Wereldkind 6 - Inkijkexemplaar

Page 1

2.8.1 De mens krijgt waar hij voor gewerkt heeft

“En dat de mens enkel krijgt waar hij voor werkt?” [An Najm: 39]

De mens zal krijgen waar hij voor gewerkt heeft. Elke goede en slechte daad die de mens verricht, zal in het Hiernamaals aan hem getoond worden. Iedereen zal verantwoording afleggen over zijn leven en zijn daden hier op aarde. Onze daden zullen gewogen worden op een weegschaal (al mīzān), nadien zullen we ons boek met daden ontvangen bepalen en oordelen wie voor de … Uiteindelijk zal Allāh wereldse test geslaagd is. Probeer zoveel mogelijk mooie daden te verrich-ten en je intenties zuiver te houden, zo maak je in het Hiernamaals een grote kans om met de Genade van Allāh beoordeeld te worden. Zoals wij bij “2.6.4 Vertrouwen in Allāh (at tawakkul)” geleerd hebben, wil Allāh dat we in het leven eerst moeite doen, werken en maatregelen nemen om in het leven iets te kunnen bereiken. Na het werken en het nemen van de maatregelen, verwacht Allāh dat we op Hem vertrouwen.

2.8.2 Allāh

is Ar Razzāq

Allāh is Ar Razzāq, de _______________________ van rizq/levensonderhoud. Rizq is al datgene wat mensen en levende wezens van nut kan zijn (voeding, water, geld, akhlāq, gezin, kennis, …).

Allāh

zegt:

“En er is geen levend wezen op aarde of Allāh heeft hem zijn onderhoud gegaran-deerd! En Hij kent de bewaarplaats en de verblijfplaats ervan. Alles is vastgelegd in een duidelijk _________________.” [Hūd: 6]

Allāh heeft het levensonderhoud _______________________, maar dit betekent niet dat we geen moeite moeten doen en dat we niet moeten werken. Allāh wil dat we werken en moeite doen om Zijn rizq te verkrijgen. Als je als een luiaard op je zetel zit, wachtend op je onderhoud, weet dat je dan nog lang zal wachten! 77


Opdracht Rizq is alles wat Allāh aan de mensen heeft geschonken. Noteer welke zaken Ar Razzāq jou schonk. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

Een boer die een grote hoeveelheid en kwaliteitsvolle melk wil produceren voor zijn klanten, moet zich houden aan bepaalde zaken, zoals: de koeien laten inenten om ziektes te vermijden, de koeien voldoende vers gras, hooi, maïs, krachtvoer, … te eten geven, de koeien dagelijks voldoende proper water laten drinken, regelmatig de stallen van de koeien schoonmaken, de koeien vrijlaten in de weide opdat ze een waardig en gezond leven kunnen leiden, … Nadat de boer dit allemaal gedaan heeft, dient hij te vertrouwen op Allāh . Als de boer niet aan de bovenstaande zaken voldoet, dan moet hij ook geen melk verwachten. Denk je dat boer het recht heeft om te zeggen dat dit zijn qadar/lot is? De Islam moedigt ons aan om ons levensonderhoud te zoeken en te verdienen door hard te werken en moeite te doen om onze doelen te behalen. 78


Shahādah (Geteuigenis)

5 zuilen van de Islam Ṣawm (Vasten)

Ṣalāh (Gebed)

Ḥajj (Bedevaart)

Zakāt (Vermogensbelasting)

4.5 Aanbiddingen

“O mensen, aanbid jullie Heer, Degene Die jullie … heeft geschapen...” [Al Baqarah: 21]

Alles wat Allāh tevredenstelt of blij maakt, valt onder aanbidding. We zullen de belang-rijkste aanbiddingen in de Islam, oftewel de vijf zuilen, hier bespreken.

4.5.1 Eerste zuil: shahādah

Dit is de geloofsgetuigenis. Een moslim getuigt en _________________________ dat er geen god is behalve Allāh, dat niets of niemand het waard is om aanbeden te worden naast Allāh en getuigt dat Muḥammad Zijn Boodschapper is.

4.5.2 Tweede zuil: ṣalāh

Het Arabische woord ṣalāh betekent, onder andere: _________________________ . Met het gebed bedoelen we ook de verplichte aanbidding die de moslims op vaste _________________________ moeten verrichten. Ṣalāh wordt 5 keer per dag verricht en is één van de belangrijkste vormen van aanbidding in Islam. Het gezamenlijk gebed wordt ṣalāh al jamā°ah genoemd. Wie deelneemt aan het gezamen-lijk gebed, krijgt extra beloning. 110


Met koning Abdulgahniyy bedoelen we de Koning van deze wereld: _________________________ . Abdullah is een verstandige jongen die zijn koning tevreden wil stellen. Kamil is iemand die plezier wil beleven en niet zo veel aan de tevredenheid van zijn koning denkt. Het eiland is het _________________________ dat Allāh voor zijn goede dienaren heeft klaargemaakt. 24 goudstukken zijn 24 _________________________ en het ticket is het _________________________. Door te bidden maak je precies voor jezelf een ticket klaar om de tevredenheid van Allāh te bereiken. 1 goudstuk is 1 uur, en iedereen krijgt evenveel tijd op een dag. De 5 gebeden op een dag duren nog geen uurtje.

Lees het artikeltje en beantwoord daarna de vragen 1. Waarom zijn de trein-, tram-, vliegtuigtickets zo belangrijk? 2. Wie zijn de zwartrijders? 3. Kunnen we het gebed vergelijken met het ticket?

­

104


OEFENINGEN REEKS 4 14. De adhān: vul de ontbrekende woorden in. De adhān is de ________________________ die de tijd voor het gebed bekendmaakt. De persoon die de adhān opleest, noemt men de ________________________ . De adhān hardop oplezen in de moskee, thuis, … als de tijd aangebroken is, is een belangrijke ________________________ . De Profeet zei:

“Wanneer satan de ________________________ tot het gebed hoort, rent hij weg…” [Muslim: nr. 389]

15. Maak de verbindingen af: de betekenis van de gebedsoproep. Allāhu akbar . . Haast je naar het succes. Ashhadu an la ilāha illAllāh . . Allāh is groot. Ashhadu anna Muḥammadan RasūluLlāh . . Ik getuig dat er geen god is dan Allāh. Ḥayya °ala-ṣ ṣalāh . . Ik getuig dat Muḥammad Zijn bood schapper is. Ḥayya °ala-l falāḥ . . Haast je tot het gebed. [Aṣṣālatu khayrun min an nawm] . Allāhu akbar . . Allāh is groot. Lā ilāha illAllāh . . Er is geen god dan Allāh. . [Het gebed is beter dan de slaap.]

16. Vul aan: wat is de iqāmah? De iqāmah wordt voor het ________________________ gebed door de mua’ddhin op een ________________________ tempo opgelezen dan de adhān. 17. Wat zeg je bij de iqāmah na ‘Ḥayya °ala-l falāḥ’? ______________________________________________________________________________________________________________ 18. Omcirkel: wat bedoelen we met de rak°ah? a. Rak°ah betekent rukū° en rukū° betekent buigen tijdens het gebed. b. Een rak°ah is een deel van het gebed. c. Rak°ah is het reciteren van het hoofdstuk Al Fātiḥah. 19. Wat is de qiblah (gebedsrichting) van de moslims? ______________________________________________________________________________________________________________ 116


Leerdomein:

ZEDELIJKHEID Wat moet ik vermijden?

11


OEFENINGEN REEKS 2 9.

Wat bedoelen we met “innerlijke ziektes”? Omcirkel de juiste letter.

a. Hoofdpijn, koorts, griep, … b. Slecht gedrag, zoals: liegen, pesten, uitschelden, … c. Gevoelens in je hart, zoals: verdriet, boosheid, … 10. Wat versta je uit de volgende overlevering? “Allāh zal niet barmhartig zijn voor mensen die geen liefde tonen aan anderen.” [Al Bukhārī: nr. 7376] ______________________________________________________________________________________________________________ 11. Beantwoord de volgende vragen. Luister achteraf goed naar elkaar bij het overlopen van de antwoorden. Zo kunnen jullie stop zeggen tegen slechte gedragingen in de klas. a. Welke slechte gedragingen merk je soms op in jouw klas? ___________________________________________________________________________________________________________ b. Waar denk je dat de oorzaak van dit gedrag ligt? ___________________________________________________________________________________________________________ c. Wat kunnen jullie als klas doen om deze slechte gedragingen te stoppen? ___________________________________________________________________________________________________________ 12. Duo-opdracht: mijn werkpunten (bv. “ik ben lui”, “ik word snel boos”, …) Dit zijn mijn werkpunten (denk goed na en noteer waar je slecht in bent): ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________

28

Dit zijn mijn werkpunten volgens mijn vriend (mijn vriend noteert hieronder mijn zwakke punten): ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________

Kies 1 werkpunt en kijk hoe je dit kan aanpakken en verbeteren (schrijf op wat je zal doen om dit punt aan te pakken)

Ben je het eens met de opmerkingen/ werkpunten die je vriend gaf? Stond je zelf al stil bij deze werkpunten of zijn ze nieuw?

____________________________________________________ ____________________________________________________

____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________


1.6 Het belang van goed karakter (akhlāq)

De Nobele Profeet

zei tegen Abū Dharr

:

“Waar je ook bent wees godvrezend (heb taqwā voor Allāh). Laat een slechte daad opvolgen door een goede daad om die te wissen en behandel de mensen goed. [At Tirmidhī: nr. 1987] Bovenstaande overlevering leert ons om steeds het beste karakter en de beste omgangsvormen na te streven. Eigenlijk hoort een moslim altijd zijn beste beentje voor te zetten. Neem het voorbeeld van ‘kwaadheid’. Over jezelf onder controle houden tijdens woede, heeft degene met het beste karakter bijvoorbeeld gezegd: “De sterke man is niet degene die goed is in worstelen, maar degene die _________________________ heeft over zichzelf tijdens een aanval van woede.” [Al Bukhārī: nr. 6114] Iedereen die de Liefste Mens kende, was ervan overtuigd dat hij een prachtig karakter had. was Zelfs zijn vijanden loochenden zijn mooie gedrag en karakter niet. °Abdullāh Ibn Salām een Joodse geleerde en hij vertelde het volgende: “… Er werd gezegd dat de Boodschapper van Allāh (in Medina) was aangekomen, dus ik liep tussen de mensen door om hem te zien. Toen ik naar het gezicht van de Boodschapper van Allāh staarde, wist ik dat dit gezicht niet het gezicht van een leugenaar was. Het eerste wat hij zei was het volgende: “O mensen! Verspreid de vrede, voed (de anderen) en verricht het gebed terwijl de men-sen aan het slapen zijn; je zult het Paradijs binnengaan met (de begroeting van) Salām.” [At Tirmidhī: nr. 2485]

32


Duo-opdracht Noteer per twee jullie antwoorden op een blad en bespreek nadien deze antwoorden met de klas. 1. Waarom denk je dat dit boek “Wereldkind” heet? 2. Wat wordt bedoeld met onderstaande afbeeldingen? 3. Heb jij er zelf voor gekozen om Belg, Turk, Marokkaan, Nederlander, Pakistaan… te zijn? 4. Zou het leven fijner zijn als we allen dezelfde origine hadden? Waarom wel, waarom niet?

13


Leerdomein:

Het leven van de Profeet De Laatste Profeet Muhammad

153


6

Hoofdstuk: De Laatste Profeet Muhammad

6.1 Inleiding

“Waarlijk, de Boodschapper van Allāh is voor jullie een goed voorbeeld: voor wie op Allāh en het Hiernamaals hoopt, en voor wie Allāh veelvuldig ge-denkt.” [Al Aḥzāb: 21] Hij is de Liefste Mens, de Laatste Boodschapper van Allāh . Hij is het Zegel der Profeten kunnen we honderden boeken en een prachtig voorbeeld voor de ______________________. Over Hem schrijven, maar dit zal zeker nog niet voldoende zijn om Hem volwaardig te be-schrijven. Met zijn de Boodschap van de Almachtige . Zoals alle woorden, daden en levenswijze verkondigde Hij andere Profeten ging hij van ene mens naar de andere, van ene deur naar de andere, van het ene volk naar het andere, om de mensen uit te nodigen tot de ______________________ van Allāh. Hieronder gaan we een woordje uitleg geven over het mooie gedrag van Muḥammad volgens gaan we de avonturen van Isra lezen die nieuwsgierig is naar haar Profeet .

, ver-

Allāhumma salli °alā sayyidinā Muḥammad Hij was altijd zachtaardig en glimlachte vaak.

Hij gaf aandacht aan kinderen, praatte en speelde spelletjes met hen.

Hij luisterde naar de problemen van mensen.

Hij was betrouwbaar en vertelde altijd de waarheid.

Hij ontfermde zich de behoeftigen.

Hij was zeer bescheiden.

Hij smeerde dikwijls heerlijke geurtjes.

Hij hielp zijn vrouwen bij het huishouden.

Zijn huis was niet zo groot.

Hij wandelde eerder snel en met grote passen.

Hij herstelde zijn eigen kleren.

Hij was de liefste vader en grootvader.

Hij was de beste commandant en leider.

Hij deelde alles wat hij had (geld, eten, kleren, …, )

Hij bezocht de zieken en buren.

Hij was aardig in de omgang met mensen.

O Allāh stuur gebeden naar onze Meester Muḥammad 154


Leerdomein:

Godsdienst & Cultuur De periode na de Nobele Profeet

133


5.3 Abū Bakr Aṣ Ṣiddīq

“…één van de twee mensen die in de grot waren…” [At Tawbah: 40]

Abū Bakr was na Khadījah de eerste volwassen gelovige. Na de uitnodiging bekeerde hij zich meteen tot de Islam. Zijn bijnaam was _________________________ en van de Profeet dit betekent ‘de waarachtige’. Zijn andere bijnaam _________________________ betekent mooi of schoon. Zijn moeder heette Umm al Khayr en zijn vader heette Abū Kuhāfa. Abū Bakr was ongeveer 2 of 3 jaar jonger dan de Profeet . Gedurende zijn leven liet hij de Nobele Profeet bijna nooit alleen en hij voelde zich heel gelukkig bij elke ontmoeting met hem . Net zoals zijn geliefde vriend en Profeet gaf hij heel wat van zijn bezittingen en geld weg aan de behoeftigen. Hij leidde een eenvoudig en bescheiden leven. Abū Bakr was enorm _________________________ en behulpzaam. Hij had een zachte stem en een slanke lichaamsbouw. Dankzij zijn uitnodiging tot de Islam, bekeerden ook volgende metgezellen zich: °Uthmān Ibn °Affān, Zubayr Ibn °Awwām, °Abdurrahmān Ibn °Awf, Sa°d Ibn Abī Waqqāṣ en Ṭalḥah Ibn . Abū Bakr had veel medelijden met °Ubaydullāh slaven. Hij kocht geregeld slaven vrij, om hen te verlossen van hun vaak moeilijk leven. Hij was één van de rijken van Mekka. Voordat hij moslim werd, bezat hij 40.000 dirham. Nadat hij moslim werd, gaf hij alles weg om Allāh’s tevredenheid te bereiken. Op een dag had Abū Bakr honger. Waarschijnlijk had hij al één of twee dagen niets leden die gegeten. Was hij de enige die honger had? Neen. Ook de Liefste Mens en °Umar dag honger. Het was zonnig en Abū Bakr verliet zijn huis op weg naar de moskee. Toen °Umar ?” “Omdat ik honger heb”, hem zag, vroeg hij hem: “Waarom ben je gekomen, Abū Bakr antwoordde hij. Terwijl ze in gesprek waren, kwam ook de Liefste Mens aan: “Wat doen jullie hier op dit tijdstip?”, vroeg de Boodschapper van Allāh . Zij vertelden dat ze honger hadden. “Laat ons naar het huis van Ayyūb gaan.”, vervolgde de Liefste Mens . Samen vertrokken ze dus richting Ayyūb om aldaar iets te eten. Uit dit voorbeeld begrijpen we waarom de Profeet en zijn vrienden zoveel medeleven hadden met de armen en de behoeftigen. Ze deelden hun brood zo vaak dat ze zelf (bijna) niets meer hadden om te eten. Dit deden zij natuurlijk om hun Heer tevreden te stellen en om de behoeftigen blij te maken. 136


OEFENINGEN REEKS 3 16. Kruiswoordraadsel: °Uthmān

. 1

Verticaal

1. Deze metgezel was enorm vriendelijk, bescheiden en had een groot …

2

3

4

2. Hij was bijzonder g... .

3. Hij trouwde met twee … van de Profeet .

5. De bijnaam van °Uthmān

.

Horizontaal

5

4. Hij kocht een put en hielp hiermee de gelovigen. Hoe heette deze put?

6

6. In de tijd van de derde kalief werd de Koran g... en naar verschillende landen en steden gestuurd.

7. Zinnurayn betekent: iemand die 2 l... bezit.

8. Hij voelde zich heel v... tegenover 7 en de engelen. Allāh

8

9. Naar welk land deed deze metgezel hijrah?

9

17. °Uthmān had een groot schaamtegevoel en was gul. In welk opzicht denk je dat je op hem lijkt? Vertel. ______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ 18. Zet de letters in juiste volgorde. Begin met de vetgedrukte letter. Schrijf de woorden.

n ā r u

q

_________________________

w

r

n r ū n y a i zz

e t a t p u

_________________________

_________________________

a n m e c h ss _________________________ 145


3.3 Het doel van de Koran

De Koran is de _________________________en het Belangrijkste Boek in onze godsdienst. Allāh wil dat de mensen zowel hier als in het Hiernamaals geluk ervaren. Iedereen stelt zichzelf wel eens moeilijke vragen over het leven. Deze vragen noemt men levensvragen. De Koran helpt ons, onder andere, om antwoorden te vinden op de volgende moeilijke levensvragen: Waarom ben ik hier? Waarom leven wij? Waar gaan wij naartoe? Wat gaat er gebeuren na de dood? Wat maakt me gelukkig? Enzovoort.

85


3.7.3 Wat zegt Allāh

over de mens, de natuur en het heelal?

“Wij hebben de ________________________ van  dam vereerd en Wij hebben hen op het vasteland en de zee gedragen en Wij hebben hen allerlei gunsten als voedsel gegeven en Wij hebben hen duidelijk verkozen boven velen van hen die Wij ________________________ hebben.” [Al Isrā’: 70]

“En Hij heeft wat er in de hemelen en wat er op de aarde is aan jullie dienst gegeven. Alles is van Hem afkomstig. Daarin zijn tekenen voor mensen die nadenken.” [Al Jāthiyah: 13]

“In de schepping van de hemelen en de aarde en het verschil van nacht en dag zijn tekenen voor mensen die verstand hebben, die Allāh staande, zittende en op hun zij liggende gedenken en die over de schepping van de hemelen en de aarde nadenken: "Onze Heer, U hebt dit niet voor niets gescha-pen, U zij geprezen, …” [Āla °Imrān: 190-191]

“En Hij is Degene Die de dag en de nacht heeft geschapen, en de zon en de maan, ieder zwevend in haar baan.” [Al Anbiyā’: 33]

95


2.5.2 De Schepper en de Prachtige Vormgever

“Hij is er. Hij hoort en ziet ons, Hij voorziet ons dagelijks met ontelbare gunsten. Hij kent jou beter dan dat jij jejezelf kent. Hij beproeft ons. Geef aan Allāh een grote plaats in je hart en in je leven. Leef met Hem voel Hem aanbid Hem en dank Hem voor de talrijke gunsten en Zijn schepping. Aan de hand van een aantal krachtige uit-spraken en voorbeelden zal je (in)zien en voelen dat Allāh daadwerkelijk bestaat. Knoopze goed in je oren en probeer ze te begrijpen!”

Voorbeeld 1: Wangari: “Ik weet hoe medicijnen tot stand ko-men. Een stevige wind deed de deuren van de apotheek openwaaien. De medicijnenkast viel op de grond en de buisjes waar salicylzuur, azijnzuur en anhydride vloeistoffen inzaten, vielen stuk. Deze vloeistoffen vermengden zich vanzelf met elkaar. Toevallig stroomde uit de kraan ook wat water en de druppeltjes vielen op de vloeistoffen. Na een tijdje ontstond hierdoor de pijnstiller…” Apotheker: “Zeg meneer, weet jij wel wat je zegt?! Wat een onzin! Zoiets raars heb ik nog nooit gehoord! Niemand zal jouw verhaaltje gelo-ven! Een pijnstiller wordt door een apotheker gemaakt!”

Voorbeeld 2: Vanida: “Ik ga op de grond wat spijkers, een hamer en enkele houten planken leggen en 2 weken wachten. Wie weet ontstaat er misschien vanzelf een tafel.” Ali: “Zeg, Vanida. Wat zeg jij nu? Jij weet toch dat zoiets niet kan! De kans dat jouw planken vanzelf een tafel worden, is onbestaand. Om een tafel te maken, heb je een timmerman of schrijnwerker nodig. “De maker van een tafel zoeken wij niet in zijn tafel. De tekenaar van een tekening zoeken wij ook niet in zijn tekening. Maar ze zijn wel met hun verstand, talent en kennis aanwezig bij hun (kunst)werk.” 56


Allāh

zegt:

“En als je een besluit hebt genomen, stel dan je vertrouwen in Allāh. (Want) voorzeker, Allāh houdt van degenen die (onbeperkt) vertrouwen hebben (in Hem alléén).” [Āla °Imrān: 159]

De Boodschapper van Allāh

“Maak je kameel vast, vertrouw daarna op Allāh.” [At Tirmidhī: nr. 2517]

Waarom zou de Nobele Profeet

zei op een keer tegen iemand:

dit tegen die persoon gezegd hebben?

Een paar voorbeelden van het vertrouwen in Allāh

:

Een leerling die smeekbede verricht om voor zijn toets te slagen, terwijl hij hard studeert.

Een mens die om gezondheid vraagt, nadat hij zijn medicijn heeft ingenomen.

Een bestuurder die aan Allāh omveiligheid vraagt, nadat hij zijn gordel aandeed.

Een bouwvakker die vertrouwt op Allāh voor zijn veiligheid, nadat hij een huisje heeft gebouwd.

De mens krijgt waar hij voor gewerkt heeft. 63


“Diegene die de Maker is van het hart van een mier is ook de Maker van de zon en de maan.”

“Diegene die het oog van een vlieg heeft geschapen, heeft ook het oog van een olifant geschapen.”

70