Page 1

9/16/2011

เรื่องราวไม้สี ไทยโซโค อาราบิคั่ม | สรคมน์ชมดาว


แรงบันดาลใจ อีบุ๊ค-สรคมน์ชมดาว

พัฒนาช่องทางสร้างโอกาสการแข่งขันใหม่ได้อย่างไร้ กรอบจากัดการเคลื่อนไหวหรือไร้ขอบเขตจากัดความคิดส สร้างสรรค์ เป็นเครื่องมือรวบรวมและจัดเก็บภูมิปัญญา ตกผลึกจากประสบการณ์ชีวติ ของตัวเอง หรือให้ความรู้สึก

ผมเป็นคนหนึ่งที่มีทงั้ เรื่องราวดีๆและเรื่องราวที่

ถึงการเป็นเจ้าของเนื้อหา ภาพถ่าย อย่างแท้จริง และที่

ไม่อยากให้ใครได้รู้ และก็เป็นคนหนึ่งที่มีความเชื่อว่าใน

สาคัญยังเป็นสื่อกลางการสื่อสารที่จะช่วยนาทางให้การ

จิตใจส่วนลึกของหลายๆคนล้วนแต่อยากจะสื่อสารเรื่องดี

เดินทางไปสู่เป้าหมายเป็นไปได้มากขึ้น

ของตัวเองไปถึงคนอีกหลายคนให้ได้รับรู้ถึงและพร้อมจะ แบ่งปัน แลกเปลี่ยนกับทุกคน

“ทา (ผลิต) แล้วจะไปขายใคร?”

ค้นหาแก่นสารในตัวคุณแล้วดึงมัน

ทุกคนมีดาวประจาตัว!

ออกมาให้เป็นตัวหนังสือในแบบของคุณเพื่อให้คนได้อา่ นรู้

จากประสบการณ์การทางานหน้าที่การตลาด

ถึงว่าคุณก็เป็นดาวสว่างไสวดวงหนึ่งได้ที่มีความสวยสด

และขายได้ผ่านเรื่องราวมากมายถึงการแข่งขันเชิงการค้า

งดงามเหมือนกับดาวอีกหลายร้อยล้านดวง และพร้อมจะ

ที่ต้องแข่งขันชิงข้อได้เปรียบลดข้อเสียเปรียบแข่งขัน

เชื่อมโยงใยเข้ากับพวกเขาให้บังเกิดภาพรวมแห่งความ

การพัฒนางช่องทางโอกาสให้ ตัวเราได้ทาเรื่องราวดีๆให้เกิดขึ้นกับชีวิต ในอนาคตเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องตระหนักถึงอยู่

ทรงจาอันน่าประทับใจเปรียบเหมือนหมูด่ วงดาวที่

ตลอดเวลา

ตลอดเวลา การไล่ล่าหาอนาคตที่ดีผมเชื่อว่าเป็นงานๆ หนึ่งที่จะทาให้ชวี ิตคนเรามีความหมายมากขึ้น สาหรับ เรื่องการจมปลักกับเรื่องราวในอดีต หรือย้าคิดย้าทาย้าพูด แต่เรื่องราวในอดีตผมเชื่อว่าเป็นงานๆหนึ่งที่ไม่ได้ทาให้ ชีวิตมีความหมายดีขึ้น เป็นได้เพียงมายาภาพของเรื่อง สนุกคึกคะนองโดยไม่เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานความเป็น มนุษย์ของผู้อื่น นิยามของอีบุ๊ค มีผใู้ ห้คานิยามไว้มากมายจะขอ ไม่กล่าวถึง แต่ความหมายของมันที่ผมสัมผัสได้จาก ประสบการณ์ได้สัมผัสด้วยตัวเองคืออีบุ๊คเป็นเครื่องมือ สื่อสารการตลาดทันสมัยตัวหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการ

ช่วยกันส่องแสงระยิบระยับเต็มทัว่ ผืนท้องฟ้าในยามราตรี ที่แม้แต่คนสิ้นหวังท้อแท้กับชีวติ เมื่อได้เห็นยังต้องรู้สึกผ่อน คลายและกลับมามีความสุข

ความสวยงามของดวงดาวบน ท้องฟ้ามีแต่ให้เกิดกาลังใจกับผู้คน เมฆดาเป็นเพียงกลุ่มก้อน ธรรมชาติที่มักมาบดบังความหวังของ ผู้คนในยามที่ต้องการชมดาว “ลมเอยช่วยพัดพาเมฆดาให้ลอย ผ่านพ้นไปที”


BESTTAPE; SAVE COST SAVE WORLD

ตานานเทปพันกิ่งชนิดพลาสติกยืด ผู้นาพลาสติกยืดเข้ามาในตลาดเทปพันกิ่งราย แรกของประเทศเมือ่ ย้อนหลังกว่า20ปีก่อน คือ ตรายี่ห้อ ซุปเปอร์โพรดักส์ ผลิตโดยบริษัทเอ็มเอ็มพีฯ ซึง่ อดีต ขณะนั้นผู้ใช้เรียกหาซื้อกันในนามเทปมหัศจรรย์ ต่อ มาตรายี่ห้อซุปเปอร์โพรดักส์เลิกทาตลาดสินค้าตัวนี้ไปโดย ไม่ทราบสาเหตุแห่งการเลิก ถัดมาก็มีผู้นาเทปพันกิง่ ชนิด ฟิล์มยืดและใช้ชื่อตรายี่ห้อเทปมหัศจรรย์เข้ามาในตลาด

บทนา

อีกครั้ง แต่ดว้ ยมีข้อบกพร่องสินค้าหลายประการ ทาให้ เทปพันกิ่งตรายี่ห้อที่บริษัทจาหน่ายมี2ตรายี่ห้อ

ผู้ใช้ในตลาดเริ่มมองหาทางเลือกใหม่ๆ

คือ เบสท์แรปและเบสท์เทป ทั้ง2ตรายี่ห้อจัดได้วา่ มีความ ใกล้ชิดกับนักขยายพันธุต์ ่อกิง่ ชวนชมมากที่สุดนับตัง้ แต่ปี 2549เป็นต้นมา ด้วยเหตุผลที่เราสามารถออกแบบสินค้า และผลิตสินค้าจากพลาสติกยืดที่มีคุณสมบัติยดื นิ่ม เหนียว เนื้อฟิล์มเกาะติดกันเอง ตรงกับความต้องการของ ผู้ใช้ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาดังกล่าว บริษัทได้เข้า ร่วมกิจกรรมสังคมคนรักชวนชมในแต่ละพื้นที่ต่อเนื่องทุกปี จนถึงปัจจุบันตามแต่ที่จะมีโอกาสได้ไปเข้าร่วม จนเป็นที่ ยอมรับของนักเคลื่อนไหวจัดกิจกรรมว่า เบสท์แรปโดยการ ทาตลาดจากนายสรคมน์ ซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้เข้าไปมี ส่วนร่วมส่งเสริมการตลดชวนชมอย่างมากคนหนึ่งทัง้ ทางตรงและทางอ้อม สินค้าวันนี้ เราเน้นจัดหาแต่สินค้าที่ใช้งานได้ดีจริง ข้อรอง เรียนจากลูกค้าต้องไม่มีมาก ขณะเดียวกันก็สามารถ แข่งขันราคาได้

คุณปรีชา เจ้าของสวนชวนชมและลีลาวดีแห่งประเทศ ไทย เป็นผู้ใช้รายใหญ่และติดใจเทปพันกิ่งตรายี่ห้อ ซุปเปอร์โพรดักส์อย่างมากแต่หาซื้อไม่ได้ จึงได้นาเทป ตัวอย่างทีเ่ ก็บไว้เป็นที่ระลึกมาให้บริษัทเอ็มเอ็มพีฯนามา เป็นแบบเพื่อผลิตกลับมาให้ตลาดนักเล่นชวนชมได้ใช้กัน ใหม่ นับเป็นจุดเริ่มต้นการเปิดตานานเก่ามาเล่ากันใหม่ ซึ่งต่อมาเทปพันกิ่งชนิดฟิล์มยืดทีม่ ีการเรียกหาใช้มาตั้งแต่ ปี2549 คือเทปพันกิ่งตรายี่ห้อเบสท์แรป


สินค้าหลัก

สินค้ารอง ได้แก่ มีดทาจากใบเลื่อยไฮสปีด หินลับมีด เนื้อละเอียด ลวดดัดกิ่งบอนไซ และฯลฯ

เทปพันกิ่งเบสท์แรป มีรุ่นขนาดความหนาเนื้อฟิล์มให้เลือก ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 2 รุ่นความหนา คือ รุ่น17 ไมครอน สาหรับพันธุ์ไม้ชวนชม และรุ่น 18ไมครอนสาหรับ พันธุ์ไม้อื่นหรือชวนชมก็ได้เช่นกัน เทปพันกิ่งเบสท์เทป มีให้เลือกรุ่นขนาดความหนาเนือ้

การพัฒนาตลาดและขาย

ฟิล์มรุ่นเดียวคือรุ่น10ไมครอน ความยาวม้วนฟิล์มมีรุ่น 100เมตรและ250เมตร

เราได้จดั ตั้งเว็บไซต์ www.sorakhom.com อ่านว่า สอ-ละ–คม เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่ลูกค้าสามารถ เข้าถึงสินค้าประเภทเทปพันกิง่ ของบริษัท โดยสามารถ สั่งซื้อได้ตงั้ แต่1ม้วนขึ้นไป การสั่งซื้อภายในเว็บจะเน้น ขายที่ราคาปกติแต่จะมีรายการของแถมมากกว่าและเป็น ที่ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารทัว่ ไป เพื่อไม่ให้คู่คา้ เข้าใจว่า บริษัทออกมาขายแข่งราคากับลูกค้าทีเ่ ป็นคู่คา้ เอง ดังเช่น คาอ่านชื่อ สอ-ละ-คม หมายถึง ละคม ไม่มีเหลี่ยม ไม่มีมีด คมซ่อนอยูข่ ้างหลัง ให้คคู่ ้าไว้วางใจได้ในการทาการค้า ร่วมกัน


ตัวอย่างภาพหน้าแรก www.sorakhom.com

ภาพตัวอย่างสังคมเครือข่ายบล็อคกูเกิ้ล

สาหรับเครือข่ายสังคมบนอินเตอร์เนต นอกจาก กลูเกิ้ล

ปัจจุบัน เว็บไซต์สรคมน์ดอทคอมยังได้เชื่อมโยงเครือข่าย

บล็อค เฟสบุ๊ค ทวิสเตอร์ เว็บบอร์ด ที่ได้สร้างสะสมไว้

กับเว็บไซต์ตา่ งประเทศ และ อีบุ๊คบ้านต้นแท้

ภาพตัวอย่างเครือข่ายสังคมเฟสบุ๊ค


ภาพตัวอย่างเครือข่ายเว็บไซต์ต่างประเทศ

ภาพตัวอย่างเครือข่ายสังคมยูทูป

ดังนั้นจากการเชื่อมโยงเครือข่ายสังคมหลากหลายทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ ทาให้ลูกค้าผู้ใช้เบสท์แรปและ เบสท์เทปก็จะได้รับประโยชน์ทางการตลาดร่วมกันแบบ สายใยสัมพันธ์โยงถึงกัน แบบทีว่ า่ ไปไหนไปด้วยกัน รู้จัก ทั่วถึงกันไปหมด และในอนาคตก็จะพัฒนาจัดทาอีบุ๊คของ ตัวเองเพื่อให้ลูกค้าผู้ใช้สินค้าของบริษัทฯได้เข้ามาใช้ ประโยชน์ร่วมกัน กิจกรรมสังคมชวนชมโดยรวม

เราได้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมทัง้ ทางตรงและ ทางอ้อม ตามแต่ละโอกาสจะเอือ้ อานวย ลักษณะการ เข้าร่วมกิจกรรมทางตรง เช่นการออกร้านค้า หรือการ สนับสนุนทุนการจัดประกวด หรือช่วยประชาสัมพันธ์งาน เป็นต้น สาหรับการเข้าร่วมกิจกรรมทางอ้อม ได้แก่การ เผยแพร่การเรียนรู้ระดับพื้นฐาน ผ่านวีดีโอยูทูปและดีวีดี

ดีวดี ี ทีท่ าแจกให้กบั ลูกค้าผู้ใช้เบสท์แรปรายย่อย


ปฏิทินรายการส่งเสริมการขาย สาหรับท่านที่ต้องการข่าวสารกรุณาให้ที่อยู่ อีเมล์ติดต่อ เพื่อบริษัทฯจะแจ้งข่าวสารผ่านทางอีเมล์ mrsorakhom09@gmail.com

หรือ กล่องรับข่าวสาร

บนหน้าแรกของเว็บไซต์สรคมน์ดอทคอม

บทความ เทคนิคสร้างมูลค่าเพิ่ม ต้นไม้ดอก ชวนชม เรื่องการขยายพันธุ์ชวนชมโดยกิง่ แบบการเสียบยอด บทความเขียนโดยสรคมน์ พงศ์ประภากรณ์ ผู้จัดการขาย เทปพันกิ่งเบสท์แรปและเบสท์เทป

ต้องการลงโฆษณาในE-BOOK Trees Value Add Today

การเตรียมการก่อนเริ่มทางาน 1. มีด ต้องผ่านกระบวนการการลับมีดได้คม มีดที่ ใช้ในงานถือได้วา่ เป็นเครื่องมือสาคัญลาดับต้นๆ

หรือ ทดลองฟรี สาหรับผู้ที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์หรือ

แนวคิดว่าใช้มีดอะไรก็ได้หรือราคาถูกๆก็ใช้ได้ อะไรทานองนั้น

เว็บมาสเตอร์ ทีส่ นใจจะนา E-Book ที่ ท่านเป็นคนนาเสนอเนื้อหาเองทั้งเล่ม ไปวาง บนหน้าแรกเว็บเพื่อเพิ่มลูกเล่น

ตัวอย่างมีด20บาท แนวคิดแรกนี้ถูกครึ่งเดียวถ้าวัดกันที่รูปธรรม แต่ มีนักมีดหลายท่านให้น้าหนักในเรื่องของ นามธรรมเพราะผู้ใช้ผูกพัน(รัก)กับต้นไม้

สนใจหรือสอบถามเพิ่มเติม ที่

email:mrsorakhom09 @gmail.com

ตัวอย่างมีด250บาท แนวคิดหลังนีจ้ ะเป็นกลุม่ ที่เลือกใช้เครื่องมือที่ แฝงคุณค่านามธรรมบางอย่างอุปมาเหมือนกับ การเลี้ยงทารกน้อยที่ต้องพิถีพิถนั ในเรื่อง เครื่องใช้ไม้สอยในการเลี้ยงดูตลอดวัย เจริญเติบโต


แนะนาให้ใช้หินเนื้อละเอียด ใช้ได้นานจนลืมซื้อ เมื่อเปรียบเทียบกับกระดาษทรายที่เป็นวัสดุ สิ้นเปลืองต้องซื้อกันบ่อยครั้งกว่า คิดกันยาวๆ แล้วหินละเอียดคุ้มค่ากว่ามากและใช้ลับมีด หลากหลายรุ่นขนาดมากกว่า

ขั้นตอนการเสียบยอดชวนชม 1. ใช้มดี ตัดปาดแนวขวางลากิง่ ตอให้ขาดออกจาก กัน

2. ต้นชวนชมที่โตมาจากการเพาะเมล็ด อายุต้นที่ นิยมนามาทาเป็นต้นตอประมาณ9เดือนขึ้นไป และผ่านการงดน้า อาหาร ประมาณ 5-7วัน 3. กิ่งพันธุ์ที่จะนามาขยายเพิ่มปริมาณ ขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจและวัตถุประสงค์ของผูป้ ฎิบัติ 4. เทปพันกิ่งชนิดฟิล์มยืดแนะนาใช้ตรายี่ห้อเบสท์ แรปหรือเบสท์เทป ซึ่งมีหลายรุ่นขนาดให้เลือกใช้ หลากหลายตามความเหมาะสมของผู้ใช้ทมี่ ี ความชอบและถนัดไม่เหมือนกัน 5. ผ้าเช็ดมีด

ความคิดเห็น 1.1.สาหรับมือใหม่ ให้เลือกตัดอย่าชิดโคนต้น เผื่อผิดพลาดทางเทคนิค จะได้ทาการตัดทดลง มาใหม่ได้ 1.2.ทดสอบ รากเกาะดินหรือไม่ โดยลองจับต้น ยกขึ้นถ้าดินเกาะตามมาก็ใช้ได้ แต่ถ้าดินร่วงมา หมดก็แสดงว่ามีความเสี่ยงมากที่จะต่อกิง่ ไม่ สาเร็จ 1.3.ดูความสมบูรณ์ของต้นว่ามากเกินพอดี หรือไม่ เช่น ต้นดูเขียวชัดเจน กิ่งนิ่ม ก็พักต้นไม่ ต้องให้ปยุ๋ ประมาณ10-30วัน แล้วแต่ความเขียว

แนะนาให้ชุบน้าเปียกและบิดแห้งพอหมาดๆ

มากน้อยเพียงใด หรือตัดส่วนยอดกิ่งช่วงสั้นๆ

วางใกล้มือขณะทางาน เพราะขณะใช้มีดทางาน

ถ้าเห็นน้ายางไหลออกมามากก็ควรพักการให้น้า

จะมีคราบน้ายางเหนียวเกาะติดมีดทาให้

ประมาณ1-2วัน แต่แนะนาว่า7วัน น่าจะเสี่ยง

ประสิทธิภาพการใช้มีดลดลง จึงจาเป็นต้องเช็ด

น้อยหน่อย

คราบดังกล่าวให้หมดจากตัวมีดตลอดเวลาใช้ งาน

2. เลือกตัดส่วนยอดของกิง่ พันธุ์ที่จะนามาต่อกับ ต้นตอ ความยาวส่วนยอดทีต่ ัดมาเลือกตัดตาม ความเหมาะสม แนะนาตัดยาว 3ซม. (แล้วแต่ ผู้ปฎิบัติที่เห็นสมควร)


4. กลับไปที่กิ่งพันธุ์ที่ได้ตัดส่วนยอดแล้ว(ตาม2) ให้ ใช้มดี แต่งแผลเป็นรูปลิ่มขนาดเสียบลงล็อค ประกบแผลสัมผัสกับแผลตัววีกันได้อย่างพอดี

ความคิดเห็น ให้ริดใบออกเหลืออย่างน้อย1ใบ การริดใบเพื่อ ไม่ให้พืชคายน้ามากไป ขณะเดียวกันใบก็มี ความจาเป็นเพราะเป็นแหล่งผลิตอาหารให้พืช

ความคิดเห็น

การเหลือใบไว้1ใบก็ดว้ ยเหตุผลตามที่กล่าว และ

การลงมีดทาเช่นเดียวกับข้อ4 สาหรับมือใหม่

การครอบถุงก็จะทาได้ง่ายด้วย

อาจจะใช้วิธวี างกิ่งกับพื้นหรือขอบกระถางต้นไม้

3. กลับมาที่ต้นตอซึ่งได้ตัดปาดกิง่ รอไว้(ตามข้อที1่ )

เพื่อจะทาแผลลิ่ม แต่สาหรับผู้ชานาญแล้วก็จะ

ใช้มดี บางคมผ่าลงบนแผลต้นตอลึกลงเป็น

ทาแผลลิ่มกลางอากาศได้เลย และจะช่วยรักษา

เหมือนรูปตัววี หรือที่นิยมเรียกกันว่าปากฉลาม

คมมีดได้ยาวนานกว่า การทาแผลลิ่มโดยวางกับ พื้นเพราะคมมีดไม่ต้องกระทบกับพื้นซึ่งจะทาให้ คมมีดล้มได้ 5. ใช้เทปพันกิ่งเบสท์แรปหรือเบสท์เทปพันปิดแผล ประกบให้ทั่วบริเวณ

ความคิดเห็น การเฉือนมีดลงไม่ควรทาในลักษณะเฉือน กลับไปกลับมา การลงมีดต้องกดผ่านให้ได้ระยะ ตาแหน่งสุดแผลในครั้งเดียว และสังเกตผิวแผลมี รอยช้าหรือไม่ ถ้ามีกต็ ้องผ่าตัดกันใหม่ หรือพัก ต้นกันใหม่เนื่องจากการความสมบูรณ์ส่วนเกิน ยังมีมากอยู่(ดูที่1.3)


ความคิดเห็น พัน1รอบให้เนื้อฟิล์มเกาะกัน แล้วเริ่มพัน ปิด แผลให้ทั่วดูน้าเข้าไม่ได้และรั้งกิง่ กับตอได้แน่น พอ การหมุนกระถางขณะพันก็จะช่วยให้การพันง่าย ขึ้น 6. ใช้ครอบถุงน้าจิ้มครอบคลุมรัดด้วยเชือกอีก ชั้นหนึ่ง

เรื่องการทาวัสดุปลูกชวนชม ภายหลังต่อกิง่ สาเร็จ หรือที่เรียกว่าแผลติดสนิทและยอด กิ่งเริ่มเดิน(ยืดออกมาให้ได้เห็น) ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีทจี่ ะ ทาการย้ายดินเก่าออกเปลี่ยนดินใหม่ ก็จะช่วยทาให้ราก เดินเร็วขึ้นจากความสมบูรณ์ของธาตุอาหารทาจาเป็นที่ใส่ เข้าไปใหม่นั่นเอง และจะส่งอาหารไปเลี้ยงยอดกิง่ ให้ยดื ออกไปได้เร็วและสมบูรณ์ ความคิดเห็น การเปลี่ยนดินควรจะเปลี่ยนอย่างน้อยที่สุดปีละครั้ง ถ้า

แนะนาให้ทดลองครอบถุงกับไม่ครอบถุง เพื่อดู

จะให้ดยี ิ่งขึ้นก็ปีละ2ครัง้ หรือ 6เดือนเปลี่ยนที หรือส่วนหัว

ผลลัพธ์ ถ้าไม่ต้องครอบถุงได้ก็จะช่วยลด

โตจนเกือบคับกระถาง เปลี่ยนทัง้ ดินและกระถางให้ใหญ่

ขั้นตอนทางานและประหยัดต้นทุนและลดขยะ

ขึ้น

ถุงพลาสติกลง 7. นาไปไว้ในที่ฝนตกไม่ถงึ หรือ อย่าไปรดน้า

วัสดุปลูกที่นามาใช้ผสมเข้าด้วยกัน

จนกว่าแผลจะติดกันดี โดยเฉลี่ยส่วนใหญ่แผล

1. ดินเพาะปลูกทีว่ างขายทั่วไป

จะติดดีใช้ระยะเวลาประมาณ7-10วัน หรือรอ

2. ปุ๋ยเคมีเช่นสูตร16-16-16 เป็นต้นที่นิยมใช้กันแต่

เห็นตุ่มที่ยื่นออกมาจากตาและ แทงทะลุ

ราคาจะแพงกว่าปุ๋ยประเภทอื่น หรือใช้ปุ๋ยมูล

พลาสติกแล้วค่อยผ้าเทปออกก็ได้

สัตว์(วัว,ไก่,หมู) ราคาจะถูกมาก คาแนะนาให้ใช้

8. นาไปลงปลูกใหม่โดยสลัดดินเก่าทิ้งแล้วเปลี่ยน

ร่วมกับสารเคมีกาจัดแมลงศัตรูพชื และปุ๋ย

ดินใหม่รองก้นหลุมด้วยปุ๋ย(เคมี,มูลสัตว์,อินทรีย์

อินทรีย์ ซึ่งราคาจะอยู่ระหว่างกลางปุ๋ยสูตรเคมี

อัดเมล็ด) แนะนาให้ใช้สารเคมีกาจัดแมลงที่

และปุ๋ยคอก การเลือกใช้แบบไหนตามอัธยาศัย

แฝงมากับดินปลูก ร่วมกับปุ๋ยรองก้นหลุมเช่นพู

3. กาบมะพร้าวหรือวัสดุที่จะช่วยจับแร่ธาตุ อาหาร

ราดาล(ต้องระวังการสัมผัสสารเคมีโดยตรง)

ในดินผสมให้อยู่ได้นานที่สุด ความยากง่ายใน

9. รดน้าวันละครัง้ แนะนาให้สงั เกตความต้องการ

การหาซื้อมาใช้เป็นสิ่งที่ต้องคานึงถึง ถ้าเป็นไป

น้า ถ้าดูแห้งไปก็รดน้า ถ้าดูวา่ ชื้นแล้วก็อย่ารดซ้า (ติดตามดูวดี ีโอได้ที่ www.sorakhom.cm)

ได้ควรเลือกใช้วัสดุใกล้ๆบ้านก็จะดี


(สาหรับส่วนผสม จะอยูใ่ นเนื้อหาของแต่ละสวนซึง่ จะมี สูตรผสมแตกต่างกันไป) คาแนะนา การเลือกใช้วัสดุปลูกแบบไหน แนะนาให้ เลือกใช้วัสดุที่หาได้ใกล้สวนหรือบ้านมากที่สุดเท่าที่เป็นไป ได้ เพราะการต้องเดินทางไปหาซือ้ ถึงที่ไกลเกินไปเพราะ เข้าใจว่าสูตรผสมที่โฆษณากันนัน้ เป็นสูตรผสมดินชวนชม

หมายเหตุ ความรู้การเสียบยอดที่นามาเผยแพร่ด้วยเทปพัน กิ่งเบสท์เทป และเทคนิคอื่นๆได้จากการได้รับ โอกาสให้ได้เข้าไปดูวิธีการแต่ละสวนที่เป็นลูกค้า และเมื่อนากลับมาทดลองทาดูก็ได้ผลลัพธ์ออกมา

ทาให้ปลูกไม้ได้สวย ซึ่งน่าจะเป็นความเข้าใจไม่ถกู ต้อง

ดี(ต่อสาเร็จ) ซึ่งต้องขอขอบคุณสวนต่างๆ

ทั้งหมด เพราะแค่ค่าใช้จ่ายเดินทางก็ทาให้ต้นทุนผลิตไม้

ตามลาดับได้แก่

สูงเกินความจาเป็นแล้ว เขาทาสวยเขาขายได้เพราะ ต้นทุนต่า แต่เราทาตามเขาแล้วก็อาจทาได้สวยจริงเช่นกัน

สวนภานุ

แต่ขายไม่ได้เพราะเรามีต้นทุนสูงกว่า นั่นเอง

คาคมประจาเทคนิค สวยมีคุณค่าใครแลเห็นก็อยากซื้อ หยิบ ขึ้นมาดูแล้วก็บอกให้ใส่ถุงและเต็มใจ จ่ายเงิน แต่ถ้าสวยใครแลเห็นหยิบ ขึ้นมาดูแล้ววางลงไม่ซอื้ เดินจากไปอย่าง นี้เขาเรียกสวยไม่มีคุณค่า

สวนโชคงาม สวนอรอนงค์ Siam adenium สวนทวีทรัพย์


สวนสุนันทา

สวนลุงเลิศบ้านเบิกพันธุ์ไม้ จ.ลพบุรี

สวนลุงหยู แปดริ้ว

สวนวังทอง

สวนสาเริงพันธุ์ไม้ อยุธยา สวนพี่ต้อยแปดริ้ว สวนอาจารย์ปู๊ด สวนปานแปดริ้ว(บุญยืน) สวนสุรารินทร์ โคราช

สวนชวนชมสุภรณ์ลักษณ์

สวนสูตรชวนชม จ.พิจิตร


และสวนอื่นๆที่ไม่สามารถจดจาได้หมด และสวนที่ ไม่ได้ลงรูปภาพประกอบต้องขออภัยมา ณ ที่นี้และ จะอัพเดทในลาดับต่อไปที่มีโอกาส

เทคนิคการนั่งแท่นด้วย เทปพันกิ่งเบสท์แรป

แนะนา ให้ใช้หินเนื้อละเอียด ใช้ได้ นานจนลืมซื้อเมื่อเปรียบเทียบกับ กระดาษทรายที่เป็นวัสดุสิ้นเปลือง

บทความเขียนโดยสรคมน์ พงศ์ประภากรณ์ ผู้จัดการขาย

ต้องซื้อกันบ่อยครั้งกว่า ขณะเดียวกัน

เทปพันกิ่งเบสท์แรปและเบสท์เทป

มีโอกาสเกิดรอยเหมือนเส้นขีด

การเตรียมการก่อนเริ่มทางาน

ข่วนบนใบมีด ซึ่งเป็นสาเหตุประการ

1. มีด ต้องผ่านกระบวนการการลับมีดได้คม มีดที่ ใช้ในงานถือได้วา่ เป็นเครื่องมือสาคัญลาดับต้นๆ แนวคิดว่าใช้มีดอะไรก็ได้หรือราคาถูกๆก็ใช้ได้ อะไรทานองนั้น

หนึ่งที่ทาให้มีโอกาสจะเกิดความเสี่ยง ต่อไม่ติดด้วยเหตุแผลเน่าและเมื่อคิด กันถึงอายุใช้งานยาวๆแล้วหิน ละเอียดคุ้มค่ากว่ามากและใช้ลับมีด

ตัวอย่างมีด20บาท แนวคิดแรกนี้ถูกครึ่งเดียวถ้าวัดกันที่รูปธรรม แต่ มีนักมีดหลายท่านให้น้าหนักในเรื่องของ นามธรรมเพราะผู้ใช้ผูกพัน(รัก)กับต้นไม้ ตัวอย่างมีด250บาท แนวคิดหลังนีจ้ ะเป็นกลุม่ ที่เลือกใช้เครื่องมือที่ แฝงคุณค่านามธรรมบางอย่างอุปมาเหมือนกับ

ได้หลากหลายรุ่นตามเอนกประสงค์ 6. ต้นชวนชมที่โตมาจากการเพาะเมล็ด อายุต้นที่ นิยมนามาทาเป็นต้นตอประมาณ9เดือนขึ้นไป และผ่านการงดน้า อาหาร ประมาณ 5-7วัน 7. กิ่งพันธุ์ที่จะนามาขยายเพิ่มปริมาณ ขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจและวัตถุประสงค์ของผูป้ ฎิบัติ 8. เทปพันกิ่งชนิดฟิล์มยืดแนะนาใช้ตรายี่ห้อเบสท์

การเลี้ยงทารกน้อยที่ต้องพิถีพิถนั ในเรื่อง

แรปหรือเบสท์เทป ซึ่งมีหลายรุ่นขนาดให้เลือกใช้

เครื่องใช้ไม้สอยในการเลี้ยงดูลูกน้อยน่ารักตลอด

หลากหลายตามความเหมาะสมของผู้ใช้ทมี่ ี

วัยเจริญเติบโต

ความชอบและถนัดไม่เหมือนกัน


9. ผ้าเช็ดมีด

หมดก็แสดงว่ามีความเสี่ยงมากที่จะต่อกิง่ ไม่ สาเร็จ 1.3.ดูความสมบูรณ์ของต้นว่ามากเกินพอดี หรือไม่ เช่น ต้นดูเขียวชัดเจน กิ่งนิ่ม ก็พักต้นไม่ ต้องให้ปยุ๋ ประมาณ10-30วัน แล้วแต่ความเขียว มากน้อยเพียงใด หรือตัดส่วนยอดกิ่งช่วงสั้นๆ

แนะนาให้ชุบน้าเปียกและบิดแห้งพอหมาดๆ วางใกล้มือขณะทางาน เพราะขณะใช้มีดทางาน จะมีคราบน้ายางเหนียวเกาะติดมีดทาให้ ประสิทธิภาพการใช้มีดลดลง จึงจาเป็นต้องเช็ด คราบดังกล่าวให้หมดจากตัวมีดตลอดเวลาใช้ งาน

ถ้าเห็นน้ายางไหลออกมามากก็ควรพักการให้น้า ประมาณ1-2วัน แต่แนะนาว่า7วัน น่าจะเสี่ยง น้อยหน่อย 2. เลือกตัดส่วนยอดของกิง่ พันธุ์ที่จะนามาต่อกับ ต้นตอ ความยาวส่วนยอดทีต่ ัดมาเลือกตัดตาม ความเหมาะสม แนะนาตัดยาว 3ซม. (แล้วแต่ ผู้ปฎิบัติที่เห็นสมควร)

ขั้นตอนการนั่งแท่นชวนชม 1. ใช้มดี ตัดปาดแนวขวางลากิง่ ตอให้ขาดออกจาก กัน ความคิดเห็น ให้ริดใบออกเหลืออย่างน้อย1ใบ การริดใบเพื่อ ไม่ให้พืชคายน้ามากไป ขณะเดียวกันใบก็มี ความจาเป็นเพราะเป็นแหล่งผลิตอาหารให้พืช ความคิดเห็น 1.1.สาหรับมือใหม่ ให้เลือกตัดอย่าชิดโคนต้น เผื่อผิดพลาดทางเทคนิค จะได้ทาการตัดทดลง มาใหม่ได้ 1.2.ทดสอบ รากเกาะดินหรือไม่ โดยลองจับต้น ยกขึ้นถ้าดินเกาะตามมาก็ใช้ได้ แต่ถ้าดินร่วงมา

การเหลือใบไว้1ใบก็ดว้ ยเหตุผลตามที่กล่าว และ การครอบถุงก็จะทาได้ง่ายด้วย 3. กลับมาที่ต้นตอซึ่งได้ตัดปาดกิง่ รอไว้(ตามข้อที1่ ) ใช้มดี บางคมผ่าลงบนแผลต้นตอลึกลงเป็น เหมือนรูปตัววี หรือที่นิยมเรียกกันว่าปากฉลาม


สาคัญไม่ต้องครอบถุงน้าจิม้ เป็นการลดต้นทุน ลงอีกทางหนึ่ง ความคิดเห็น การลงมีดทาเช่นเดียวกับข้อ4 สาหรับมือใหม่ อาจจะใช้วิธวี างกิ่งกับพื้นหรือขอบกระถางต้นไม้ เพื่อจะทาแผลลิ่ม แต่สาหรับผู้ชานาญแล้วก็จะ ความคิดเห็น

ทาแผลลิ่มกลางอากาศได้เลย และจะช่วยรักษา

การเฉือนมีดลงไม่ควรทาในลักษณะเฉือน

คมมีดได้ยาวนานกว่า การทาแผลลิ่มโดยวางกับ

กลับไปกลับมา การลงมีดต้องกดผ่านให้ได้ระยะ

พื้นเพราะคมมีดไม่ต้องกระทบกับพื้นซึ่งจะทาให้

ตาแหน่งสุดแผลในครั้งเดียว และสังเกตผิวแผลมี

คมมีดล้มได้

รอยช้าหรือไม่ ถ้ามีกต็ ้องผ่าตัดกันใหม่ หรือพัก ต้นกันใหม่เนื่องจากการความสมบูรณ์ส่วนเกิน

6. ใช้เทปพันกิ่งเบสท์แรปหรือเบสท์เทปพันปิดแผล ประกบให้ทั่วบริเวณ

ยังมีมากอยู่(ดูที่1.3) 4. กลับไปที่กิ่งพันธุ์หลังที่ได้ตัดส่วนยอดออกไปใช้ งานแล้ว ให้เลือกตัดต่อลงมาเป็นท่อนกิ่งที่มีตา ติดมาด้วยอย่างน้อยที่สดุ 1 ตา แต่แนะนาว่า2ตา กาลังดี เพราะใช้ฟิล์มนัง่ แท่นง่าย 5. ข้อสังเกตก่อนเลือกตัด ดูว่าตาเปิดหรือไม่ถ้าตา ไม่เปิด โอกาสนั่งแท่นติดแต่รอจนเบื่อก็ยงั ไม่เห็น ยอดเดินออกมาให้เห็น ข้อแตกต่างการนัง่ แท่น

6.1.

ดึงฟิล์มยืดออกจากม้วนฟิล์มแล้วพาด

ไปตามรูป

กับเสียบยอดคือการนั่งแท่นไม่ตอ้ งทาแผลลิ่ม ตัดกิง่ พันธุ์มาวางบนแผลต้นตอทีท่ ารอไว้ได้ทันที

6.2.

ใช้นิ้วรูดลงรั้งให้ตงึ พอตามรูป แล้วใช้

มือที่จับม้วนฟิล์มอีกข้างพัน1รอบให้เนื้อ การนั่งแท่นจึงเป็นที่นิยมเพราะลดขั้นตอนลง

ฟิล์มเกาะกัน แล้วเริม่ พันวน ปิดแผลให้ทั่วดู

ผลงานได้ไวกว่าและพันเทปพันกิง่ ง่ายกว่าที่

น้าเข้าไม่ได้และรั้งกิง่ กับตอได้แน่นพอ


สิ่งมีชีวิตต้องมีเงาติดตามไปทุกหนทุก แห่ง ส่องกระจกก็ต้องเห็นภาพเหมือน แต่สลับข้าง การหมุนกระถางขณะพันก็จะช่วยให้การพันง่าย ขึ้น 7. ตัดฟิล์มให้ขาดจากกัน เนื้อฟิล์มจะเกาะติด กันเองไม่ต้องผูก แล้วนาไปไว้ในที่ฝนตกไม่ถึง หรือ อย่าไปรดน้าจนกว่าแผลจะติดกันดี โดย เฉลี่ยส่วนใหญ่แผลจะติดดีใช้ระยะเวลา ประมาณ7-10วัน หรือรอเห็นตุ่มที่ยื่นออกมาจาก ตาและ แทงทะลุพลาสติกแล้วค่อยผ้าเทปออกก็ ได้

อนาคตเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักไปให้ถึง อย่าสิ้นเปลืองเวลาย้าพูดย้าคิดกับเรื่องที่ เป็นอดีตและเป็นเพียงเงาไร้ซึ่งชีวิต ไร้ซึ่ง จิตใจเยี่ยงปุถุชนธรรมดาทั่วไป หมายเหตุ ความรู้การเสียบยอดที่นามาเผยแพร่ ด้วยเทปพัน กิ่งเบสท์แรป ได้จากการได้รับโอกาสให้ได้เข้าไปดู

8. นาไปลงปลูกใหม่โดยสลัดดินเก่าทิ้งแล้วเปลี่ยน

วิธีการแต่ละสวนที่เป็นลูกค้า และนากลับมา

ดินใหม่รองก้นหลุมด้วยปุ๋ย(เคมี,มูลสัตว์,อินทรีย์

ทดลองทาดูก็ได้ผลลัพธ์ที่ดี(ต่อสาเร็จ) ซึ่งจะ

อัดเมล็ด) แนะนาให้ใช้สารเคมีกาจัดแมลงที่

กล่าวถึงคงจะลงได้ไม่หมดครบถ้วน ต้อง

แฝงมากับดินปลูก ร่วมกับปุ๋ยรองก้นหลุมเช่นพู

ขอขอบคุณและขออภัยมาพร้อมกัน ณ ที่ นี้ ต่อผู้ใช้

ราดาล(ต้องระวังการสัมผัสสารเคมีโดยตรง) 9. รดน้าวันละครัง้ แนะนาให้สงั เกตความต้องการ น้า ถ้าดูแห้งไปก็รดน้า ถ้าดูวา่ ชื้นแล้วก็อย่ารดซ้า (ติดตามดูวดี ีโอได้ที่ www.sorakhom.cm)

คาคมประจาเทคนิค จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเงาติดตามหรือเป็น เงาที่คอยติดตามคน

เบสท์แรปทั่วประเทศ ตัวอย่างลูกค้าผู้ให้วิทยาทานทางเทคนิคนั่งแท่นกับ ผู้เขียนจนสามารถรวบรวมเรียบเรียงมาเผยแพร่กัน ต่อไป สวนชวนชมลีลาวดีแห่งประเทศไทย


สวนหัสดี

สวนสมคิด

สวนประภาสพันธุ์ไม้

สวนเจี๊ยบบางเลน นครปฐม

สวนเอกชวนชม

สวนเพ็ญสุภา นครปฐม สวนสีดา ชลบุรี ป้ากัญญา

สวนลุงหยู แปดริ้ว

สวนทรัพย์เจริญ

สวนชวนชมวัดท่านา พิษณุโลก

สวนชวนชมลุงสุชาติพันธุ์ไม้ สวนสุนันทา

สวนศรีประจันต์ สุพรรบุรี


สวนสาเริงพันธุ์ไม้ อยุธยา

คาคมประจาวัน การให้ด้วยจิตบริสุทธิ์นับเป็นทานบารมีอัน ยิ่งใหญ่ การให้ด้วยจิตไม่บริสุทธิ์เป็นจุดเริ่มต้นความ หายนะของโลก

สวนบางบ่อ สมุทรปราการ

เล่นไม้ให้มีความสุข จงรักมันด้วยจิตบริสุทธิ์ที่ มีอยู่ในตัวคุณเองเท่านั้น แล้วโลกแบบที่เป็น ของคุณๆทุกคนก็จะมีแต่สิ่งสวยงามอย่าง สร้างสรรค์และมีสีสรร

ลุงเลิศบ้านเบิกพันธุ์ไม้

สวนดาร์ชาต์


เทคนิคการเพาะเมล็ดชวนชม ถ่ายทอดความรู้โดย สวนสมานปากช่อง

ดูวีดีโอประกอบได้ที่ www.sorakhom.com ขอบอบคุณ พี่สมาน ที่ได้ให้โอกาสบันทึกภาพและ เผยแพร่เป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจทั่วไป


สวนชวนชมนายสมาน

ตัวอย่างภาพถ่ายต้นแม่ผลิตฝักเพชรบ้านนา

เจ้าของสวน นายสมาน

แหล่งผลิตเมล็ดเพชรบ้านนารายใหญ่ระดับประเทศ และบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชวนชมฯ แหล่งผลิตและจาหน่ายชวนชม

ผลิตและจาหน่าย กระถางชวนชมบอนไซ

ไทยอาราบิคมั่ ไทยโซโค เพชรบ้านนา หนองแหน หน้าวัง ราชินี ลูกไม้ใหม่ เมล็ดชวนชมฯลฯ

มีหลากหลายแบบและขนาดมาตรฐานให้เลือก รับผลิต ตามแบบลูกค้าต้องการ


เทคนิคการตอนกิ่งชวนชมแบบง่ายด้วย เทปพันกิ่งเบสท์แรปหรือเบสท์เทป ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์โดยสวนวังทอง

ดูวีดีโอประกอบได้ที่ www.sorakhom.com ขอขอบคุณสวนวังทองที่ได้ให้โอกาสบันทึกภาพ และนาออกเผยแพร่ให้กับบุคคลสนใจทั่วไป


สินค้าดี สมราคา มีเหตุผล เลือกหาซื้อ หาใช้ ตาม อิสระความคิดแห่งสุนทรียภาพ อัธยาศัยและความพอใจ ส่งอีเมล์ข้อความภาพถ่ายมาที่ mrsorakhom09@gmail.com ไม่จากัดประเภทสินค้า ตรายี่ห้อ ผู้ขาย ถ้าส่งมาทางทีมงานหนังสือฯ จะจัดลงให้ตามตัวอย่างภาพ

คาคมประจาคอลัมน์ คนประหยัด สะท้อนภาพความคิดเขาอยู่ได้ เราอยู่ได้ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นคนรู้จักเอาใจเขา มาใส่ใจเรา

คนตระหนี่ สะท้อนภาพความคิดนึดแต่เอา ตัวเองอยู่รอดก่อน คนอื่นจะรอดหรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่อง ที่ตัวเองจะต้องนาพาหรือใส่ใจ แต่ไม่ว่าอย่างไร ลักษณะนิสัยที่แตกต่างทัง้ 2คน ก็ พร้อมเป็นลูกค้าเสมอ


บทความการงานอาชีพทามีดใบ เลื่อยไฮสปีดด้วยมือ(Handmade) เขียนโดย สรคมน์ชมดาว ที่มาแหล่งข้อมูลความรู้ ลุงเสริฐ ช่างมีดชานาญการ

การทามีดด้วยมือจัดเป็นหมวดอุตสาหกรรม

วิธีการทามีดแฮนด์เมด(Hand made)

การผลิตขนาดครัวเรือนประเภทหนึ่ง จาก

จาแนกออกเป็นกระบวนการผลิตหลักและย่อยดังนี้

ต้องมีการนาเข้าวัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์ แรงงาน ผ่านกระบวนการแปรรูปให้ได้ผล

1. การทาชิ้นงานใบมีดสาเร็จรูป

ผลิต(จานวนชิ้นงาน)ออกมาเป็นสินค้าพร้อม

แบ่งเป็น 3กระบวนการผลิตตามลาดับก่อนหลังคือ

นาไปใช้งานหรือขายส่งต่อ

การเตรียมการใบเลื่อย การขึ้นรูปชิ้นงานหยาบ

จานวนหน่วยผลผลิต(ชิ้นงาน) คือผลผลิตสาเร็จรูปที่ได้ ผ่านกระบวนการผลิตแปรรูปจากวัตถุดิบตั้งต้น (ใบเลื่อย1

การขึ้นรูปชิ้นงานละเอียด 1.1. การเตรียมการใบเลื่อย

ใบ) ตัวอย่างทีใ่ ช้ในกรณีศกึ ษา ใบเลือ่ ย1ใบทาชิ้นงานใบมีดได้ 3ใบ

ส่วนประกอบหลักของมีด 1.ตัวใบมีด 2.ตัวด้ามมีด 3.ปลอกรัดรีดกับตัวด้าม

ภาพตัวอย่างตัวแบบชิ้นงานใบมีด


ก่อนจะนาใบเลื่อยมาวาดรูปตามแบบที่เราชอบให้

1.2. การขึ้นรูปชิ้นงานใบมีดแบบหยาบ

นาใบเลื่อยไปเผาแก๊สเพื่อจะทาให้สีที่เคลือบเหล็ก ใบเลื่อยลอกออกได้ง่าย ด้วยการนาใบมีดขณะร้อน จากการเผาได้ที่ไปจุ่มในน้าเย็นที่เตรียมไว้แล้วขัด ออกด้วยแปรงลวดทองเหลือง จากนั้นก็ทามันให้ แห้ง วาดรูปตามตัวแบบมีดลงบนใบเลื่อยที่ไม่มีสี เคลือบติดเหลืออยู่ เป็นอันจบขั้นตอนพร้อมจะส่ง ต่อเข้ากระบวนการผลิตขึ้นรูปชิ้นงานใบมีด คาเตือน - ขณะเผาแก๊สด้วยแก๊สจะเกิดมลภาวะกลิ่นที่อาจ เป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจ การเผาใบเลื่อยจึง ควรทาในสถานที่ถ่ายเทอากาศได้สะดวกและ ห่างไกลเพื่อนบ้านเพียงพอ - ผู้ทางานควรมีผ้าปิดปากปิดจมูก เพื่อลด ผลกระทบจากกลิ่นที่อาจมีผลต่อทางเดินลม หายใจ - อย่าใช้มือจับใบเลื่อยขณะที่มีความร้อนสูง - อย่าลืมปิดเตาแก๊ส

ภาพตัวอย่างประกอบการขึ้นรูปชิ้นงานใบมีด


ปฏิทินรายการส่งเสริมการขาย สาหรับท่านที่ต้องการข่าวสารกรุณาให้ที่อยู่ อีเมล์ติดต่อ เพื่อบริษัทฯจะแจ้งข่าวสารผ่านทางอีเมล์ mrsorakhom09@gmail.com

หรือ กล่องรับข่าวสาร

บนหน้าแรกของเว็บไซต์สรคมน์ดอทคอม

มุมแนะนาสวนให้บริการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและ เลี้ยงชวนชมไม้สี สวนเอกชวนชม

ต้องการลงโฆษณาในE-BOOK หรือ ทดลองฟรี สาหรับผู้ที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์หรือ เว็บมาสเตอร์ ทีส่ นใจจะนา E-Book ที่ ท่านเป็นคนนาเสนอเนื้อหาเองทั้งเล่ม ไปวาง

แหล่งผลิตและจาหน่ายชวนชมไม้สปี รับปรุงพันธุ์ใหม่ ครบ วงจร รับผลิตไม้สีตามออเดอร์ ให้คาแนะนาฟรีวิธีการ เลี้ยงไม้สวยครบวงจร การต่อกิง่ การเขีย่ ผสมเกสรดอก ชวนชม

บนหน้าแรกเว็บเพื่อเพิ่มลูกเล่น สนใจหรือสอบถามเพิ่มเติม ที่

email:mrsorakhom09 @gmail.com

ดูวีดีโอที่ http://www.youtube.com/user/MRSORAKHOM ?feature=mhee


สวนชวนชมสุภรณ์ลักษณ์

ศูนย์รวมชวนชมไม้สี ผลิตจาหน่ายชวนชม พันธุ์ยักษ์ทุประเภทต่างๆ

ชมรมไม้ดอกไม้ประดับนครราชสีมา ศูนย์ที่11 ดาเนินงานโดย

ชวนชมพันธุ์ไม้สีชั้นเดียวกว่า 160ประเภท ผอ.ปุณพจน์(พยนต์) สุชนกุล 080-334-9966 และ ครูสุภรณ์ลักษณ์ (แป๊ด) สุชนกุล 089-847-7720 282 หมู่2 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 สาขาตลาดโคกกรวด โดย คุณหนึ่ง 082-602-7078

ชวนชมพันธุ์ดอกซ้อน กว่า100ประเภท กล้วยไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้มงคลฯ กระถางปลูก ดิน ปุ๋ย อุปกรณ์รักษาและต่อยอด


มุมแนะนาสวนให้บริการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและ เลี้ยงชวนชมไทยโซโค

บ้านสวนชวนลีลา ตัวอย่างไม้สวยโชว์ที่สวน

อ.ชาตรี ตลาดต้นไม้ประตูกรุงเทพพลาซ่า

ตัวอย่างไม้จินตนาการ

ผลิตและจาหน่าย ไทยโซโค บริการแนะนา สอนฟรี วิธีการเลี้ยงบารุงรักษา และเทคนิคต่างๆ

ชมบรรยากาศสวนได้ที่ http://www.youtube.com/user/MRSORAKHOM ?feature=mhee

http://youtu.be/ZLGAWGKo878

ตัวอย่างเทคนิคประจาสวน


บ้านสวนชวนชมโชคชัย

แหล่งผลิตชวนชมทรงสูงใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย จาหน่ายเฉพาะไม้สวยะพร้อมขาย คัดฟอร์ม จัดรากแล้ว

ตั้งอยู่ที่ 40/1หมู่7 สวนโชคชัย (หลังที่ทาการ อบต.บ้านพระ) ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี25230 นัดหมายเที่ยวสวนที่เบอร์โทรฯ086 844 9359

http://www.chokechaiadeniumhome.pantown.com/

วีดีโอสวนโชคชัยhttp://youtu.be/bJTt0wppk98


บทความภาพแสดงขั้นตอนเสียบ ยอดมะนาว

ดูวีดีโอประกอบที่ http://youtu.be/GxHwGTEiTgs


สินค้าดี สินค้าใหม่ สมราคา มีเหตุผล ก่อนใคร เลือกหาซื้อ หาใช้ หาปลูก ตาม อิสระความคิดแห่งสุนทรียภาพ อัธยาศัยและความพอใจ พร้อมมองไปข้างหน้า อย่างมีอนาคต สดใส ไปกับเราครับ ส่งอีเมล์มาที่ mrsorakhom09@gmail.com ไม่จากัดประเภทสินค้า ตรายี่ห้อ ผู้ขาย ถ้าส่งมาทางทีมงานหนังสือฯ จะจัดลงให้ตามตัวอย่างภาพ


การปลูกพริกเพือ่ การค้า

ขี้หนู 24 – 29 องศาเซลเซียล

พริก เป็นพืชผักที่มคี วามสาคัญในการประกอบอาหาร ประจาวัน สาหรับคนไทยเป็นอย่าง มาก เนื่องจากคน ไทยนิยมรับประทานอาหารที่มีรสชาติค่อนข้างเผ็ด จึง นิยม ปลูกพริกเพื่อบริโภคในครัวเรือนและนอกจากนี้ยัง มีการปลูกพริกเพื่อการค้าใน รูปพริกสด ผลิตภัณฑ์แปร รูปเครื่องปรุงแต่งรส เช่น พริกแห้ง พริก ป่น น้าพริกเผา น้าพริกแกง และซอลพริก เป็น ต้น พริกที่ปลูกกันมากใน ปัจจุบนั นี้สามารถแบ่งตาม ขนาดของผลพริก ได้ 3 ชนิด ดังนี้ 1. พริกใหญ่ ได้แก่ พริกชี้ฟ้า พริกมัน พริก เหลือง พริกหยวก พริกยักษ์ 2. พริกเล็กหรือพริกขี้หนู ได้แก่ พริกจินดา พริกหัว เรือ พริกห้วยสี ทน พริกจินดายอดสน พริกจินดาลาด หญ้า พริกขี้หนูสวน พริกเดือยไก่ พริก ปากปวน 3.พริกรูปทรงประหลาด ได้แก่ พริกจากต่างประเทศทีท่ า การผสมข้ามพันธุ์ พริก กระปู๊ Peter พริกมงกุฎ พริกดา ***พริกเป็นพืชในเขตร้อนหรือกึง่ ร้อนทีท่ นความแห้ง แล้งได้ดีพอควร และ สามารถปลูกได้ในดินแทบทุก ชนิด แต่ดินทีเ่ หมาะสมที่สุดคือ ดินร่วนปน ทราย มี การระบายน้าดี ไม่มีน้าท่วมขังหรือชื้นแฉะ เพราะจะทา ให้รากเน่า และตายได้ อายุการปลูก : ตั้งแต่ย้ายกล้าจนถึงเก็บเกี่ยว - พริกชี้ฟ้า พริกมัน พริกเหลือง อายุประมาณ 70 – 90 วัน - พริกเล็กหรือพริกขี้หนู อายุประมาณ 60 - 90 วัน - พริกยักษ์ อายุประมาณ 60 – 80 วัน ฤดูปลูก : ปลูกได้ตลอดปี แต่ปลูกได้ผลดีทสี่ ุดระหว่าง เดือน ตุลาคม - กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่เก็บผลผลิตในฤดู แล้ง ทาให้สะดวก ในการตากแห้ง และช่วงอุณหภูมิที่ เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพริกชี้ ฟ้า พริก

การปลูกพริก: 1. การเตรียมดินปลูกพริก ควรขุดหรือไถดินให้ลึกประมาณ 15 ซม. ตากดิน 5-7 วัน ใส่ปุ๋ย หมักหรือปุ๋ยคอกที่สลายตัวแล้ว ประมาณ 20 กก. ต่อเนื้อที่ 5 ตารางเมตร พรวนย่อยผิวหน้าดินให้ละเอียด เพื่อเพิ่มความอุดม สมบูรณ์ของดินแปลงเพาะควรใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 400 – 500 กรัม พรวนกลบลงในดิน รอบแปลงเพาะควรใช้สารเคมี เช่น ออลดรินโรยเพื่อป้องกันมด แมลง เข้าไปทาลายเมล็ดพันธุ์ที่เริ่ม งอก 2. การเตรียมเมล็ดพันธุ์พริก ควรเลือกใช้พันธุ์พริกที่ตรงตามความต้องการของตลาดมีความ เหมาะสมกับสภาพแวด ล้อม ก่อนนาเมล็ดพันธุ์ไปหว่าน คัดเมล็ด พันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์ออกโดยนาเมล็ดพันธุ์แช่น้าสะอาดเมล็ดพันธุ์ที่ เสียจะลอยน้าแล้วคัดออก นาเมล็ดพันธุ์ดีคลุกสารเคมีไดเทนเอม 45 อัตราส่วน 1 ช้อนแกงต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กก. หรือนาไปแช่น้าอุ่น ที่อุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลานานประมาณ 30 นาที ก่อนนาไปหยอดหรือหว่านในแปลงเพาะกล้า 3. การเพาะเมล็ดพริก นาเมล็ดพันธุ์หว่านให้กระจายทั่วทั้งแปลงเพาะ หรือโรยเมล็ดเป็น แถวลงไปในร่องลึก 0.6 – 1 ซม. ห่างกันแถวละประมาณ 10 ซม. กลบด้วยปุย๋ หมักที่สลายตัวดีแล้วหรือดินผสมละเอียดรดน้าให้ชมุ่ เสมอ คลุมด้วยฟางแห้งหรือหญ้าแห้งบางๆ เมื่อกล้าเริม่ งอกมีใบ


จริงอายุประมาณ 12 – 15 วัน ถอนแยกต้นที่เป็นโรคอ่อนแอ ไม่ เป็นแผ่น น้าซึมผ่านได้ยากให้มีการถ่ายเทอากาศและระบายน้าดี สมบูรณ์ หรือต้นที่ขึ้นเบียดกันแน่นเกินไปทิ้ง ให้มีระยะห่างกัน 3. การใส่ปุ๋ยพริก - พริกเป็นพืชทีม่ ีอายุการเก็บผลค่อนข้าง พอสมควร และควรให้ปยุ๋ เสริมทางใบเพื่อให้ต้นกล้าเจริญเติบโต ยาวนาน ปุ๋ยที่ใช้ควรเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบ เช่น ปุ๋ยสูตร 15และแข็งแรง เมื่อต้นกล้าอายุ 30 – 40 วัน ก็สามารถย้ายลงปลูก 15-15 หรือ 13-13-21 ในอัตรา 50-100 กก.ต่อไร่ เพื่อเป็นการ ในแปลงใหญ่ได้ ช่วยเสริมการเจริญเติบโต นอกจากนี้ควรใส่ปุ๋ยน้าทางใบโดยทา 4. การย้ายกล้าปลูกพริก การฉีดพ่นทุกครัง้ หลังการเก็บเกีย่ ว การใช้ปุ๋ยเคมีจะได้ผลต่อพืช ก่อนย้ายกล้าควรรดน้าเพื่อให้ต้นกล้าแข็งตัว ดินร่วน และง่ายต่อ สูงสุดขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินกับ ปริมาณการใส่ปุ๋ย การถอนต้นกล้า การย้ายกล้าอาจจะย้ายจากแปลงเพาะลงในถุง อินทรีย์ควบคูก่ ันไปด้วย เพาะชาก่อน เมื่อกล้ามีใบจริง 2 ใบ ระยะเวลาการชาในถุง การใส่ปุ๋ยควรแบ่งใส่ 2 ครั้ง ใส่ครั้งแรกปริมาณครึ่งหนึง่ ก่อนปลูก ประมาณ 15 – 20 วัน จะทาให้กล้าแข็งแรงสมบูรณ์ สม่าเสมอ เป็นปุ๋ยรองพื้นพรวนกลบลงในดิน โรยปุ๋ยไนโตรเจนใส่ขา้ งต้นพริก กัน แล้วจึงย้ายปลูกในแปลงปลูก สาหรับการย้ายกล้าปลูกใน เมื่ออายุ 10 -14 วัน หลังจากย้ายกล้า ใส่ครั้งที่สองปริมาณอีก แปลงปลูกควรย้ายกล้าในเวลาบ่ายถึงเย็น ขณะที่แสงแดดไม่ร้อน ครึ่งหนึ่งที่เลหือใส่โรยข้างแล้วแต่งหน้าด้วยปุ๋ย ไนโตรเจนพรวน จัด หลังจากปลูกรดน้าต้นกล้าทีป่ ลูกใหม่ให้ชุ่ม ให้ใช้ฟางแห้งหรือ กลบลงในดิน หญ้าแห้งคลุมดินเพื่อช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดิน จะทาให้ต้น 8. การเก็บเมล็ดพันธุ์พริก กล้าตั้งตัวได้เร็วขึ้น การเก็บเมล็ดพันธุ์พริกถูกวิธีจะทาให้มีพันธุ์พริกที่ดี ติดผลดก 5. การเตรียมดินปลูกพริก ผลผลิตสูง มีความต้านทานต่อโรคและแมลง คุณภาพดีเป็นที่ ต้องพิจารณาเลือกพื้นที่ที่มีการระบายน้าได้ดี การกาหนดแถว ต้องการของตลาดไว้สาหรับปลูกในฤดูกาลต่อไป ซึ่งเกษตรกร ปลูกให้กาหนดแถวคู่ห่างกัน 1.20 ม. และให้ระยะระหว่างแถว สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ได้ดว้ ยตนเอง ดังนี้ ห่างกัน 0.50 ม. ระยะระหว่างต้น 0.50 X 0.50 ม. เมื่อเตรียม 1. เลือกจากต้นที่มีลาต้นแข็งแรง สมบูรณ์ เหนียวไม่หักง่าย แปลงปลูกแล้วให้ใส่ปุ๋ยคอกในอัตราไร่ละ 1,200 – 3,000 กก. 2. เลือกจากต้นที่ให้ผลดก และขนาดผลใหญ่สมบูรณ์ ทาการคลุกปุ๋ยคอกให้เข้ากับดินแล้วใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ใน 3. เลือกจากต้นที่ปราศจากโรค และทนทานต่อโรคและแมลง อัตรา 50 กก. ต่อไร่ และใช้สารเคมีป้องกันและกาจัดแมลงชนิด 4. เลือกจากต้นที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ดูดซึม คือ คาร์โบฟูราน เช่น ฟูราดาน คูราแทร์ โรยลงไปในหลุม ได้ดี ประมาณ ¼ ช้อนชา และในสภาพดินที่เป็นกรดจัดควรใช้ปูนขาว 5. เลือกจากผลแก่สีแดงสด ในช่วงระยะเก็บ 7 วันต่อครัง้ จะได้ ในอัตรา 200 – 400 กก.ต่อไร่ เมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ 6. การปฏิบัตด ิ ูแลรักษาพริก 1. การให้น้าพริก - พริกเป็นพืชที่ต้องการน้าอย่างเพียงพอ และ 9. การคัดเมล็ดพันธุ์พริก สม่าเสมอในช่วงแรกของการเจริญเติบโต ดินควรมีความชุ่มชื้น เมื่อคัดเลือกผลผลิตพริกได้ตามทีต่ ้องการแล้ว ให้นาไปบดหรือ พอดีอย่าให้เปียกแฉะเกินไปจะทาให้ต้นพริกเหี่ยวตายได้ ในช่วง โขลกหยาบๆ จากนั้น นาพริกทั้งกากแช่ในน้าเกลือแกง ใน เก็บผลผลิตควรลดการให้นาเพื ้ ่อจะทาให้คุณภาพผลผลิตดี สีของ อัตราส่วนผสม คือ เกลือ 2 ช้อนต่อน้า 1 ลิตร หลังจากนั้นช้อน กากและเมล็ดลีบที่ลอยน้าออกทิง้ ไป ส่วนเมล็ดทีด่ ีให้นาไปผึ่งบน ผลสวย 2. การกาจัดวัชพืช - ในระยะที่ตน ้ พริกยังเล็กควรมีการกาจัด ตะแกรงในล่อนหรือไม้ไผ่สาน ไม่ควรตากบนภาชนะโลหะเพราะ จะทาให้เมล็ดพันธุ์ร้อนจัดเกินไป ระยะเวลาที่เหมาะสมที่แดดไม่ วัชพืชให้บ่อยครั้ง หากวัชพืชคลุมต้นพริกช่วงระยะการ เจริญเติบโต จะทาให้แคระแกร็นคุณภาพผลผลิตไม่ดี การกาจัด ร้อนจัดควรเป็นตอนเช้าหรือบ่ายวันละ 2 – 3 ชั่วโมงโดยตาก 2 – วัชพืชน้อยครั้งยังมีผลทาให้ดินทีม่ ีผิวหน้าแข็งหรือเหนียวจับกัน 3 แดด จากนั้นเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ในภาชนะที่แห้ง ปราศจาก


ความชื้นแล้วปิดฝาให้สนิท 10. การเก็บพริกทาพริกแห้ง ควรเลือกเก็บพริกที่แก่จัดสีแดงสดตลอดทั้งผล ปราศจากโรค แมลง เข้าทาลายแล้วรีบนาไปทาให้แห้งโดยเร็วจะทาให้ได้พริก แห้งที่มีสีสวยและ คุณภาพดี - การทาพริกแห้งให้มีสีสวยคุณภาพดี มีหลายวิธีดงั นี้ 1. การตากแดด คือการนาพริกที่คัดเลือกแล้วนามาตากแดด โดยตรง แผ่พริกบางๆ บนเสื่อ หรือพื้นบานซีเมนต์ที่สะอาด โดย ตากแดดทิ้งไว้ 5 – 7 แดด 2. การอบด้วยไอร้อน คือการนาพริกเข้าอบด้วยไอร้อนในเตาอบ โดยวางพริกบนตระแกรง แล้ววางตะแกรงเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ วิธีนี้เหมาะสาหรับเกษตรกรที่ปลูกพริกเป็นจานวนมาก และการ ทาพริกแห้งในช่วงฤดูฝน 3. การลวกน้าร้อน คือ การนาพริกไปลวกน้าร้อนก่อน โดยลวก นาน 15 นาที แล้วนาไปตากแดดประมาณ 5 แดด วิธีนี้จะทาให้สี พริกดาราหู ต้นสวย พริกสวย สีจะแดงก่อนแล้วค่อยดาเมื่อเมล็ด ของพริกแห้งสวย และไม่ขาวด่าง 4. การอบพริกด้วยโรงอบพลังแสงอาทิตย์ เป็น วิธีที่ทาให้ได้พริก แก่ เผ็ดแบบกลางๆ ที่มีคุณภาพดี สีสวย ก้านพริกแห้งสีทองไม่ดา สะอาดไม่มีฝุ่นจับ อบได้ครั้งละ 400 กก. ใช้เวลาอบประมาณ 3 วัน 5. ในกรณีที่เก็บพริกแก่จด ั แต่ไม่แดงตลอดทัง้ ผลให้นาพริกใส่ รวมกันในเข่งหรือกระสอบปุ๋ยบ่มไว้ในที่ร่ม ประมาณ 2 คืน เพื่อ ทาให้พริกสุกสม่าเสมอกัน หลังจากนั้นทาให้แห้งได้ตามกรรมวิธี ในข้อ 1 – 4 พริกลูกกวาด (เผ็ดระดับสูง)

พริงม่วงดวงตาใส่ เผ็ดแบบใส่ๆไม่มาก


พริก จาไมก้า ชอคร์ 15 เมล็ด รหัส

P 006JC

ราคาพร้อมส่ง 490 บาท

พริก มงกุฎ 15 เมล็ด รหัส

P 008BC

ราคาพร้อมส่ง 490 บาท

พริก บิ๊ค แจม 10 เมล็ด รหัส

พริก จาไมก้า ทอง 15 เมล็ด รหัส

P 007JY

ราคาพร้อมส่ง 490 บาท

P 009NJ

ราคาพร้อมส่ง 490 บาท


พริก แดงโย้ง 15 เมล็ด

พริก เฟือง ทอง 10 เมล็ด แปลกๆ

รหัส

รหัส

P 010ML

ราคาพร้อมส่ง 460 บาท

พริก กระปู๋ 10 เมล็ด รหัส

P 011PR

ราคาพร้อมส่ง 550 บาท sale

P 012TY

ราคาพร้อมส่ง 550 บาท

พริก เฟืองแดง 10 เมล็ด รหัส

P 013TM

ราคาพร้อมส่ง 600 บาท


พริก มงกุฎดอกแดง 10 เมล็ด รหัส

P 014TS

ราคาพร้อมส่ง 500 บาท

พริก ขาวเนียน 10 เมล็ด รหัส

P 016PW

ราคาพร้อมส่ง 500 บาท

พริก ลูกกวาด 10 เมล็ด รหัส

P 015TH

ราคาพร้อมส่ง 500 บาท (เผ็ดมากๆ)

พริก สายรุ้ง 10 เมล็ด รหัส

P 017BR

ราคาพร้อมส่ง 500 บาท


วิธีการปลูกมะเขือเทศ 1.วิธีการเพาะเบีย้ มะเขือเทศ - ขุดแปลงเตรียมดิน ตากแดดเพือ่ ฆ่าเชื้อในดินนาน

ประมาณ 7 วัน - ครบ 7 วัน นาเบี้ยมาเพาะ ใส่ปุ๋ยคอกรองพื้นก่อนเพาะ

ประมาณ 5-6 กิโลกรัม/แปลง - สาหรับปลูกมะเขือบนเนื้อที่ 3 ไร่ครึ่ง ใช้ 3 แปลงใน

การเพาะเบีย้ - เมื่อใส่ปุ๋ยคอกรองพื้นแล้ว กลบดินทับก่อนแล้วจึง

หว่านเมล็ดเบีย้ มะเขือเทศ จากนัน้ ใช้ฟางคลุมทับเพื่อ เก็บความชื้น จากนั้นรดให้ชุ่มด้วยน้าหมักชีวภาพ 1 บัว ตามด้วยน้าเปล่าทันที - หลังปลูก 7 วันเปิดฟางดูจะพบว่ามะเขือเทศเริม ่ งอก

ใส่ปุ๋ยขี้หมูเพิม่ อีก 3 กิโลกรัม/แปลง แล้วรดน้าตามให้ ชุ่ม -ถ้าอยากปลูกเร็วให้รดด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 จานวน 2 ช้อน ผสมน้า 1 บัวรดน้า แล้วรดซ้าเพื่อเร่งการ

เจริญเติบโตของเบี้ยมะเขือเทศ ให้รดเพิ่มตอนเบี้ยมีอายุ ประมาณ 15 วัน -หลังจากนั้นอีก 7 วัน รดซ้าด้วยปุ๋ยยูเรียอีกครั้ง เมื่อ

ครบ 24 วัน จึงย้ายเบี้ยลงแปลงปลูกได้ตามปกติ - เทคนิคพิเศษ ก่อนย้ายลงแปลงปลูกต้องงดให้นา้ 1 วัน

เพื่อให้ต้นมะเขือปลูกติดเร็วขึ้น 2.การเตรียมแปลงปลูก - พยามยามตักฟางข้าวในนาออกให้หมด แล้วจึงไถกลบ

เพื่อเตรียมแปลงปลูก - จากนั้นยกแปลงสูงประมาณ 15 เซนติเมตร ระยะห่าง

ระหว่างแถวประมาณ 20 เซนติเมตร - สูบน้าเข้าแปลงปลูกสูงประมาณ 10 เซนติเมตร เข้า

ระหว่างร่องปลูก จะทาให้รากติดเร็วขึ้น - จากนั้นนาเบีย้ มะเขือลงปลูกในลักษณะปักดาเหมือน

ดานา หลุมละ 2 ต้น เผื่อมะเขือตาย ระยะห่างระหว่าง หลุมประมาณ 40 เซนติเมตร - หลังจากนั้นประมาณ 5 วัน น้าแห้งพอดี ใส่สาร

ปรับปรุงบารุงดินตราพลอยล้อมเพชร ในอัตรา 2 กระสอบ/พื้นที่ทั้งหมด 3 ไร่ - จากนั้นโรยปุย๋ เคมีสูตร 15-15-15 ตามอีก 1 กระสอบ

โดยโรยใส่ระหว่างร่อง ห่างจากโคนต้นประมาณ 1 ฝ่า มือ แล้วก็กลบดินทับ - วันที่ 6 เอาน้าเข้าร่องแปลงปลูกสูงประมาณ 10

เซนติเมตร -หลังจากนั้นประมาณ 15 วัน ใส่ปุ๋ยชีวภาพอีก 3

กระสอบ+ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อีก 2 กระสอบ ใส่ บารุงตรงร่องแปลงห่างจากโคนต้นประมาณ 1 ฝ่ามือ จากนั้นกลบดินอีกครัง้ - ฉีดพ่นบารุงต่อด้วยน้าหมักชีวภาพ โดยใช้ผงชูรส

อินทรีย์ จานวน 1 ช้อนโต๊ะ + น้า 1 บัวรดน้า เพื่อบารุง ต้นมะเขือให้เติบโตสมบูรณ์ ให้รดตอนเช้าก่อนที่แดดจะ แรง เพื่อจุลินทรีย์จะได้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด -หลังจากนั้นอีก 3-4 วัน ฉีดน้าหมักชีวภาพอีกครั้ง โดย

ใช้ ไคโตซานปูแดง 1 ช้อนโต๊ะ + ผงชูรสอินทรีย์ 1 ช้อน โต๊ะ + น้า 18 ลิตร ผสมใส่ถัง ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งแปลงปลูก เพื่อบารุงทัง้ ลาต้นและผลของมะเขือเทศ และเพื่อให้ มะเขือเทศแตกแขนงเร็วขึ้น -หลังจากฉีดน้าหมักชีวภาพเสร็จ ใส่ปุ๋ยเคมีบารุงผล

มะเขือเทศอีกครั้ง สูตร 14-14-21 โรยระหว่างร่องแล้ว เอาดินกลบ ประมาณ 1.5 กระสอบ/ 3 ไร่ - จากนั้นดูแลรักษา เอาน้าเข้าแปลงทุก 5 วัน ความสูง

ประมาณ 15 เซนติเมตร - ปลูกจนมะเขือเทศอายุครบ 90 วัน ก็สามารถเก็บเกีย่ ว

ผลผลิตส่งขายได้


มะเขือเทศ ดาแดงฝรั่ง 30 เมล็ด รหัส

T 030BK

ราคาพร้อมส่ง 490 บาท

มะเขือเทศ ฟักทอง 30 เมล็ด รหัส

T 031JB

ราคาพร้อมส่ง 500 บาท

มะเขือเทศ ญี่ปุ่นดา 20 เมล็ด

มะเขือเทศ ปะการัง 10 เมล็ด

รหัส

รหัส

T 031JB

ราคาพร้อมส่ง 450 บาท

T 033BM

ราคาพร้อมส่ง 440 บาท


มากันในถุง

3. พอโตประมาณ 15 ซม. ถอดต้นออก ห่างกัน 7 ซม.

ต่อต้น 4. เติมปุ๋ยหมักชีวภาพระหว่างแถว 300 กรัมต่อ 1 ตร.

ม. ทุก ๅ 20 วัน 5. แครอทจะมีปัญหาทางหัวถูกทาลายจาก เสี้ยนดิน

และเน่าเสีย ควรรดน้าหมักสะเดาผสมน้าสกัดชีวภาพ อยู่สม่าเสมอ ทุกๆ 3-5 วัน 6. ถ้าแครอทเฝือใบ คือใบงาม แต่หัวมีขนาดเล็กให้หัก

ก้านใบ โดยสวมรองรองเท้าเหยียบยอดและ ก้านใบของเครอทให้ล้มลง เพื่อลดการลาเลียงอาหารไป เลี้ยงใบระยะที่แครอทกาลังจะลงหัว

การปลูกแครอทแบบง่ายๆ

แครอท ม่วงสวาท 350 เมล็ด

การเตรียมแปลง

รหัส

1. ขุดดินให้มค ี วามร่วนซุยและลึก ประมาณ 1 ฟุต 2. ไถพรวนผสมดินกับป๋ยหมักชีวภาพประมาณ 2 กก.

ผสมแกลบดา 1 ถุง อาหารสัตว์ตอ่ 1 ตร.ม. 3. ดินไม่ควรมี กรวด หิน เศษไม้ จะทาให้หัวแครอท คด

งอ การปลูกและการดูแลรักษา 1. แปลงกว้าง 1 เมตร ปลูกได้ 3 แถว ใช้ไม้ขีดเป็นร่อง

เล็ก ๆ ตามแนวยาวของแปลง ควรผสมทราย แล้วนามา หยอด กลบด้วยแกลบดา หรือ ดินละเอียด คลุมฟางบาง ๆ รด น้าให้ชมุ่ 2. พอต้นแครอทโตประมาณ 5-7 ซม. ให้ถอนต้นที่ถี่

ออก ให้ห่างกัน 2-3 ซม. ต่อต้น

C040PD

ราคาพร้อมส่ง 450 บาท


E-book Best wrap  

Best wrap for plants