Page 55

PROJE

Faik Sönmez Mağazası, Etiler

Uzun y›llard›r farkl› çizgisiyle butik giyim konusunda hizmet veren Faik Sönmez’in Etiler’deki yeni aç›lan mağazas›n›n mimari tasar›m› Apeks Mimarl›k taraf›ndan haz›rlan›rken, mimari tasar›ma uygun flekilde planlanan bir ayd›nlatma tasar›m› ile d›fl cephe ayd›nlatmas› gerçeklefltirildi. Faik Sönmez mağazas›nda cephe ayd›nlatma sistemi olarak 2 tip ürün kullan›ld›. Bu ürünlerden ilki binan›n en üst bölümünde bulunan saçak ayd›nlatmalar›d›r. Seçilen üründe dikkat edilen en önemli husus cephenin tamam›n›n ayd›nlat›lmas› yerine üst tac›n dolay›s›yla bina s›n›r›n›n yumuflak bir biçimde ortaya ç›kar›lmas›d›r. Ürünlerin cephe yap›s›nda kullan›lan paslanmaz yüzey ile bütünlük sağlamas›na dikkat edilerek bu yüzeyle ayn› tip çerçeve kullan›ld›. Ürünler gün ışığında çok zor görülebilmektedir. Bu ürünler d›fl cephede uzun süreli kullan›ma uygun olup sadece 8 W enerji tüketmektedir. Diğer bir ürün olan nifl içi cephe ayd›nlatma ürünü renk değifltirebilir LED sistemdir. Cephede kapl› olan ahflap yüzey bu tarz ayd›nlatma ile birden fazla renk olarak görülebilmektedir. Ürünler projelendirme dahil d›fl mekan koflullar›na dayan›kl› olarak üç hafta içinde imal edildi ve montaj› yap›ld›. Bu ürünler ayn› zamanda istenilen dönemlere göre programlanabilme özelliğine sahiptir. Y›lbafl›, bayramlar ya da mevsimsel vitrin değiflikliklerini d›fl cephede de uygulanan ›fl›k oyunlar› ile bütünlefltirmek olas›. Yine LED ürünler ile mağaza giriflinde yere gömme armatürler sayesinde mağaza cephesi sokağa tafl›nm›fl oldu.

Proje katılımcıları: Müflteri: Faik Sönmez Etiler Mağazas› Mimari büro: Apeks Mimarl›k Ayd›nlatma tasar›m›: Gürol Ayan, Sadettin Yüksel, Serdar Akmansayar ve Roko Kasapoğlu Projelendirme ve uygulama: Studiodekor Kullanılan ürünler: Özel tasar›m

53

Profile for PLD Türkiye

Sayı 6 - Yüksek Binalar - PLD Türkiye  

GÜNCEL: Stuttgard Sanat Müzesi. AYDINLATMA TASARIMI: Taipei 101 Tower, Eyfel Kulesi, Tekfen Tower, Sun Plaza. PROJELER: Marks & Spencer Mağa...

Sayı 6 - Yüksek Binalar - PLD Türkiye  

GÜNCEL: Stuttgard Sanat Müzesi. AYDINLATMA TASARIMI: Taipei 101 Tower, Eyfel Kulesi, Tekfen Tower, Sun Plaza. PROJELER: Marks & Spencer Mağa...

Advertisement