Page 1

ชุมชนแออัด

นางสาววัชรี ภูรักษา นางสาวกาญจนา แช่มช้อย


2

ความหมายของคำ�ว่า ชุมชนแออัด

ความหมายของคำ�ว่า กระทำ � การใดๆ โดยมี อยู่ อ าศั ย มี ฐ านะยากจน การ โดยมี ก ารจั ด ตั้ ง  มี ม า ก ห รื อ ด้ อ ย โ อ ก า ส “ชุมชน” “ ชุ ม ช น ”  หรื อ  “Community”  เป็ น คำ � ที่ มี ค วามหมาย ค่ อ น ข้ า ง ก ว้ า ง แ ล ะ อ ธิ บ า ย ใ ห้ ชั ด เจ น ไ ด้ ยาก ในวิ ช าสั ง คมวิ ท ยา  ซึ่ ง หมายถึ ง  หมู่ ค ณะที่ ดำ � เนิ น วิ ถี ชี วิ ต ร่ ว มกั น ในท้ อ งที่ ใ ดท้ อ งที่ ห นึ่ ง โดยมิได้มีเป้าหมายหรือ ตกลงดำ�เนินกิจการอย่าง หนึ่งอย่างใดร่วมกัน แต่ มี ส ายสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง กันตามธรรมชาติ (กิตติ ศักดิ์ ปรกติ, 2550, 9; กนกวรรณ วงศ์ ก วี , 2550, 238) แต่ ถ้ า หาก คนรวมกั น ในลั ก ษณะ ของสมาคม กลุ่ ม คน ก็ มิ ใช่ ชุ ม ชนอย่ า งแท้ จ ริ ง เ นื่ อ ง จ า ก ก ลุ่ ม เ ห ล่ า นี้ ร ว ม ตั ว กั น ขึ้ น โ ด ย เป้าประสงค์ร่วมกัน เพื่อ

การตกลงกันและจัดการ อย่างเป็นระบบ แต่ชุมชน เป็น คณะบุคคลหรือหมู่ คณะซึ่ ง รวมกั น โดยมิ ไ ด้ มี จุ ด มุ่ ง หมายที่ ชั ด เจน ซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณะของวิ ถี ชี วิ ต ที่ ดำ � เนิ น ไปเองตาม ธรรมชาติ ชุ ม ช น แ อ อั ด หรือสลัม (อังกฤษ: slum ตามคำ � จำ � กั ด ความของ สหประชาชาติ  หมาย ถึ ง พื้ น ที่ เ สื่ อ มโทรมส่ ว น หนึ่งของเมืองที่มีลักษณะ เฉพาะคื อ  บ้ า นเรื อ นที่ สร้างขึ้นตํ่ากว่ามาตรฐาน ความสกปรกรุ ง รั ง  และ การขาดการรักษาความ ปลอดภัยที่มั่นคง ลั ก ษณะเฉพาะ ของชุมชนแออัดอาจต่าง ไปในแต่ ล ะภู มิ ภ าค สิ่ ง ที่ มั ก จะเหมื อ นกั น คื อ ผู้

ทางสั ง คม สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ในชุ ม ชนแออั ด มี ห ลาก หลายตั้งแต่กระท่อมหรือ เพิงอย่างง่าย ๆ ไปจนถึง โครงสร้างถาวรที่อนุรักษ์ ไว้อย่างดี ชุมชน N.slum ชุ ม ชนแออั ด หมายถึ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของ กลุ่ ม คนซึ่ ง ตั ว บ้ า นเรื อ น ติ ดกั นหนาแน่ น และมั ก จะเป็ น สถานที่ ที่ มี นํ้ า เน่ า เสี ย ขั ง อยู่ ล้ อ มรอบ N. slum บริ เ วณที่ ค น อาศั ย อยู่ อ ย่ า งแออั ด ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย บ้ า น เ รื อ น ที่ ท รุ ด โ ท ร ม ไ ม่ ถู ก สุ ข ลั ก ษ ณ ะ ชุ ม ชนแออั ด เป็ น ปั ญ หา ที่ เ มื อ ง ต้ อ ง ป ร ะ ส บ เสมอไม่ ว่ า จะเป็ น เมื อ ง ใ ห ญ่ ห รื อ เ มื อ ง เ ล็ ก


3

ชุมชนแออัดเรื่องตามแก้...ที่ไม่หมู

ปัญหาที่อยู่อาศัย ค น จ น  ห รื อ ผู้ มี ร า ย ไ ด้ น้ อ ย ใ น เ มื อ ง ใ ห ญ่   ปรากฎชั ด เจนภายหลั ง ส ง ครา มโลกค รั้ ง ที่  2 เนื่ อ งจากมี ผู้ อ พยพเข้ า มาอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ เป็นจำ�นวนมาก โดยเช่า ที่ดินของเอกชน ก่อสร้าง บ้ า น กั น เ อ ง  แ ต่ ข า ด สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน  ทำ � ให้ ชุ ม ชนมาสภาพ เสื่ อ มโทรม และกลาย เป็นชุมชนแออัดในเวลา

ต่อมา เมื่อเริ่มใช้แผนพัฒนา เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แห่ ง ชาติ ม าใช้ พั ฒ นา ประเทศ ทำ�ให้เศรษฐกิจ ของเมื อ งเติ บ โตอย่ า ง รวดเร็ ว  โดยเฉพาะภาค อุ ต สาหกรรม และภาค บริ ก าร ส่ ง ผลต่ อ การ เปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า ง แรงงานในการผลิต โดย มี ค วามต้ อ งการแรงงาน ภาคอุ ต สาหกรรมและ ภาคบริการสูงขึ้นมากแต่

ความต้ อ งการแรงงาน ในภาคเกษตรกรรมกลับ ลดลง การเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวเป็นตัวดึงดูดให้ แรงงานในชนบทให้ เข้ า มาสู่ ใ นเมื อ ง โดยเฉพาะ ในกรุ ง เทพมหานครใน ช่วง 20 ปีแรกกรุงเทพ มี การเติ บโตอย่ า งรวดเร็ ว โ ด ย มี ข น า ด ใ ห ญ่ ก ว่ า จั ง ห วั ด เชี ย ง ใ ห ม่ ถึ ง  50 เท่ า  และช่ ว งแผน พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ ใ น  5 หลั ง จากนี้  จึ ง มี ค วาม พยายามที่ จ ะกระจาย ความเจริ ญ สู่ ป ริ ม ณฑล แ ล ะ ใ น หั ว เ มื อ ง ใ ห ญ่ ต่ า ง ๆ ในภู มิ ภ าค หลั ง จากนั้ น ทำ � ให้ หั ว เมื อ ง ใหญ่ ก ลายเป็ น แหล่ ง รั บ ผู้ ย้ า ยถิ่ น จากภาค ชนบททั่ ว ประเทศ เกิ ด ปัญหาชุมชนแออัด และ แหล่ ง เสื่ อ มโทรมเช่ น เดียวกับกรุงเทพ ฯ


4

ชุมชนแออัดเป็นชุมชนที่มีการจัดการทั้งขยะและสิ่งแวดล้อมไม่ เหมาะสม ผู้คนอาศัยอยู่ภายในบ้านที่คับแคบและแออัด บ้านเรือนสร้าง ติดๆ กัน นํ้าเน่าใต้ถุนบ้าน เป็นสิ่งปฎิกูลส่งกลิ่นเน่าเหม็น ปัจจุบันมีชุมชนแออัด ทั่ ว ประเทศประมาณ 5,500 ชุ ม ชน 1.5 ล้ า น ค รั ว เรื อ น  ป ร ะ ช า ก ร ประมาณ 6.75 ล้ า นคน ขณะที่ ใ นกรุ ง เทพ ฯ มี สลั ม ประมาณ 1,000 แห่ ง และในต่ า งจั ง หวั ด เช่ น  จั ง หวั ด นครสวรรค์

มี ชุ ม ชนกว่ า  50 แห่ ง อยุธยามีประมาณ 50 – 60 แห่ ง  และเมื อ งใหญ่ ทั้ ง เชี ย งใหม่  ขอนแก่ น  สงขลาก็ มี ชุ ม ชนแออั ด  และสลั ม มากมายหลาย แห่ ง ซึ่ ง ในแต่ ล ะเมื อ ง ก็ จ ะมี ที่ ว่ า งเปล่ า  แต่ ไ ม่ ไ ด้ จั ด ใ ห้ ค น จ น อ ยู่  

เพราะฉะนั้นคนจนก็เลย จั ด หาที่ กั น เอง ซึ่ ง เรี ย ก ว่ า  “ชุ ม ชนบุ ก รุ ก ” หรื อ ชุมชนบุกเบิก” ซึ่งอยู่เป็น จำ � นวนมาก นอกจาก ที่ มี แ รงงานจากชนบท ย้ า ยเข้ า มาอยู่ อ าศั ย ใน เมืองใหญ่ อีกสาเหตุหนึ่ง ที่ ทำ � ให้ มี ชุ ม ชนแออั ด


5

และสลั ม ก็ คื อ  ปั ญ หา รายได้ เพราะคนที่อยู่ใน ชุ ม ชนแออั ด  เป็ น คนจน  รายได้ น้ อ ย อาจเกิ ด มา จากลั ท ธิ ทุ น นิ ย ม มี ก าร กระจายรายได้ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม คนรวยก็ ร วยมาก ค น จ น ก็ จ น ม า ก  แ ล ะ เนื่ อ งจากการทำ � งานใน เมื อ งใหญ่ มี ร ายได้ ที่ สู ง กว่าในชนบท ทำ�ให้มีคน ย้ายเข้ามาทำ�งานในเมือง  ในกรุ ง เทพ ฯ มี ค นจน  ผู้ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ตํ่ า กว่ า 9,000 บาทอยู่ร้อยละ 30  และในภูมิภาคอีกร้อยละ 44 คนจนกลุ่มนี้มีความ สามารถในการจ่ายค่าที่ อยู่อาศัยประมาณเดือน ละ 800 – 1,000 บาท สำ� หรับชุ มชนแออั ด  พบ ว่ า  ผู้ ที่ มี ร ายได้ ตํ่ า กว่ า 10,000 บาท ก่อนวิกฤติ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ปี  2 5 4 0  มี ประมาณร้อยละ 56 และ ในช่ ว งวิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ ร้อยละ 62 แต่ในคนจน

บางรายก็ ไ ม่ ไ ด้ จ่ า ยค่ า ที่ อยู่ อ าศั ย  เพราะเข้ า ไป สร้ า งบ้ า นในที่ ดิ น ของผู้ อื่น ซึ่งผิดกฎหมาย   ปัญหาชุมชนแออัด นั้นเป็นบ่อเกิดของปัญหา ในด้านสิ่งแวดล้อมหลาย ด้ า น ไม่ ว่ า จะเป็ น ความ สกปรกตามทางเท้า  หรือ บริ เวณบ้ า นในชุ ม ชน มี ทั ศ นวิ สั ย ที่ ไ ม่ ส วยงาม มลภาวะเป็ น พิ ษ จาก ยานพาหนะต่าง ๆ ทำ�ให้ อากาศเสี ย  มี ฝุ่ น ละออง มาก ไม่มีบำ�บัดนํ้าเสียที่ดี   ทำ � ให้ นํ้ า ในลำ � คลองเน่ า

เสี ย  บวกกั บ ทิ้ ง ขยะใน แม่นํ้าในแต่ละบ้านเรือน เนื่ อ งจากไม่ มี ก ารกำ � จั ด ขยะที่ดี ส่งผลให้ขยะล้น เมื อ ง ไม่ มี ที่ กำ � จั ด ขยะที่ เพียงพอ ในช่วงปี 2520 – 2530 องค์ ก ารสหประชาชาติ ได้ ผ ลั ก ดั น แนวทางใหม่ ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ผู้ มี ร า ย ไ ด้ น้ อ ย แ ท น การสร้ า งแฟลต ด้ ว ย วิ ธี ป รั บ ปรุ ง ชุ ม ชนในที่ เดิ ม (Slum Upgrading)และการก่ อ สร้ า ง บางส่ ว น (Sile & Ser-


6

vice) ด้วยการพัฒนา ระบบสาธารณู ป โภค บนที่ ดิ น แปลงว่ า ง หรื อ สร้างโครงสร้างบางส่วน ให้ เช่น หลังคา ห้องนํ้า ซึ่ ง สามารถแก้ ไขปั ญ หา ด้ า น ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค พื้ น ฐานได้ อ ย่ า งกว้ า ง ขวาง และในช่ ว งนี้ เ อง มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตด้ า น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ อ ย่ า ง รวดเร็ ว ในเอเชี ย  ระบบ การเงิ น ในตลาดมี ค วาม คล่ อ งตั ว ในการจั ด หา ที่ ดิ น  แ ล ะ ไ ด้ รั บ ก า ร สนั บ สนุ น จากรั ฐ บาล เพื่อหวังผลการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ

แนวทางการแก้ไขปัญหา ชุมชนแออัด

ภาวะมลพิษ

1.อากาศเสีย การแก้ไขปัญหา อ า ก า ศ เ สี ย  ปั จ จุ บั น เน้ น การแก้ ปั ญ หาควั น ดำ � และอากาศเสี ย จาก รถยนต ซึ่ ง เป็ น สาเหตุ ใหญ่  โดยมี ก ารกำ � หนด ค่ า มาตรฐาน สำ � หรั บ ควันดำ�ที่ปล่อยออกจาก ท่ อ ไอเสี ย ของรถยนต์  ที่ ใช้ นํ้ า มั น ดี เ ซล และค่ า มาตรฐานสำ � หรั บ ก๊ า ซ คาร์ บ อนมอนออกไซด์ ที่ ป ล่ อ ยออกจากท่ อ ไอ เสี ย ของรถยนต์ ที่ ใช้ นํ้ า มั น เบนซิ น  ไว้ สำ � หรั บ ควบคุ ม แลไม่ ใ ห้ ร ถยนต์ ปล่ อ ยอากาศเสี ย เหล่ า นั้นเกินมาตรฐาน โดยมี กรมตำ�รวจและกรมการ ขนส่งทางบก เป็นหน่วย งานควบคุ ม  การแก้ ไ ข

ปั ญ ห า ใ ห้ ไ ด้ ผ ล อ ย่ า ง จริงจังก็ ต้องอาศัยความ ร่ ว มมื อ จากประชาชน โดยจะต้ อ งมี ค วามตื่ น ตั ว  และเข้ า ใจในปั ญ หา  ที่ เ กี่ ย วกั บ อากาศเสี ย ตลอดจนทราบถึ ง วิ ธี การป้ อ งกั น  และแก้ ไ ข ปัญหาอย่างถูกต้อง เช่น ดู แ ลรั ก ษา เครื่ อ งยนต์ ข อ ง ร ถ ย น ต์ ป ร ะ เ ภ ท ต่ า งๆ ให้ อ ยู่ ใ น สภาพ ดี  ซึ่ ง นอกจากจะช่ ว ย ลดอากาศเสี ย แล้ ว  ยั ง ช่ ว ยประหยั ด เชื้ อ เพลิ ง อี ก ด้ ว ย สำ � หรั บ โรงงาน อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ก็ ต้ อ ง เห็ น ใจผู้ อ าศั ย ข้ า งเคี ย ง โดย ไม่ปล่อยอากาศเสีย ที่มีปริมาณความเข้มข้น ของสารมลพิ ษ สู ง เกิ น มาตรฐานที่ กำ � หนดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม


7

น อ ก จ า ก นี้  ก า ร ป ลู ก ต้นไม้จะช่วยในการกรอง อากาศเสียได้ ดังนั้น จึง ควรร่วมมือกันปลูกและ ดูแลรักษาต้นไม้ใน เขต เมืองด้วย 2.นํ้าเสีย ปั ญ ห า นํ้ า เ สี ย เป็นปัญหาที่แก้ไขได้หาก ทุ ก คนร่ ว มมื อ กั น  โดย การไม่ ลั ก ลอบปล่ อ ยนํ้ า ทิ้งที่ไม่มีการบำ�บัด หรือ ลดความสกปรกของนํ้ า ทิ้ง หรือลักลอบปล่อยสิ่ง ปฏิกูล หรือทิ้งมูลฝอยลง ในแม่นํ้า คู คลอง ซึ่งใน ปัจจุบันได้มีการกำ�หนด มาตรการหลายมาตรการ ในอั น ที่ จ ะแก้ ไขปั ญ หา นํ้าเสีย เช่น การกำ�หนด มาตรฐานคุ ณ ภาพนํ้ า ในลำ�นํ้าต่างๆ ให้เหมาะ สมกั บ ลั ก ษณะการใช้ ประโยชน์ ซึ่งจะมีผลสืบ เนื่ อ งไปถึ ง การกำ � หนด ชนิ ด และจำ � นวนของ กิ จ การที่ ตั้ ง อยู่ บ นสอง

ข้ า งฝั่ ง ลำ � นํ้ า ด้ ว ย การ กำ � หนดมาตรฐานคุ ณ ภาพนํ้ า ทิ้ ง จากอาคาร เพื่ อ ควบคุ ม ดู แ ลไม่ ใ ห้ อาคาร ๑๒ ประเภท ได้แก่ อาคารชุด โรงแรม หอพั ก  สถานอาบอบ นวด สถานพยาบาล บ้าน จัดสรร โรงเรียน อาคาร ที่ ทำ � การราชการหรื อ รัฐวิสาหกิจ ศูนย์การค้า หรื อ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ตลาด ภั ต ตาคารหรื อ ร้ า น อ า ห า ร  แ ล ะ แ พ ปลาระบายนํ้ า ทิ้ ง ที่ มี ค่ า เกิ น มาตรฐานลงสู่ แ ห ล่ ง นํ้ า โดยมี ก ระทรวง มหาดไทย และหน่ ว ย  ราชการส่วนท้องถิ่น เป็น หน่ ว ยงานควบคุ ม  รวม ทั้ ง มี ก ารกำ � หนดมาตร ฐานลั ก ษณะนํ้ า ทิ้ ง จาก อุตสาหกรรม ไว้สำ�หรับ ควบคุ ม ไม่ ใ ห้ โ รงงาน อุ ต สาหกรรมปล่ อ ยนํ้ า ทิ้ ง เ กิ น ค่ า ม า ต ร ฐ า น ด้ ว ย โดยมี ก ระทรวง

อุ ต สาหกรรมเป็ น หน่ ว ย งานควบคุม 3.ขยะมูลฝอย มูลฝอยที่เกิดขึ้น จะต้องได้รับการเก็บขน ออกไปจากชุ ม ชน และ นำ�ไปกำ�จัดให้ถูกวิธี เพื่อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ หา ต่างๆ ดังกล่าว โดยหน่วย งานที่ รั บ ผิ ด ชอบจะต้ อ ง ให้บริการเก็บและกำ�จัด มู ล ฝอยให้ ทั่ ว ถึ ง ทุ ก ครั ว เรื อ น และจะต้ อ งมี ง บ ประมาณ อั ต รากำ � ลั ง เจ้ า หน้ า ที่  วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ให้ เ พี ย งพอต่ อ การให้ บ ริ ก า ร  ต ล อ ด จ น จ ะ ต้ อ งเตรี ย มจั ด หาที่ ดิ น สำ � หรั บ กำ � จั ด มู ล ฝอย สำ � รองไว้ ใ นอนาคตด้ ว ย เนื่องจากที่ดินจะใช้กำ�จัด มูลฝอยนับวันจะยิ่งหาได้ ยากมากขึ้ น  นอกจากนี้ ประชาชนก็ต้องให้ความ ร่ ว มมื อ ช่ ว ยกั น รั ก ษา ความสะอาดของชุ ม ชน ด้วย เช่น ไม่ทิ้งมูลฝอยลง


8

บนถนน ทางเดินเท้า หรือ ในแม่นํ้าลำ�คลอง หรือที่ ว่ า งต่ า ง ๆ ช่ ว ยกั น ดู แ ล รั ก ษาความสะอาดของ บ้ า นเรื อ นและบริ เ วณ รอบ ๆ บ้ า นให้ ส ะอาด อย่ า ปล่ อ ยให้ ส กปรกรก รุ ง รั ง ช่ ว ยกั น ลดปริ ม าณ มูลฝอยที่จะต้องทิ้งออก มาโดยรู้ จั ก ใช้ สิ่ ง ของ อย่างประหยัด ใช้สินค้า ที่มีคุณภาพทนทาน รู้จัก นำ � ของเหลื อ ใช้ ม าใช้ ใ ห้ เป็ น ประโยชน์ อี ก  เช่ น ขวด กระดาษ พลาสติก ตลอดจนให้ความร่วมมือ เสียค่าธรรมเนียมเก็บขน มู ล ฝอยแก่ ท้ อ งถิ่ น  เพื่ อ นำ � รายได้ ไ ปใช้ ใ นการ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของ บริการให้ดีขึ้น 4.การขาดแคลนพื้นที่สี เขียวและพื้นที่เพื่อการ นันทนาการ ปัญหาการขาดแคลน พื้ น ที่  เพื่ อ การพั ก ผ่ อ น หย่ อ นใจในเขตเมื อ ง

นั้ น  กรุ ง เทพมหานคร นั บ ว่ า ป ร ะ ส บ ปั ญ ห า รุนแรงที่สุด อันเนื่องมา จากเป็ น ศู น ย์ ก ลางของ ประเทศในทุ ก ๆ ด้ า น เช่น การบริหารประเทศ  การพาณิชย์ การศึกษา เ ป็ น ต้ น  ใ น ก า ร แ ก้ ไข ปัญหาดังกล่าว รัฐมีนโย บายสนั บ สนุ น ให้ พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม คง สภาพไว้ให้มากที่สุด เช่น การเข้าไปดำ�เนินการใน ตำ�บลบางกะเจ้า และอีก ๕ ตำ�บลใกล้เคียงเนื้อที่ ประมาณ ๙,๐๐๐ ไร่ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ให้ เ ป็ น พื้ น ที่ สี เ ขี ย วให้ มากที่สุด และการเพิ่ม จำ�นวนพื้นที่ดังกล่าว รัฐ มี น โยบายหากเป็ น การ ย้ า ยอาคารสถานที่ อ อก ไปจากที่ดินของรัฐ รัฐก็ จะปรั บ ปรุ ง บริ เวณเดิ ม นั้นให้เป็นพื้นที่สีเขียว ดัง ตัวอย่างของบริเวณหน้า วั ด ราชนั ด ดาราม โดย

รื้ ออาคารโรงภาพยนตร์ ศา ล า เ ฉ ลิ ม ไ ท ย  แ ล้ ว ปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ดั ง กล่ า ว ให้ มี ส วนสาธารณะรวม อยู่ ด้ ว ย สำ � หรั บ โครง การต่อๆ ไป เช่น บริเวณ ก ร ม อุ ต นิ ย ม วิ ท ย า ถนนสุ ขุ ม วิ ท  เรื อ นจำ � พิ เ ศษกรุ ง เทพมหานคร ถ นนม ห า ไช ย บริ เวณ โรงงานยาสู บ  บริ เ วณ โดยรอยป้ อ มพระสุ เ มรุ ถ น น พ ร ะ สุ เ ม ร  ซึ่ ง มี โครงการจะย้ า ยออกไป แล้ ว จั ด บริ เ วณให้ เ ป็ น สวนสาธารณะ ทำ � ให้ ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ มี พื้ น ที่ เพื่ อ การพั ก ผ่ อ นหย่ อ ย ใจเพิ่ ม ขึ้ น  ในส่ ว นของ ภ า ค เ อ ก ช น นั้ น  ห า ก คำ�นึงถึงเรื่องนี้ก็สามารถ จั ด พื้ น ที่ ใ ห้ โ ล่ ง ว่ า งให้ มากที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะทำ � ได้


9

5.แผ่นดินทรุด นํ้าท่วม ปัญหาแผ่นดินทรุด เป็ น ปั ญ หาใหญ่ ที่ ต้ อ ง แก้ ไ ขโดยรี บ ด่ ว น ดั ง นั้ น  ประชาชนจึ ง ควร ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ ทาง ราชการ โดยการใช้ นํ้ า บาดาลอย่ า งประหยั ด และมีประสิทธิภาพ รวม ทั้ ง ปฏิ บั ติ ต ามพระราช บั ญ ญั ติ นํ้ า บาดาลอย่ า ง เคร่งครัด ขณะนี้ได้มีการ กำ � หนดมาตรการที่ จ ะ แก้ไขปัญหาแผ่นดินทรุด ในบริ เ วณเขตพื้ น ที่ ชั้ น ในของกรุงเทพมหานคร และเขตบางเขน เขต พระโขนง เขตบางกะปิ เขตพระประแดง และเขตอำ � เภอเมื อ ง สมุ ท รปราการ โดยให้ ยกเลิ ก ใช้ พื้ น ดิ น สู ง ดั ง กล่ า ว และให้ มี ก ารลด การใช้ น้ำ � บาดาลในพื้ น ที่อื่นๆ ลงด้วย ซึ่งตามพ ระราชบัญญัติน้ำ�บาดาล กำ�หนดให้ผู้ที่จะทำ� การ

เจาะนํ้ า บาดาล หรื อ ใช้ นํ้ า บาดาล หรื อ ระบาย นํ้ า ลงในบ่ อ บาดาลจะ ต้องได้ รับอนุญาตจากรม ทรัพยากรธรณี กระทรวง อุ ต สาหกรรม เสี ย ก่ อ น ตลอดจนมี ก ารกำ � หนด อั ต ร า ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม การใช้ นํ้ า บาดาลด้ ว ย 6 . ปั ญ ห า สุ ข ภ า พ  โ ร ค ภู มิ แ พ้ อ า ก า ศ ปัจจุบันนี้ ภาวะ ความเสี่ ย งต่ อ สุ ข ภาพ เ ป็ น เ รื่ อ ง สำ � คั ญ ที่ มี ความเส่ียงสูง เนื่องจาก สภาพแวดล้อมในชุมชน

แ อ อั ด มั ก เ ต็ ม ไ ป ด้ ว ย โรงงานอุตสาหกรรม กา รก่อสร้่าง ทำ�ให้เกิดความ เสี่ ย งสู ง ที่ จ ะเป็ น โรค ระบบทางเดิ น หายใจได้ ง่าย ขณะนี้โรคที่มาพร้อม กั บ ฝุ่ น ควั น  เขม่ า จาก โรงงานต่างๆ การเผาไหม้ เชื้อเพลิงในรูปแบบต่างๆ  ฝุ่นละอองในอากาศ เป็น ภาวะที่ ทำ � ให้ เ กิ ด โรค ภูมิแพ้อากาศ ความรุน แรงของโรคนี้ คือเป็นภัย เงี ย บที่ ต่ อ ยอดเป็ น โรค ปอดอุ ด กั น เรื้ อ รั ง ซึ่ ง ไม่ สามารถรักษาให้หายได้


10

การปฏิบัติตน...เมื่ออยู่ในชุมชนแออัด 1. รู้จักการป้องกันตัวเอง โดยอาจพกเครื่องมือป้องกันตัวเอง อย่าง ที่ซ็อต ไฟฟ้า สเปรย์พริกไทย 2. ไม่กับบ้านดึก จนเป็นเหตุให้การช่มขืนกระทำ�ชำ�เรา 3. ไม่ออกนอกบ้านกลางคืนคนเดียว ควรหาคนไปเป็นเพื่อนเสมอ 4. ชุมชนแออัดมักอยู่ติดกับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มักมีปัญหาเรื่องนํ้า เน่าเสียและระบบการจัดการขยะ คนในชุมชนควรแจ้งให้หน่วยงานหรือ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องมาช่วยแก้ไขปัญหาให้ถูกวิธี 5. บ้านเรือนของตนเอง ควรจัดการกับขยะให้เหมาะสมและควรเก็บขยะ ใต้ถุนบ้านของตัวเองสมํ่ำ�เสมอ

E book  

ชุมชนแออัด

E book  

ชุมชนแออัด

Advertisement