Page 1

September 1

บันทึกของ ชา หนองคาย

2011

ชา หนองคาย เป็นที่รู้จักกันดีในนามของผู้เปิดโลกกว้างในปัจจุบัน ซึ่งมีความ ตั้งใจจริงในการพัฒนา ชวนชม รวมทั้ง ร้านขายของเด็กเล่นของเขาอีก

มองไปข้างหน้า กับ ชา หนองคาย


ชวนชมกับ ชา หนองคาย มีอะไรที่ผมต้องเรียนรู้อีกมากเกี่ยวกับชวนชม พูดแบบคนถ่อมตน คุณปรีชา หรือที่ติดปากของนักเล่นชวนชมว่า ชา หนองคาย

คุณ ชา เป็นคนที่มองไกลคนหนึ่งในวงธุรกิจ จากประสบการณ์ เปิดร้านทาธุรกิจของของเล่นมาเป็นแรมปี ผมเห็นต้นชวนชมว่าสวย จากการที่เห็นว่า สวย กลายเป็น ความชอบ อย่างที่ว่าห้ามไม่อยู่แล้ว ได้สายตาของนักธุรกิจ คุณชา ก็ได้มีไม้สวยๆเก็บไว้ในบ้านสวน หนองคาย เป็นจานวนหนึ่ง รวมทั้งได้ศึกษาหาความรู้ จนได้ชื่อมาจากเพื่อนๆในวงการ ว่า ชา ชวนชม หนองคาย นี่เอง

Design Ebook by krisada7753@gmail.com


ถ้ า ใครได้ ไ ปเที่ ย วลาวมาแล้ ว จะได้ รู้ ว่ า เข้ า ร้ า นนี้ แ ล้ ว ไม่ ผิ ด หวั ง จริ ง ๆ ขอยื่ น ยั น ได้ ค รั บ

ผมเองไปซื้อของฝั่งตรงข้ามประเทศ กลับเข้ามา สรุปบ้านเราถูกกว่า ครับบอกไม่ถูกเลยว่าความรู้สึกตอนนั้น เป็นอย่างไร เมื่อได้รู้อย่างนี้แล้ว เรามองได้ถึงความสาเร็จที่เราจะได้จากประสบการณ์ครั้งนี้ ครับ

ความสุข ของ เด็ก ก็คือ ความสุข ของ พ่อแม่ ความสุขของ คนขายของเล่นเด็ก

ขายของดีให้เด็กเล่น

Design Ebook by krisada7753@gmail.com


ขวดนมไร้สาร BPA Bisphenol-A (BPA) สารเคมีที่เป็นข่าวระดับโลก Bisphenol A (BPA) เป็นส่วนประกอบสาคัญของพลาสติก

และเรซิน ชนิด polycarbonate ที่ใช้อย่างแพร่หลายใน ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประจาวัน ตั้งแต่เคลือบภายในกระป๋องอาหารจนถึง ขวดนมทารก จีนแบนขวดนมเด็ก ใช้ BPA เสี่ยงมะเร็ง และโรคหัวใจ เอเยนซี - กระทรวงสาธารณสุขจีน ประกาศห้ามใช้สารบีพีเอ (BPA:Bisphenol A) ในการผลิตขวดนมสาหรับเด็กทุกชนิด เหตุวิจัยพบสารดังกล่าว อาจมีอันตรายต่อผู้บริโภค View image แคนาดาและสหรัฐอเมริกาประกาศให้สาร Bisphenol A (BPA) เป็นสารเคมีอันตรายต้องห้าม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้รบั รายงานจากสานักมาตรการ ทางการค้า

Design Ebook by krisada7753@gmail.com

e-book Cha Nongkhan Adenium and Toy  
e-book Cha Nongkhan Adenium and Toy  

Adenium and Toy