum zorgde dus voor vrijwilligers bij dit uitje en heeft ook alle kosten op zich genomen.

Kracht en bemoediging; dat was het thema van de ziekenzalving op een mooie zondagmiddag in juni. Zo’n 23 vrijwilligers haalden bewoners met een busje op van Eldenstaete, De Akkerwinde, Polderhof en Altenova voor de dienst in de Lucaskerk in Elden. De bewoners kregen allemaal een corsage om het geheel een feestelijk tintje te geven. Geestelijk verzorger Brigitte Caminada en pastoor Aloys Lurvink van de Emmausparochie hadden voor iedereen een persoonlijk woord. Het was een mooie zalving. Bewoners beleefden het in rust en gelatenheid. De zegening en de zalving emotioneerden ook de vrijwilligers. Het gezang van het koor en de muziek van de organiste speelden daarin zeker een rol. Na de dienst dronken bewoners en vrijwilligers koffie met heerlijke soesjes. En al snel kwamen - onder het gezellige samenzijn - de verhalen los. De zegening raakten hen echt, bleek wel. ‘Het is weer veel te snel voorbij. Ik zou het zo fijn vinden als volgend jaar ook mijn vrouw en mijn zoon meegaan.’ Het hele gebeuren van de zalving smaakte bij veel bewoners naar meer. Vrijwilligers kregen vragen om een keer naar een Gregoriaanse mis te gaan. Of ’s zondags naar een echte kerk. ‘Dat zou ik toch zo graag eens een keertje willen.’ Dat gaan onze vrijwilligers zeker doen. Gesterkt en bemoedigd is iedereen weer huiswaarts gekeerd.

Bewoners van Eldenstaete leven op tijdens het dagje Openluchtmuseum. Van van links naar rechts: mevrouw van Hoof, Irma Lether, woonbegeleider, de heer Kiezenberg, Fenna Aarts, seva-coördinator, Wim van Dijk, vrijwilliger en mevrouw van Os.

Annie Visser

In het volgende nummer van Pleyn:

- DigiPleyn Thuis - Externe audits - Wat doen onze collega’s ‘assistenten behandeling’ Uiterste inleverdatum kopij: 5 november 2010

Pleyn september 2010  

pers. blad

Pleyn september 2010  

pers. blad

Advertisement