Page 26

24

≥ Işık Hatları Philadelphia’nin meşhur Bot Evleri Yerleşim Merkezi Philadelphia flehrinin tan›nm›fl güzelliklerinden olan Bot Evleri Yerleflim Merkezi Schuykill nehri boyunca konumlanm›fl ve mimari aç›dan 10 farkl› binadan oluflan toplam 12 Yelken Kulübünden oluflmaktad›r. Projeye, ayd›nlatma yap›lmadan önce Fairmount Park Komisyonu, ampul değiflimi için y›lda 40400 Euro’dan fazla ve elektrik gereksinimi için de 6400 Euro’yu aflan paray› harcamaktayd›. Yeni sistem ise, 12000 adet bireysel yönetilebilen LED’lere sahip. Pratik olarak bak›m› kolay ve ömrü uzun olduğundan, LED teknolojisine dayanan bir sistem kurulmufl. Bir avantaj› da, düflük enerji sarfiyat›ndan dolay› çok az masrafl› olmas›. Ayd›nlatma ile Bot Evlerin hatlar› geceleri öne ç›kar›lmakta ve deniz yüzeyinde ayr› parlak bir yans›ma yarat›lmakta. Eylül ay›n›n dördünde gerçeklefltirilmesi düflünülen büyük aç›l›fl töreni için birçok renk, dinamik ›fl›k gösterileri ve k›rm›z›, beyaz, mavi ›fl›k efektleri tasarlanm›fl. Ifl›k gösterileri, Color Kinetics’e ait Ethernet baz›ndaki yaz›l›m/donan›m sistemleri sayesinde bu tür karmafl›k kurulumlar› kolaylaflt›ran ve 1000’e yak›n bireysel LED’i yönetebilen bir sistem ile gerçeklefltirilmektedir. Bu proje Exelon’a ait ve proje yönetimini üstlenen Peco isimli bir enerji tasarruf flirketi ile Schuykill Navy Philadelpia’n›n kardefl flirketi Fairmount Park Komisyonu ve International Brotherhood of Electrical Workers (IBEW) Local 98 iflbirliği arac› ile finanse edilmifl.

Ayd›nlatma tasar›m›: Troy A. Martin-O’Shia, Hase & Associates, Ltd., fiikago Kullan›lan ürünler: Color Kinetics (Ayd›nlatma ve yönetme sistemleri)

Düzeltme/Ekleme: Üçüncü say›m›zda ayd›nlatma projesine yer verdiğimiz Erkul Kozmetik Yönetim Binas›’n›n mimari projesi Akyürek Elmas Mimarl›k taraf›ndan yap›lm›flt›r.

Profile for PLD Türkiye

Sayı 4 - PLD Türkiye  

GÜNCEL: Allianz Arena Stadyumu. AYDINLATMA TASARIMI: İsrail Dışişleri Bakanlğı, Kiel Eyalet Meclisi, Dolmabahçe Sarayı, Saltanat Kapısı, Esm...

Sayı 4 - PLD Türkiye  

GÜNCEL: Allianz Arena Stadyumu. AYDINLATMA TASARIMI: İsrail Dışişleri Bakanlğı, Kiel Eyalet Meclisi, Dolmabahçe Sarayı, Saltanat Kapısı, Esm...

Advertisement