Page 1

14.–23. 10. 2011


Alja Predan: Teater, demokracija, polis Theatre, Democracy, Polis

5

Danilo Rošker: Nadaljevanje sijajne festivalske tradicije A Tradition of Excellence Continues

8

Gregor Butala: Poročilo selektorja Report by the Selector Selektor, žiriji Selector, Members of the Jury Program Programme Tekmovalni program Competition Programme Režiserji tekmovalnih predstav Directors of Competition Programme Spremljevalni program Accompanying Programme Showcase Mostovi Bridges Generacije Generations AGRFT Academy of Theatre, Radio, Film and Television Slovaški fokus Focus Slovakia Strokovna srečanja Symposia and Discussions Še … More … Knjige Books In Memoriam Seznam slovenskih producentov Slovenian Theatres at the Festival 45. Festival Borštnikovo srečanje 45th Maribor Theatre Festival

11 14 18 20 46 48 56 60 70 80 90 94 98 102 111 114 115

Borštnikov prstan 2010 Borštnik Ring 2010 Poročilo žirije Report by the Jury Nagrade Awards Druge nagrade Other Awards 45. Festival Borštnikovo srečanje v številkah 45th Maribor Theatre Festival in Numbers

116 120 121 126

Pokrovitelji festivala Sponsors of the Festival Festivalska prizorišča Festival Venues

129 148

127


Damjan Švarc

Teater, demok r acija , poli s

T heat re, Democ r ac y, Poli s

Čas, svet in dom postajajo negotovi in neprijazni. Vojne, nasilje, cunamiji, potresi, poplave, vulkanski pepel, referendumi, kriza, tajkuni, recesija, brezposelnost, zlom, bankrot, nestrpnost, fašizem, homofobija, ksenofobija, ukrepi, sovraštvo, revščina, izbrisani, si lahko privoščimo počitnice, bomo morali otroke vzdrževati do njihove penzije, ponoreli informacijski stampedo, zasičenost s podatki, diktatura lepote, mladosti in efemernosti, konec zgodovine in konec vsebine, tiranija forme ... Ljudje smo se iz državljanov in meščanov spremenili v potrošnike z davčno številko. V virtualne čipe.

Our time, our world and our homes have become uncertain and unfriendly. War, violence, tsunamis, earthquakes, floods, volcano eruptions, referendums, crises, tycoons, recession, unemployment, collapses, bankruptcies, intolerance, Fascism, homophobia, xenophobia, hatred, poverty and the erased people. Can we afford to go on vacation? Will we have to support our children until their retirement? Information stampede gone rampant, information overload, the ascendancy of the beautiful, of youthful looks and ephemerality, the end of history and the end of content, the tyranny of form. Citizens turned into consumers with tax numbers. We are virtual chips.

Nekateri menijo, da je v tem ponorelem svetu gledališče oaza, zatočišče za iluzije, pribežališče za izmišljije. In do neke mere tudi je. Gledališče je res lahko tudi beg pred realnostjo, a je zmerom in povsod tudi jasen znak družbene klime. Po starem, nepisanem pravilu velja, da je stanje gledališča zmeraj dragocen in precej zanesljiv pokazatelj stanja družbe, še posebej demokracije. Kaj kaže današnje evropsko in s tem tudi slovensko gledališče? Kam meri, kaj ga zanima, kam se umešča? Dejstvo je, kot ugotavlja BernardHenri Lévy, čigar pronicljive ugotovitve so spodbudile to razmišljanje, da v Evropi ni

Some believe that in this world gone mad theatre is an oasis, a shelter for illusions, a refuge for imagination. And this is true to some extent. Theatre can indeed provide a refuge from reality, but it is also invariably a clear sign of the social climate. According to the old, unwritten law, the state of theatre is always an invaluable and quite reliable indicator of the state of society, and especially democracy. What does today’s European, and consequently Slovenian, theatre say? What are its aspirations, its interests, and its


družbe brez gledališča. Gledališče je prisotno povsod: v revnih in bogatih državah, v demokratičnih, manj demokratičnih in nedemokratičnih sistemih in režimih. Kot pojav nikoli, od svojega izvora naprej, ni imelo izključno estetske in umetniške naloge, marveč se je že izvorno vzpostavilo tudi kot eden od relevantnejših družbenih igralcev. V zadnjih stoletjih je poleg družbenih prevzelo tudi tiste družabne vzorce, ki so bili nekoč rezervirani predvsem za religijo in cerkev. In kot tako, torej umeščeno v širši kontekst, seveda kritično motri politično in družbeno dogajanje, iz katerega črpa in ki ga napaja. Slovensko gledališče je že vrsto let močno tako po različnosti produkcijskih virov, denimo javnih zavodov in nevladnih organizacij, kot po obsežnosti in razvejanosti produkcije in predvsem po refleksivnosti in aktualni umeščenosti. Polovica letošnjega tekmovalnega programa Festivala Borštnikovo srečanje je izrazito vpeta v kronotop in kritična do pojavov, na katere so že zdavnaj opozarjali William Shakespeare, Ivan Cankar, Klaus Mann, Martin Sperr in naš sodobnik Roland Schimmelpfennig. Večino že omenjenih pojavov od tajkunizacije, homofobije in ksenofobije do zarodkov fašizacije, kritično obravnava in strašljivo prepoznavno orisuje večina letošnjih festivalskih predstav, tudi mednarodnih. Vprašanje evropskih meja, ki se nam od nekdaj zdijo samoumevno dejstvo, se zlagoma in kradoma spet uvršča na evropsko politično agendo. Razpadle države in njihove ostaline, reminiscence, okruški in drobci, še zmerom nerazvozlan in nerazrešen balkanski klobčič, absurdna babilonizacija Evropske unije – vsa ta in še vrsto drugih občutljivih vprašanj načenjajo gostujoča gledališča iz Poljske, Češke, Slovaške in Srbije. Gledališče je resda laž, a laž, ki zmerom izpoveduje resnico. In ni moč gledališča samo v njegovi norosti, marveč tudi v njegovi jasnovidnosti. Prav gledališče je tisti famozni semafor, ki razkriva, detabuizira, kritizira in opozarja na pojave, ki človeštvu niso v prid in ponos. Tudi če je subverzivno, je zmerom konstruktivno. Gledališče je v bistvu preročišče. Žal je premalo tistih, ki zmorejo v gledaliških prerokbah prepoznati zarodke realnosti. Dejstvo je, da ni teatra brez politike. Povezuje ju ustvarjanje in delovanje v skupnosti in za skupnost, živost v nasprotju z virtualnostjo in skupen izvor: bila sta rojena hkrati, tako

position? In Europe, there is no society without theatre, says Bernard-Henri Lévy, whose shrewd observations inspired this reflection. Theatre is present everywhere: in rich and poor countries, in democratic, less democratic and undemocratic societies and regimes. Ever since its beginnings, the role of theatre has extended beyond aesthetics and the arts – it has always been one of the more relevant social players. During more recent centuries, it took on socializing roles in addition to social ones, meaning the roles once filled by religion and the church. As part of a wider context, it inevitably keeps a critical eye on the political and social developments from which it draws and takes inspiration. Slovenian theatre has been robust for many years now in terms of production sources (e.g. public institutions and NGOs) as well as the scope and sweep of production, but its primary strength is the reflection and topicality of the issues it addresses. Half the performances competing for awards at this year’s Maribor Theatre Festival are explicitly concerned with our space and time and critical of the phenomena to which William Shakespeare, Ivan Cankar, Klaus Mann, Martin Sperr and our contemporary, Roland Schimmelpfennig, drew attention long ago. These performances critically approach and delineate most of the disturbingly familiar phenomena mentioned above, from tycoonization, homophobia and xenophobia to creeping Fascism. The issue of the frontiers of Europe, which were always assumed to be indisputable, has crept effortlessly back onto the European political agenda. The dissolved states and their residues, remains, shreds and fragments, the still unravelled Balkan knot, the absurd babelization of the EU – these are just some of the many delicate issues addressed by domestic and guest performances from Poland, the Czech Republic, Slovakia and Serbia. Theatre is indeed a lie, but one that always speaks the truth. The power of theatre lies not only in its madness, but in its precognition as well. Theatre is precisely that fabulous flashlight that uncovers, breaks taboos, criticizes and signals phenomena that are neither commendable nor advantageous for mankind. It may be subversive, but it is always constructive. Theatre is indeed an oracle. Unfortunately, too few of us are capable of recognizing the fragments of reality in


rekoč v paketu, v stari Grčiji, zibelki evropske civilizacije, kot radi rečemo. (Se bo evropska civilizacija začela in tudi končala v Grčiji? Bo ta zibel tudi na simbolni ravni njena rakev?) Ko mislimo na njun izvor, samodejno mislimo tudi na politiko kot demokracijo. Kajti če velja zgornja misel, da ni teatra brez politike, velja na žalost tudi njeno nasprotje. Obstaja tudi politika, ki se teatra boji in se otepa njegove kritičnosti, ki ne tvega, da bi se prepoznala v njegovem žgočem zrcalu. Zato je tako zelo pomembno zavedati se pomena demokracije in pomena gledališča, zavedati se, da je naše gledališče, enako kot naša družba, vpeto in zasidrano v evropski kontekst, da odkrito in dobronamerno govori o stvareh skupnosti in stvareh posameznika in da ga kot takega cenimo, spoštujemo, spremljamo in slavimo. Festival kot koncentrat gledališke ustvarjalnosti je idealna priložnost za vse našteto. Privoščimo si torej gledališče. Alja Predan, umetniška direktorica — Citati Bernard-Henrija Lévyja iz zbornika Moč in gledališče/Moč gledališča so zapisani ležeče.

theatre oracles. That there is no theatre without politics is a fact. The two are connected by their work within community and for the community, by being live as opposed to virtual, and by their common origin: both were born at the same time, almost part of the same package, in ancient Greece, the cradle of European civilization, as it is commonly called. (Will European civilization also end in Greece? Will its cradle be its symbolic grave, too?) The thought of their origin connotes politics as democracy. If there is no theatre without politics, the opposite is, unfortunately, also true. Politics may also be afraid of theatre and eschew its critical approach. It may be unwilling to risk looking at its excruciating image in the mirror held up by theatre. This is why it is crucial to be aware of the importance of democracy and theatre, and to be aware that our theatre, much like our society, is embedded and anchored in the European context. It speaks openly and with good intentions about issues concerning communities and individuals, commanding our respect, esteem, attention and glorification. The festival is a concentration of theatre creativity and therefore an ideal opportunity for this. Ergo, let us treat ourselves to theatre. Alja Predan, Festival Artistic Director — Quotations from Power and Theatre/ The Power of Theatre from BernardHenri Lévy are in italics.


Damjan Švarc

Nad a ljevanje sijajne festiva l ske t r adicije Šestinštirideset let slovenskega gledališkega festivala, od tega dvajset let v samostojni državi, je spoštovanja vredna tradicija. V dobrih in tudi v kulturi manj naklonjenih časih so zanesenjaki z močno voljo in energijo vsako leto zbrali slovenska gledališča v mestu ob Dravi. Vsako leto, brez prekinitve … V šestinštiridesetih letih se je spremenilo marsikaj – menjavale in zamenjale so se družbenopolitične ureditve, države, interesi, strukture in garniture, poetike in estetike, ljudje so odhajali in prihajali novi – gledališki festival pa je ostal, se razvijal in spreminjal, raziskoval in iskal … Že šestinštirideset let privablja, združuje in povezuje ljubitelje in poznavalce gledališke umetnosti. Lani je festival poleg reorganizacije in pravnoformalne ureditve zaznamovala tudi revitalizacija – nov koncept, nove ideje, spodbude, nova volja in zagon: razširjeni in vsebinsko obogateni spremljevalni dogodki, slovenski showcase, namenjen gledališkim strokovnjakom iz tujine, nova prizorišča, nove vsebine, vključitev študentov iz

A Tr adition of E xcellence Continues Forty-six years of the Slovenian theatre festival, twenty of these in an independent state, constitute a tradition worthy of respect. Every year during this period, in good times and in times less conducive to culture, strong-willed and energetic enthusiasts have brought Slovenian theatre to the city on the Drava river. Every single year ... Many things have changed during this forty-six year period – from socio-political systems, states, interests, structures and ruling elites to poetics and aesthetics. Some people left, others arrived, but the theatre festival persisted, developed, changed, explored and searched. For forty-six years now it has been attracting, joining and interconnecting people and connoisseurs of theatre art. Last year, not only was the festival reorganized and its legal and formal status changed, but it was also rejuvenated through a new concept, new ideas, initiatives, determination and impetus. The accompanying programmes were expanded and enhanced; the Slovenian theatre showcase and other new content were introduced, new venues were added, and students from two Slovenian


obeh slovenskih univerzitetnih središč … Po lanskem festivalu se je o slovenskem gledališču pisalo v uglednih tiskanih medijih po svetu, ena izmed tekmovalnih predstav je bila povabljena na več festivalov. Festival se je rodil, rasel in dobil današnjo podobo in ugled v mestu, s katerim se je identificiral in v katerem vsako jesen znova oživi. Na tem mestu bi se iskreno zahvalil številnim sponzorjem – podjetjem, ustanovam, družbam in posameznikom –, ki nam kljub poslabšanim gospodarskim in finančnim razmeram stojijo ob strani in razumejo, da pomeni vlaganje v kulturo povečevanje njihovega ugleda, da je povezovanje s kulturo tista dodana vrednost, ki zagotavlja kvalitetno sobivanje in vsestranski napredek. Pred slovenskim gledališčem je nov izziv: kako ne samo preživeti, ampak se razvijati v postopoma zaostrujočih pogojih, ko postaja rezina kruha, ki jo država odmerja kulturi, vse tanjša. Razumemo spremenjeno situacijo, trudimo se ravnati skrajno previdno in skrbno, ne moremo pa doumeti in sprejeti, da bi morala kultura nositi največje breme – zlasti ob zavedanju, da je gledališče kot kulturni subjekt integralni del sodobne, ustvarjalne in inovativne družbe. Mar ni gledališče v teh odločilnih časih prav tako nepogrešljiv segment, ki navdihuje in spodbuja razvoj tistih vrednot, ki dandanes pospešeno izginjajo? Že tisočletja sta kultura in umetnost nosilna stebra razvoja družbe in neprecenljivo javno dobro, torej nekaj, kar ostaja v večnem zapisu časa, medtem ko vse drugo mine in izgine. Pred nami je Evropska prestolnica kulture – Maribor 2012. Drastično zmanjševanje sredstev povzroča nujne uskladitve in okleščenje široko zasnovanega programa največjega kulturnega dogodka v samostojni Sloveniji. Naše gledališče bo v skladu s svojimi prostorskimi in tehničnimi kapacitetami gostilo velik del dogodkov iz programa EPK. Že januarja bomo v koprodukciji s SNG Opera in balet Ljubljana pripravili osrednjo otvoritveno slovesnost – premiero Kogojeve opere Črne maske. Festival Borštnikovo srečanje bo naslednje leto zagotovo med pomembnejšimi segmenti EPK. Za Festival in celoten slovenski gledališki prostor pomeni projekt EPK odlično priložnost

universities invited to collaborate. Thanks to these innovations, Slovenian theatre found its way into renowned international print media, and one of the performances from the competition programme was invited to participate in several festivals. The festival was born, grew up and created its present image and reputation in the city with which it has always been identified. I would like to express my sincere thanks to many sponsors – companies, institutions, associations and individuals – which, despite the precarious economic and financial situation, have stayed with us, knowing that by investing in culture they increase their reputation and that engagement in culture creates an added value that ensures quality coexistence and universal development. Slovenian theatre faces a new challenge: how to not only survive but also develop in circumstances that are becoming strained, with the slice of bread the state apportions to culture becoming ever thinner. We understand that the situation has changed; we try to operate with great caution and care, but we cannot consent to let culture shoulder the heaviest burden – particularly when knowing that theatre as a cultural subject is an integral part of a contemporary, creative and innovative society. Is not theatre, during this fateful time, an indispensable inspiration and encouragement to sustain values that have been rapidly vanishing recently? For thousands of years culture and art have remained the pillars of social development and an invaluable public good, meaning something that is forever inscribed in time while everything else goes by and disappears. Maribor is close to becoming the European Cultural Capital in 2012. Drastic downsizing of resources has led necessarily to adjustments and curtailment of the ambitiously conceptualized programme for this greatest cultural event in Slovenia. Our theatre will host a large number of events within the European Cultural Capital programme. The main opening ceremony, prepared in association with SNG Opera and Ballet Ljubljana, will take place in January – the premiere of Kogoj's opera, The Black Mask. The Maribor Theatre Festival will certainly be one of the more important segments of the Cultural Capital programme.


za še večji in učinkovitejši mednarodni preboj in trajno uveljavitev. Verjamem, da bosta oba dogodka – letošnji šestinštirideseti festival in EPK Maribor 2012 – zgodba o uspehu. Ponovno se je izkazalo, da je Festival Borštnikovo srečanje nujno potreben, da domači publiki in svetu kaže moč slovenske besede in gledališke ustvarjalnosti. Bistvo privabljanja občinstva iz sosednjih regij, internacionalizacije oziroma evropeizacije je v pretoku in soočenju novih vsebin, izmenjavi mnenj, izkušenj, vizij in ustvarjanju nove energije in smisla. Dejstvo je, da bi bila obstoj in razvoj slovenskega gledališča brez Festivala Borštnikovo srečanje resno ogrožena. In res je, da brez vlaganja v kulturo ni prihodnosti, kaj šele razvoja. Narod brez kulture in umetnosti ne preživi … Skupaj z vami, cenjeni ljubitelji gledališke umetnosti, se veselimo šestinštiridesete predstavitve najboljše slovenske dramske produkcije, veselimo se gostovanj številnih gledaliških skupin iz tujine, množice spremljevalnih dogodkov, veselimo se druženja in odkrivanja novih dimenzij in dramskih poetik. Dragi obiskovalci, umetniki, gledališki strokovnjaki, izrekam vam prisrčno dobrodošlico in želim dobro počutje v dneh festivala, veliko neponovljivih in vznemirljivih doživetij, ki se jim boste radi prepuščali tudi v letih, ki šele prihajajo. Danilo Rošker, direktor SNG Maribor

For Maribor Theatre Festival as well as the Slovenian theatre world, the European Cultural Capital project is an excellent opportunity for even greater and more effective international promotion. I believe that both events – this year’s 46th Maribor Theatre Festival and the Cultural Capital 2012 – will be success stories. It has once again become clear that Maribor Theatre Festival is a vital event demonstrating to the domestic and international audience the power of Slovenian textual and theatrical creation. Interaction with neighbouring countries, along with the internationalization, or Europeanization, of the festival enables the circulation and confrontation of new content and an exchange of views and visions; it generates new energy and creates new meaning. Without the Festival, the survival and development of Slovenian theatre would certainly be seriously threatened. And it is true that there is no future, let alone development, without investment in culture. A nation without culture and arts cannot survive. Therefore, my fellow devotees of theatre arts, we are looking forward to the 46th presentation of the best of Slovenian dramatic production, guest performances, many accompanying events, to socializing and discovering new dimensions of dramatic poetics. I wish to express my warm welcome to all visitors, artists and theatre experts. I wish you a pleasant stay and many unforgettable and gratifying experiences that will make you want to return in the years to come. Danilo Rošker, Managing Director of SNG Maribor


Luka Cjuha

Poročilo selek tor ja 4 6. Festiva la B or št ni kovo sre č anje Ob zaključku dveletnega selektorskega mandata me panoramski pogled na slovensko gledališko pokrajino navdaja z nekoliko mešanimi občutki: po eni strani namreč ni mogoče spregledati vrste obetavnih in razveseljivih dejstev, po drugi strani pa ostaja vtis, da se določeni pomisleki, ki so se mi porajali ob lanskem izboru, tudi po letu dni in več izkazujejo kot utemeljeni in umestni. Torej: slovensko gledališče – in pri tem ne mislim le »dramskega« gledališča, temveč celoten spekter v sodobnosti bodisi že utrjenih ali pa šele uveljavljajočih se uprizoritvenih praks – je v splošnem na razmeroma visoki kakovostni ravni, ki je relevantna tudi v mednarodnem merilu; produkcija je v vsebinskem, zvrstnem in estetskem oziru izrazito raznovrstna, pestra je tudi v svojih »notranjih« intencah, količinsko pa je – sploh v luči demografskih in drugih kriterijev – tudi nadvse obsežna; nastaja v (tudi sistemsko) dokaj urejenih pogojih, čeprav se ti v zadnjih letih nekoliko zaostrujejo; postavljena je, navsezadnje, na trdne umetniške, strokovne in institucionalne temelje. Vse to so razlogi

Repor t by the selec tor of the 4 6 th Ma r ibor T heat re Festiva l On completion of the two-year term as the selector of performances for Maribor Theatre Festival, the panoramic view of the Slovenian theatre landscape evokes in me mixed feelings: despite a number of promising and heartening features that are impossible to ignore, certain reservations that I expressed last year persist and still appear to be justified and apposite one year later. More precisely, on the whole, Slovenian theatrical production is of high quality and internationally relevant (and I have in mind not only »dramatic« theatre but rather the entire spectrum of both promising and well-established contemporary performing practices). It demonstrates diversity of content, genre and aesthetic approaches and is also varied in terms of »inner« intentions. The number of performances is very large, particularly in the light of demographic and other criteria. Finally, its working environment, including the systemic framework, is quite


za zadovoljstvo. In pomisleki? Dobra plat teh pomislekov je, da se lahko kot taki pojavijo šele, ko je splošna kondicija gledališkega ustvarjanja dobra. Zadevajo na primer možnost, da se v nekaterih primerih zgodi, da strokovno in tehnično znanje, ki sicer podpira in omogoča razvoj ter uresničitev umetniških stremljenj, to ambicioznost »nadomesti« (ali prikrije njen primanjkljaj) s pomočjo »obrtne« spretnosti. Zadevajo nevarnost hiperprodukcije, ki lahko vodi tudi v določeno prenasičenost in izčrpavanje ustvarjalnega in kadrovskega potenciala. Zadevajo mikavnost rutine, ki se ji je moč prepustiti ob zadovoljstvu z doseženim. V celoti gledano se mi je zdela sezona, ki se izteka, nekoliko bolj mlačna od prejšnje; to seveda ne pomeni, da v njej ni nastalo dovolj spodobno število izstopajočih uprizoritev. Prav tako ni mogoče trditi, da ta splošni – in do neke mere gotovo tudi subjektivni – občutek zares kaže na kakršno koli usihanje moči slovenskega teatra; ena sama gledališka sezona je za take sodbe v vsakem primeru veliko prekratka doba in prej kot o nekakšni »krizi« je mogoče ob tem govoriti, če sploh, o povsem razumljivih in neizogibnih »sezonskih« nihanjih, nekakšni standardni deviaciji, če si izposodim ta rahlo neumetnostni izraz. Povsem mogoče je torej, da že naslednje uprizoritveno leto ponudi več tako ali drugače vznemirljivih odrskih dogodkov; programi in načrti, ki jih gledališča predstavljajo v teh dneh, so vsekakor dovolj obetavni. Ko govorim o vtisu »mlačnosti«, pri tem nimam v mislih pomanjkanja izvedbene kakovosti, ki ga veliki večini uprizoritev res ne bi mogel očitati; pogosto pa sem pri ogledu predstav pogrešal (ali pa spregledal?) izrazitejše stališče, če lahko tako rečem; izkaz take ali drugačne tesnejše idejne zvezanosti s tematiko uprizoritve, ki bi nemara vodil v določene izvirne vsebinske ali pa specifično gledališke poteze neke produkcije – ali pa vsaj v njeno odločno osmislitev za naš sedanji trenutek. Naj gre pri tem za naključje ali ne, zdi se, kot da bi se zavest o nujnosti samopremisleka vloge gledališča v sodobnem času vsaj do neke mere pritihotapila tudi v motivne poudarke iztekajoče se sezone. Razmeroma veliko število predstav se je namreč ukvarjalo z vprašanji umetnosti in umetnika, njunega razmerja do posameznika, družbe in človeškega sploh. V obdobju leta dni, od 1. junija 2010 do 1. junija 2011, sem evidentiral nekaj več kot sto premierno izvedenih predstav oziroma uprizoritvenih dogodkov. Ta seznam v

orderly, although the conditions have become somewhat stricter during the past few years. All in all, Slovenian theatre rests on firm artistic, professional and institutional foundations. All this provides cause for satisfaction. But what about reservations? One good thing is that reservations can be harboured only when the general condition of theatrical production is good. My reservations concern performances in which professional and technical knowledge, which indeed support and enable the development and realization of artistic aspirations, replace ambition (or conceals its lack) and yield productions that rely solely on the quality of »craftsmanship«. Another cause for concern involves the dangers arising from hyperproduction, as this may lead to saturation and exhaustion of creative potential and human resources. Finally, there is also the temptation of routine, luring one into complacency. On the whole, the season that is now drawing to an end appeared to me somewhat more lukewarm than the previous one, which by no means implies a shortage of outstanding performances. Neither does this general feeling – undoubtedly also subjective, at least to some extent – really suggest that Slovenian theatre is losing its vigour. A single theatre season is definitely too short a period to justify such a judgement or the term »crisis«. It seems fair to say that this is a consequence of understandable and inevitable »seasonal« oscillations, or a standard deviation, to use a slightly non-artistic term. It is therefore quite possible that the next season will see more exciting stagings; the performance schedules and plans currently in preparation in many theatres are certainly promising. Neither does my impression that this season has been »lukewarm« imply that the quality of production was inferior, since most performances prove precisely the opposite. However, what I often missed (or overlooked?) in these performances was greater assertiveness when stating viewpoints, so to say, or a closer synergy of performance, idea and subject. This could perhaps lead to greater originality of content or other components, or would at least enable the performance to categorically spell out the current moment of time. By chance or by choice, the predominant motifs of this season seem to testify to an awareness of the necessity of self-reflection on the role of theatre in the contemporary world. A relatively large number of performances


določenem smislu ni bil povsem popoln, saj nanj razen v nekaterih primerih nisem uvrščal lutkovnih, glasbeno-gledaliških, plesnih ali intermedijskih produkcij z manj razvidno ali manj določujočo »gledališko« komponento; zaradi delno nejasnih kriterijev, o katerih sem pisal že lani, pa tudi ni bilo mogoče vselej določiti, ali neka produkcija še spada v malce megleno zamejeni okvir dogodkov, ki pridejo v poštev za uvrstitev na program nacionalnega gledališkega festivala. Podobno kot lani sem tudi tokrat načeloma zavzemal odprto držo. Po koncu uradnih prijav (18 producentov je – skladno z novimi statutarnimi določili – prijavilo skupno 48 predstav) sem na seznam dodal še tri produkcije in tako sem ob končnem premisleku vsebine tekmovalnega in spremljevalnega program letošnjega Festivala Borštnikovo srečanje izbiral med natanko 93 uprizoritvami. Številka se zdi nekaj manjša kot v lanski sezoni, toda zaradi omenjenih nejasnih robov »gledališkega« in »slovenskega« ocenjujem, da je bil obseg produkcije približno enak lanskemu in da je to vsaj trenutno skoraj največ, kar naš prostor zmore in prenese. *** V tekmovalni program sem – tako kot lani – uvrstil največje možno število predstav, torej dvanajst. Do neke mere zaradi obsežnosti produkcije kot take, predvsem pa zato, ker menim, da prav vsaka od njih v slovenski gledališki prostor prinaša neko povsem lastno in posebno potezo ali kvaliteto; podobno kot pri lanskem izboru sem dajal prednost tistim uprizoritvam, ki jih določa izstopajoča izvedbena kakovost ali/in dejavno razmerje do svoje vsebine, medija, postopkov oziroma okolja, v katerem so nastale. Da pa bi podčrtal enega izmed opaznejših tematskih poudarkov obravnavane sezone, sem v spremljevalni program uvrstil še tri produkcije (nekaj se jih je znašlo tudi v glavnem programu), ki se vsaka skozi drugačno optiko in na svoj način ukvarjajo z vprašanjem umetnosti in umetniškega ustvarjanja. Gregor Butala, selektor 46. Festivala Borštnikovo srečanje

address the subjects of the arts and artists, their relationship to the individual, to society and to human quality in general. During the one-year period, from 1 June 2010 to 1 June 2011, I noted down more than one hundred premieres. This list was incomplete in one sense, since I left out certain puppet performances, musical theatre performances, and dance and inter-media productions featuring less conspicuous or less defining »theatrical« components; owing to the partly ambiguous criteria that I mentioned in last year’s report, it was not always possible to determine whether certain productions fell within the slightly vague framework of performances that qualify for the national theatre festival. Much like last year, I adopted an open approach. By the deadline set for submitting entries, 18 producers submitted 48 performances altogether in accordance with new statutory criteria, but I added three further productions at a later stage. In the end, the list included 93 performances altogether to select from. This number is slightly smaller than last year, but given the vagueness of the terms »theatrical« and »Slovenian«, I would say that the scope of production was just about the same as last year and that this is the maximum scope currently possible and sustainable by Slovenian theatre. *** The competition programme, just like last year, includes the maximum number of performances, i.e. 12. Part of the reason is the extent of production as such, but the primary motive was my belief that each of these performances brings a specific and special feature or quality. Much like last year, I gave priority to performances whose realization was of outstanding quality and/or which adopted an active attitude towards their content, medium of expression, methods and their production environment. To emphasize one of the more conspicuous thematic highlights of this season, I included three further performances in the accompanying program (supplementing those included in the main festival section). Each of these addresses the issue of art and artistic production through its peculiar optics and in its own way. Gregor Butala, Selector of the 46th Maribor Theatre Festival


Selektor

selector

Gregor Butala

Gregor Butala

Novinar, publicist in gledališki kritik. Študiral je filozofijo in sociologijo kulture na ljubljanski filozofski fakulteti; od leta 2000 piše za kulturno redakcijo časopisa Dnevnik, od maja 2009 pa je tudi njen urednik. Njegovo razmerje s svetom gledališča je večplastno: ob novinarskokritiškem delu je objavljal v različnih domačih in tujih strokovnih publikacijah, pisal besedila za gledališke liste in festivalske kataloge, nekaj jih je tudi uredil; sodeloval je z več domačimi festivali in neinstitucionalnimi skupinami, občasno pa se je z gledališko produkcijo ukvarjal tudi kot praktik, predvsem kot dramaturški svetovalec. Bil je udeleženec številnih seminarjev in delavnic, član raznih strokovnih žirij na področjih gledališča in literature ter gost vrste tujih festivalov.

Journalist, essayist and theatre critic. He graduated in philosophy and the sociology of culture from the Faculty of Arts in Ljubljana. Since May 2009, he has been the editor of the culture desk of the Dnevnik daily. His relation to the world of theatre is manifold: in addition to critical writing for the media, he also writes for various local and foreign professional journals; he is the author of texts and editor of theatre brochures and festival catalogues; he has collaborated with several domestic festivals and non-institutional groups, and has occasionally been involved in theatre productions as a practical adviser, primarily on dramaturgy. He has participated in many seminars and workshops, as well as having served on drama and literary juries and as an invited guest at many international festivals

Strokovna žirija

Jury of Experts

Melita Forstnerič Hajnšek

Melita Forstnerič Hajnšek

Publicistka in urednica. Raziskovala je slovensko emigracijo v seriji portretov o slovenski diaspori. Je avtorica dvojezične knjige Zagrebški Slovenci 2005–2007 (2007) in monografije Jože Košar – humanist in založnik (2002) ter soavtorica monografije ob 80-letnici SNG Maribor V vrtincu nasprotij, Leksikona kulture in družbe v Mariboru in projekta Slovenska pisateljska pot. Njeni članki so citirani v enciklopedijah izseljenskega slovstva. Zadnja leta vodi javne okrogle mize o kulturi. Bila je in je še članica številnih žirij – mdr. za nagrado večernica, za knjižni prvenec na Slovenskem knjižnem sejmu, za Veronikino nagrado. Je predsednica odbora za knjigo pri Uradu za kulturo Mestne občine Maribor.

Author and editor. She is the author of the bilingual book The Slovenes Living in Zagreb 2005-2007 and of the monograph Jože Košar – a Humanist and a Publisher. She is the co-author of the monograph In the Whirpool of Contrasts, commemorating the 80th anniversary of SNG Maribor, of The Lexicon of Maribor Culture and Society and of the project The Slovenian Writers’ Path. Her articles have been cited in various encyclopaedias of emigrant literature. She has been a member of various juries. She is the Chairperson of the Book Committee with the Office for Culture of the City of Maribor.

Thomas Irmer

Thomas Irmer

Dramaturg, gledališki kritik in urednik. Poučeval je na Univerzi v Lepizigu (1992–1996), od leta 2003 poučuje na Svobodni univerzi v Berlinu na Inštitutu Johna F. Kennedyja. Med letoma 1998 in 2003 je bil glavni urednik mesečne publikacije Theater der Zeit, med 2004 in 2008 pa dramaturški svetovalec za mednarodno gledališko sezono v Berliner Festspiele. Njegova knjižna dela: Frank Castorfs Volksbühne (2003), Die Bühnenrepublik – Theater in der DDR (2003) in Luk Perceval – Theater und Ritual (2005). Je avtor in sorežiser štirih dokumentiranih filmov na temo

Dramaturge, theatre critic and editor. From 1992 to 1996 he taught at the University of Leipzig, and since 2003 he has been teaching at the John F. Kennedy Institute of the Free University in Berlin. From 1998 to 2003 he was the editor in chief of the monthly Theater der Zeit, and from 2004 to 2008 a dramaturgical advisor for the international theatre season at the Berliner Festspiele. His books include Frank Castorfs Volksbühne (2003), Die Bühnenrepublik Theater in der DDR (2003) and Luk Perceval – Theater und Ritual (2005). He is the author and

14

15


gledališča: Die Bühnenrepublik – Theater in der GDR (2003), Europe in Pieces (2004), Born 1968 (2008) in Heiner Müller (2009). Redno piše za strokovne revije Theater heute (Nemčija), Didaskalia (Poljska), Shakespeare (Norveška) in Maska.

co-director of four documentaries on theatre: Die Bühnenrepublik Theater in der GDR (2003), Europe in Pieces (2004), Born 1968 (2008) and Heiner Müller (2009). He is a regular contributor to Theater heute (Germany), Didaskalia (Poland), Shakespeare (Norway) and Maska (Slovenia).

Amelia Kraigher

Amelia Kraigher

Teatrologinja in publicistka. Piše za dnevno časopisje, radio in strokovno periodiko (Maska, ČKZ, Sodobnost, Revija 2000, Razgledi, Zofa). Bila je soustanoviteljica in članica uredništva revije za scenske umetnosti Maska (1997–2006); mdr. je sourednica in avtorica gesel Velikega slovenskega biografskega leksikona za področji gledališča in plesa (2008), urednica publikacij ter organizatorka strokovnih srečanj na festivalu Teden slovenske drame (2000–2004), vodja mednarodnega simpozija Umetnost, kultura, mesto na Festivalu Borštnikovo srečanje (2009), članica raznih strokovnih žirij ter selektorica. Od leta 2008 je članica izvršilnega odbora Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije, od 2011 pa strokovnega odbora Ustanove lutkovnih ustvarjalcev. Leta 2011 je prejela štipendijo Ustanove Tarasa Kermaunerja.

Theatre scholar and essayist. She has been writing for daily newspapers, radio and professional periodicals. She was a co-founder of Maska, the journal of performing arts, and a member of its editorial board (1997-2006). She is a coeditor or author of several entries related to theatre and dance in the Veliki slovenski biografski leksikon (2008). From 2000 to 2004 she edited the publications for and organized professional meetings at the Week of the Slovene Drama and was the leader of the international symposium, Umetnost, kultura, mesto, at the Maribor Theatre Festival (2009). She has been a member of various juries and a selector. She is a member of several expert committees for theatre arts. From 2008, she has served as a member of the Executive Board of the Association of Slovenian Theatre Critics and Researchers, and from 2011 as a member of the Expert Board of the Puppetry Institute. In 2011 she received a scholarship from the Taras Kermauner Foundation.

Katarina Pejović

Katarina Pejović

Dramaturginja in intermedijska umetnica. Dela kot avtorica video- in dokumentarnih filmov ter zvočnih del, kot pisateljica, pedagoginja in prevajalka. Njena samostojna dela in dela, pri katerih je sodelovala, so nastala v produkciji Kunstkanaala, Nizozemskega gledališkega inštituta, Felix Meritis, De Balie, Galerije Kapelica, Plesnega teatra Ljubljana, Inštituta Egon March, DUM – Društva umetnikov, Muzeuma Ljubljana, Teatra Cinema Lux in Fabbrice Europa ter Bacači Sjenki; gostovala so na številnih mednarodnih festivalih. Z Borisom Bakalom je soustanovila in soustvarila projekte pod skupnim imenom Bacači Sjenki/Shadow Casters.

Dramaturge and intermedia artist. She is also the author of several videos, documentaries and audio works, a writer, an educator and a translator. Her works and works of which she is the coauthor have been produced by Kunstkanaal, the Netherlands Theatre Institute, Felix Meritis, De Balie, Galerija Kapelica, Plesni teater Ljubljana, Inštitut Egon March, DUM – Društvo umetnikov, Muzeum Ljubljana, Teater Cinema Lux and Fabbrica Europa and Bacači Sjenki/The Shadow Casters; these works have been shown at various festivals. In collaboration with Boris Bakal, she cofounded and co-created a series of projects entitled Bacači Sjenki/Shadow Casters.

Marko Peljhan

Marko Peljhan

Režiser in intermedijski umetnik. Leta 1995 je ustanovil tehnološko vejo Projekta Atol PACTSYSTEMS in soustanovil Ljudmilo. Je koordinator mednarodne iniciative INSULAR TECHNOLOGIES in projekta MAKROLAB, kot tudi koordinator poletov za umetniške projekte v breztežnosti skupaj z moskovskim Centrom za urjenje kozmonavtov Jurij Gagarin in konzorcijem MIR. Od leta 2002 je profesor na University of California v Santa Barbari.

Director and intermedia artist. In 1995 he founded the technological branch of the Atol PACT SYSTEMS project and co-founded Ljudmila. He is a coordinator of the INSULAR TECHNOLOGIES international initiative and the MAKROLAB project, and of zero-gravity flights conducted as part of artistic projects in collaboration with the Jurij Gagarin Cosmonaut Training Centre and the MIR network. Since 2002 he has been a professor at the University of California in Santa Barbara.


Žirija za podelitev Borštnikovega prstana

Jury for the Borštnik ring award

Aleš Jan

Aleš Jan

Gledališki in radijski režiser ter profesor na AGRFT in AG. Njegov režijski opus obsega več kot 600 radijskih iger vseh zvrsti, 60 režij na nosilcih zvoka in več kot 50 gledaliških in opernih režij. Predaval je na strokovnih srečanjih doma in v tujini, objavljal članke v domačih in tujih strokovnih revijah, bil koordinator EBU za radijsko igro ter član mednarodnih žirij in teles. Na mednarodnih radijskih in gledaliških festivalih je za svoje režije prejel več kot 30 nagrad, med njimi PRIX RAI v Italiji, PRIX OIRT v Varšavi, nagrado Zveze umetnikov Poljske, nagrado za gledališko režijo v BiH, Borštnikovo diplomo, IRIB v Iranu, Mediamixx v Bolgariji. Je nosilec Borštnikove zlate značke. Za režijsko delo na radijskem področju je prejel tudi najvišji slovenski kulturni priznanji – nagrado Prešernovega sklada in Župančičevo nagrado.

Theatre and radio director and a professor at the Academy of Theatre, Radio, Film and Television and the Academy of Music. He has directed more than 600 radio plays of all genres, 60 plays for various audio media, and more than 50 theatre plays and operas. He has lectured at professional gatherings in Slovenia and abroad, published articles in professional journals and has been an EBU coordinator for radio plays and a member of international juries and various other bodies. He has received more than 30 awards for directing at various international radio and theatre festivals. For his radio directing, he received the most prestigious Slovenian awards in the field of culture – the Prešeren Fund Award and the Župančič Award.

Mateja Koležnik

Mateja Koležnik

Režiserka. Profesionalno gledališko pot je začela v ljubljanski Drami ter jo nadaljevala v slovenskih poklicnih gledališčih, režira pa tudi v tujini. Za svoje delo je prejela več nagrad, med drugim nagrado Prešernovega sklada (2001), veliko nagrado Festivala Borštnikovo srečanje za najboljšo uprizoritev v celoti (2001), skupaj s scenografom Jožetom Logarjem je prejela nagrado Festivala Borštnikovo srečanje za scenografijo (2004), prav tako je bila nagrajena na festivalu SKUP na Ptuju (2008). Prejela je dve Grand prix nagradi na festivalu Zlati lev v Umagu (1999, 2000). Na festivalu ASSITEJ v Čakovcu je prejela nagrado za najboljšo režijo (2005), nato pa nagrado za najboljšo predstavo 22. Gavellovih večerov (2007).

Theatre director. She began her career in the Ljubljana Drama theatre. She later directed for professional theatres in Slovenia and abroad. She has received several awards, among them the Prešeren Fund Award (2001) and the grand prize at the Maribor Theatre Festival for the best performance (2001). Along with the stage designer Jože Logar, she received the award at the Maribor Theatre Festival for stage design (2004), and the award at the SKUP festival in Ptuj (2008). She received two Grand Prix awards at the Zlati levi festival in Umag, in 1999 and 2000, the award for the best directing at the ASSITEJ festival in Čakovec (2005) and the award for the best performance at the 22nd Gavellini večeri (2007).

Tone Partljič

Tone Partljič

Pisatelj in dramaturg. Profesionalno kariero je začel kot učitelj, nadaljeval v gledališču kot dramaturg, umetniški vodja, predvsem pa kot dramatik. Velja za najuspešnejšega slovenskega komediografa; piše tudi prozo in literaturo za otroke. Slovenska in druga gledališča so uprizorila 22 njegovih del. Vzporeden s pisanjem je njegov družbeni angažma: v burnih letih med 1983 in 1987 je bil predsednik Društva slovenskih pisateljev. V novi državi je skoraj

Writer and dramaturge. He began his career as a teacher, and soon moved to theatre. He worked as a dramaturge and artistic director, but throughout this period his main preoccupation was play writing. He has been recognized as the best Slovenian comedy writer, but he also writes prose and children’s literature. Twenty-two of his works have been staged by various theatres in Slovenia and abroad. Parallel to his work in theatre is his social engagement: during the

16

17


desetletje deloval kot poslanec Državnega zbora. S Festivalom Borštnikovo srečanje je v raznih funkcijah povezan že štirideset let. Za svoje delo je prejel nagrado Prešernovega sklada, Grumovo nagrado, Sterijevo nagrado ter Glazerjevo in Ježkovo nagrado za življenjsko delo.

tumultuous period between 1983 and 1987 he was the Chairman of the Slovene Writers’ Association. After Slovenia became a sovereign country, he served as an MP for more than ten years. He has been connected to the Maribor Theatre Festival for more than 40 years now, serving in different roles. He has received the Prešeren Fund Award, the Grum Award, the Sterija Award, as well as the Glajzer and Ježek awards for his life work.

Alja Predan

Alja Predan

Dramaturginja, prevajalka, urednica in teatrologinja. Kot urednica Knjižnice MGL je izdala trideset temeljnih knjig s področja teorije in zgodovine drame in gledališča. Prevedla je več kot petdeset dram iz sodobne britanske, ameriške in poljske dramatike ter Carlsonovo knjigo Teorije gledališča. Od leta 1984 sodeluje z avstrijsko-nemško edicijo Gregor/Dietrich Der Schauspielführer s prispevki o sodobni slovenski dramatiki. V letih 2002 do 2005 je bila predsednica oziroma članica žirije za Grumovo nagrado, 2008 in 2009 pa selektorica festivala Teden slovenske drame v Kranju. Leta 2008 je bila kuratorka slovenskega fokusa na 7. festivalu sodobne drame v Budimpešti. Za svoje delo je prejela nagrado na 17. trienalu gledaliških knjig in publikacij na Sterijevem pozorju v Novem Sadu in Grün-Filipičevo priznanje za dramaturgijo. Leta 2011 ji je Združenje dramskih umetnikov Slovenije podelilo priznanje veliki bršljanov venec za življenjsko delo.

Dramaturge, translator, editor and theatre researcher. Working as an editor for the Library of the Ljubljana City Theatre, she oversaw the publishing of thirty fundamental works on the theory and history of drama and theatre. She has translated more than 50 plays by modern British, American and Polish playwrights as well as Marvin Carlson’s Theories of the Theatre. Since 1984, she has been a contributor to the Austrian-German publication, Gregor/Dietrich Der Schauspielführer. Between 2002 and 2005 she was the chairperson and a member of the Grum Award jury and in 2008 and 2009 the program director for the Week of the Slovene Drama. In 2008 she was the curator of the Slovenian focus at the 7th Contemporary Drama Festival in Budapest. In 2011, she received the lifetime achievement award from the Slovenian Association of Dramatic Artists.

Milena Zupančič

Milena Zupančič

Gledališka in filmska igralka. V spominu Slovencev je nepozabno zapisana z vlogama v dveh filmih Matjaža Klopčiča: kot Presečnikova Meta v Cvetju v jeseni in kot Žašlerca v Vdovstu Karoline Žašler. V skoraj štirih desetletjih nastopov na odrskih deskah, filmskem platnu in televizijskem zaslonu je odigrala izjemno veliko število glavnih vlog, za katere je prejela najprestižnejše gledališke in filmske nagrade, med drugim Borštnikov prstan (1999), tri Borštnikove nagrade za igro (1992 za vloge Aase, Zelene, Anitre, Neznane potnice in Gumbarke v uprizoritvi Peer Gynt, SNG Drama Ljubljana; 1989 za vlogo Lidije v uprizoritvi Zid, jezero, SNG Drama Ljubljana; 1970 za vlogo Caetane v uprizoritvi Osvajalec, MGL) in Prešernovo nagrado za trajen prispevek k razvoju slovenske kulture (1993).

Theatre and film actress. Her two roles in the films directed by Matjaž Klopčič are indelibly impressed in the memory of Slovenes: one was that of Presečnikova Meta in Cvetje v jesni (Autumn Bloom), and the other was that of Žašlerca in Vdovstvo Karoline Žašler (The Widowhood of Karolina Žašler). During almost forty years of her theatre, film and television career, she played many roles and received the most prestigious theatre and film awards. Among these are the Borštnik Ring (1999) and three Borštnik Awards for the best actor: in 1992 for the roles of Aase, A Green-Clad Woman, Anitra, A Strange Passenger and A Button Moulder in Peer Gynt (SNG Drama Ljubljana); in 1989 for the role of Lidija in the performance Zid, jezero (The Wall, The Lake; SNG Drama Ljubljana), and in 1970 for the role of Caetana in the performance Osvajalec (The Conqueror; Ljubljana City Theatre). In 1993 she received the Prešeren Award for her enduring contribution to the development of Slovenian culture.


progr a m progr a mm e Tekmovalni program competition programme August Strindberg

Roland Schimmelpfennig

Režiser Director Aleksandar Popovski SNG Drama Ljubljana

Režiser Director Janusz Kica Slovensko stalno gledališče Trst

V Damask To Damascus

William Shakespeare

Zlati zmaj The Golden Dragon

Tennessee Williams

Beneški trgovec The Merchant of Venice

Mačka na vroči pločevinasti strehi Cat on a Hot Tin Roof

Miha Nemec, Nejc Valenti

Karl Schönherr

Režiser Director Eduard Miler SNG Drama Ljubljana

Life®anti

Režiser Director Miha Nemec Gledališče Glej, SNG Nova Gorica Slavko Grum, Sebastijan Horvat

Goga, čudovito mesto Goga, a Wonderful Town

Režiser Director Sebastijan Horvat Drama SNG Maribor Ivan Cankar

Režiser Director Ivica Buljan Mestno gledališče ljubljansko

Hudič babji The She-Devil

Režiserka Director Mateja Koležnik Mestno gledališče ljubljansko Ivan Cankar

Pohujšanje v dolini šentflorjanski Scandal in the Valley of St. Florian Režiser Director Vito Taufer Slovensko mladinsko gledališče

Jakob Ruda

Klaus Mann, Žanina Mirčevska

Herman Melville

Režiser Director Eduard Miler Slovensko mladinsko gledališče

Režiser Director Sebastijan Horvat Prešernovo gledališče Kranj

Bartleby, pisar Bartleby the Scrivener

Režiser Director Miloš Lolić Mini teater Ljubljana

Mefisto Mephisto

Martin Sperr

Lovske scene iz Spodnje Bavarske Hunting Scenes From Lower Bavaria Režiser Director Ivica Buljan Prešernovo gledališče Kranj

Spremljevalni program Accompanying programme Howard Barker

Slike z usmrtitve Scenes From an Execution

Režiserka Director Lindy Davies SNG Drama Ljubljana LEE Hall

Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša

Več nas bo, prej bomo na cilju The More of Us There Are, the Faster We Will Reach Our Goal

Režiserja Directors Janez Janša, Janez Janša Zavod Maska, Brut Künstlerhaus (AT), Aksioma

Knapi slikarji The Pitmen Painters

Režiser Director Samo M. Strelec Slovensko ljudsko gledališče Celje

Showcase Miha Nemec, Nejc Valenti

Life®anti

Režiser Director Miha Nemec Gledališče Glej, SNG Nova Gorica Herman Melville

Bartleby, pisar Bartleby the Scrivener

Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša

Več nas bo, prej bomo na cilju The More of Us There Are, the Faster We Will Reach Our Goal

Režiserja Directors Janez Janša, Janez Janša Zavod Maska, Brut Künstlerhaus (AT), AksiomaRežiser Director Miloš Lolić Mini teater Ljubljana 18 19


Roland Schimmelpfennig

Katarina Stegnar, Bojan Jablanovec

Režiser Director Janusz Kica Slovensko stalno gledališče Trst

Režiser Director Bojan Jablanovec Via Negativa

Zlati zmaj The Golden Dragon

Stegn se Drop Dead

Tennessee Williams

Klaus Mann, Žanina Mirčevska

Režiser Director Ivica Buljan Mestno gledališče ljubljansko

Režiser Director Eduard Miler Slovensko mladinsko gledališče

Mačka na vroči pločevinasti strehi Cat on a Hot Tin Roof

Mefisto Mephisto

Karl Schönherr

Martin Sperr

Režiserka Director Mateja Koležnik Mestno gledališče ljubljansko

Režiser Director Ivica Buljan Prešernovo gledališče Kranj

Hudič babji The She-Devil

Lovske scene iz Spodnje Bavarske Hunting Scenes From Lower Bavaria

Mostovi Bridges Rojeni v YU Born in YU

Sláva Daubnerová

Jiří Adámek

Transfer!

Režiser Director Dino Mustafić Jugoslovensko dramsko pozorište Beograd (SRB)

Evropejci Europeans

Režiser Director Jiří Adámek Boca Loca Lab, jedefrau.org, Experimentální prostor Roxy/Nod (CZ)

M. H. L.

Režiserka Director Sláva Daubnerová Divadlo P.A.T., Štúdio 12 (SK) Režiser Director Jan Klata Wrocławski teatr wspołczesny (PL)

Generacije Generations Saša Pavček

Ivan Tavčar, Marko Čeh

Avtorica Author Saša Pavček

Režiser Director Marko Čeh Zavod Margareta Schwarzwald, Cankarjev dom, Društvo S. N G.

Obleci me v poljub Dress me in a Kiss Nepozabne Unforgettable

Vita Mavrič, Jani Kovačič

Cvetje v jeseni Autumn Bloom

Marija Antoinetta Marie Antoinette

Režiser Director Matej Filipčič Umetniško društvo OSUM

AGRFT Biti nosilec drame, nosilec z jajci To be the Prime Mover of the Play, a Prime Mover with Guts! Eugène Ionesco

Zavratne igre Killing Game Evripid Euripides

Medeja Medea

Gregor Strniša

Žabe The Frogs

Prezir Contempt: Stanko Majcen

Zamorka A Black Woman

Lothar Schreyer

Crucifixion

Slavko Grum

Upornik A Rebel

Evripid Euripides

Alkestida Alcestis

Bertold Brecht, Roger Fernay

Gramofon A Record Player


Tekmovalni program Competition programme


August Strindberg 

22

William Shakespeare Beneški trgovec The Merchant of Venice

24

Miha Nemec, Nejc Valenti

26

Slavko Grum, Sebastijan Horvat

28

Ivan Cankar

30

Herman Melville

32

Roland Schimmelpfennig

34

V Damask To Damascus

LIFE®ANTI

Goga, čudovito mesto Goga, A Wonderful Town Jakob Ruda Bartleby, pisar Bartleby The Scrivener Zlati zmaj The Golden Dragon Tennessee Williams

Mačka na vroči pločevinasti Strehi Cat on a Hot Tin Roof

36

Karl Schönherr

38

Ivan Cankar

40

Klaus Mann, Žanina Mirčevska

42

Martin Sperr

44

Hudič babji The She-Devil

Pohujšanje v dolini šentflorjanski Scandal in the Valley of St Florian Mefisto Mephisto

Lovske scene iz Spodnje Bavarske Hunting Scenes from Lower Bavaria


August Strindberg

V Damask To Damascus Naslov izvirnika Original title Till Damaskus

SNG Drama Ljubljana Predstava traja 3 ure in 30 minut in ima en odmor. Running time 3 hours 30 minutes. One interval. Premiera Opening 18. 12. 2010 Veliki oder, SNG Drama Ljubljana

Prevajalec Translator Darko Čuden Režiser Director Aleksandar Popovski Dramaturginja Dramaturge Darja Dominkuš Dramaturška sodelavka Dramaturgy consultant Jelena Mijović Scenograf Set designer Numen Kostumografka Costume designer Jelena Proković Avtorja glasbe Music by Primož Hladnik, Boris Benko (duo Silence) Lektorica Language consultant Tatjana Stanič Oblikovalec svetlobe Lighting designer Milan Podlogar Asistentka režije (študijsko) Assistant to director Eva Kokalj

Igrajo Cast Neznanec The Stranger Igor Samobor Dama The Lady Barbara Cerar Mati, Prva žena The Mother, First wife Silva Čušin Opatinja, Ženska, Hči The Abbess, Woman, The Daughter Tina Vrbnjak Zdravnik, Skušnjavec The Doctor, The Tempter Janez Škof Berač, Spovednik The Beggar, The Confessor Marko Mandić Cezar Caesar Valter Dragan Starec, Profesor, Uradnik The Old man, Professor, Magistrate Zvone Hribar

Glavni junak Strindbergove dramske trilogije V Damask, ki je bila napisana med letoma 1898 in 1901, je avtorjev alter ego. Imenuje se Neznanec in odpravil se je na pot spoznanja. Ta pot ga vodi skozi konkretne prostore in soočanja z drugimi ljudmi, pa tudi skozi sanjske pokrajine in soočanja s samim seboj. Postaje na njegovem romarskem potovanju skozi življenje zaznamujeta iskanje in beg: iskanje ljubezni in obenem nenehno bežanje od nje, iskanje boga in obenem zanikanje boga, iskanje smisla in bistva in nenehen dvom o smislu in bistvu.

The trilogy To Damascus was written between 1898 and 1901. It exhibited the primary characteristic of Strindbergian expressionism, that of splitting a single personality into several characters, each representing a facet of the whole and together illustrating the conflicts in the mind. All the images and actions in To Damascus are seen through the eyes of »The Stranger,« the author’s alter ego. Characters in To Damascus are not the usual figures who are part of a story, but rather agents who together stand for a condition of mankind.

16. 10. 2011 | 19.00 | Stara dvorana

Tekmovalni program / Competition programme

16. 10. 2011 19.00 Stara dvorana

22 23


Peter Uhan


17. 10. 2011 | 20.30 | Stara dvorana

Tekmovalni program / Competition programme

17. 10. 2011 20.30 Stara dvorana William Shakespeare

Beneški trgovec The Merchant of Venice Naslov izvirnika Original title The Merchant of Venice

SNG Drama Ljubljana Predstava traja 2 uri in 30 minut in ima en odmor. Running time 2 hours 30 minutes. One interval. Premiera Opening 5. 3. 2011 Veliki oder, SNG Drama jubljana

Prevajalec Translator Milan Jesih Režiser Director Eduard Miler Avtorica priredbe in dramaturginja Adaptation and dramaturgy by Žanina Mirčevska Scenograf Set designer Branko Hojnik Kostumografka Costume designer Jelena Proković Lektorica Language consultant Tatjana Stanič Koreografka Choreographer Jana Menger Glasbeni opremljevalec Music selection Eduard Miler Oblikovalka maske Make-up designer Ana Lazovski Oblikovalec svetlobe Lighting designer Milan Podlogar Asistentka lektorice Assistant language consultant Tea Konte

Igrajo Cast Dož beneški The Duke of Venice Zvone Hribar Maročan – maroški princ, Porzijin snubec The Prince of Morocco, suitor to Portia Gorazd Logar Aragonec – aragonski princ, Porzijin snubec The Prince of Aragon, suitor to Portia Aljaž Jovanović Antonio, trgovec v Benetkah Antonio, a Merchant of Venice Alojz Svete Bassanio, njegov prijatelj in Porzijin snubec Bassanio, his friend, and suitor to Portia Marko Mandić Graziano, Antonijev in Bossanijev prijatelj Gratiano, friend to Antonio and Bassanio Rok Vihar Lorenzo, zaljubljen v Jessico Lorenzo, in love with Jessica Klemen Slakonja Shylock, jud Shylock, a Jew Igor Samobor Tubal, jud, njegov prijatelj Tubal, a Jew, his friend Matija Rozman/Gorazd Logar Launcelot, Shylockov služabnik Launcelot, servant to Shylock Gregor Baković Porzia, dedinja v Belmontu Portia, an heiress, of Belmont Nataša Barbara Gračner Nerissa, njena spletična Nerissa, her waiting-woman Nina Ivanišin Jessica, Shylockova hči Jessica, daughter to Shylock Saša Mihelčič

V komediji Beneški trgovec se Shakespeare mojstrsko loteva številnih zapletenih odnosov med družbenimi razredi in verami. Presenetljiva naključja, hipne prostorske menjave in napeto dogajanje, obenem pa močna družbenokritična nota, s katero Shakespeare učinkovito zastavlja še danes aktualna vprašanja o maščevanju, o verski nestrpnosti, o moči denarja, o pogoltnosti in o ženski emancipaciji – iz teh vprašanj izhaja Beneški trgovec v režiji Eduarda Milerja, ki se izmika preprosti interpretaciji izvirnika ter hkrati razvija novo senzibilnost, skozi katero natančno odmerja fantazijo realnosti.

In The Merchant of Venice, Shakespeare masterfully delves into a multitude of complex relationships among social classes and religions. Surprising coincidences, momentous changes on the stage and tense action are underpinned by a strong, socially critical component through which Shakespeare poses questions, still topical even today, about revenge, religious intolerance, the power of money, greed and women’s emancipation. These are the questions that also form the basis of Eduard Miler’s The Merchant of Venice. It eschews simple interpretation of the original text and develops a new sensibility, accurately portioning the fantasy of reality.

24 25


Peter Uhan


18. 10. 2011 | 19.00 | Lutkovno gledališče Maribor

Tekmovalni program / Competition programme + Showcase

18. 10. 2011 19.00 Lutkovno gledališče Maribor Miha Nemec, Nejc Valenti

LIFE®ANTI

Dve gledališki miniaturki: Veliki poč in Gospa iz Astrahana Two miniatures: The Big Crack and The Lady from Astrakhan

Gledališče Glej Koproducenti Coproducers SNG Nova Gorica, Teater na konfini, Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici Predstava traja 1 uro in 45 minut in ima en odmor. Running time 1 hour 45 minutes. One interval. Krstna uprizoritev First staging Prva premiera First opening 6. 3. 2011 Gledališče Glej Druga premiera Second opening 17. 4. 2011 SNG Nova Gorica

Režiser Director Miha Nemec Dramaturg Dramaturge Nejc Valenti Kostumografa Costume designers Anamarija Cej, Miha Nemec Scenografa Set designers Anamarija Cej, Niki Bonetti Oblikovalec svetlobe Lighting designer Samo Oblokar Oblikovalki maske Make-up designer Tina Prpar, Anka Strosar Avtor glasbe Composer Branko Rožman Avtor songa Song by Miha Nemec

Igrajo Cast Človek literat Man of Letters Peter Harl Človek Arna Hadžialjevič Man Arna Hadžialjevič Arna Hadžialjević Človek intendant, Človek občudovalec Man Theatre Manager, Man Admirer Luka Cimprič

Life®anti so gledališki projekt. Life®anti so besedilo, ki je nastalo na podlagi polemičnih časopisnih člankov, objavljenih v časniku Slovenski narod davnega leta 1900. Life®anti so besedilo na podlagi stališč realnih oseb. Life®anti so borba, spopad Titanov, fosil slovenske kulturne zgodovine, odkrit, da bi osvetlil današnji čas. Relikt. Life®anti so secesija, blatenje, novice. Life®anti so oglaševanje. Life®anti so divji zahod naše kulturne zgodovine in sedanjosti. Life®anti so OFF projekt. Life®anti so igra s petjem. Life®anti so avtorski in režijski prvenec, so avantgarda, so tradicija. Life®anti pomenijo biti viden, biti slišan. Life®anti so zgodovina, ki noče biti pozabljena.

Life®anti is a theatre project. Life®anti is a text created on the basis of polemical newspaper articles published by the Slovenski narod (Slovenian Nation) newspaper during the distant year of 1900. Life®anti is a text based on the viewpoints of real persons. Life®anti is a struggle, a clash of titans, a fossil of Slovenian cultural history uncovered to shed light on the present. A relict. Life®anti is a secession, a libel and news. Life®anti is an advertisement. Life®anti is the Wild West of our cultural history and present day. Life®anti is an OFF project. Life®anti is a play with singing. Life®anti is a debut text and a directorial debut, an avant-garde, a tradition. Life®anti means to be visible and to be heard. Life®anti is a history that refuses to be forgotten.

Človek igralka Man Actress Maja Nemec

26 27


Urška Boljkovac


18. 10. 2011 | 21.00 | Stara dvorana

Tekmovalni program / Competition programme

18. 10. 2011 21.00 Stara dvorana Slavko Grum, Sebastijan Horvat

Goga, čudovito mesto Goga, A Wonderful Town Adaptacija Dogodka v mestu Gogi in drugih besedil Slavka Gruma Adaptation of An Event in the Town of Goga and other texts by Slavko Grum

Drama SNG Maribor Predstava traja 2 uri in 15 minut in nima odmora. Running time 2 hours 15 minutes. No interval. Krstna uprizoritev First staging Premiera Opening 19. 3. 2011 Stara dvorana, SNG Maribor

Režiser Director Sebastijan Horvat Dramaturg Dramaturge Andraž Golc Scenograf Set designer Marko Japelj Kostumografka Costume designer Belinda Radulović Skladatelj Composer Drago Ivanuša Oblikovalec svetlobe Lighting designer Pascal Mérat Lektor Language consultant Janez Bostič Oblikovalka maske Make-up designer Mirjana Djordjević

Igrajo Cast Afra, Igralka, Tereza Afra, Actress, Tereza Milada Kalezić Tarbula, Babica, Mama Tarbula, Grandmother, Mother Irena Varga Elza, Redovnica, Gospa z otrokom Elza, Nun, Lady with a child Irena Mihelič Učiteljica, Silvia de Saint, Hana Teacher, Silvia de Saint, Hana Nataša Matjašec Rošker Julija, Dekle s pšeničnimi lasmi, Hana, Služkinja Julija, Girl with wheaten hair, Hana, Maid Mateja Pucko Tju Ališa Kasjak Gutman k. g. as guest Knut Larsen, Viktor Sabajev, Vojak Knut Larsen, Viktor Sabajev, Soldier Vladimir Vlaškalić Madona, Mlad fant Madona, Young boy Kristijan Ostanek Pietro Garelli, Starec, Oče, Vajda Pietro Garelli, Old man, Father, Vajda Miloš Battelino Vikont Le Funèbre, Primarij, Oče, Uradnik Vikont Le Funèbre, Head doctor, Father, Clerk Davor Herga Zdravnik, Sin, Gimnazijec, Študent Doctor, Son, Grammar school boy, Student Nejc Ropret Nemi človek, Natakar, Frank, Slavko Mute person, Waiter, Frank, Slavko Branko Jordan

V avtorskem projektu Goga, čudovito mesto režiser Sebastijan Horvat iz različnih proznih in dramskih besedil Slavka Gruma izriše devet peklenskih mučilnic izgubljenih duš ter poskuša razpreti vprašanje človeškega soočanja z nepovratnim. Zemljevid predstave nas vodi v pozabljene prostore intime, ki s svojo skrivnostno domačnostjo, prepredeno s sencami grehov, travm, ponižanj in strahov, napovedujejo še strašnejšo noč, ki čaka v devetem krogu pekla, kjer vladata mraz in večna zima, kjer zaledeni vsako čustvo in zastane kri.

Goga, a Wonderful Town utilizes various prose and dramatic works by Slavko Grum to describe nine hellish torture houses for lost souls and attempts to raise the question of human confrontation with the irreversible. The map of this performance takes us to the forgotten spaces of intimacy, which with their secretive homeliness interspersed with the shadows of sin, trauma, humiliation and fear, forecast an even more horrible night that awaits in the ninth circle of hell engulfed in a cold, eternal winter, where every emotion becomes frozen and the blood ceases to flow.

28 29


Damjan Ĺ varc


Ivan Cankar

Jakob Ruda

Prešernovo gledališče Kranj Predstava traja 2 uri in 10 minut in ima en odmor. Running time 2 hours 10 minutes. One interval. Premiera Opening 18. 11. 2010 Prešernovo gledališče Kranj

Režiser in prirejevalec besedila Adapted and directed by Sebastijan Horvat Dramaturginja Dramaturge Marinka Poštrak Scenograf Set designer Miha Knific Kostumografka Costume designer Belinda Radulović Skladatelj in korepetitor Composer and répétiteur Drago Ivanuša Lektorica Language consultant Maja Cerar Glasbeniki Musicians Jelena Ždrale, Nino de Gleria, Drago Ivanuša

Igrajo Cast Jakob Ruda, posestnik Jakob Ruda, landowner Peter Musevski Ana, njegova hči Ana, his daughter Ana Dolinar Horvat k. g. as guest Marta, njegova sestra Marta, his sister Darja Reichman Ivan Dolinar, slikar Ivan Dolinar, painter Primož Pirnat Peter Broš, podjetnik in trgovec Peter Broš, entrepreneur and merchant Borut Veselko k. g. as guest Dobnik, posestnik Dobnik, landowner Brane Grubar k. g. as guest Alma, njegova hči Alma, his daughter Vesna Slapar Koželj, inženir Koželj, engineer Aljoša Ternovšek k. g. as guest Karel Košuta, duhovnik Karel Košuta, priest Pavel Rakovec Lužar, delavec Lužar, worker Matjaž Višnar Delavci Workers Ciril Roblek, Robert Kavčič, Jošt Cvikl

Drama Jakob Ruda je v današnjih razmerah recesije in propadanja kapitalističnih mogotcev še kako aktualna. Gre za klasično igro s konfliktom – najbolje ga označuje naslovni lik Jakob Ruda, ki od prvega do zadnjega prizora dela samomor, a se zanj pravzaprav nikakor ne more odločiti. Z eno nogo je v svetu mrtvega kapitala, v družbi, ki od njega zahteva življenje po logiki kupoprodajnega interesa in pohlepa, z drugo pa v svetu žive duše, ki zahteva smrt telesa in s tem vrhovno etičnost, iskrenost in ljubezen.

Jakob Ruda is a classical play, involving a conflict that is best illustrated by the main character, Jakob Ruda, who is on the point of committing suicide from the opening to the closing scene, but cannot really bring himself to do it. He stands with one leg in the world of dead capital, in a society which demands his life following the logic of sale-purchase interest and greed, while his other leg is planted in the world of a live soul that demands the death of the body and through it supreme morality, sincerity and love.

19. 10. 2011 | 20.00 | Stara dvorana

Tekmovalni program / Competition programme

19. 10. 2011 20.00 Stara dvorana

30 31


Mare Mutić


Herman Melville

Bartleby, pisar Bartleby The Scrivener Naslov izvirnika Original title Bartleby The Scrivener

Mini teater Ljubljana Predstava traja 1 uro in 20 minut in nima odmora. Running time 1 hour 20 minutes. No interval. Premiera Opening 13. 5. 2011 Mini teater Ljubljana

Prevajalka Translator Polona Glavan Avtor priredbe, koncepta in režiser Adaptation, concept and direction by Miloš Lolić Oblikovalec zvoka Sound designer Luka Ivanovič Svetovalca pri projektu Project consultant Bojana Denić, Igor Dobričić

Igrajo Cast Igor Samobor Sandi Pavlin Janez Starina Klemen Novak Tadej Pišek

Bartleby, pisar je presenetljivo sodobna kratka zgodba ameriškega klasika Hermana Melvilla, znanega skoraj izključno po romanu Moby Dick. Bartleby ali t. i. »najslavnejša zgodba z Wall Streeta« temelji na preprostem (ki to ni) Bartlebyjevem odgovoru »Raje bi, da ne« (»I’d prefer not to.«), ki ga nepričakovano poda na prošnjo nadrejenega, pripovedovalca, da pomaga pri nekem pisarniškem delu. Po tem prvem izpadu začne Bartleby na vse prošnje in zahteve odgovarjati z neobvladljivim »Raje bi, da ne« ali »Raje ne bi«. Bartleby si tako pridobi pravico do preživetja, to pomeni do pasivnega vztrajanja.

Bartleby The Scrivener is a surprisingly current short story by the American classical writer, Herman Melville, known almost exclusively for his novel Moby Dick. Bartleby, or »the most famous story of Wall Street,« is based on Bartleby’s seemingly simple answer: »I’d prefer not to.« This is his unexpected response to the request from his superior, the narrator, to help with some office work. After this initial defiance, Bartleby continues to counter all requests and demands with the compelling »I’d prefer not to« or »I’d rather not.« This earns him the right to survive, that is to say, the right to passive insistence.

19. 10. 2011 | 22.30 | Lutkovno gledališče Maribor

Tekmovalni program / Competition programme + Showcase

19. 10. 2011 22.30 Lutkovno gledališče Maribor

32 33


Miha Fras


Roland Schimmelpfennig

Zlati zmaj The Golden Dragon Naslov izvirnika Original title Der goldene Drache

Slovensko stalno gledališče Trst Predstava traja 1 uro in 20 minut in nima odmora. Running time 1 hour 20 minutes. No interval. Premiera Opening 12. 11. 2010 Velika dvorana, Slovensko stalno gledališče Trst

Prevajalka Translator Mojca Kranjc Režiser Director Janusz Kica Kostumografka Costume designer Slavica Radovič Nadarević Avtor glasbe Music by Arturo Annecchino Oblikovalec svetlobe Lighting designer Peter Korošic Lektor Language consultant Jože Faganel

Igrajo Cast Mlad moški (Ded, Azijec, Natakarica, Muren) Young Man (Grandfather, Asian, Waitress, Cricket) Romeo Grebenšek Ženska čez šestdeset (Vnukinja, Azijka, Mravlja, Špecerist) Woman over 60 (Granddaughter, Asian, Ant, Grocer) Maja Blagovič Mlada ženska (Moški v črtasti srajci, Azijec z zobobolom, Barbiefucker) Young woman (Man in striped shirt, Asian with toothache, Barbiefucker) Lara Komar Moški čez šestdeset (Mladenič, Azijec, Druga stevardesa) Man over 60 (Young man, Asian, Second hostess) Vladimir Jurc Moški (Ženska v obleki, Azijec, Prva stevardesa) Man (Woman in dress, Asian, First hostess) Primož Forte

Tekst prikazuje drobce dogodkov iz življenj različnih ljudi, ki se vrtijo okrog nadrealne in hkrati zelo resnične rešitve problema z zobobolom natakarja v kuhinji restavracije pri Zlatem zmaju med šviganjem eksotičnih obrokov. Tekst ponuja dvojni, igralski in vsebinski izziv. Avtor predvideva namreč, da vsak od petih igralcev odigra več oseb, in to v navidezno absurdni razsežnosti – ki dejansko črpa iz arhetipa starogrškega gledališča –, kjer moški odigrajo ženske vloge, stari pa like mladih. Na tej osnovi se razvija aktualna pripoved o problematiki imigracije.

The play combines fragments of events from various people’s lives, all revolving around a surreal and simultaneously very real solution to the problem of a toothache suffered by a waiter who serves exotic meals at the Golden Dragon restaurant. The text presents a dual challenge, in terms of acting and content. The author envisaged several roles for each of the five actors, played in an apparently absurd manner – which indeed draws on the archetypal ancient Greek theatre – with men playing women’s roles, and older actors playing young characters. This is the point of departure for a narrative about the problems of immigration.

20. 10. 2011 | 19.00 | Velika dvorana

Tekmovalni program / Competition programme + Showcase

20. 10. 2011 19.00 Velika dvorana

34 35


Agnese Divo


Tennessee Williams

Mačka na vroči pločevinasti Strehi Cat on a Hot Tin Roof Naslov izvirnika Original title Cat on a Hot Tin Roof

Mestno gledališče ljubljansko Predstava traja 2 uri in 20 minut in ima en odmor. Running time 2 hours 20 minutes. One interval. Premiera Opening 30. 11. 2010 Veliki oder, Mestno gledališče ljubljansko

Prevajalka Translator Tina Mahkota Režiser Director Ivica Buljan Dramaturginja Dramaturge Petra Pogorevc Scenograf Set designer Tobias Putrih Kostumografka Costume designer Ana Savić Gecan Avtor glasbe Composer Mitja Vrhovnik Smrekar Lektorica Language consultant Maja Cerar Oblikovalec svetlobe Lighting designer Branko Šulc Asistenta režiserja (študijsko) Assistants to director Robert Waltl, Zala Sajko Asistentka dramaturginje (študijsko) Assistant to dramaturge Nika Leskovšek Asistent scenografa Assistant to set designer Strid

Igrajo Cast Margaret Jana Zupančič Brick Jure Henigman Velika mami Big Mama Jožica Avbelj Veliki očka Big Daddy Gašper Tič Mae Karin Komljanec Gooper Jaka Lah Doktor Baugh Doctor Baugh Boris Kerč Častiti gospod Tooker Reverend Tooker Domen Valič Lacey/Sookey Janez Starina Skipper Matej Puc

Mačka na vroči pločevinasti strehi ni le zgodba o disfunkcionalni južnjaški družini, temveč tudi kompleksna študija o osamljenosti, družbenih slojih in spolih v kontekstu represivnega patriarhata petdesetih let. Williams v drami obravnava tudi propadajoči ameriški jug, temačno zgodovino ameriškega suženjstva in grozote nasilja, krivic in rasizma, ki so v petdesetih letih še vedno razjedale državo. Mojstrsko izpisana drama o človeškem pohlepu, obupu, samoti in neuresničeni strasti še danes velja za eno najboljših besedil ameriške in svetovne dramatike.

Cat on a Hot Tin Roof is not just a story about a dysfunctional southern family, but also a complex study of loneliness, social strata and gender in the repressive patriarchal environment of the 1950s. Williams looks into the disintegrating American south, the dark history of slavery in America and the horrors of violence, injustice and racism, which during the 1950s still plagued the country. This masterfully written play about human greed, desperation, loneliness and unrealized passion is still seen as one of the best dramatic texts in America as well as worldwide.

20. 10. 2011 | 21.00 | Stara dvorana

Tekmovalni program / Competition programme + Showcase

20. 10. 2011 21.00 Stara dvorana

36 37


Miha Fras


Karl Schönherr

Hudič babji The She-Devil Naslov izvirnika Original title Der Weibsteufel

Mestno gledališče ljubljansko Predstava traja 1 uro in 10 minut in nima odmora. Running time 1 hour 10 minutes. No interval. Premiera Opening 10. 2. 2011 Mala scena, Mestno gledališče ljubljansko

Prevajalka Translator Mojca Kranjc Režiserka Director Mateja Koležnik Dramaturginja Dramaturge Alenka Klabus Vesel Scenograf Set designer Henrik Ahr Kostumografka Costume designer Ana Savić Gecan Korepetitor Répétiteur Andreja Šolar Lektorica Language consultant Maja Cerar Oblikovalec svetlobe Lighting designer Andrej Koležnik Asistent lektorice Assistant to language consultant Martin Vrtačnik

Igrajo Cast Mož Husband Gregor Čušin Njegova žena Wife Viktorija Bencik k. g. as guest Mlad graničar Young border patrol officer Jurij Drevenšek

Samotno bivališče nekje v gozdu blizu meje. V njem živita mlada ženska in njen skrivnostno bolehni mož. Na prvi pogled sta revna in skromna, v resnici pa kar premožna in zvita. Nekje v hiši je skrit zaklad, pridobljen s tihotapljenjem. Pojavi se nov komandant carinskega prehoda in z njim nov načrt: k zakoncema bo poslal čednega graničarja, ki naj zapelje žensko in ji izmami podatke o skrivnem premoženju. Mož pa svojo družico prav presenetljivo nagovarja k nasprotnemu: ona naj s svojo privlačnostjo ulovi in ukroti graničarja. Prekmalu zgodba prestopi načrtovane okvire ter z nepričakovano silovitostjo spremeni usodo vseh treh vpletenih, jih dobesedno vsrka in popolnoma spremeni.

A reclusive dwelling somewhere in the forest near a state border. This is home to a young woman and her mysteriously ailing husband. They are poor and modest at first glance, but in reality a prosperous and cunning couple. Somewhere inside the house there is a treasure acquired through smuggling. However, with the coming of the new superintendent of the border crossing, a new plan is put in place: an attractive border guard is to be sent to the couple with the task of seducing the young woman and extracting from her information about the secret treasure. The husband, on the other hand, talks his wife into doing just the opposite: using her charm to seduce and tame the border guard ...

21. 10. 2011 | 19.30 | Velika dvorana - tribuna

Tekmovalni program / Competition programme + Showcase

21. 10. 2011 19.30 Velika dvorana - tribuna

38 39


Miha Fras


Ivan Cankar

Pohujšanje v dolini šentflorjanski Scandal in the Valley of St Florian

Slovensko mladinsko gledališče Predstava traja 1 uro in 40 minut in nima odmora. Running time 1 hour 40 minutes. No interval. Premiera Opening 6. 3. 2011 Zgornja dvorana, Slovensko mladinsko gledališče

Režiser Director Vito Taufer Dramaturga Dramaturges Nebojša Pop-Tasić, Tomaž Toporišič Avtor glasbe Music Andrej Goričar Kostumografka Costume designer Barbara Stupica Scenograf Set designer Viktor Bernik Koreografa Choreographers Gregor Luštek, Rosana Hribar Lektorica Language consultant Mateja Dermelj Oblikovalec svetlobe Lighting designer Matjaž Brišar Oblikovalec zvoka Sound designer Silvo Zupančič Oblikovalca maske Make-up designers Barbara Pavlin, Empera3zz Asistentka dramaturgije Dramaturgy assistant Anita Volčanjšek Vodja predstave Stage manager Janez Pavlovčič

Igrajo Cast Krištof Kobar, imenovan Peter Krištof Kobar, called Peter Blaž Šef Jacinta Uroš Kaurin Župan Mayor Dario Varga Županja Mayor’s wife Ivan Godnič Dacar Tax collector Ivan Peternelj Dacarka Tax collector’s wife Matej Recer Ekspeditorica Postal clerk Marko Mlačnik Učitelj Šviligoj Teacher Šviligoj Matija Vastl Notar Notary Sandi Pavlin k. g. as guest Štacunar Shopkeeper Željko Hrs Štacunarka Shopkeeper’s wife Robert Prebil Cerkovnik Parish clerk Boris Kos Popotnik The Wanderer Uroš Maček Zlodej The Devil Janja Majzelj

Danes, ko smo že prekoračili stoletnico nastanka Cankarjevega Pohujšanja, ostaja delo vznemirljivo zlasti zaradi svoje dionizičnosti in odprte oblike, hkrati pa zaradi izjemno natančnega seciranja psihopatologije slovenskega vsakdanjika. Vito Taufer Cankarjevo »največjo hudobijo« o vrlih domoljubih šentflorjanskih, pretresenih nad »pohujšanjem«, ki se je »prikradlo«, utelešeno v nekdaj umetniku, zdaj razbojniku Petru in njegovi muzi Jacinti, na oder postavlja po eni strani poudarjeno realistično in skoraj do črke upošteva predlogo, po drugi strani pa poskrbi za odločilen odmik in vse vloge razen ene prepusti moškim, kar postane »nepogrešljivo gonilna sila uprizoritve«, zaradi katere »nič ni, kot se zdi, ker je vse še bolj takšno, kot je«.

Even today, more than one hundred years after Cankar wrote the Scandal, the work has lost none of its allure ... Vito Taufer’s staging of Cankar’s »greatest mischief« about virtuous patriots from the valley of St Florian who are shocked by the scandal that has crept into their valley in the form of an artist-turned-bandit, Peter, and his muse Jacinta, is both true to the original and a radical departure from it. While it indeed adheres to Cankar’s text almost from beginning to end, all roles but one are played by men, and this feature is the »indispensable driving force behind this staging,« thanks to which »nothing is as it appears to be, because everything is even truer to reality than reality itself.«

21. 10. 2011 | 21.00 | Stara dvorana

Tekmovalni program / Competition programme

21. 10. 2011 21.00 Stara dvorana

40 41


Žiga Koritnik


22. 10. 2011 | 19.00 | Lutkovno gledališče Maribor

Tekmovalni program / Competition programme + Showcase

22. 10. 2011 19.00 Lutkovno gledališče Maribor Klaus Mann, Žanina Mirčevska

Mefisto Mephisto

Drama o karieri Drama of a Career Naslov izvirnika Original title Mephisto

Slovensko mladinsko gledališče Predstava traja 1 uro in 45 minut in nima odmora. Running time 1 hour 45 minutes. No interval. Premiera Opening 25. 5. 2011 Zgornja dvorana, Slovensko mladinsko gledališče

Prevajalec romana Translator of the novel Lado Kralj Režiser Director Eduard Miler Dramaturga Dramaturges Žanina Mirčevska, Tomaž Toporišič Scenograf Set designer Branko Hojnik Kostumografka Costume designer Jelena Proković Izbor glasbe Music selected by Eduard Miler Lektorica Language consultant Mateja Dermelj Koreografka Choreographer Maša Kagao Knez Oblikovalec luči Lighting designer Matjaž Brišar Oblikovalec zvoka Sound designer Silvo Zupančič Oblikovalka maske Make-up designer Barbara Pavlin Vodja predstave Stage manager Janez Pavlovčič

Igrajo Cast Hendrik Höfgen Dario Varga Juliette Maša Kagao Knez k. g. as guest Angelika Sielbert Romana Šalehar Barbara Bruckner Daša Doberšek Otto Ulrichs Robert Prebil Hans Miklas Matija Vastl Lotte Lindenthal Maruša Geymayer-Oblak Ministrski predsednik Prime Minister Boris Kos Dora Martin Olga Grad Oskar von Kroge Ivan Rupnik

Mefisto temelji na istoimenskem romanu Klausa Manna o izdajalskem intelektualcu, povzpetniškem igralcu Hendriku Höfgenu, ki prostituira svoj talent in za ceno minljive slave izdaja svoja prepričanja in bližnje. Uprizoritev razkriva vzporednice med v faustovskem motivu od Tretjega rajha zapeljanim zapeljivcem in takratno nemško nacizirano kulturo ter sodobnim, postdemokratičnim globalističnim postsocialističnim svetom Slovenije; postavlja si vprašanja in nanje odgovarja z gledališko domišljijo in igralsko prezenco: Kaj se je danes zgodilo z etiko v gledališču, kdo so morebitni nosilci te etike?

Mephisto is based on Klaus Mann’s novel of the same name about the traitor-intellectual, the upstart actor Hendrik Höfgen, who prostitutes his talent, betrays his principles and his companions for transient glory. Mephisto, directed by Eduard Miler, draws parallels between a seducer seduced by the Third Reich in a Faustian manner and Nazi culture of the time, on the one hand, and the contemporary, post-democratic, post-socialist globalized world of Slovenia, on the other. It asks questions and gives theatrically imaginative answers ...

42 43


Žiga Koritnik


Tekmovalni program / Competition programme + Showcase

22. 10. 2011 21.00 Stara dvorana Martin Sperr

Lovske scene iz Spodnje Bavarske Hunting Scenes from Lower Bavaria

Predstava traja 2 uri in nima odmora. Running time 2 hours. No interval. Prva slovenska uprizoritev First Slovenian production

Naslov izvirnika Original title Jagdszenen aus Niederbayern

Premiera Opening 17. 9. 2011 Prešernovo gledališče Kranj

Prevajalka Translator Lučka Jenčič Režiser Director Ivica Buljan Adaptacija v gorenjščino Adaptation into Upper Carniolan dialect Barbara Rogelj Dramaturginja Dramaturge Marinka Poštrak Avtor glasbe Composer Mitja Vrhovnik Smrekar Kostumografka Costume designer Ana Savič Gecan Scenograf Set designer Siniša Ilić Lektorica Language consultant Barbara Rogelj Asistent režije Assistant director Robert Waltl

Igrajo Cast Barbara, dninarka Barbara, day labourer Milena Zupančič k. g. as guest Abram, njen sin Abram, her son Klemen Mauhler k. g. as guest Tonka, služkinja Tonka, maid Vesna Vončina k. g. as guest Marija, kmetica, pri kateri stanuje Abram Maria, peasant, owner of the house where Abram lives Darja Reichman Rovo, njen sin, velja za vaškega tepčka Rovo, her son, considered the village clown Anže Zevnik k. g. as guest Volker, Marijin hlapec, ima leseno nogo Volker, Maria farmhand, with wooden leg Marko Mandić k. g. as guest Župan, veleposestnik Mayor, landowner Pavel Rakovec Georg, njegov hlapec Georg, his farmhand Igor Štamulak Zenta, dninarka pri županu Zenta, mayor’s day labourer Vesna Jevnikar Mesarica Butcher Vesna Slapar Kostnik, grobar in občinski sluga Knocherl, gravedigger and public servant Peter Musevski Paula, pisarniška moč v Landshutu Paula, office worker in Landshut Vesna Pernarčič Maks, mali kmet Max, small farm owner Aljaž Tepina k. g. as guest Župnik Priest Primož Pirnat Kriminalistični inšpektor Inspector Robert Waltl k. g. as guest/Matjaž Višnar

Glasbeniki Musicians Aljaž Praprotnik rog horn, Irenej Vid Bošnjak tuba tuba, Tomaž Kosirnik trobenta trumpet, Luka Verlič klarinet clarinet, Jaša Veselinovič pozavna trombone, Janez Sagadin bobni drums, Matic Dolenc kitara guitar, Manca Petek prva violina first violin, Tamara Pepelnik druga violina second violin, Nika Vremšak čelo cello

22. 10. 2011 | 21.00 | Stara dvorana

Prešernovo gledališče Kranj

Uprizoritev na oder pripelje prebivalce vasi in nam skozi prikaz topoumnosti in zlobe vaščanov pripoveduje zgodbo o izločenosti vseh, ki so kakorkoli drugačni. Kdor velja za drugačnega, je iz družbe izločen že v mestu, v majhni provincialni vasi pa zanj sploh ni prostora. Tema igre pa ni zgolj drugačnost posameznika, ampak realističen in izrazito plastičen prikaz vaške srenje, njenih zadrtih prebivalcev in njihovih z nestrpnostjo in zlobo oskrunjenih medčloveških odnosov.

In this staging, the portrayal of the villagers’ thickheadedness and malice relates the story of all those who are outcast for being different in any way. Those who are seen as different are excluded even in urban environments, but in small provincial environments there is no place for them at all. However, the subject of this play is not solely difference; it is also a realistic and explicitly plastic portrayal of a village community, its obstinacy and relationships tainted by intolerance and malice.

44 45


Miha Fras


Režiserji tekmovalnih predstav

Directors of Competiton Programme

Ivica Buljan

Ivica Buljan

Sprva je v gledališču ustvarjal kot dramaturg, od leta 1995 pa tudi režira. Njegove produkcije uspešno gostujejo na številnih mednarodnih festivalih. V letih 1998 do 2002 je bil ravnatelj Drame Hrvaškega narodnega gledališča v Splitu. Je soustanovitelj Mini teatra Ljubljana. Za svoje delo je prejel vrsto nagrad: nagrado Dubravka Dujšina, nagrado Petra Brečića , nagrado peristil, Borštnikovo nagrado za režijo, estetski preboj in najboljšo uprizoritev.

He initially worked as a dramaturge, with his directing career beginning in 1995. From 1998 to 2002 he was manager of the Drama section for the Croatian National Theatre in Split. He is also a co-founder of Mini teater Ljubljana. Selected awards: Dubravko Dujšin Award, Peter Brečić Award, the Peristil Award, and Borštnik Awards for directing, aesthetic breakthrough and the best performance.

Sebastijan Horvat

Sebastijan Horvat

Kot docent na AGRFT predava osnove gledališke režije. Za svoje uprizoritve je prejel številne pomembne nagrade: grand prix festivala Teden slovenske drame, Borštnikovo nagrado za režijo, nagrado Montblanc Young Directors Project Award na Salzburških poletnih igrah, nagrado Prešernovega sklada, Šeligovo nagrado 38. tedna slovenske drame itd. Občasno režira tudi v tujini.

Since 2005 Horvat has been a senior lecturer at the Academy of Theatre, Radio, Film and Television, teaching the basics of theatre directing. As a director, he has worked for several Slovenian theatres as well as foreign ones. Selected awards: the Grand Prix at the Week of Slovenian Drama, the Borštnik Award for directing, Montblanc Young Directors Project Award at the Salzburg Festspiele, the Prešeren Fund Award, and the Šeligo Award at the 38th Week of Slovenian Drama.

Janusz Kica

Janusz Kica

Rojen v Vrocłavu. Je prejemnik mnogih nagrad doma in v tujini. Dvakrat je bil nagrajen kot žlahtni režiser na Dnevih komedije v Celju in petkrat na Festivalu Borštnikovo srečanje (dvakrat za režijo in trikrat za najboljšo predstavo v celoti). Njegova predstava Trije mušketirji je bila proglašena za najboljšo predstavo na Hrvaškem v letu 1996, predstava Kar hočete (Komedija Zagreb) za najboljšo predstavo na Dnevih satire 1999, predstava Kobilice (Zagrebačko kazalište mladih) pa za najboljšo predstavo festivala Sterijevo pozorje 2006.

Born in Wrocław. Selected awards: the Borštnik Award for the best performance in 1996, 1997 and 1998; the Best Performance Award at Dnevi satire 1999 (What You Will produced by Komedija Zagreb); the Best Performance Award at Sterijino Pozorje 2006 (Kobilice produced by Zagrebačko kazalište mladih); the Borštnik Award for best directing in 2002 and the Noble Director Award at Dnevi komedije in Celje for A Midsummer Night’s Dream. The Three Musketeers was The Performance of the Year in Croatia in 1996.

Mateja Koležnik

Mateja Koležnik

Njeno ustvarjanje obsega več kot trideset režij doma in v tujini, pogosto je tudi avtorica scenografij, priredb besedil in prevodov. Za svoje delo je prejela številne nagrade, med najpomembnejšimi so nagrada Prešernovega sklada leta 2001 za uprizoritvi Noži v kurah D. Harrowerja in Praznovanje T. Winterberga, M. Rukova in B. Hansena, Borštnikova nagrada za režijo in najboljšo uprizoritev v celoti ter Borštnikova nagrada za scenografijo.

Koležnik enjoys a reputation as one of the leading Slovenian theatre artists, with more than 30 works in Slovenia and abroad, including set design, text adaptation and translation. Selected awards: the Prešeren Fund Award in 2001 (for directing Knives in Hens by D. Harrower and The Celebration by T. Winterberg, M. Rukov and B. Hansen); the Borštnik Awards for directing and the best performance, and the Borštnik Award for set design (together with Jože Logar).


Miloš Lolić

Miloš Lolić

Rojen v Beogradu v Srbiji. Režira predstave doma in v tujini, med njimi so Adam in Eva M. Krleže (2002, Bitef teatar), Druga stran D. Dukovskega (2006, Jugoslovensko dramsko pozorište), Sanjači R. Musila (2008, Jugoslovensko dramsko pozorište), za katero je prejel Grand Prix na 43. Mednarodnem gledališkem festivalu Bitef v Beogradu.

Born in Belgrade. He directed numerous performances at home and abroad, among these Adam i Eva by M. Krleža (2002, Bitef Teatar), Druga strana by D. Dukovski (2006, Jugoslovensko dramsko pozorište) and The Dreamers by R. Musil (2008, Jugoslovensko dramsko pozorište), which earned him the Grand Prix at the 43rd Bitef International Theatre Festival in Belgrade.

Eduard Miler

Eduard Miler

Leta 1977 je diplomiral na Akademiji dramskih umetnosti v Stuttgartu, igral je v različnih nemških gledališčih, nato pa pričel režirati. Med letoma 1991 in 1995 je bil umetniški vodja v Slovenskem mladinskem gledališču, tovrstno funkcijo pa je pred leti opravljal tudi v Kraljevskem gledališču v Cetinju (Črna gora). Leta 1987 je prejel nagrado Prešernovega sklada, leta 1999 pa Borštnikovo nagrado za režijo.

Miler graduated from the Stuttgart Academy of Drama in 1977. He first acted for various German theatres and later began his directing career. Between 1991 and 1995 he served as the Art Director of Slovensko Mladinsko Gledališče, and then fulfilled the same function for Kraljevsko gledališče in Cetinje (Montenegro). Selected awards: the Prešeren Fund Award in 1987, and the Borštnik Award for directing in 1999.

Miha Nemec

Miha Nemec

Študiral je dramsko igro in umetniško besedo na AGRFT. Po študiju se je zaposlil v SLG Celje, kjer je ostal do leta 2004, nato pa je odšel v SNG Nova Gorica. Je prejemnik igralske nagrade ZDUS za vlogo v avtorskem projektu Koža režiserja Jerneja Lorencija. Life®anti so njegov avtorski in režijski prvenec.

Nemec graduated in dramatic acting and artistic word from the Academy of Theatre, Radio, Film and Television. After graduating, he first worked for SLG Celje until 2004 and then for SNG Nova Gorica. He received ZDUS Award for his role in the theatre project Koža/Skin by Jernej Lorenci. Life®anti is his directorial debut.

Aleksandar Popovski

Aleksandar Popovski

Rojen v Skopju. Z uprizoritvijo Kar tako, pod oblaki (1994), ki je nastala v dansko-makedonski koprodukciji, je gostoval na festivalih v Kopenhagnu, Lionu, Leipzigu, Oldenburgu, Erlangnu, Čedadu, Novem Sadu, Beogradu in Podgorici ter prejel zanjo več nagrad. Režiral je v več makedonskih gledališčih in v tujini.

Born in Skopje. His performance Just Like That, Under the Clouds (1994), a Dutch-Macedonian co-production, has been a guest performance at festivals in Copenhagen, Lyon, Leipzig, Oldenburg, Erlangen, Cividale del Friuli, Novi Sad, Belgrade and Podgorica and has received several awards. He has directed for several theatres in Macedonia and abroad.

Vito Taufer

Vito Taufer

Doslej je zrežiral preko 80 dramskih predstav in več oper. V svoje predstave uvaja pop ikonografijo, tehniko paralelne dramaturgije, s čimer je zaznamoval slovensko gledališko produkcijo osemdesetih in devetdesetih let. Pogosto sodeluje tudi kot avtor scenske, kostumske in glasbene podobe svojih uprizoritev, s katerimi redno gostuje po slovenskih in mednarodnih festivalih. Za svoje delo je prejel številne nagrade.

Taufer is a resident director at Slovensko Mladinsko Gledališče. He also works regularly with nearly all the Slovene theatres. So far, he has directed more than 80 plays and several operas. He collaborates extensively with contemporary Slovene playwrights, and his productions of classical plays have been widely acclaimed. He has received the highest awards for his work.


Spremljevalni program Accompanying programme


Howard Barker

50

Lee Hall

52

Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša

54

Slike z usmrtitve Scenes from an Execution

Knapi slikarji The Pitmen Painters Več nas bo, prej bomo na cilju The more of us there are, the faster we will reach our goal


Spremljevalni program / Accompanying programme

15. 10. 2011 20.30 Stara dvorana Howard Barker

Slike z usmrtitve Scenes from an Execution

Predstava traja 2 uri in 50 minut in ima en odmor. Running time 2 hours 50 minutes. One interval. Prva slovenska uprizoritev First Slovenian production Premiera Opening 7. 5. 2011 Veliki oder, SNG Drama Ljubljana

Prevajalec Translator Zdravko Duša Režiserka Director Lindy Davies Dramaturginja Dramaturge Darja Dominkuš Scenografka in kostumografka Set & Costume designer Sanja Jurca Avci Skladateljica Composer Cathy Milliken Oblikovalec zvoka in prereditelj glasbe Sound and music adaptation by Igor Leonardi Lektorica Language consultant Tatjana Stanič Oblikovalec luči Lighting designer Andrej Hajdinjak Prevajalka na vajah Rehearsals translator Lija Pogačnik Asistent režiserke (študijsko) Assistant to director Milan Golob Asistent dramaturginje (študijsko) Assistant to dramaturge Rok Andres Asistent scenografke Assistant to set designer Benjamin Hafner Tonski tehnik Sound engineer Nino de Gleria Izvajalca Musicians Gregor Marinko violončelo violoncello Melinda Teodorovska oboa oboe

15. 10. 2011 | 20.30 | Stara dvorana

SNG Drama Ljubljana

Igra o nastanku slike znamenite bitke pri Lepantu (1571), s katero želi beneška država počastiti svojo veliko zmago nad Turki. Slikarka, ki so jo izbrali za to pomembno nalogo, vse bolj ugotavlja, da je bila bitka v resnici le velika morija in nesmiselno klanje, o čemer pričajo žrtve na obeh straneh. Zaradi takega pogleda seveda pride v konflikt z naročnikom … Pronicljiva igra skozi duhovite dialoge in slike groze govori o vprašanju umetnikove vesti in o razkoraku med umetnostjo, ki naj bi slavila državo, in umetnostjo, ki govori resnico.

Igrajo Cast Galactia, slikarka Galactia, a Painter Saša Pavček Carpeta, slikar Carpeta, a Painter Uroš Fürst Urgentino, beneški dož Urgentino, the Doge of Venice Marko Mandić Suffici, admiral Suffici, an Admiral Matija Rozman Rivera, kritičarka Rivera, a Critic Maša Derganc Ostensibile, kardinal Ostensibile, a Cardinal Valter Dragan Prodo, veteran Prodo, a Veteran Rok Vihar Supporta, Galactijina hči Supporta, Daughter of Galactia Barbara Cerar Dementia, Galactijina hči Dementia, Daughter of Galactia Iva Babić Sordo, slikar Sordo, a Painter Gorazd Logar Lasagna, slikar Lasagna, a Painter Aljaž Jovanović Pastaccio, tožilec Pastaccio, a Prosecutor Zvone Hribar Uradnik Official Rok Vihar Moški v sosednji celici Man in the next cell Gorazd Logar Ječar Gaoler Zvone Hribar Prvi mornar First sailor Rok Vihar Drugi mornar Second sailor Aljaž Jovanović Tretji mornar Third sailor Gorazd Logar Delavec Workman Zvone Hribar Moški na razstavi Man at the exhibition Zvone Hribar Albanec Albanian Aljaž Jovanović Pogrebca Mourners Rok Vihar, Zvone Hribar Skicirka The sketchbook Gorazd Logar, Iva Babić The uncompromising painter heroine Galactia has been commissioned by the Doge of Venice to paint an epic canvas celebrating the Republic’s triumph over the Muslims at the Battle of Lepanto. Dedicated to artistic truth, she unflinchingly depicts the horrors of war. As a result, she is taken off the picture, slung into gaol and replaced by a tame artist. However, persuaded by a honey-tongued critic that a work of art has no fixed meaning, the Doge reclaims Galactia’s painting and puts it on public view as a symbol of the state’s repressive tolerance.

50 51


Peter Uhan


Lee Hall

Knapi slikarji The Pitmen Painters Naslov izvirnika Original title The Pitmen Painters Dramo je navdihnila knjiga Williama Feaverja. Inspired by the book by William Feaver.

Slovensko ljudsko gledališče Celje Predstava traja 2 uri in ima en odmor. Running time 2 hours. One interval. Prva slovenska uprizoritev First Slovenian production Premiera Opening 13. 5. 2011 Slovensko ljudsko gledališče Celje

Prevajalka Translator Tina Mahkota Režiser in scenograf Director and set designer Samo M. Strelec Dramaturginja Dramaturge Tatjana Doma Kostumografa Costume designers Leo Kulaš, Svetlana Vizintin Lektor Language consultant Jože Volk Avtor video projekcij Video feature by Jaka Polutnik

Igrajo Cast George Brown Renato Jenček Oliver Kilbourn Tarek Rashid Jimmy Floyd David Čeh Tamali Young Lad Blaž Setnikar Harry Wilson Bojan Umek Robert Lyon Branko Završan Susan Parks Nina Rakovec Helen Sutherland Lučka Počkaj Ben Nicholson Rastko Krošl Butler, Šofer Butler, Chauffeur Igor Sancin

Leta 1934 se skupina knapov v Ashingtonu odloči, da se bo dodatno izobrazila. Zanima jih predvsem uvod v ekonomijo, ker pa na hitro ne morejo dobiti posebnega mentorja, angažirajo mentorja za umetnostno zgodovino. Ta jih preseneti, saj se izkaže, da se umetnosti ne da naučiti na način, kot so si zamišljali. Knapi slikarji je drama izvrstnih inteligentnih, duhovitih, iskrivih dialogov o umetnosti in življenju, o prijateljstvu, tovarištvu in ljubezni, o odnosu ljudi do umetnosti, o tem, kako navadni, neizobraženi in preprosti knapi odkrijejo umetnost in naredijo nenavadne stvari.

In 1934 a group of miners in Ashington decided to embark on an adult education class in Economics. Since they failed to find a tutor at short notice, they hired an art historian. Astounded by his approach, the miners realized that they would not be learning about art quite the way they had imagined. The Pitmen Painters is an eloquent drama full of intelligent, witty and truly virtuoso dialogue about art and life, about friendship, companionship and love, about our relation to art, and, ultimately, about common uneducated miners discovering art and creating extraordinary things.

17. 10. 2011 | 18.30 | Velika dvorana - tribuna

Spremljevalni program / Accompanying programme

17. 10. 2011 18.30 Velika dvorana - tribuna

52 53


Uroš Hočevar


Spremljevalni program / Accompanying programme + Showcase

20. 10. 2011 17.30 Kino Udarnik Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša

Več nas bo, prej bomo na cilju The more of us there are, the faster we will reach our goal

MASKA Ljubljana Koproducenta Coproducers Brut Künstlerhaus (A), Aksioma Predstava traja 1 uro in 5 minut in nima odmora. Running time 1 hour 5 minutes. No interval. Premiera Opening 13. 4. 2010 Brut Künstlerhaus (A) Slovenska premiera Slovenian opening 11. 11. 2010 Festival LIFFE, Cankarjev dom – Linhartova dvorana

Scenarista in režiserja Script and direction by Janez Janša, Janez Janša Performer in dokumentarist Performer and documentarian Dražen Dragojević Dramaturginja Dramaturge Tina Dobnik Programerja in montažerja Programming and editing Luka Dekleva, Urban Potočnik Oblikovalec zvoka Sound designer Sašo Kalan Snemalci projekcij Cameramen Darko Herič, Matjaž Mrak, Boris Bezić, Janez Janša, Janez Janša Glasbenik Musician Davor Herceg Julija Julia Nika Rozman The More of Us There Are, the Faster We Will Reach Our Goal is a documentary performance combining various opinions and standpoints concerning issues such as identity and identification, the multitude and multiplication, the name as an interface between the private and the public, and the personal name as a trademark. It is a stroll through the various levels and aspects of name change and its implications (public, relationship-related and intimate); it is a study of how in western culture the notion of a personal name coincides with the issue of a person’s identity (or differs from it). To paraphrase Shakespeare’s Juliet, »Would a rose smell as sweet if we called it by the name Janez Janša?«

20. 10. 2011 | 17.30 | Kino Udarnik

Več nas bo, prej bomo na cilju je dokumentarna predstava, ki združuje različna mnenja in poglede, povezane z vprašanji, kot so identiteta in identifikacija, mnoštvo in množenje, ime kot vmesnik med zasebnim in javnim ter osebno ime kot znamka. Gre za sprehod po različnih stopnjah in vidikih spremembe imena in njenih posledic (tako javnih kot relacijskih in intimnih), za raziskavo, kako v zahodni kulturi pojem osebnega imena sovpada z vprašanjem identitete osebe (oziroma se od njega razlikuje). Če parafraziramo Shakespearejevo Julijo: »Ali bi vrtnica drugače dišala, če bi ji ime bilo Janez Janša?«

54 55


Nada Žgank


Showcase


Katarina Stegnar, Bojan Jablanovec

Stegn se Drop Dead

58

⇠⇠Miha Nemec, Nejc Valenti 

26

⇠⇠Herman Melville 

32

⇠⇠Roland Schimmelpfennig 

34

⇠⇠Tennessee Williams 

36

⇠⇠Karl Schönherr 

38

⇠⇠Klaus Mann, Žanina Mirčevska 

42

⇠⇠Martin Sperr 

44

⇠⇠Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša 

54

Life®anti

Bartleby, pisar Bartleby, the Scrivener Zlati zmaj The Golden Dragon

Mačka na vroči pločevinasti strehi Cat on a Hot Tin Roof Hudič babji The She-Devil Mefisto Mephisto

Lovske scene iz Spodnje Bavarske Hunting Scenes From Lower Bavaria

Več nas bo, prej bomo na cilju The More of Us There Are, the Faster We Will Reach Our Goal


Showcase

22. 10. 2011 18.00 Mali oder Katarina Stegnar, Bojan Jablanovec

Stegn se Drop Dead

Solo performans Katarine Stegnar Solo performance by Katarina Stegnar

Via Negativa Predstava traja 1 uro in nima odmora. Running time 1 hour. No interval. Premiera Opening 17. 10. 2010 Festival Mesto žensk, Ljubljana

Zamisel in besedilo Conceived and written by Katarina Stegnar, Bojan Jablanovec Izvajalka Performer Katarina Stegnar Režiser Director Bojan Jablanovec Izbor glasbe Music selection by Katarina Stegnar Kostumografka Costume designer Mateja Benedetti Oblikovalec svetlobe Lighting designer Igor Remeta Death is a profoundly intimate but at the same time extremely spectacular sensation. The performance enacts both its faces: first, the intimate struggle of a dying person and, second, death as the ultimate spectacle experienced by those watching from the outside. Drop Dead is a play in which we all must take our parts: the performer becomes a corpse, the audience becomes the undertaker and the performance becomes a funeral. »What would you like to eat for your last dinner? Where would you like to be buried? How should they bury you? Who should come to the funeral? Who should deliver your funeral speech? Which song should be played at your funeral? What are your last words?«

22. 10. 2011 | 18.00 | Mali oder

Smrt je globoko intimna in hkrati skrajno teatralna senzacija. Performans uprizarja oba njena obraza: intimen spopad umirajočega in smrt kot ultimativni spektakel, ki ga doživlja tisti, ki jo opazuje od zunaj. Stegn se je predstava, v kateri moramo vsi odigrati svoje vloge: performer postane truplo, gledalec postane pogrebec, predstava postane pogreb. »Kaj bi rad za zadnjo večerjo? Kje bi bil rad pokopan? Kako naj te pokopljejo? Kdo naj pride na tvoj pogreb? Kdo naj ti prebere pogrebni govor? Katero pesem bi rad slišal na svojem pogrebu? Katere so tvoje zadnje besede?«

58 59


Marcandrea


Mostovi Bridges mednarodni program international programme


Rojeni v YU  Born in YU

62

Jiří Adámek

64

Sláva Daubnerová

66

Transfer!

68

Evropejci Europeans M.H.L.


14. 10. 2011 | 19.30 | Velika dvorana

Mostovi / Bridges

14. 10. 2011 19.30 Velika dvorana

Rojeni v YU Born in YU Naslov izvirnika Original title Rođeni u YU

Jugoslovensko dramsko pozorište (SRB) Predstava traja 2 uri in 5 minut in nima odmora. Running time 2 hours 5 minutes. No interval. Premiera Opening 12. 10. 2010 Velika scena »Ljuba Tadić«, Jugoslovensko dramsko pozorište (SRB)

Režiser Director Dino Mustafić Dramaturgi Dramaturgy Milena Bogavac Maja Pelević Filip Vujošević Božo Koprivica Miloš Krečković Scenograf Set designer Dragutin Broz Kostumografki Costume designers Maja Mirković, Biljana Tegeltija Avtor glasbe Music by Vladimir Pejković

Igrajo Cast Marko Baćović Slobodan Beštić Predrag Ejdus Goran Jevtić Mirjana Karanović Anita Mančić Branka Petrić Anđelika Simić  Milena Vasić Radovan Vujović      Pianistka Piano player Stanislava Jeftić

Uprizoritev izhaja iz duš igralcev, gradi na njihovih pričevanjih, na njihovih spominih, na čustvih in tistem, kar jim je pomenila Jugoslavija, ne zgolj kot politično ali geografsko dejstvo, temveč med drugim kot duhovni prostor, v katerem so odraščali, srečevali svoje ljubezni, doživljali lepe in težke življenjske trenutke, nekaj, kar je v bistvu njihov spominski modul. Nastala je iz ambivalentnih občutkov do države, ki je ni več. Ustvarjalce je skozi delovanje povezoval občutek katarzičnega procesa, saj so se morali soočiti s sabo, se izpraševati. Kaj se zgodi z identiteto, ko izgine država?

Born in YU rests on its actors’ souls, their testimonies, memories, emotions and on what Yugoslavia meant to them, not only as a political and geographical fact but as an intellectual space, among other things, one that shaped their growing up, where they found their loves, experienced good and bad things in life, something that is their own memory module. This performance was born from an ambivalent feeling towards the country that no longer exists. What happens to our identity (identity as a construct), what happens to identity when a country ceases to exist?

⇢ Predstava se z vztrajanjem pri močnih in iskrenih čustvih izogne največji pasti, v katero se lahko ujamejo tisti, ki se ukvarjajo z nekdanjo državo, tj. patetiki, in omogoča, da individualna čustvena izkušnja prevlada nad dokaj hladno in premišljeno dramsko strukturo.

⇢ ... In fact, precisely by insisting on powerful and genuine emotion, the performance avoids the biggest trap that ensnares those who deal with the late homeland – the temptation to pathos – and enables individual emotional experience to prevail over a rather cold and well-deliberated dramatic structure.

Ivan Jovanović, City magazine Ivan Jovanović, City Magazine

62 63


Ema Szabo


15. 10. 2011 | 19.00 | Velika dvorana – tribuna

Mostovi / Bridges

15. 10. 2011 19.00 Velika dvorana – tribuna Jiří Adámek

Evropejci Europeans Užitki, te iskre blažene sreče! Pleasures, those blessed sparks!

Boca Loca Lab (CZ) Koproducenta Coproducers Jedefrau.org (CZ), Experimentální prostor Roxy/Nod (CZ) Predstava traja 55 minut in nima odmora. Running time 55 minutes. No interval. Premiera Opening 14. 5. 2008 Experimentální prostor Roxy/Nod (CZ)

Avtorji koncepta Concept by Jiří Adámek, Martina Musilová, Jakub Kopecký Režiser, avtor libreta in glasbene kompozicije Libretto, musical composition and direction Jiří Adámek Dramaturginja Dramaturge Martina Musilová Scenograf, kostumograf, oblikovalec maske in projekcije Set design, costumes, masks, projection Jakub Kopecký Glasbeni sodelavec Musical collaboration Jan Krejčík Oblikovalca zvoka Sound designers Jan Burian, Mikoláš Růžička Oblikovalca svetlobe Lighting designers Marek Střížovský, Jakub Kopecký Sodelavka za gib Movement collaboration Zuzana Sýkorová Oblikovalka maske Make-up designer Monika Šonková-Baďurová

Igrajo Cast Veduna Štíchová sopran soprano Anna Synková alt alto Pavol Smolárik tenor tenor Petr Vančura bas bass

Performans Evropejci je zapis tistega, kar čutijo Evropejci: dezorientiranost in izgubo samozavesti ter razpad skupne kulturne in ideološke osnove. Libreto je sestavljen iz časopisnih naslovov, medijskih sloganov in sodobnih klišejev. Razkriva vseobsegajočo navzočnost medijev in njihove poskuse, da bi spolitizirali naše življenje. Namreč prav zaradi medijev se nam zdi, da nas z vseh strani ogrožajo različne nevarnosti, pa naj gre za strah pred Kitajsko, Rusijo ali vsemogočno Severno Ameriko. Igralci na odru so zvezani s tehnologijo kakor današnji ljudje v vsakdanjem življenju.

The performance composition Europeans records European feelings of disorientation and loss of self-confidence, and the disintegration of common cultural and ideological ground. The libretto is constructed from newspaper headlines, media slogans and contemporary clichés. It thus reveals the all-encompassing presence of the media, and its attempts to politicize our lives. Thanks to them, we have the feeling that various threats endanger us on all sides, be it fear of China, the Russian enemy or the over-powerful alibi, North America. The actors on stage are wedded to technology, just like today´s people in their everyday lives.

⇢ Iz raztresenih informacij, tako značilnih za način sodobne komunikacije, se je rodil enkraten, postmoderen koncept. Spominja nas na neprepustnost in zmedo sveta in banalnost, ki jo to stanje povzroča. Konstrukcijsko gradivo te natančno strukturirane predstave je beseda, ki se sesuva v primarnih elementih – govoru, zlogih in glasovih, iz katerih režiser izvleče muzikalnost in ritem.

⇢ From the scattering of information so typical of modern-day communication means, is born a unique, postmodern concept. It recalls the impenetrability and confusion of the world on one side, and the banality which this state produces. The construction material of this precisely structured production is the word, which cascades into primary elements – speech, syllables, sounds, from which the director literally extracts musicality and rhythm.

Jana Machalická, Lidové noviny, 3. junij 2008

Jana Machalická, Lidové noviny, 3 June 2008

64 65


Petr Králík


Mostovi / Bridges

18. 10. 2011 17.30 Mali oder Sláva Daubnerová

M.H.L.

Divadlo P.A.T., Štúdio 12 (SK) Predstava traja 1 uro in 20 minut in nima odmora. Running time 1 hour 20 minutes. No interval. Premiera Opening 22. 12. 2009 Štúdio 12, Bratislava (SK)

Scenaristka, avtorica koncepta, režiserka in igralka Script, stage concept, direction & cast by Sláva Daubnerová Dramaturg in oblikovalec zvoka Dramaturge and sound designer Pavel Graus Avtor videa Video-art Lukáš Kodoň Koreograf Choreographer Emil Píš Glasovi Voices in the performance Emil Píš, dr. Oleg Dlouhý, prof. Vladimír Štefko, dr. Miroslav Dacho Dokumentarna monodrama, ki jo je navdahnilo življenje in delo prve slovaške gledališke režiserke Magde Husákove-Lokvencove. Intimna tragedija o tihem umiranju ljubezni in o negibnosti življenja v samoti, uravnotežena igra besed in gibov. Predstava, ki temelji na zgodovinskih dokumentih o življenju žene Gustáva Husáka, levičarskega intelektualca, političnega zapornika in češkoslovaškega predsednika v obdobju normalizacije, razkriva ganljivo zgodbo o formiranju in uničenju umetniških ambicij v konfliktu z neustavljivo uničujočim mehanizmom totalitarne politike.

Documentary solo piece, inspired by the life and work of the first female Slovak professional theatre director Magda Husáková Lokvencová (1916–1966). An intimate tragedy of the quiet dying-out of love and deadness of life in loneliness. A balanced play of words and movement. Based on historical documents about the life of the wife of Gustáv Husák, a leftist intellectual, political prisoner and later the president of Czechoslovakia during the normalization period, the work uncovers a stirring story of the forming and destruction of artistic ambitions in a collision with the rolling mechanism of totalitarian politics.

⇢ Le redko se zgodi, da bi bil avtor besedila tudi enako dober režiser, kaj šele igralec. Kljub temu Sláva Daubnerová odlično obvladuje predstavo M.H.L. /…/ Kot ustvarjalka je s svojimi sodelavci odlično izkoristila povezavo med dokumentarno dramo in katarzično dramo, med dramo odtujenosti in dramo, ki deluje neposredno na čustva, med osebno dramo in dramo splošne ekspresivne vrednosti.

⇢ Only rarely does it happen that the author of a text is an equally a good director, let alone actor. However, Daubnerová copes fantastically in the production of M.H.L. As a creator she and her collaborators made good use of the connection between documentary drama and drama with cathartic effect, between the drama of distance and drama directly attacking emotions, between personal drama and drama of general expressive value.

Soňa Smolková, kød, 4/2010

18. 10. 2011 | 17.30 | Mali oder

Soňa Smolková, kød, 4/2010

66 67


Samo Trnka


Mostovi / Bridges

19. 10. 2011 18.00 Velika dvorana – tribuna

Transfer!

Wrocławski Teatr Współczesny (PL) Poljska premiera Polish premiere 18. 11. 2006 Wrocławski Teatr Współczesny (PL)

AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LUBLANIE VELEPOSLANIŠTVO

REPUBLIKE POLJSKE V LJUBLJANI

AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LUBLANIE VELEPOSLANIŠTVO

REPUBLIKE POLJSKE V LJUBLJANI

Režiser Director Jan Klata Dramaturga Dramaturges Dunja Funke, Sebastian Majewski Prizori iz Jalte Yalta scenes Jan Klata Scenograf Set designer Mirek Kaczmarek Izbor sodelujočih Casting/research Ulrike Dittrich, Zbigniew Aleksy Oblikovalec projekcij Projection Robert Baliński Oblikovanje luči Lighting designer Jan Sławkowski

Nemška premiera German premiere 18. 1. 2007 Hebbel-am-Ufer Berlin (D) Predstava traja 2 uri in nima odmora. Running time 2 hours. No interval. Igrajo Cast Sta Przemysław Bluszcz k. g. as guest Chu Wiesław Cichy k. g. as guest Roo Zdzisław Kuźniar in and Karolina Kozak, Ilse Bode, Angela Hubrich, Hanne-Lore Pretzsch, Zbigniew Górski*, Jan Kruczkowski, Zygmunt Sobolewski, Andrzej Wilk**, Matthias Goeritz, Dietrich Garbrecht * Zbigniew Górski (igralec) zamenjuje Jana Charewicza, ki je umrl 5. avgusta 2009. * Zbigniew Górski (actor) replaces Jan Charewicz who passed away on 5th August 2009. ** Andrzej Wilk (igralec) zamenjuje Andrzeja UrsynSzantyra, ki je umrl 13. decembra 2010.

19. 10. 2011 | 18.00 | Velika dvorana – tribuna

** Andrzej Wilk (actor) replaces Andrzej UrsynSzantyr who passed away on 13 th December 2010.

Besedilo predstave, ironično naslovljene Transfer!, je nastalo na pobudo poljskonemškega kulturnega projekta imenovanega Büro Kopernikus. Režiser Klata je dreznil v še zmeraj živ spomin na drugo svetovno vojno, enega najbolj težkih in črnih poglavij zgodovine. Uprizoritev se iz sodobne perspektive loteva spominov in pričevanj preživelih. Preživeli so protagonisti v sami uprizoritvi, kjer se spopadata, prepletata in zlivata gledališče in avtentično pripovedovanje, skozi katero je prikazana tragedija preprostih ljudi, pozabljenih in poteptanih v veliki mašineriji zgodovine.

Jan Klata tackled an extremely painful subject: the expulsion. It is one of the most difficult chapters of contemporary history, and the play itself forms not only an attempt at a »non-political« perspective on the problem of resettlement, but also a specific revision of ideas deep-rooted on both sides of the border. The script was created on the basis of accounts and memories of living witnesses participants of those tragic occurrences, who were invited by the director to take part in the project. These people are the actor-protagonists of the spectacle.

⇢ Med spremljanjem zgodb o zapuščenih hišah, pobitih Judih, rablju na trgu, o materi, ki so jo posilili Rusi, o strahu pred bombami, o življenju, ki je bilo preživeto – četudi le za kratek čas – skupaj z Nemci pod isto streho ... je ves čas jasno razvidno, da se protagonisti boleče živo spominjajo dogodkov iz preteklosti.

⇢ While listening to the stories of abandoned houses, of murdered Jews, of a hangman in the market square, of a mother raped by Russians, of fear of bombs, of a life shared – even for a short time – with Germans, under the same roof… all the time, in the back of the head, you are aware that the heroes still have those scenes in front of their eyes.

Tomasz Wysocki, Gazeta Wyborcza Tomasz Wysocki, Gazeta Wyborcza Koproducenti Coproducers Hebbel-am-Ufer Berlin, Hauptstadt Kultur Fonds, Deutches Nationaltheater und Staatskapelle in Weimar Častni pokrovitelj Honour patronage Krzyżowa Foundation for Mutual Understanding in Europe

Partnerji Partners Adam Mickiewicz Institue (Warsaw), Goethe Institute (Warsaw), Polish-German Co-operation Foundation Pokrovitelj Patron Dialog Telecom   Sponzor Sponsors Polish-German Academic Society


Bartłomiej Sowa


Generacije Generations


Saša Pavček 

72

Jani Kovačič, Vita Mavrič 

74

Ivan Tavčar, Marko Čeh 

76

Marija Antoinetta  Marie Antoinette

78

Obleci me v poljub Dress Me in a Kiss Nepozabne Unforgettable

Cvetje v jeseni Autumn Bloom


Saša Pavček

Obleci me v poljub Dress Me in a Kiss Predstava poezije in glasbe A performance of poetry and music

Predstava traja 1 uro in 5 minut in nima odmora. Running time 1 hour 5 minutes. No interval. Premiera Opening 13. 1. 2011 Gledališče Koper

Lektorica Language consultant Tatjana Stanič

Igrajo Cast Saša Pavček glas vocals Aljoša Rijavec klavir piano Šemsudin Dino Džopa kitara guitar Jan Oršič baskitara bass guitar

Ob temperametni in čutni glasbi se skozi pesmi odvije ljubezenska zgodba, kot jo je igralka Saša Pavček upesnila v zbirki Obleci me v poljub. Predstava prinaša edinstven spoj vrhunske interpretke lastne poezije s tremi mladimi uveljavljenimi glasbeniki, ki so ob improvizacijah na poezijo razvili samosvoje, izvrstne skladbe, sorodne mjuziklu in filmski glasbi.

The love story of Dress Me in a Kiss, a collection of poems written by the actress Saša Pavček, unfolds through songs accompanied by animated and sensual music. The book itself won great acclaim, while this performance brings a unique fusion of Pavček’s superior presentation of her own poetry and unique, exquisite music akin to musical and film music, by three renowned young musicians.

⇢ Morda bi lahko kdo igralski interpretaciji poočital elemente kabareta, a je celotna predstava tako sublimna in govorjena z visoko kultiviranostjo slovenskega knjižnega jezika, da estetski doživljaj mimogrede potegne gledalca iz realnosti in mu ustvari iluzijo nekega drugega in lepega sveta. In to je čarobno.

⇢ Perhaps some might object to the elements of cabaret in the interpretation, but the performance is so sublime and the language such a cultivated version of literary Slovene that the aesthetic experience effortlessly transports the spectator away from reality, creating the illusion of some other, more beautiful world. And this is enchanting.

Majda Suša, Primorske novice

Majda Suša, Primorske novice

16. 10. 2011 | 17.00 | Mali oder

Generacije / Generations

16. 10. 2011 17.00 Mali oder

72 73


MAJ PAVČEK


Generacije / Generations

17. 10. 2011 17.00 Lutkovno gledališče Maribor Jani Kovačič, Vita Mavrič

Nepozabne Unforgettable

Večer uglasbene poezije slovenskih pesnic A night of poetry by Slovenian women poets, accompanied by music Avtorja zamisli Concept by Jani Kovačič, Vita Mavrič

Café teater, Cankarjev dom Predstava traja 1 uro in 20 minut in nima odmora. Running time 1 hour 20 minutes. No interval. Premiera Opening 22. 10. 2010 Klub Cankarjev dom izvajalca performers Jani Kovačič, Vita Mavrič Glasbeniki Musicians Tomaž Pinter viola viola Branimir Vulić kontrabas double bass Nikolina Furić harmonika accordion Avtorji glasbe Music Jani Kovačič, Igor Lunder, Jernej Brence The poetry of Slovenian women poets had long figured as an »addendum« to men’s poetry. It was The Anthology of Slovenian Women’s Poetry in three volumes, edited by Irena Novak-Popov (Ljubljana, Založba Tuma, 2004–2007) that brought to light its exuberance. The Anthology forms the main source for women’s poetry, the selection of which was guided by the principles of content diversity and regard for female sensitivity and tenderness. Vita Mavrič and Jani Kovačič bring these poems alive in a new and attractive way. Women’s poetry has changed from being forgotten to being unforgettable.

17. 10. 2011 | 17.00 | Lutkovno gledališče Maribor

Poezija slovenskih pesnic je dolgo veljala za privesek »moški« poeziji, šele Antologija slovenskih pesnic v treh delih urednice Irene Novak - Popov (Ljubljana, založba Tuma, 2004–2007) nam je razkrila bogato literarno ustvarjalnost deklet in žensk. Prav Antologija je temeljni vir izbora pesmi, pri katerem sta bila glavno vodilo raznolikost vsebin in ženska tenkočutnost, občutljivost. V izvedbi Vite Mavrič in Janija Kovačiča so besedila pesnic zaživela na povsem nov in privlačen način. In ženske so iz spregledanih postale nepozabne.

74 75


pRIMOŽ lAVRE


Generacije / Generations

18. 10. 2011 13.00 Amfiteater, II. gimnazija Ivan Tavčar, Marko Čeh

Cvetje v jeseni Autumn Bloom

Zavod Margareta Schwarzwald Koproducenta Coproducers Cankarjev dom, Društvo S.N.G. Predstava traja 1 uro in 10 minut in nima odmora. Running time 1 hour 10 minutes. No interval. Premiera Opening 23. 2. 2011 Štihova dvorana, Cankarjev dom

Prireditelj besedila in režiser Adapted and directed by Marko Čeh Kostumografka Costume designer Branka Pavlič Scenograf Set designer Marko Turkuš Avtor glasbe Music by Laren Polič Zdravič Oblikovalka Design Emina Djukić

Igrajo Cast Aljoša Ternovšek Tina Vrbnjak Maruša Kink Jernej Gašperin Tomislav Tomšič

Cvetje v jeseni je zgodba o ljubezni, hrepenenju in gledališču. Skozi montažo večnih zgodb slovenskega kulturnega prostora in likov, s katerimi so se in se še identificirajo generacije Slovencev, predstava gradi most med preteklostjo in sedanjostjo, pojasnjuje, kje smo bili, in hkrati sprašuje, kje smo. Zgodba glavnih junakov se riše skozi prizore in stavke slovenske literature, od Voranca preko Cankarja do Tavčarja, ki so kot vpisani v slovensko zavest.

Autumn Bloom is a story about love, longing and theatre. By combining the eternal stories from Slovenian cultural space and characters with which generations of Slovenes have identified in the past and still do today, the performance builds a bridge between the past and the present, and explains where we were while asking where we are now. The story unfolds through scenes and phrases borrowed from Slovenian literature, from Prežihov Voranc through Ivan Cankar to Ivan Tavčar, all of whom have left an imprint on the minds of Slovenes.

⇢ Uprizoritev režiserja Marka Čeha ni ilustrativno sentimentalna in ne cinična, ne sili v rekonstrukcijo in ne v agresivno avtorsko pretvorbo. Je pa vse to obenem in zato prepojena z nenehnim prelivanjem /.../ prežemajoče nostalgije po nekdaj žlahtnih čustvenih modelih, ki jih vztrajno prekinjajo vdori zbadljive distance današnje superiorne in hladnokrvne vsevednosti. 

⇢ The performance directed by Marko Čeh is neither illustratively sentimental nor cynical; it insists neither on reconstruction nor on aggressive transformation. And yet, it is all of the aforesaid, and therefore suffused with the constant intertwining of permeating nostalgia for the noble emotional models of the past, into which repeatedly intrudes an exasperating distance characterizing today's superior and cold-blooded omniscience.

Zala Dobovšek, Delo, 25. februar 2011

18. 10. 2011 | 13.00 | Amfiteater, II. gimnazija

Zala Dobovšek, Delo, 25 February 2011

76 77


Emina Djukić


21. 10. 2011 | 18.00 | Lutkovno gledališče Maribor

Generacije / Generations

21. 10. 2011 18.00 Lutkovno gledališče Maribor

Marija Antoinetta Marie Antoinette

Umetniško društvo Osum Predstava traja 40 minut in nima odmora. Running time 40 minutes. No interval. Premiera Opening 27. 11. 2010 Viteška dvorana, Križanke

Režiser in scenograf Director and set designer Matej Filipčič Dramaturginja Dramaturge Eva Kraševec Kostumograf Costume designer Alan Hranitelj Avtorja glasbe Music by Peter Penko, Rudolf Gas Koreografka Choreographer Tanja Zgonc Lektorica in recenzentka Language consultant and reviewer Maja Cerar Avtorji videa Video by Andrej Intihar, Sašo Grmek, Jure Kunstelj Oblikovalca zvoka Sound designers Jure Vlahovič, Marko Trstenjak Oblikovalec svetlobe Lighting designer Andrej Hajdinjak Oblikovanje promocijskega materiala Promotional materials designer Rok Marinšek Oblikovanje pričesk Hair stylist Meta Podkrajšek Oblikovanje maske Make-up designer Luka Mirjan Simčič Tehnični koordinator in izdelovalec scene Technical coordination and set design construction by Igor Remeta

Tekstopisci Texts by Eva Kraševec, dr. Kozma Ahačič, Zdenka Cerar, dr. Božidar Debenjak, Zdravko Duša, dr. Igor Grdina, Bernarda Jeklin, dr. Matjaž Kmecl, Drago Kos, Bojana Leskovar, dr. Blaž Lukan, dr. Marko Milosavljević, Mitja Meršol, Miša Molk, Maja Sunčič, Janez Škrabec, Ivo Vajgl Igrajo Cast Darja Zgonc Marko Mandić Jadranka Juras Mirjam Kalin/Jože Vidic Nina Zidar Klemenčič

Kdo je bila in kdo je Marija Antoinetta danes? Soočenje z njo razgalja njeno podobo, razloge njenih dejanj, njene osebne stiske in veselja, kot jih vidimo mi z dvestoletno časovno distanco. Na videz se je spremenilo marsikaj, a v resnici ne. Marija Antoinetta je živela in vladala v času mešanja različnih ideologij, v času, ko sistem tako kot danes ni več zmogel akumulirati samega sebe. Ali torej tudi mi potrebujemo revolucijo? Mogoče revolucijo duha?

Who was Marie Antoinette and who does she remain today? Confrontation with this woman unveils her image, the reasons behind her conduct and her personal crises and joys as seen through our own optics from a distance of two hundred years. Many things have changed, seemingly, but not also in reality. Marie Antoinette lived and ruled at the time when various ideologies intertwined, and the system could no longer sustain itself, much as it cannot today. Do we, too, need a revolution? Perhaps a revolution of the spirit?

⇢ Prek baročno-popoidne forme nas Filipčič tako s humorja polno mero pelje k resnim, vedno zelenim vprašanjem oblasti in oblastnikov, njihove moči in nemoči, moči ljudskega glasu in glasu tistih, ki naj bi ljudstvo zastopali, to pa so politiki in mediji.

⇢ Filipčič employs a form that combines baroque and pop plus plenty of humour to take us to the serious, eternally evergreen questions of ruling and rulers, their power and impotence, the power of the people’s voice and the voice of those who are supposed to represent the people – the politicians and the media.

Tanja Lesničar - Pučko, Dnevnik, 25. november 2010

Tanja Lesničar - Pučko, Dnevnik, 25 November 2010

78 79


Peter Uhan


AGRFT ACADEMY OF THEATRE, RAdIO, FILM AND TELEVISION


Biti nosilec drame, nosilec z jajci  82 To be the prime mover of the play, a prime mover with guts! Eugène Ionesco 

83

Evripid Euripides 

84

Gregor Strniša 

85

Prezir Contempt 

86

Zavratne igre Killing Game Medeja Medea

Žabe The Frogs

Stanko Majcen

Zamorka The Black Woman Lothar Schreyer

Crucifixion Slavko Grum

Upornik A Rebel

Evripid Euripides 

88

Bertold Brecht, Roger Fernay 

89

Alkestida Alcestis

Gramofon A Record Player


AGRFT

željko stevanić

15. 10. 2011 21.00 ŠTUK

Biti nosilec drame, nosilec z jajci To be the prime mover of the play, a prime mover with guts!

Predstava traja 45 minut in nima odmora. Running time 45 minutes. No interval.

Režiserka Director Nina Rajić Kranjac Aktivni soustvarjalec Active co-creator Sandi Jesenik

Igrajo Cast Nejc Cijan Garlatti, Lovro Finžgar, Lena Hribar, Patrizia Jurinčič, Nataša Keser, Anja Novak, Ilija Ota, Nina Rajić Kranjac, Filip Samobor, Nik Škrlec, Urška Taufer

Premiera Opening 1. 6. 2011 AGRFT Ljubljana

Mentorja Mentors Dramska igra in gledališka režija Acting and theatre directing red. prof. Janez Hočevar Professor doc. mag. Tomislav Janežič Assistant Professor

To be the Prime Mover of the Play, a Prime Mover with Guts is a melange of productions by 1st and 2nd semester students. The students explore various issues: a dramatic situation, signs, relations among co-actors, the way to achieve a desired goal, the weaving of the whole, ... Sometimes they place trust in words, music, colours, stage requisites and spotlights, and sometimes they let the actor become the radiating and resonating medium of expression. Believe it or not, as the prime mover of a play, all you need is guts, while other tricks can be learnt on the spot!

15. 10. 2011 | 21.00 | ŠTUK

Biti nosilec drame, nosilec z jajci je lepljenka produkcij prvega in drugega semestra. Študenti so se spopadali z dramsko situacijo, znaki, odnosi s soigralcem, izvabljanjem želenega cilja, tkanjem celote, sporočilnostjo, ... Včasih so bolj zaupali besedam, glasbi, barvam, rekvizitom in reflektorjem, spet drugič pa pustili, da (sam) igralec postane glavni medij, iz katerega sije in doni … Vse, kar kot nosilec drame potrebuješ, so jajca, z ostalimi triki se seznaniš med igranjem, iz oči v oči!

82 83


Eugène Ionesco

Zavratne igre Killing Game Naslov izvirnika Original title Jeux de massacre Prevajalec Translator Igor Lampret Režiserka Director Nina Eva Lampič Dramaturginja Dramaturge Nuša Komplet Prirejevalki besedila Text adaptation by Nuša Komplet, Nina Eva Lampič Kostumografka Costume designer Gordana Bobojević Scenograf Set designer Danijel Modrej Izvajalec zvoka v živo Live sound Gašper Piano Oblikovalec svetlobe Lighting designer Andrej Petrovčič

Predstava traja 1 uro in 40 minut in nima odmora. Running time 1 hour 40 minutes. No interval.

AGRFT

željko stevanić

16. 10. 2011 20.00 ŠTUK

Premiera Opening 10. 6. 2011 Stara pošta, Slovensko mladinsko gledališče

Igrajo Cast Jernej Čampelj, Anja Drnovšek, Tina Gunzek, Oskar Kranjc, Tadej Pišek, Tina Potočnik, Žiga Udir Mentorji Mentors Dramska igra in praktična režija Acting and theatre directing doc. Branko Šturbej Assistant Professor red. prof. Kristijan Muck Professor Dramaturgija Dramaturgy doc. dr. Blaž Lukan Assistant Professor Scenografija Set design doc. mag. Jasna Vastl Assistant Professor Kostumografija Costume design izr. prof. Janja Korun Associate Professor asist. mag. Tina Kolenik Assistant

Predstava O smrti kot dejstvu. O smrti kot skrivnosti. O smrti kot življenjski energiji. O življenju, seveda. Ena tistih predstav, kjer na koncu vsi umrejo. Oziroma že na začetku. Pa še vmes kdo. Pa še kdo zraven od samega strahu. Pa še kdo čisto po naključju. Pa še kdo za družbo. Pa še kdo zato, ker je pač nujno … Smrt kosi med ljudmi in jih mori kot za šalo. Brez razloga. Ni zdravila. Ni pomoči. Ni rešitve.

A performance. About death as a fact. About death as a secret. About death as life energy. And, naturally, about life. One of those performances in which everyone dies at the end. Or rather, at the beginning. Some die in between. Some die of fear. Others die entirely accidentally. Some die simply because they want to be in. And some because it is necessary. Death wipes out people just like that. Without reason. There is no remedy. No help. No solution.

16. 10. 2011 | 20.00 | ŠTUK

Jezik in govor Language and speech doc. dr. Katarina Podbevšek Assistant Professor asist. mag. Nina Žavbi Milojević Assistant


AGRFT

željko stevanić

17. 10. 2011 20.00 ŠTUK

Evripid Euripides

Medeja Medea

Naslov izvirnika Original title Μήδεια Prevajalec Translator Marko Marinčič 1. Režiser Director Daniel Day Škufca Dramaturginja Dramaturge Anja Rošker Igrajo Cast Medeja Medea Liza Marija Grašič, Vesna Kuzmić Dojilja Nurse Ajda Smrekar Kreon Creon Rok Kravanja 2. Režiserka Director Tjaša Črnigoj Dramaturginja Dramaturge Katarina Košir Scenografa Set designer Luka Kravanja, Urška Bavčar Kostumografka Costume designer Iris Kovačič Glasba Music by Jani Peljhan, Nejc Franca

Predstava traja 2 uri in ima dva odmora. Running time 2 hours. Two intervals. Premiera Opening 23. 6. 2011 AGRFT Ljubljana

3. Režiserka Director Mateja Kokol Dramaturginja Dramaturge Ana Obreza Kostumografka Costume designer Tina Pavlović Scenografka Set designer Darja Horvat   Igrajo Cast Sel Messenger Robert Korošec Jazon Jason Stane Tomazin Medeja Medea Ana Urbanc Mentorji Mentors Dramska igra in gledališka režija Acting and theatre directing red. prof. Jožica Avbelj Professor doc. Jernej Lorenci Assistant Professor Dramaturgija Dramaturgy doc. dr. Blaž Lukan Assistant Professor

17. 10. 2011 | 20.00 | ŠTUK

Scenografija Set design doc. mag. Jasna Vastl Assistant Professor

Igrajo Cast Medeja 1 Medea 1 Lucija Tratnik Jazon 1 Jason 1 Matija Rupel Medeja 2 Medea 2 Kaja Tokuhisa Jazon 2 Jason 2 Benjamin Krnetić Kdo si, Medeja? Si zgodba iz črne kronike? Si krik v drobovju? Kdo je Jazon? Kje je? Je Jazon tudi v drobovju? Je v stegnu, na čelu, v glavi? Kdo sta Medeja in Jazon? Kakšna je razlika med Medejo in Jazonom? Sta si popolnoma nasprotna? Črno in belo, vsako na svojem bregu? Ampak ne; saj sta si na trenutke zelo podobna. Je mogoče, da sta pravzaprav enaka? Ne. Mora biti razlika. Da. Razlika je prepad med njima.

Kostumografija Costume design izr. prof. Janja Korun Associate Professor asist. mag. Tina Kolenik Assistant Jezik in govor Language and speech doc. dr. Katarina Podbevšek Assistant Professor asist. mag. Nina Žavbi Milojević Assistant

Who are you, Medea? Are you a crime story? A cry from within? Who is Jason? Where is he? Is he in the guts, too? Is he in a thigh, on the forehead, in the head? Who are Medea and Jason? What is the difference between Medea and Jason? Are the two fully opposite? Black and white, on the opposite sides of the river? But no, at moments they seem to be so similar. Is it possible that they are in fact the same? No. There must be a difference. Yes: the difference is the abyss between them.

84 85


Gregor Strniša

Žabe The Frogs

Predstava traja 1 uro in 40 minut in nima odmora. Running time 1 hour 40 minutes. No interval. Premiera Opening 16. 6. 2011 AGRFT Ljubljana

Režiserka Director Eva Kokalj

Igrajo Cast

Dramaturga Dramaturges Anže Virant, Bojan Stefanović

Točaj Waiter Jure Kopušar Evica Maruša Majer Lazar Jernej Gašperin

Scenografa Set designers Mark Požlep, Saša Šuštar Kostumografka Costume designer Saša Šuštar Avtorja glasbe Music by Nuša Ofentavšek, Aleš Zorec Oblikovalec svetlobe Lighting designer Anže Virant Avtorica videa Video by Maja Prelog

AGRFT

željko stevanić

18. 10. 2011 20.00 agrft Ljubljana

Mentorji Mentors Dramska igra in praktična režija Acting and theatre directing red. prof. Matjaž Zupančič Professor doc. Boris Ostan Assistant Professor Dramaturgija Dramaturgy doc. dr. Blaž Lukan Assistant Professor Scenografija Set design doc. mag. Jasna Vastl Assistant Professor Kostumografija Costume design izr. prof. Janja Korun Associate Professor asist. mag. Tina Kolenik Assistant

Sodobni Lazar je človek, ki ima vse, vendar je kronično nesrečen, nezadovoljen. Sodobna družba nam rada daje občutek, da smo preskrbljeni, hkrati pa smo postali sužnji svoje odvisnosti od udobja. Dnevno pristajamo na cenejšo in/ali udobnejšo različico življenja. Življenje postaja vedno bolj fiktivno, vrednote nosijo črtne kode. Prišli smo do tega, da smo se znebili življenja.

Modern Lazar is a man who has everything but is chronically unhappy and dissatisfied. Contemporary society gives the impression that we are provided for, but we have become slaves of our dependence on comfort. Every day we acquiesce to a cheaper and/or more comfortable variant of life. Life is becoming increasingly fictitious; values are bar coded. We have reached the point where we have dispensed with life.

18. 10. 2011 | 20.00 | agrft Ljubljana

Jezik in govor Language and speech doc. dr. Katarina Podbevšek Assistant Professor asist. mag. Nina Žavbi Milojević Assistant


AGRFT

19. 10. 2011 18.00 ŠTUK

Prezir Contempt

Dogodek traja 1 uro in 20 minut in ima dva odmora. Running time 1 hour 20 minutes. Two intervals.

B-produkcija B-production

Stanko Majcen

Zamorka The Black Woman

Premiera Opening 25. 5. 2011 AGRFT Ljubljana

Režiserka Director Nina Šorak

Igrajo Cast Maruša Majer, Stane Tomazin, Lucija Tratnik, Ajda Smrekar, Jernej Čampelj, Anja Drnovšek, Ana Urbanc, Tina Gunzek, Nik Škrlec, Vid Klemenc

Zamorka beži. Ne ve čisto dobro, zakaj. Niti ji ni jasno, kdo so ti ljudje. Vaščani. Jedo krompir. Vsi ga jedo. Zraka imajo dovolj, pa jih vseeno duši. Dogodke potrebujejo, vsaj zdi se jim tako. Sami so čudni in se pritožujejo nad čudnostjo drugega. Drugi si takoj, ko nisi v tej vasi. Vaščani jo še kar lovijo. Ona mirno zaspi z novorojencem v naročju. Je otrok res mrtev, kot pravijo oni?

The Black Woman flees. She is not quite sure why. And she does not really know who those people are. Villagers. They eat potatoes. Everyone eats potatoes. There is enough air but they are suffocating, nevertheless. They are strange but they complain about the strangeness of others. You are the Other if you are not part of the village. Villagers continue to hunt her. She drifts into sleep with a new-born baby at her bosom. Is the child really dead as they say?

Slavko Grum

Upornik A Rebel

19. 10. 2011 | 18.00 | ŠTUK

Predstava traja 30 minut. Running time 30 minutes.

Predstava traja 20 minut. Running time 20 minutes. Premiera Opening 26. 5. 2011 AGRFT Ljubljana

Režiser Director Simon Belak

Igrajo Cast Klemen Janežič, Jure Kopušar, Patrizia Jurinčič, Urška Taufer, Lovro Finžgar

Stojim na robu prvega nadstropja letališča nekje, nikjer. Pod mano reka ljudi. Vsak v svojem svetu. Še nikoli se nisem počutil tako samega. Tisoč obrazov, tisoč oči. Edini medčloveški stik – srepi pogledi, ko kdo komu zapre pot ali se v koga zaleti. Kje se končam jaz in kje začneš ti? Ali do sočloveka res prideš le s kriki in pestmi? Nazaj k telesu! Ali besede sploh še nosijo pomen, naboj?

I stand on the edge of the first floor of an airport, somewhere, nowhere. Under me there is a river of people – each one in their own world. I have never felt so lonely before. A thousand faces, a thousand eyes. The only interpersonal contact – vacant gazes when someone stands in someone else’s path or bumps into someone. Where do I end and where do you begin? Is it really only by shouting and brawling that you can reach other human beings? Back to the body! Do words still bear meanings and a charge?

86 87


robert korošec

Lothar Schreyer

Crucifixion

Predstava traja 30 minut. Running time 30 minutes. Premiera Opening 28. 5. 2011 AGRFT Ljubljana

Režiser Director Milan Golob Dramaturginja Dramaturge Sara Praper

Igrajo Cast Benjamin Krnetič, Anja Novak, Matija Rupel, Lena Hribar, Nataša Keser

Ritualnost in zaklinjanje sta osnovni predispoziciji teksta, ki sicer ni časovno ali prostorsko zamejen, zato tudi ne moremo govoriti o eksplicitno izraženi vsebini, ki bi se vzpostavljala skozi odnose med liki. Čutimo, da je svet Crucifixiona razbit na osnovne delce in zato obremenjen in nekako težak. Liki The Mistress, The Mother in The Man opravljajo nekakšen obred zaklinjanja, brez namena, a gotovo iz nekega globokega, nerazumnega prepričanja, da jim bo s tem uspelo razbiti zlovešč urok usodnosti, ki visi nad (post) modernim svetom.

Ritual and charms are the basic qualities of this text, which is not defined by time or space, so it is not possible to speak about explicit content that would become established through relationships among characters. We feel that the world of Crucifixion is broken into basic fragments and therefore burdened and somehow heavy. The Mistress, The Mother and The Man perform a kind of charm-saying ritual, without purpose but definitely out of some deep, insensible belief that this will help them break the ominous spell of fate that looms above the heads of the (post-)modern world.


AGRFT

željko stevanić

20. 10. 2011 21.00 ŠTUK

Evripid Euripides

Alkestida Alcestis

Naslov izvirnika Original title Ἄλκηστις Prevajalka Translator Jera Ivanc Režiserka Director Zala Sajko Dramaturgi Dramaturges Nina Šorak, Simon Belak, Klemen Janežič Scenografka Set designer Lenka Đorojević Kostumografki Costume designers Branka Pavlič, Anja Ukovič Vodja varnosti Safety supervisor Kaja Tokuhisa Mentorji Mentors Dramska igra in praktična režija Acting and theatre directing red. prof. Matjaž Zupančič Professor doc. Boris Ostan Assistant Professor Klemen Janežič Dramaturgija Dramaturgy doc. dr. Blaž Lukan Assistant Professor Scenografija Set design doc. mag. Jasna Vastl Assistant Professor

Predstava traja 2 uri in nima odmora. Running time 2 hours. No interval. Premiera Opening 20. 6. 2011 AGRFT Ljubljana

Igrajo Cast 1. Apolon Apollo Jaka Andrej Vojevec Smrt Thanatos /Death Kaja Tokuhisa Alkestida Alcestis Barbara Ribnikar Admet Admetus Vid Klemenc Herakles Heracles Klemen Janežič Zbor Chorus Saša Pavlin Stošić 2. Admet Admetus Klemen Janežič Alkestida Alcestis Saša Pavlin Stošić Herakles Heracles Vid Klemenc Feres Pheres Vid Klemenc Zbor Chorus Barbara Ribnikar

Kostumografija Costume design izr. prof. Janja Korun Associate Professor asist. mag. Tina Kolenik Assistant

20. 10. 2011 | 21.00 | ŠTUK

Jezik in govor Language and speech doc. dr. Katarina Podbevšek Assistant Professor asist. mag. Nina Žavbi Milojević Assistant

Evripidova Alkestida stoji na nikogaršnji zemlji med komedijo in tragedijo, med starim in novim, med življenjem in smrtjo. Je v razkolu med dolžnostjo in pričakovanjem. Sama Alkestida je junak in upornik. Zavestno in svobodno se odloči in povsem prepusti idealu na račun vsega drugega: svojega življenja, svojih otrok, svojega moža.

Euripides’ Alcestis stands in a no man’s land between comedy and tragedy, between the old and the new, between life and death. It is split between duty and expectation. Alcestis herself is a hero and a rebel. She makes a conscious, free decision and completely abandons herself to an ideal at the expense of everything else: her life, her children, and her husband.

88 89


Bertold Brecht, Roger Fernay

Gramofon A Record Player Večer Brechtovih songov in poezije A Night of Brecht’s Songs and Poetry

Prevajalca Translators Urška Brodar, Ervin Fritz Režiserka Director Nanča Muck Scenografka Set designer Polona Pirnat Kostumografka Costume designer Ana Rus Avtorji glasbe Music by Kurt Weill, Hanns Eisler, Bertolt Brecht, Blaž Remic Avtor aranžmajev Music arrangements Blaž Remic

Predstava traja 55 minut in nima odmora. Running time 55 minutes. No interval.

AGRFT

Jernej Prelac

21. 10. 2011 21.00 mali oder

Premiera Opening 9. 10. 2011 Klub Cankarjev dom

Nastopajo Cast Nanča Muck glas vocals Blaž Remic klavir piano, klaviature keyboards, harmonij harmonium Mario Babojelič kitara guitar Vid Drašler tolkala percussion Goran Krmac tuba tuba Boštjan Simon klarinet clarinet Mentorji Mentors Jezik in govor Language and speech izr. prof. Tomaž Gubenšek Associate Professor Gledališko petje Theatre singing red. prof. Žarko Prinčič Professor

»So moving is this piece of wood, in dark moments of life.« The singer, Nanča Muck, presents Brecht primarily as a poet. His songs and poetry, some of these well known and others translated into Slovene for the first time, take us into the realm of subjects that are still topical. This is the play of words and music, speech and singing, the subtle and the rough, the direct and the concealed. 21. 10. 2011 | 21.00 | mali oder

»Ganljiv je ta kos lesa, v temnih trenutkih življenja.« Pevka Nanča Muck predstavlja Brechta predvsem kot pesnika. Njegovo poezijo, njegove songe, nekatere znane, nekatere prvič prevedene v slovenski jezik, prežemajo teme, ki so aktualne še dandanes. Dogodek je igra med besedo in glasbo, govorom in petjem, subtilnim in grobim, direktnim in prikritim.


17. 10. 2011, 15.00 Prvi oder Prve gimnazije

Slovaški fokus Focus Slovakia

18. 10. 2011, 16.00 Komorni oder


sodobna slovaška drama

sodobna slovaška drama

V okviru 46. Festivala Borštnikovo srečanje predstavljamo novost, to je Slovaški fokus, v katerem se bomo posvetili sodobni slovaški dramatiki in gledališču. Ob tem smo izdali knjigo Sodobna slovaška drama, ki jo je uredila Alja Predan in obsega prevode treh sodobnih slovaških dram: - Viliam Klimáček: Hipermarket v prevodu Nives Vidrih, - Vladislava Fekete: Kratki stiki v prevodu Alje Predan, - Zuza Ferenczová, Anton Medowits: Solitaire.sk v prevodu Špele Sevšek Šramel. Bralna uprizoritev iger bo v ponedeljek, 17. oktobra 2011, na Prvem odru Prve Gimnazije v Mariboru v izvedbi študentov AGRFT pod mentorstvom režiserke Yulie Roschina. Hkrati pripravljamo tudi predavanje o sodobni slovaški dramatiki in gledališču, ki ga bo imela teatrologinja Elena Knopová, sicer tudi avtorica spremne besede h knjigi Sodobna slovaška drama.

This year's 46th Maribor Theatre Festival will devote special attention to Slovakian drama and theatre. On this occasion, we have published the book entitled Sodobna slovaška drama (Contemporary Slovakian Drama), edited by Alja Predan. It offers translations of three contemporary Slovakian dramas: - Viliam Klimáček: Hipermarket (Hypermarket) translated by Nives Vidrih, - Vladislava Fekete: Kratki stiki (Short Contacts) translated by Alja Predan, - Zuza Ferenczová, Anton Medowits: Solitaire.sk translated by Špela Sevšek Šramel. All three plays will be presented as staged readings by the students of the Academy of Theatre, Radio, Film and Television under the mentorship of the director Yulia Roschina. The readings will be staged on 17 October 2011 at Prvi oder of Prva Gimnazija in Maribor. Elena Knopová, a theatre researcher and the author of the foreword for Sodobna slovaška drama, will deliver a lecture on Slovakian drama and theatre.

V torek, 18. oktobra 2011, bo kuratorka Slovaškega fokusa, direktorica Gledališkega inštituta v Bratislavi (Divadelní ústav) mag. Vladislava Fekete, podrobneje predstavila delovanje Vladislava Fekete, the curator of te ugledne institucije. the Focus Slovakia programme and the director of the V okviru mednarodnega Theatre Institute in Bratislava programskega sklopa Mostovi (Divadelní ústav), will present bo gostovala predstava M. H. L. the operation of this renowned gledališča P.A.T. in Štúdia 12 institution. iz Bratislave v zasnovi, režiji in izvedbi Sláve Daubnerove. The performance M. H. L., conceived, directed and performed by Sláva Daubnerová and produced by the P.A.T. theatre and Štúdio 12 from Bratislava, will be shown as part of the Bridges international programme.


zuzana uličianska

slovaško versus slovensko ... gledališče in dramatika

Slovakia vs. Slovenia: Theatre and Drama

Razvojna pot slovaške drame in gledališča v veliki meri spominja na slovensko izkušnjo od leta 1991 naprej – Slovaška je postala samostojna država le dve leti kasneje. V obeh državah so teatrologi ugotavljali, da nova drama ni ustrezno in hitro odreagirala na dogajanje, ki je sledilo razcepu dveh držav, in je ostala ujeta v starih ustaljenih tematskih krogih. Tako so na robu dramskega interesa ostale teme politične transformacije, socialna vprašanja kot tudi novonastale teme, izšle iz družbenih in kulturnih sprememb in iz vzporednega vpliva virtualnih tehnologij, radikaliziranega diskurza civilne zavesti, novih bioetičnih diskurzov, mediatizacije, medikalizacije telesa kot tudi novega fenomena globalizacije. V obeh kulturnih gledaliških kontekstih se srečujemo tudi z različnim razumevanjem položaja, ki ga zavzema nacionalna drama na gledaliških repertoarjih. Dramatiki se strinjajo, da je krstnih uprizoritev (pre)malo, direktorji gledališč trdijo nasprotno. Nekaj pa je vendarle res – mladim avtorjem primanjkuje možnosti predstavitve na profesionalnih odrih, saj v nobeni od držav ni moč najti gledališča, ki bi bilo ozko specializirano zgolj na uprizarjanje nove dramatikee in bi hkrati sistematično

The development of the Slovak drama and theatre is strongly reminiscent of the process experienced by Slovenia after it gained independence in 1991; Slovakia became an independent country only two years later. In both countries, theatre scholars argue that new drama failed to respond adequately and in a timely fashion to the developments that followed the splitting of the country, remaining mired in the old and well-established thematic universe. Political transformation, social issues and other subjects that emerged as a result of cultural changes, which coincided with the development of virtual technologies, the radicalization of civil society discourse, new biotechnical discourses, mediatization, medicalization of the body, and the new phenomenon of globalization, remained at the margin of interest. Moreover, in both countries theatre artists’ perceptions of the position of national drama within theatre differs: while dramatists maintain that new productions are (too) few, theatre managers are of the opposite opinion. What can be claimed with certainty, though, is that opportunities for young authors to present their works in professional theatres are

92

93


pomagalo pri njenem razvoju in popularizaciji. Manj znani avtorji doživljajo svojih »pet minut« zahvaljujoč natečajem za sodobna dramska besedila (Grumova nagrada v Sloveniji, Drama na Slovaškem), toda le redko se zgodijo nove interpretacije že insceniranih novih dram. Obstaja pa še ena zelo vidna podobnost med državama, to je interdisciplinarnost sodobnih dramatikov. V slovaškem (pa tudi v slovenskem) gledališču in drami so maloštevilni tisti avtorji, ki se ukvarjajo izključno s pisanjem dram in jim ni treba iskati dodatnih strategij za preživljanje (v smislu režije, dramaturgije, igre ali popolnega odmika od gledališča). Reprezentativni izbor v okviru Slovaškega fokusa nudi slovenskemu gledalcu (bralcu ali potencialnemu inscenatorju) gledališki kontekst, ki predstavlja bistvo sodobnih teženj slovaških dramskih umetnikov tako na področju dramatike kot uprizoritvene umetnosti. Predstava M. H. L. mlade performerke Sláve Daubnerove odpira ključni vprašanji: kakšen je položaj umetnika v družbi in kako politika vpliva na naša življenja (Magda Husáková Lokvencová je bila prva slovaška profesionalna režiserka, na njen umetniški razvoj pa je vplivalo dejstvo, da je bila tudi soproga zadnjega češkoslovaškega komunističnega predsednika Gustava Husáka). Izbor treh dram, zbranih v knjigi Sodobna slovaška drama in občinstvu predstavljenih v obliki bralnih uprizoritev, ponuja kratek diskurz v svet slovaške dramatike in družbe, ki odpira vprašanja in ponuja razmislek o spremembah in obratih, ki so se zgodili v preteklih desetih letih. Slovaški fokus dopolnjujeta tudi predavanji Elene Knopove (Sodobna slovaška drama – med tradicijo, diskontinuiteto in raznolikostjo) in Vladislave Fekete (O Gledališkem inštitutu v Bratislavi, ki prav letos obeležuje 50-letnico obstoja). Slovaški fokus je idealna platforma za spoznavanje dveh gledaliških kultur, ki sta, kljub temu, da sta si geografsko relativno blizu in nekako podobni, hkrati tudi zelo daleč in nekako trpita za sindromom nepoznavanja, ki je tako očiten v »naši« združeni Evropi. Vladislava Fekete, kuratorka Slovaškega fokusa

scarce, given that both Slovakia and Slovenia are in want of theatres specializing in and popularizing new drama. Lesser known authors mainly obtain their chance at contemporary drama competitions (e.g., the Grum Award in Slovenia, Drama in Slovakia), but new interpretations of already staged plays are rare. Another conspicuous similarity between Slovak and Slovenian dramatists is their interdisciplinarity; only few authors can afford to dedicate themselves exclusively to play writing. Most authors are compelled to find a supplemental income strategy (e.g., as directors, dramaturges, actors or in work outside the theatre world). The representative selection entitled Focus Slovakia presents the Slovenian audience (readers and theatre directors) with the essential contemporary trends pursued by Slovak dramatic artists in the field of drama and performing arts. The performance M.H.L. by the young performance artist Sláva Daubnerová raises several key questions: what is the artist’s position within society, and how does politics influence our lives? (Magda Husáková Lokvencová was the first Slovak professional theatre director, but her artistic development was influenced by the fact that she was the wife of the last Communist president of Czechoslovakia, Gustav Husák). The selection of staged readings offers a short excursion into the world of Slovak drama and society, opening questions and inviting reflection on the changes that have occurred during the last decade. Focus Slovakia is rounded off by two lectures, one by Elena Knopova, On Contemporary Slovak Theatre and Drama, and the other by Vladislava Fekete, On the Theatre Institute in Bratislava (the Institute celebrates its 50 th anniversary this year). Focus Slovakia provides an ideal opportunity to get acquainted with two theatre cultures which, despite geographical proximity and similarities, are very far from each other and know little about each other, which is a common syndrome in our united Europe. Vladislava Fekete, Curator of Focus Slovakia


STROKOVNA SREČANJA SYMPOSIA AND DISCUSSIONS


15. 10. 2011 15.00 VETRINJSKI DVOR

Dramsko besedilo na poti od avtorja do odra

The Journey of a Dramatic Text from Author to Stage

Okrogla miza o prevajanju za gledališče v organizaciji Festivala Borštnikovo srečanje in Društva slovenskih književnih prevajalcev

The round-table discussion about translating for the theatre organized by the Maribor Theatre Festival and The Slovenian Association of Literary Translators

Ves svet je oder, je trdil slavni angleški bard, vsi, ki se tako ali drugače ukvarjajo z gledališčem, pa bi dodali, da je oder svet v malem. Kadar iz zatemnjene dvorane opazujemo odrske junake – igralce –, ki ravno v pravem trenutku najdejo pravo besedo, mogoče niti ne pomislimo na to, kaj vse je potrebno, preden iz besedila na papirju, in to celo v tujem jeziku, nastane živa predstava. V pogovoru bodo sodelujoči spregovorili o poti, ki jo mora premeriti tujejezično besedilo do končne oblike, predstavljene na odru. »Prevajanje je odgovor na izziv neznanega besedila, napisanega v tujem jeziku, torej dvojno povabilo v skrivnost besedne umetnine, ki jo je treba najprej odkriti, si jo raztolmačiti, vendar ohraniti tudi njeno zastrtost in jo potem prenesti bralcem in gledalcem v domačem jeziku, vendar tako, da bo zadržala vso svojo izvorno in izvirno skrivnost.« (Jaroslav Skrušný)

All the world is a stage, said the legendary English Bard. Everyone involved in theatre in one way or another would add that a stage is the world in miniature. When from a dim auditorium we observe how characters on stage – actors – speak words that perfectly capture the moment, perhaps we never give a thought to what needs to be done before a text, possibly in a foreign language, is brought alive on stage. Participants will talk about the road travelled by a text written in a foreign language to its final form presented on stage. »To translate is to respond to a challenge posed by an unknown text written in a foreign language, meaning that it is a double invitation to unlock the secrets of a literary work of art. These secrets must first be espied, then interpreted, but the veil enshrouding them must be preserved and the text conveyed to readers and spectators in their native language in a manner that will leave intact the text’s original enigma.« (Jaroslav Skrušný)

Okroglo mizo bo vodila dramaturginja in prevajalka Mojca Kranjc. Svoj zorni kot in pogled na prevajalski postopek bodo v pogovoru razkrili dosedanji dobitniki nagrade Dominika Smoleta za gledališki prevod Aleš Berger, Tina Mahkota, Marko Marinčič in Primož Vitez, vsak v povsem drugačnem jezikovnem, kulturnem in tematskem krogu; poleg nagrajenih gledaliških prevajalcev bodo sodelovali še Milan Dekleva, Jože Faganel, Srečko Fišer, Milan Jesih, Mateja Koležnik, Jernej Lorenci in Milan Štefe. Dušanka Zabukovec, predsednica Društva slovenskih književnih prevajalcev

The discussion will be moderated by the dramaturge and translator Mojca Kranjc. Previous recipients of the Dominik Smole Award for translation of a dramatic text, Aleš Berger, Tina Mahkota, Marko Marinčič and Primož Vitez, each working within a different linguistic, cultural and thematic milieu, will contribute their perspective on the translation process; other participants are Milan Dekleva, Jože Faganel, Srečko Fišer, Milan Jesih, Mateja Koležnik, Jernej Lorenci and Milan Štefe. Dušanka Zabukovec, Chairperson of The Slovenian Association of Literary Translators


20. 10. 2011 10.00 Dvorana A. Trstenjaka, rektorat UM A. Trstenjak Hall, University of Maribor

Koliko politike, toliko fašizma?

How Much Politics, How Much Fascism?

Mednarodni simpozij v organizaciji Festivala Borštnikovo srečanje in Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije

An international symposium organized by the Maribor Theatre Festival and the Association of Slovenian Theatre Critics and Researchers

»Na kakšni podlagi presojamo, kaj je zares nevarno in kaj je samo zoprno?« (Rastko Močnik) Sociolog Rastko Močnik v knjižici Koliko fašizma? iz leta 1995 že na začetku izpostavi dejstvo, da se moramo sprijazniti, da bomo v prihodnje živeli s fašistoidnimi učinki, zato je mogoče razpravljati le o količini njihovega vpliva, medtem v družbi še vedno vlada molk. V Evropi se je pojav fašizacije v zadnjih letih izjemno razširil in nič ne kaže, da se bodo razmere v prihodnosti izboljšale. Tipični primer je denimo Madžarska, iz situacije katere je razvidno, da vpliv političnega v kulturi ne pozna meja in dobiva vse bolj grozljive razsežnosti. Stroka ostaja proti političnim ukrepom nemočna. Ker politično kadrovanje v kulturi in umetnosti ni nič novega, je ključno vprašanje danes, koliko fašizma lahko prenesemo, koliko smo ga pripravljeni tolerirati. Ker se umetniška produkcija v Evropi večinoma financira iz državnih sredstev, je, ko pride do kriznih situacij, najpogosteje prva na udaru. S tem se stalno spreminja njena osnovna funkcija, poslanstvo, cilj in namen. Kaže, da bo treba del premisleka o kulturi in umetnosti v prihodnje usmeriti ravno v boj za obstanek, ki je hkrati boj za temeljne človekove pravice, ki (kot civilizacijski dosežek) danes padajo druga za drugo. Namen mednarodnega simpozija Koliko politike, koliko fašizma? v soorganizaciji Festivala Borštnikovo srečanje in Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije je na podlagi razmišljanj angažiranih domačih in tujih mislecev, gledaliških teoretikov, zgodovinarjev in publicistov različnih generacij osvetliti situacijo v Sloveniji in tujini ter s skupnim premislekom vzpostaviti premise za soočenje z njo.

»On what basis do we decide what is truly dangerous and what is simply disagreeable?« (Rastko Močnik) In his book How Much Fascism? (1995), the Slovenian sociologist Rastko Močnik emphasizes that we will soon have to acquiesce to living with fascistic repercussions, so the subject of discussion can only be the extent of the Fascist impact, even though society still remains silent. The phenomenon of »fascistization« has become exceptionally widespread in Europe over the past three years, and there is no sign of its abating in the near future. Hungary is a typical example. The situation there clearly demonstrates that political obstinacy within the field of culture knows no restraint and that its influence has become horrendously extensive. The profession is left helpless in the face of political manoeuvring. Since politically motivated recruitment of staff within the fields of culture and arts is not a new phenomenon, the question is how much Fascism we can endure, and how much of it we are prepared to tolerate. Since art production in Europe is mainly funded from the state budget, in times of crisis it is often the first victim. All of this has affected its basic role, mission, objectives and purpose. It seems, therefore, that future considerations of culture and arts should devote attention to the struggle for survival, among other things. It is also a struggle for basic human rights, which have recently been dissolving one by one. The purpose of the international symposium How Much Politics, How Much Fascism? is to illuminate the situation in Slovenia and abroad through the contributions of domestic and foreign philosophers, theatre theoreticians, historians and essayists of various generations, to jointly formulate a ground for the confrontation with the given situation and to propose solutions.

Andreja Kopač

Andreja Kopač

96

97


Umetniški festivali in stalno delujoče kulturne organizacije

Artistic festivals and continuously operating cultural organizations

Mednarodna delavnica v organizaciji Evropskega festivalskega raziskovalnega projekta in Festivala Borštnikovo srečanje

International research workshop organized by the European Festivals Research Project and the Maribor Theatre Festival

Evropski festivalski raziskovalni projekt (EFRP) je mednarodni interdisciplinarni konzorcij, ki je osredotočen na dinamiko umetniških festivalov v sodobnem življenju. Raziskovalna delavnica ponuja v ponoven premislek odnos med festivali in stalno delujočimi kulturnimi organizacijami, ki funkcionirajo kot konkurenti in partnerji hkrati. V nekaterih primerih so kulturne organizacije vzpostavile festivale kot poseben program na koncu, na začetku ali tekom sezone, da bi v javnosti ustvarili občutek »nevsakdanjega« delovanja. S povečanjem mednarodne koprodukcije postaja razmerje delovanja med festivali in kulturnimi organizacijami, torej dvema različnima vrstama upravljanja, vse bolj kompleksno in medsebojno soodvisno. Izvirne festivalske produkcije nadaljujejo svoje življenje tudi po zaključku festivala kot del programov različnih kulturnih organizacij in mnogi programski vodje kulturnih organizacij opravljajo tudi vlogo programskih direktorjev ali umetniških vodij festivalov. Poleg tega je nezanemarljivo dejstvo, da so festivali pogosto odvisni od stalno delujočih umetniških organizacij v smislu tehnične infrastrukture, človeških virov in trženja storitev. Takšna simbioza sproža mnoge dileme javnih organov, potencialnih sponzorjev in donatorjev – kateri od teh dveh vrst kulturnega delovanja, če sploh kateri, bi morali dati prednost in ponuditi podporo? Postavlja se vprašanje, ali bi bilo mogoče doseči ravnotežje naložb, podpore in subvencij, ki bo zagotovilo kontinuiteto kulturne ponudbe in razvoj posebnih, zanimivih dogodkov.

The Maribor Theatre Festival will be the host for the eleventh festival research workshop organized by the European Festivals Research Project (EFRP). Thw workshop seeks to reconsider the relationship of festivals and continuously operating cultural organizations as competitors and partners. This dichotomy is a product of many factors, some competitive and some where mutual self interest may result in collaboration. Principal amongst these are funding, artistic product, audiences, and the agendas of other stakeholders. The last is of particular importance because of the different contributions that festivals and other cultural operators can make to social, economic and political agendas such as are reflected in policies for artistic development, place marketing and/or social and community cohesion. The European Festivals Research Project is an international, interdisciplinary consortium, which is focused on the dynamics of artistic festivals in contemporary life. One of its principal aims is to understand the underlying causes of the current proliferation of festivals and the resource implications and diagnostic perspectives. EFRP focuses on those festivals that are driven by a firm artistic vision, involving international programming and which benefit from substantial support from public authorities – a critically important agenda in these days of savage cuts to public sector and culture budgets across Europe. Participants in the Maribor Theatre Festival are welcome to participate in this workshop in order to hear the presentations and to contribute to the discussion.

MEMORIAM

D ra

ga

n

Christopher Maughan

IN

Christopher Maughan

Kl ai ć

21.-22. 10. 2011 10.00 Dvorana Antona Trstenjaka, rektorat UM Anton Trstenjak Hall, University of Maribor


ŠE ... MORE ...


14. 10. 2011 18.00 Foajeja pred Veliko in Staro dvorano Foyers of the Velika and Stara dvorana

razstava

Exhibition

Gledališka scenografija Marka Japlja

Marko Japelj Theatre Set Designs

Marko Japelj je pred petindvajsetimi leti – pri petindvajsetih – oblikoval svojo prvo scenografijo, in sicer za diplomsko predstavo Hedda Gabler v režiji Tomaža Pandurja. Njegov scenografski prvenec na profesionalnih odrih je sledil le leto kasneje – s Tremi sestrami v režiji Vita Tauferja in produkciji Drame SNG Maribor. Ne gre pozabiti, da ga je sprva bolj zanimala arhitektura, nato je na njeno mesto stopila scenografija.

Marko Japelj created his first set design twenty-five years ago – at the age of 25. It was his diploma work, a performance of Hedda Gabler, directed by Tomaž Pandur. One year later, he debuted as a professional set designer for Three Sisters directed by Vito Taufer and produced by Drama SNG Maribor. Although it was architecture that first held an attraction for him, set design prevailed.

25+25

Prvo pomembno prelomnico v njegovem ustvarjanju predstavlja predstava Šeherezada (v režiji T. Pandurja) v začetku leta 1989; takrat so bili dnevi dolgi, a še zmeraj prekratki za uresničitev vseh idej. To je bilo obdobje intenzivnega samoizpraševanja, obdobje dvomov in iskanj. Sledilo je plodno delovanje v SNG Maribor, s katerim je Japelj neizrekljivo povezan in zaznamovan. Scenografije v režijah in koreografijah mnogih režiserjev in koreografov so izrisale vodilno linijo njegovih scenografij in postavile temelje njegovemu razpoznavnemu slogu oblikovanja in vključevanja svetlobe. Ni moč spregledati tudi njegovega kreativnega dela v tujini, kjer je na Visoki šoli za uporabno umetnost na Dunaju pridobil gostujočo profesuro in ostal tam tri semestre. Bil je profesor, ki se je počutil kot študent, predaval je le nekaj let mlajšim študentom in poslušal predavanja drugih predavateljev v mojstrskem razredu. V istem obdobju je sodeloval s Paolom Magellijem v nemškem Wuppertalu, kasneje je scenografije oblikoval še na Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori, Italiji, Nemčiji, Avstriji, Veliki Britaniji, Grčiji ... Od leta 1998 je Japljevo ustvarjalno delovanje povezano tudi s koreografom in režiserjem Edwardom Clugom. Z njim soustvarja magične plesne dogodke, začenši s prelomnim (ne samo za sodelujoče in gledalce v »domačem« Mariboru, temveč tudi za celoten slovenski in evropski gledališko-plesni prostor) Tangom. Sodelovanje s Clugom je njegovi scenografiji ponudilo nove možnosti izražanja in koncipiranja prostora.

25+25

The important turning point in his career came with a performance of Šeherezada (directed by Tomaž Pandur) in early 1989; the days were long in those times, but still too short to realize all the ideas. It was a period of intense self-questioning, of doubt and quest. Next came the long and fruitful collaboration with SNG Maribor with which Japelj is indelibly linked and which left an imprint on him. Set designs for performances directed or choreographed by many directors and choreographers shaped his creative work and laid the foundations of a style distinguishable for the inclusion of light and its design. We should not overlook his creative work abroad. He was a guest lecturer at the High School for Applied Arts in Vienna, where he lectured for three semesters. He was a professor who felt like a student – he was teaching students who were only a few years younger, and he attended lectures by other teachers in master classes. During this period he collaborated with Paolo Magelli in Wuppertal, and later created set designs in Croatia, Serbia, Montenegro, Italy, Germany, Austria, Great Britain, and Greece. Since 1998, Japelj's work has been connected with the choreographer and director Edward Clug. The two create magical dance events. The first such event – and a revolutionary one too (revolutionary not only for the participants and spectators in his »home town« of Maribor, but for all of Slovenia and the European theatre world) was Tango. Collaboration with Clug gave him new possibilities for expression and spatial conceptualization.


marko japelj

Marko Japelj scenografijo dojema vedno manj kot grajeno strukturo, pač pa jo vidi kot odnos in refleksijo prostora in časa. Njegovo delo primarno izhaja iz intenzivnega zanimanja za prazen prostor, prazen volumen. Intervencija s svetlobo, črto ali objektom spremeni prazen prostor v oder. Oblika in volumen, ploskve in objekti povzročijo napetosti v prostoru. Najbolj ga vznemirja prazen prostor, prostor, ki polni praznino med vzpostavljenimi elementi. Praznino, ki je nevidni odlitek vsega, kar ga obdaja.

Rather than conceiving of set design as a built structure, Marko Japelj increasingly sees it as a relation between and a reflection of space and time. His work primarily stems from intense interest in an empty space, an empty volume. An intervention using light, a line or an object transforms an empty space into a stage. The forms and the volume, planes and objects cause tensions in space. It is an empty space that excites him, a space that fills the vacuum between fixed elements. The emptiness is an invisible cast for all that surrounds him.

100

101


14.–17. 10. 2011 13.00 Različne lokacije po mestu Maribor Various locations in Maribor

Literatura na cesti

Literature in the Streets

Študentski svet Filozofske fakultete in Slavistično društvo Maribor v sodelovanju s Festivalom Borštnikovo srečanje

Student Council of the Faculty of Arts in Maribor, the Slavic Association Maribor and Maribor Theatre Festival

Letos bo Literatura na cesti razširila svoje veje v partnerska mesta Maribora, evropske prestolnice kulture: Mursko soboto, Slovenj Gradec, Velenje, Ptuj in Novo mesto; v vsakem se bodo ustavili za dva dni in predstavili pomembne osebnosti s področja literature, ki so se tam rodile ali ustvarjale. Zaključek projekta bo sovpadel z začetkom Festivala Borštnikovo srečanje – kar seveda ni naključje. Cilj projekta je približati kulturne dejavnosti širši publiki, in sicer tako, da jim s krajšimi literarno-ambientalnimi dogodki predstavimo slovenske kulturne umetnike. Da bi privabili tudi tiste, ki literaturo pojmujejo kot nedružabno, bomo dogodke umestili v živa in živahna mestna središča. Po Mariboru se bodo v petek, 14. oktobra, ob 13. uri Literarni potepuhi sprehodili od Jurčičevega spomenika, mimo Slomška in Slovenskega naroda do Prežihovega Voranca. Na vsaki teh spominskih točk bosta ob svojem obeležju predstavljena oseba oziroma časopis. V soboto, 15. oktobra, ko bodo za nami že prve festivalske gledališke predstave, se bodo ob 13. uri na Grajskem trgu predstavili zmagovalci Pesniškega turnirja Založbe Pivec. Sledila bo predstavitev mlade generacije mariborskih pesnikov in pesnic. V ponedeljek, 17. oktobra, bodo ob 13. uri med Univerzo in Gledališko kavarno v obliki recitacij ali odigranih uprizoritev potekale predstavitve nagrajenih romanov (v sodelovanju z založbo Litera), katerih zgodbe se dogajajo v Mariboru ali pa je njihov avtor Mariborčan.

This year, Literature in the Streets will expand its programme to Maribor’s partner cities in the European Cultural Capital project: Murska Sobota, Slovenj Gradec, Velenje, Ptuj and Novo Mesto. Each of these cities will host two-day presentations of important literary authors who were born or worked there. The final stage of the project will coincide, definitely not by chance, with the beginning of the Maribor Theatre Festival. The goal of this project is to bring literature closer to the general public. Shorter literary events will take place in animated and bustling central locations in the hope of appealing to those who think that literature is incompatible with socialization. On Friday, October 14, at 13:00, Literary Vagabonds will take a walk around the city of Maribor. They will start at the Jurčič monument, stop at Slomšek Square and the Slovenski narod building and conclude their stroll at the Prežihov Voranc monument. A short presentation will take place at each of these memorial points. The winners of the poetry competition organized by Založba Pivec will appear at Grajski Square on Saturday, October 15, at 13:00, followed by a short presentation of the young generation of Maribor poets. On Monday, October 17, at 13:00, the award-winning novels whose stories or authors are related to Maribor will be presented at Slomškov Square (in association with the Litera bookshop).

Marko Lük

Marko Lük


KNJIGE Books


17. 10. 2011 | 16.30 | KIBLA Peter Božič: Dve igri iz Pekarne. Zbirka Dokumenti SGM, št. 88, letnik 47. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2010.

Peter Božič: Two Plays from Pekarna. Dokumenti SGM series, No. 88, year 47. Ljubljana: Slovenian Theatre Museum, 2010.

V posebni številki Dokumentov SGM, izdani ob simpoziju o Petru Božiču: »Prekvasenje« slovenske dramatike in gledališča (2010), sta objavljeni dve njegovi drami: Kako srečen dan ali liberalna vzgoja detektivovih otrok in Turjaška Rozamunda ali na nebu so znamenja tri. Besedili dopolnjujeta Božičev ustvarjalni opus, skozi katerega se nam prikazuje kot »oster, odlomljen rob, nekakšna zareza ali razpoka v gladki površini vse druge sodobne dramatike, vseh drugih dramskih idej in sporočil«. Denis Poniž ga v spremni besedi označi kot nekoga, ki izstopa. Nekoga, ki je vedno drugje, vedno drugačen. Nekoga, ki je vedno proti nečemu.

This special issue of Dokumenti SGM, published to coincide with the symposium dedicated to Peter Božič and entitled »Remoulding Slovenian Drama and Theatre« (2010), contains two Božič plays: What a Happy Day or A Liberal Education for a Detective’s Children (Kako srečen dan ali liberalna vzgoja detektivovih otrok) and Rozamunda of Turjak or Three Signs in the Sky (Turjaška Rozamunda ali na nebu so znamenja tri). These texts complement Božič’s oeuvre, revealing a writer who is like a sharp edge, a kind of incision or a cleft in the smooth surface of contemporary Slovenian drama and all the ideas and messages it conveys.

Še preden se je začel svet: Peter Božič, človek gledališča. Zbirka Dokumenti SGM, št. 87, letnik 48. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2011.

Even Before the Beginning of the World: Peter Božič, a man of theatre. Dokumenti SGM, No. 87, Year 48. Ljubljana: Slovenian Theatre Museum, 2011.

Zbornik je zasnovan v povezavi s simpozijem, ki se je zgodil spomladi 2010, in je namenjen dodatnemu mapiranju fenomena Peter Božič. Z različnih vidikov skuša osvetliti bogat in intriganten Božičev opus tako po formalni in vsebinski kot po politični plati. Pokazati želi, kako so hkrati z revolucijo form, ki je bila velikokrat politično sporna, nove dramaturgije povojnega slovenskega gledališča, ki jih je v veliki meri spodbudil prav Peter Božič, proizvedle zmagoslavje novega koncepta odrske pisave, ki je s svojo antirealistično naravnanostjo, kar se morda zdi paradoks, ki pa zato ni nič manj usoden, s kar največjo natančnostjo opisala skorajda neobljudene pokrajine realnosti, ki jih ni mogla zajeti niti meščanska niti socialnorealistična mimetičnorealistična dramska pisava.

A symposium on Peter Božič was held in the spring of 2010. The collection of papers accompanying the symposium maps Božič’s unique career, illuminating the extensive and intriguing corpus of his work from various aspects, including form, content and political dimension. The innovations embraced by postwar Slovenian theatre, largely encouraged by Božič himself, were frequently branded as politically controversial. Apart from revolutionizing the form, post-war theatre introduced a new concept of drama with a slant towards anti-realism. Apparently paradoxically but no less fatefully for this, the new drama delineated with extreme accuracy virtually uninhabited regions of reality previously uncharted by either bourgeois or socio-realist, mimetic theatre.


Malina Schmidt Snoj: Tokovi slovenske dramatike I in II. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2010.

Malina Schmidt Snoj: Trends in Slovenian Drama I and II. Ljubljana: Slovenian Theatre Museum, 2010.

Obsežna knjiga v dveh delih je namenjena širši publiki, saj gre za berljivo celoto, napisano v živahnem jeziku, ki je razbremenjen znanstvenega aparata in opomb. Knjiga v kronološkem loku zajame vse od začetkov z verskimi igrami, preko prve drame v slovenskem jeziku, Škofjeloškega pasijona, prvič uprizorjenega leta 1721, do drame Niha ura tiha Draga Jančarja iz leta 2007. Delo je obogateno s slikovnim gradivom, ki ga je avtorica izbrala v sodelovanju z umetnostnim zgodovinarjem Milčkom Komeljem.

This extensive, two-volume book is intended for a wider readership. The writing is fluent, vivid and not burdened by scholarly apparatus and notes. The book chronologically spans the period from the early religious plays, i.e. the first play in Slovene, The Passion of Škofja Loka first staged in 1721, to Drago Jančar’s play Niha ura tiha (Silently Strikes the Clock) written in 2007. The book is illustrated with pictures whose selection is the result of the author’s cooperation with the art historian Milček Komelj.

Denis Poniž: Cenzura in avtocenzura v slovenski dramatiki in gledališču 1945–1990. Prvi del: Obdobje 1945–1964. Ljubljana: Akademija za gledališče, radio film in televizijo in Slovenski gledališki muzej, 2010.

Denis Poniž: Censorship and Self-Censorship in Slovenian Drama and Theatre 1945-1990. Part One: 1945-1964. Ljubljana: The Academy of Theatre, Radio, Film and Television and Slovenian Theatre Museum, 2010.

V obdobju 1945–1964 sta slovenska dramatika in gledališče doživela več oblik neformalne cenzure, a dogajale so se tudi druge vrste pritiskov na avtorje (dramatike) in institucije. Denis Poniž v svoji raziskavi predstavi nekaj tovrstnih primerov. Istočasno se je hkrati s cenzuro pojavila tudi avtocenzura, saj so avtorji, predvsem ob posebej močnih pritiskih neformalne cenzure, začutili, da bi jih brez samocenzurnih posegov lahko doletela še bolj neprijetna usoda, namreč razne oblike zastraševanja in prepovedovanja s strani institucij, ki so nase prevzele vlogo neformalnih cenzorjev.

During the period 1945-1964 Slovenian drama and theatre experienced various kinds of informal censorship and pressure (Poniž highlights the years 1948, 1952, 1957 and 1964). Moreover, in such circumstances many authors (playwrights), fearing threats, restrictions and prohibitions on the part of the institutions that assumed the role of informal censors, also imposed self-censorship. Poniž, moreover, is convinced that in the future we are in for more examples of self-censorship.

104

105


Slovenski gledališki letopis 2009/2010. Sestavil in uredil Štefan Vevar. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2010.

Slovenian Theatre Yearbook 2009/2010. Compiled and edited by Štefan Vevar. Ljubljana: Slovenian Theatre Museum, 2010.

Letopis je 23. nadaljevanje stoletnega Repertoarja slovenskih gledališč (1867–1967) in nasledek na spletu dosegljive baze podatkov o slovenski gledališki produkciji (www.sigledal.org), oziroma je iz nje generirana gledališka sezona 2009/2010. Pričujoče nadaljevanje zajema 187 detajlno popisanih premiernih uprizoritev in 208 različnih repriz 56. slovenskih institucionalnih, zunajinstitucionalnih in vidnejših polpoklicnih gledališč in gledaliških skupin. Letopis popisuje festivale ter priznanja in nagrade, gledališka gostovanja; prinaša celostno statistiko in bibliografijo knjig, serijskih publikacij in člankov s področja gledališča.

The Yearbook is issue 23 in the series The Repertoire of the Slovenian Theatres (1867-1967) and an offshoot of the on-line database containing data on Slovenian theatre production (www.sigledal.org), or in other words, the record of the theatre season 2009/2010 generated from this database. The book describes in detail 187 performances that premiered in 2009/2010 and 208 older performances staged by 56 Slovenian institutional, noninstitutional and more renowned semi-professional theatres and theatre groups. The Yearbook also lists festivals, acknowledgements, awards and guest performances, presents statistical data and lists books, journal publications and articles dealing with theatre.

18. 10. 2011 | 16.30 | KIBLA Occupying Spaces. Experimental Theatre in Central Europe 1950–2010. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej 2010.

Occupying Spaces. Experimental Theatre in Central Europe 1950– 2010. Ljubljana: Slovenian Theatre Museum, 2010.

V okviru triletnega mednarodnega projekta Theatre Architecture in Central Europe (TACE), v katerem so sodelovali gledališki muzeji oz. inštituti iz Češke, Slovaške, Poljske, Madžarske in Slovenije, je potekal novembra 2009 tudi mednarodni simpozij na temo eksperimentalnega gledališča v omenjenih državah. V zborniku so objavljeni dopolnjeni referati, ki so bili predstavljeni na simpoziju, obogaten pa je tudi z bogatim slikovnim (dokumentarnim) gradivom. Gre za prvo tovrstno knjigo, saj doslej eksperimentalno gledališče v tem delu Evrope še ni bilo tako celovito obravnavano.

Part of the three-year international project Theatre Architecture in Central Europe (TACE), with the participation of theatre museums and institutes from the Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary and Slovenia, was an international symposium on experimental theatre in these countries held in November 2009. This collection contains extended symposium papers illustrated with comprehensive graphic (documentary) material. The book is the first to employ an integral approach to the subject of experimental theatre, which challenged the monolithic perspective on arts and theatre promoted by the Communist regimes in this region, then located behind the »iron curtain.«


Beyond Everydayness. Theatre Architecture in Central Europe. TACE in Slovenski gledališki muzej, 2010.

Beyond Everydayness. Theatre Architecture in Central Europe. TACE and the Slovenian National Theatre Museum, 2010.

V okviru mednarodnega projekta Theatre Architecture in Central Europe (2008–2010) je šest držav (Češka, Poljska, Madžarska, Slovaška in Slovenija, s kasneje pridruženo Avstrijo) pripravilo raziskavo gledališke arhitekture v srednji Evropi v času od sredine 18. do konca 20. stoletja. Cilj tega projekta je bil evidentirati in zbrati dokumentarno gradivo o gledaliških stavbah, v katerih so se v posameznih državah (do konca 1. svetovne vojne združenih v Habsburški monarhiji oz. AvstroOgrski) razvijala gledališča kot središče narodnega prebujenja, ne glede na centralistično državno ureditev. Knjiga je sestavni del obširne mednarodne razstave z istim naslovom, ki je leta 2010 gostovala v vseh prestolnicah udeleženk tega pionirskega projekta.

The goal of the research study of theatre architecture in Central Europe from the mid-18th century to the end of the 20 th century, part of the international project Theatre Architecture in Central Europe, (2008 – 2010 with participants from the Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary, Slovenia, Austria) was to collect and catalogue documentary material on theatre buildings. In these countries, which until the end of WWI were joined under the Habsburg Empire or AustriaHungary, theatres functioned as centres of national awakening, defying the aspirations of the centralized state. Accordingly, theatre buildings had never been solely architectural edifices but also and primarily the homes of cultural, artistic and national life. This book accompanies the international exhibition of the same name, which in 2010 was hosted successively by the capital of each country participating in this pioneering project.

Nová dráma / New drama 2011. Slovinská dráma. Uredila Vladislava Fekete. Bratislava: Divadelný ústav, 2011.

Nová dráma / New drama 2011. Slovinská dráma. Edited by Vladislava Fekete. Bratislava: Divadelný ústav, 2011.

Knjiga Slovinská dráma (Slovenska drama) s spremno besedo Blaža Lukana združuje dela treh sodobnih slovenskih avtorjev: Dušana Jovanovića Ekshibicionist, Matjaža Zupančiča Hodnik in Simone Semenič 5fantkov.si. Zbirka Nová dráma/New drama promovira sodobno dramo ter predstavlja dramske pisce, ki skozi svoje delo odkrivajo in delijo sodoben pogled na svet. V zbirki so doslej izšle že knjige: Ruska drama, Madžarska drama, Srbska drama, Nemška drama, Valère Novarina, Patrick Marber, Ingmar Villqist, Marius von Mayenburg, ravnokar pa je v pripravi Poljska drama.

Slovinská dráma, with a foreword by Blaž Lukan, is the Slovak translation of three contemporary Slovenian dramas: Eksibicionist (The Exhibitionist) by Dušan Jovanović, Hodnik (The Corridor) by Matjaž Zupančič and 5fantkov.si by Simona Semenič. The collection Nová dráma / New drama promotes contemporary drama and playwrights who share a contemporary perspective on the world. Intended for the general public, this collection raises new subjects, presents new forms and seeks new potential within drama writing. The titles in this collection published so far are Russian Drama, Hungarian Drama, Serbian Drama, German Drama, Valère Novarina, Patrick Marber, Ingmar Villqist, and Marius von Mayenburg, with Polish Drama being in print right now.

106

107


The World of Theatre: About the Phenomenon of Theatre. Uredil Nasrollah Ghaderi. ITI, 2010.

The World of Theatre: About the Phenomenon of Theatre. Edited by Nasrollah Ghaderi. ITI, 2010.

Ena od dejavnosti Mednarodnega gledališkega inštituta ITI je izdajanje knjig in revij s področja uprizoritvenih umetnosti. Takšna je knjiga The World of Theatre (Svet gledališča), ki od leta 1986 z bolj ali manj rednimi intervali dveh let izhaja v angleškem, francoskem in arabskem jeziku. Uredniški odbor sestavljajo strokovnjaki z vseh kontinentov. V izdaji z letnico 2011, ki je enajsta po vrsti in sta članke zanjo pripravila tudi Tomaž Toporišič in Krištof Jacek Kozak, pa je prispevke objavilo več kot 50 avtorjev in gledaliških kritikov z vsega sveta. Svet gledališča nudi poglobljen pregled gledaliških praks v svetovnem merilu, z vsako novo izdajo pa dopolnjuje zgodovinski in geografski pogled na vlogo uprizoritvenih umetnosti v naši družbi.

International Theatre Institute ITI is an active publisher of books and other publications concerned with performing arts. The World of Theatre is one such publication that has been published in English, French and Arabic since 1986 onwards at more or less regular intervals of two years. The editorial board is composed of experts from all continents. The eleventh, 2011 edition contains articles by more than 50 authors and theatre critics from all over the world, including texts by the Slovenian authors Tomaž Toporišič and Krištof Jacek Kozak. The World of Theatre provides deeper insight into global theatre practices, with each edition enhancing the historical and geographical perspective on the role of performing arts in our society.

Periodične publikacije Mednarodnega gledališkega inštituta ITI Nacionalni centri ITI so izredno aktivni pri izdajanju knjižnih edicij in periodičnih publikacij. Predstavljamo jih le nekaj. Hrvaški center ITI letno izda kar pet številk revije Kazalište (Gledališče), ki objavlja eseje o premierah, intervjuje, portrete, zapiske o knjižnih izdajah in je vodilna na področju teoretične pisave o hrvaškem gledališču. V Rusiji je v lanskem letu začela izhajati dvojezična revija ITI Info, ki predstavlja rusko komponento svetovnega gledališča vsem, ki jih zanimajo informacije s tega področja. Švedski center ITI izdaja Svensk teaterkatalog (Švedski gledališki katalog) s podatki o aktivnih gledališčih, Novice iz švedskega gledališča pa se vsakokrat posvečajo drugi temi ...

Periodicals by the ITI – The International Theatre Institute National ITI Centres are active publishers of books and periodicals, of which we will mention only a few. The Croatian ITI Centre publishes 5 issues of the Kazalište (Theatre) journal every year. It features essays on premieres, interviews, portraits, book listings and the like and is also a leading publication for theoretical texts on Croatian Theatre. The Russian ITI Centre began to publish the bilingual ITI-Info journal last year, concentrating on the Russian theatre world. The fourth issue presented, among other things, Slovenian theatre. The Swedish ITI centre publishes Svensk teaterkatalog (Swedish Theatre Catalogue) containing information on active theatres, while News from the Swedish Theatre addresses different subjects in individual editions ...


19. 10. 2011 | 16.30 | KIBLA Kronotopografije plesa: Dve razpravi. Eda Čufer: Zapisovanje gibanja. Katja Praznik: Ideologije plesnega teatra. Zbirka Prehodi. Ljubljana: Emanat, 2010.

The Chronotopography of Dance. Two Studies. Eda Čufer: Writing Movement. Katja Praznik: The Ideology of Dance Theatre. Prehodi series. Ljubljana: Emanat, 2010.

Razpravi v knjigi Kronotopografije plesa sta nastali na podlagi nekajletnih raziskovanj sodobnega plesa, ki so avtorici povezali v dialoško izmenjavo. Razpravo Zapisovanje gibanja Ede Čufer je motiviralo avtoričino dolgoletno praktično dramaturško delo in njeno zanimanje za oblike in strategije zapisa, ki bi lahko v modernih in sodobnih izvajalskih umetnostnih praksah predstavljale alternativo tradicionalnemu dramskemu tekstu. Razpravo Ideologije plesnega teatra Katje Praznik je motiviralo zanimanje za teoretski diskurz in poskus vzpostavljanja konceptov, s katerimi bi bilo mogoče artikulirati telesnost in njeno funkcijo v plesni umetnosti. Razpravi povezuje kontekst, saj skušata vzpostaviti diskurz o plesu, ki je v slovenskem kulturnem prostoru izrazito marginaliziran.

The studies in this book are the result of several years of research on contemporary dance combined into a dialogical exchange. Writing Movement by Eda Čufer was motivated by the author’s long experience in practical dramaturgy and her interest in the types of written records and strategies used in creating them, which in contemporary and modern performing arts practice could represent an alternative to the dramatic text. The Ideology of Dance Theatre by Katja Praznik was motivated by her interest in theoretical discourse, which led her to attempt to establish a concept that would enable the articulation of corporeality and its function in the art of dance. The two studies are connected through the context, since both attempt to establish a discourse on dance, which has been conspicuously marginalized in the Slovenian cultural sphere.

Valère Novarina: Govorjeno telo. Izbor besedil 1989–2009. 153. zvezek. Ljubljana: Knjižnica MGL, 2010.

Valère Novarina: The Spoken Body. A Selection of Texts 1989-2009. Ljubljana: Knjižnica MGL, 2010. 153. volume.

Izbor besedil v knjigi Govorjeno telo skuša zajeti vse glavne teme, ki jih Valère Novarina razgrinja v svojih delih: gledališki jezik, čas in prostor ter igralčevo telo. V prevodu Petra Petkovška, Vladimirja Pogačnika in Primoža Viteza, ki je tudi avtor in urednik izbora, prvič v slovenskem prostoru predstavljamo poglavitna gledališka in filozofska besedila, ki jih je Novarina objavil v obdobju zadnjih dvajsetih let. Gre za produktivno sintezo besedilnih žanrov, ki meče s tirov, kar je utirjeno: branje ni samo branje, temveč že tudi uprizoritev; uprizoritev ni samo gledališki dogodek, temveč tudi mnogostranska filozofska refleksija sodobnosti.

The selection of texts entitled The Spoken Body attempts to encompass all the main subjects addressed by Valère Novarina: theatre language, time and space, and the actor’s body. This book, translated by Peter Petkovšek, Vladimir Pogačnik and Primož Vitez – who is also the author and editor of the selection, is the first Slovene translation of the major theatre and philosophical texts by Novarina published over the past twenty years. It is a productive synthesis of genres, one which displaces what had already been firmly in place: reading is not only reading but also staging; a staging is not just a theatre event but also a complex philosophical reflection on contemporaneity.

108

109


Gerald Raunig: Umetnost in revolucija. Umetniški aktivizem v dolgem 20. stoletju. Zbirka TRANSformacije, knjiga št. 30. Ljubljana: Maska, 2011.

Gerald Raunig: Art and Revolution. Transversal Activism in the Long Twentieth Century. TRANSformacije series, issue No. 30. Ljubljana: Maska, 2011.

Gerald Raunig je pisec alternativne umetnostne zgodovine 20. stoletja, v katerem zaobjame dogodke od Pariške komune 1871 do protiglobalizacijskih protestov v Genovi leta 2001. V svojem delu postreže z analizo različnih umetniških gibanj, od Courbeta in Sergeja Eisensteina do situacionistov, avstrijskih akcionistov in PublixTheatreCaravan. Delo Umetnost in revolucija spodbuja sodobne umetnike, aktiviste, teoretike ..., da premislijo svojo pozicijo v sodobni družbi in posledično nehajo participirati na globalnem trgu in svojo dejavnost usmerijo v ustvarjanje novih, radikalnih modelov »angažiranosti«.

Gerald Raunig has written an alternative art history of the »long twentieth century,« from the Paris Commune of 1871 to the turbulent counterglobalization protests in Genoa in 2001. Meticulously moving from the Situationists and Sergei Eisenstein to Viennese Actionism and the PublixTheatreCaravan, Art and Revolution takes on the history of revolutionary transgressions and optimistically charts an emergence from its tales of tragic failure and unequivocal disaster. By eloquently applying Deleuze and Guattari’s idea of the »machine,« Raunig extends the poststructuralist theory of revolution through to the explosive nexus of art and activism.

NE, Via Negativa 2002–2008. Uredil Marin Blažević. Zbirka TRANSformacije, knjiga št. 29. Ljubljana: Maska 2010.

NO, Via Negativa 2002–2008. Edited by Marin Blažević. TRANSformacije, book No. 29. Ljubljana: Maska, 2010.

Zbornik NE prinaša izčrpno refleksijo scenskih projektov Vie Negative. Projekt, ki je odprl mnoga vprašanja sodobnih scenskih umetnosti in v gledališče na radikalen način vpeljal elemente performansa in body arta, je doživel veliko afirmacijo v Sloveniji in v tujini. Vii Negativi je uspelo temo sedem smrtnih grehov narediti za temo sodobnega gledališča in nasloviti številna vprašanja: impliciten in ekspliciten metaperformativen in metagledališki dialog, v katerega performerji in avtorji vstopajo z zgodovinskimi poetikami ali konkretnimi deli umetnosti performansa; testiranje učinkov scenskega performativa, uprizoritve teorije; interakcijo med performerji in gledalci na navidez nasprotnih straneh izvedbene situacije; strategijo političnosti izvedbe; kontekstualiziranje estetike, etike in politike dela ...

NO (NE) is an extensive reflection on the performing projects by Via Negativa, which have been highly acclaimed in Slovenia and abroad. They raised many issues of contemporary performing arts and introduced into theatre, in a radical way, the elements of performance and body art. Via Negativa has turned the seven deadly sins into a subject of contemporary theatre while addressing many questions: the implicit and explicit meta-performative and meta-theatrical dialogue in which performers and authors engage through either historical poetics or concrete works on the art of performance; the effects of performing the performative; the staging of theory; the interaction between performers and the audience, who occupy seemingly opposite sides of the performance situation; strategies for the politicization of performance and, finally, the contextualization of the aesthetics, ethics and politics of work.


Ba

rb a

ra

Su š

ec

M

ic h

ie li

This monograph moves away from the predominant models of Slovenian theatre historiography in that the studies therein importantly expand, complement and revise theatre history in Slovenia, while contributing to the continuation of the debate on the evaluation of individual theatre genres, periods, achievements and personalities of the period in question. Compared to previous publications, studies in this book provide a deeper insight into the traditionally marginalized theatre trends (contemporary dance, performance), into the connections between theatre and amateur, popular culture, theatre reception and the social contextualization of theatre art.

MEMORIAM

Monografija se je odmaknila od doslej prevladujočih modelov slovenskega gledališkega zgodovinopisja: v knjigi zbrane študije predstavljajo pomembno širitev, dopolnilo in revizijo gledališke zgodovine na Slovenskem, hkrati pa prispevajo k nadaljevanju razprave o vrednotenju posameznih gledaliških zvrsti, obdobij, dosežkov in osebnosti tega časa. V primerjavi z dosedanjimi publikacijami ponujajo prispevki v tej knjigi temeljitejši vpogled v tradicionalno marginalizirane gledališke pojave (sodobni ples, performans), v povezave gledališča s popularno in amatersko kulturo, gledališko recepcijo in družbeno kontekstualizacijo gledališke umetnosti.

The Dynamics of Change in the 20 th century Slovenian Theatre. Edited by Barbara Sušec Michieli, Blaž Lukan and Maja Šorli. Ljubljana: The Academy of Theatre, Radio, Film and Television and MASKA, 2011.

IN

Dinamika sprememb v slovenskem gledališču 20. stoletja. Uredili Barbara Sušec Michieli, Blaž Lukan in Maja Šorli. Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo in MASKA, 2011.


IN M E MOR IA M


Barbara Sušec Michieli (1967-2011) željko stevanić

Nenavadno: zdi se, da smo v zadnjem času z Barbaro sodelovali več kot kadar koli prej, kot da ji bolezen ne bi jemala moči, temveč ji jih je dajala. Pri pripravi nedavno izdane publikacije Dinamika sprememb v slovenskem gledališču 20. stoletja ni bila samo urednica in avtorica, ampak njeno gonilo, gibalo ... Zgodovina: pretreseni smo ob resnici, da je tudi Barbara veliko prezgodaj postala del te zgodovine, ki je bila njeno prvo področje. Bila je gledališka zgodovinarka, vendar, v skladu s sodobnimi tokovi v historiografiji, tudi več kot to: gledališka raziskovalka. Njen interes je bil širok, segal je od antičnega gledališča in njegovih odmevov v sodobnosti do gledališča v medkulturnih povezavah in v navezavah na pojme, ki ozko gledališkozgodovinsko področje že zapuščajo in sodijo v širše študije scenskih umetnosti, kakor so identiteta, dvom, spomin in pozaba.

Remarkable. Our collaboration with Barbara was so intense in the past years, seemingly more intense than it had ever been. As if her illness had not sapped any of her strength. History. It is tragic that Barbara became so early a part of the history which was her main research subject. She was a theatre historian and theatre researcher. Her interests were wide, ranging from ancient theatre and its reflections in contemporary to the history of Slovenian theatre with an emphasis on actors, to national theatres. She laid the foundations for the professional approach to theatre (The Glossary of Theatre Terms) and was interested in theatre within intercultural contexts and in connection with broader notions relating to performing arts, such as identity, doubt, memory and oblivion.

Delo: Barbara je delala na Akademiji od leta 1993, od leta 2005 kot predavateljica gledališke zgodovine, bila je mentorica pri diplomah in doktoratih študentkam in študentom dramaturgije ter mentorica mladima raziskovalkama; bila je dramaturginja v gledališču, pisala je scenarije za radijske in televizijske oddaje, bila je urednica in sourednica; pripravljala je razstave, bila pobudnica spletnega gledališkega in filmskega kataloga eKumba, sodelovala v raziskovalnih skupinah in pri projektih, bila je članica in predsednica strokovnih svetov, bila pa je vselej tudi avtorica in soavtorica razprav, zbornikov in monografij. Večina njenih dejavnosti je izhajala iz njenega ožjega okolja, torej Akademije, kjer je bila tudi predstojnica Centra za teatrologijo in filmologijo ...

Career. Barbara began to work for the Academy of Theatre, Radio Film and Television in 1993. In 2005, she became a professor of theatre history. She was a mentor for many undergraduate and graduate students of dramaturgy and young researchers. She worked as a dramaturge in theatre, a script writer for radio and television and was editor of various publications. She was the initiator of the online theatre and film catalogue eKumba; she worked on exhibitions, collaborated in research groups and projects, and served as a member or chairperson of several expert boards. She was the author of contributions for various publications and the author of several monographs. Most of her activities stemmed from her immediate environment, the Academy, where she was also the chairperson of the Theatre and Film Center, which through her efforts became the second theatre research institution in Slovenia ...

Zdaj Barbare ni več z nami: a vendar je. Zgodovina, ne zgolj gledališka, je namreč skozi Barbarino delo postala to, kar je Filip Kalan nekoč imenoval »živo izročilo«: izročena iz minulih časov nam, živim, v današnji čas, da jo ponovno oživimo. To je tudi Barbarino živo izročilo. – Barbara, hvala ti zanj. Blaž Lukan

Through her work, history, and not only theatre history, became what Filip Kalan once called »live tradition« – a tradition communicated to us living now in order to keep it alive. That is what Barbara did and what she became. That is why she is still here with us. Thank you, Barbara. Blaž Lukan

112

113


Dragan Klaić 1950–2011 Diplomiral je iz dramaturgije v Beogradu in doktoriral iz gledališke zgodovine in kritike na Yalu. Predaval je na Fakulteti dramskih umetnosti v Beogradu in bil gledališki kritik Politike. Sodeloval je z Ljubišo Ristićem v gledališču KPGT, z Dušanom Jovanovićem in Matjažem Vipotnikom je v Ljubljani ustanovil gledališko revijo Euromaske. Leta 1991 se je z družino preselil v Amsterdam, kjer je skoraj deset let vodil Nizozemski gledališki inštitut in ga spremenil v dinamično, mednarodno odprto kulturno institucijo. Predaval je na univerzah v Amsterdamu, Leidnu, Beogradu, Budimpešti, Istanbulu in Bologni. V svoji bogati karieri je bil Dragan Klaić kot izjemno ugleden in visoko cenjen strokovnjak aktiven na različnih področjih: od sodobnih uprizoritvenih umetnosti, preko evropske kulturne politike in kulturnega razvoja do mednarodnega sodelovanja in interkulturalizma. Napisal je vrsto knjig, zbornikov in več sto strokovnih esejev ter bil pobudnik in vodja številnih pomembnih mednarodnih raziskovalnih projektov, konferenc in simpozijev. Leta 2009 smo ga povabili na simpozij Umetnost, kultura, mesto na Festival Borštnikovo srečanje, kjer je svoj uvodni govor začel z besedami: »Že nekaj let nisem bil v Mariboru in v veselje mi je, da to jutro vidim toliko starih prijateljev in kolegov, hkrati pa tudi presenetljivo število nekdanjih študentov, ki so danes ugledni profesionalci na področju uprizoritvenih umetnosti.« Sicer pa je v Mariboru služil vojaški rok in se je v mesto svoje mladosti vrnil kot ekspert za projekt evropske kulturne prestolnice. Bil je tudi ustanovitelj in vodja velikega raziskovalnega projekta o evropskih umetniških festivalih European Festivals Research Project. Letos na FBS gostimo delavnico njihove mreže. Dragan je iz bolniške postelje popravil vse referate udeležencev. Prav tako je z veseljem privolil, da bo uvodničar na mednarodnem simpoziju Koliko politike, koliko fašizma? Kdo ga bo zamenjal? Nihče. Dragan ni nadomestljiv. Takih ljudi preprosto ni. Bil je genialnega uma in duha in bil je izjemen človek. Širok, odprt, prijateljski, zmerom pripravljen pomagati, če je v človeku zaznal le kanček radovednosti. Moj poklon in zahvala, dragi Klaja, in kamen, zato da veš, da sem tukaj. Alja Predan

Dragan graduated in dramaturgy from the University of Belgrade and earned his PhD in theatre history and criticism from Yale. He lectured at the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade and worked as a theatre critic for the Politika daily. He collaborated with Ljubiša Ristić in KPGT theatre, and was the co-founder of the theatre journal Euromaske. In 1991, he moved to Amsterdam where for almost ten years he managed the Dutch Theatre Institute and turned it into a dynamic and internationally open institution. Throughout his fruitful career, Dragan Klaić, as a renowned and highly esteemed expert, was active within various fields, ranging from modern performing arts to European cultural policy and cultural development to international collaboration and intercultural activities. He is the author of a series of books, compilations and several hundred essays; he was the initiator and leader of many important international research projects, conferences and symposia. In 2009 he was invited speaker at the symposium Art, Culture, City, part of the Maribor Theatre Festival. His opening speech began with the following words: »It's been several years since I last visited Maribor. It's a pleasure to see so many of my old friends and colleagues here, and I'm surprised to see so many former students who are today professional performing artists.« He was the co-founder and leader of the European Festivals Research Project. This year's Maribor Theatre Festival will host their network's workshop. Dragan edited all the participating papers from his hospital bed. He also gladly agreed to deliver the introductory speech at the international symposium How Much Politics, How Much Fascism? Who will replace him? No one. Dragan is irreplaceable. Simply, there are no people like him. He was a brilliant mind and spirit and an extraordinary person. Dear Klaja, I give you my respect and gratitude. And a stone, so you will know that I am here. Alja Predan


Seznam slovenskih producentov

Slovenian Theatres at the Festival

Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana Erjavčeva ulica 1, SI-1000 Ljubljana T +386 (0)1 252 14 79 F +386 (0)1 252 38 85 E drama@drama.si I www.drama.si

Slovensko stalno gledališče Trst Ulica Petronio 4, 34141 Trst, Italija T +39 040 632665 F +39 040 368547 E organizacija@teaterssg.it I www.teaterssg.it

Mestno gledališče ljubljansko Čopova ulica 14, SI-1000 Ljubljana T +386 (0)1 425 82 22 F +386 (0)1 251 70 44 E info@mgl.si I www.mgl.si

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Ljubljana Nazorjeva ulica 3, SI-1000 Ljubljana T +386 (0)1 251 04 12 F +386 (0)1 251 04 50 E tajnik@agrft.uni-lj.si I www.agrft.uni-lj.si

Slovensko mladinsko gledališče Vilharjeva ulica 11, SI-1000 Ljubljana T +386 (0)1 300 49 00 F +386 (0)1 300 49 01 E info@mladinsko-gl.si I www.mladinsko.com

Gledališče Glej Gregorčičeva ulica 3, SI-1000 Ljubljana T +386 (0)1 251 66 79 E info@ glej.si I www.glej.si

Drama Slovensko narodno gledališče Maribor Slovenska ulica 27, SI-2000 Maribor T +386 (0)2 250 61 00 F +386 (0)2 250 61 09 E drama@sng-mb.si I www.sng-mb.si

Maska Ljubljana Metelkova 6, SI-1000 Ljubljana T +386 (0)1 431 53 48 F +386 (0)1 431 31 22 E info@maska.si I www.maska.si Mini teater Ljubljana Križevniška ulica 1, SI-1000 Ljubljana T +386 (0)1 425 60 60 F +386 (0)1 425 60 61 E info@mini-teater.si I www.mini-teater.si

Slovensko ljudsko gledališče Celje Gledališki trg 5, SI-3000 Celje T +386 (0)3 426 42 00 F +386 (0)3 426 42 20 E tajnistvo@slg-ce.si I www.slg-ce.si

Via Negativa Gruberjevo nabrežje 14, SI-1000 Ljubljana M +386 (0)51 360 735 E info@vntheatre.com I www.vntheatre.com

Slovensko narodno gledališče Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 5, SI-5000 Nova Gorica T +386 (0)5 335 22 00 F +386 (0)5 302 12 70 E info@sng-ng.si I www.sng-ng.si

Umetniško društvo OSUM Beethovnova 14, SI-1000 Ljubljana M +386 (0)31 308 186 E matej.filipcic@guest.arnes.si I www.matejfilipcic.com

Prešernovo gledališče Kranj Glavni trg 6, SI-4000 Kranj T +386 (0)4 280 49 13 F +386 (0)4 280 49 10 E pgk@pgk.si I www.pgk.si

Društvo Café teater Miklošičeva 2, SI-1000 Ljubljana T +386 (0)1 252 71 08 F +386 (0)1 252 74 27 E cafeteater@siol.net I www.cafe-teater.si

Cankarjev dom, kulturni in kongresni center Prešernova cesta 10, SI-1000 Ljubljana T +386 (0)1 24 17 100 F +386 (0)1 24 17 295 E info@cd-cc.si I www.cd-cc-si

Zavod Margareta Schwarzwald Jesenkova ulica 7, SI-1000 Ljubljana M +386 (0)41 852 516 E mija.spiler@margareta.si I www.margareta.si

114


45. Festiva l B or št ni kovo sre č anje 45 th Ma r ibor T heat re Festiva l 15.–24 . 10. 2010 Umetniška direktorica Artistic Director Alja Predan Selektor tekmovalnega in spremljevalnega programa Competition and Accompanying Programme Selector Gregor Butala Strokovna žirija Jury of Experts Melita Forstnerič Hajnšek, Thomas Irmer, Amelia Kraigher, Katarina Pejović, Marko Peljhan Žirija za Borštnikov prstan Jury for the Borštnik Ring Award Aleš Jan, Mateja Koležnik, Tone Partljič, Alja Predan, Milena Zupančič

almanah the almanac


sta

Dobit ni k Boršnikovega pr st ana 2010 Janez Hočeva r

Winner of the B or št ni k Rin g Awa rd 2010 Janez Hočeva r

Pokrajina igralskega opusa Janeza Hočevarja je izjemno razgibana in kompleksna.

The landscape of Janez Hočevar’s acting is extraordinarily vivid and complex.

Gledališka zgodovina izpričuje, da je Janez Hočevar mnogostranski igralec, sicer nadarjen za komične vloge, vendar se ni dokončno zapisal enemu samemu žanru in v njegovih kreacijah posameznih likov se pogosto kaže izrazita amorfna dvoumnost. V tej luči sta vsakršna enoznačna tipizacija ali etiketiranje njegovega igralskega dela nestrokovni in netočni, čeprav lahko preberemo, da so z angažiranjem Hočevarja za resne vloge celo režiserji veliko tvegali. Ko se je pod režijskim vodstvom Dušana Jovanovića leta 1980 na odru MGL pojavil kot Jerman v Cankarjevih Hlapcih, je bilo v dvorani zelo napeto. Slišati je bilo: »Viš ga, Rifle!« In Jože Javoršek se je ob premieri Lužanovih Srebrnih nitk spraševal, »zakaj se gre ta odlični igralec Rifleja …, ko bi lahko bogatil slovensko gledališče s svojo zrelo umetnostjo«.

Theatre history testifies to his acting versatility; although he has a talent for comic roles, he has never unequivocally dedicated himself to one specific genre exclusively, so his acting creations often exude amorphous ambiguity. In this light, an attempt at categorizing his acting would be both unprofessional and inaccurate, even though, allegedly, directors who engaged Hočevar to play serious characters were taking a risk. Hočevar became familiar with acting after he failed his final exams in secondary school and got work with Drama SNG Ljubljana, temping as a spot-light operator. He graduated from the Academy of Acting in Ljubljana under Professor Vida Juvan. He received the Student Prešeren Award for the role of public prosecutor in Dostoevsky’s Brothers Karamazov (1962) and of Sganarelle in Molière’s The Doctor in Spite of Himself (1963).

Hočevarjevo zbliževanje z igralskim poklicem se je začelo po neuspeli maturi, ko si je v Drami SNG Ljubljana poiskal honorarno zaposlitev usmerjevalca reflektorjev. Iz ptičje perspektive je občudoval delo Staneta Severja, Aleksandra Valiča, Duše Počkaj in mnogih drugih. Študij

After completing his military service in 1966, he worked for Drama SNG Ljubljana theatre. His first significant role there was that of the student Tonček in Linhart’s comedy

116

117


dramske igre je zaključil na Akademiji za igralsko umetnost v Ljubljani, in sicer v razredu prof. Vide Juvan. Prejel je študentsko Prešernovo nagrado za vlogi Državnega pravdnika v Bratih Karamazovih Dostojevskega (1962) in Sganarella v Molièrovem Zdravniku po sili (1963). Prof. Vida Juvan je v utemeljitvi zapisala, da sta »ti dve vlogi diametralno nasprotni« in da je bil v njun »realizaciji nadpovprečen«. V času študija je prispeval manjše vloge v uprizoritvah Slovenskega mladinskega gledališča in Odra 57: Plešasti pevki Eugèna Ionesca, Aleksandru praznih rok Vitomila Zupana, Zasilnem izhodu in Kaznjencih Petra Božiča, Igricah in Nekaj malega o čakalnicah in življenju Dominika Smoleta in v prepovedani igri Topla greda Marjana Rožanca. Po zaključku služenja vojaškega roka se je leta 1966 zaposlil v Drami SNG Ljubljana. Prva večja vloga v Drami je bila vloga študenta Tončka v Linhartovi veseloigri Ta veseli dan ali Matiček se ženi (1966), kjer je sodeloval z režiserjem Viktorjem Molko. Dve leti pozneje se je srečal z Jurijem Součkom, ki je temeljno posegel v razvoj mladega igralca, saj je v njem prepoznal, kot se je sam izrazil, tisto »potrebno žlahtno komedijantstvo« in potrebo po ekspresivnosti, »potrebo po govorjenju resnice«. Z vlogo Arhitekta v Arrabalovi kontroverzni igri Arhitekt in asirski cesar (SNG Drama Ljubljana, 1968) je zaobjel travmatični svet arrabalovskega gledališča, v katerega je vržen človek, obremenjen z obupom in grozljivim humorjem. Hočevar je ponazoril ta svet s sredstvi »infantilne igre« in je bil neposreden v »svoji naivnosti«. Njegov igralski postopek je takrat sodil med redke poskuse v interpretaciji, in sicer kot premik od prezentacije k oblikovanju živega in polnokrvnega lika, ki na odru v resnici živi svoje življenje. Z vlogo Filatelista v Jovanovićevi igri Znamke, nakar še Emilija … v režiji Žarka Petana je pokazal svoj naslednji veliki igralski dosežek. Upodobitev je bila izpiljena do najmanjše podrobnosti; »majhna, kramarska in pikolovska duša, zakompleksirana, nesproščena«, kot je zapisal Lojze Smasek. Za obe vlogi je na sarajevskem Festivalu malih in eksperimentalnih odrov (1969) prejel nagrado zlati venec. Pri štiriintridesetih letih se je odločil za svobodni poklic. V tem času mu je bil velik izziv preživetje. Sodeloval je pri komercialnih projektih, na televiziji, pri radijskih igrah, serijah za odrasle in otroke, v otroških

This Happy Day or Matiček Gets Married (Ta veseli dan ali Matiček se ženi, 1966), directed by Viktor Molka. Two years later he met Jurij Souček, who radically affected the development of the young actor in whom he spotted, as Souček himself said, that »noble comedian« and the need for expressiveness, »the need to speak truth.« At the age of 34 he became a free-lance actor. He engaged in commercial projects and appeared in television productions, radio plays, serials for adults and children and children’s programs; during the period of ski euphoria, he participated in Podarim-dobim lottery draws, sporting his trademark striped scarf. Janez Hočevar is also a master of radio plays and the artistic word. He is in control of all genres, from children’s radio plays to the most demanding experimental projects. The Radio Slovenia archives treasure 351 radio programs with Hočevar in various roles. He also received an award at the international radio festival in Ohrid for one of his radio play roles. The late 1970s and early 1980s were a particularly intense period in his acting career. He accomplished a series of extraordinary creations: he played Miller in Schiller’s Intrigue and Love (for Ljubljana City Theatre - MGL), for which he received the Borštnik Award; he played Jerman in Cankar’s The Servants (for Ljubljana City Theatre - MGL), and Faust in Grabbe’s Don Juan and Faust (for Drama SNG Maribor). These three roles earned him, in 1981, the Prešeren Fund Award. With the role of the Old Man in Lužan’s Silver Threads produced by the Glej Experimental Theatre (1978), he further developed his skill for portraying human fate in mutually exclusive border situations. This role also earned him the Borštnik Award. His accomplishments in musical theatre and on film further prove that Janez Hočevar is an acting homo universalis. His indisputable talent for singing came to light in the operas Die Fledermaus and The Merry Widow, and in the musicals Fiddler on the Roof and Neron. For the role of father Petan in the movie Cafe Astoria (Kavarna Astoria), he received the prestigious Golden Arena award at the Film Festival in Pula. In 1992, he dedicated himself to teaching at the Academy for Theatre, Radio, Film and


tone stojko/arhiv sng drama ljubljana

nanizankah, kot sta Naočnik in Očalnik ter Leteča pipa Trapolo HAHA 33, v uspešni otroški glasbeni TV seriji Kuhinja pri violinskem ključu, v oddaji Moped-show, upodobil je znamenitega vojaka Švejka, v času smučarske evforije je s svojim prepoznavnim zaščitnim znakom, črtastim šalom, sodeloval pri žrebanjih Podarim - dobim. Janez Hočevar je tudi mojster radijske igre in umetniške besede. Obvladuje vse zvrsti, od otroške radijske igre do najzahtevnejših eksperimentalnih del. Arhiv Radia Slovenija hrani 351 del z njegovim glasom. Za eno svojih radijskih vlog je prejel nagrado na mednarodnem radijskem festivalu v Ohridu. Konec sedemdesetih, začetek osemdesetih let je intenzivno obdobje v kreiranju njegovega igralskega biosa. Ustvaril je vrsto izjemnih kreacij: Miller v Schillerjevi igri Spletka in ljubezen (MGL), za katero je prejel Borštnikovo nagrado, Jerman v Cankarjevih Hlapcih (MGL) in Faust v Grabbejevem Don Juanu in Faustu (Drama SNG Maribor). Za vse tri vloge je leta 1981 prejel nagrado Prešernovega sklada.

Television in Ljubljana where he still works as a full-time professor of dramatic acting, conveying to his students, with ingenious sensibility, his experience in the art of acting. Janez Hočevar is a modern actor. His excellence lies in his mastery of all genres and forms of expression. Although professional circles categorize him as a comic actor, which he undoubtedly is, the diversity of the roles he has played contests that image. Hočevar’s acting demonstrates that rather than being constrained by one style, his acting spans the broad spectrum of dramatic genres. Janez Hočevar’s acting has earned him a prominent place in the history of Slovenian theatre, radio, film and television. Simona Ješelnik

Z vlogo Starca v Lužanovih Srebrnih nitkah v Eksperimentalnem gledališču Glej (1978) je svojo spretnost v upodobitvah človeških usod v mejnih, med seboj izključujočih situacij, še poglobil. Andrej Inkret je ob tem zapisal, da mu je »ostal v spominu Janez Hočevar v vlogi nesrečnega, zaljubljenega in poželjivega starca: presenetljivo zlitje sentimentalnosti, strahu in

118

119


veseljaškega komedijantstva«. Tudi za to vlogo je prejel Borštnikovo nagrado.

Leta 1992 se je podal v pedagoške vode na AGRFT v Ljubljani, kjer še danes kot redni profesor za dramsko igro študentom s posebno senzibilnostjo predaja svoje izkustvo umetnosti igre. Odraz uspešnosti njegovega pedagoškega dela so njegovi študentje – prejemniki študentskih in univerzitetnih Prešernovih nagrad kot tudi nagrad na poklicnih odrih in festivalih.

ctf ul agrft

Da je Janez Hočevar igralski homo universalis, dokazujejo tudi njegovi dosežki v glasbenem gledališču in pri filmu. Svoj nesporni pevski talent je izkazal v operah Netopir in Vesela vdova ter mjuziklih Goslač na strehi in Neron. Za vlogo očeta Petana v filmu Kavarna Astoria je na Filmskem festivalu v Pulju prejel prestižno nagrado zlata arena. Njegov uspeh so mediji pospremili z naslovi: »Tveganje brez šala«, »Rifle, ki ni Rifle«, »Rifle, kakršnega še ne poznamo«.

Janez Hočevar se tako z vsemi svojimi igralskimi kreacijami zapisuje v zgodovino slovenskega gledališča, radia, filma in televizije. Simona Ješelnik

ctf ul agrft

Janez Hočevar je sodoben igralec. Uvršča se med vrhunske slovenske igralce, kar je dokazal s svojimi številnimi in nepozabnimi kreacijami v gledališču, na filmu, televiziji in radiu. Njegova odlika je pravzaprav to, da obvladuje vse zvrsti in žanre ne glede na medij, v katerem nastopa. Njegova karizmatična prezenca je gotovo rezultat njegovega dela, ki se zrcali v sposobnosti za »zbranost«. Takrat zavestno prepleta dvoje ravni ustvarjalnega procesa: racionalno in emotivno. Njegov dar je radost najprej do življenja, potem do lika in seveda še njegova visoko razvita intuicija. Gradnje lika se loteva z nekakšno skepso, kar preprečuje prezgodnjo zadovoljitev z definicijo lika. Janez Hočevar skozi posamezne ponovitve uprizoritev lik razvija naprej in išče ključ do bistva stvari. Čeprav ga stroka po eni strani uvršča med izjemne komične igralce, kar nedvomno drži, pa po drugi strani ravno z naborom nadvse raznovrstnih vlog to podobo ruši, saj z načinom svoje igre dokazuje ne-enoznačnost, razpetost med vsemi dramskimi zvrstmi. Sem nedvomno sodi tudi njegova karakterna odlika – »otroška naivnost« ali sposobnost oziroma čut za »čudenje«.


Poročilo žirije

Repor t by the Jur y

Strokovna žirija Festivala Borštnikovo srečanje 2010 se je po temeljitem premisleku in analizah predstavljene produkcije slovenskih gledališč v izboru selektorja Gregorja Butale odločila, da velike nagrade FBS za najboljšo uprizoritev ne podeli. Tekmovalni program z redkimi izjemami predstavlja širok in kvaliteten prerez ustvarjalnih pristopov h gledališkemu mediju, ki je produkcijsko in izvedbeno suveren, vendar mu manjka celostnih pristopov, ki bi bili hkrati profesionalno prebojni in tudi inovativni, da bi lahko komunicirali z občinstvom in prostorom gledališča, ki ni nujno omejen samo na dialog z lastno estetsko zgodovino in kontekstom. Strokovna žirija je v nekaj predstavah prepoznala ta potencial, ki pa po njenem mnenju v nobeni izmed predstavljenih produkcij ni bil popolnoma dosežen. Pri tem moramo poudariti, da so bili v večini produkcij ustvarjeni številni izjemni igralski dosežki, tako da je imela žirija pri odločitvah za podelitve igralskih nagrad izredno težko delo.

After thorough deliberation on and analysis of the Slovenian theatre performances selected by Gregor Butala, the jury of the Maribor Theatre Festival 2010 has decided not to deliver the Grand Prix for the best performance. The competition program, barring rare exceptions, represented a broad spectrum of quality performances and approaches to theatre. However, while in terms of production they were obviously supreme, what is missing is an integral approach that would amount to a professional breakthrough and innovation in the sense of establishing communication with the audience and theatre space in a manner not necessarily limited to dialogue with one’s own aesthetic history and context. The jury identified such potential in several performances but was of the opinion that it was not fully-fledged in any of these. The jury would like to emphasize that most performances boasted extraordinary acting achievements, so the task of choosing the winners of acting awards was very difficult. The jury of the 45th Maribor Theatre Festival Chairman: Marko Peljhan Members: Melita Forstnerič Hajnšek Thomas Irmer Amelia Kraigher Katarina Pejović

Žirija 45. Festivala Borštnikovo srečanje: Predsednik Marko Peljhan Člani Melita Forstnerič Hajnšek Thomas Irmer Amelia Kraigher Katarina Pejović

Maribor, 24 October 2010

V Mariboru, 24. oktobra 2010

120

121


Nagrade

Awards

Nagrada za režijo

The Best Director Award

Ivana Djilas za režijo uprizoritve Zasebno življenje v izvedbi Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana

Ivana Djilas for her directing of Private Life, staged by Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana

peter uhan

Režija Ivane Djilas je na prvi pogled nevidna in umaknjena v ozadje. Vendar je dosegla učinkovito, natančno in ritmično usklajeno naracijo in vodenje od prizora do prizora, v sozvočju z eliptičnim dramaturškim slogom in s temo krhkosti odnosov v sodobni družbi, ki so osnova Syhinega besedila. Na premici našega vsakdana je Djilasova z igralci odkrila poetične trenutke, ki so bili podani sugestivno in z inteligentno trpko humornostjo.

The Award for an Extraordinary Collective Achievement

Avtorska ekipa za izjemno kolektivno stvaritev v uprizoritvi Preklet naj bo izdajalec svoje domovine! v izvedbi Slovenskega mladinskega gledališča

The team of Slovensko mladinsko gledališče for creation of Damned be the Traitor to His Homeland!

Kompleksno travmo Jugoslavije in njenega razpada je avtorski kolektiv predstave zaobjel silovito, brez zadržkov in z jasnim namenom raziskovanja provokativnih perspektiv, vendar z občutljivostjo in zapletenostjo subjektivnih pogledov, ki zgradijo močan dogodek brez vsakršne banalnosti, sentimentalnosti ali nostalgije. Prepletanje »velike slike« kolektiva in identitete »bivše države« z globinskim in neusmiljenim posegom v resničnost gledališkega kolektiva, obremenjenega s kompromitirajočo naravo preteklih dejanj, generacijskim prepadom ter latentnimi konflikti in zamerami, je tista kvaliteta, ki iz predstave naredi izjemno študijo sodobne skupnosti, ta pa se lahko utrdi in preobrazi le skozi eksorcistične posege.

žiga koritnik

Nagrada za izjemno kolektivno stvaritev


Nagrada za celostni prostorski koncept

The Award for a Spatial Concept

Dragutin Broz za celostni prostorski koncept uprizoritve Od blizu v izvedbi Drame Slovenskega narodnega gledališča Maribor

Dragutin Broz for his spatial concept for Closer, staged by Drama Slovensko narodno gledališče Maribor a

damjan švarc

Prostorski koncept predstave Od blizu, ki ga je ustvaril Dragutin Broz, je omogočil sodobno režijo in igralske dosežke, ki so učinkovito razgalili emotivni in travmatski horizont odtujenega subjekta v urbanih razmerjih. Vizualni in arhitekturni »cut-up« Marberjevi predlogi omogoča neposrednost in gledališko izkušnjo, ki je obenem intimna in deluje kot oddaljena čustvena pokrajina.

Nagrada za kostumografijo

The Best Costume Awards

Leo Kulaš za kostumografijo v uprizoritvi Od blizu v izvedbi Drame Slovenskega narodnega gledališča Maribor

Leo Kulaš for his costume design for Closer, staged by Drama Slovensko narodno gledališče Maribor

damjan švarc

Čeprav že dolgo uveljavljen v slovenskem in evropskem gledališkem prostoru kot avtor z baročno domišljijo ter obenem z zavestjo o svetovnih modnih trendih, je Leo Kulaš v predstavi Od blizu ustvaril natančen minimalizem v oblikovanju vsakdanjega kostuma, ki v številnih transformacijah postaja pomemben element dramaturške gradnje. Vsakdanji kostumi se nevidno vključujejo v celoten vizualno-čustveni koncept predstave in izpostavijo urbano dimenzijo subjektov te majhne, a kompleksne predloge. Alan Hranitelj za kostumografijo v uprizoritvi Malomeščanska svatba v izvedbi Drame Slovenskega narodnega gledališča Maribor

Alan Hranitelj for his costume design for A Respectable Wedding, staged by Drama Slovensko narodno gledališče Maribor

122

damjan švarc

Kostumi Alana Hranitelja v monokromatsko scensko rešitev Henrika Ahrja pripeljejo poglavitne vizualne označevalce, ki podpirajo psihosocialno vzpostavitev posameznih likov, ki so v Brechtovem originalu enoznačni. Prav tako predlogo iz začetka prejšnjega stoletja v sodelovanju z režijskimi rešitvami subtilno pripeljejo bližje današnjemu času in s tem naslovijo sodobni srednji razred, mlajšega sorodnika tistega, o katerem je Brecht spregovoril v tej komediji pred devetdesetimi leti.

123


Nagrada za mladega igralca

The Young Actor Award

Uroš Kaurin za stvaritev v uprizoritvi Preklet naj bo izdajalec svoje domovine! v izvedbi Slovenskega mladinskega gledališča

Uroš Kaurin for his performance in Damned Be The Traitor To His Homeland! staged by Slovensko mladinsko gledališče

žiga koritnik

Uroš Kaurin se v radikalnem samorazgaljajočem prepletu ljubezni in sovraštva, norosti in bolečine drzno spopade s svojo lastno gledališko in človeško reprezentacijo. S krhko in hkrati močno prezenco ter odrsko samozavestjo suvereno začrta neizprosen prepad med generacijami – na odru in zunaj njega. S premišljeno odmerjenimi igralskimi sredstvi se prepričljivo vzpostavi kot enakovreden partner v kolektivni igri, obenem pa se izriše s svojo provokativno posebnostjo in ostrim, neizprosnim premislekom o gledališču danes in tukaj ter s svojo lastno (generacijsko) rušiteljsko in graditeljsko vlogo v njem.

The Young Actress Award

Eva Kraš za vlogo Alice v uprizoritvi Od blizu v izvedbi Drame Slovenskega narodnega gledališča Maribor

Eva Kraš for the part of Alice in Closer, staged by Drama Slovensko narodno gledališče Maribor

V zapleteni igri štirih enakovrednih protagonistov Marberjeve drame je Eva Kraš lik Alice vzpostavila kot najbolj berljiv, a izrazito večplasten. Njena idealistična vera v čistost prave ljubezni sredi vrtinca čustvene zmešnjave urbanega srednjega razreda, ki ga predstavljajo ostali trije karakterji, doživi popoln in tragičen poraz. Interpretacija Eve Kraš prepričljivo prehaja med ranljivostjo in čutno ter seksualno osvobojenostjo in predstavlja ključno protiutež trem izvrstnim soigralcem.

damjan švarc

Nagrada za mlado igralko


Pet enakovrednih igralskih nagrad

Five equivalent awards for acting achievement

Jernej Šugman za vlogo Tašče v uprizoritvi Ko sem bil mrtev v izvedbi Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana

Jernej Šugman for his role of Mother-in-Law in When I Was Dead, staged by Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana

Tone Stojko

Predstava Ko sem bil mrtev je dovršena žanrska konstrukcija in je v svoji enodimenzionalnosti ustvarjalen poseg v razumevanje funkcije sodobnega dramskega gledališča. Jernej Šugman je v vlogi Tašče ustvaril virtuozen stil igre in ekspresije, ki se neprestano giblje po zelo ostrem rezilu na meji med banalnostjo in večplastnostjo, ki jo zdržita samo natančna študija in vrhunska disciplina. S svojo energijo, odzivnostjo in dinamičnostjo je celotnemu konceptu in soigralcem omogočil izlet v globine komedijskega žanra in nas opomnil na to, zakaj včasih tako ljubimo film in njegovo zgodovino.

Uroš Fürst for his role in Private Life, staged by Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana

Uroš Fürst za vlogo Lutza v predstavi Zasebno življenje v izvedbi Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana

Peter Uhan

Fürstova igra se v vlogi Lutza izkaže kot odlična poosebitev sodobnega moškega. Virtuozno in z navidezno lahkoto sledi dramaturgiji Syhine predloge v njenih hitrih prehodih med pokrajinami igre, pripovedi in spomina. Obenem gre za markanten portret sodobnega sveta zasebnih življenj razpetih med službo, samoto in »načelom nedoločnosti« do nasprotnega spola.

Pia Zemljič za vlogo Babice in Evice v predstavi Žabe v izvedbi Mestnega gledališča Ptuj

Pia Zemljič for her roles as Grandmother and Evica in The Frogs, staged by Mestno gledališče Ptuj

Črtomir Goznik

Babica in Evica Pie Zemljič vstajata iz temeljne poetične strukture dramske predloge Žabe. Igralkine levitve so vpete v metafiziko predstave in so natančno uglašene z intenzivno prezenco obeh soigralcev. Njeno igro odlikujejo številne nianse in intenziven notranji naboj, tako čustveni kot erotični. Med vlogama prehaja subtilno, čisto, včasih zadržano. V molku se njena igra spreminja v esej, čutnost se pretvarja v krajine, v katerih sugestivnost njene igralske drže stopa v močan in inteligenten dialog z režijo in gledalcem.

124

125


Mateja Pucko for her role as Bride in A Respectable Wedding, staged by Drama Slovensko narodno gledališče Maribor

Janja Majzelj za vlogo Sestre Alme v predstavi Persona v izvedbi Mini Teatra Ljubljana

Damjan Švarc

Mateja Pucko je odigrala Nevesto s pretanjeno in presunljivo zrelo gesto. Majhen prostor za artikulacijo je izrabila z vsemi registri – natančno in raziskujoče. Z utišano igro razpira večplastnost lika, ki akumulira v sebi vse mogoče svetove in odnose, sesuvajoče se pred očmi gledalcev. Virtuozna igra, vsa navznoter v gesti in mimiki, se ne zanaša na preizkušene igralske učinke, ampak išče svoj lasten izraz za vse odtenke prikrite nemoralnosti, pritlehnosti in razkroja. Janja Majzelj for her role as Sister Alma in Persona, staged by Mini Teater Ljubljana

Miha Fras

Sestra Alma je kot osrednji lik antologijske Bergmanove stvaritve izreden igralski izziv, ki se ga je Janja Majzelj lotila s čudovitim igralskim razponom: obenem zrela in naivna, svetla in žalostna, polna življenjske radosti in v strahu pred pastmi življenja je Alma nosilec kompleksa pomenov Persone. V nenehnem dialogu s tiho soigralko pripelje Janja Majzelj na oder vprašanje ženske identitete v današnjem času v minimalističnem slogu in z bolečo intenziteto presega psihološki realizem in diktat vzorcev ter modelov sodobne odtujene družbe.

Nagrada za prevod in jezikovno adaptacijo

The Award for Translation and Adaptation

Tina Mahkota za prevod teksta Patricka Marberja Od blizu (Closer) v izvedbi Drame Slovenskega narodnega gledališča Maribor

Tina Mahkota for the translation of Patrick Marber’s Closer, staged by Drama Slovensko narodno gledališče Maribor

Tina Mahkota je s prevodom Marberja ključno pomagala graditi prepričljivo, polnokrvno gledališko igro četverice protagonistov. Avtentičen urbani pogovorni jezik je z živimi dialogi izjemno subtilno uglašen s časom. Funkcijske, generacijske in psihološke govorne navade posameznih dramskih likov so ritmične in prepričljive. Urbana govorica današnjosti z odra zazveni bližje in presežno hkrati, provokativno in avtentično. Prevajalka je s pazljivo izbiro pogovornega jezika in dovolj drzno, funkcionalno izbiro vulgarizmov in čustveno zaznamovanih izrazov ujela duha časa in sodobnih kompleksnih razmerij med spoloma.

Damjan Švarc

Mateja Pucko za vlogo Neveste v predstavi Malomeščanska svatba v izvedbi Drame Slovenskega narodnega gledališča Maribor


Dr uge nagrade

Other Awards

Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije podeljuje nagrado uprizoritvi v produkciji Mestnega gledališča Ptuj in režiji Jerneja Lorencija Žabe

The award given by the Association of Slovenian Theatre Critics and Researchers went to The Frogs, directed by Jernej Lorenci for Mestno gledališče Ptuj.

Črtomir Goznik

Režiser Jernej Lorenci uprizarja slovensko klasično besedilo Gregorja Strniše kot igro, ki z različnimi uprizoritvenimi prijemi kaže prav na značaj igre same, pri tem pa nenehno zavzema tudi odnos do gledališkega medija. To počne na vseh ravneh uprizarjanja: s scenografijo Branka Hojnika, ki v odrskem prostoru z vrsto »vsakdanjih« scenskih elementov vzpostavlja svet v malem; s kostumografskimi levitvami Belinde Radulović; z načini igralskega podajanja Igorja Samoborja, Radka Poliča in Pie Zemljič, ki segajo od pripovedi prek upodobitve do vzpostavljanja distance in vnašanja komentarja vanjo; navsezadnje pa tudi z obračanjem k občinstvu kot integralnem delu uprizoritve. Vse to so postopki, ki na Strniševo priliko pronicljivo pogledajo z družbenih, identitetnih in značajskih stališč, izhajajočih iz trenutka, ki ga živimo. ***

Druge nagrade

Other awards

Posebni diplomi Festivala Borštnikovo srečanje prejmeta Majda Širca in Franc Kangler za ureditev pravno-formalnega statusa festivala.

Majda Širca and Franc Kangler received special diplomas from Maribor Theatre Festival for their contribution to arranging the legal and formal status of the festival.

126

127


45. Festival Borštnikovo srečanje v številkah

45 th Maribor T heatre Festival in Numbers

V program 45. Festivala Borštnikovo srečanje je selektor Gregor Butala uvrstil 12 tekmovalnih predstav, štiri predstave pa v spremljevalni del programa. Preostali festivalski program je bil razdeljen na več programskih sklopov, in sicer: - mednarodni program MOSTOVI (pet predstav), - program za otroke in mlade GENERACIJE (sedem predstav izvedenih na odrih SNG Maribor, v Jazz klubu Satchmo, v Amfiteatru II. gimnazije in v Minoritih LG Maribor), - program AGRFT – od osem napovedanih produkcij jih je bilo izvedenih šest, odpadli sta dve, - dodatni program (tri predstave na odrih SNG Maribor), - Iz antike (tri bralne uprizoritve izvedene na Prvem odru Prve gimnazije). *** Na 45. FBS je bil prvič organiziran showcase – slovenska in tuja strokovna javnost si je lahko ogledala deset predstav; osem jih je bilo iz nabora tekmovalnega oz. spremljevalnega programa, dve pa sta bili izključno v tem sklopu. *** Strokovni del 45. FBS je obsegal dva mednarodna simpozija in eno okroglo mizo ter strokovne pogovore o tekmovalnih predstavah in o predstavah programskega sklopa Mostovi. Strokovne pogovore sta vodila Matej Bogataj in Nebojša Pop-Tasić *** V Literini knjigarni je bilo predstavljenih sedem publikacij s področja gledališke umetnosti. *** V počastitev petinštiridesetih let Borštnikovega srečanja je bila v avli SNG Maribor na ogled razstava, ki sta jo pripravila Slovenski gledališki muzej in FBS.V Kazinski dvorani SNG Maribor je bila predstavljena digitalna zbirka Rudi Šeligo, pripravila pa sta jo Slovenski gledališki muzej in Novi ZATO.

The 45th Maribor Theatre Festival included 12 competing performances and 4 performances shown as part of the accompanying programme. Other supporting programmes were as follows: - BRIDGES - the international program including five performances; - GENERATIONS – seven performances for children and young people; these were shown at SNG Maribor, Jazz club Satchmo, Amfiteater II. gimnazije and Minoriti LG Maribor; - The programme prepared by the Academy of Theatre, Radio, Film and Television – of the eight scheduled productions, six were staged; - The supplemental program (three performances at SNG Maribor); - From Antiquity (three staged readings at Prvi oder Prve gimnazije). *** The showcase section, included in the Maribor Theatre Festival programme for the first time, included ten performances; eight of those were part of the competition or accompanying programmes, and two were shown within the showcase section only. *** There were two international symposia at the 45th Maribor Theatre Festival and one roundtable discussion plus expert discussions on competing performances and performances within the Bridges section. Moderators were Matej Bogataj and Nebojša Pop-Tasić. *** The Litera bookshop presented seven publications dealing with theatre art. *** An art exhibition was staged in the SNG Maribor hall to commemorate the 45th anniversary. It was organized by the Slovenian Theatre Museum in association with the Maribor Theatre Festival. The Rudi Šeligo digital collection was exhibited in the Kazina Hall of SNG Maribor; it was prepared by the Slovenian Theatre Museum and Novi ZATO.


*** Ob 45. FBS je izšel dvojezični almanah (v slovenskem in angleškem jeziku); natisnjeni so bili dvojezična programska zloženka in 13 biltenov (dva sta bila posebni izdaji ob simpozijih in eden ob slavnostnem podpisu listin s pokrovitelji). *** Sodelovanje z AGRFT Univerze v Ljubljani je letos prvič potekalo v času celotnega festivala. V tem času je del študijskih dejavnosti potekal v Mariboru. Študentje so izvedli šest predstav na treh prizoriščih (štiri na ŠTUK-u, eno na Malem odru SNG Maribor in eno v KIBLI). Za študente AGRFT je bila v Vetrinjskem dvoru organizirana delavnica. *** Pri izvedbi 45. FBS so prostovoljno sodelovali študentje FF UM. Prav tako so prvič v soorganizaciji Študentskega sveta FF in Slavističnega društva Maribor izvedli kulturno-izobraževalni projekt Literatura na cesti (osem dogodkov na različnih lokacijah v središču Maribora si je ogledalo 200 gledalcev). *** Nagrade Mednarodna strokovna žirija je ob zaključku 45. FBS podelila 11 nagrad. Žirija za podelitev najvišjega priznanja za igralsko ustvarjalnost je Borštnikov prstan podelila dramskemu igralcu Janezu Hočevarju. Podeljeni sta bili še dve posebni priznanji, in sicer Majdi Širca in Francu Kanglerju. Podeljena je bila tudi nagrada DGKTS za najboljšo uprizoritev pretekle sezone. *** V času 45. FBS se je skupno zvrstilo 73 dogodkov, od tega 33 v prostorih SNG Maribor in 40 na šestnajstih prizoriščih drugje. Vse dogodke si je ogledalo 8.117 gledalcev.

*** The 45th Maribor Theatre Festival was accompanied by a bilingual almanac (in Slovene and English), a bilingual performance schedule and 13 bulletins (two of these were special issues accompanying the symposia, and one was published on the occassion of signing a charter with the festival sponsors). *** For the first time, the Academy for Theatre, Radio Film and Television was a collaborating partner throughout the festival. Some of the teaching-related activities took place in Maribor. Students staged six performances at three venues (four at ŠTUK, one on the SNG Maribor Small Stage, and one in KIBLA). There was also a workshop for students in Vetrinjski dvor. *** The students of the Faculty of Arts in Maribor participated as volunteers in the realization of the 45th Maribor Theatre Festival programme. The culutal-educational project Literature on the Streets was first staged as part of the festival programme. It was carried out in collaboration with the Faculty of Arts Student Council and the Slavic Society Maribor (eight events at various locations in the city centre were attended by 200 spectators). *** Awards The jury composed of international experts gave 11 awards. The winner of the Borštnik Ring Award was Janez Hočevar. Majda Širca and Franc Kangler recived special acknowledgements. The Association of Theatre Critics and Researchers gave the award for the best performance of the previous season. *** The 45th Maribor Theatre Festival featured 73 events altogether; of these 33 were held at SNG Maribor and 40 at other venues across the city. The total audience was 8,117.

Lidija Koren, izvršna producentka

Lidija Koren Executive Producer

128

129


Pokrovitelji festivala Sponsors of the Festival


Gr na Koroškem l’di čist drgač prajijo ko t’sti, šteri živejo na lejpi, s suncon obsinjeni prekmurski zemli. Čuj, še na Štajerskem maš kerega, ko fčasih nea fsega kapira. Kljub temu pa vsi berejo isti časnik. Večer.

Večer je časnik, ki je blizu svojim bralcem, zato izhaja v posebnih regionalnih izdajah: v mariborski, v celjsko-koroški in

Časnik, ki vas razume.

podravsko-pomurski. Na posebnih straneh še več pozornosti namenjamo tistim lokalnim in regionalnim novicam, ki vas najbolj zanimajo. Poiščite jih v svoji lokalni izdaji Večera! ČZP Večer, d. d., Svetozarevska 14, Maribor


za d v mnja es sob ec ot u a

Lifestyle mesečnik za zahtevnejšega bralca/-ko

vs ak dr ug i

dr u v mga es sob ec ot u a

če trt ek

če trt ek

priloga za sodoben zakladnica nasvetov Revija za lažje življenje brez stresa življenjski slog za začetnike in izkušene mojstre

vs ak dr ug i

vs

ak o

sr ed

o

it or ek dr ug ak vs

priloga za zdravo in skrivnost kakovostno življenje ženskega sveta

Življenje ima besedo.


Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor.

a. em tr i N e. nj je ir em n vz o iv j l is p tisto neo o nj z In . ra ie m re P . tu je mesece et p ilo S d ra ag n o B . va st n či ob do in be ... Bolj občutek odgovornosti do se ? ti os n ol op p e nj ka is o čn n ko es n in vaj

ŽI V L JEN JE JE IZ ZI V. S T E P R IP R AV L JE NI N A S VOJEG A?

JA N E Z L O T R I Č , T E N O R I S T

P R E I Z K U S I T E S E N A W W W. P R I P R AV I. S E I N O D K R I J T E S V O J P O T E N C I A L . T : 080 17 50 | W W W. N K B M. S I

H


PREMIŠLJENA IZBIRASESTAVIN SESTAVIN PREMIŠLJENA IZBIRA JE JEPOL POL USPEHA USPEHA CHOOSING THE INGREDIENTS CHOOSING THERIGHT RIGHT INGREDIENTS HALF THE ISISHALF THESUCCESS SUCCESS Zato veliko pozornost posveËamo poslovnemu delu, namestitvi, kulinariki in sprostitvi, kar z logistiko, dobro organizacijo

Zatoinveliko pozornost posveËamo poslovnemu delu, namestitvi, kulinariki in sprostitvi, kar z logistiko, dobro organizac s posluhom za priËakovanja gostov povežemo v kakovostno celoto, ki zagotavlja uspeh za poslovna sreËanja. in s posluhom za priËakovanja gostov povežemo v kakovostno celoto, ki zagotavlja uspeh za poslovna sreËanja. For this reason, we pay most attention to business management, accommodation, gastronomy and relaxation, which

Forwethis reason, welogistics, pay most attention to business accommodation, gastronomy relaxation, w combine with good organisation and the management, ability to meet the expectations of our guests, thusand making an good-quality offer which success business weoverall, combine with logistics, goodguarantees organisation andforthe abilityevents. to meet the expectations of our guests, thus makin overall, good-quality offer which guarantees success for business events.

hoteli HABAKUK, BELLEVUE in PIRAMIDA The HABAKUK, BELLEVUE and PIRAMIDA hotels hoteli HABAKUK, BELLEVUE in PIRAMIDA

The HABAKUK, PIRAMIDA hotels • velika kongresna dvorana za 500BELLEVUE udeležencev z and najsodobnejšo avdio vizualno opremo, veË manjπih tehniËno sodobno opremljenih dvoran, klubski prostori • velika kongresna dvorana za 500 vodo, udeležencev z najsodobnejšo avdio vizualno opremo, veË manjπih tehniËno sodob • wellness centri, bazeni s termalno ... • organizacija posebnih dogodkov, družabnih sreËanj in dogodivšËin na prostem opremljenih dvoran, klubski prostori • wellness centri, bazeni s termalno vodo, ... The large congress hall,družabnih which seatssreËanj 500 people, fitted with the up-to-date audio and visual equipment, • organizacija•posebnih dogodkov, in dogodivšËin na most prostem

a number of smaller halls fitted with up-to-date technical equipment, private lounges … • Wellness centres, swimming pools with thermal water etc. • The large congress hall,events, whichsocial seatsgatherings, 500 people, with the most up-to-date audio and visual equipm • Coordination of special andfitted outdoor events

a number of smaller halls fitted with up-to-date technical equipment, private lounges … • Wellness centres, swimming pools with thermal water etc. • Coordination of special events, social gatherings, and outdoor events Terme Maribor. Naravno okolje za poslovna sreËanja.

Terme Maribor. A natural environment for business events.

Terme Maribor. Naravno okolje za poslovna sreËanja. www.termemb.si

Terme Maribor. A natural environment for business events. Hotel Habakuk www.termemb.si

Pohorska ulica 59 2000 Maribor Tel.: +386 2 30 08 100 habakuk@termemb.si

Hotel Habakuk

Hotel Bellevue Na Slemenu 35 2208 Pohorje Tel.: +386 2 60 75 100 bellevue@termemb.si

Hotel Bellevue

Hotel Piramida Ulica heroja Šlandra 10 2000 Maribor Tel.: +386 2 23 44 400 piramida@termemb.si

Hotel Piramida


Korak za korakom ljudje gradimo svoje sanje. Uresnièujemo jih in verjamemo, da to poènemo za vse življenje.

080 19 20  www.ZavarovalnicaMaribor.si

Brez zavarovanja je vse kot list v vetru


Za energične meje ne obstajajo.

Električna energija povezuje svet. Z njo trgujemo daleč prek meja Slovenije. Z uresničevanjem naše razvojne strategije postajamo pomemben člen elektroenergetske oskrbe na področju Srednje in Jugovzhodne Evrope. Tak položaj nam omogoča dejavnejše sodelovanje pri oblikovanju tujih trgov z električno energijo in doseganje ustreznejše strukture energetskih virov. S tem zmanjšujemo tveganje za uspeh poslovanja.


www.posta.si

Fotografije in velikosti so simbolične.

Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor

Osebne poštne znamke

Izberite svojo najljubšo fotografijo in ustvarite osebno poštno znamko, ki bo prikazovala vaše nepozabne trenutke ali zanimive poslovne dogodke. Osebne poštne znamke lahko enostavno naročite na www.posta.si, osebne.znamke@posta.si, na poštah in prek mobilnika. Pošljite MMS s fotografijo in s ključno besedo ZNAMKA na 3132.


Kaj lahko storimo za vas? Prisluhnili bomo vašim potrebam in željam. S svojim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami vam bomo nudili celovito ponudbo finančnih storitev. Tu smo za vas. Dobrodošli.

www.nlb.si

Kontaktni center: 01 477 20 00


THANK GOD IT’S MONDAY. Gustavo, Marketing, Lepila in Tehnologije

50.000 navdušenih zaposlenih. Vznemirljive blagovne znamke & tehnologije. Širom po svetu. henkel.com/careers


medijski sponzor


De - Certare d.o.o., Cesta ob gramoznici 32, 2204 MiklavĹž na Dravskem polju

T: 041 33 79 35

postanite del prestiĹžnega oglaĹĄevanja


študentski študentski servis servis maribor maribor Največja ponudba študentskih in dijaških del

www.ss-mb.si

50

Elektronska poslovalnica 24 ur na dan

LET

http://klikservis.ss-mb.si

VABIMO VAS JURČEK

KAVARNO NA TURISTIČNIVVLAKEC

TURISTIČNA LADJA IN KAVARNA

DRAVSKI VILI

NAJEM DRAVSKE VILE CATERING, POROKE, SEMINARJI, KONFERENCE, PRAZNOVANJA, ...

M: 051 687 290 T: 02 229 09 52

JURČEK TURISTIČNI VLAKEC NAJEMI ME IN ODPELJI SE S PRIJATELJI Informacije in rezervacije:

02/22-90-934 info@dontravel.si

T: 02 22 90 934 www.dontravel.si Gregorčičeva ulica 23 I 2000 Maribor PE Don travel I Gregorčičeva ul. 17 info@dontravel.si I www.dontravel.si

Študentski servis, d.o.o. Gregorčičeva ulica 23 2000 MARIBOR


Avto Jarc

Salon: Ptujska c. 139 in 209a 2000 Maribor, Tel.: 02/450-3-400, 02/461-1-010, 02/ 461-1-256 Fax.: 02/450-3-419 E-mail: prodaja@avtojarc.si

T

T

I

T

I

A

N

by

T

Gospodarska vozila

I

A

U

M

N

www.siviljstvo-titan.si

Servis: Ptujska c. 209a, 2000 Maribor, Tel.: 02/461-2-088, E-mail: servis@avtojarc.si


foto D. Švarc

Borštnikov prstan daruje borštnik ring donated by

FOTO I. VINOVRŠKI

Vetrinjska 17, 2000 Maribor, Slovenija t +386 (0)2 251 41 77

Galerija Hest daruje umetniško sliko dobitniku velike nagrade Festivala Borštnikovo srečanje za najboljšo uprizoritev The Hest Gallery presents the painting to the winner of the Maribor Theatre Festival Grand Prix Award for best performance

Židovska 1, 2000 Maribor T +386 (0)2 250 06 66 E galerijahest@siol.net I www.galerijahest-sp.si Židovska 8, 1000 Ljubljana T +386 (0)1 422 00 00 Petar Beus, Dama s klobukom, 2009, grafika graphics, 50x70 cm


festivalska prizorišča festival venues 7

4

2

6 5

1

8

3

9

1

SNG MARIBOR Velika dvorana, Stara dvorana, Mali oder, Komorni oder

2

Univerza v Mariboru, dvorana Antona Trstenjaka

3

Lutkovno gledališče Maribor

4

Prva gimnazija, Prvi oder

5

Vetrinjski dvor

6

Kino Udarnik

7

ŠTUK

8

KIBLA

9

II. Gimnazija, amfiteater

AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LUBLANIE VELEPOSLANIŠTVO

REPUBLIKE POLJSKE V LJUBLJANI

Slovenska ulica 27 Slomškov trg 15 Vojašniški trg 2 A Trg generala Maistra 1 Vetrinjska ulica Grajski trg 1 Gosposvetska cesta 83 Ulica kneza Koclja 9 Trg Miloša Zidanška 1

Profile for Sasa Huzjak

46. Festival Borštnikovo srečanje - almanah  

Almanah 46. Festivala Borštnikovo srečanje http://www.borstnikovo.si

46. Festival Borštnikovo srečanje - almanah  

Almanah 46. Festivala Borštnikovo srečanje http://www.borstnikovo.si