Page 1

Adroddiad Blynyddol Chwarae Cymru ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2011

www.chwaraecymru.org.uk


Croeso Chwarae Cymru yw’r mudiad cenedlaethol dros chwarae plant yng Nghymru; elusen annibynnol a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Ein nod yw gweithredu fel llysgennad dros chwarae plant; gan gynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o bwysigrwydd allweddol chwarae i iechyd a lles plant.

One day Wales will be a place where we recognise and provide for every child’s play needs Un dydd bydd Cymru’n wlad ble y byddwn yn cydnabod ac yn darparu ar gyfer anghenion chwarae pob plentyn


Cynnwys

Adroddiad y Cadeirydd Adroddiad y Cyfarwyddwr Darpariaeth a datblygiad chwarae Gwybodaeth, arweiniad a rhwydweithio Datblygu’r gweithlu Adolygiad ariannol Cynlluniau ar gyfer y dyfodol IPA 2011 Tîm Chwarae Cymru Manylion cyswllt

4 5 6 8 10 12 13 14 15 16


Adroddiad y Cadeirydd Ers datganoli mae Chwarae Cymru wedi cydweithio’n agos â Llywodraeth Cymru i ddatblygu polisïau sy’n ateb anghenion chwarae plant Cymru. Mae Chwarae Cymru wedi parhau trwy’r flwyddyn yn ei rôl allweddol o ddarparu cefnogaeth arbenigol i grwpiau cymunedol, sefydliadau, grwpiau gweinidogion a llywodraeth leol. Yr uchafbwynt diweddaraf o bwys sylweddol (er, yn y flwyddyn ariannol hon) fu i Chwarae Cymru gynnal 18ed cynhadledd teirblynyddol yr International Play Association. Bu’r cyfle i gynnal y gynhadledd yn anrhydedd neilltuol, ac yn adlewyrchiad sylweddol ar y modd y caiff Chwarae Cymru ei ystyried gan y gymuned ryngwladol, a’r parch sydd gan eraill at Lywodraeth Cymru. Cafodd hyn ei arddangos yn gwbl eglur pan gyflwynwyd Gwobr Hawl i Chwarae yr International Play Association i Gymru; a dderbyniwyd gan Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru, pan agorodd y gynhadledd. Cymru yw’r wlad gyntaf i dderbyn yr anrhydedd yma ac mae’n gydnabyddiaeth o waith pob un sy’n ymdrechu i wneud Cymru’n wlad ble y darperir ar gyfer, a ble y gwerthfawrogir chwarae plant. Mae’n bwysig derbyn gwybodaeth o safon ar lefel leol yn ogystal ag ar lefel genedlaethol, ac mae Tîm Cyfathrebu Chwarae Cymru wedi bod yn fwy na llwyddiannus yn hyn 4

o beth; gan dderbyn cydnabyddiaeth yn genedlaethol a rhyngwladol am ddarparu gwybodaeth hygyrch a diddorol yn rheolaidd. Mae datblygu gweithlu hynod o fedrus yn allweddol os yw Cymru i weld twf parhaus mewn darpariaeth chwarae o safon ar gyfer plant Cymru. Fe aeth Chwarae Cymru i’r afael â nifer o heriau yn ystod y flwyddyn er mwyn sicrhau bod cyfleoedd hyfforddi ar gael ar gyfer staff gwaith chwarae ar bob lefel. Siom inni fu gorfod cau Gwaith Chwarae Cymru (y ganolfan genedlaethol ar gyfer addysg a hyfforddiant gwaith chwarae) oherwydd diffyg ariannu. Fodd bynnag, trwy weithio â phartneriaid fel yr YMCA rydym wedi sicrhau bod hyfforddi’r gweithlu’n parhau, er gwaethaf ar lefel cyfyngedig. Hoffwn dalu teyrnged a chynnig diolch Bwrdd yr Ymddiriedolwyr i’r staff brwdfrydig ac ymroddedig am eu gwaith caled a’u hymroddiad parhaus i wella cyfleoedd chwarae yng Nghymru.

Margaret Jervis MBE Cadeirydd


Adroddiad y Cyfarwyddwr Dros y genhedlaeth ddiwethaf rydym wedi gweld newid sylweddol yn ein dealltwriaeth o bwysigrwydd chwarae i blant; y modd y gallwn ni fel oedolion wella’r amgylchedd (yn ogystal â diwylliant ein gwlad) i’w gwneud yn wlad ble y caiff pob plentyn fynediad rhwydd i ystod amrywiol o gyfleoedd chwarae o safon yn eu cymuned. Mae Chwarae Cymru wedi gweithio’n galed i gyfrannu at y newid yma ac roedd gweld Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010, Llywodraeth Cymru’n derbyn Cysyniad Brenhinol yn gynharach eleni yn ennyd balch iawn. Mae’r Mesur hwn yn gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol i asesu a darparu ar gyfer gyfleoedd chwarae ‘digonol’ ar gyfer plant. Galwodd y datblygiad yma am newid yng ngwaith Chwarae Cymru. Tra’n parhau i eiriol ac ymgyrchu dros chwarae plant, treuliodd Chwarae Cymru amser yn edrych ar sut y gallem gyfrannu orau at gamau nesaf y broses a sut y gallem gefnogi Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i wneud y gorau o’r datblygiad yma yn y ddeddf - rydym yn edrych ymlaen i’r her yma. Rydym eisoes wedi profi cynnydd sylweddol yn y galw am ein gwasanaethau wrth i awdurdodau lleol baratoi eu hunain ar gyfer y cyfrifoldeb newydd yma. Yn anffodus, rydym wedi profi anawsterau sylweddol yn ystod y flwyddyn. Ni dderbyniwyd ariannu disgwyledig, fyddai wedi cynorthwyo â datblygu a throsglwyddo cymhwyster Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith (P3) Chwarae Cymru a chafodd staff yr oeddem wedi eu cadw ymlaen trwy ddefnyddio ein harian wrth gefn eu diswyddo. Cafodd y sefyllfa yma ei dwysáu gan benderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio â pharhau i ariannu Gwaith Chwarae Cymru, y ganolfan

genedlaethol dros addysg a hyfforddiant gwaith chwarae, gan achosi i staff y Ganolfan gael eu diswyddo. Roedd Chwarae Cymru wedi ymgyrchu am flynyddoedd i sicrhau’r ariannu cychwynnol ac roedd y Ganolfan wedi cyflawni pob un o’i amcanion. Bu’n golled fawr. O ganlyniad, mae Chwarae Cymru wedi ail-flaenoriaethu rhai agweddau o’n gwaith i’n galluogi i barhau, ble fo cyllid ar gael, i drosglwyddo cymwysterau ar sail adennill costau llawn; ac mae datblygu a throsglwyddo cymwysterau gwaith chwarae wedi tyfu i fod yn rhan o waith craidd Chwarae Cymru. Mae newidiadau yn yr amgylchedd ariannol ehangach wedi effeithio ar Chwarae Cymru hefyd, ac erbyn diwedd y flwyddyn ariannol roeddem i bob diben wedi haneru maint y mudiad i adlewyrchu’r newid yma mewn amgylchiadau. Fodd bynnag, fel gwrthbwynt i’r amgylchiadau trist yma fe wnaeth y tîm daflu eu hunain i mewn i baratoi ar gyfer Cynhadledd Fyd-eang 50ed Pen-blwydd yr International Play Association. Fel y soniodd Margaret, bu’n llwyddiant ysgubol; a hynny oherwydd ymroddiad, ymrwymiad ac egni aelodau a chyn-aelodau o staff a ymunodd â ni yn Neuadd y Ddinas Caerdydd ym mis Gorffennaf. Dylwn gyfeirio’n benodol yma at Gill Evans wnaeth serennu yn ei rôl fel Rheolwraig y Gynhadledd. Edrychwn ymlaen i’r flwyddyn nesaf ag ymdeimlad cryf o her wrth inni weithio i gefnogi cyflwyno’r Mesur.

Mike Greenaway Cyfarwyddwr 5


Darpariaeth a datblygiad chwarae Er mwyn cynnal a sicrhau cynrychiolaeth ac ymgynghoriaeth briodol ar faterion sy’n effeithio ar chwarae plant yng Nghymru bu Chwarae Cymru ynghlwm ag amrywiol bwyllgorau gwaith trwy Gymru gyfan, a ariannwyd yn bennaf gan Llywodraeth Cymru, er mwyn sicrhau bod chwarae plant yn ennill ei statws haeddiannol:

• Grŵp Cynghori’r Gweinidog ar gyfer y Cynllun Gweithgarwch Corfforol • Grŵp Monitro Cytundeb y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn • Grŵp Erthygl 42 • Grŵp Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant • Cyfarfod Gweinidogion 3ydd Sector DCELLS • Grŵp Gofal Plant a Sefydliadau Chwarae • Fforwm Magu Plant • Pwyllgor Datblygu Cymru Cymdeithas Cenedlaethol Llyfrgelloedd Teganau a Hamdden • Consortiwm Cyfranogaeth – Is-grŵp Cyfranogaeth plant 0 – 10 oed

6


Mae Chwarae Cymru wedi cefnogi datblygiad agwedd strategol tuag at chwarae plant trwy:

Mae Chwarae Cymru wedi cefnogi chwarae plant a darpariaeth chwarae ar lefel leol trwy:

• Ddylunio a throsglwyddo seminarau gwaith chwarae

• Sicrhau bod grwpiau cymunedol lleol yn cael eu cyfeirio at, ac yn cael eu cefnogi’n ddigonol, gan rwydweithiau cefnogaeth lleol. Rydym yn amcangyfrif inni dderbyn ac ymateb i fwy na 1000 o ymholiadau dros y ffôn a thrwy ebost gan rieni, aelodau etholedig, ysgolion a mudiadau bychain yn ystod y flwyddyn diwethaf

• Cynnal a chefnogi Rhwydwaith Chwarae Strategol Cymru Gyfan • Cyhoeddi Cyflwr Chwarae – arolwg cenedlaethol ar faterion lleol sy’n effeithio ar ddarpariaeth chwarae plant • Aelodaeth o 20 gweithgor chwarae strategol trwy Gymru. Er, ar ddiwedd y flwyddyn ariannol hon, roedd Chwarae Cymru’n llai abl i weithredu a chynghori wyneb-yn-wyneb ar lefel rhanbarthol Bu Chwarae Cymru’n rhan o amrywiol grwpiau polisi trwy’r DU, er mwyn sicrhau bod cynlluniau trwy’r DU yn adlewyrchu datblygiadau ac arfer gorau yng Nghymru: • Grŵp Ymgynghorol Gwasanaeth Gwybodaeth Chwarae Plant • Fforwm Diogelwch Chwarae Cenedlaethol • Cofrestr ‘Playground Inspectors International’ • Fforwm Polisi Chwarae Plant • Play England

• Darparu cefnogaeth datblygiad proffesiynol an-rheolaethol i 20 o Swyddogion Datblygu Chwarae trwy Gymru • Trosglwyddo 20 cyflwyniad ynghylch cynllunio ar gyfer chwarae mewn awdurdodau lleol / cymunedau • Darparu cefnogaeth i brosiectau chwarae sector gwirfoddol yn cynnwys:

- Re-create (Cymdeithas Gwasanaethau Chwarae Caerdydd a Bro Morgannwg).

- Darparu arbenigedd a chefnogaeth dros dro i fudiadau lleol a chenedlaethol eraill trwy secondiadau / cytundebau tymor byr ar gyfer aelodau o staff y Tîm Datblygu (Cymdeithas Genedlaethol y Llyfrgelloedd Teganau a Hamdden, Cynghrair Gwirfoddol Torfaen, Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy, rhaglen Cyfran Deg ar Ynys Môn, Re-create, Prosiect Blaenau’r Cymoedd trwy Gymdeithas Chwarae’r Tair Sir)

• Grŵp Llywio Cenedlaethol Diwrnod Chwarae Ymatebodd Chwarae Cymru i ymgynghoriadau cenedlaethol perthnasol.

7


Gwybodaeth, arweiniad a rhwydweithio Mae tîm Cyfathrebiadau Chwarae Cymru wedi cynhyrchu a rhaeadru amrywiaeth eang o wybodaeth dwyieithog yn ystod y flwyddyn diwethaf, yn cynnwys:

• Darpariaeth, cynnal a chadw a datblygiad parhaus gwefan gaiff ei diweddaru’n rheolaidd gydag eitemau o ddiddordeb i aelodau ac i bobl sydd â diddordeb mewn chwarae plant, gwaith chwarae a darpariaeth chwarae. Mae nifer y tudalennau gwybodaeth ar y wefan wedi cynyddu fel y mae nifer yr ymwelwyr sy’n lawrlwytho gwybodaeth. • Cyhoeddi Chwarae dros Gymru, ein cylchgrawn dwyieithog, deirgwaith y flwyddyn - dosbarthwyd, yn rhad ac am ddim, ar ffurf argraffedig ac electronig i oddeutu 1500 o bobl all hybu buddiannau chwarae plant yng Nghymru. • Cefnogi gwaith canolfan Gwaith Chwarae Cymru - y ganolfan genedlaethol dros addysg a hyfforddiant gwaith chwarae - tan fis Rhagfyr 2010: cynhyrchu taflenni marchnata, cynnal a chadw gwefan - i gynorthwyo darparwyr gwasanaethau chwarae i recriwtio a chadw staff o safon fydd yn gweithio er budd anghenion chwarae plant. • Adolygu a chyhoeddi gwe-ddalennau ar amrywiol destunau gan gynnwys ystod o ddeunyddiau ar eiriol dros a chynaladwyedd darpariaeth chwarae ar gyfer darparwyr chwarae - i’w cynorthwyo i ateb anghenion chwarae plant a llywio eu ffordd trwy ddatblygiadau newydd.

8

• Ehangu llyfrgell Chwarae Cymru, sef y ffynhonnell mwyaf cynhwysfawr o ddeunyddiau chwarae a gwaith chwarae yng Nghymru. Mae’r llyfrgell yn agored i ymwelwyr trwy drefniad ac yn bennaf mae’n cynorthwyo ein tîm, yn ogystal â gweithwyr chwarae proffesiynol a myfyrwyr sy’n astudio chwarae a gwaith chwarae.


• Golygu, cywiro proflenni, rheoli dylunio a chynorthwyo gyda datblygu deunyddiau hyfforddiant gwaith chwarae dwyieithog newydd - gan gyfrannu at hyfforddiant safonol ar gyfer gweithwyr chwarae all weithio i ateb anghenion chwarae plant. • Hyrwyddo chwarae trwy’r cyfryngau. Cynrychiolaeth mewn digwyddiadau cenedlaethol, fel y Diwrnod Chwarae Cenedlaethol - a thrwy hynny gynyddu ymwybyddiaeth ynghylch y rhwystrau sy’n atal plant rhag cael cyfleoedd chwarae o safon a phwysleisio pwysigrwydd chwarae plant. • Cyfrannu at grŵp llywio a Phecyn Gwybodaeth Diwrnod Chwarae Cenedlaethol y DU - a thrwy hynny gefnogi gwasanaethau chwarae wrth ddarparu digwyddiadau Diwrnod Chwarae ar gyfer plant, ac yn ogystal darparu Cynrychiolaeth Cymreig a chefnogaeth i grŵp ymgyrchu trwy’r DU sy’n amlygu rhwystrau i brofiadau chwarae o safon ac argymell camau gweithredu.

• Cydlynu trefnu cynhadledd 2011 yr International Play Association - gan hyrwyddo gwaith Chwarae Cymru ar lefel ryngwladol, gan hybu darpariaeth chwarae o safon ar gyfer plant. Marchnata’r digwyddiad hwn yng Nghymru ac ar draws y byd. Creu gwefan y gynhadledd. • Dosbarthu cyhoeddiadau, 124 copi o Yr Hawl Cyntaf ac 19 copi o Prosesau Dymunol - er mwyn hwyluso darpariaeth gwasanaethau chwarae o safon i blant. • Darparu seminarau a chynadleddau i hwyluso darpariaeth gwasanaethau chwarae o safon i blant.

• Cyswllt rheolaidd ag Aelodau Seneddol ac Aelodau’r Cynulliad trwy gylchgronau, digwyddiadau, cyfarfodydd a briffiadau - a thrwy hynny gynyddu ymwybyddiaeth ynghylch pwysigrwydd chwarae i blant a’r angen i hybu penderfyniadau chwarae-gyfeillgar ymysg cynllunwyr a phobl sy’n llunio penderfyniadau. • Cyfrannu i gynadleddau a digwyddiadau yng Nghymru a thrwy’r DU gan hyrwyddo gwaith Chwarae Cymru, sef hybu darpariaeth chwarae o safon ar gyfer plant.

9


Datblygu’r gweithlu

Mae tîm Datblygu’r Gweithlu, Chwarae Cymru wedi parhau i gefnogi a chyfrannu tuag at hyfforddiant addysg gwaith chwarae a datblygu’r gweithlu yng Nghmru.

Dros y 12 mis diwethaf bu Chwarae Cymru’n weithredol mewn amrywiol weithgareddau sy’n ymwneud â hyfforddiant a datblygu’r gweithlu er mwyn hybu buddiannau chwarae plant yng Nghymru, gan gynnwys: • Cefnogaeth sylweddol parhaus i SkillsActive, y cyngor sgiliau sector ar gyfer gwaith chwarae, gan gynnwys trosglwyddo strategaeth y DU, Hyfforddiant o Safon, Chwarae o Safon a datblygu’r strategaeth olynol sef Strategaeth Addysg a Sgiliau Chwarae a Gwaith Chwarae y DU 2011 - 2016, a’r Cynllun Gweithredu ar gyfer Cymru • Trosglwyddo pedwar cyfarfod Cyngor Addysg a Hyfforddiant Gwaith Chwarae Cymru ar ran SkillsActive. Mynychu cyfarfodydd datblygu ar gyfer Cymwysterau Unedau Cyffredin Gwaith Chwarae gyda SkillsActive • Cefnogi datblygiad unedau ‘cyffredin’ cymhwyster FfCCh newydd gyda SkillsActive i ddisodli cymwysterau gwaith chwarae NVQ - 10 cyfarfod • Cefnogi’r gwaith o bennu Credydau a Lefelau unedau ‘cyffredin’ cymhwyster FfCCh newydd - tri chyfarfod • Cefnogi datblygiad cymwysterau FfCCh newydd yn y sector Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant 10

• Cefnogi datblygiad Diploma Bagloriaeth Sgiliau Iechyd a Chymdeithasol • Cefnogi datblygiad Academi Chwarae a Gwaith Chwarae SkillsActive a datblygiad Systemau Ansawdd a DPP • Cynnal perthynas gref gyda Phwyllgor Safonau Hyfforddiant Addysg CLlLC er mwyn sicrhau system ardystio dan arweiniad cyfoedion - pedwar cyfarfod y flwyddyn a chyfarfodydd ardystio ychwanegol y flwyddyn yn ddibynnol ar y galw, y rhaglen waith ac anghenion cymorth • Gweithio i ddatblygu cais Cydgyfeirio CGE i gefnogi datblygu a throsglwyddo cymwysterau hyfforddiant ac aseswyr gwaith chwarae yng Nghymru a’r cais Rhaglen Cronfa Blaenoriaethau Sector Llywodraeth Cymru dilynol gyda SkillsActive a’r Scottish Qualifications Authority (SQA) • Cynnal, chwilio am ariannu ar gyfer ac, yn y diwedd, cau Gwaith Chwarae Cymru, y ganolfan genedlaethol ar gyfer addysg a hyfforddiant gwaith chwarae yng Nghymru


• Arwain cais Unite, Chwarae Cymru a SkillsActive i Gronfa Ddysgu Undebau Cymru (aflwyddiannus) • Cyflwyno, trosglwyddo a chefnogi cymwysterau gwaith chwarae Lefel 2 Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith (P3) (daeth y cyrsiau newydd i ben am bum mis, ond er gwaethaf hyn fe wnaeth 164 o bobl gymhwyso) • Datblygu a gwella systemau cymwysterau’n sylweddol i gydymffurfio â safonau’r Scottish Qualifications Authority (SQA) ar gyfer datblygu a throsglwyddo Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith (P3) i’r dyfodol, yn cynnwys cynnal peilot cyflwyno gwaith ar-lein • Trosglwyddo cwrs Hyfforddi’r Hyfforddwr P3 • Datblygu partneriaeth / isgontract gyda Choleg Cymunedol YMCA Cymru er mwyn sicrhau ariannu i drosglwyddo cymwysterau rhannol i 100 o fyfyrwyr • Trosglwyddo dau seminar / ymgynghoriad i’r sector ar Ddatblygu’r Gweithlu • Trosglwyddo Ymgynghoriad Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol yng Nghymru ar ran SkillsActive 11


Adolygiad ariannol Prif ffynonellau ariannu

Yn ystod y flwyddyn derbyniodd Chwarae Cymru ei incwm yn bennaf gan Lywodraeth Cymru, y gynhadledd ‘Ysbryd’ flynyddol, amrywiol seminarau, ymgynghoriaeth, secondiadau, rhaglen Ymddiriedolaeth Cyfran Deg y Loteri FAWR, a thâl aelodaeth (daeth i rym 1 Ionawr 2011). Mae’r cyllid craidd gan Llywodraeth Cymru yn ffynhonnell ariannu o bwys sylweddol, wnaeth sicrhau gweithrediad y rhaglen waith trwy gyflogi staff a’r costau gweithredol cysylltiedig.

Datganiad arian wrth gefn

Mae Chwarae Cymru’n bwriadu cadw lefel arian wrth gefn o o leiaf tri mis o’r gwariant blynyddol, sydd ar hyn o bryd oddeutu £148 o filoedd. Caiff yr arian wrth gefn ei roi o’r neilltu er mwyn sicrhau sefydlogrwydd ariannol ar gyfer y staff a’r aelodau ac er mwyn sicrhau y byddai’r gweithgareddau presennol yn cael eu cynnal pe digwydd cwtogiad sylweddol mewn ariannu. Caiff cyllid cyfyngedig o £2,677, fel ar 31 Mawrth 2011, eu defnyddio’n ystod y flwyddyn at y dibenion y’i derbyniwyd. Ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, mae’r elusen â gweddill digyfyngiad cronedig o £5,961 (2010: diffyg: £83,195). O’r gweddill hwn mae £8,462 ynghlwm mewn asedau sefydlog, mae £65,000 wedi eu neilltuo mewn cronfa gyflog benodedig fel cyfrif cadw cyflogres. Fodd bynnag, mae’r gweddill digyfyngiad wedi ei nodi ar ôl didynnu atebolrwydd pensiwn o £290,000, nad oes gofyn iddo gael ei setlo ar unwaith. Y cyllid digyfyngiad oedd ar gael i’r elusen (ac eithrio asedau sefydlog, y gronfa benodedig a’r atebolrwydd pensiwn) oedd £221,999 (2010: £307,005).

Polisi buddsoddi

Mae’r ymddiriedolwyr yn adolygu’r swm y mae’r mudiad ei angen er mwyn sicrhau ei fod yn ddigonol iddo gyflawni ei ddyletswyddau parhaus yn rheolaidd. Ar hyn o bryd mae’r elusen yn mabwysiadu agwedd ofalus tuag at fuddsoddi, gan ddefnyddio polisi risg isel, tymor byr, cyfrif cadw 14 diwrnod sy’n dwyn llog sy’n derbyn tua 0.24 y cant o elw.

12


Cynlluniau ar gyfer y dyfodol Bydd Chwarae Cymru wastad yn gweithio i hyrwyddo chwarae plant ar bob lefel, yn gweithredu fel eiriolwr dros blant a’u anghenion chwarae ac yn sicrhau y ceir ffocws cenedlaethol strategol ar chwarae ar draws ffiniau. Mae gweithgareddau a gwasanaethau o bwys fydd yn cyfrannu tuag at gyflawni’r amcanion penodedig yn cynnwys:

• Cyfrannu tuag at a chefnogi gweithredu Chwarae yng Nghymru

• Adolygiad o strategaethau pum mlynedd a 10 mlynedd Chwarae Cymru

• Datblygu aelodaeth Chwarae Cymru a chynyddu nifer yr aelodau newydd 20 y cant

• Datblygiad a throsglwyddiad parhaus deunyddiau hyfforddi a chymwysterau chwarae o safon

• Cefnogi datblygiad agwedd strategol tuag at drosglwyddo darpariaeth chwarae ar lefel awdurdod lleol

• Datblygiad cais am Ariannu Ewropeaidd

• Cylchgrawn a gyhoeddir dair gwaith y flwyddyn

• Paratoi ar gyfer, a gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd gaiff eu cynnig trwy gynnal cynhadledd fyd-eang yr International Play Association yng Nghaerdydd. Sicrhau ariannu a gwneud yn siŵr bod plant a phobl ifainc Cymru, a llunwyr polisïau a darparwyr chwarae Cymreig yn elwa o’r digwyddiad

• Rhaglen o gynadleddau, gweithdai, digwyddiadau a seminarau

• Cefnogaeth i rwydweithiau proffesiynol

• Cyfrannu at ddatblygiad strategaethau lleol priodol ac ystyrlon, ym mhob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru, cynnal aelodaeth a hwyluso datblygiad gweithio partneriaeth gyda grwpiau sy’n bodoli eisoes

• Cyfrannu at a chefnogi gweithredu Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010, sy’n gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol i ddarparu’n ddigonol ar gyfer chwarae plant.

• Datblygiad parhaus y wefan a datblygu Gwasanaethau Gwybodaeth

• Cyfrannu tuag at weithredu Strategaeth Addysg a Hyfforddiant Gwaith Chwarae’r DU

13


IPA 2011

Chwarae i’r Dyfodol - goroesi a ffynnu 4 - 7 Gorffennaf 2011 Neuadd y Ddinas, Caerdydd

Yn ystod y flwyddyn gwnaethpwyd cynnydd cyson gyda’r paratoadau ar gyfer croesawu 18fed Cynhadledd Fyd-eang yr IPA yn 2011. Rydym wedi: • •

Mae’r mudiad yn gweithio gyda phartneriaid a chydweithwyr i sicrhau y bydd hwn yn ddigwyddiad cofiadwy, diddorol, bywiog a chyffrous.

• •

Bydd hwn yn gyfle i ddod â darparwyr chwarae, ymarferwyr, damcaniaethwyr ac ymchwilwyr ynghyd ac i roi llwyfan i’r polisïau a’r gwaith ymarferol sy’n cael ei wneud yng Nghymru.

• • • • • • •

Rydym yn edrych ymlaen at gynhadledd fywiog ac ysgogol dros bedwar diwrnod yn 2011 ac at arddangos y gorau y gall Cymru (a’r DU) ei gynnig i blant sy’n chwarae.

14

• •

Derbyn, sicrhau datblygiad cyfoedion a chymeradwyo 285 amlinelliad i’w cynnwys yn rhaglen y gynhadledd Cydlynu cyfathrebu ac ymweliadau maes â Chyngor Dinas Caerdydd ynghylch Gŵyl Chwarae Clochdar dros Chwarae yng Ngerddi Sophia; rhaeadru gwybodaeth i ysgolion a darparwyr chwarae Marchnata a gwerthu gofod arddangos a phecynnau noddi Recriwtio gwirfoddolwyr, gan gynnwys gweithio mewn partneriaeth â’r UNA Exchange a’r Prosiect Gwirfoddolwyr Rhyngwladol Marchnata’r gynhadledd ar lefel Cymreig, trwy’r DU ac yn rhyngwladol trwy ddulliau electronig a thrwy’r post Penodi cyflwynwyr allweddol Parhau i godi arian Rheoli’r system archebu ar-lein; datblygu a pharhau i ddiweddaru gwefan y gynhadledd Cyd-drafod â lleoliad y gynhadledd a chydweithio â Paul Williams Events Dynodi a chyd-drafod â lleoliadau ar gyfer ymweliadau cyfranogwyr Marchnata teithiau cyn ac ar ôl y gynhadledd a drefnwyd gan sefydliadau eraill Cyd-drafod â Phrifysgol Glyndŵr ynghylch y Gwersyll Gwaith Chwarae Rhyngwladol (1 - 3 Gorffennaf 2011) Croesawu Bwrdd Byd-eang yr IPA yn ystod ymweliad â lleoliad y gynhadledd Penodi cwmni dylunio i gynhyrchu nwyddau’r gynhadledd; sicrhau cyflenwad o fagiau ar gyfer y gynhadledd


Tîm Chwarae Cymru Kate Barron - Cynorthwywraig Gweinyddol

Strwythur Trefniadol

Michelle Craig - Cynorthwywraig Swyddfa

Caiff yr elusen ei gweinyddu gan Y Bwrdd Ymddiriedolwyr. Mae’r Cyfarwyddwr yn atebol i’r Bwrdd Ymddiriedolwyr am reoli’r mudiad o ddydd i ddydd.

Gill Evans - Rheolwraig Cyfathrebiadau Mike Greenaway - Cyfarwyddwr Jane Hawkshaw - Rheolwraig Swyddfa Genedlaethol (Gwaith Chwarae Cymru)

Aelodaeth

Jacky Jenkins - Rheolwraig Cyllid

Mae Chwarae Cymru’n fudiad aelodaeth. Mae aelodaeth yn agored i sefydliadau ac unigolion o sectorau gwirfoddol, statudol ac annibynnol.

Michelle Jones - Swyddog Prosiect Martin King-Sheard - Swyddog Prosiect Marianne Mannello - Cyfarwyddwraig Gynorthwyol Tillie Mobbs - Cyfarwyddwraig Gynorthwyol Kathy Muse - Rheolwraig Swyddfa Sarah Southern - Swyddog Prosiect Richard Trew - Swyddog Datblygu Cymwysterau Maria Worley - Cydlynydd Cymwysterau Angharad Wyn Jones - Cydlynydd Cyfathrebiadau

Y tâl aelodaeth ar gyfer 2011 yw: Unigolyn: £10 Sefydliadau – un aelod llawn amser o staff neu lai: £25 Rhyngwladol: £25 Sefydliadau – mwy nag un aelod llawn amser o staff: £50 Masnachol / preifat: £75 Awdurdod Lleol: £100 I gofrestru i ddod yn aelod, ymwelwch â: www.chwaraecymru.org.uk/register.asp

15


Cysylltwch â ni ... Chwarae Cymru Tŷ Baltig Sgwâr Mount Stuart Caerdydd CF10 5FH Rhif ffôn: (029) 2048 6050 Ffacs: (029) 2048 9359 Ebost: post@chwaraecymru.org.uk

www.chwaraecymru.org.uk Elusen cofrestredig, rhif 1068926. Cwmni cyfygedig drwy warant a gofrestrwyd yng Nghymru, rhif 3507258

Profile for Play Wales

Adroddiad Blynyddol Chwarae Cymru  

Adroddiad blynyddol Chwarae Cymru ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2011

Adroddiad Blynyddol Chwarae Cymru  

Adroddiad blynyddol Chwarae Cymru ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2011

Profile for playwales

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded