Page 1


Pastörizasyon Sistemleri / Pasteurization Systems Paslanmaz Vana ve Fittingsler / Stainless Steel Valve and Fittings Plakal› ve Borulu Eflanjörler / Plate and Tubuler Heat Exchanger CIP Sistemleri / CIP Systems Süt Al›m Sistemleri / Milk measuring systems

Fark› Fark Edin…

Platek Makine, kurucular›n›n g›da sektöründe ki uzun y›llara dayanan bilgi birikimi ve tecrübesi ›fl›¤› alt›nda 2007 y›l›nda ‹stanbul’da kurulmufltur. Müflterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak h›zl›, güvenilir ve yüksek kalite bilinci ile cevap veren Platek Makine, k›sa süre içinde geliflerek Mart 2008 y›l›nda Alman Schmidt Plakal› Eflanjörlerin Türkiye Yetkili G›da Bayili¤i’ni, 2010 y›l› sonunda da SCHMIDT TÜRK‹YE GENEL D‹STR‹BÜTÖRLÜ⁄Ü’ nü alm›flt›r. Üretimin yapt›¤› plakal› eflanjör ve pastörizasyon sistemlerinin yan›nda, • Kieselmann marka paslanmaz vana ve fittings malzemelerin sat›fl›, • Homojenizatör sat›fl› ve servisi hizmeti, • Her marka plakal› eflanjör için yedek parça ve servis hizmeti

• Cip sistemleri, otomasyon sistemleri, • Paslanmaz hijyenik pompalar ve ekipmanlar ile • Bak›m ve revizyon hizmetlerini yaparak müflterilerine hizmet vermektedir.

Teknolojik geliflimleri, bünyesindeki mühendisleri ve kalifiyeli teknik personelleri ile bütünlefltiren Platek Makine, üretimini yapt›¤› sistemler ve temin etti¤i ürünler ile siz müflterilerine fark› fark etmeye davet ediyor. Bizimle fark› keflfetmeye ne dersiniz…

Feel the Difference… As a result of knowledge and experience of many years, Platek was established in Istanbul at 2007. Platek increased its customer amount with its fast, reliable, high quality standards as its market share. At March 2008 Platek had became German Schmidt Plate Heat Exchangers authorized food industry seller, and Platek honor to announce that since end of 2010 Platek is Schmidt Turkey General Distributor now. In addition to the plate heat exchangers and pasteurization systems Platek serves its customers at areas of, • Kieselmann brand stainless steel valves and fittings sale, • Homogenizer sale and service, • All brands of heat exchangers spare part sales and services

• CIP and automation systems, • Stainless hygienic pump and equipments, • All kinds of system revisions and services.

With following all new technologies, qualified engineers and technical staff, Platek invites all the customers to notice the difference at Platek systems and products. Are you ready to discover the difference…

Kalite Bilinci… Bayili¤ini ve distribütörlü¤ünü ald›¤› markalar›n Alman menfleili olmas›, Platek Makine firmas›n›n kalite ilkesini benimseyen bir ruh bilincinde oldu¤unu aç›kça ortaya koymaktad›r. Kuruldu¤umuz tarihten bu yana çözüm ortakl›¤›n› ve distribütörlü¤ünü yapt›¤›m›z firmalar›n ürünleri ile ihtiyaç duydu¤unuz her an yan›nday›z… • SCHMIDT Plakal› Eflanjör Türkiye Genel Distribütörlü¤ü • HST Yüksek Bas›nçl› Homojenizatör Türkiye Genel Distribütörlü¤ü, • KIESELMANN Paslanmaz Vana ve Fittings Çözüm Ortakl›¤›, • MUNSCH Plastik Pompalar Türkiye Genel Distribütörlü¤ü, • INOTEC Kar›flt›r›c›lar Türkiye Genel Distribütörlü¤ü

Sense of Quality… Platek’s quality concept is clearly seen from all German Trade Brands that are represented by Platek. Since our first days, we are ready to help you with all products that we represented in Turkey … • SCHMIDT Plate Heat Exchanger Turkey Distributor • HST High Pressure Homogenizers Turkey Distributor, • KIESELMANN Stainless Steel Valves and Fitting Equipments Partner Company, • MUNSCH Plastic Pumps Turkey Distributor, • INOTEC Mixers Turkey Distributor


Kontrol Paneli

Pastörizasyon Sistemleri Pasteurization Systems

Panel gövdesi AISI 304 Kalite (Tafll›) yüzey ifllemli paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Pastörizasyon sisteminin ilk çal›flt›rma ve tüm çal›flma süresince gerekli olan tüm ayar ve kontrollerin yap›ld›¤› cihaz ve ekipmanlar bu panel üzerine konuflland›r›lm›flt›r. Sistemin istenilen pastörizasyon s›cakl›¤›na sabitlenmesi ve çal›flma süresince pastörize olmayan ürünün yeniden ifllenmesi, kontrol paneli üzerinde bulunan PLC ve PID Kontrol cihaz› taraf›ndan gerçeklefltirilir.

Plakal› Pastörizatör Eflanjörü Plakal› Pastörizatör So¤uk ve s›cak ak›flkanlar›n, plakalar üzerinde yönlendirici contalar vas›tas›yla birbirlerine kar›flmadan ›s› transferini sa¤lar. Ürünün girifl ve ç›k›fl s›cakl›klar›, çal›flma bas›nçlar›, eflanjör içerisinde kabul edilebilecek bas›nç kay›plar›, ›s› kapasitesi, ak›flkan cinsleri ve miktarlar›na göre özel olarak dizayn edilmifltir.

Control Panel Control panel’s body is build AISI 304 quality stoned stainless steel. All the equipment, those necessary for first start up and during whole working process, are placed on this panel. PLC and PID control device inside the control panel, provides required pasteurization temperature and return to unpasteurized milk back to the balance tank.

Plate Pasteurizer Exchanger In the plate Pasteurizator, cold and hot medium with helps of gaskets, without mixing each other, transfer their heats. Pasteurization system designed according to product inlet and outlet temperatures, pressures, medium types and heat capacity

Paslanmaz Vana ve Fittings Sistemde kullan›lan vana ve fittings malzemeler Alman Kieselmann ürünüdür. Bu ekipmanlar DIN 11850-11851-11852 normlar›nda olup ak›flkan›n cinsine göre AISI 304 ve AISI 316 kalite paslanmaz çelik malzemelerden üretilmifllerdir.

Stainless Steel Valve and Fittings All the valves and fittings equipments were made of German Kieselmann. These equipments are suitable for DIN11850-1185111852 norms and according to the product their material is AISI304 or AISI316 quality stainless steel and they.

Balans Tank›

Balance Tank

Balans Tank› AISI 304 kalite paslanmaz çelik sacdan üretilmifltir. Ürünün ilk olarak sisteme al›nmas›n› ve seviye kontrol sensörü taraf›ndan dengeli bir flekilde pastörizatöre verilmesini sa¤layan ekipmand›r. Pastörizasyon ifllemi öncesi ve sonras› y›kama ve C.I.P uygulamalar›nda sirkülasyon arac› olarak kullan›l›r.

The Balance Tank is made of AISI 304 stainless steel material. Balance tank is the equipment that gets the product in to the system firstly and with help of level control sensor product is sent to the pasteurized unit in a constant flow rate. They are used as device circulation for CIP applications and before and after pasteurization for cleaning process.


V

P

ana ve fittings alve and fittings

Kieselmann, 72 y›ll›k tarihinde biyoteknoloji, g›da, kimya ve ilaç sanayinde üretimini yapt›¤› paslanmaz çelik malzemeler ile dünyada lider konumda bir markad›r. Firmam›z›n üretti¤i tüm sistemlerde kullan›lan vana ve fittings malzemeler Alman Kieselmann ürünü olup ayn› zamanda bu ürünlerin sat›fl›n› da üstlenmekteyiz.

Ak›flkanlar aras› Double sealing çift contalama Between media Schmidt markalanm›fl Schmidt brand orijinal Conta original gasket Patentli sigmafix Patented sigmafix contalama gasket Bal›k s›rt› ak›fl Herringbone flow profili pattern

Her Prosese Uygun Vana ve Fittingsler…

72 years experience with stainless steel production at biotechnology, food, chemistry and pharmacy sectors. Kieselmann is a leader company at worldwide. All the valve and fitting equipments that is used on our systems are made of German Kieselmann. At the same time we undertake sales of these kieselmann products in Turkey.

The Suitable Valve and Fittings for Every Process…

Kelebek vanalar/Butterfly valves

• Manuel ve ya pnömatik çal›flt›rma • Pnömatik Aktüatör ile vana ayar› • S›z›nt› kontrollü kelebek vanalar • Manual or pneumatic operation • Pneum.actuators optional with Valve control • Leakage butterfly valves

Güvenlik vanalar›/Safety valves

Schmidt Plaka Teknolojisi

Schmidt Plate Technologies

Farkl› uygulamalar için farkl› geometrilerde dizayn edilen plakalar, her uygulamaya optimum bir çözüm bulunabilmesini sa¤l›yor. Schmidt böylece standart bir eflanjör çözümü yerine uygulamaya göre biçilmifl özel yüksek verimli çözümler sunabiliyor.

Since plates were design different types, we can provide optimum solutions for all kinds of applications. This means that Instead of standard heat exchanger, Schmidt provides heat exchanger with specific and optimum solutions according to specific applications.

Schmidt technologies based on many years experience of productiondesign, know-how, and process technologies.

Pulplu ve lifli ürünler için özel olarak tasarlanm›fl genifl aral›kl› Schmidt K22modeli

• Manuel ve ya pnömatik çal›flt›rma • 2,3 ve ya 4’lü girifl-ç›k›fl ba¤lant›lar› • ‹ste¤e ba¤l› temizleme ba¤lant›lar› ve ›s›tma ceketleri • Ölü alan› olmayan modeller • Manual or pneumatic operation • 2,3 or 4 port directional valves • Optional cleaning connections or heating jackets • Dead space free models Yollu vanalar/Seat valves

• Gaz ve s›v›lar için uygun • PED 97/23/EG standard›na göre • Emniyet Valfi • Tahliye Vanas›

• Tek yollu vanalar • ‹ki yollu vanalar • Çok yollu vanalar • Kontrol vanalar›

• Suited for gas or liquids • According to PED 97/23/EG • Bunging valves • Overflow valves

• Single seat valves • 2-way valves • Double seat valves • Control valves

Boru ba¤lant›lar›/Piping compenants

Schmidt’in teknolojisi, üretim-tasar›mdaki know-how, proses teknolojisi ve uygulamalardaki y›llar›n getirdi¤i üstün tecrübelere dayan›r.

Küresel vanalar/Ball valves

Tank içi ekipmanlar/Inline equipments

• Fittings • Boru ba¤lant›lar› • Montaj ekipman›

• Gözetleme cam ayd›nlatmalar› • Tank içi numune alma vanalar› • Ölçme sensörleri

• Fittings • Pipe connections • Installation equipment

• LED sight glass illumination • Inline sampling valves • Measuring sensors

Schmidt K22 large gap model was designed especially for products with pulp and fiber Tank ekipmanlar›/Tank equipments

• Tank üstü ba¤lant› ekipmanlar› • Numune alma vanalar› • Vakum vanalar› • Seviye ölçerler

Plakalar, farkl› kal›nl›klarda, farkl› malzemelerde, farkl› ak›fl yüzeylerine sahip 40'un üstünde çeflidi (farkl› ak›fl modelleri hariç) ile en küçük uygulamalardan en büyük uygulamalara üstün Alman teknolojisi ile üretilmifltir.

Plates were produced over 40 types with different thickness, different material, different flow pattern. They are suitable for smallest applications to biggest applications.

• Tank top combination fittings • Sampling valves • Vacuum valves • Level indicators

P

lakal› Eflanjörler late Heat Exchangers

Plakal› Eflanjörler

Plate Heat Exchanger

Platek Makine, Schmidt Plakal› Eflanjörleri Türkiye Genel Distribütörü olarak Schmidt Boyal› eflanjör üretiminin yan›s›ra PLATECH Marka paslanmaz gövdeli plakal› eflanjörlerin de üretimini yapmaktad›r. Uzun y›llard›r hizmet etmeye çal›flt›¤›m›z g›da sektöründe edindi¤imiz tecrübe neticesinde kendi marka eflanjörümüzü üreterek müflterilerimize kalite bir alternatif sunmak amac›nday›z. PLATECH plakal› eflanjörlerinde kulland›¤›m›z contalar ve plakalar SCHMIDT marka olup, frame ve di¤er parçalar da g›da endüstrisine uygun flekilde hijyenik kurallar göz önünde tutularak üretilmektedir.

As Schmidt Plate Exchangers Turkey distributor, Platek produces plate heat exchangers with stainless steel frames in addition to the Schmidt Painted Heat Exchangers production. As a result of many years experience, we are also present our PLATECH brand plated heat exchangers to our customers as another high quality alternative. In PLATECH brand Heat exchangers All Plate and Gaskets is original Schmidt brand products, only difference is the stainless steel frame and other equipments that are produced according to the food industry and sanity standards.

G›da Uygulamalar› Food Applications

• Single seat valve • Change-over valves • Tank bottom outlet valves • Double seat valves • Sampling valves

Otomasyon Sistemi Automation System PLC Kontrollü

PLC Controlled

• Kompakt dizayn • PLC üzerinden hassas s›cakl›k kontrolü • Uzaktan haberleflme seçene¤i • Uzaktan kontrol seçene¤i • Tek dokunuflla otomatik çal›flma • Dokunmatik renkli ekran • Özel bas›nç sistemi ile güvenli pastörizasyon • IP65 normunda paslanmaz kontrol paneli • ‹stendi¤inde tüm sistemi manuel ile çal›flt›rma • ‹fllenecek ürünler için reçete haz›rlama • Sistemdeki s›cakl›k, bas›nç, debi v.b tüm bilgileri

• Compact design • Sensitive heat control with PLC • Remote communication option • Remote control option • Automatic start with one button • Touch screen panel • Safe pasteurization with back pressure system • IP65 stainless steel control panel • Manuel work option for whole system • Prepare formula for the product • Ability to watch and intervene all the temperature,

pressure, flow e.c.

izleyebilme ve müdahale edebilme Pastörizasyon Sistemleri / Pasteurization Systems Süt ve Süt Ürünleri Endüstrisi / Dairy Industry Meyve Suyu Endüstrisi / Soft Drink and Juice Industry Bira ve Maya Endüstrisi / Bear and Yeast Industry fieker ve Niflasta Endüstrisi / Sugar and Starch Industry Gazl› ‹çecekler Endüstrisi / Beverage Industry Yenilebilir Ya¤ Endüstrisi / Edible Oil Industry

Süt ve Süt Ürünleri Endüstrisi

Dairy Industry

Firmam›z özellikle s›v› g›dalar›n ›s›l ifllem, pastörizasyon ve sterilizasyon uygulamalar› için Platech Plakal› Eflanjörlerini g›da standartlar›na ve hijyenik koflullara uygun olarak üretmektedir. Buna ba¤l› olarak hijyenin çok önemli oldu¤u süt ve süt ürünleri endüstrisi için Plakal› eflanjörlerimiz özel olarak dizayn edilmektedir. Platech Plakal› Eflanjörleri süt ve süt ürünleri için 1000 lt/h den bafllamak üzere 50.000 lt/h Kapasiteye kadar afla¤›daki prosesler için özel olarak üretilmektedir.

Our Firm produce the PLATECH brand Plated heat exchangers especially for liquid foods heating, pasteurization and sterilization processes according to food and sanity standards. Our Plate heat exchangers are specifically designed for milk and milk products. PLATECH brand heat exchangers are produced with custom designs for following processes of milk and milk products at capacities from 1000lt/h to 50.000lt/h.

Aseptik vanalar/Aseptic valves

• Tek yollu vana • Yön de¤ifltirme vanalar› • Tank taban› ç›k›fl vanalar› • Çok yollu vanalar • Numune alma vanalar›

astörizasyon Sistemleri asteurization Systems

• Krema So¤utma Eflanjörü • Çi¤ Süt So¤utma Eflanjörü • Peynir Alt› Suyu Eflanjörü • Vakum Öncesi Is›tma Eflanjörü • Salamura Is›tma Eflanjörü • Vakum Sonras› Is›tma Eflanjörü • Salamura So¤utma Eflanjörü • Kaflar Sütü Is›tma Eflanjörü • Dondurma Mixi So¤utma Eflanjörü • B.Peynir Sütü Ekonomizeri • B.Peynir Sütü So¤utma Eflanjörü • CIP Eflanjörü • Ayran So¤utma Eflanjörü (Genifl Aral›kl›)

• Cream Cooling Exchanger • Raw Milk Cooling Exchanger • Whey Exchanger • Exchanger Before Evaporation • Brine Heating Exchanger • Exchanger After Evaporation • Kashkaval Milk Heating Exchanger • Brine Cooling Exchanger • Ice Cream Mix Cooling Exchanger • White Cheese Milk Economizer • Cip Exchanger • White Milk Cooling Exchanger • Buttermilk Cooling Exchanger (Large Gap

PID Kontrollü

PID Controlled

• Kompakt dizayn • Hassas s›cakl›k kontrolü • IP65 normunda paslanmaz kontrol paneli • Video grafik kaydedici • S›cakl›k alarm Sistemi • Frekans kontrollü pompa sayesinde kolayca kapasite ayarlayabilme.

• Compact design • Sensitive heat control • IP65 stainless steel control panel • Paperless video Recorder • Heat Alarm System • Easily adjustable capacity with frequency controlled pump.

Uygulama Alanlar› Application Fields Süt / Milk Meyve Suyu / Fruit Juice Bal / Honey Bira / Beer fiarap / Wine Ketçap / Ketchup Salça / Tomato Paste Mayonez / Mayonnaise Krema / Cream Dondurma / Ice cream Salamura / Brine Yumurta / Egg Pekmez / Grapejuice


P

latech Süt Al›m Sistemleri latech Milk Reception Units

Süt Al›m Sistemleri Sütün vakum pompas› arac›l›¤›yla tankerden al›n›p santrifüj pompa ile depolama tanklar›na aktar›m›n› sa¤lar. Bu ifllem s›ras›nda süt içindeki hava al›narak flowmetreden geçen sütün en az hatal› (%3) ak›fl miktar› belirlenir.

Milk Reception Units Milk Reception unit used for transferring milk from tanker to storage tank with centrifuge pumps. During this process air inside the milk is taken out and minimum inacurrate milk flow can be calculated (3%)

Platech Süt Al›m Sistemleri • AISI 304 çelik konstrüksiyon • Ergonomik dizayn› ile az yer kaplama ve kullan›m kolayl›¤› • PLC kontrol sistemi • Dokunmatik ekran operatör paneli • Yaz›c› özelli¤i ile rapor alma • Avrupa menfleili ak›fl ölçer ve Kieselmann marka fittings malzemeler • Platech hava alma tüpü • Hatas›z ve hassas ölçüm • Filtreleme

Platech Milk Reception Units • AISI 304 stainless steel construction • Take smaller place and easy to use with Practical Design • Touch screen operating panel • PLC control system • With printer feature, ability to take report • All fittings are Kieselmann brand and Flow meter made of EU • Platech brand air reception tube • Sensitive measurement • Filtration

Süt Al›m Raporu

Milk Reception Report

PLC kontrollü süt al›m sistemlerinin yaz›c› özelli¤i ile raporlama ifllemi yap›l›r. Sütün al›nd›¤› tarihi, saati, firma bilgilerini, sütün miktar ve s›cakl›k de¤erlerini süt al›m raporunda okuyabilirsiniz.

With printer feature of PLC controlled Milk reception units, reporting can be made. Information like Date, Hour, and Firm that is taken milk, milk quantity and temperature can be seen on this milk Reception unit.


Platech gida broşürü  

Plate Heat Exchangers, Milk Reception Units, Pasteyrization Systems

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you