Page 79

ÜRÜN

Koleksiyon’dan Lucciole Silvia Sogni tasar›m› Lucciole, lambalar›n ç›k›fl noktas› olan flamdanlara gönderme yapan bir tasar›m, bir sayg› çal›flmas›... fiamdan görünümü veren Lucciole’nin d›fl yüzeyi transparan cam olarak düflünülmüfl. Bu yap› k›r›lgan bir görsel etki yarat›yor ve ortama yumuflak bir ›fl›k sağl›yor. Ampulün ›fl›ğ›, kaynağ›n yak›n›na yerlefltirilen opalin cam ile filtre edilir ve bu da göz kamaflmas›na engel olur. Üç lamba metalik parlak krom ya da bronz bir yap›yla bir araya getirilir ve duvara monte edilir. Aplik, masaüstü ve lambader modelleri bulunuyor.

www.koleksiyon.com.tr

Eskinin Yeniden Yansıması : Light Shade

Light Shade içindeki avizenin ›fl›klar› özellikle kapal› olduğu zaman silindir fleklindeki d›fl ayna yüzeyi, kullan›ld›ğ› mekan›n çeflitli kesitlerden yans›mas›n› içermektedir. Ifl›k devrede iken ise klasik tafll› veya antik bir avizenin, çevresini saran modern yans›t›c›dan ortaya ç›kan gizemli ve farkl› karakterini göstermektedir

www.hi-tec.com.tr

77

Profile for PLD Türkiye

Sayı 4 - PLD Türkiye  

GÜNCEL: Allianz Arena Stadyumu. AYDINLATMA TASARIMI: İsrail Dışişleri Bakanlğı, Kiel Eyalet Meclisi, Dolmabahçe Sarayı, Saltanat Kapısı, Esm...

Sayı 4 - PLD Türkiye  

GÜNCEL: Allianz Arena Stadyumu. AYDINLATMA TASARIMI: İsrail Dışişleri Bakanlğı, Kiel Eyalet Meclisi, Dolmabahçe Sarayı, Saltanat Kapısı, Esm...

Advertisement