Page 1

DESEMBRE 2010

R E V I S TA

D E

L’ I E S

P U I G

D E

S A

F O N T, S O N

S E R V E R A

T ’ O B S E RVA M

A people without the knowledge of their past history, origin and culture is like a tree without roots. Marcus Garvey

La primera revista digital.

LA LLENGUA I LA DIVERSITAT C U LT U R A L D U E S D E L E S CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRE CENTRE.

La primera revista digital del q u a l s evo l A c ro b a t re a d e r pròxima ens sortirà més bé, nostre Institut ja està a les podreu obrir l’exemplar de però ja no podíem passar més vostres pantalles. Aquesta vegada no la podreu fullejar en paper, el format digital que fem servir és compatible amb els arxius PDF, així que amb

UN DIA AL MERCAT

T’OBSERVAM. L’esforç dels alumnes del Taller de llengua i la resta de col·laboracions ho han fet possible. Només és un punt de partida. Segurament la

NACIONALITATS

temps sense fer-vos arribar la feina que hem realitzat durant aquestes setmanes al nostre taller. LLEGIU-LA!

RECORDANT EL MEU PAÍS


DESEMBRE 2010

R E V I S TA

D E

L’ I E S

P U I G

D E

S A

F O N T, S O N

S E R V E R A

EDITORIAL Revista IES PUIG DE SA FONT

Des del curs 1999-2000 no m’havia encarregat de la redacció de la revista del centre. Han passat molts anys i moltes coses però he volgut començar la revista amb la mateixa cita de Marcus Garvey que vaig emprar a Eivissa. Em

CONSELL DE REDACCIÓ Maurer Steven Bueno, Maodo Diene, Jiao, Micaela Melogno, Vanessa Sarmiento,Viviana Moposa, Qisheng Shan i Josep Peiró.

pareix encara ben eloqüent i tant vigent ara com abans.

MAQUETACIÓ Josep Peiró.

A tot l’alumnat del taller de llengua especialment, i tot aquells que s’han implicat i han col·laborat

CONTACTE Si vols col·laborar amb aquesta revista contacta amb nosaltres a través de: activitatscatala@gmail.com

PARELLES LINGÜÍSTIQUES

en la redacció de la revista, moltes gràcies.

PASSATEMPS

ENDEVINA QUI ÉS QUI?


U N D I A A L M E R C AT ( Q I S H E N G )

EL PASSAT DIVENDRES 10 DE DESEMBRE DEL 2010 ELS ALUMNES DEL TALLER DE LLENGUA VAM FER UNA SORTIDA AL MERCAT DE SON SERVERA (MICAELA).


U N PA S S E I G P E L M E R C AT ( VA N E S S A )

La finalitat  de  la  sor.da  era  repassar  els  con.nguts  lèxics  vists  a  classe  durant  els  darrers  dies.  Vam   veure:  fruites,  patates,  flors,  vegetals,  cebes,  tomà.gues,  sobrassades,  panxeta,  conill,  pernil,  pollastre,   bo.farró,  xoriço,  taronges,  pomes,  plàtans  i  més.  (Viviana).  La  roba  del  mercat  és  molt  bonica  i  barata.   (Vanessa) Després  vam  aprofitar  per  comprar  el  llibre  de  lectura  del  taller  de  llengua  a  la  llibreria  de  Can  SeraG.   (Maodo). A  l’Església  Nova  de  Son  Servera  vam  veure  un  Betlem  i  vam  fer  moltes  fotos.  (Qisheng)     Després  de  veure  el  Betlem  vam  tornar  cap  a  l’Ins.tut,  ja  que  la  distància  és  curta  i  tenim  bones  cames.   (Micaela) Aquesta  excursió  ha  servit  per  prac.car  el  vocabulari  i  per  conèixer  un  poc  més  el  poble  on  vivim,  Son   Servera.    (Maodo  i  Micaela)  


Les nacionalitats al nostre centre. L’IES Puig de sa Font, és un exemple on podem trobar diferents nacionalitats de quasi tots els continents, en un estudi estadístic fet pels alumnes del centre hem analitzat les dades que teníem disponibles. En resum i per no avorrir-vos tenim uns 710 alumnes al centre, d’aquests alumnes el 79% pertany al conjunt de l’estat espanyol. En la següent estadística teniu tota la informació, només dir que tenim més de 25 nacionalitats diferents, sense comptar les nacionalitats sense estat propi.

F E RN A N DA COLÒMBIA ÉS PASSIÓ

ERICK EQUADOR ÉS LA MILLOR.

%

PAÍS

Núm.

COLÒMBIA

31

4,4%

EQUADOR

18

2,5%

ALEMANYA

17

2,4%

ARGENTINA

16

2,3%

REGNE UNIT

11

1,5%

BRAZIL

6

0,8%

XINA

5

0,7%

POLONIA

4

0,6%

RÚSSIA

4

0,6%

SENEGAL

4

0,6%

BRYAN EQUADOR ÉS A LA MEITAT DEL MÓN.


Les nacionalitats al nostre centre. Aquí teniu la resta de la llarga estadística que vam fer al taller de llengua.

PHILIPP ALEMANYA, UN PAÍS AMB UNA LLARGA HISTÒRIA.

%

PAÍS

Núm.

BULGÀRIA

3

0,4%

CUBA

3

0,4%

MARROC

3

0,4%

VENEÇUELA

3

0,4%

BOLIVIA

2

0,3%

PORTUGAL

2

0,3%

REPÚBLICA DOMINICANA

2

0,3%

URUGUAI

2

0,3%

FRANÇA

1

0,1%

NIGÈRIA

1

0,1%

NORUEGA

1

0,1%

PAKISTAN

1

0,1%

PERÚ

1

0,1%

REPÚBLICA TXECA

1

0,1%

ROMANIA

1

0,1%

SUÏSSA

1

0,1%

X IAO H AN UNA GRAN MURALLA DE MÉS DE 6200 KM TRAVESSA EL MEU PAÍS.

LEOS L’ANY PASSAT VA SER EL PRIMER AMB PRESÈNCIA D ’ A LU M N AT S E N E G A L È S ENGUANY JA EN TENIM QUATRE.

TXÈQUIA ÉS EL COR D’EUROPA.


Tornen les parelles lingüístiques.

El divendres 5 de novembre hem començat al nostre centre amb les parelles lingüístiques. Per segon any i amb un èxit important de participació la Comissió de Normalització Lingüística

E N RO L L AT S L’alumnat del centre s’ha engrescat i ha col·laborat des de la revista t’observam volem felicitar aquest comportament.

del centre ha enllestit aquesta iniciativa que va tenir tan bona acollida l’any MÉS DE 30 VOLUNTARIS A LA LLISTA, FINS I TOT passat. ENGUANY TENIM ALUMNES EN LLISTA D’ESPERA DE SEGUR QUE ELS TROBEM PARELLA. US ANIMEU! PARELLES NOVES I D’ANTIGUES ES TROBARAN C A D A M E S A L’ A U L A D’AU DIOVISUALS. TENIM TOT UN PATI I LA RESTA DEL MES PER XERRAR!

BIANC A

El divendres 3 de desembre hem fet la segona sessió de les parelles lingüístiques. Continua la gran participació de l’alumnat del centre.

ANDREU I JIAO

QISHENG

SOM M OLTS , PERÒ ENC ARA HI C APS.


R E C O R DA N T E L M E U PA Í S AVUI, COLÒMBIA

Dibuix del mapa de Colòmbia amb les seves ciutats mes importants: Bogotà, Medellín, Cartagena, Cali i Barranquilla. per Steven Bueno 3r B.

COLÒMBIA

CIUTATS IMPORTANTS 1. BOGOTÀ 2. MEDELLÍN 3. CALI 4. BARRANQUILLA

Al dibuix hi ha les tres serralades l’oriental, la central i l’occidental, al nord es veu la serra nevada de Santa Marta


Situació geogràfica  de   Colòmbia:

Està situat  al  nord   d’Amèrica  del  sud,  té   una  extensió  semblant   a  l’estat  espanyol.

Una de les coses que més m’agrada és el clima, és tropical, encara que canvia en alguns llocs. Al nord del país cap al Carib fa molta calor. El clima no canvia molt en tot l’any, hi ha llocs on fa un poc mes de fred com per exemple a la serra nevada de Santa Marta, que durant tot l’any té neu. El clima es va refredant a mesura que anem al centre del país, a prop de la ciutat de Medellín hi ha una gran pedra ‘’La piedra del Peñol’’ on pujant a dalt es poden veure molts quilòmetres... Un poc més al sud, entre les muntanyes hi ha unes ruines d’una cultura precolombina a San Agustín. M’agrada el cafè de Colòmbia, la gent és molt amable i l’accent de la nostra llengua molt aferradís. Així record Colòmbia des de la llunyania i l’enyorança.


! ! "#$%&'!()*+!(,-.'&+/-!+$0-!(&!11&/#&+!&1!*$2!(&!3!$4)5)+!.'&!6&2!/#&%-11-/! -1!/-11&#!(&!11&*7'-!('#-*/!-.'&+/!)*)5)!(&!5'#+8!! ! 9! :! ;! <! =! >! ?! ?! <! ;! :! "! @! A! B! C! 9! D! B! E! F! 9! G! @! H! "! I! G! J! 9! 9! D! K! :! I! E! A! L! M! =! N! A! ;! >! :! E! O! P! A! <! @! >! :! <! O! L! @! L! Q! G! ;! "! L! Q! J! N! ?! F! "! @! I! R! ?! Q! B! >! J! I! H! C! J! 9! K! A! :! E! <! N! ;! F! =! Q! N! N! R! "! G! H! F! H! !" @! A! L! C! >! ;! J! ;! P! Q! A! L! J! M! ;! =! L! >! 9! "! M! :! E! >! 9! Q! D! K! ?! F! ;! >! O! >! @! "! ;! L! @! L! ?! "! Q! K! J! B! O! A! ;! I! P! R! G! O! I! >! =! ?! :! H! K! Q! C! 9! :! F! <! >! "! G! D! :! ;! F! 9! G! I! B! =! R! :! ;! @! >! M! N! =! >! :! 9! F! D! K! ;! "! I! L! H! "! =! A! ?! "! >! ;! N! P! L! :! 9! D! >! ;! R! R! P! :! C! "! 9! Q! @! I! <! ! ! !

Bianca Iba単ez, 2n C.


E N D E V I N A QU I É S QU I ?

GRÀCIES AL DEPARTAMENT DE CASTELLÀ PRESENTAM EL SEGÜENT TREBALL ARTÍSTIC D’UN COMPANY O COMPANYA VOSTRE/A. EN EL PROPER NÚMERO MÉS INFORMACIÓ. SABEU QUI ÉS QUI? SABEU QUI HO HA FET?


DESEMBRE 2010

R E V I S TA

D E

L’ I E S

P U I G

D E

S A

F O N T, S O N

S E R V E R A

AVA N Ç T ’ O B S E RVA M

En la propera revista: Recordant... Equador Els vostres companys del taller de llengua esperen la

seva nova filosofia ha ev i t a t u n mu n t d e

electrònic o bé directament amb els

vostra col·laboració per als propers números, ajudeulos a fer una revista que ja és ecològica i que amb la

fotocòpies. Totes les idees seran ben rebudes, podeu contactar per correu

companys i companyes del taller de llegua.

CURSA SOLIDÀRIA

CRÍTIQUES DE CINEMA

Teniu idees?

NOVES SECCIONS

T'observam  

Desembre 2010, Revista IES Puig de sa Font, Son Servera,

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you