Page 1


m Tasarımı Bölümü

of Visual Communication Design

gi.edu.tr/

Video Bölümü

of Photography and Video

gi.edu.tr/

ck08

nci Sergisi

ent Exhibition

1


2

3

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Görsel İleti

nication Design

Department of Visual Communication Design

Departmen

http://vcd.bilgi.edu.tr/

http://vcd.b

Fotoğraf ve Video Bölümü

Fotoğraf ve

Department of Photography and Video

Departmen

http://pov.bilgi.edu.tr/

http://pov.b

track08

tra

Yılsonu Öğrenci Sergisi

Yılsonu Öğr

Annual Student Exhibition

Annual Stu

nd Video

8


4

5

bit.com

vcdexhibit.com

m Fakültesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi

o Bölümleri

Görsel İletişim Tasarımı ile Fotoğraf ve Video Bölümleri

şleri Sergisi

Track 08 Öğrenci İşleri Sergisi

mmunication

İstanbul Bilgi University Faculty of Communication

Departments

Visual Communication Design and Photography & Video Departments

ks Exhibition

Track 08 Students’ Works Exhibition


6

7

track08

trac

Yayına Hazırlayan

Yayına Ha

Editor

Editor

Ali Pekşen

Ali Pekşen

Grafik Tasarım

Grafik Tas

Graphic Design

Graphic De

Ferdi Alıcı - VCD

Ferdi Alıcı -

Uygulama

Uygulama

Layout

Layout

Yavuz Selim Can - VCD

Yavuz Selim

İletişim

İletişim

Contact

Contact

İstanbul Bilgi Üniversitesi

İstanbul Bil

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Görsel İleti

Eski Silahtarağa Elektrik Santralı

Eski Silahta

Kazım Karabekir Cad. No: 2/13

İçindekiler

Kazım Kara

34060 Eyüp

Contents

34060 Eyüp

İstanbul / TÜRKİYE

İstanbul / T

Tel: + 90 212 311 50 00

08

http://vcd.bilgi.edu.tr http://pov.bilgi.edu.tr http://www.vcdexhibit.com

Tel: + 90 21

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8…

08

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8…

http://vcd.b

http://pov.b

http://www

Prof. Dr. İhsan Derman 1. Baskı İstanbul, Nisan 2009

12

First Edition İstanbul, April 2009

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

20

34

Verinin Parçalara Ayrılması

12

Data Fragmentation

First publis

İSTANBUL B

ISBN 978-605-399-093-2

Fahri Özkahramanlı

© Bilgi İletişim Grubu Yayıncılık Müzik Yapım ve Haber Ajansı Ltd. Şti.

Memex

© Bilgi İleti

Yazışım Adresi / Correspondence Address: İnönü Caddesi, No: 28 Kuştepe Şişli 34387 İstanbul

Memex

Yazışım Adr

Telefon / Phone: +90 212 311 60 00 - 217 / Faks / Fax: +90 212 347 10 11

Ahmet Atıf Akın, MSc.

www.bilgiyay.com

Kamusal Verinin Parçalanmış Serbest Salınımı

E-posta / E-mail: yayin@bilgiyay.com

26

Nisan 2009

Dağıtım / Distribution: dagitim@bilgiyay.com

ISBN 978-6

20

www.bilgiy

E-posta / E

The Free Oscillation of Fragmented Public Data

Dağıtım / D

Mustafa Ercan Zırh

26

Müka Matbaacılık

Track 08 Sergisi’nden Seçilmiş İşler

34

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eskoop Sanayi Sitesi C-7 Blok No: 410 İkitelli 34670 İstanbul

Selection of Works from Track 08 Exhibition

Baskı ve Cilt / Printing and Binding

Telefon / Phone: +90 212 549 68 24 Faks / Fax: +90 212 549 00 92

Telefon / Ph

Baskı ve Cil

Müka Matb

İkitelli Orga

Telefon / Ph


8

9

Herhangi bir eğitim sürecinin, öğrencileri, hem okulun dışındaki gerçekliğe hazırlaması, hem de en azından öğrencilikleri süresince onları o gerçekliğe bulaşmış olan insanî, meslekî ve sosyal enfeksiyonlardan koruması gerekir. Kendi öğrencilerimizi staj gibi “gerçek hayat” tecrübelerine tâbi tutmaktan çok, Track sergileri gibi daha gerçekçi ve kontrollü simülasyonları ders programımızın ve eğitimimizin önemli bir parçası olarak görmemiz bu anlayışın sonucudur. Öğrencilerimizin sistemin içinde kusursuz bir şekilde yer alacak insanlar olmalarını değil, sistemi eleştirecek ve hatta değiştirecek insanlar olmalarını hedefledik. Bu beklentimizi ve anlayışımızı ima eden en görünür gayret, öğrencilerimizin kendi portfolyolarına, kariyerlerine ve mesleklerine ilişkin, en azından okulda geçirdikleri dört-beş yıllık zaman içinde sürekli ve tutarlı bir bellek oluşturulmasıdır. Böylesi bir belleği oluşturabilmenin yolu ise bazı etkinlikleri istikrarlı şekilde sürdürmektir. Bunların, içeriğinden bağımsız olarak, ısrarla ve istikrarla yinelenmesi bir tarihsel süreğenlik ve güven duygusu veriyor. Bundan kastedilen, her şeyin olduğu gibi yeniden tekrarlandığı, statükocu bir kurumsal süreç ve anlayış kesinlikle değildir. Kendi kendini yine/yenileyen ama çok büyük ve köklü değişikliklere açık, belirli bir bilinci devam ettiren, devingen, canlı bir yapıdan/ ortamdan bahsediyoruz. Bu anlayışımızın hayata geçmiş en somut, en önemli ve

5, 6, 7, 8… 5, 6, 7, 8…

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8… 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8…

. İhsan Derman

Prof. Dr. İhsan Derman

All educational processes should prepare students for the reality outside the school as well as protecting them—at least throughout the period of their studentship—from the humane, professional and social infections blended with that reality. It is the outcome of this understanding that, more than putting our students through “real-life” experiences such as internships, we consider more realistic and controlled simulations like the Track exhibitions as a crucial part of our curriculum and our education. Rather than perfectly fitting in the system, we targeted our students to be among the people who criticise and even change the system. The most apparent attempt implying this expectation and understanding is our efforts for creating a continuous and coherent memory in relation to the portfolios, careers and professions of our students at least during the four to five years they spend at the university. The way to create such a memory is to consistently continue certain activities. The fact that these activities are insistently and consistently repeated, regardless of their content, provides the sense of historical continuum and of trust. This, of course, does not denote a status quo corporate process and understanding in which everything is repeated as they were. We are talking about a structure/an environment which repeats/renews itself but which at


10

11

görünür göstergesi Track sergileridir. Üniversitelerin birincil amaçları arasında öğrencilerine böyle bir sosyal Track sergileri hiç kimseye ve kimselere mal edilemeyecek derecede ortak bir

formasyon kazandırmak yer almıyor olabilir, ancak içinde bulunduğumuz özel

yaratıcı süreçtir. Rekabet duygusunu ve kendi kendini yenilemeyi dengede

toplumsal manzaradan ötürü, üniversitede bir kere daha, arkadaşlıkların nasıl

tutabilen bu cemaat ruhunu çok önemsiyoruz.

kurulabileceğini, neden üniversiteden sonra da sürdürülmesi gerektiğini ve bu ilişkilerin kıymetini içtenlikle vurgulamak gerekiyor.

“Dışarıdaki hayat” ile “okuldaki hayat”ın farkını yalnızca mesleki kriterler ile ifade etmek doğru olmaz; büyük ölçüde sosyal kriterleri de dikkate almalıyız. İçinde bulunduğumuz toplumsal durumun getirdiği sorumluluk, aynı zamanda,

İhsan Derman lisans eğitimini Sinema ve TV üzerine tamamlamış, doktora derecesini ise

mesleki formasyon dışında bir sosyal bilinci de barındırıyor: Aynı işi yapan ve

Fotoğraf Teorisi alanında almıştır. 1997 yılından bu yana Görsel İletişimi Tasarımı Bölümü’nün

birbirleriyle belli anlamlarda rekabet eden insanların dost olarak, dayanışarak

başkanlığını yapmaktadır. İhsan Derman, aynı zamanda Sinema-TV, Fotoğraf ve Video Bölüm

yaşaması ve çalışması. Bu formasyon bazı meslekî bilgi ve becerilerin

Başkanlığı, Görsel İletişimi Tasarımı Güzel Sanatlar Yüksek Lisans Program Koordinatörlüğü

edinilmesinden daha ilksel ve insanî bir ihtiyaçtır. Ne yazık ki, günümüzde

görevlerini de yürütmektedir.

pek çok sosyal ve mesleki ortama/sürece çoğunlukla “arkaik” ve “modernist” bir çekişme atmosferinin sinmiş olduğu gerçeği, sözünü ettiğimiz bu sosyal formasyonun anlamını daha da kritik kılmaktadır. Birlikte iş yapmanın ilksel ve çok önemli bir hayat tecrübesini paylaşma fırsatı olduğuna inanarak, öğrencilerimizin türlü teknik/entelektüel becerilere sahip olmalarını beklemenin ötesinde, birlikte çalıştıkları insanlarla dostluk ilişkisi kurmalarını önemsiyoruz. the same time is open to major and fundamental changes, which pursues

Believing that working together is an opportunity to share a primary and very

a certain consciousness, which is dynamic and alive. Track exhibitions are

important life experience, beyond expecting our students to have all kinds of

the most concrete, the most important and the most visible symbol of such

technical /intellectual skills, we care that our students build friendships with

understanding put into effect.

the people they work with.

Track exhibitions are the result of a common creative process that cannot

Providing such kind of a social friendship to their students may not be among

be credited to one person or one group of people. We deeply care about this

the principal aims of universities; however, due to the special social space we

community spirit balancing the sense of competition and renewal.

are in, it should be emphasised in all sincerity how friendships may be built, why they should be continued afterwards and what the value of these relations are

It would be wrong to express the difference between the “life outside” and the

at the university once again.

“life at school” only through professional criteria; social criteria should also be taken into consideration. The responsibility that comes along with the social situation we are in, at the same time includes some sort of social consciousness

İhsan Derman has a background in Film-TV and received his Ph.D. on theory of

apart from professional formation: people, who are doing the same thing and

photography. He has been the chair of Visual Communication Design Department since

competing on certain levels, living and working in solidarity, as friends. Having

1997. İhsan Derman is also the head of Film-TV, Photography and Video Programs and

this formation is a more primary and humane need than acquiring a number of

Coordinator of the MFA in Visual Communication Design Program.

professional knowledge and skills. The unfortunate truth that an ambiance of “archaic” and “modernist” rivalry is at large permeated numerous social and professional environments/processes renders the meaning of the aforesaid formation more critical.

Translated from Turkish by N. Kıvılcım Yavuz


12

13

Modern çağımızın bilgisayarlarını önemli kılan saniyede milyarlarca hesap yapabilmelerinin yanısıra büyük miktarlardaki bilgiyi depolama kabiliyetleridir. İcat edilmelerinin temel nedeni ise bu bilgiyi hiçbir zaman unutmamalarıdır. Yapay hafızanın öyküsü, Çin modasının Avrupa vatandaşları arasında popüler olduğu 18. yy. başlarına dek uzanır. Giyimde, özellikle ipekte, karmaşık desenlerin hakim olması, Fransa başta olmak üzere tüm Avrupa’da çok modaydı. Bu tür karmaşık desenleri ipek ile dokumak zor bir işti, onlarca farklı renkte ipliğin belirli bir düzende dokunması gerekiyordu; aksi halde, bir ipliğin yanlış dokunması sonucunda, haftalarca uğraşılan tüm işin heba olması durumu söz konusuydu. 1725’te, Basile Bouchon bu soruna iplik düzenini kontrol altına alan delikli bir kağıt tasarlayarak çözüm buldu. Yöntem oldukça etkiliydi ancak kağıdın pozisyonunun sürekli olarak dokumacı tarafından doğru şekilde konumlandırılması gerekmekte ve kullanılan kağıt sıklıkla yırtılmaktaydı. Yaklaşık 75 yıl sonra, kağıt yerine kart kullanan ve işlemi tamamen otomatik hale getirerek bu tekniği geliştiren Joseph Marie Jackard oldu. Bu marifetli makineye Jackard Loom adı verildi. Jackard Loom, İngiltere’de de oldukça ünlendi. Delikli kartlar burada farklı bir amaç için de kullanılmaya başlandı: demir gemi inşa işleminde otomasyonu sağlamak için. Bu yeni demir gemilerle Atlantik’i geçmek artık çok daha güvenli

yrılması ntation

Verinin Parçalara Ayrılması Data Fragmentation

zkaramanlı

Fahri Özkaramanlı

Apart from the fact that our modern day computers can make billions of calculations per second what is also important about them is their ability to store immense amounts of information and this is the basic motivation behind their invention, they never forget. The story of the artificial memory dates back to the beginning of the eighteenth century when Chinese fashion was very popular among the citizens of Europe. Clothing with extremely complicated patterns was a best-seller especially in France and particularly in silk. Weaving that kind of complex patterns with silk was a complicated task, tens of different colored threads were to be weaved in a particular order in which if one thread was weaved in wrong order the whole thing, a weeks worth of work, was ruined. In 1725 Basile Bouchon solved the problem by creating a paper with punched holes in it where the holes in the paper controlled the order of the threads to be weaved. His method was very effective but the paper tore so often and it still needed the weaver to put the paper in the correct position. It was Joseph Marie Jackard who improved the technique nearly 75 years later by using punched cards instead of paper and making the process completely automated. His ingenious machine is called the Jackard Loom. The Jackard Loom was also a big hit in England where the punched cards


14

15

ve hızlıydı. Bu da Avrupa’nın yoksul topluluklarının Amerika’nın yeni göçmenleri

sebep olur. Soruna bir çözüm olarak, bilgisayar üzerinde veri bütünleştirme

olmasına yol açtı. 1850 ve 1880 yılları arasında, yaklaşık 8 milyon insan

uygulamaları çalıştırılabilinir, disk birbiri ile alakalı olan verilerin yan yana

Amerika’ya göç etti ve bu yeni nüfusu etraflıca saymak, diğer bir deyişle ulusal

geleceği şekilde tekrar organize edilerek bilgiye erişim hızı artırılabilir.

nüfus sayımını idare etmek ciddi bir sorun haline geldi. Bilgisayarlar göz önünde bulundurulduğunda bilginin parçalanarak disk üzerinde Bunun sonucunda, 1890 genel nüfus sayımında, genç bir mühendis olan Herman

farklı yerlerde konumlandırılması bilgiye erişim süresinin uzamasına yol açar

Hollerith “Tabülatör” denilen bir makine tasarladı. Makinesinin temel işletim

ve bu süreler saliseler boyutunda ele alınır. Fakat bu olgu daha büyük boyutta

ilkesi Jackard’ın delikli kartları idi. Örn; eğer kişi evliyse kartta bir delik açması

ele alındığında daha büyük problemler doğurması kaçınılmazdır. Bir sabit disk

yeterli idi, zira kartlarda delik açılan cinsiyet, uyruk, yaş gibi farklı veriler

sürücü yüzeyinde değil de orta çağlarda olduğu gibi dünya üzerinde farklı

“tabülatör” tarafından kolayca sayılabiliyordu. Hollerith’in tabülatörü bir bakıma

yerlerde bulunan bilginin tümüne ulaşmak neredeyse olanaksızdır. Bilginin bir

bilgiyi depolama ve bu bilgiye her daim ulaşım ihtiyacı sonucu icat edilen modern

yerden başka bir yere ulaştırılması 17. yüzyılın posta ağları gibi iletişim ağlarını

bilgisayarın da atasıydı.

gerektirmektedir. İşte bu şekilde bir araya getirilen bilgi daha önemli anlamlar içerir hale gelebilmektedir. Günümüzün iletişim sistemleri bilginin çok daha hızlı

Modern günümüzün bilgisayarlarında, delikli kart günden güne gelişerek sabit

bir şekilde dolaşımını sağlamakta ve değişimin hızını da etkilemektedir.

disk sürücüsü olarak da bilinen daha karmaşık bir forma kavuştu. Sabit disk sürücüsü de delikli karttaki aynı ilke ile çalışmaktadır, delik olma veya delik

Kullanıcılarına küresel olarak bilgi paylaşımı sağlayan, küresel bağlantılı

olmama durumu birler ve sıfırlar ile manyetik bir yüzey üzerinde, ikilik sistemde

bilgisayar ağı internet’in başı çektiği iletişim ağlarımız sayesinde dünyanın her

temsil edilir. Veri depolama işleminde, diskte var olan boş alan verinin tümünü

yerinden bilgi alışverişi yapmak artık mümkün. Birleşik Devletler’de ülke çapında

barındırmaya yetmez ise, veri parçalara bölünür ve diskin farklı alanlarında

radar sistemleri savunma ağı yaratmak amacındaki bir proje olarak başlatılan

depolanır. Bu teknik olgu, “verinin parçalara ayrılması” olarak bilinir ve veriye

internet dünyanın her köşesinden 1.5 milyar insan tarafından kullanılıyor.

ulaşmanın hızını yavaşlattığından bilgisayarın performansının düşmesine

E-posta, dünya çapında ağ, dosya paylaşımı, işbirliği, akan medya ve internet

were picked up by a different profession, automating the process of building

fragmentation and yields to performance issues and ineffective usage of storage

iron ships. With these new iron ships it was much safer and faster to cross the

space. As a solution to the problem the hard drive can be de-fragmented, the

Atlantic and enabled the poor masses of Europe to become the new immigrants

information is reorganized in a fashion that related information is close together

of America. Nearly eight million people got into America between 1850 and 1880

and therefore faster to access.

and it became a serious problem to count these people in detail, in other words, to conduct a national census. For the 1890 national census, Herman Hollerith, a

Well, regarding our computers, fragmentation of supplementary information

young engineer, designed a machine called the Tabulator to do the job and the

results with longer time to access the information which is measured in small

basic operating principle of his machine was Jackard’s punch cards. He would

fractions of a second. On a bigger scale this phenomenon yields to a bigger

simply have a hole in the card if a man was married and no hole if he wasn’t

problem. The information scattered across the world instead of a hard disk

and the tabulator simply counted the holes on the cards for varying important

drive, as it was in the Middle Ages, becomes nearly unaccessible. Communication

information such as gender, nationality, age, etc. Hollerith’s tabulator is the

networks such as postal networks of the 17th century were necessary to send

direct descendent to our modern computer evolving from the need to store

information from one place to another. When brought together, different parts of

information and to have access to it whenever needed.

information created bigger meaning. It is because of our modern communication systems that change happens so rapidly. As soon as something new is found, it

In our modern day computers, the punch card has developed gradually into a

is possible to see it on the television or read about it on the newspaper.

more complex form known as the Hard Disk Drive. The hard disk drive works with the same principle behind the punch card, it stores binary information, holes

It is now possible to work from any location of the world by sharing information

or no-holes, ones or zeros, magnetically on a rotating disc. In the process of

over our communication networks, the most prominent of all, the Internet,

storing the information, when a particular empty space on the disc is not enough

a global network of interconnected computers enabling their users to share

to hold a complete piece of information, the information is broken up into pieces

information globally. Initiated as a project to create a defensive network of

and stored on different locations. This technical phenomenon is known as data

country-wide radar systems in the US, the Internet is now used by 1.5 billion


16

17

telefonculuğu internet’in en yaygın kullanım alanlarıdır ve hepsi de anlık,

belirtiminin güncellenmesine değil, yazılım geliştiricilerinin ve nihai kullanıcıların

mekandan bağımsız iletişimi kolaylaştırmaktadır. 1995’te, internet tüketicilere

web’den yararlanma yolundaki bir değişimine atıfta bulunuyor. Web’i bir katılım

ulaşmada da karlı bir araç olduğunu kanıtlıyordu. Dot-com olarak bahsi geçen

platformu olarak kullanma kavramı, kullanıcıları web-sitelerindeki bilgiyi

işletmeler yeni pastadan bir dilim alabilmek için bu ortama adeta daldılar.

denetlemeye ve içerik yaratım sürecine katılmaya davet ediyor. Katılım için

Bu işletmeler ağ etkileri sayesinde marka farkındalıklarını arttıracaklarını ve

tasarlanmış bu web siteleri sosyal-ağ, web-blogging, video-blogging, micro-

paylarını borsada halka arz ederek büyük miktarda para kazanabileceklerini

blogging, podcasting, dosya paylaşımı gibi bireylerin fikirlerini ve sahip oldukları

umuyorlardı. Bu işletme modeli ile ilgili sorun her sektörde sadece bir tane

bilgiyi paylaşmalarını sağlayan kullanıcı platformlarını doğuruyor.

ağ-etkileri kazananı olabilmesiydi ve bu da aynı sektörde aynı işletme modeline sahip diğer şirketlerin çoğunun başarısızlığa mahkûm olması anlamına geliyordu.

Her gün 9.500 yeni web sitesi ve 1.5 milyon yeni blog yazısının ağ’a eklenmekte

10 Mart 2000 hafta sonunda, teknolojik olarak ağır NASDAQ endeksi bir önceki

ve böylece internet üzerinden paylaşılan bilgi gittikçe de artmakta ve

yıla göre değerinin iki katı değerinde tavan yaptı ve 13 Mart Pazartesi sabahı,

yayılmaktadır. Bu tür miktarlardaki bilgiye ulaşım imkanı ile birlikte her türlü

tabiri caiz ise dot-com balonu patladı. Cisco, IBM, Dell gibi teknoloji şirketlerinin

sorunun çözümü daha kolaylaşıyor ve hızlanıyor, bir bakıma geriye kalan tek

stokları için, şans eseri, eş zamanlı olarak toptan satış emirleri çıkarılması,

sorun bilgiyi bulmak oluyor. 1998’de kurulan Google Inc, ki dünyadaki en güçlü

bu stokların satışının NASDAQ endeksinin kabaca yüzde dörtlük düşüşü ile

markalardan biri olarak görülüyor, bu sektörde hizmet veriyor. İhtiyaç duyulan

sonuçlandı ve çöküş başladı.

bilgiyi dünya çapındaki ağ üzerinde bir anda buluyor ve bunu kullanımınıza sunabiliyor. Bu özelliği ile Google, her gün milyarca insan tarafından bir ağ

Dot-com balonunun patlaması, parasal sonuçların dışında aynı zamanda internet

kılavuzu gibi kullanılıyor.

üzerinde yeni bir iş yapma anlayışının doğuşu açısından da oldukça önemlidir. Web 2.0 olarak bahsedilen, web gelişiminin ve tasarımının ikinci nesli olan bu

Tim Berner Lee internetin geleceğini, semantik web olarak bilinen, onun daha

ideoloji, iletişimi kolaylaştırmaya, bilgi paylaşımını güvence altına almaya ve

fazla ve yeni kullanım biçimlerinde görüyor. Arama motorlarında var olan

dünya çapında ağ işbirliğini sağlamaya olanak tanıdı. Bu terim, ortamın teknik

teknoloji ile ilgili olan sorun, anahtar sözcükleri analiz etmeleri ve eşleşen

people all over the world. Email, the World Wide Web, file sharing, collaboration,

and design, the new ideology is to facilitate communication, secure information

streaming media and Internet telephony are among the common uses of the

sharing and collaboration over the World Wide Web. The term does not refer to

Internet, all facilitating instantaneous, location independent communication.

an update of the technical specification of the medium, but to a change in the

Around 1995 the Internet was also proving to be a lucrative medium for

way software developers and end-users utilize the web. The concept is to use

reaching the consumers. Businesses, referred as dot-coms, rushed into the

the web as a participation platform allowing users to control the information on

medium hoping for a slice from the new cake. These businesses were relying

the websites and participate to the content creation process. These websites,

on increasing their brand awareness through the so called network effects and

architectured for participation, gave birth to social-networking, web-blogging,

selling their shares by initial public offerings over the stock market. The problem

video-blogging, micro-blogging, podcasting, file-sharing, all of which enables

with this business model was that there could be only one network-effects

individuals to speak their mind out, to share what information they possess.

winner in each sector, and therefore most of the other companies with the same business model on the same sector would fail. On the weekend of March 10,

9,500 new websites are added to the World Wide Web and a staggering 1.5

2000 the technologically heavy NASDAQ index peaked more than double its

million new blog posts are published, every day, scattered all around the world.

value of previous year and on Monday morning March 13th, the dot-com bubble,

The information that is being shared over the Internet is extremely large in scale

as it was referred, burst. Massive sell orders for leading technology stocks such

and is continuously increasing. With access to such amounts of information,

as Cisco, IBM, Dell, etc. were placed simultaneously, as it occurs, by chance

problems become easier and faster to solve. In a way, the only problem that

and the selling of these stocks resulted with roughly four percent drop over the

is left is to find the information. Google Inc, founded on 1998, believed to be

index initiating the collapse.

one of the most powerful brands in the world, is in that business, finding the information you need and offering it to your disposal, almost instantaneously.

The burst of the dot-com bubble is also important, apart from its monetary

With that kind of specialty, Google is used everyday by billions of people almost

consequences, as it gave birth to a new understanding of doing business over

as a guide to the information-superhighway.

the Internet. Referred as Web 2.0, as the second generation of web development


18

19

kelimelere göre sonuç bulmalarıdır. Bilgisayarlar onlara söylenmediği sürece bir kedi ve evcil hayvan arasındaki alakayı anlama kapasitesine henüz sahip değiller. Bilgiyi kavrama kabiliyeti ile birlikte, yakın gelecekte arama motorları daha kesin sonuçlar üretebilecek hale gelecek, sabit disk sürücüsünde de gözlemlendiği gibi, dünya çapında ağ’da dört bir yana dağılmış bulunan veri parçaları, anlamsal olarak bir araya getirilebilecek, değişim çok daha hızlı gerçekleşebilecektir.

Fahri Özkaramanlı serbest tasarımcı olarak çalışmakta, Görsel İletişim Tasarımı lisans eğitimini tamamladığı ve Görsel İletişim Tasarımı yüksek lisans programına kayıtlı olduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak Web Tasarımı ve Kentsel Grafikler derslerini vermektedir.

İngilizce’den çeviren Aslı Kadayıfçı

Tim Berner Lee states that the future of Internet is about a new and more sophisticated way of using it, known as semantic web. The problem with the current technology of search engines is that they analyze keywords and find results according to the matching keywords. The computers are yet to understand the relation between a cat and a pet, unless they are told so. With the ability to comprehend the information, search engines would produce much more accurate results. As it was in the case of the hard disc drive, the fragments of information, scattered all over the World Wide Web, could be de-fragmented, bringing change, even more rapidly.

Fahri Özkaramanlı is a freelance designer and a Visual Communication Design MFA candidate in İstanbul Bilgi University where he received his BA in Visual Communication Design and also teaching Web Design and Urban Graphics courses as a part time instructor.


20

21

Track’in bu yılki teması “Verinin Parçalara Ayrılması”, internetin sosyokültürel fenomenler oluşturacak kadar yaygınlaşması sonucu oluşan ağ yapılarına ve bunların biçimlerinin anlaşılması ve şekillendirilmesi için keşfedilmesi gereken yeni bir tür topolojiye dikkat çekiyor. Bahsi geçen sosyokültürel fenomenlerden biri de ‘web 2.0’. ‘web 2.0’ aslen her hangi bir teknik güncellenmeyle veya herhangi somut bir nedenle gerekçelendirilmeyen soyut bir mevhum. Katılım, içerik oluşturma, paylaşım, kullanım kolaylığı ve kümelenme bu kavram etrafındaki anahtar kelimeler. Bu çerçevede bu makale iki konuyla ilgilenecek: Parçalara ayrılan verinin varoluşu ve bunun, 21. yüzyılda, küresel sermaye ile davranış benzerliği. Bunun için ‘web 2.0’ ve kullanıcının katılım ve paylaşım motivasyonunu teknoloji tarihi bağlamında, bilgisayar tarihinden temel bir referans olan memex üzerinden incelemeye çalışacağım. Endüstri devrimi mekanik reprodüksiyonu mümkün kılarken bir sonraki paradigma değiştiren önemli anlayış Turing Makinesi oldu. Sayısal verinin dağıtımı ve orjinalinin tamamıyla aynısı kopyalar üretebiliyor olmak, hem ekonomik düzeni hem de sosyal ağ yapılarını değiştirdi. memex “memory extender” yani “hafıza genişletici” kavramının kısaltması, 1945’te Vannevar Bush’un “As We May Think” isimli makalesinde ortaya attığı ve günümüzün modern bilgisayarlarının temeli sayılan teorik bilgisayar tasarımına

Memex Memex

Memex Memex

tıf Akın, MSc.

Ahmet Atıf Akın, MSc.

“Data Fragmentation” as the main theme of this year’s ‘Track’ exhibition points to a new topology to be discovered in order to understand and give form to the social networks which are formed with the emergence and pervasion of Internet as to create social and cultural phenomena. One of these phenomena is ‘web 2.0’. ‘web 2.0’ is an abstract concept justified with no technological update or a concrete reason. Within this framework this article will deal with two issues: ontology of the fragmented data and its behavioral similarity with the global capital in the 21st century. For this I will try to examine ‘web 2.0’ and the motivation of the user to share and participate in the context of technology history with a reference to memex as it is a main reference in computer history. While industrial revolution enabled mechanical reproduction next paradigm shift was the invention of the Turing Machine. Distribution of digital data and the ability to produce exactly the same copy of the original has changed both economic order and social network structures. memex, the acronym for “memory extender”, is the temporary name given to theoretical computer design which is known as the basics of today’s modern computers since Vannevar Bush’s article titled “As We May Think”. Even though this name is a temporary one it may help us understand contemporary computer networks’ function and behavior. Postulations put by memex includes early


22

23

verdiği geçici bir isimdir. Bu isim bilgisayar için geçici bir isim olmakla beraber

olarak verinin saçılmasıdır. Artık elimizdeki sabit disk bir zarar görse veya biz o

bugün bilgisayar ağlarının işlev ve davranışlarını anlamamızı sağlayabilir.

dosyayı bir nedenden ötürü silmek zorunda kalsak bile aslının aynısı bir kopyaya

memex’in sunduğu önermeler içinde internet, hypertext, konuşma algılama

ulaşabilmemiz mümkündür. Daha formülize hali ile P2P olarak isimlendirilen bu

(speech recognition) ve GUI (Grafik Kullanıcı Arayüzü) gibi kavramların öncül

yapı verinin dolaşımda kalarak varoluşunu sürdürmesine ve dolaşım esnasında

halleri de bulunuyordu. Bush’un öngörüsü şöyle:

bıraktığı izlerin yeni veri oluşturmasına imkan tanımaktadır.

Bireysel kullanım için bir çeşit mekanize özel dosya ve kütüphane gibi bir

Sunucu tabanlı ağlar artık yerlerini kullanıcı tabanlı ağlara devretmekteler.

aygıt düşünün. Bunun bir isme ihtiyacı var, bu şimdilik memex olsun. Memex

Veri artık dolaşımda olduğu müddetçe güvende ve işlevsel. Tek merkezden

bir bireyin kitaplarını, kayıtlarını ve iletişimlerini depoladığı, mekanize ve aşırı

(server’dan) paylaşılan verinin merkezdeki güvenliği her türlü saldırı, doğal

hızı ve esnekliği ile dikkat çeken bir gereç, kişinin hafızasının bir uzantısı.

felaket ve kontrgerilla tehdidi altında. Amerika’da başlayan ve tüm dünyaya yayılan son ekonomik kriz ve krizin önlem önerileri de gösterdi ki sermaye ve

Bu öngürüyü okuduktan sonra internet üstünde çalışan sosyal ağlarda sıkça

veri bu anlamda aynı sosyopolitik etkiler altında hiç farklı davranmıyorlar. Wall

karşılaştığımız kalıp cümleleren birini hatırlamamak elde değil: “Bilgisayarımı

Street’i bir server olarak ele alırsak, Amerika’daki son başkanlık seçimlerinde

seviyorum çünkü arkadaşlarım içinde yaşıyor!”. İsmin çağrıştırdığı çözümlemeyi

takdir gören çözüm önerisi P2P bir ekonomi modelini öngörüyor. Wall Street

ise şöyle bir örnek üzerinden düşünelim: Bilgisayarımın sabit diskinde

merkezli bir ekonomik sistem yerine, vergiler yoluyla risk altındaki dev güç

kayıtlı bir video seyrediyorum ve beğenip saklıyorum. Aynı zamanda bunun

ve sermaye odaklarının zararını paylaşmak zorunda kalan halk yeni modelde

bir kopyasını da (tam olarak aynı özelliklere sahip bir eşini) bilgisayarımda

ekonomik sistemin, ağın içine çekilerek ağ yapısında birer kullanıcı, nokta

yaşayan arkadaşlarımdan birine göndererek videoyu tavsiye ediyorum. Bunu

(peer, node) konumuna getiriliyor. Böylece su basan, hesapları karıştıran hantal

yapmanın iki nedeni olabilir: 1. Sosyal bir mesaj göndermek. 2. Dijital dosyanın

yapıların görevleri paranın kullanıcılarına, yani halka dağıtılıyor. Sermaye

yedeğini oluşturmak. Birinci neden bu yazının kapsamının dışında sosyolojik ve

fragmente edilerek güvenceye alınıyor.

psikoanalitik bir takım metodlarla gerekçelendirilmelidir. İkinci neden ise tam versions of concepts such as Internet, hypertext, speech recognition and GUI

more formally entitled as P2P, guarantees the existence of data, keeping it in

(Graphical User Interface). Bush’s prevision is as such:

circulation and provokes the formation of new data from the traces of circulating data.

Consider a future device for individual use, which is a sort of mechanized private file and library. It needs a name, and to coin one at random, ”memex’’

Today, server based networks are being replaced by user based networks.

will do. A memex is a device in which an individual stores all his books,

Henceforth data is secure and functional as long as it is in circulation. Data

records, and communications, and which is mechanized so that it may be

being shared from one center (server) is under threat of attack, natural disasters

consulted with exceeding speed and flexibility. It is an enlarged intimate

or counter guerilla. Economic crisis, which started in the US and spread all

supplement to his memory.

around the world, and its precaution suggestions showed that capital and data are not acting in different manners under same social and political effects. If

Reading this prevision reminds me of one of the frequently encountered phrases

we take Wall Street as a server, the solution proposal appreciated at the last

in the social networks on the Internet: “I love my computer because my friends

presidential elections in the US offers a P2P economic model. With the new

live in it!” Let us think about the analysis recalled by the name through an

model, instead of a Wall Street centered economic system, the public who had

example: I watch a video recorded on the hard disk of my computer, I like it

to share the loss of the power and capital pivots is pulled into the economic

and save it. Accordingly I send the copy (the original copy) of this file to one of

system, the network and becomes a node, a peer in the network structure.

my friends living in the computer. There might be two reasons for this act: 1.

Consequently missions of the flooded, account messing, bulky institutions are

Sending a social message. 2. To back up the digital file. The first reason should

distributed to the users of money that is the public. Capital is secured through

be justified with sociological and psychoanalytical methods, which are beyond

its fragmentation.

the scope of this article. The second reason is definitively “data fragmentation”. From this act on even if our hard disk is damaged or we somehow have to

Today, in the global scale, data as well as capital is secure and accessible as

delete the file we still can reach and have the original copy. This structure,

long as it is fragmented, not crowded. Circulation and transformation of data


24

25

Bugün küresel ölçekte veri de aynı sermaye gibi, biriktikçe değil saçıldıkça güvende, kalıcı ve erişilebilir. Verinin dolaşımı ve dönüşümü yeni veri kaynakları oluşturuyor. Bu bağlamda internet bir iletişim aracı olarak değil, verinin kalıcılığını ve birikimini sağlayan, ağ yapılı bir mekanizma olarak ele alınmalıdır. Paylaşım, katılım gibi doğal olarak olumlu çağrışımlı anahtar kelimeler ile sunulan ‘web 2.0’ gibi bir mevhumun güç odağı ve birey arasındaki direk ilişkiyi süspanse eden ve bireyin hareket alanını genişleten, özgürlük sağlayan bir yapıyı temsil ettiğini düşünmek, mevhumun fenni bir altyapısının olmadığı düşünüldüğünde sadece iyimser bir temennidir. memex önerisi hayata geçmiş fakat henüz güncellenmemiştir.

Ahmet Atıf Akın İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü’nde tam zamanlı öğretim görevlisidir. Yeni medyalar ve çağdaş sanat alanındaki çalışmalarını serbest ve xurban_collective bünyesinde sürdürmektedir.

are generating new data sources. Within this context the Internet should be considered as a networked mechanism, which constitutes the accumulation and permanency of the data. To imagine that a notion like ‘web 2.0’ which is presented with naturally well connoted keywords like share and participation represents a structure that guarantees the freedom of the individual through suspension of the direct relation between the power nodes and the individual, keeping in mind that the notion does not have a scientific background is only wishful thinking. memex proposal is realized but not yet updated.

Ahmet Atıf Akın is full-time instructor at İstanbul Bilgi University, Department of Visual Communication Design. He is carrying on his work in context of new media and Contemporary art with xurban_collective and independently.


26

27

İnternet, bütün noktaları (node) doğrudan birbirine bağlanabilen, kullanıcıdan kullanıcıya aktarıma (peer-to-peer) ve geçişli şebeke modellerine olanak sağlayan bir yapıdır. Buna karşın, sayısallaştırılmış veriye tek bir merkezi kaynaktan erişilen sunucu tabanlı ağlar yaygınlığını korumaya devam ediyor. Sunucu tabanlı ağ modeli içerisinde veriye sadece sunum yapıldığı sürece erişebiliyoruz. Veriye erişimi sürekli kılmak için onu özelleştirmemiz, özel alanınıza taşımamız gerekiyor. Oysa, bu özelleştirme çabası, İnternet’in doğası gereği bize sunduğu imkanlardan faydalanamamak anlamına da geliyor. Veriyi arşivlemek için, özel alan olarak önce manyetik bantlar daha sonra optik diskler kullanıldı. Günümüzde ise kapasitelerinin ve taşınabilirliklerinin gelişmesiyle sabit diskler tercih edilmeye başlandı. Sonuçta verinin saklandığı ortamlar değişse de; verinin kataloglanıp uygun ortamlara aktarılarak raflara kaldırılması ve ihtiyaç anında yeniden bağlanılarak erişimi mümkün kılan arşivleme yöntemleri, klasik işlevlerini korumaya devam ediyor. Özel verinin hızla herkesin erişebildiği alanlara taşınmaya başlanmasıyla, kamusal verinin alanı genişliyor ve açığa çıkan veri miktarı çoğalıyor. Aynı zamanda, sayısal verinin kalitesi yükseldikçe boyutu da genişliyor. Sürekliliğini sağlamak için özelleştirilen veri çoğaldıkça, arşiv yönetimi ve erişimi de güçleşiyor. Bunlara bağlı olarak, kamusal verinin özel olarak arşivlenebilmesi

Kamusal Verinin Parçalanmış Serbest Salınımı The Free Oscillation of Fragmented Public Data

Internet has a structure that allows interconnectedness of all nodes, peerto-peer sharing and mesh networking models. Yet, server based networks where digital data are accessed from a single centralized source maintain their prevalence. Within server-based networks, digital data can be accessed as long as the server continues to serve it. In order to ensure the permanent

Mustafa Ercan Zırh

accessibility of public data, we used to need to personalize it in our private space. But personalizing public data in this fashion prevents us from taking advantage of the possibilities offered by the nature of the Internet. Some time ago, optical disks replaced the magnetic tapes that once constituted the sole private data storage. Today we use hard disks for data storage thanks to developments in their capacity and portability. Archiving methods, which include cataloguing, transferring and shelving of the data, and mounting it at the occurrence of a request, preserve their classical functions, in spite of the changes in the form of data storage space. As more private data is being shared on public networks, the field of public data expands as well as the volume of data that comes out. Concurrently, the augmented quality of digital data leads to the expansion of its size. As we personalize more data to ensure its permanence, the direction and access of our data archives become more problematic. As a result these, the requirements


28

29

için gereken altyapı, bireysel olarak karşılanamayacak boyutlara ulaşıyor. Öyle

veriyi yüksek hızda sürekli dolaşımda bulunduğu bu buluttan yakalayıp çeşitli

ki, verinin depolanması için gereken özel alan temin edilmeden veri eskimeye,

ortamlarda saklamaya çalışmak yerine, ihtiyaç duyulduğunda o veriye sahip

yerine yenisi açığa çıkmaya başlıyor. Ayrıca saklandığı ortamların güvenliğinin

olan kullanıcıdan geçici olarak temin etmek ve temin etmeye başladığınız andan

ve fiziksel ömürlerinin garanti edilememesi, verinin varlığını tehdit etmeyi

itibaren dolaşıma geri bırakarak ihtiyaç duyan kullanıcılara sunmak çok daha

sürdürüyor. Yalnızca bu tehdidin bile verinin depolanması için gereken çabayı

cazipdir. Üstelik bu durum en fazla talep gören verilere en hızlı ulaşımı mümkün

anlamsız kıldığı söylenebilir.

kılan doğal bir denge oluşturuyor.

Günümüzde bant genişliğinin, paylaşıma olanak sağlayan ağların ve veriyi

Dolaşımın böylesine serbest ve yoğun olduğu bu modelde, verinin tek bir kaynak

bu ağlara filizlendiren tohum (seed) sayısının artması ile beraber; klasik veri

yerine parça parça birçok kaynaktan temin edilmesi, korkulanın aksine ihtiyaç

depolama pratiği yerini hızla –tüm fayda ve sakıncalarıyla beraber– yeni bir

duyulan veri ile birlikte istenmeyen elektronik virüslerin gelmesine olanak

alışkanlığa bırakmaya başladı: Kamusal Verinin Parçalanmış Serbest Salınımı.

vermiyor. Zira virüsün gelebilmesi için tüm kullanıcılara eş zamanlı olarak bulaşmış olması gerekiyor. Oysa tek bir akrana bulaşan virüs verinin yapısında

Her bir istemcinin doğrudan birbirine bağlanabildiği ve birbirleri için sunucu

yarattığı mutasyondan dolayı diğer kullanıcılarla eşleşemeyerek dolaşım dışı

olabildikleri internet bulutu içerisinde veri, noktalar arasında sürekli aktarılır

kalıyor. Elindeki bir veriye virüs bulaşan kaynak, tamamıyla işlevsiz kalmayarak

hale geldi. Daha çok kullanıcı tarafından tercih edilen veri, siberuzayda daha

sahip olduğu sağlıklı verileri sunmaya devam edebildiği gibi; zarar gören veriyi

geniş yollara sahip oluyor. Birçok tohumdan filizlenen verinin bütününe tek bir

de hızla sağlıklı kaynaklardan tazeleyebiliyor. Beklenmedik bir şekilde, veri ilk

kaynaktan erişmek yerine, veriyi paketlere bölüp, en yakın paketlere birçok

salınım sırasında virüs taşıyorsa tercih edinirliği ve dolayısıyla dağıldığı kullanıcı

kullanıcıdan (Open Shortest Path First (OSPF)) eş zamanlı olarak temin

sayısı artmadığından nesli tükeniyor (dieout). Dolayısıyla bu model, başka

etmek mümkündür. Bu da erişim süresini inanılmaz derecede kısalttı. Ayrıca,

modellerde çok görülmeyen, organik sayılabilecek bir kendini koruma ve iyileşme

sunucu tabanlı ağlarda olanın aksine, kullanıcılar arasındaki bağlantı kopsa

olanağı sağlıyor.

bile, kullanıcı diğer kullanıcılardan veri hasadına devam edebiliyor. Kamusal of storing public data personally has reached to such an extent that they can’t

it constantly circulates at a high speed. Accordingly, we obtain it from peers

be provided individually. So, before we allocate the required storage space to

whenever we need it and serve it to other peers while we have it. Furthermore,

store our data, it ages, and new data emerges. In addition to these factors,

this situation creates a natural balance where the most wanted data will be the

our inability to guarantee the security and physical durability of storage space

most speedily available.

continues to threaten the existence of digital data. Thus, it is pointless to struggle for storing data the permanence of which cannot be guaranteed in the

In this model where the circulation is thus free and dense; obtaining public data

first place.

from lots of seeds instead of a single source does not cause the transfer of electronic viruses along with the requested data. In order for a virus to spread,

Today, thanks to developments in bandwidth and increases in the number of

it’s a requisite that it spreads to all the peers simultaneously. When a peer

networks and in the number of seeds; classical data storage is being replaced

gets infected, because of the mutation the virus creates in the structure of the

with a new habit: The Free Oscillation of Fragmented Public Data.

data the peer is seedind, the infected seed cannot match with other peers and is taken out of circulation. A peer that has virus-infected data doesn’t become

Data became transferable between interconnected clients who become servers

defunct; instead the peer continues to serve the uninfected data s/he has,

for one another within the cloud that makes up the Internet. Data that is

and refreshes the infected data from healthy seeds. Unexpectedly, even if the

requested by more clients gain a larger pathway within the cyberspace. Instead

data has virus during its first oscillation, its rate and the number of peers it

of obtaining the entire data from a single source, data can be seeded within

distributes to do not increase and, thus, it eventually dies out. So this model has

packages and the most near packages can be mounted via Open Shortest Path

a rare self-defence and self-healing capacity that we can consider “organic”.

First (OSPF). This process shortens the downloading time incredibly. Contrary to the working of server-based networks; within this model when a peer-to-

Data with a decreasing rate and with falling number of peers that serve it is

peer connection breaks, the peer can continue harvesting data form other

under the threat of dying out by extinction like virus-infected data. But we can

peers. Instead of storing public data, we can capture it from this cloud where

consider this, a process of natural selection. It can be argued that the data that


30

31

Öte yandan, sadece virüs bulaşmış veriler değil, zaman içerisinde tercih edilirliği

taşıyor. Diğer yandan, veri sayısallaştığı anda, bulut ile temasının engellenmesi

ve erişim sağlayan kullanıcı sayısı azalan tüm veriler, nesli tükenerek dolaşım

de gittikçe olanaksız hale geliyor. Bu durumda veriyi özel olarak muhafaza

dışı kalma riski taşıyor. Fakat bu durumu bir doğal seleksiyon süreci olarak

etmek zorlaşıyor ve bu korumacı çaba da yavaş yavaş anlamını yitiriyor.

değerlendirebiliriz. Zaman içerisinde ortadan kaybolmaya yüz tutan bir veriye artık kimsenin ihtiyaç duymadığı düşünülebilir. Böylece, çöp veri kendiliğinden

Gerçek isimlerimiz, kimle ilişkide olduğumuz, o an ne yaptığımız veya tatil

ayıklanarak bulut içersinde kirlilik oluşturmuyor. Yani bu model kendiliğinden

fotoğraflarımız gibi yakın zamana kadar özel saydığımız çok çeşitli verileri,

bir güvenliğin yanı sıra, kendiliğinden bir temizlik de sağlıyor. Her durumda,

gittikçe daha çok ve isteyerek Facebook, Flicker ve YouTube benzeri ağlar

özellikle korunmak istenen, nesli tükenmeye yüz tutmuş verileri saklamak

üzerinden salınıma bırakıyor olmamız gösteriyor ki; kamusal veri alanı istemsiz

üzere özel veya kamusal veri ambarları kurulabilir ve ihtiyaç olduğu takdirde

olabildiği gibi, aktörlerin istekleri doğrultusunda da genişliyor. Özel veriler

tekrar dolaşıma dahil edilebilir. Böylece veri depolamak için ihtiyaç duyulan

için klasik arşivleme yöntemleri geçerliliğini korusa da; kamusal veri alanının

gereksinimler en aza inmiş olur.

ister istemez genişleyişi, kamusal verinin depolanmasını anlamsızlaştırıyor. Çünkü, depolamak isteyeceğimiz her tür veri zaten hızla erişilebilen bir şekilde

Verinin varlığının dolaşım yoğunluğu üzerine temellendirildiği bu modelde, veri

dolaşımda mevcutur. Yapmamız gereken tek şey, ihtiyaç duyduğumuz veriyi

özel olarak koruma altına alınmaksızın dolaşım dışı kalırsa, tekrar dolaşıma

dolaşımdan geçici olarak temin etmektir.

sokulması pek mümkün değildir. Aynı şekilde, bir kere dolaşıma girmiş verinin dolaşımdan çıkarılması da çok kolay gerçekleşmiyor. Bu yüzden, dolaşımda yer almaması gereken özel verinin hiç bir şekilde bu bulut ile temas etmemesi

Mustafa Ercan Zırh İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde lisans

gerekiyor. Aksi takdirde, üretici şirketler tarafından resmi olarak satışa

eğitimine devam ediyor.

çıkarılmadan yayılmaya başlayan yazılımlar veya ünlülerin istenmeden dolaşıma dahil olan seks videoları gibi örneklerde görüldüğü üzere; veri bulut ile temas ettiği sürece her zaman beklenmedik bir şekilde dolaşıma dahil olma riski gets lost over time is not needed anymore. As a result of the self-elimination

are doing at the moment or our holiday pictures on social networking platforms

implied by this model, junk data doesn’t create noise within the cloud. In short,

such as Facebook, YouTube and Flicker. This voluntary release of private data

this model provides self-cleaning in addition to security. Nevertheless, private

into oscillation shows that the field of public data is expanding as a result of the

or public data warehouses can be established to store data we want to keep

wishes of the actors involved, in addition to involuntary leaks of private data.

and that is on the brink of extinction; to be accessed upon necessity. Thus, the

Although, classical archival methods continue to be useful for private data, the

requirements for data storage will be minimized.

expansion of the field of public data makes the personal storage of public data meaningless, as any data we request is available within the circuit at high speed.

In this model, where the existence of data depends on its circulation rate, it is

The only thing we need to do is to temporarily obtain the data we need.

not really possible to put back data into the loop if it runs out of circulation; neither is it easy to take data out of circulation, once its in the circuit. For this reason, private data that should be kept out of circulation shouldn’t contact

Mustafa Ercan Zırh is a BA student at İstanbul Bilgi University, Department of Visual

the cloud at all. Otherwise, like the software that spreads out before its official

Communication Design.

release by its manufacturer or homemade sex tapes of famous people that leak out involuntarily, data that gets in touch with the cloud has the risk of living forever. To makes matters worse, once the data is digitalized, it’s almost impossible to ensure its total isolation from the cloud. In this situation, it’s very difficult to preserve data personally, and all the conservative efforts lose their meaning. Yet, we are sharing more of the information we used consider private until recently, such as our real names, the people we’re in relationship with, what we

Translated from Turkish by Elif Özgen


32

33

Track 08

Track 08

ilmiş İşler Works from Exhibition

Sergisi’nden Seçilmiş İşler Selection of Works from Track 08 Exhibition


34

Atilla Özcan

Ferdi Alıcı _ Gökhan Emir

grafik tasarım

grafik tasarım

graphic design

graphic design

35


36

Alican Aktürk _ Refik Anadol

fotoğraf photography

Berrak Çolak

fotoğraf photography

37


38

Duygu Ölçek

fotoğraf photography

Esra Özkavcı

fotoğraf photography

39


40

Esra Özkavcı

fotoğraf photography

Alican Aktürk

fotoğraf photography

41


42

Burcu Sankur

Daniel Teixeira

grafik tasar覺m

grafik tasar覺m

graphic design

graphic design

43


44

Ece Deniz Gürkan

Güneş Engin

grafik tasarım

grafik tasarım

graphic design

graphic design

45


46

Efe Mert Kaya

grafik tasar覺m graphic design

47


48

Maurizio Braggiotti

fotoÄ&#x;raf photography

49


50

Süleyman Gezgin

fotoğraf photography

51


52

İlkay Can Saray

fotoğraf photography

53


54

İsmet Kısaoğlu

Can Usta

fotoğraf

fotoğraf

photography

photography

55


56

Jaklin Roditi

fotoğraf photography

Begüm Yetiş

fotoğraf photography

57


58

Emir Özşahin

fotoğraf photography

59


60

Dilek Altan

fotoğraf photography

Burak Erkil

fotoğraf photography

61


62

Burak Erkil

fotoÄ&#x;raf photography

63


64

Alphan Nukan

fotoÄ&#x;raf photography

65


66

Duygu Ölçek

fotoğraf photography

Refik Anadol

fotoğraf photography

67


68

Utku Önal

fotoğraf photography

69


70

Özgür Atmaca

Ece Deniz Gürkan

grafik tasarım

grafik tasarım

graphic design

graphic design

71


72

Deniz Özgün

fotoğraf photography

Burak Erkil

fotoğraf photography

73


74

Güneş Engin

Akın Baygın

grafik tasarım

grafik tasarım

graphic design

graphic design

75


76

Utku Önal

Can Soysal

grafik tasarım

grafik tasarım

graphic design

graphic design

77


78

İnan Ölçer

Onur Eker

grafik tasarım

grafik tasarım

graphic design

graphic design

79


80

Christopher Çolak

grafik tasarım graphic design

81


82

Barbaros Kayan

fotoğraf photography

Duygu Türkmen

fotoğraf photography

83


84

Daniel Tauber

fotoÄ&#x;raf photography

85


86

Daniel Tauber

fotoğraf photography

Maurizio Braggiotti

fotoğraf photography

87


88

Onursal Zırtıl

fotoğraf photography

89


90

Duygu Türkmen _ Maurizio Braggiotti

fotoğraf photography

Maurizio Braggiotti

fotoğraf photography

91


92

Onursal Zırtıl

Nathalie Barki

grafik tasarım

fotoğraf

graphic design

photography

93


94

Esra Özkavcı

fotoğraf photography

95


96

Utku Önal

Sıla Tanilli

fotoğraf

fotoğraf

photography

photography

97


98

Duygu Türkmen

Ahmet Burak Beceren

fotoğraf

grafik tasarım

photography

graphic design

99


100

Güneş Engin

fotoğraf photography

Refik Anadol

fotoğraf photography

101


102

Gökay Çatak

fotoğraf photography

Süleyman Gezgin

fotoğraf photography

103


104

Refik Anadol

fotoğraf photography

Gözde Güngör

fotoğraf photography

105


106

Gözde Türkkan

fotoğraf photography

107


108

Alican Akt端rk

Berkay Ferah

hareketli grafik

hareketli grafik

motion graphics

motion graphics

109

_134

_080 _288

_210

_554

_368

_384 _770

_545

_802

_1125


110

Daniel Teixeira

Efe Mert Kaya

hareketli grafik

hareketli grafik

motion graphics

motion graphics

_086

_080

_194

111

_023

_762

_139

_081

_384

_346

_286

_097

_556

_194

_267

_383

_312


Hakan Bilenler

112

hareketli grafik motion graphics

_043

_172

_351

_200

_060

_755

_303

_133

_315

_155

_860

_336

113


Hakan Fidan

114

Maurizio Braggiotti

hareketli grafik

hareketli grafik

motion graphics

motion graphics

_984

_037

_260

_820

_137

_251

_044

_434

_575

_669

_441

_197

115


116

İlkay Can Saray

Onur Eker

hareketli grafik

hareketli grafik

motion graphics

motion graphics

117

_324

_267

_189

_640

_069

_475

_494

_139

_365 _555

_680

_715

_845

_960

_890


Mustafa Ercan Z覺rh

118

hareketli grafik motion graphics

_370 _116

_670

_380

_189

_235

_464 _765

_805

_893 _503

119


120

Onur Yayla

121

hareketli grafik motion graphics

_576

_007

_008

_079

_080

_180

_218

_267

_702

_108

_150

_444

_402


122

Ozan Tekin

Ă–zgĂźr Atmaca

hareketli grafik

123

hareketli grafik _921

motion graphics

motion graphics

_125

_235

_002

_319

_439

_029

_245

_812

_014

_890

_007

_908

_037

_009

_234


124

Refik Anadol

S端leyman Gezgin

hareketli grafik

hareketli grafik

motion graphics

motion graphics

_222

_022

_156

_156

125

_183

_419

_486

_247

_300

_384

_745

_551

_744 _360

_922

_267


126

_152

Dilak Altan

Refik Anadol

hareketli grafik

hareketli grafik

motion graphics

motion graphics

127

_151

_024

_275

_819

_081

_391

_390

_432

_267 _791

_820

_553

_463


Ferdi Al覺c覺 _ G繹khan Emir

128 _361

hareketli grafik motion graphics

_028

_360

_408

_119

_184

_183 _412

_253

_252 _548

129


_086

_110

130

Alican Akt端rk _ Refik Anadol _ Maurizio Braggiotti

131

hareketli grafik motion graphics

_135

_195

_005

_216

_034

_045

_265

_085

_434

_109

_565

_633


Tamer Emniyetli

132

Dilek Altan

hareketli grafik

hareketli grafik

motion graphics

motion graphics

_098

_031

_061

_254

_091

_883

_412

_115

_588

_883

_188

133


134

135

Alican Aktürk

Onur Eker

Duygu Ölçek

alicanakturk@gmail.com

c.onureker@gmail.com

dugu13@yahoo.ca

Daniel Tauber daniel.tauber@web.de

Ferdi Alıcı

Gökhan Emir

İnan Ölçer

Daniel Teixeira

hello@hellyeee.com

hello@uyeee.com

inan@inanolcer.com

bourneventura@hotmail.com

Dilek Altan

Tamer Emniyetli

Utku Önal

Ozan Tekin

altan.dilek@gmail.com

tameremniyetli@gmail.com

utkuonal@yahoo.com

otekin@gmail.com

Refik Anadol

Burak Erkil

Atilla Özcan

Gözde Türkkan

refo@refikanadol.com

erkilburak@gmail.com

atiozcan@gmail.com

gozde.turkkan@gmail.com

Özgür Atmaca

Berkay Ferah

Deniz Özgün

Duygu Türkmen

ozguratmaca@gmail.com

berkayferah@gmail.com

denizozgun@gmail.com

milkislove@gmail.com

Nathalie Barki

Hakan Fidan

Esra Özkavcı

Can Usta

natalliebarki@hotmail.com

amphibian@student.bilgi.edu.tr

bitlibalik@hotmail.com

canusta@gmail.com

Akın Baygın

Süleyman Gezgin

Emir Özşahin

Onur Yayla

akinbaygin@gmail.com

suleymangezgin@gmail.com

emirozsahin@gmail.com

penguinindesert@hotmail.com

Ahmet Burak Beceren

Gözde Güngör

Jaklin Roditi

Begüm Yetiş

burak@mistikseftali.com

gozdegungor@msn.com

jacquelineroditi@yahoo.fr

yetisbegum@gmail.com

Moris Braggiotti

Ece Deniz Gürkan

Burcu Sankur

Mustafa Ercan Zırh

mbraggiotti@gmail.com

ecedenizgurkan@gmail.com

bsankur@gmail.com

erzirh@gmail.com

Gökay Çatak

Efe Mert Kaya

İlkay Can Saray

Onursal Zırtıl

gokaycatak@gmail.com

plgndsgn@hotmail.com

isaray@gmail.com

crouriay@gmail.com

Berrak Çolak

Barbaros Kayan

Can Soysal

nyks6@hotmail.com

bkayan@gmail.com

can@cansoysal.com

Christopher Çolak

Alphan Nukan

Sıla Tanilli

kisuser@yahoo.com

alphan.nukan@gmail.com

eatwithyourhands@gmail.com


track08  
track08  

http://vcd.bilgi.edu.tr/2009/index.html

Advertisement