Page 1

บอกเล่าก่อนเข้าเรื่อง พบกันอีกแล้วครับกับเครื่องมือใหม่ๆ สำหรับครูผู้สอนยุคเทคโนโลยีอย่ำงเรำ หลังจำกที่ ปีงบประมำณ 2554 โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย เพชรบูรณ์ ได้จัดกำรอบรมหลักสูตร กำรใช้ระบบ เครือข่ำยสังคมออนไลน์สำหรับกำรเรียนกำรสอน (Social Network for Education) ซึ่งมีทั้ง Facebook และ blogger ในปีงบประมำณ 2555 นี้ โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย เพชรบูรณ์ ได้รับ จัดสรรงบประมำณ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) อีกจำนวน 70,000 บำท โดยได้รับจัดสรรในศูนย์พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) จำนวน 35,000 บำท และ ได้รับจัดสรรในศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ จำนวน 35,000 บำท ในปีงบประมำณ 2555 นี้ โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย เพชรบูรณ์ ในนำมของศูนย์พัฒนำกำร เรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติชุมชนออนไลน์สร้ำงสรรค์กับกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ โดยขอนำเสนอเครื่องมือเครื่องมือกำรจัดกำรเรียนรู้ออนไลน์ที่ชื่อว่ำ Edmodo ที่ทำงหน่วยงำนกำรศึกษำ หลำยแห่งเริ่มนำมำขยำยผลสู่โรงเรียนกันบ้ำงแล้ว ครูหลำยท่ำนได้เข้ำรับกำรอบรม หลำยท่ำนก็ลองใช้ ไปบ้ำงแล้ว และหลำยๆ ท่ำนก็คงจะสงสัยว่ำ Edmodo คืออะไร ทำไมเรำต้องสนใจและใช้เครื่องมือนี้ วันนี้เรำมำทำควำมรู้จักกับเครื่องมือกำรจัดกำรเรียนรู้ออนไลน์ ด้วย Edmodo กัน Edmodo คืออะไร ? Edmodo คือ เครือข่ำยสังคมออนไลน์สำหรับ ครู นักเรียน โรงเรียน หรือสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ ที่มีระบบรักษำควำมปลอดภัย สำมำรถติดต่อสื่อสำร ทำงำนร่วมกัน แบ่งปันเนื้อหำ สำมำรถ เข้ำถึงกำรบ้ำน สมุดเกรด และประกำศข่ำวสำรได้อย่ำงง่ำยดำย เป้ำหมำยสำคัญของ Edmodo คือ กำรใช้ประสิทธิภำพของเครือข่ำยสังคมออนไลน์ เพื่อช่วยให้ นักกำรศึกษำสำมำรถจัดกำรห้องเรียนและจัดกำรนักเรียนทุกคนได้ Edmodo ใช้ทาอะไรได้บ้างนะ ? โปรแกรมนีใ้ ช้ในกำรต่อสื่อสำร ทำงำนร่วมกัน แบ่งปันเนื้อหำ เช็คคะแนนเกรด และประกำศข่ำว ต่ำงๆเฉพำะกลุ่มตำมที่เรำได้ตั้ง ใครเป็นผู้ใช้งาน Edmodo ได้บ้าง ? ระหว่ำงครู นักเรียน ผู้สอน ผู้เรียน ติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกัน

[ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 1


ใช้โปรแกรมนี้แล้วเสียเงินหรือเปล่า ? (สำคัญนะข้อนี้ จริงไหม) ไม่มีค่ำใช้จ่ำยตำมที่เขำบอกมำ แจกฟรีสำหรับนักเรียน ครู โรงเรียน และเขตพื้นที่กำรศึกษำ แล้วจะเริ่มใช้โปรแกรมนี้อย่างไรละ ? ก่อนจะใช้ครูจะต้องสร้ำงชื่อกลุ่มกำรเรียนรู้ และนักเรียนจะสร้ำงบัญชี Edmodo โดยนักเรียนจะ นำรหัสที่เรียกว่ำ Group Code ซึ่งเป็นเลข 6 หลัก จำกคุณครู เมื่อนักเรียนมีรหัสดังกล่ำวแล้ว จะ สำมำรถเข้ำเว็บ Edmodo.com ได้ โดยเริ่มจำกเข้ำเว็บไซต์ Edmodo.com > จำกนั้นคลิกปุ่ม I’m student > หลังจำกนั้นนักเรียนจะต้องป้อนรหัส Group Code ที่ครูกำหนดให้ > แล้วกรอกข้อมูล กำรสมัครให้ครบถ้วน > คลิกปุ่ม Sign up เพื่อลงทะเบียน หมำยเหตุ นักเรียนไม่จำเป็นต้องกรอกอีเมล์แอดเดรส ในกำรสร้ำงบัญชี Edmodo มีแหล่งเรียนรู้ศึกษาคู่มือได้จากที่ไหนบ้าง หรือแหล่งอ้างอิงและศึกษาได้จากไหน ? ที่เว็บไซต์ของ Edmodo.com มีคมู่ อื กำรใช้โดยละเอียดให้ดำวน์โหลด http://help.edmodo.com/ ซึ่งเป็นคู่มือสำหรับครูและนักเรียน http://help.edmodo.com/school-district/ สำหรับคู่มือของโรงเรียนและเขตพื้นที่กำรศึกษำ

“ถึงตรงนี้แล้ว ก็คงจะรู้จกั Edmodo กันบ้ำงแล้วนะครับ อย่ำงไรก็ตำม หำกท่ำนเล่น Facebook เป็นอยู่แล้วก็คงจะไม่ยำกสำหรับกำรเริ่มใช้ Edmodo ขอให้สนุก และมีควำมสุข กับกำรประยุกต์ Social Network สำหรับกำรเรียนกำรสอนนะครับ”

[ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 2


บทที่ 1 การสมัครสมาชิก Edmodo.com คงจะทรำบกันแล้วนะครับว่ำ Edmodo คืออะไร ในหัวข้อนี้จะพำเพื่อนครูและผู้ใช้งำนทั่วไป ทำ กำรสมัครสมำชิกกันนะครับ 1. เข้ำสู่เว็บไซต์ www.edmodo.com

2. กำรสร้ำงบัญชีผู้ใช้บน Edmodo โดยเลือก I’m a Teacher ดังรูปด้ำนล่ำง

[ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 3


3. กรอกแบบฟอร์มกำรลงทะเบียน จำกนั้น คลิก "Sign up" เพื่อเสร็จสิ้นกระบวนกำร ดังรูปด้ำนล่ำง

จะได้รับอีเมล์แจ้งว่ำ “Edmodo Classroom is Ready” ดังรูปด้ำนล่ำง

[ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 4


เมื่อคลิกไปดูอีเมล์ จะพบหน้ำจอ ดังรูป ด้ำนล่ำง ครับ

ที่หน้ำจอ Edmodo จะพบกำรตั้งค่ำบัญชี ที่หน้ำแรกหลังจำกลงทะเบียนเสร็จสิ้น ดังรูป ด้ำนล่ำง

[ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 5


บทที่ 2 การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งาน Edmodo.com ไม่ยำกเลยใช่ไหมครับ สำหรับกำรลงทะเบียนในฐำนะครูผู้สอน ในหัวข้อนี้ จะเป็นกำรตั้งค่ำบัญชี ผู้ใช้งำนนะครับ ก่อนที่จะไปตั้งค่ำบัญชีผู้ใช้ เรำไปทำควำมรู้จักส่วนต่ำงๆ กันก่อนครับ

เมนูด้ำนบน (หมำยเลข 1) - Calendar คือ ส่วนที่ใช้สำหรับบันทึกปฏิทิน - Grade คือ ส่วนที่เป็นกำรให้คะแนน - Library คือ คลังตู้เก็บเอกสำร ซึ่งเรำสำมำรถสร้ำงตู้ได้ เก็บได้ทั้งไฟล์และ links ต่ำงๆ เมนูด้ำนบนขวำ (หมำยเลข 2) - Home คือ หน้ำหลัก - Profile คือ ส่วนแสดงรำยละเอียดข้อมูลสมำชิก - Account คือ ส่วนของบัญชีผู้ใช้งำน บันทึก ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 6


เมนูด้ำนซ้ำยมือ (หมำยเลข 3) - Lastest Posts คือ หัวข้อที่แสดงทุกๆ อย่ำงที่เรำติดต่อสื่อสำรกับนักเรียน - Direct คือ ส่วนที่ใช้ส่งข้อควำมถึงเจ้ำของหน้ำ Edmodo โดยตรง - By Students คือ สิ่งต่ำงๆ ที่กระทำโดยนักเรียน - By Teacher คือ สิ่งต่ำงๆ ที่กระทำโดยครู - Assignment คือ เมนูสำหรับมอบหมำยงำนให้กับนักเรียน เมนูตรงกลำง (หมำยเลข 4) คือส่วนที่แสดงเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น คล้ำยๆ กับ Wall (วอลล์) หรือ พื้นที่สำหรับโพสต์ข้อมูลใน Facebook เมื่อท่ำนรู้จักกับส่วนต่ำงๆ ของ Edmodo กันแล้ว เรำมำเริ่มตั่งค่ำบัญชีผู้ใช้งำนกันเลยครับ 1. ทำกำรเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งำน ไปที่ เมนู Profile จำกนั้น ใส่ชื่อที่ต้องกำร เช่น ผมใส่ kruwandee แล้วกดปุ่ม Claim ดังรูป

ซึ่ง กรณีนี้ ผมจะได้ชื่อ Profile เป็น http://www.edmodo.com/kruwandee ซึ่งจะง่ายต่อ การใช้งาน และง่ายต่อการจดจา บันทึก ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 7


2. ทำกำรปรับตั้งค่ำบัญชีผู้ใช้ ไปที่เมนู Account >> เลือก Setting จำกนั้นปรับค่ำต่ำงๆ ของ ท่ำน ดังรูปด้ำนล่ำง

กลุ่มเมนู หมำยเลข 1 คือ ส่วนที่ใช้สำหรับเลือกรูปภำพสำหรับผู้ใช้งำน กลุ่มเมนู หมำยเลข 2 คือ ส่วนที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มเมนู หมำยเลข 3 คือ ส่วนที่ใช้สำหรับกำหนดรหัสผ่ำน กลุ่มเมนู หมำยเลขที่ 4 คือ ส่วนที่ใช้สำหรับกำรแจ้งเตือนในลักษณะต่ำงๆ เช่น กำรแจ้งเตือนเมื่อมี ข้อควำมจำกผู้ดูแล Edmodo แจ้งเตือนจำก กลุ่มสมำชิกใหม่ หรือจำกนักเรียน หรือจำก ผู้ร้องขอเข้ำ กลุ่ม เป็นต้น บันทึก ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 8


บทที่ 3 การสร้างและจัดการกลุ่ม (สาหรับครู) หลังจำกที่ท่ำนได้จัดกำรปรับแต่งชื่อผู้ใช้งำนกันไปแล้ว ซึ่งนับว่ำเป็นจุดเริ่มต้นของกำรใช้งำน Edmodo ในฐำนะผู้สอนแล้วนะครับ แต่ว่ำยังไม่สำมำรถใช้งำนได้ เพรำะเรำจะต้องทำกำรสร้ำงกลุ่มชั้น เรียนก่อน โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะสร้ำง 1 กลุ่ม ต่อหนึ่งห้องเรียน เพรำะว่ำจะสำมำรถจัดกำรกลุ่มได้ ง่ำยและสะดวกต่อกำรใช้งำนครับ เอำละ เรำมำเริ่มสร้ำงกลุ่มชั้นเรียนกันดีกว่ำ 1. ที่ด้ำนซ้ำยมือของหน้ำหลัก เลือก Create a group ดังรูปด้ำนล่ำง

2. ป้อนข้อมูลลงแบบฟอร์มสร้ำงกลุ่ม (Create Group) ให้ครบถ้วน จำกนั้นคลิกปุ่ม Create

[ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 9


ตัวอย่ำง ผมสร้ำง กลุ่มชั้นเรียน ม.6/1 นะครับ

3. เมื่อสร้ำงกลุ่มชั้นเรียน โดยคลิกที่ Create แล้ว จะมีรหัสกลุ่ม ดังรูปด้ำนล่ำง

จะเห็นว่ำ กลุ่มที่ผมสร้ำงขึ้น จะมีรหัสขึ้นมำอัตโนมัติ คือ 5xt9yf นี่คือรหัสกลุ่ม เพื่อใช้สำหรับ เข้ำร่วมกลุ่มในสถำนะ I’m a Student ของผู้เรียน 4. คลิกปุ่ม Close

บันทึก ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 10


หลังจำกที่เรำสร้ำงกลุ่มเรียบร้อยแล้ว เรำมำดูซิครับว่ำ แต่ละส่วนคืออะไร และมีหน้ำที่อย่ำงไร ผมจะ อธิบำยทีละส่วนนะครับ

หน้าต่างการจัดการกลุ่ม หมำยเลข 1 คือ รำยชื่อกลุ่ม ชั้นเรียนที่เรำสร้ำงขึ้น หมำยเลข 2 รหัสกลุ่ม 6 หลัก Group Code (หลำยท่ำนคงจะสงสัย ว่ำทำไมรหัสกลุ่มของผมเปลี่ยนไป) เรำสำมำรถ Reset เพื่อเปลี่ยน Group Code ได้ โดยคลิกที่ปุ่มสำมเหลี่ยม และเลือก Reset ดังรูปด้ำนขวำมือ  หมำยเลข 3 Group Settings (จัดกำรกลุ่ม) สำมำรถเปลี่ยนชื่อ เก็บ หรือลบกลุ่มได้ หมำยเลข 4 Manage ใช้สำหรับจัดกำรสมำชิกในกลุ่ม คลิกเลือกชื่อ นักเรียน จะปรำกฏคุณสมบัติของสมำชิกด้ำนขวำมือ ข้อสังเกต ท่ำนจะพบว่ำ ใต้รูปภำพตัวเรำจะมีหัวข้อ Groups ซึ่งในกำรเรียนแต่ละครั้งที่มีกำร เรียนกำรสอนเรำควร สร้ำง group ขึ้นมำ โดยแต่ละห้องจะมี Group Code แตกต่ำงกัน ซึ่งหำก นักเรียนคนใด ไม่ได้มำเรียนก็จะไม่ได้ Group Code นั้นๆ เพื่อเข้ำไปทำกิจกรรมต่ำงๆ

[ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 11


กิจกรรมที่ 1 ตามล่า หา Student (Am I a Student?) คงจะได้เป็นครูผู้สอนกันครบทุกท่ำนแล้ว (จริงๆ ก็เป็นอยู่แล้วนี่นำ 55++) รวมถึงมี Group Code สำหรับผู้เรียน (รหัส 6 หลัก) แต่ว่ำ..เอ๊ะ เรำจะหำใครจำกที่ไหน ให้มำเป็น I’m a Student

ก็มำประชุมเชิงปฏิบัติกำรแล้วจะหำผู้เรียนจำกที่ไหนได้ ก็คงต้องใช้ท่ำนที่อยู่รอบตัวเรำนี่หละ ครับ (แม่นบ่) เอำละเรำมำร่วมทำกิจกรรมกันดีกว่ำ ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ สิ่งที่ต้องมี

ตำมล่ำ..หำ Student เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร ฝึกปฏิบัติเป็นผู้เรียน (I’m Student) 1.) Group Code จำกครูผู้สอน (ได้จำกเพื่อนที่เข้ำประชุมฯ ด้วย) 2.) รูปส่วนตัว

บันทึก ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 12


วิธีการดาเนินกิจกรรม ขั้นตอนที่ 1.) กำรสมัครสมำชิกในฐำนะนักเรียน พิมพ์ URL ว่ำ www.edmodo.com address ของ web browser จะได้ดังรูปด้ำนล่ำง

เมื่อคลิกปุ่ม I’m a Student จะปรำกฏหน้ำจอ ดังรูปด้ำนล่ำง

[ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 13


ตัวอย่ำง ผมจะสมัคร ในนำม Student โดยใช้ Group Code คือ ktjq79 กรอกข้อมูลต่ำงๆ จำกนั้น คลิกปุ่ม Sign up ดังรูป

จะได้หน้ำจอดังรูป ด้ำนล่ำง

[ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 14


ขั้นตอนที่ 2.) ปรับแต่งบัญชีผู้ใช้งำน มีวิธีกำร ดังนี้

จะพบหน้ำจอดังรูป ด้ำนล่ำง ให้ทำกำรแก้ไขข้อมูลต่ำงๆ

เพียงเท่ำนี้ท่ำนก็จะเป็นผู้เรียนแล้วครับ บันทึก ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 15


ถึงตรงนี้แล้ว หลำยๆ ท่ำนคงจะสงสัย (หรือเปล่ำนะ) ว่ำ... คาถาม : เอ๊ะ!!! แล้วถ้ำเรำเป็นครู (I’m a Teacher) จะร่วมเป็นผู้เรียนได้ไหมนะ? คาตอบ : “ได้ครับ” ตัวอย่ำง สมมติ ว่ำผมสมัครในนำม I’m a Teacher และมี Profile ดังนี้ http://www.edmodo.com/kruwangpong เข้ำระบบ โดยใช้ Username : kruwangpong และใส่ Password จำกนั้นทำตำม วิธีกำร ดังรูป ด้ำนล่ำง

กลุ่มที่เรำ Join หรือเข้ำร่วมกลุ่ม

[ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 16


กิจกรรมที่ 2 Post Reply ทักทาย เพื่อนสมาชิก อย่ำเพิ่ง “งง” กับสถำนะนะครับ เพรำะเป็นทั้ง I’ m a Teacher และ I’ m a Student ตอนนี้เรำกำลังใช้งำนในสถำนะ I’ m a Student ครับ ซึ่งก็เหมือนกับว่ำ เรำเป็นนักเรียนนั่นเอง หลังจำก กิจกรรมที่ 1 เรำได้สมัครสมำชิกกันแล้ว เรำลองมำผ่อนคลำย โดยทำกิจกรรม Post Reply ทักทำย เพื่อนสมำชิก กันครับ ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ สิ่งที่ต้องมี

Post Reply ทักทำย เพื่อนสมำชิก เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร ฝึกใช้เครื่องมือต่ำงๆ ของ Edmodo -

วิธีการดาเนินกิจกรรม ขั้นตอนที่ 1.) Post ให้ทุกท่ำน เข้ำระบบ โดยไปที่ www.edmodo.com ดังรูปด้ำนล่ำง

สำหรับ Username or Email : ให้ใส่ Username ทีท่ำนใช้ในสถำนะ I’m a Student หมำยเหตุ... กรณีที่ท่ำนใช้ Username ในสถำน I’m a Teacher ท่ำนจะต้อง Join Group ก่อนนะครับ

[ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 17


จะพบกับหน้ำจอดังรูปด้ำนล่ำง

ส่วนต่างๆ ของ การโพสต์ หมำยเลข 1 คือ text box สำหรับพิมพ์ข้อควำมหรือบันทึกต่ำงๆ หมำยเลข 2 คือ กำรแนบไฟล์ ลิงค์ และ Library หมำยเลข 3 คือ กำรส่ง ซึ่งสำมำรถเลือกได้ว่ำ จะให้ส่งไปที่กลุ่ม หรือบุคคล หมำยเลข 4 คือ ปุ่ม Send สำหรับ คลิกเมื่อต้องกำรจะส่งโพสต์ หลังจำกที่ท่ำนโพสต์แล้ว ปรำกฏ ข้อควำมตัวอย่ำง ดังรูปด้ำนล่ำง

[ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 18


ตัวอย่ำงกำรโพสต์แบบแนบไฟล์

เมื่อคลิกปุ่ม Send จะพบหน้ำจอดังรูป

หลังจำกนั้นจะแสดงหน้ำจอ ดังรูปด้ำนล่ำง

บันทึก ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 19


ขั้นตอนที่ 2.) Reply ขั้นตอนนี้คงไม่ต้องบอกอะไรกันมำก เพรำะปกติ ท่ำนที่ใช้ Facebook จะถนัดกันอยู่แล้ว และนี่คือตัวอย่ำงกำร Reply นะครับ

ทดลอง Reply แบบใส่ URL ,ลิงค์ หรือ แก้ไข Reply ดูนะครับ บันทึก ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 20


บทที่ 4 การจัดการกลุ่มสมาชิก Edmodo.com ผ่ำนไปแล้วนะครับ กับ 3 บท และ 2 กิจกรรม ก็คงจะพอสนุกสนำนมิใช่น้อย (หรือว่ำเริ่ม เครียดกัน 55++) ยังไม่ได้เข้ำเรื่องเลยนะครับนี่ ก่อนที่จะไปสู่กระบวนกำรสร้ำงกิจกรรมกำรเรียนกำร สอนออนไลน์โดยใช้ Edmodo เรำอำจจะต้องไปจัดกำรกลุ่มของสมำชิกที่เรำสร้ำงไว้ ซึ่งบำงครั้งเรำอำจ จำเป็นต้องแก้ไข รำยละเอียด หรือจำกัดสิทธิ์ผู้เรียน (สมำชิก) บำงคน เริ่มกันเลยครับ เข้ำสู่เว็บไซต์ www.edmodo.com หำกยังไม่เข้ำระบบให้เข้ำระบบ โดยใช้ Username ของ Teacher นะครับ หลังจำกนั้น ให้คลิกที่ Group Settings และปรับแก้ไขข้อมูลที่ต้องกำร ดังรูปด้ำนล่ำง

ข้อสังเกตและควรระมัดระวัง เนื่องจำก กำรตั่งค่ำกลุ่ม เป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมำกๆ เนื่องจำก เป็นส่วนสำคัญในกำรจัดกำร เรียนกำรสอนกับผู้เรียน ดังนั้น ควรจะระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 2 ปุ่มเครื่องมือที่ต้อง ระมัดระวัง นั่นก็คือ 1. ปุ่ม Archive Group - ปุ่มนี้ใช้สำหรับเก็บกลุ่มที่เรำสร้ำงไว้ โดยจะทำให้สมำชิกไม่สำมำรถเข้ำกลุ่มมำทำกิจกรรม ต่ำงๆ ได้ (เรำสำมำรถเรียกคืนได้ โดยคลิกที่ปุ่ม ) 2. Delete Group - เป็นกำรลบกลุ่ม ออกจำกระบบ (เรำจะไม่สำมำรถเรียกคืนกลุ่มได้) [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 21


การลบจัดการสิทธิ์ของสมาชิกกลุ่ม 1. คลิกที่ กลุ่มที่เรำต้องกำรจะจัดกำรนะครับ เช่น ผมต้องกำรจะจัดกำรกลุ่ม Mattayom 6/1 ก็ ให้คลิกที่ กลุ่ม Mattayom 6/1 ดังรูปด้ำนล่ำง

2. คลิกที่ Manage ดังรูปด้ำนล่ำง

บันทึก ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 22


3. จะพบหน้ำจอแสดงสมำชิกทั้งหมด ดังรูปด้ำนล่ำง

4.

4. หำกต้องกำรจะจัดกำรสิทธิ์ของสมำชิกให้คลิกที่รูปสมำชิกที่ต้องกำร หรือถ้ำมีสมำชิกเยอะก็ ให้ค้นหำนะครับ ในกรณีนี้ผมต้องกำรจัดกำรสิทธิ์ ของภัทรพล กุมภำพันธ์ (ลูกชำยข่อยเอง) ก็เลือกที่ ภัทรพล กุมภำพันธ์ และจะพบกับหน้ำจอดังรูปด้ำนล่ำง

บันทึก ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 23


ในส่วนของกำรจัดกำรสมำชิก มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้ 1. Access คือ กำรเข้ำถึง สำมำรถปรับได้ 2 ค่ำ คือ Student และ Read-Only

2. Change Password คือ กำรเปลี่ยนรหัสผ่ำนของสมำชิก

3. Parent Code คือ รหัสสำหรับผู้ปกครองที่จะนำมำลงทะเบียน

4. Award Badges คือ กำรให้รำงวัล

5. Remove From Group คือ ถอนออกจำกกำรเป็นสมำชิกกลุ่ม

[ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 24


การสร้างกลุ่มย่อย กลุ่มย่อย คืออะไร? กลุ่มย่อยก็คือกลุ่มเล็กๆ (ไม่ใช่กลุ่มใหญ่ ๆ) แล้วมีควำมสำคัญอย่ำงไร ทำไม ต้องแบ่งเป็นกลุ่มย่อย? สงสัยละซิ ???? ให้ท่ำนลองนึกภำพง่ำยๆ เวลำที่ท่ำนสอนให้ห้องเรียน เรำมักจะแบ่งงำนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ หลำยกลุ่ม เพื่อสะดวกต่อกำรจัดกิจกรรม โปรแกรม Edmodo สำมำรถทำได้เช่นกัน วิธีกำรง่ำยๆ ก็คือ เรำสำมำรถสร้ำง กลุ่มย่อย ออกจำกกลุ่มใหญ่ได้ ข้อดีของกลุ่มย่อยในโปรแกรม Edmodo คือ สมำชิกในแต่ละกลุม่ ย่อยสำมำรถสื่อสำร หรือ ทำงำนร่วมกัน โดยที่สมำชิกทั้งหมด (กลุ่มใหญ่) จะไม่สำมำรถเห็นกำรโต้ตอบระหว่ำงกลุ่มย่อยได้ ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถลบกลุ่มย่อย ในเวลำใดก็ได้ โดยไม่มีผลต่อทั้งกลุ่ม มำเริ่มกันเลยครับ หมำยเหตุ ท่ำนจะต้องมีสมำชิกในกลุ่มที่ท่ำนสร้ำง จำนวน ไม่น้อยกว่ำ 3-6 คน นะครับ (ถ้ำไม่มีก็คงต้อง หำกันละครับงำนนี้ แต่คิดว่ำคงไม่มีปัญหำเพรำะท่ำนได้ทำกิจกรรม ตำมล่ำหำ Student กันแล้ว) 1. ก่อนอื่นไปดูที่สมำชิกของท่ำนก่อนนะครับว่ำมีเท่ำไร ของผมมีแค่ 3 คน ดังรูป

ดังนั้น ผมจะต้องมีสมำชิกเพิ่ม ซึ่งกำรจะได้มำซึ่งสมำชิก ต้องให้ Group Code กับผู้เรียนหรือ คนที่จะมำเป็นสมำชิกในกลุ่มของเรำ จำกรูปด้ำนบน Group Code กลุ่ม Mattayom 6/1 คือ ktjq79 2. ผมก็ให้ Group Code : ktjq79 แก่นักเรียนที่จะมำสมัครเข้ำกลุ่ม (วิธีกำรอยู่ในกิจกรรมที่ 1 ตำมล่ำ หำ Student หน้ำ: 12 นะครับ) [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 25


3. เอำละครับ ผมมีสมำชิกจำนวน 6 คน แล้ว (รวมตัวเองด้วยครับ)

ดังรูป 

คลิก Manage 

จะพบหน้ำจอดังรูปด้ำนล่ำง

บันทึก ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................

[ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 26


จะพบหน้ำจอดังรูปด้ำนล่ำง

หำกต้องกำรให้สมำชิกท่ำนใด อยู่กลุ่ม com1 ก็เลือกชื่อ แล้วที่ปุ่ม ต้องกำรให้สมำชิกท่ำนใด อยู่ในกลุ่ม ก็เลือกชื่อ แล้วคลิกที่ปุ่ม

เช่นเดียวกัน ถ้ำไม่

ตัวอย่ำงในกลุ่มย่อย com1 ของผมมี 3 คน ดังรูปด้ำนล่ำง ครับ

[ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 27


ตัวอย่ำงในกลุ่มย่อย com2 ของผมมี 4 คน ดังรูปด้ำนล่ำง ครับ

5. ทดลองโพสต์ไปยังกลุ่มย่อย com2 ดังรูปด้ำนล่ำง

บันทึก ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 28


6. เมื่อดูโพสต์ในกลุ่มย่อย com1 จะไม่พบโพสต์ (ผมลองดูในหน้ำสมำชิกของตนเอง)

แต่พอดูในกลุ่มย่อย com2 จะพบโพสต์ ดังรูปด้ำนล่ำงครับ

แสดงให้เห็นว่ำ สมำชิกสำมำรถเลือกได้ว่ำจะโพสต์ไปยังกลุ่มใหญ่ (Mattayom 6/1) หรือกลุ่ม ย่อยของตนเองได้เท่ำนั้น บันทึก ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 29


7. เมื่อสมำชิกกลุ่มทดลองโพสต์ ยกตัวอย่ำง เช่น เด็กชำยโยธิน กมลรัตน์ (อยู่กลุ่มย่อย com1) เวลำจะโพสต์ จะไม่สำมำรถโพสต์ไปยังกลุ่มย่อย com2 ได้ แต่สำมำรถโพสต์ไปยังกลุ่มใหญ่ คือ กลุ่ม Mattayom 6/1 ได้ ตัวอย่ำงดังรูปด้ำนล่ำง

บันทึก ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 30


บทที่ 5 Post และ Reply ขึ้นสูง ต่อไปนี้จะขอนำเสนอในเรื่องของ Post and Reply ขั้นสูง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ยังไม่ได้กล่ำวถึงใน กำรทำกิจกรรมที่ผ่ำนมำ (กิจกรรมที่ 2 Post Reply ทักทำย เพื่อนสมำชิก หน้ำ:17) ก่อนอื่นไปดูกันก่อน ครับว่ำประเภทกำรโพสต์ Post (Send and Reply to Posts) มีอะไรบ้ำง โดยหลักๆ แล้วมีช่อง Post ซึ่งผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกได้ ดังนี้ Note , Alert , Assignment , Quiz , Poll ดังรูป

ควำมหมำยของแต่ละชนิด มีดังนี้ Note หมำยถึง กำรโพสต์ข้อควำมต่ำงๆ Alert หมำยถึง กำรโพสต์เพื่อแจ้งเตือนงำนต่ำงๆ สำมำรถส่งเป็นกลุ่มหรือเลือกเฉพำะ นักเรียนได้ Assignment หมำยถึง เป็นกำรโพสต์ที่ใช้เยอะที่สุด เวลำส่งงำน เรำสำมำรถใส่วันส่งงำน due date ใส่ link หรือ เอกสำรต่ำงๆ ได้ Quiz หมำยถึง กำรโพสต์เพื่อสร้ำงแบบทดสอบออนไลน์ (สำมำรถจับเวลำได้) แบ่งได้ดังนี้ 1. ชนิดแบบทดสอบ Multiple choice 2. ชนิดแบบทดสอบ True False 3. ชนิดแบบทดสอบ Short Answer 4. ชนิดแบบทดสอบ Fill in the blank Poll หมำยถึง กำรโพสต์เพื่อสร้ำงแบบสำรวจ บันทึก ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 31


แบบที่ 1 Note

หมำยถึง กำรโพสต์ข้อควำมต่ำงๆ

แบบที่ 2 Alert นักเรียนได้

หมำยถึง กำรโพสต์เพื่อแจ้งเตือนงำนต่ำงๆ สำมำรถส่งเป็นกลุ่มหรือเลือกเฉพำะ

แบบที่ 3 Assignment หมำยถึง เป็นกำรโพสต์ที่ใช้เยอะที่สุด เวลำส่งงำน เรำสำมำรถใส่วันส่งงำน due date ใส่ link หรือ เอกสำรต่ำงๆ ได้

[ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 32


จะลองยกตัวอย่ำงให้เห็นชัดๆ สักหนึ่งงำนที่มอบหมำยนะครับ สมมติว่า ครูวันดีต้องกำรให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/1 ตอบคำถำม ดังนี้ หัวข้องำน : จงแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ Tablet รำยละเอียดของงำน : จงตอบคำถำมเกี่ยวกับ Tablet ต่อไปนี้ 1.Tablet คืออะไร 2.ต่ำงจำก โทรศัพท์อย่ำงไร 3.รำคำแพงไหม 4.อยำกได้หรือเปล่ำ? กำหนดวัน/เดือน/ปี ที่ส่งงำน : 28 สิงหำคม 2555 ไฟล์งำน : ไม่แนบ กลุ่มชั้นเรียน : Mattayom 6/1

คงไม่อธิบำยนะครับ เพรำะรูปด้ำนบนก็บ่งบอกถึงรำยละเอียดแล้ว (เบิ่งเอำเอง ถ้ำสงสัยก็ถำม คนข้ำงๆ นะครับ 55++) บันทึก ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 33


ดูที่หน้ำจอหลังจำกที่ ครูวันดีมอบหมำยงำนจะแสดงรำยละเอียดดังรูปด้ำนล่ำงครับ

ครำวนี้เรำไปดูในหน้ำของสมำชิก (นักเรียน) ครับว่ำ จะมีหน้ำจออย่ำงไร? ด้ำนล่ำงเลยครับ

เมื่อต้องกำรตอบคำถำม ให้คลิกที่ปุ่ม

จะพบหน้ำจอ (หน้ำถัดไปครับ)

บันทึก ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 34


หน้ำจอเมื่อนักเรียนคลิกปุ่ม

ตอบคำถำม หรือส่งงำนตำมที่ครูมอบหมำย

อธิบำยง่ำยๆ นะครับ 1. พิมพ์คำตอบ 2. แนบไฟล์หรือลิงค์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมีหรือครูสั่ง) 3. คลิก Turn in Assignment เพื่อส่งงำนหรือตอบคำถำม

บันทึก ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 35


มำดูกันครับว่ำ หน้ำจอ Profile ครูวันดีมีอะไรเกิดขึ้นบ้ำง

จะเห็นว่ำตรงปุ่ม Turned in จะมีผู้ตอบ/ส่งงำน เข้ำมำ 1 คน เมื่อคลิกปุ่ม หน้ำจอดังด้ำนล่ำงนะครับ

จะพบ

[ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 36


นักเรียนแต่ละคนที่อยู่ในกลุ่ม สำมำรถดูคะแนนตนเองได้ โดยคลิกที่ปุ่ม

จะพบหน้ำจอดังนี้

สำหรับครูก็สำมำรถดูคะแนนของแต่ละคนได้โดยวิธีกำรดังรูปด้ำนล่ำง นะครับ

จบแล้วครับสำหรับกำรโพสต์แบบ Assignment เพื่อมอบหมำยงำนให้นักเรียน ต่อไปก็ไปดูในหัวข้อกำร สร้ำงแบบทดสอบกันนะครับ บันทึก ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 37


แบบที่ 4 Quiz หมำยถึง กำรโพสต์เพื่อสร้ำงแบบทดสอบออนไลน์ (สำมำรถจับเวลำได้) แบ่งได้ดังนี้

วิธีในกำรสร้ำงแบบทดสอบแต่ละครั้ง ให้ทำตำมภำพด้ำนล่ำงนะครับ

บันทึก ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 38


ในกำรสร้ำงแบบทดสอบแต่ละชุดนั้น เรำสำมำรถที่จะสร้ำงรวมๆ กัน (เลือกประเภทได้หลำยอย่ำง) ใน 1 แบบทดสอบนะครับ หมำยควำมว่ำ เรำจะใช้แบบ Multiple choice ,True False , Short Answer และ Fill in the blank ก็ได้นะครับ ดังตัวอย่ำงที่ผมจะนำเสนอนะครับ อำจจะไม่เยอะเท่ำไร ให้ท่ำนลองไปศึกษำเพิ่มนะครับ 1. ชนิดแบบทดสอบ Multiple choice

บันทึก ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 39


จริงๆ แล้วท่ำนสำมำรถที่จะเพิ่มไฟล์ประกอบก็ได้นะครับ โดยเลือกที่ Attach: Link หรือ Library 2. ชนิดแบบทดสอบ True False

ข้อสอบถูกผิด เรำไม่สำมำรถเพิ่มตัวเลือกได้นะครับ เพรำะมีแค่ 2 คำตอบ คือ  ถูก  ผิด

บันทึก ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 40


3. ชนิดแบบทดสอบ Short Answer

สำหรับแบบทดสอบชนิด Short Answer นี้จะไม่มีเฉลยนะครับ เพรำะครูต้องตรวจและให้คะแนนเอง 4. ชนิดแบบทดสอบ Fill in the blank

ข้อสังเกต จะใช้ เครื่องหมำย Underscore (“_”) แทนจำนวนช่องว่ำงที่ต้องกำรให้กรอก บันทึก ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 41


เรำสร้ำงข้อสอบเสร็จแล้วนะครับ (เพียงแต่ว่ำน้อยข้อเท่ำนั้น) จำกนั้นให้ท่ำน คลิกที่ปุ่ม เพื่อกำหนดคำถำม และทดลอง Preview This Quiz จะได้หน้ำจอดังรูปด้ำนล่ำง

ให้คลิกที่ปุ่ม Start Quiz เพื่อทดลองดูตัวอย่ำงข้อสอบ จะได้ดังรูปด้ำนล่ำง คำถำมข้อที่1 แบบ Multiple Choice (แบบเลือกตอบ)

คำถำมข้อที่2 แบบ True False (แบบถูก-ผิด)

[ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 42


คำถำมข้อที่3 แบบ Short Answer (แบบตอบสั้น)

คำถำมข้อที่3 แบบ Short Answer (แบบตอบสัน้ ) แบบทดสอบชนิด Short Answer นี้จะไม่มีเฉลยนะ ครับ เพรำะครูต้องตรวจและให้คะแนนเอง นะครับ คำถำมข้อที่4. แบบทดสอบ Fill in the blank (แบบเติมคำในช่องว่ำง)

ทำแบบทดสอบเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม

จะพบหน้ำจอดังรูป

[ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 43


จะพบหน้ำจอแสดงผลลัพธ์ ดังรูปด้ำนล่ำง

เรำสำมำรถดูคำตอบในแต่ละข้อได้ ดังรูปด้ำนล่ำง

จำกรูปด้ำนบน พบว่ำ มีจำนวน 1 ข้อที่ไม่ได้คะแนน นั่นคือ ข้อ3 แบบ Short Answer ยังไม่ได้ตรวจ เพรำะครูต้องตรวจนะครับ บันทึก ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 44


หลังจำกนั้นให้ท่ำนทำกำร Assign Quiz ใหม่ เพื่อทำกำรกำหนดวันในกำรทำแบบทดสอบ โดยไปที่หน้ำ หลัก พิมพ์ URL ว่ำ http://www.edmodo.com/home 1. ให้คลิกที่ Load a previously created Quiz จะพบหน้ำจอดังนี้

2. หลักจำกนั้น คลิกที่ Edit this Quiz ดังรูป ครับ

3. จำกนั้นให้คลิกที่ปุ่ม

เพื่อจะได้

บันทึก ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 45


4. กำหนดวันทำแบบทดสอบ หลังจำกนั้นพิมพ์ชื่อกลุ่ม และคลิก Send

5. หลังจำกนั้นให้คลิกปุ่ม Turned in(0) เพื่อดูว่ำใครตอบแล้วบ้ำง ดังรูปนะครับ

6. คลิกที่ชื่อนักเรียนในกลุ่ม เพื่อดูคะแนนในแต่ละข้อ ดังหน้ำจอ ดังนี้

[ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 46


เอำละ ทีนี้ ลองมำทำแบบทดสอบในส่วนสมำชิกกันนะครับ ไปลุยกันเลย 1. เข้ำระบบในนำม Student จำกนั้นที่หน้ำหลักจะพบว่ำ มีแบบทดสอบหน่วยที่ 1 ดังรูปด้ำนล่ำง

2. เมื่อคลิก ปุ่ม Take Quiz จะพบหน้ำจอให้เริ่มทำแบบทดสอบ ดังนี้

3. ให้ทำแบบทดสอบให้ครบทุกข้อ...

จะพบหน้ำจอ

[ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 47


4. ดูผลลัพธ์ของคะแนนได้ดังรูปด้ำนล่ำงครับ

จะพบว่ำ ข้อ 3 ยังไม่ถูกตรวจโดยครูวันดี ดังรูป

จะเห็นว่ำ มีสมำชิก (นักเรียน) ตอบแบบทดสอบของเรำแล้ว ดังนั้นเรำจำเป็นต้องไปตรวจ โดยเข้ำระบบ ในสถำนะครู เพื่อไปตรวจแบบทดสอบของนักเรียน (หำก งง ก็ย้อนไปดูหน้ำ: 46 นะครับ) จะพบ หน้ำจอดังนี้

[ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 48


5. หลังจำกที่ตรวจแล้วจะพบหน้ำจอดังรูปต่อไปนี้

คงจะจบในเรื่องของแบบทดสอบเพียงเท่ำนี้ก่อน ยังไงท่ำนทั้งหลำยลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ ซึ่งในแต่ ละหน่วยเรียนรู้ อำจจะไม่จำเป็นต้องเลือกแบบทดสอบทุกประเภท ก็ได้ อันนี้ก็สุดแล้วแต่ว่ำท่ำนจะออก ข้อสอบแบบใด (โดยทั่วๆ ไปมักจะถนัดข้อสอบแบบตัวเลือก) บำงท่ำนอำจจะใช้แค่แบบ Multiple choice กับแบบ True False (ผมก็คนหนึ่งนะครับที่ชอบแบบตัวเลือก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหำที่ทำกำรสอนครับ) บันทึก ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 49


มุมพักผ่อน... ผ่ำนมำแล้ว 5 บท เมื่อยกันไหมครับ? มำลองดูภำพปริศนำกัน คลำยเครียดครับ (ขอบคุณข้อมูลจำก http://liverpool2527.exteen.com/20090406/richman)

ท่ำนเห็นอะไรในภำพบ้ำงเอ่ย? เห็นอะไรครับ? ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 50


มุมพักผ่อน...

มองที่จุดตรงกลำง ซัก 30 วินำที แล้วลองไปมองบริเวณพื้นสีขำว เห็นอะไรเอ่ย ? เห็นอะไรครับ? ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................

[ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 51


มุมพักผ่อน...

หญิงสำว หรือ ยำยแก่ กันแน่หว่ำ? ท่านคิดว่าคืออะไร? ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................

[ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 52


กิจกรรมที่ 3 Backpack น่าใช้ลองไปทาดู อีกหนึ่งควำมสำมำรถของ Edmodo นักเรียนมีห้องเก็บเอกสำรส่วนตัว (Backpack) ถ้ำแปล ตรงตัวก็จะหมำยถึง กระเป๋ำเป้สะพำยหลัง (ดูแปลกดีพิกล) ซึ่งมีส่วนสำคัญในกำรจัดเก็บเอกสำร ส่วนตัวได้หลำกหลำยรูปแบบ และสำมำรถแบ่งปันเอกสำรไปยังกลุ่มได้ เรำลองไปทำกิจกรรมกันดีกว่ำ ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ สิง่ ที่ต้องมี

Backpack น่ำใช้ลองไปทำดู เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร ฝึกใช้ Backpack ของ Edmodo ท่ำนต้องเป็น I’ m a Student ด้วยนะครับ

วิธีการดาเนินกิจกรรม สร้ำงและเก็บผลงำนใน Backpack โดยมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 กำรสร้ำง Folder เก็บชิ้นงำนต่ำงๆ ขั้นตอนที่ 2 กำรสร้ำง และเก็บชิ้นงำนใน โฟลเดอร์ออนไลน์ ขั้นตอนที่ 1 กำรสร้ำง Folder เก็บชิ้นงำนต่ำงๆ ประกอบด้วยโฟลเดอร์ดังนี้ - ชิ้นงำนสื่อมัลติมิเดีย - ชิ้นงำนเอกสำร - ทดลอง วิธีการ ดูรูปประกอบทำตำมหมำยเลขที่แนะนำนะครับ

[ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 53


จะได้ผลลัพธ์ ดังรูปด้ำนล่ำง

ทบทวนวิธีการสร้าง Folder เก็บชิ้นงานต่างๆ 1. เริ่มที่เมนู Library คลิกที่ Library 2. ที่ด้ำนซ้ำยมือ จะพบ Folders… +New 3. คลิกที่ New จะปรำกฏบล็อก Create a Folder ให้พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ ลงในช่อง Folder Name และคลิก Create 4. สร้ำงแบบนี้จนครบโฟลเดอร์ตำมที่ต้องกำร คือ - ชิ้นงำนสื่อมัลติมิเดีย - ชิ้นงำนเอกสำร - ชิ้นงำนทดลอง บันทึก ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 54


ขั้นตอนที่ 2 กำรสร้ำง และเก็บชิ้นงำนใน โฟลเดอร์ออนไลน์ - ชิ้นงำนสื่อมัลติมิเดีย  นำงำนเพลง หรือสื่อมัลติมีเดียไปเก็บ - ชิ้นงำนเอกสำร  นำเอกสำรที่สร้ำงหรือดำวน์โหลดไปเก็บ - ชิ้นงำนทดลอง  นำลิงค์ วิดีโอ จำก youtube.com ไปเก็บ วิธีการ ดูรูปประกอบทำตำมหมำยเลขที่แนะนำนะครับ

บันทึก ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 55


ทบทวนวิธี การนาชิ้นงานไปเก็บไว้ใน Folder ชิ้นงานเอกสาร มีดังนี้ 1. คลิกที่ Library จะเข้ำสู่ เพจ Backpack 2. คลิกที่ Folder ที่ต้องกำร (ชิ้นงำนมัลติมีเดีย, ชิ้นงำนเอกสำร, ชิ้นงำนทดลอง) 3. คลิกที่ Add to Backpack 4. เลือก Files แล้วคลิก Upload จำกนั้นก็ไปเลือกไฟล์เอกสำรที่เป็นชิ้นงำนรอจน โหลดเสร็จเรียบร้อย 5. สุดท้ำย คลิกปุ่ม Add to Backpack บันทึก ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 56


กรณี ชิ้นงำนทดลอง  นำลิงค์ วิดีโอ จำก youtube.com ไปเก็บ ในที่นี้เลือกตัวอย่ำง [MV] เธอเป็นแฟนฉันแล้ว – กะลำ

นำมำใส่ในส่วนต่ำงๆ ดังรูป 

จะได้ดังนี้ 

อัพโหลดเสร็จแล้ว 

[ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 57


กิจกรรมที่ 4 Backpack ส่งงานผ่าน Assignment คงจะสงสัยกันใช่ไหมครับว่ำ นำไฟล์งำน หรือเอกสำรต่ำงๆ ไปเก็บไว้ใน backpack ทำไม? กิจกรรมนี้จะเป็นคำตอบที่ดีทีเดียว เพรำะว่ำ เรำจะนำงำนหรือเอกสำรต่ำงๆ ที่เก็บไว้ใน backpack ไป ส่งตำมงำนที่ได้รับมอบหมำยจำกทำงอำจำรย์ หรือครูผู้สอนนะครับ เริ่มกันเลยดีกว่ำ... ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ สิ่งที่ต้องมี

Backpack ส่งงำนผ่ำน Assignment เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร ใช้ประโยชน์จำก Backpack งำนหรือเอกสำรที่อยู่ใน Backpack

วิธีการดาเนินกิจกรรม เมื่อครูผู้สอนมอบหมำยงำน (Assignment) ซึ่งจะมีกำหนดกำรในกำรส่ง โดยบอกวัน/เดือน/ปี ที่ต้องส่ง ดังนั้น นักเรียนสำมำรถนำงำนหรือเอกสำรที่มีอยู่ ใน Backpack ไปส่งได้ด้วยวิธีกำรต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 เลือกหัวข้องำนที่ครูมอบหมำยไว้ ขั้นตอนที่ 2 ตอบหรือส่งงำนโดยแนบไฟล์ หรือ ลิงค์ ที่มีอยู่ใน Backpack ขั้นตอนที่ 1 เลือกหัวข้องำนที่ครูมอบหมำยไว้ สมมติว่ำ ครูวันดีมอบหมำยงำน ซึ่งมีรำยละเอียดของงำน ดังนี้ หัวข้องำน : เพลงที่ชื่นชอบที่สุด รำยละเอียดงำน : ให้นักเรียนส่งเพลงที่ชื่นชอบที่สุดมำ 1 ผลงำนเพลงโดยนำมำผ่ำน จำก Link Youtube.com นะครับ ดังรูปต่อไปนี้

[ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 58


ในกรณีนักเรียนจะเข้ำไปส่งงำนต้องเข้ำที่ระบบสมำชิก โดยสมำชิกสำมำรถทำได้ ดังนี้ 1. ดูที่ Latest Posts หรืออำจจะคลิกที่ By Teachers ก็ได้นะครับ จำกนั้นให้หำ งำนที่ครูได้มอบหมำยให้ ให้คลิกไปที่ปุ่ม Turn In เพื่อทำกำรตอบหรือส่งงำน

2. จะพบหน้ำต่ำงขึ้นมำใหม่ ให้คลิกเลือก Library ดังรูปด้ำนล่ำง

บันทึก ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 59


3. จะพบหน้ำต่ำงขึ้นมำใหม่ ให้เลือกหำไฟล์ที่เรำเคยนำไปไว้ใน Backpack กรณีนี้ เลือก เพลงเธอเป็นแฟนฉันแล้ว ของกะลำ 4. จำกนั้นคลิกปุ่ม Attach ดังรูป

5. จำกนั้น พิมพ์ข้อควำมที่ต้องกำรตอบกลับคุณครู และ 6. คลิกปุม่ Turn in Assignment เพื่อส่งงำน ดังรูปด้ำนล่ำง

[ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 60


7. จะพบไฟล์ที่ส่งโดยเด็กชำยภัทรพล ดังรูปด้ำนล่ำง

บันทึก ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 61


กิจกรรมที่ 5 Edmodo.com สุดท้าย ท้าทาย พร้อมใช้จริง นี่ก็คงเป็นกิจกรรมสุดท้ำย ที่ทุกท่ำนจะต้องปฏิบัติ เพรำะเป็นกำรสรุปทุกกระบวนกำรใช้งำน โปรแกรม Edmodo.com ซึ่งท่ำนจะต้องนำไปใช้กับนักเรียนของท่ำน โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่ำ Edmodo เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียว เนื่องจำกเป็น Social Network สำหรับกำรศึกษำโดยแท้จริง อยำกให้ท่ำนลองนำไปปรับใช้นะครับ Edmodo.com ยังมีเครื่องมืออีกเยอะที่เรำยังไม่ได้เรียนรู้ ผมเชื่อว่ำ ทุกท่ำนมีสำมำรถทำได้ ลองค้นหำเครื่องมือและเทคนิคกำรใช้ Edmodo.com เมื่อพบแล้ว กรุณำบอก ต่อๆ กันนะครับ เพรำะตัวผมเองก็เพิ่งเรียนรู้ได้ไม่นำนนี้เอง ขอบคุณนะครับ ชื่อกิจกรรม

Edmodo.com สุดท้ำย ท้ำทำย พร้อมใช้จริง แบบฝึกปฏิบัติกำร join ในห้องเรียนของครูในฐำนะผู้เรียน และในฐำนะครู เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร ฝึกทบทวนกำรใช้งำน Edmodo.com

วัตถุประสงค์ คาชี้แจง เมื่อท่ำนได้ดำเนินงำนสร้ำง Class (ห้องเรียนแล้ว) ในที่นี้ คือกลุ่ม (Group) นั่นเอง ในนำมครูแล้วท่ำนจะต้องแจ้ง Group Code ที่กำหนดประจำกลุ่มไปให้นักเรียน เพื่อลงทะเบียนเข้ำชั้น เรียน ซึ่งท่ำนก็จะต้องหำสมำชิกอย่ำงน้อย 5 คนมำเป็นนักเรียน ดังนั้น จึงขอให้ท่ำนดำเนินกิจกรรม ดังรำยละเอียดดังนี้ กิจกรรมที่ 1 กำรทบทวนกิจกรรมของครู (EDMODO ในฐำนะครู) และเข้ำไปทำกิจกรรมของ ผู้เรียน ขั้นที่ 1 ให้ท่ำน Log out ทุกโปรแกรม และ log in เข้ำไปที่เว็บ EDMODO ในฐำนะครู ขั้นที่ 2 ให้ท่ำน คลิกที่ Home (กลับสู่หน้ำหลัก) และเลือกคลิกห้องเรียนที่สร้ำงขึ้น (ตรงเมนู Group) ขั้นที่ 1 ตรวจสอบกิจกรรมที่มีอยู่ในห้องเรียน มีกิจกรรมดังนี้ - ภำระงำนที่ 1 กำรโพสต์ที่ Note และตรวจสอบ ข้อแจ้งเตือนของ Alert - ภำระงำนที่ 2-3 งำนที่ต้อง Turned in คือ งำนที่ 2) กำรเข้ำไปโพสต์ตำมภำระงำน ซึ่งจะเป็นกำรกำหนดสถำนกำรณ์แล้ว ให้อธิบำย หรือแสดงควำมคิดเห็น โดยครูต้องมีเกณฑ์ในกำรตรวจสอบ งำนที่ 3) เป็นงำนที่ผ่ำนกิจกรรมโดยผู้เรียน ต้องลิงค์ไปยังโปรแกรมต่ำงๆและ กลับมำอภิปรำยในช่องโพสต์ ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องคลิกที่ Turned in ก่อนจึงจะเข้ำทำกิจกรรม - ภำระงำนที่ 4 คือ กำรสอบ Quiz ท่ำนจะต้องมีงำน ที่ห้องเรียนเพื่อให้เข้ำไป Turned in ครับ เมื่อตรวจสอบครบภำระงำนแล้ว ขั้นที่ 4 ให้บันทึก Group Code ของห้องเรียน เตรียมกรอกในใบงำนต่อไป [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 62


กิจกรรมที่ 2 กำรหำสมำชิกของห้องเรียน และแบ่งปัน Group Code ให้ผู้อื่น ขั้นที่ 1 กรอกรหัส 6 หลัก Group Code จำกห้องเรียนที่เรำสร้ำง ลงในช่อง ตำรำง 1 ขั้นที่ 2 ให้ท่ำนบันทึก รหัส 6 หลัก จำก Group Code ห้องเรียนของเพื่อนครู 5 คนลงตำรำง ตาราง 1 ห้องเรียน และ Group Code ของท่าน ในฐานะครู ชื่อห้องเรียนตนเอง(ฐำนะครู)

ชื่อ-สกุล

รหัส Group Code

6 หลัก

ตำรำง 2 ให้ท่ำนไปหำสมำชิก 5 คนและรวมกับตัวท่ำน อีก 1 คน นำข้อมูลในตำรำง 1 ของ สมำชิกกรอก ลำดับ

ชื่อ-สกุล ครูประจำห้องเรียน

รหัส Group Code 6 หลัก

1 2 3 4 5 6

ชื่อห้องเรียนตนเอง :

บันทึก ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 63


กิจกรรมที่ 3 กำรเข้ำไป join ในห้องเรียนต่ำงๆ เพื่อเป็นนักเรียนร่วมทำกิจกรรม ขั้นที่ 1 ให้ท่ำน Log in ในฐำนะนักเรียน ในเว็บไซต์ EDMODO ขั้นที่ 2 คลิกที่ เมนู Home หรือ EDMODO จะเข้ำสู่ Home page หน้ำแรก ขั้นที่ 3 กำร join กลุ่ม เลือกที่ Groups …join คลิก join พิมพ์ Groups Code จำก ตำรำง 2 แล้วคลิก join ให้ปฏิบัติให้ครบทั้ง 6 กลุ่ม ขั้นที่ 4 ให้เลือกเข้ำห้องเรียน ที่ เมนู Group คลิกห้องเรียนที่ปรำกฏ และทำกิจกรรมให้ ครบ ขั้นที่ 5 เมื่อทำกิจกรรมสมบูรณ์ โปรดตรวจสอบ กิจกรรมใด ที่ต้อง Turned in จะขึ้น ข้อควำม Waiting for Grade ให้เรำเห็น แสดงว่ำเรำส่งงำนแล้ว จำกนั้น ให้ Log out จำก เว็บไซต์ กิจกรรมที่ 4 กำรเข้ำไปตรวจสอบในห้องเรียน ฐำนะครู ประจำห้องเรียน และตรวจงำนต่ำงๆ ขั้นที่ 1 ให้ท่ำนเข้ำ log in ในนำมฐำนะ ครู และคลิก Home ขั้นที่ 2 ให้ท่ำนคลิกที่ Group เลือกห้องเรียนที่ท่ำนสร้ำง คลิก ขั้นที่ 3 ให้ท่ำนเข้ำไปตรวจสอบกิจกรรมที่นักเรียนเขำเข้ำมำทำกิจกรรม -ถ้ำเป็นกำรโพสต์ ธรรมดำก็จะเห็นข้อควำม แต่ไม่มีคะแนน - ถ้ำเป็น Assignment จะต้องมีกำรให้คะแนน ให้ท่ำนคลิกที่กิจกรรม และเลือก เมนูด้ำนบนซ้ำย จะเป็นที่ให้เช็คเลือกว่ำ มีใคร Turned in หรือยัง ถ้ำมี จะเห็นรำยชื่อ และให้ คลิกเข้ำไปตรวจสอบงำน และด้ำนบนจะมีช่องให้ ใส่คะแนน คลิก Grade คะแนนจะปรำกฏท้ำยชื่อ นักเรียน - ถ้ำเป็น Quiz ข้อสอบนั้นนักเรียนจะได้คะแนนเลยอัตโนมัติ ยกเว้น ข้อสอบประเภท Shot Answer จะรอให้เรำเข้ำไปอ่ำนและกรอกคะแนนได้เองตำม เกณฑ์รูบริกของเรำ

[ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 64


สารบัญ เรื่อง บอกเล่ำก่อนเข้ำเรื่อง บทที่ 1 กำรสมัครสมำชิก Edmodo.com บทที่ 2 กำรตั้งค่ำบัญชีผู้ใช้งำน Edmodo.com บทที่ 3 กำรสร้ำงและจัดกำรกลุ่ม (สำหรับครู) กิจกรรมที่ 1 ตำมล่ำ หำ Student (Am I a Student?) กิจกรรมที่ 2 Post Reply ทักทำย เพื่อนสมำชิก บทที่ 4 กำรจัดกำรกลุ่มสมำชิก Edmodo.com บทที่ 5 Post และ Reply ขึ้นสูง กิจกรรมที่ 3 Backpack น่ำใช้ลองไปทำดู กิจกรรมที่ 4 Backpack ส่งงำนผ่ำน Assignment กิจกรรมที่ 5 Edmodo.com สุดท้ำย ท้ำทำย พร้อมใช้จริง

หน้ำ 1 3 6 9 12 17 21 31 53 58 62

[ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 65


เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยโปรแกรม Edmodo.com

29 – 31 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชุมชนออนไลน์สร้ างสรรค์กบั การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้ วย Edmodo.com เรี ยบเรี ยงโดย ครูวนั ดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พฒ ั นาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ] หน้ า 66

Edmodo  
Edmodo  
Advertisement