Page 1

PlĂ­ t a k as 1. 0 CMS (Content Management System)

Manual de l'usuari

1


Per informaci贸 i contacte amb l'autor www.plastikaweb.com i info@plastikaweb.com Disseny i redacci贸 Carlos Matheu Armengol - plastikaweb. 漏2008 Carlos Matheu Armengol. Reservats tots els drets.

2


3


CONTINGUTS 1 Descripció general de PLÍTAKAS

2 Requisits de PLÍTAKAS

3 Validar-se amb PLÍTAKAS 3.1 Inici de sessió en PLÍTAKAS 3.2 Què fer en cas d'oblit de la clau personal

4 Treballar amb PLÍTAKAS 4.1 Pantalla d'inici 4.2 Treballar amb un tipus de producte: Edició de registres 4.2.1 Afegir registres. 4.2.2 Taula de llistat de registres. 4.3 Edició dels mòduls de un registre 4.3.1 Mòdul de dades. 4.3.2 Mòduls de fitxers.

5 Estructura de PLÍTAKAS

4


SECCIÓ 1

Descripció general de PLÍTAKAS

Benvingut a PLÍTAKAS!

PLÍTAKAS és un sistema de gestió de continguts (CMS) amigable que funciona sobre navegador web utilitzant tecnologies estàndard pròpies de la mateixa, HTML, CSS, javascript, PHP i MySQL. Un CMS (Content Management System) és un sistema d'administració de continguts, que permet a un o més usuaris gestionar els continguts d'una aplicació web en la seva part pública visible pels usuaris. Aquesta part pública pot utilitzar tecnologies estàndard web, Adobe Flash o una combinació de ambdues i s'anomena habitualment FrontEnd. La part d'administració està connectada a una base de dades MySQL mitjançant el llenguatge de servidor PHP. Aquesta part de gestió dels continguts s'anomena habitualment BackEnd. L'usuari o usuaris que tenen accés a la gestió de continguts s'anomenen Administradors de Continguts i es connecten a PLÍTAKAS mitjançant un nom d'usuari i una clau únics. Totes les claus emmagatzemades en la base de dades són encriptades la qual cosa garanteix la seva confidencialitat i que mai viatjaran per la Web en un format sensible de ser piratejat.

5


SECCIÓ 2

Requisits de PLÍTAKAS

S.O. Al ser una aplicació que funciona sobre navegador web i s'executa en el Servidor, el sistema operatiu no es determinant.

Navegador. PLÍTAKAS s'ha provat i funciona amb les versions dels següents navegadors web: ○

Firefox

Mozilla

Netscape

Microsoft Internet Explorer 6 i 7

Tot i garantir una funcionalitat pràcticament total amb els navegadors de Microsoft, recomanem la utilització de navegadors conformes amb el estàndard web per una visualització més agradable i consistent de PLÍTAKAS.1 El navegador ha de tenir habilitada l'opció de javascript pel correcte funcionament de PLÍTAKAS. Consultar la documentació corresponent del navegador a aquest respecte.

Servidor Web. PLÍTAKAS requereix un servidor Apache que corri sota Linux o Windows amb PHP com al llenguatge de servidor, versió 4.20 i superiors.

Base de dades. PLÍTAKAS requereix un servidor de base de dades MySQL versió 4 i superiors. 1 - Si la utilització de les versions de Internet Explorer suposen alguna limitació en la funcionalitat de PLÍTAKAS s'advertirà d'aquesta circumstància.

6


7


SECCIÓ 3

Validar-se amb PLÍTAKAS

3.1. Inici de sessió en PLÍTAKAS Al carregar la pàgina d'inici en el navegador web, el sistema mostrarà un formulari de login amb un camp pel nom d'usuari i un altre per la clau corresponent.

Il·lustració : A

Introduint les dues variables correctament donarà accés a PLÍTAKAS. En cas de no introduir les dades correctes, l'accés no es produirà.

3.2. Què fer en cas d'oblit de la clau personal

Il·lustració : B Si ha oblidat la seva clau personal, fent click a l'enllaç amb la llegenda “ha oblidat l a seva clau?” obligarà al sistema a generar una nova clau, guardar-la encriptada a la base de dades i enviar-li a la seva adreça de correu electrònic, sempre i quan prèviament validi el seu nom d'usuari i el seu e-mail.

8


SECCIÓ 4

Treballar amb PLÍTAKAS

4.1 Pantalla d'inici Un cop estem correctament validats al PLÍTAKAS ens trobarem amb la pàgina inicial on trobarem els següents elements:

Il·lustració : C

4.1.1 Part superior amb el logo de PLÍTAKAS i el logotip del client.

4.1.2 Línia de menú. 4.1.2.a Botó de logout (sortir). Fent click aquí sortireu de l'aplicació en qualsevol moment. 4.1.2.b Botó Inici. Ens permetrà anar a la pàgina inicial si estem en qualsevol altra secció de l'aplicació. 4.1.2.c Botons dels diferents tipus de producte donats d'alta.

4.1.3 Barra d'informació d'activitat. Mostra informació sobre l'activitat de l'aplicació, principalment sobre l'estat de les consultes amb la base de dades i el resultat de les operacions. És molt important observar aquesta barra, ja que ens indicarà si hi ha algun error o si tot funciona correctament.

9


4.1.4 Menú de Tipus de producte disponibles. Versió amb icona gran dels tipus de producte disponibles, coincidents amb els de la línia de menú. Només visible des de la pàgina inicial de PLÍTAKAS.

4.1.5 Peu de pàgina amb informació sobre PLÍTAKAS, versió i crèdits.

10


4.2 Treballar amb un tipus de producte: Edició de registres El primer cop que accedim a l'edició de un tipus de producte, no hi cap producte. 4.2.1 Afegir registres. El primer és afegir algun fent click a “Afegir registre”. Des d'aquest botó es podran afegir més registres posteriorment.

Il·lustració : D

Omplim el formulari de registre. Totes aquestes dades són per control intern de l'administrador, el que vol dir que no són dades visibles pels usuaris del FrontEnd o part pública de la web.

Il·lustració : E

4.2.1.1 Codi – Escrigui un codi pel nou registre.2 4.2.1.2 Data de creació – No editable, mostrarà la data de creació de registre un cop donat d'alta. 4.2.1.3 Actiu – Si aquesta casella està activada, el producte serà visible des de la part pública del lloc web. Útil desactivar-la si encara no heu acabat d'editar el registre o voleu activar-lo i fer-lo visible en el FrontEnd més endavant. 4.2.1.4 Enviar – Botó que guardarà el nou registre en la base de dades.

2 - Suggeriment: A fi de evitar confusions és bona pràctica que aquest codi sigui únic.

11


Un cop guardat el registre es mostrarà en la taula situada a l'esquerra, s'actualitzarà la data del registre i es mostraran els mòduls disponibles pel tipus de producte actual.

4.2.2 Taula de llistat de registres. La taula de llistat de registres consta de les següents columnes:

Il·lustració : F

4.2.2.1 Id – Id únic que es genera automàticament al crear un registre. No es pot editar. 4.2.2.2 Codi de registre - El mateix que l'administrador ha assignat al crear el registre (punt B–1). 4.2.2.3 Icona d'edició. Es tria un registre per accedir a la seva edició. 4.2.2.4 Icona d'eliminació. Tria un registre per eliminar-lo.

12


4.3 Edició dels mòduls de un registre CadaTipus de producte disposa d'uns mòduls definits i cadascun amb una configuració a mida. Molt Important: Les dades introduïdes en els formularis de cada mòdul no es guarden al servidor mentre no s'envii el formulari corresponent amb el botó d'enviament de cadascun situat al final del formulari.

Podem distingir 2 tipus de mòduls principals, el de dades i el de fitxers: 4.3.1 Mòdul de dades. El mòdul de dades permet editar els continguts relacionats amb un registre i consta de un formulari amb un número de camps de diferent tipus (texte, data, checkdata, etc).

Il·lustració : G

Cada camp pot ser o no obligatori. Cas de oblidar-se de les dades d'algun camp obligatori apareix un avís al costat.

Il·lustració : H

Tots els camps tenen validació de dades (si és un camp de data valida si la data és correcta, si és un camp de email si és un email amb format correcte, si és un camp de caràcters alfanumèrics pot validar el nº

13


màxim de caràcters i així tots). Cas de no complir amb el format o els límits del camp, apareix l'avís corresponent.

Il·lustració : I

14


4.3.2 Mòduls de fitxers. Un mòdul de fitxers pot servir per gestionar un o més fitxers de diferents extensions per un registre. Per exemple, podríem tenir un tipus de producte “Notícies” i amb un mòdul de fitxers per arxius gràfics que permet pujar al servidor 1 fotografia per registre i un mòdul de fitxers per arxius pdf de Adobe Acrobat que permet vincular fins un màxim de 4 arxius pdf per registre.

Hi ha diferents àrees diferenciades en un mòdul de fitxers:

Il·lustració : J

4.3.2.1 Identificador en text i icona del tipus de fitxer. 4.3.2.2 Línia amb les limitacions de càrrega dels fitxers, nº màxim de fitxers per registre i pes en kBs per fitxer. El número de fitxers disponibles per pujar al servidor es va actualitzant a mesura que pugem arxius, per exemple, si tenim un número màxim de fitxers pdf per pujar de 5 i ja hem pujat 2, el

15


sistema ens dirà que encara podem pujar 3. 4.3.2.3 Zona de eliminació de fitxers. Arrossegant aquí un fitxer des de la zona 4, podrem eliminar el fitxer del sistema. 4.3.2.4 Zona de fitxers. Aquí sortiran els fitxers que tenim al sistema, amb el seu nom i la icona del tipus de fitxer. Si es tracta de un fitxer gràfic apareixerà un reproducció reduïda del mateix. (Il.lustració L). 4.3.2.4 Zona de uploads. Dedicada a fer la puja de fitxers al servidor, amb indicació de progrés. Es poden fer multi-uploads (seleccions múltiples de fitxers). Aquesta zona de uploads desapareix quan s'ha consumit el límit total d'arxius per pujar al servidor. (Il.lustració L).

Il·lustració : K

Altres opcions dels mòduls de fitxers: ■

Ordenació de fitxers. Els fitxers si hi ha més d'un, es poden ordenar simplement arrossegant amb el ratolí i soltant el fitxer en la nova posició.

Arxius amb formularis. Alguns fitxers poden tenir camps de texte vinculats. (Il.lustració J).

16


ANEXE A

Estructura de PLÍTAKAS

PLÍTAKAS treballa amb tipus de producte i dades modulars per cada tipus de producte. Això significa que es pot adaptar a les necessitats de l'usuari i crear mòduls quasi a mida. a. Tipus de producte es refereix a cadascun dels grups de informació que ha de gestionar l'administrador. Normalment coincidiran amb seccions que la web mostrarà en el FrontEnd però no es obligatori. Exemples de tipus de producte serien “Notícies” o “Galeries fotogràfiques”.

b. Dades modulars es refereix als diferents mòduls donats d'alta dintre de cada tipus de producte i vinculat a cada producte (registre individual de cada tipus de producte). Exemples de dades modulars serien dintre del tipus de producte “Notícies”: ✔

un mòdul de dades (per personalitzar el títol, la data i el contingut de la

notícia); ✔

un mòdul de imatge (per associar una o més imatges a la notícia);

un mòdul pdf (per associar un arxiu Adobe Acrobat amb una versió

electrònica de la notícia).

De la mateixa manera cada mòdul se personalitza segons el client. ✔

El mòdul de dades es personalitza amb el tipus de camps, la validació dels

mateixos, la obligatorietat d'alguns o tots els camps. Per ampliar la informació anar a 13 ✔

Els mòduls d'arxius (imatges, pdfs o mp3) es personalitzen amb el nº màxim

d'arxius vinculats pel tipus de producte, el pes màxim permès per cada tipus de producte, així com informació addicional vinculada a cada arxiu individual.

17


Cas a part mereix la funcionalitat present quan el mòdul es refereix a arxius d'imatge, ja que també es poden personalitzar les dimensions de la imatge guardada en el servidor i de la miniatura de la imatge. També es pot activar la possibilitat d'afegir una imatge de marca d'aigua a cadascuna de les imatges pujades al servidor. El redimensionat i resamplejat de les imatges es produeix al vol en el servidor un cop pujades al mateix. Per ampliar la informació anar a 15

L'esquema inferior mostra una estructura plausible de PLÍTAKAS.

Il·lustració : Anexe-A1

18

Plitakas 1.01  

CMS for Flash

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you