Page 1

Evalueringsmøde forår 2012

For læringscentrene på skolerne i Horsens Kommune


Evalueringsmøde forår 2012 Torsdag d. 23.2. afholdt PUC netværksmøde for alle LC-teams. Hovedtemaet for netværksmødet var evaluering af udviklingen af læringscentre på skolerne i Horsens. Alle skoler var repræsenteret og i alt 58 vejledere deltog i mødet. Målet med mødet var at se på den nuværende praksis for læringscentrene for at blive klogere på den videre udvikling af læringscentrene. På mødet var tre temaer sat til debat: Organiseringen af LC LC’s samarbejdsflader Vejlederrollen De tre temaer blev debatteret efter denne model: 1. Oplæg om det enkelte tema af et til to LC-teams (Præsentationer fra oplæggene kan tilgås her: Præsentationer) 2. Erfaringsudveksling og debat i grupper af fire vejledere fra forskellige skoler 3. Refleksion og notatskrivning individuelt Efter gruppearbejdet samledes vejlederne i deres LC-teams og udvekslede erfaringer fra gruppearbejdet. Erfaringsudvekslingen ledte frem til en udvælgelse af en række områder, som LC ønsker at arbejde videre med. Hver gruppe udarbejdede et referat af deres gruppearbejde. Jeg har i det følgende sammenskrevet referaterne til en fælles opsamling. De spørgsmål grupperne arbejde med er benyttet som skellet for opsamlingen. God læselyst ;-)

Mange hilsner

Winnie Henriksen Læringskonsulent, PUC Horsens


Organisering af LC-teamet Hvilke vejledere indgår i dit LC-team? Skolebibliotekaren, IT-vejlederen og læsevejlderen indgår stort set i alle LC-teams. En række af LC’ere har også andre vejledere med fx medie-, n/t og matematikvejledere. Flere skoler har øvrige vejledere løst tilknyttet til LC-teamet og evt. kun i perioder i forbindelse med indsatsområder, hvor det er naturligt. Nogle få LC har alle skolens vejledere med i teamet. Hvordan og hvor ofte afholder I LC-teammøder? Hovedparten af LC afholder faste teammøder. Hyppigheden af møderne er meget vekslende lige fra ugentligt til tre gange årligt. På en del LC afholdes derudover en række faste ofte ugentlige møder for en del af LC-teamet (fx uden ledelsen eller kun for kerne-teamet (bib., læs. og it)). Kun ganske få LC holder møder ad hoc. Hvordan er jeres samarbejde med ledelsen, fagteams og årgangsteams organiseret? Langt de fleste LC har et tæt samarbejde med ledelsen, og for fleres vedkommende er ledelsen en del af LCteamet og deltager i teammøderne. Flere steder deltager ledelsen dog kun til de møder, hvor der er behov for det. En stor del af LC er repræsenteret i fagteams og har et formaliseret samarbejde. I LC-teamet er det aftalt, hvem der samarbejder med hvilke fagteams. Ingen LC har formaliseret samarbejde med årgangsteams endnu, men enkelte har det som et udviklingsfokus for næste skoleår. Har I organiseret og formaliseret jeres møder og samarbejder? (faste mødetidspunkter, dagsorden, referat, koordinator) For de flest LC er møderne formaliserede, dvs. der er mødeindkaldelse, dagsorden og udformes referat. På en del LC er det skolebibliotekaren, der indkalder til møderne og dagsordensætter. På enkelte LC’ere er det lederen, der indkalder og dagsordensætter. Flere udtrykker behov for en LC-koordinator for at sikre en høj standard for møderne (samarbejdet). Hvad har været den største succes mht. organisering af samarbejdet? At der gives tid til formaliseret teamsamarbejde Faste ugentlige teammøder Fastlæggelse af mødeplan for hele skoleåret Indførelse af teamkoordinator Organiseringen i team gør stærk og skaber bedre synlighed At være del af en enhed, så man er flere til at ”løfte” en ide, kan sparre med hinanden, have fælle visioner og trække på samme hammel Flere vinkler på den enkelte vejleders rolle og arbejde Kurset ”Vejlederrollen i skolen” Matrixen til udvikling af handleplaner Fleksibilitet i forhold til ad hoc-møder LC et godt rum for vejledning (skaber synlighed for vejledningssituationerne)


Hvad har været den største udfordring mht. organisering af samarbejdet? Tid til udvikling af LC Tilrettelæggelse af møder, så alle i LC-teamet kan deltage At udnytte hinandens kompetencer og få alle i teamet med, der hvor det er relevant At få fælles ansvarsfølelse i teamet At vælge opgaver der passer ind i skolens kultur Meget papirarbejde i forbindelse med opstarten af læringscentre og for lidt tid til praktisk udførelse Ledelsens manglende engagement Udvikling af vejlederkultur på skolen – at blive brugt af kollegerne Læsevejledernes rolle har været uskarp

LC’s samarbejdsflader Hvordan arbejder I sammen i jeres LC-team? Generelt godt samarbejde mellem LC-teammedlemmerne Nogle LC udtrykker dog bekymring over læsevejlederens rolle Har I opgaver, hvor hele LC-teamet har arbejdet sammen? Langt de fleste LC har opgaver, hvor de arbejder samme hele teamet. Det gælder fx udarbejdelse af handleplan for LC, funktionsbeskrivelser for LC-teamet, sprogpolitisk handleplan, CD-ord, FLL, Skolen på Krimimessen, HM i oplæsning, Giroen, kursusvirksomhed og lokale projekter (fx åbent hus om begynderlæsning, projekt ”Kend din skole”, forældrekursus i CD-ord, kurser i informationssøgning, oprettelse af Google-docs arbejdsrum)) En del opgaver deles ud i teamet ud fra relevans og tid Er I gode til at udnytte hinandens spidskompetencer? Langt de fleste udtrykker, at de er godt på vej til at udnytte hinandens spidskompetencer Det tager tid at ”gennemskue” hinandens spidskompetencer Er der ligeværdighed i jeres team (ikke lige tid, men lige værdi)? LC føler overordnet ligeværdighed i teamene Enkelte nævner dog, at ikke alle føler lige meget ansvar Skolebibliotekarer er oftest primus motor og ”fylder” mest grundet det fysiske sted og materialerne Hvad er den største succes ved at samarbejde i LC-teams? Fælles vision om i fællesskab at udvikle og bidrage med hver sine kompetencer omkring samme sag. Mulighed for sparring og videndeling Mere slagkraft overfor kolleger Følelse af synergi alene fordi vi ”snakker sammen” At vi har set, at vi kan bruge hinanden Dækker bredere lærernes behov mht. vejledning Giver større fokus på fagligheden på skolen Hvad er den største udfordring ved samarbejde i LC- teams? Mangel på tid til møder og opgaver Lige ansvarsfølelse At få alle vejledere implementeret i LC-teamet At ”finde” hinanden – sprog, områder, kompetencer


At prioritere opgaverne At præsentere LC-ideen for personalegruppen En række læsevejledere har for lidt tid til reelt samarbejde Skolebibliotekarens ”gamle” arbejdsområde Hvordan kan I styrke teamsamarbejdet? Indførelse af skemalagte formelle team-møder, hvor ”den fælles vej” afstikkes Oprette en fælles digital platform til kommunikation Mere tid til forpligtende samarbejde Fælles refleksionsdag for LC-teamene Vejlederkursus m. rammer for samarbejdet Sætte mål, men tage passende små skridt Sortere i planer og projekter, så det vigtigste fylder Huske at ting tager tid

Vejlederrollen Har du har foretaget formel vejledning (forberedt/aftalt fx med dagsorden og tidsafgrænset)? De fleste vejledere har foretaget formel vejledning Læsevejlederne har muligvis mest erfaring (via læsekonferencer) Har du foretaget uformel vejledning? Alle vejledere benytter sig af uformel vejledning Hvilken vejledningsform benytter du oftest? Langt de fleste benytter oftest uformel vejledning Hvilke fordele/ulemper er der ved formel vejledning? Struktureret, velforberedt, professionelt Tydeligt mål der kan evalueres Muligt at målrette vejledningen til modtageren God til at skabe læring for begge parter Giver begge parter mulighed for at reflektere Kan understøtte skoleudviklingen og fælles tiltag Giver mulighed for vejledningsloops Virker afskrækkende pga. det formelle og tidsdimensionen Er tidsmæssig omfangsrigt Kan komme til at ”udsætte” nogle for uønsket vejledning Processen kan let blive for tung Hvilke fordele/ulemper er der ved uformel vejledning? Kan ikke undværes ved ”her og nu”-problemer Kan fange kolleger, som ikke selv er opsøgende God til hurtig spredning og kontakt Succes hver gang Kan let blive ukontrolleret (uden overensstemmelse med skolens udviklingsområder) Kort forberedelsestid


Uforpligtende – kun rådgivning Servicerolle Hvad har været den største succes for dig som vejleder? Når kolleger selv kommer og beder om vejledning At blive opsøgt pga. ens vejlederkompetencer Respons på at vejledningen var givende Oprettelse og uddannelse af IT-korps (elever der kan give ad hoc it-hjælp). Aflaster LC’s ad hoc-hjælp. Oplevelsen af at være på vej Oplevelsen af at der er styr på det At føle sig til nytte Hvad har været den største udfordring for dig som vejleder? At afpasse vejledningen til kollegaens niveau Tilgangen og kontakten til kolleger Manglende tid til formel vejledning og til at overvære undervisning Svært at blande sig i andres praksis At skabe rum til at være vejleder At blive afvist som vejleder Hvordan kan PUC styrke LC-teamenes arbejde med vejledning? Lederne skal ”uddannes” i deres rolle som ledere for vejlederne – Det er vigtigt at ledelsen tydeligt markerer, at vejledning er et SKAL Vejledning skal i talesættes på kurserne i PUC-regi, så det er tydeligt for den enkelte lærer, at vejledning er en naturlig del af skolevæsenet i Horsens Diplommodul i vejledning Møder med inputs fra forskellige skoler, oplæg m.m. Give rum for debat og erfaringsudveksling Spotkurser

Evalueringsmøde PLC 2012  
Evalueringsmøde PLC 2012  

Referat fra mødet

Advertisement