Page 6

korpus), 303. Slavna brdska brigada – Zenica (3. korpus)17, 210. oslobodilačka brigada «Nesib Malkić» - Živinice (2. korpus)18, 1. Slavna motorizovana brigada – Sarajevo (1. korpus)19. U ovoj godini Slavne su postale: 7. muslimanska brdska brigada – Zenica (3. korpus), 370. brdska brigada – Donji Vakuf (3. korpus)20, 314. brdska brigada – Zenica (3. korpus)21. Do okončanja ratih dejstava u Bosni i Hercegovini u toku 1995. godine počasni naziv Viteška dodijeljen je: 17. Slavnoj brdskoj brigadi – Travnik (7. korpus)22, 7. Slavnoj muslimanskoj brdskoj brigadi – Zenica (3. korpus)23, 217. brdskoj brigadi – Gradačac (2. korpus)24, 215. motorizovanoj brigadi – Brčko (2. korpus)25, 502. Slavnoj brdskoj brigadi – Bihać (5. korpus)26. Čast da bude posljednja u nizu brigada Armije RBiH kojoj će počasni naziv Viteška biti dodijeljen u ratnom periodu zaslužila je 182. lahka brigada – Fočanska (1. korpus)27. U ovom periodu počasni naziv Slavna dobile su: 307. brdska brigada – Bugojno (7. korpus), 305. brdska brigada – Jajce (7. korpus), 27. brdska brigada (2. korpus)28, 501. brdska brigada – Bihać (5. korpus)29, 503. brdska brigada – Bihać (5. korpus)30. Nakon okončanja ratnih dejstava u zemlji, jednom broju jedinica dodijeljen je počasni naziv, kao naknado vrednovanje njihovog ukupnog doprinosa oružanoj borbi ili kao vrednovanje doprinosa u posljednjoj fazi rata. Tako je Viteškom proglašena 441. Slavna brdska brigada – Mostar (4. korpus)31, Slavne su postale: 712. brdska brigada – Travnik (7. korpus), 328. brdska brigada – Zavidovići (3. korpus)32, 708. lahka brigada – Novi Travnik (7. korpus)33, 145. lahka brigada (1. korpus), 4. muslimanska lahka brigada (4. korpus), 250. oslobodilačka brigada – Tuzla (2. korpus), 254. brdska brigada – Čelić (2. korpus)34. Krajem 1997. godine, na ime ratnih zasluga 115. i 152.brdske brigade iz 17

Ibid, PR broj 02-111-791/94, 24.11.1994. Ibid, PR broj 02-136-818/94, 08.12.1994. 19 Ibid, PR broj 02-136-855/94, 08.12.1994. 20 Ibid, PR broj 02-111-310/94, 14.04.1994. 21 Ibid, PR broj 02-111-791/94, 24.11.1994. 22 Ibid, PR broj 02-111-47/95, 18.01.1995. 23 Ibid, PR broj 02-011-225/95, 11.05.1995. 24 Ibid, PR broj 02-111-277/95, 12.05.1995. 25 Ibid, PR broj 02-011-252/95, 15.05.1995. 26 Ibid, PR broj 02-011-411/95, 29.06.1995. 27 Ibid, PR broj 02-011-542/95, 21.08.1995. 28 Ibid, PR broj 02-111-47/95, 18.01.1995. 29 Ibid, PR broj 02-136-99/95, 20.02.1995. 30 Ibid, PR broj 02-011-411/95, 29.06.1995. 31 Ibid, PR broj 02-011-282/95, 04.04.1996. 32 Ibid, PR broj 02-011-753 i 778/95, 24.11.1995. 33 Ibid, PR broj 02-011-789/95, 01.12.1995. 34 Ibid, PR broj 02-011-283 do 286/95, 04.04.1996. 18

6

Profile for Patriotska Liga

Mesud Šadinlija - Počasni nazivi, kolektivna ratna priznanja u Armiji RBiH  

1 Hasib Mušinbegović...(et al.), «MONOGRAFIJA Zlatni ljiljani i odlikovani pripadnici Armije RBiH 1992.-1995.», ZKVFBiH (etc.), Zenica, 2000...

Mesud Šadinlija - Počasni nazivi, kolektivna ratna priznanja u Armiji RBiH  

1 Hasib Mušinbegović...(et al.), «MONOGRAFIJA Zlatni ljiljani i odlikovani pripadnici Armije RBiH 1992.-1995.», ZKVFBiH (etc.), Zenica, 2000...

Profile for plbih
Advertisement