Page 1


PHP

CRP ‹laç Endüstrileri için PHP Serisi Paslanmaz Çelik Pompa

CRP Serisi Hava Aktarmal› Paslanmaz Çelik Pompa

Uygulamalar: ‹laç endüstrisi için saflaflt›r›lm›fl su, WFI, CIP/SIP ve çözücüler pompalayan proses ve CIP pompas›. Pompa 316L paslanmaz çelikten yap›l›p, Elektro-polisaj yap›larak Ra 0,4 µm veya daha iyi bir yüzey sa¤lan›r. DIN EN 10204/2.1 veya 3.1' e uygun ve EHEDG sertifikal›d›r.

FP2

FP3

FP6

FP Serisi Paslanmaz Çelik Pompa G›da Endüstrisindeki proses ve CIP uygulamalar›nda saf s›v› transferini sa¤lar. Ayn› zamanda küçük boyutlu kat› partikül içeren s›v›lar›n aktar›m›nda da mükemmeldir. Süt Ürünleri (Süt, peynir alt› suyu, yumurta), bira, alkolsüz içecekler, alkol, flarap, maya, kan, ya¤ ve salamura gibi ürünler bu tip pompalara örnek ak›flkanlar olarak verilebilir.

Hava separatörü entegre edilmifl pompalar. Uygulama: G›da endüstrisi için proses ve CIP pompas›. ‹çinde sürekli hava bar›nd›ran ak›flkanlar için, örne¤in CIP dönüfl, tanker ve konteyn›r yüklerini boflaltma vb. mükemmeldir. CRP pompa çeflitleri EHEDG sertifikal›d›r.

VDK VDV ve VDK Serisi Paslanmaz Çelik Serbest Geçiflli Kanall› Fan veya Gömme Fanl› Pompa ‹çinde zarar görmemesi gereken kat› parçac›klar içeren ak›flkanlar› pompalamak için. Her tür sebze, patates, meyveler, kabuklular ve kabuklu deniz ürünlerini pompalamak için mükemmeldir. Pompa ayn› zamanda at›k su, köpüren ak›flkanlar, uzun lifli ak›flkanlar ve art›klar için de kullan›l›r.

SCP SCP Serisi Kendinden Emiflli Paslanmaz Çelik Pompa Uygulama: G›da endüstrisi için proses ve CIP pompas›. ‹çinde hava bar›nd›ran ak›flkanlar, örne¤in CIP dönüfl ve pompan›n s›v› seviyesinden yukar›da yerlefltirildi¤i sistemler için mükemmeldir.

MCP3

MFP3

MCP3 ve MFP3 Serisi Paslanmaz Çelik Proses Pompas› Pompalar son derece verimlidir ve gürültü seviyesini azaltmak için pompa gövdesi 316 L paslanmaz çelik dökümden yap›lm›flt›r. Partikülsüz ürünlerin (fiarap, bira ve di¤er gazl› içecekler) filtreleme uygulamas›nda mükemmel bir performans sa¤lar.

BOA BOA-Rotorflo Serisi Paslanmaz Çelik Döner Lobe Pompalar G›da, meflrubat, medikal, ilaç ve di¤er hijyene duyarl› endüstriler için özel olarak gelifltirilmifltir. BOA-ROTORFLO, düflük kesme özelli¤i sayesinde, hassas as›l› haldeki kat›lar, agresif çamurlar, macunlar, köpükler ve gaz-s›v› kar›fl›mlar› gibi yar›-plastik ak›flkan viskozitelerine kadar ürüne zarar vermeden etkili transfer sa¤lar.


ICP+

NMS ICP+ Serisi Paslanmaz Çelik Pompa

G›da normuna uygun endüstriyel pompalar. Uygulamalar: Hijyenikli¤i gerektirmeyen g›da endüstrisinde partikül veya lif içermeyen ürünlerin transferinde kullan›l›r.

NMS Serisi Çok Kademeli Paslanmaz Çelik Pompa Uygulamalar: Yüksek bas›nçl› proses pompas›. Yüksek bas›nç ve düflük debi gerektiren yerlerde, filtre ve ›s› de¤ifltiricili sistemler için uygundur.

ICP-IM

IFF

ICP-IM Serisi Dikey Paslanmaz Çelik Konsollu Pompa Mekanik salmastra içermeyen bu pompalar, Mekanik salmastral› s›zd›rmazl›¤›n zor oldu¤u uygulamalarda s›v› transferini sa¤lar. Boya, vernik, galvanik kaplama ve s›cak ya¤ uygulamalar› örnek olarak verilebilir.

IFF Serisi Gömme Fanl› Paslanmaz Çelik Vortex Pompa Uygulamalar: Büyük miktarda kat› partikül içeren veya uzun lifli s›v›lar›n pompalanmas›nda kullan›l›r

FMS

ISP FMS Serisi Çok Kademeli Paslanmaz Çelik Pompa Uygulama: G›da endüstrisi için yüksek bas›nç proses pompas›. Yüksek bas›nç ve düflük debi istenilen ›s› eflanjörleri veya filtre içeren sistemlere uygundur.

AX AX Serisi Paslanmaz Çelik Fanl› Pompa Düflük bas›nca karfl› büyük miktarlarda ak›flkan pompalamak için g›da ve genel proses endüstrilerinde kullan›l›r. Bu pompalar ayn› zamanda s›v› içindeki kat› partiküllerin çözünmeden as›l› olarak kalmas›n› sa¤layan bir kar›flt›r›c› yerine de kullan›labilir.

ISP Serisi Kendinden Emiflli Paslanmaz Çelik Pompa Uygulamalar: Proses pompas›. Hava içeren s›v›larda ve pompan›n s›v› seviyesinden yukar›da yerlefltirildi¤i sistemlerde mükemmel bir performans sa¤lar.


PASLANMAZ ÇEL‹K POMPA SER‹LER‹

‹Ç‹NDEK‹LER 1. GENEL ENDÜSTR‹YEL UYGULAMALAR ICP, IRP, IFF, ISP ve MCP Serisi Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar 2. GIDA VE PROSES ENDÜSTR‹LER‹ UYGULAMALARI FP2, FP3 ve CRP Serisi Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar 3. ‹LAÇ ENDÜSTR‹LER‹ UYGULAMALARI PHP2 ve PRP Serisi Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar 4. GIDA, ‹ÇECEK VE ‹LAÇ ENDÜSTR‹LER‹ LOB POMPA UYGULAMALARI ROTORFLO Serisi Paslanmaz Çelik Lob Pompalar

www platek.com.tr


Paslanmaz Çelik

Bölüm 1

GENEL ENDÜSTR‹YEL UYGULAMALAR

Santrifüj Pompalar

Packo pompalar›n ICP2 modeli 30 y›ldan beri baflar›s›n› kan›tlam›fl ve tüm endüstriyel sektörlerde güvenilir bir marka haline gelmifltir. Bu baflar›l› büyümenin ard›ndan Packo, ilk olarak ICP3 pompa modelini ve daha sonra MCP3 pompa modelini müflterilerinin hizmetine sunmufltur. Tüm pompa modelleri düflük ses ve yüksek verimlilik ile çal›fl›r. Standartlara uygun motor ve contalar›, elektropolisajl› paslanmaz çelik gövdesi Packo pompalar›n›n karakteristik özellikleridir. Tüm bu karakteristik özelliklerin yan›nda Packo pompalar›n dayan›kl› konstrüksiyonu ve genifl geçifl aral›¤›, çamurlu, agresif ve kimyevi s›v›lar›n transferinde mükemmel bir performans sa¤lamaktad›r. Packo' nun ICP model pompalar› s›n›f›nda, IFF (vorteks fanl› pompa), ISP (kendinden emiflli pompa) ve IRP (hava aktarmal› pompa) pompa serileri yer al›r.


Santrifüj Pompalar ICP2 Proses Pompalar› • 1,4404/316L paslanmaz çelik malzeme. • Pompan›n arka kapak ve gövdelerinde 20 mm' ye varan et kal›nl›¤›. • Aç›k Fan' da düflük NPSH de¤eri ve genifl geçifl aral›¤› sayesinde partiküllü s›v›larda bile mükemmel performans. • Fanlar, balmumu döküm tekni¤iyle üretilmifltir. • Elektropolisajl› yüzey. • EN 12756 standartlar›nda mekanik salmastra. • IEC standartlar›na uygun motor. • Pompa girifl ve ç›k›fllar›nda BSP (erkek) veya 1092-1 standard›nda flanfl ba¤lant›lar. G›da normlar›na uygun (DIN 11851) ba¤lant›l› ICP+ pompalar g›da endüstrisinde hijyen gerektirmeyen uygulamalarda (CIP proses) kullan›l›r. Bu tip pompalar için motor fan yanaklar› opsiyonel olarak üretilirler.

ICP3 Proses Pompalar • 1,4404/316L paslanmaz çelik malzeme. • Pompan›n arka kapak ve gövdelerinde 30 mm' ye varan et kal›nl›¤›. • Balmumu döküm tekni¤i ile üretilmifl kapal› fan. Genifl geçifl aral›¤› sayesinde partiküllü ak›flkanlar›n transferinde mükemmel performans. • Düflük NPSH de¤erli 3 boyutlu kanat yap›s›. • Elektropolisajl› yüzey. • EN 12756 standartlar›nda mekanik salmastra. • IEC standartlar›na uygun motor. • EN 1092-1 standartlar›nda flanfl ba¤lant›s›.

Kapal› Fan

Kapal› Fan


Kapasite Aral›¤›

HMT - Basma Yüksekli¤i (m)

2900 d/dk için Emiflli Pompa Ç›k›fl›ndaki Performans E¤risi

Debi (m3/h)

HMT - Basma Yüksekli¤i (m)

1450 d/dk için Emiflli Pompa Ç›k›fl›ndaki Performans E¤risi

Debi (m3/h)


Yüksek Kapasiteli Santrifüj Pompalar› MCP3 Proses Pompas› • Ak›flkanla temas eden tüm yüzeyler 1,4404/316L paslanmaz çelik malzeme. • Pompa gövdesi ve fan, balmumu döküm tekni¤i ile üretilmifltir. • Son derece verimli ve düflük ses seviyesine sahiptir. • Genifl geçifl aral›kl› 3 boyutlu kanatlara sahip kapal› fan, düflük NPSH uygulamalar›nda ve partiküllü ak›flkanlar›n transferinde mükemmel performans sa¤lar. • Elektropolisajl› yüzey. • EN 12756 standartlar›nda mekanik salmastra. • IEC standartlar›na uygun motor. • Standart ba¤lant›lar› EN 1092-1 01 tip flanfl. • Opsiyonel olarak hijyenik flanfl ba¤lant› seçene¤i. MCP3 serisi g›da sektöründe kullan›lan iç kaynak yüzeyi temizlenmifl pompalardan farkl›d›r.

Kapal› Fan

MCP3

HMT - Basma Yüksekli¤i (m)

MCP3 50 Hz için Emiflli Pompa Ç›k›fl›ndaki Performans E¤risi

Debi (m3/h)


T›kanmayan Pompalar

IFF2 & IFF3

IFF2, IFF3 ve IFF4 Vorteks Pompalar IFF pompalar› ICP pompalardan farkl›d›r. IFF pompalar›n›n kal›n gövde yap›s›, genifl geçifl aral›¤›na sahip fanlar›, içeri¤inde kat› partikül ihtiva eden ak›flkanlar›n transfer edilmesine olanak sa¤lar. IFF pompalarda normal, aç›k, yar› aç›k ve vorteks fanlar kullan›labilir. IFF pompalarda kullan›lan fanlar balmumu döküm tekni¤i ya da kaynakl› olarak üretilirler. • • • • •

Elektropolisajl› yüzey. EN 12756 standartlar›nda mekanik salmastra. IEC standartlar›na uygun motor. IFF2: Standart ba¤lant›lar› BSP(erkek) veya EN 1092-1 flanfl. IFF4: Standart ba¤lant›lar› EN-1092-1 flanfl.

IFF4

HMT - Basma Yüksekli¤i (m)

SERBEST AKIfiLI Pompalar için- 1450 d/dk' daki Performans E¤risi

3

Debi (m /h)


Kendinden Emiflli ve Hava Aktarmal› Pompalar Kendinden Emiflli Pompalar ‹çin 2900 d/dk' da Performans E¤risi

HMT - Basma Yüksekli¤i (m)

Kendinden Emiflli Pompalar: ISP modeli, kendinden emiflli bir pompad›r. Az miktardaki ak›flkan› bile emerek transfer etmesi, bu pompan›n en büyük özelli¤idir. Hava Aktarmal› Pompalar: IRP modeli, hava aktarmal› bir pompad›r. Bu pompalar sadece s›v› transferi yapmaz. Transfer edilecek ak›flkan› yüksek miktarda hava veya gaz ile pompalar. Pompaya büyük oranda hava girdi¤inden dolay› normal santrifüj pompalar gibi t›kanmalar olmaz.

Debi (m3/h)

ISP2

HMT - Basma Yüksekli¤i (m)

Hava Aktarmal› Pompalar ‹çin 2900 d/dk' da Performans E¤risi

IRP2

Debi (m3/h)

Avantajlar›

• Pompa gövdesi ve fan aras›ndaki genifl boflluklar küçük partiküllerin afl›nma yapmadan geçiflini sa¤lar. Bunun sonucunda pompa, uzun y›llar ilk günkü performans›n› korur. • Di¤er pompalarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda düflük NPSH de¤eri ve yüksek verimlilik. • Basma yüksekli¤i - debi e¤risi. Bu pompalar yüksek bas›nca veya daha fazla güce gereksinim duymadan kapal› bir valfe karfl› çal›flabilir.

Modüler Konsept

ICP

IFF

IRP

ISP

ICP, IFF, IRP ve ISP serileri ayn› kompenantlardan oluflmaktad›r. Sadece pompa gövdesi(baz› IFF pompalar›n›n fanlar›) farkl›l›k göstermektedir. Bu sayede yedek parça stoklar› en aza indirgenmifltir.


Çok Fonksiyonel Pompa Tasar›m›

Ekstra Korozyon Direnci Malzeme: 1,4404/316L Paslanmaz Çelik • Pompa gövdeleri, s›cak/so¤uk haddelenmifl %100 gözeneksiz kal›n plakalardan üretilmifltir. • Pompada kullan›lan fanlar balmumu döküm tekni¤i ile 316L paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Son Yüzey Kalitesi: Elektrolitik parlatma Packo pompalar›n tüm gövde yüzeyleri elektropolisajl›d›r, elektropolisaj sayesinde krom ve nikel oran› yükselerek malzemenin korozyon direnci artar. Bunun yan›nda iç gerilmenin yo¤un oldu¤u bölgelerde ki gerilmeleri önemli ölçüde azalt›r. Elektropolisaj sayesinde pürüzsüz, mükemmel bir yüzey elde edilir, geçen ak›flkanlar›n malzemeye yap›flmas› engellenir. Sonuç mükemmel temizlik kolayl›¤›.

3' lü S›zd›rmaz Conta: Packo'nun 1 ila 75 kW gücündeki tüm pompalar›nda 3 farkl› çapta conta kullan›l›r. Bu durum yedek parça sto¤unu en aza indirger. Uygulamaya ya da müflteri tercihlerine uygun malzeme kombinasyonlar› ve farkl› conta flekilleri bulunmaktad›r.

Standart Kompenantlar: Mekanik salmastralar ve contalar standart kompenantlar olup dünyan›n her yerinde bulunabilir. Packo pompalarda kullan›lan motorlar IEC ve NEMA standartlar›na uygun üretilmifltir. Bu standartlara göre üretilen özel karakteristik motorlara sahip pompalar (yüksek dayan›ml›, özel voltaj de¤erlerinde ve özel boyutlarda) iflletmelerde sorunsuz bir flekilde uzun y›llar çal›flmas›na olanak sa¤lar.

Sa¤lam Konstrüksiyon: Packo pompalar, haddelenmifl kal›n paslanmaz çelik plakalardan üretildikleri için standart pompalardan (su pompalar›) daha dayan›kl›d›r. Aç›k Döküm Fan; • Daha sa¤lam • Çatlak korozyona karfl› hassas. • T›kanmalara karfl› daha hassas. Pompa arka ve yan gövde; • Daha kal›n. • Su darbelerine maruz uygulamalarda ekstra dayan›ml› conta. • Afl›nd›r›c› ak›flkanlara karfl› gelifltirilmifl afl›nma direnci yüksek yüzey yap›s›. Di¤er Pompalar


Packo Daha Fazlas›n› Sunuyor

Müflterilerimizin ‹htiyaçlar›na Uygun Pompalar Esnek organizasyon yap›s› ve güçlü know-how sayesinde özel üretim pompa yap›m›nda uzman hale gelmifltir. Özel ölçüler, düflük NPSH de¤eri, manyetik sürücülü pompalar.

Ön Fan

ICP IM

Tüm Packo pompa serileri müflteri ihtiyaçlar› göz önünde tutularak gelifltirilmifl, son kullan›c›lar, OEM (Orijinal Parça üreticileri) ve di¤er pompa üreticileri için üretilmifltir.

ICP IL

ICP CA

Capdata - Pompa Seçimine Yard›mc› Bilgisayar Program›: Packo taraf›ndan, genifl pompa seçim aral›¤› tan›mlanm›fl güçlü bir program gelifltirilmifltir (CAPDATA). En uygun pompay› seçmesinin yan› s›ra, sistemde yer alan sürtünme kay›plar›ndaki ve pompa e¤rilerindeki de¤iflken h›z ve viskozite etkilerini hesaplar, parça listelerini ve çizimleri görüntüler.


Paslanmaz çelik Santrifuj Pompalar

Bölüm 2

GIDA VE PROSES ENDÜSTR‹LER‹ UYGULAMALARI

GIDA VE PROSES ENDÜSTR‹LER‹ UYGULAMALARI

FP2 ve FP3 santrifüj pompalar, g›da ve farmasötik proses endüstrileri için paslanmaz çelik pompa üretimindeki 50 y›ll›k bir deneyimin sonucudur. Packo pompa,en zorlu temizlenebilirlik standartlar›na göre tasarlanarak EHEDG sertifikas›n› elde eden ilk santrifüj pompad›r. Kapasiteleri 700 m3/h’e ve 12 bar'a kadar ç›kmaktad›r. FP2 pompalar› esas al›narak üretilen CRP serisi pompalar genellikle CIP-dönüfl pompas› olarak kullan›lan hava aktarabilen santrifüj pompalard›r. Üretim Diksmuide Belçika'da bulunan, ISO 9001 sertifikal› Packo fabrikas›nda gerçekleflmektedir.


Mükemmel Temizlenebilirlik

MALZEME: 316L VE DUPLEX PASLANMAZ ÇEL‹K - Pompa gövdeleri: So¤uk haddelenmifl, %100 gözeneksiz ve son derece pürüzsüz levhalardan üretilmifltir. - Fanlar: Hassas dökümle üretilmifl ve ifllenerek elektro-polisaj ile parlat›lm›flt›r.

PACKO POMPA

SON YÜZEY KAL‹TES‹: ELEKTROL‹T‹K PARLATMA Böylece, -Oldukça düflük mikropürüzlülük sayesinde ürünün yap›flmas›n› engelleyen yüzey kalitesi elde edilir. Bu sayede mükemmel temizlik kolayl›¤› ve üstün antibakteriyel özellikler sa¤lanm›fl olur. -Mekanik parlatma veya cam tozu ile yap›lan kumlama ifllemlerinin neden oldu¤u gerilim yo¤unlu¤unun olmamas› ve yüzeydeki krom ve nikel gibi tepkimeye girmeyen metallerin yüksek oranda bulunmas› iyi bir korozyon dayan›m› sa¤lamaktad›r.

ClP-TEM‹ZLENEB‹L‹RL‹K

D‹⁄ER POMPALAR

Mekanik parlatma 240 grit

Kumlama (camtozu)

Packo FP2 pompalar›n›n büyük salmastra boflluklar› iç salmastray› temizlemeye yetecek türbülans sa¤layacak flekilde tasarlanm›flt›r (fiekil 1). EHEDG testleri bunu onaylam›flt›r. Kapal› fana sahip FP3 pompalar›nda, k›sa arka kanatlar ve merkezi delikler salmastra bofllu¤unda sirkülasyonu sa¤lar.(Kontrollü bas›nç alt›nda) - Fan ve mil tek bir parça içerisindedir, bu pompalanm›fl ürünün mil ile temas etmesini engeller. (Bakteri oluflumuna neden olabilecek;geçmeli veya vidal› ifllenmifl yüzeyler yoktur.)

fiEK‹L 1

fiEK‹L 2


Çok Kullan›fll› Bir Pompa Dizayn›

3 SALMASTRA ÖLÇÜSÜ

T‹P 1

- Packo 1 ile 90 kw aras›ndaki tüm pompa serileri için sadece 3 farkl› tipte salmastra kullan›r. Bu, yedek parça sto¤unu en aza indirir. SALMASTRA ÇEfi‹TLER‹: - Uygulamaya ba¤l› olarak farkl› salmastra türleri ve malzemeleri mevcuttur. - Baz› salmastra konfigürasyonlar› opsiyoneldir: Bask›l›, bask›s›z çift salmastra, çift salmastra bas›nçlanm›fl bariyer, vakum salmastralar vb.

STANDART ‹ÇER‹KLER STANDART KOMPENANTLAR - Mekanik salmastralar ve pompa gövdesi contalar› tümüyle standart parçalard›r ve dünyan›n her yerinde bulunabilir. - Motorlar da standartt›r (IEC veya NEMA). Böylece, pompalar fabrikada problemsizce motorlara ba¤lanabilir veya özel isteklere göre (exproof, özel voltaj, özel boyutlar, entegre frekans de¤ifltirici) farkl› motorlarla de¤ifltirilebilir.

HASSAS ÜRÜN TRANSFER‹ -Sarmal tipi gövdeler daha yüksek verimlili¤e, daha düflük türbülansla ulafl›r böylece ürün zarar› riskini azalt›r.

DÜfiÜK T‹TREfi‹M-DÜfiÜK SES - Büyük motorlarda, sars›nt› azalt›c› pedler üzerine monte edilmifl paslanmaz çelik motor kapa¤› -Ayarlanabilir kauçuk tabanlı ayaklar (opsiyonel)

T‹P 2


FP2

FP2+

AÇIK FAN - Düflük NPSH de¤eri verir. - Mükemmel hava aktar›m› yapar - T›kanma yapmaz. - Motor yataklar› üzerinde eksenel gerilim olmaz. - Salmastra boflluklar›nda düflük bas›nç sa¤lar. - Uzun salmastra ömrü sa¤lar. - Genifl a¤›zl› paslanmaz çelik adaptör - Gözle basit kontrol - Herhangi bir s›zd›rmada kolay drenaj

KAPALI FAN ‹ki e¤imli kanat yap›s› -Ekstra düflük NPSH de¤eri -Yüksek verim sa¤lar - K›sa arka kanatlar motor yataklar›ndaki eksenel gerilimi ortadan kald›r›r ve salmastra üzerinde kontrollü bas›nca sebep olur.

Sa¤lam Gövde Yap›s›: Pompa gövdesi ve arka kapak 30 mm kal›nl›kta malzemeden üretilmifltir.


Uygulama Alanlar›

Seçim program›, e¤riler ve ölçüler

Packo FP serisi pompalar genellikle temiz veya az kirli, at›k, afl›nd›r›c› ve vizkoz s›v›lar›n bulundu¤u g›da, ilaç, kozmetik, tar›m ve hafif kimya endüstrilerinde kullan›l›r. Baz› örnek uygulamalar: süt, yumurta, soya, bira, malt, flarap, meyve sular›, alkolsüz içkiler, alkol, bu¤day, alkolsüz içecek, bitkisel ve eterik ya¤lar, fleker çözeltileri, salamura, kan, hafif kimyasallar, solventler, deterjanlar, saf su ve CIP çözümleri.

HMT - Basma yüksekli¤i (m)

2900 d/dk ‹çin Performans E¤risi

Debi (m3/h)

HMT - Basma yüksekli¤i (m)

1450 d/d için performans e¤risi

Debi (m3/h)


Kendinden Emiflli ve Hava Aktarabilen Pompalar

CIP-DÖNÜfi POMPASI CRP FP2 pompalar› esas al›narak üretilen CRP serisi, genellikle CIP-dönüfl ve tanker boflaltma pompas› olarak kullan›lan, hava aktarabilen santrifüj bir pompad›r. Bu pompa FP2 pompalar› ile ayn› parçalara sahiptir. Yaln›zca pompa gövdesi farkl›d›r, bunun d›fl›nda fanlar, salmastralar, vb. parçalar ayn›d›r.

KAPAS‹TE 2900 RPM

AVANTAJLAR -Fan ve pompa gövdesi aras›ndaki büyük boflluklar küçük parçac›klar›n afl›nmaya neden olmadan geçifline (ak›fl›n tersi yönünde) izin verir. Sonuç olarak, pompa performans› y›llar süren çal›flma sonras›nda bile ayn› kal›r. - Di¤er pompalar ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, daha düflük NPSH de¤erleri ve daha yüksek verim - Düz yükseklik-debi e¤risi.Pompa, ekstra yüksek bas›nç sa¤lamadan veya daha fazla güç harcamadan kapal› vanalara karfl› çal›flabilir. - Düflük ses seviyesi - Pompa ilaç sanayine uygun olarak tedarik edilebilir.

Debi (m3/h) GIDA SEKTÖRÜ ‹Ç‹N D‹⁄ER POMPALAR

MODÜLER TASARIM FP ve CRP serileri ayn› parçalardan oluflur. Sadece pompa gövdesi farkl›d›r. Bu yedek parça sto¤unu en aza indirger.

1.Süt al›m pompalar› FP2 ve MCP2 (Hidrolik motor montaj›na uygun) 2. Yüksek kapasiteli pompalar MFP3 pompa 3. Çok kademeli FMS pompa 4. Kendinden emiflli SCP2 pompa FP

CRP


Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar

Bölüm 3

‹LAÇ ENDÜSTR‹LER‹ UYGULAMALARI

‹LAÇ ENDÜSTR‹LER‹ UYGULAMALARI

PHP2 serisi Packo pompalar g›da ve ilaç endüstrileri için paslanmaz çelik üretiminden edinilen 50 y›ll›k tecrübe sonucu üretilmifltir. Saf su, ilaç CIP/SIP ve WFI üretim hatlar›nda daha yüksek talepleri karfl›lamak amac›yla konstrüksiyonu FP2 modeline göre uyarlanm›flt›r. PHP2 pompalar›n maksimum çal›flma aral›¤› 115 m3/h, 10 mSS ve 45 kW' t›r. Packo pompalar, Belçika'n›n Diksmuide flehrinde bulunan ISO 9001 sertifikal› Packo üretim tesislerinde üretilmektedir.


Steril Dizayn, Emniyet, Verimlilik ve NPSH Aras›nda Optimum Denge En Uygun Malzeme • Ak›flkanla temas eden tüm parçalar AISI 316L / DIN 1.4404 malzemeye eflde¤er malzemeler. Fanlar ise 1.4435 paslanmaz çelik malzemeden üretilmifltir. • Ak›flkanla temas etmeyen flanfl adaptörü, motor gövdesi ve motor kapa¤› gibi parçalar da paslanmaz çelik malzemeden üretilmifltir. Steril Dizayn • Antibakteriyel özellikli pürüzsüz yüzey. ASME BPE 2009 ve EHEDG setifikal›. • Kolay temizlik (CIP) ve sterilizasyon. (SIP) • Tamamen boflalt›labilir. (Birçok drenaj seçene¤i) • Steril ba¤lant› ekipmanlar›. (Çok opsiyonlu) Fonksiyonel Tasar›m • Modüler tasar›ml› standart kompenantlar: standart motorlar ve standart contalar. • Sa¤lam konstrüksiyon: 30 mm' ye varan et kal›nl›¤›. • Düflük ses: Sars›nt› azalt›c› ayaklar üzerine monte edilmifl paslanmaz çelik motor kapa¤›.

Steril Salmastralar • Steril mekanik salmastralar kötü ya¤lama özelli¤i olan s›v›lar›n kullan›ld›¤› uygulamalar için idealdir. Özel conta modelleri ve malzemeleri kullan›l›r. • Tüm PHP2 pompa serilerinde 2 farkl› çapta conta kullan›l›r. • Contalar DIN, ISO ve AFNOR standartlar›na uygundur. • FDA ve USP class VI sertifikal› malzemeler.

Düflük Titreflim Düflük Ses • Büyük motorlarda, sars›nt› azalt›c› pedler üzerine monte edilmifl paslanmaz çelik motor kapa¤›

Boflaltma opsiyonlar› (Otomatik veya elle boflaltma vanalar›)

• Ayarlanabilir kauçuk tabanl› ayaklar (opsiyonel)


Elektropolisaj Sonras› Mükemmel Yüzey

Tüm paslanmaz çelik parçalar› Packo'nun POS-ADNDFLEP 1008 prosedürüne uygun olarak ya¤› ar›nd›r›lm›fl, asit temizli¤i yap›lm›fl ve polisajlanm›flt›r. Bu durum yüzeyde çok düflük bir mikropürüzlülük sa¤lar ve bunun sonucunda bakteriyolojik safl›k, yüksek korozyon ve yap›flma direnci sa¤lanm›fl olur. Yap›lan araflt›rmalara göre elektropolisaj iflleminin pompa yüzeyindeki pürüz miktar›n› azaltt›¤› kan›tlanm›flt›r. Packo pompalar›nda ak›flkanla temas eden tüm parçalarda yüzey pürüzlülük de¤erinin 0,4 m Ra de¤erinin alt›nda oldu¤u garanti edilmifltir.

Di¤er pompalar

Mekanik Polisajl› yüzey

Elektropolisajl› yüzey (x400)

Packo'nun Elektropolisaj Bölümü 35 y›l› aflk›n süredir Packo elektropolisaj ifllemleri konusunda uzmanlaflm›fl ve art›k ilaç uygulamalar› için de polisaj ifllemlerinde Avrupa' n›n lider bir flirketi konumuna gelmifltir.


‹laç Endüstrisi ‹çin CIP ve CIP Dönüfl Pompalar› PRP T‹P‹ PRP pompalar PHP pompalar gibi ayn› kompenantlar› içerir. Sadece pompa gövdeleri farkl›d›r. AVANTAJLARI • Fan ve pompa gövdesi aras›ndaki mesafe fazla olup di¤er s›v› pompalar›n aksine daha az temas riski tafl›r. • S›v› pompalar ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda Packo pompalar daha yüksek verimlili¤e, daha düflük NPSH ve ses seviyesine sahiptir. • Debi ve basma yükseklik e¤risi: Ekstra yüksek bas›nç ya da daha fazla emifl gücü harcamadan pompa kapal› valfe karfl› çal›flabilir. Gelifltirilmifl Mekanik Salmastra Kuru çal›flma riski her zaman var olan CIP geri dönüfl uygulamalar› için Packo size Nano Pad contay› sunuyor. Kendi kendini ya¤lama özelli¤i s›ras›nda ayn› sertlik ve dayan›kl›l›¤› korumak için conta yüzeyleri silikon karbit ile kaplanm›flt›r. Bu sebepten dolay› bu contalar pompa çal›fl›rken sterilizasyon ifllemi yap›ld›¤› zaman da çok uygundur. Contalar›m›z FDA ve USP standartlar›na uygundur. Tek conta SIC/ SIC kuru çal›flma

FMSV T‹P‹

Packo' nun Çözümü: NanoPad conta

Çok Kademeli Pompa Yüksek Bas›nçlar ve Düflük Debiler ‹çin. Tamamen Boflalt›labilir.

Sertifikasyon Ve Tedarikçi Bilgileri Packo, tüm PHP VE PRP pompalar›n›n onaylanm›fl yüzey pürüzlülük ve performans ölçüleri ile DIN EN 10204 / 2.1 veya PDA ve USP class VI malzeme sertifikas›n› bulundurur. Fabrika Onay Testi Her bir pompa fabrika onay testi prosedürüne uygun olarak ISO 9001 el kitab›nda yer alan verilere göre test edilmifltir. • Performans testi • Pürüzlülük testi • Hidrostatik test • Ferrit, NPSH, bas›nç testi, düflük ses… sertifkasyonu da mevcuttur.


Paslanmaz çelik

Bölüm 4

Lob Pompalar SER‹LER‹

GIDA, ‹ÇECEK, ‹LAÇ VE KOZMET‹K ENDÜSTR‹S‹ UYGULAMALARI

GIDA, ‹ÇECEK, ‹LAÇ VE KOZMET‹K ENDÜSTR‹S‹ UYGULAMALARI

Packo BOA-Rotorflo Lob Pompalar özellikle g›da, içecek, ilaç ve kozmetik endüstrileri için tasarlanm›flt›r. Hijyen istenen tüm proses endüstrilerinde kullan›l›r. Packo BOA-Rotorflo Lob Pompalar EHEDG sertifikal›d›r.


Lob Pompalar

Kompakt BOA-ROTORFLO pompa serileri, ak›flkan ile temas eden tüm parçalar AISI 316 paslanmaz çelik olacak flekilde uluslararas› standartlara göre tasarlan›p üretilmifltir. BOA-ROTORFLO'nun deplasman› dönme h›z› ile direkt orant›l›d›r. Hijyenik ve korozif olmayan uygulamalar için genifl kullan›m yelpazesi ile pompalama görevini rahatl›kla yerine getirir. G›da, içecek, ilaç, kozmetik ve di¤er hijyenikli¤i gerektiren sektörler için özel olarak gelifltirilmifl olan BOA-ROTORFLO pompalar› az bak›m gerektiren, yüksek performansl›, kompakt bir pompad›r. BOA-ROTORFLO'nun, özel geometrik flekilden üretilmifl olan geliflmifl rotoru, pompa haznesindeki ürünün h›zlanmas›n› ez aza indirir. Böylece tam performans ve düflürülen NPSH de¤eri birlikteli¤i düzgün, sessiz, sürtünmez bir ak›fl sa¤lar. BOA-ROTORFLO pompalar›n›n düflük sürtünme özelli¤i, partikül içeren ak›flkanlar, sert çamurlar,macunlar, köpükler, ve gaz/s›v› kar›fl›mlar› dahil yar›-plasti¤e kadar tüm viskoz ak›flkanlar›n zarar görmeden etkin transferini sa¤lar. Modüler bir tasar›m oluflturularak, belirli görevler için özel pompa yap›lar› sunulabilir bu da optimum fiyat- performans dengesini sa¤lar. Pompa basma yüksekli¤i, rotor konfigürasyonlar› ve salmastralar›n farkl› kombinasyonlar› ile üründe bozulma olmadan çok çeflitli ve farkl› ak›flkanlar transfer edilebilir.

Kapasite

bar

m3/h


B tipi lob

S tipi lob

1. Miller, daha az salg›l› ve artt›r›lm›fl mukavemet için büyük çapl› ve a¤›r flartlara uygun duplex paslanmaz çelikten yap›lm›flt›r. 2. Ana ve grup diflli milindeki helis diflli zaman› rotorlar aras›ndaki hassas bofllu¤u devaml› k›lar. Bu boflluklar yüksek hacimsel verimlili¤i ve artt›r›lm›fl emmeyi sa¤lar. 3. Ana yataklar standart konik makaral› türdendir. 4. Diflliler gres veya ya¤ ile ya¤lan›r. 5. Mil s›zd›rmazl›¤›, uygulamaya göre mekanik salmastra, salmastra halkas› veya 0-ring ile elde edilebilir. 6. Kamal› pompa gövdesi gevflemeyi engelleyecek flekilde rulman yata¤›n›n içine yerlefltirilmifltir. 7. 12 adet içe k›vr›k yiv dizayn›, rotorlar›n montaj s›ras›nda do¤ru olarak yerlefltirilmesini sa¤lar.

9. Rotor üzerindeki 0-ring contalar rotorun oyuklar›n›n ürün ile kirlenmesini engeller. 10. Afl›r› bas›nç oluflturabilecek durumlar için ön kapa¤a emniyet valfi tak›labilir. 11. 0 -ring contas› pompa gövdesinin kenarlar› ile ayn› biçimdedir. Kapaklar›n ço¤u gömmedir, bu sayede Bakteri oluflturabilecek alanlar minimize edilmifltir. 12. Ürün ile temas eden tüm parçalar 316 paslanmaz çelikten yap›lm›flt›r. 13. Ba¤lant› ölçüleri standart olarak tam ölçülerdir. Müflteri isteklerine göre farkl› ba¤lant›larda sa¤lanabilir. Besleme hunisi için geniflletilmifl a¤›zlarda mevcuttur. 14. Gerekti¤i zaman rotor aç›kl›klar›n›n h›zl› ve basit ayarlamalar› için diflli kutusu d›fl›na ayar kutusu tak›l›r. 15. Diflli kutusu dayan›kl› dökme demirden üretilmifltir.

8. Rotorun pompa haznesini tamamen taramas› ürün için ölü noktalar›n oluflmas›n› engeller.

16. Kamal› diflliler, rotorlar de¤ifltirildi¤inde zamanlaman›n tekrar ayarlanmas›n› gerektirmeyecek flekilde do¤ru hareketi verir.


M‹L SIZDIRMAZLI⁄I Dünyaca ünlü s›zd›rmazl›k elemanlar› üreticisi ile istiflare edilerek, BOA-ROTORFLO Pompa için mekanik salmastra gelifltirilmifltir. En iyi temizli¤i sa¤lamak için bu salmastralar pompaya standart olarak konulmufltur. Salmastra üzerindeki genifl aral›klara püskürtülen (flushing) temizleme ak›flkan› ile tüm salmastra alan›n›n temizlenmesi, ürün birikiminin ve bakteri oluflumunun engellenmesi sa¤lan›r. CIP yöntemiyle temizlemeye uygundur. Standart salmastralar paslanmaz çelik ve karbon malzemelerden oluflur. E¤er gerekirse bu salmastralar ayn› zamanda tungsten karbür veya silikon karbürden de yap›labilir.

Mekanik conta

Alternatif mekanik salmastra tipleri: Tek veya çift mekanik salmastralar (Su püskürtmeli ya da standart), 0-ring salmastralar, dudakl› tip salmastralar veya salmastra halkalar› mevcuttur.

S›zd›rmazl›k

MONTAJ Mil parçalar›n› ç›karmaya gerek kalmadan pompa üst veya alt mille çal›flt›r›labilir. Baz› modeller bafl afla¤› çevrilebilir ve montaj ayaklar› buna göre daha önceden karfl› tarafta delinmifl deliklere yeniden monte edilebilir. BOA-ROTORFLO Pompa standart ön kapa¤›n›n yan› s›ra, hijyenik bas›nç emniyet valfi ve ›s›tma kovan› ile donat›labilir. Bas›nç emniyet valfi

PERFORMANS TABLOSU

BA⁄LANTI ÖLÇÜSÜ

DEB‹*

MAKS‹MUM BASINÇ

*Iflletme koflullar› sebebiyle daha yüksek de¤erler elde edilebilir.

MAKS‹MUM HIZ


F‹RMA PROF‹L‹ Platek Makine, kurucular›n›n uzun y›llara dayanan bilgi birikimi ve tecrübesi ›fl›¤› alt›nda 2007 y›l›nda ‹stanbul'da kurulmufltur. Müflterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak h›zl›, güvenilir ve yüksek kalite bilinci ile cevap veren Platek Makine, k›sa süre içinde geliflerek 2010 y›l› sonunda SCHMIDT TÜRK‹YE GENEL D‹STR‹BÜTÖRLÜ⁄Ü' nü ve 2011 y›l› itibar› ile ''PACKO PASLANMAZ ÇEL‹K POMPALAR TÜRK‹YE GENEL D‹STR‹BÜTÖRLÜ⁄Ü'' nü alm›flt›r. FAL‹YET ALANLARIMIZ Üretimin yapt›¤› plakal› eflanjör ve pastörizasyon sistemlerinin yan›nda, • G›da Prosesleri için mühendislik, montaj ve projelendirme, • Endüstriyel ve g›da uygulamalar› için santrifüj, lobe ve pozitif deplasmanl› paslanmaz çelik pompalar • Kieselmann marka paslanmaz vana ve fittings malzemeler, • G›da ve kimya endüstrileri için yüksek bas›nçl› homojenizatörler ve servisi hizmetleri, • Her marka plakal› eflanjör için yedek parça ve servis hizmeti • Cip sistemleri, otomasyon sistemleri, • Bak›m ve revizyon hizmetlerini yaparak müflterilerine hizmet vermektedir. TEMS‹LC‹L‹KLER‹M‹Z VE ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

High Pressure Homogenizers made in Germany

JUNG PROCESS SYSTEMS

Kuruldu¤umuz tarihten bu yana çözüm ortakl›¤›n› ve distribütörlü¤ünü yapt›¤›m›z firmalar›n ürünleri ile ihtiyaç duydu¤unuz her an yan›nday›z… • SCHMIDT Plakal› Eflanjör Türkiye Genel Distribütörlü¤ü, • PACKO Paslanmaz Çelik Pompalar Türkiye Genel Distribütörlü¤ü, • HST Yüksek Bas›nçl› Homojenizatör Türkiye Genel Distribütörlü¤ü, • KIESELMANN Paslanmaz Vana ve Fittings Çözüm Ortakl›¤›. • JUNG Hyghspin Pompa Türkiye Genel Distribütörlü¤ü

www platek.com.tr


Packo Pompa Broşürü  

Centrifugal Pumps

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you