Page 1

ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป “ ต่ อ หั ว เ สื อ ”

วงจรชีวิตต่อหัวเสือ

ห ลั ก สู ต ร

Hymenoptora ชื่อสามัญ Paper wasp ชื่อวิทยาศาสตร์ Vespa sp. ชื่อวงศ์ Vespidae อันดับ

ข้อมูลทั่วไป เป็นแมลงที่อยู่ในอันดับ Hymenoptera ต่อเป็นแมลงที่มีพษิ จัดเป็นสัตว์ประเภท Omnivorous คือ

การเจริญเติบโตของ ต่อ มี 4 ระยะ ระยะที่ 1 ตัวอ่อนซึ่งเป็นมีสภาพเป็นตัวหนอน (larva) ระยะที่ 2 ระยะเตรียมเข้าดักแด้ (prepupa or pharate pupa) ตัวหนอนมีปากเป็นแบบกัด หนอนในระยะ สุดท้าย

เป็นแมลงที่กินสัตว์ เช่น ตัวอ่อนแมลงอืน่ ซากสัตว์ เป็นอาหาร และยังจัดเป็นแมลงตัวห้า (Predator) อีกทัง

ระยะที่ 3 เข้าดักแด้ (pupation)

เป็นแมลงทีด่ ูดน้าหวานจากเกสรดอกไม้ ต่อหัวเสือ

ระยะที่ 4 ถอดรูปสมบูรณ์แบบ (holometabolous or com-

มีหลายชนิด ทังชนิดที่อยู่ล้าพัง หรืออยู่เป็นรวมกันเป็น

กิจกรรมเลี้ยงต่อหัวเสือ (งูเห่าบินได้)

แมลงสังคม (Social wasp) ส่วนต่อทีส่ ร้างรังขนาดใหญ่ มีหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นรูปทรงกลมใหญ่

โรงเรียนบ้านหนองบัว เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


ห ลั ก สู ต ร ท้ อ ง ถิ่ น ก า ร เ ลี้ ย ง ต่ อ หั ว เ สื อ ( งู เ ห่ า บิ น ไ ด้ )

ค ว า ม เ ป็ น ม า หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2544 ได้พัฒนาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งก้าหนดให้การจัดการศึกษาตาม หลักสูตรต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ท่ี สมบูรณ์ และเปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา พัฒนาสาและกระบวนการเรียนรูใ้ ห้เป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง ดังนัน โรงเรียนบ้านหนองบัว จึงได้ดา้ เนินการ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน ในส่วนของหลักสูตร ท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวติ ของชุมชนชาวบ้าน หนองบัว ต้าบลปลาปาก อ้าเภอปลาปาก จังหวัด นครพนม มีอาชีพหลักส่วน ใหญ่ท้านาท้าสวน ยางพารา เลียงปลา และการ

ห ลั ก ก า ร

เ ป้ า ห ม า ย

1. เปิดโอกาสให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 2. เชิญผู้รภู้ ูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นวิทยากรในการจัดการเรียนการสอน 3. จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ี่สง่ เสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท้าให้นักเรียนเกิดความรักและภาคภูมิใจใน ผลงาน 5. จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงและหารายได้ระหว่างเรียน

1. นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับขันตอนและเทคนิคในการเลียง ต่อหัวเสือ 2. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3. นักเรียนมีความภาคภูมใิ จในผลงานของตนเอง

จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ 1. เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพให้นักเรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างชินงานได้อย่างหลากหลาย 3. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เ ป้ า ห ม า ย 1. นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับขันตอนและเทคนิคในการเลียงต่อหัวเสือ 2. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3. นักเรียนมีความภาคภูมใิ จในผลงานของตนเอง 4. นักเรียนทุกคนมีเจตคติที่ดี และก้าวทันเทคโนโลยี

ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ค า ด ว่ า จ ะ ไ ด้ รั บ 1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลียงต่อหัวเสือ 2. ผู้เรียนสามารถเลียงต่อหัวเสือได้ ได้ 3. ผู้เรียนมีความตระหนักการอนุรักษ์ขนมธรรมเนียมประเพณี และ

ผลผลิตจากหลักสูตรท้องถิน่

หลักสูตรท้องถิ่น ปลาปาก  

ร.ร.บ้านหนองบัว ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม เปิดหลักสูตรท้องถิ่นการเลี้ยงต่อ

หลักสูตรท้องถิ่น ปลาปาก  

ร.ร.บ้านหนองบัว ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม เปิดหลักสูตรท้องถิ่นการเลี้ยงต่อ

Advertisement