Page 67

AYDINLATMA ÜRÜN TASARIMCILARI

Londra’daki fuar, bu konudaki uzman bir toplum karşısında bizim için önemli bir deneyim ve aynı zamanda yaptığımız işler için de önemli bir başarı oldu. Bu sergi nedeniyle sonraki yıl Milano’da düzenlenen, genç tasarımcılara yönelik Uluslararası Mobilya Fuarı bünyesindeki Salone Satellite’e davet edildik. Fuarlardan sonra çalışmalarımız uluslararası basında geniş yankı ve ilgi uyandırdı. Bunun sonucu olarak da dünyanın birçok ülkesindeki çeşitli kuruluşlardan; örneğin mimarlık, iç mimarlık bürolarından ve ticari kurumlardan arandık. Bugün bir ‹talyan aksesuar ve mobilya şirketiyle iş birliğindeyiz. Işıklar için ise üretici firmalar ile görüşme ve anlaşma aşamasındayız. Sizce bir ürün tasarımcısı ve özel olarak bir aydınlatma ürün tasarımcısı ne gibi özelliklere ve yeteneklere haiz olmalı? Kanımca biz, mimar, tasarımcı veya endüstri tasarımcısı olarak obje ve mimari tasarımda birbirine eşdeğer sorunların çözümüyle yükümlüyüz. Bu nedenle uğraşımız ve amacımız aynıdır ve birbirinin benzeridir.

Günseli Güler ve Liuhta

ismimiz mimarlık ve tasarımı içerir. Obje tasarımı yaparken mimarlığımızı da gözden uzak tutmamaya özen gösteriyoruz ve kendimizi küçükten büyüğe geliştirmek istiyoruz. Işıklarımızdaki tasarım anlayışı nedeniyle Alman Tasarım Kulübü tarafından dükkan iç mimarisi ile ilgili bir yarışmaya davet edildik. Bu çalışma bir nevi alan değiştirmemize olanak sağladı. Bu yarışmada birinciliği aldık ve amaca yönelik bir seri dükkan iç mimarisi ile ilgili Liuhta -Mobilya serisi üretildi. Ve şimdi bu mobilyalar Almanya’da çeşitli işbirlikleri yaratarak bir çok ayakkabı mağazalarında uygulama alanı bulmaktadır. Bunları planlayan ve uygulayan büro Liuhta’dır. Bu süreç içinde edindiğimiz zengin deneyimlerin yanısıra yetkili uygulayıcı firmaları da beraber çalışmak için kazanmış olduk ve geleceğe büyük umutla bakıyoruz.

Cubes Küpler küçük dekor ›fl›klar›d›rlar. Enerjileri kendi bünyelerinde olduğundan çok yönlü kullan›lma özelliğine sahiptirler. Dört küp mat ve parlak akrilik materyalinden oluflmaktad›r ve ceviz ağac›ndan haz›rlanm›fl bir kutu içindedirler. Ifl›klar beyaz ve portakal rengi LED’lerden oluflmaktad›rlar. Küplerin döndürülmesiyle ›fl›klar yanar ve söner. Boyut: 60 / 60 / 60 mm

Yeni fikirlerin geliştirilmesinde ve uygulamasında teknik bilgiler ve malzemenin özelliklerini tanımanın belli bir rolü olduğu elbette yadsınamaz. Ama bir sorunun çözümünde, soruna alışılmışın dışında yeni bir açıdan bakmak, insanların, toplumun yaşam biçimini izlemek, onların sosyal ve kültürel yapılarını gözeterek yeni, taze ve ilginç fikirlerin üretilmesine olanak sağlar.

Türkiye’deki şirketler ile ortak çalışmalar yapmayı ve Türkiye pazarına da ürünleriniz ile girmeyi düşünmekte misiniz? Türk pazarı ve insanını, Alman pazarından ayıran en önemli faktör, Türk insanının kültürel tarihi, ülkeye özgü el sanatları ve ülkenin mimarisidir. Sadece bu fark bile bir mimardan bir tasarımcı yaratmak beklentisine yetmez mi? Ben şahsen çalışmalarımın Türkiye ile Almanya arasında bir bağlantı kurmasından son derece mutlu olacağımı burada belirtmek isterim. Gelecek ile ilgili aydınlatma tasarımlarına yönelik planlarınıza değinebilir misiniz? Işık objeleri Liuhta’nın başlangıcıydı. Ancak

ClipClap Bafllang›çta diz üstü bilgisayar kullan›c›lar› için USB bağlant›l› katlan›labilir küçük bir ›fl›k objesi olarak düflünülmüfltü. Bu düflünceden diz üstü bilgisayar formunda bir ›fl›k objesi meydana geldi. Çal›flma ›fl›ğ›, modül sistem çelik akrilik cam, beyaz LED ›fl›klar›. Boyut: 250 / 120 /14 mm

57

Profile for PLD Türkiye

Sayı 4 - PLD Türkiye  

GÜNCEL: Allianz Arena Stadyumu. AYDINLATMA TASARIMI: İsrail Dışişleri Bakanlğı, Kiel Eyalet Meclisi, Dolmabahçe Sarayı, Saltanat Kapısı, Esm...

Sayı 4 - PLD Türkiye  

GÜNCEL: Allianz Arena Stadyumu. AYDINLATMA TASARIMI: İsrail Dışişleri Bakanlğı, Kiel Eyalet Meclisi, Dolmabahçe Sarayı, Saltanat Kapısı, Esm...

Advertisement