Page 1

CertifikĂĄcia bioplastov Petra Horvat Andrej KrĹžan

1


Ťažko si predstaviť dnešný svet bez plastov. Tieto univerzálne materiály však mnohým, najmä ochranárskym subjektom javia byť v rozpore s narastajúcim záujmom o ochranu životného prostredia. Táto skutočnosť vedie k hľadaniu prijateľnejšich alternatívnych materiálov. Bioplasty (pozri definíciu nižšie) sa javia ako jedno z najperspektívnejšich riešení. Aby bolo možné odlíšiť tieto materiály od bežných plastov, musí byť zabezpečený mechanizmus potvrdzujúci ich kvalitu a označenie. Preto je nevyhnutné vytvoriť normovanie a certifikačný systém.

Bioplasty: plasty, ktoré sú biodegradovateľné a/alebo na biologickej báze. V medicíne tento termín môže znamenať biokompatibilitu –znášanliovosť daného plastu s ľudskými alebo živočíšnymi tkanivami. Certifikát je úradný dokument overujúci určitý fakt, certifikáciu,atestáciu. Certifikácia je proces, ktorým tretia strana dáva písomnú záruku, že produkt, proces alebo servis zodpovedá stanoveným požiadavkám. (EN 45020:2006 Standardization and related activities –General vocabulary and DIN EN EN ISO/ IEC17000)

Normy Počas vývoja plastov sa začali objavovať aj výhrady k vplyvu plastov na životné prostredie. Mnohé z týchto tvrdení však nie sú dostatočne podložené spoľahlivými výsledkami certifikovaných laboratórií. Organizácie pre normalizáciu spolupracujú s expertmi z rôznych oblastí na vytvorení noriem pre bioplasty, ktoré sú všeobecne aplikovateľné a vedecky podložené. Tieto normy predstavujú súbor smerníc, ktorým produkt musí vyhovieť, aby získal určité označenie. Medzi najdôležitejšie svetové orgány pre normovanie patria:   

ASTM – American Society For Testing and Materials (USA) Americká spoločnosť pre skúšobníctvo a materiály ISO – International Organization for Standardization (international) Medzinárodná organizácia pre normovanie CEN – European Committee for Standardization (European Union) Európska komisia pre normovanie

Európska komisia pre normovanie (CEN) je oficiálne uznaný orgán pre normovanie v rámci Európskej únie. CEN normy sa viažu na krajiny EÚ a tieto normy sa prenášajú do jednotlivých národných normotvorných štruktúr. Vstup na Európsky trh sa výrobcovi umožní až po splnení požadovaných noriem. Prvú norma v oblasti kompostovania v oblasti biodegradácie plastov vydal DIN v roku 1997(DIN V54900), ktorá bola neskôr nahradená Európskou normou EN 13432. Hoci má každá organizácia pre normovanie svoje vlastné normy, vzájomne sú zosúladené. Európske a americké organizácie pre certifikáciu vzájomne akceptujú svoje normy v oblasti polymérov plastov a kompostovateľných produktov. Po vydaní certifikátu (na základe EN 13432) výrobca môže bez problémov získať ďaľší certifikát založený na iných normách. Zmienené normy sú si navzájom podobné, odlišujú sa iba v určitých špeciálnych analýzach. Takto sa možno vyhnúť duplikovaniu analýz, ktoré predstavuje zvýšené výdavky a administratívu.

2


Viaceré normy vydané významnými organizáciami pre normovanie sa vzťahujú aj na bioplasty. Tažiskom týchto noriem je kompostovateľnosť a obsah obnoviteľných zložiek v bioplastoch. Certifikácia Certifikát je úradný dokument, ktorý predstavuje záruku, že materiál má určité špecifické vlastnosti. V prípade biodegradovateľných polymérnych materiálov je certifikát zárukou, že produkt je degradovateľný za podmienok definovaných v norme. V prípade materiálov vyrobených z obnoviteľných zdrojov, certifikát zaručuje, že produkt obsahuje normou predpísané množstvo obnoviteľnéj zložky. Certifikácia je proces získania certifikátu, proces, ktorým tretia strana vydáva písomné vyhlasenie, že produkt, proces alebo servis je certifikovaný. Organizácia pre certifikáciu bioplastov Najvýznamnejšími organizáciami pre certifikáciu v Európe sú DIN CERTCO a Vinçotte. Obidve vydávajú certifikáty týkajúce sa bioplastov. DIN CERTCO vydáva certifikáty pre produkty vyrobené z kompostovateľných materiálov na základe štyroch noriem, ktoré sú si veľmi podobné. Vinçotte okrem takéhoto certifikátu tiež ponúka certifikáty pre plasty vhodné pre domáce kompostovanie a pre plasty, ktoré sú biodegradovateľné v pôde a vo vode. Obe organizácie udeľujú certifikáty pre materiály vyrobené z obnoviteľných zdrojov podľa normy ASTM D6866. Certifikáty pre biodegradovateľné produkty vydávajú aj Biodegradable Product Institute (BPI) v USA, Japan BioPlastic Association v Japonsku, ako aj niektoré ďaľšie organizácie pre certifikáciu. DIN CERTCO v súčastnosi vyvíja certifikačný systém pre domový a záhradný kompost na základe austrálskej normy, ako aj kombinované logo pre rôzne kombinácie vlastností (na biologickej báze, priemyselne kompostovateľné, záhradné kompostovanie,... ). Proces certifikácie

Proces získania certifikátu je dobrovoľný. Výrobca alebo iný záujemca kontaktuje organizáciu pre certifikáciu s prihláškou obsahujúcou informácie o materiáli a produkte, pre ktorý by chcel získať certifikáciu. Organizácia pre certifikáciu následne vypracuje zoznam laboratórii, ktoré majú platnú akretitáciu vykonávať skúšobné procedúry podľa normy. Sú to laboratóriá, ktoré boli akreditované certifikačnou organizáciou a nezávislým expertom a bola im udelená akreditácia v súlade s normou EN ISO/IEC 17025. Vo všeobecnosti to znamená, že laboratórium je kvalifikované vykonávať analýzy, pre ktoré má akreditáciu. Po vykonaní analýz laboratórium posiela správu o skúške organizácii pre certifikáciu, kde experti posúdia výsledky. Na základe

3


pozitívnych výsledkov vydá organizácia pre certifikáciu výrobcovi certifikát zhody a licenciu na používanie označenia o získanej certifikácíi.

Ďaľšie vyhlásenia, aj keď sa nazývajú certifikátmi (vyhlásenia výrobcu o produkte), ktoré nie sú podložené výsledkami certifikovanej analýzy na biodegradabilitu, uskutočnených v akreditovanom laboratóriu, nie sú platné. Platný certifikát musí obsahovať nálepku certifikačného orgánu, musí definovať normy, na základe ktorých je certifikát udelený a registračné číslo. Platnosť certifikátu je možné bežne overiť na webovej stránske certifikačnej organizácie

Certifikácia kompostovateľných produktov Kompostovateľnosť je vlasnosťou obalov alebo plastov, ktorá umožnuje ich rozloženie počas procesu kompostovania. Norma EN 13432 požaduje: a) skúšky na úplnú biodegradovateľnosť, b) skúšky na kompostovateľnosť, c) skúšky na ekotoxicitu, d) skúšky na chemickú charakterizáciu. Na zklade týchto testov je možné jednoznačne rozlíšiť kompostovateľný obal od nekompostovateľného. Pre komplexnú charakterizáciu materiálov treba použiť parametre biodegrabilita, ekotoxicita, kompostovateľnosť a obsah ťažkých kovov. Materiály, medziprodukty a aditíva môžu získať registráciu – atestáciu, že sú v súlade s normou. Nemajú právo používať certifikačnú známku (nálepku), ale jeho komerčná propagácia je možná v súlade s pravidlami pre ochrannou známkou a jej používanie. Certifikát, certifikačné číslo a certifikačné označenie môže byť udelené len konečnému produktu. Pretože rozhodujúcim faktorom získania certifikátu je miera odbúrateľnosti, ktorá sa viaže ku konečnému produktu a je závislá od jeho fyzikálnych vlastností (napr. hrúbka). Certifikát je udelený na tri roky. Počas tohto obdobia sa raz ročne vykonávajú kontrolné skúšky produktu. Platnosť registrácie pre materiály, medziprodukty a aditíva je šesť rokov a overovacie skúšky sa vykonávajú každé dva roky. Každý produkt sa rozloží počas procesu rozkladu biologického odpadu v súlade so špecificky definovaými kritériami a nesmie mať negatívny vplyv na proces kompostovania a kvalitu výsledného kompostu.

Certifikovať možno len konečné produkty a len tieto možno označiť certifikačným označením potvrdzujúcim, že produkt je kompostovateľný. Komerčná propagácia je možná tiež pre materiály, medziprodukty a aditíva podľa pravidiel vzťahujúcich sa na ich trhové označenie.

4


Významné organizácie pre certifikáciu a ich certifikačné označenia pre biodegradovateľné plasty. COUNTRY

ORGANIZATION STANDARDS CERTIF. LABEL CERTIFICATES ATTESTING COMPOSTABILITY DIN CERTCO

EN 13432, ASTM D6400, ISO 17088, EN 14995

Germany

DIN CERTCO

EN 13432, ASTM D6400, ISO 17088, EN 14995 + if applicable AS 4736

Germany

DIN CERTCO

AS 5810

Belgium

Vinçotte

EN 13432, EN 14995

Belgium

Vinçotte

Special Vinçotte process based on EN 13432 at low temperatures

USA

Biodegradable products Institute

ASTM D6400

Germany

CERTIFIKATES ATTESTING OTHER BIODEGRADABILITY CHARACTRISTICS Special Vinçotte process based on Belgium Vinçotte ISO 14851 or ISO 14852 Special Vinçotte process based on Belgium Vinçotte ISO 17556 or ASTM D 5988 or ISO 11266

Od apríla 2012, Belgická organizácia pre certifikáciu, Vinçotte, má právo udeľovať Seedling logo, ktoré tiež používa DIN CERTCO. To to je dôležitý krok vpred zjednodušujúci situáciu v oblasti označovania kompostovateľných produktov v Európe. Seedling logo vlastní European Bioplastics.

5


Proces certifikovania materiálov z obnoviteľných materiálov

na

prírodnej

báze,

aditíva

a produkty

Tradičné plasty sú vyrobené z fosílnych zdrojov, ktoré nie sú trvalo udržateľným riešením. Preto sa vývoj plastov sústredil na používanie obnoviteľných zdrojov. Používanie plastov z obnoviteľných zdrojov znižuje negatívny vplyv plastikárskeho priemyslu na životné prostredie, lebo sa redukuje spotreba fosílnych zdrojov. Napriek narastajúcemu záujmu zo strany priemyslu a spotrebiteľov o to, aby sa vyrábali a kupovali produkty šetrné k životnému prostrediu, v súčasnosti nie sú predpisy, ktoré by od výrobcov plastov vyžadovali uvádzať prítomnosť obnoviteľných surovín v produkte. Určenie obsahu zložiek na prírodnom základe je založené na princípe merania aktivity izotopu 14C. Materiály, ktoré sa získajú z fosílnych zdrojov, ale aj materiály z obnoviteľných zdrojov obsahujú najmä uhlík, ktorý sa v prírode nachádza v troch izotopoch 12C, 13C a 14C. Izotop 14C je nestály, pomaly sa rozpadá a je prirodzene prítomný vo všetkých živých organizmoch. Aktivita izotopu 14C v živých organizmoch je veľmi stála, pretože je podobná ako koncentrácia 14C v životnom prostredí, ktoré je takmer konštantná. Keď organizmus odumrie, prestane absorbovať izotop 14C zo životného prostredia. Od toho momentu sa koncentrácia 14C znižuje v dôsledku prirodzeného rozkladu izotopu. Polčas rozpadu 14C je 5700 rokov, takže proces nie je postrehnuteľný v časovom rozmedí dĺžky ľudského života, ale v priebehu 50000 rokov obsah 14C poklesne pod merateľnú hladinu. To znamená, že koncentrácia 14C sa stane zanedbateľná. Norma ASTM D6866 využivajúca hore uvedený princíp je podkladom pre certifikovanie materiálov medziproduktov, aditív a produktov z obnoviteľných zdrojov. Main certification organizations and their certificate labels for plastics based on renewable resources COUNTRY

ORGANIZATION

BIOBASED CONTENT 20 – 50 %

Germany

DIN CERTCO: Additional requirement: volatile solids > 50 % (mass)

50 – 85 %

> 85 %

20 – 40 % 40 – 60 % Belgium

Vinçotte 60 – 80 %

> 80 %

6

CERTIF. LABEL


Prínosy certifikácie Certifikácia produktov a materiálov má rôzne výhody. Certifikát odlišuje bioplasty od tradičných plastov a potvrdzuje, že materiál zodpovedá požiadavkám normy. Toto je jednoznačná výhoda voči ďalším produktom, ktoré nemajú certifikát. Produkty, ktoré získali certifikačné logo zaručujú spotrebiteľom fakt, že výrobok resp materiál má určité vlastnosti. Certifikačné logo pre kompostovateľné plasty umožňuje zjednodušené triedenie odpadu a správne nakladanie s ním a garantuje kvalitu produktu.

Dodávatelia materiálov, aditív, medziproduktov a finálnych produktov musia predložiť informácie o certifikátoch, číslach certifikácií a registračných dokumentoch. Ak je materiál registrovaný ako kompostovateľný, je oveĺa jednoduchšie získať certifikát pre konečný produkt. Platný certifikát obsahuje informáciu o výrobcovi a produkte, certifikačné číslo a logo organizácie pre certifikáciu, ktorá vydala certifikát. Certifikovaný konečný produkt musí byť označený certifikačným logom, ktoré musí obsahovať registračné číslo. V závislosti od užívateľských pokynov pre tieto logá je možný marketing B2B a B2C. Zákazníci dostanú potrebné informácie od certifikačných orgánov.

Záver Dôležitosť certifikácie bioplastov spočíva v tom, že spotrebiteľom dáva možnosť výberu medzi produktmi. Taktiež poskytuje informácie o správnej manipulácii po použití výrobku. Skupiny expertov vytvorili normy na zabránenie zneužitia a šírenia nepravdivých informáci v tejto oblasti (Green-washing). Normy definujú požiadavky, ktoré produkt musí spĺňať a presne popisujú metódy analýz a prahové hodnoty pre jednotlivé parametere. Analýzy možno uskutočňovať len v laboratóriách, ktoré sú určené organizáciami pre certifikáciu a výsledky testov orgány pre certifikáciu používajú na hodnotenie a udeľovanie certifikačných označení finálnych produktov. Certifikačné logo potvrdzuje, že produkt spĺňa špecifické požiadavky a v trhovom prostredí je nespornou výhodou v porovnaní s produktmi bez tohto označenia. Certifikácia v projekte PLASTiCE V rámci pracovného balíka 4, úloha 4.5 zavedenie certifikačného systému pre kompostovateľné plasty je naplánované pre Slovinsko a Slovensko. Zavedenie sa plánuje v rámci spolupráce medzi COBRO, Poland a DIN CERTCO, Germany. Po implementácii proces bude aplikovateľný aj v iných krajnách.

7


LINKS DIN CERTCO (Europe, Germany) http://www.dincertco.de/en/products_made_of_compostable_materials.html http://www.dincertco.de/en/din_geprueft_biobased_for_more_sustainability.html Vinテァotte (Europe, Belgium) http://www.okcompost.be/en/home/ Biodegradable Products Institute (USA) http://www.bpiworld.org/ Polish Packaging Research and Development Center http://www.cobro.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=154% 3Acertyfikacja-wyrobow-przydatnych-do-kompostowania&catid=34&Itemid=75&lang=en European Bioplastics 窶的ndustrial Composting Factsheet (pages 6-8) http://en.european-bioplastics.org/wp-content/uploads/2011/04/fs/ FactSheet_Industrial_Composting.pdf

Additional information on sustainability aspects of plastics is available at www.plastice.org.

This text was prepared within the project Innovative Value Chain Development for Sustainable Plastics in Central Europe (PLASTiCE), which is carried out within the Central Europe Program and is co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF). Version 3, October 2012

8

Certifikácia bioplastov  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you