Page 1

1995-2011

บันทึก เขาแกะ Author : สวนตวงทอง by Krisada7753@gmail.com

สวนตวงทอง สวนนี้มีหลายสายพันธุ์ นักสะสมไมํควรพลาด นาเสนอเรื่อง เขาแกะ ในรูปแบบเต็ม

[ชวนชม เขาแกะ จากสวนตวงทอง]


ชวนชมเขาแกะ เขาแกะ เป็นชวนชมอีกชนิดหนึง่ ที่แยกยํอย ออกมาจากชวนชมสายพันธุ์ปรกติตํางๆของชวนชมทั้งเก๎า สายพันธุ์ในโลก ซึ่งมีรูปรํางลักษณะและสัณฐาน โครงสร๎างที่สวยงามเป็นอยํางมากมองดูแล๎วชวนให๎เกิด ความหลงใหล คลั่งไคร๎ในเสนํหแ์ ละความสวยงามของเขา เป็นอยํางยิ่ง เนื่องด๎วยรูปรําง ลักษณะ สัณฐาน โครงสร๎าง ทางกายภาพที่ แปลกตา แปลกใจ แคระ เตี้ยมากๆ ข๎อตาถี่ ยิบ ใบหํอบิดหงิกงอ สีใบเขียวแวววาวเป็นประกายระยับ เมื่อกระทบกับแสงแดดเส๎นกระดูกใบหนา มักจะเห็น ชัดเจน และ ใบจะโค๎งงอคล๎ายๆกับเขาของแกะจริงๆ อัน เป็นที่มาของชื่อที่เรียกขานในตานานกันวํา” เขาแกะ”

ลักษณะทางพันธุกรรมของเขาแกะ ชวนชมเขาแกะนําจะ เกิดจากการผิดปรกติไปจากเดิมหรือการกลาย หรือเป็นการ กลายในระดับยีน ( genetic mutation)เทียบได๎กบั โรคของคนที่เป็น เอคอนโดพลาเซีย : เตี้ยแคระ แขนขา สั้น อํอนแอตํอโรค และอาจจะเป็นหมันได๎ ซึ่งในปัจจุบนั

ชวนชมเขาแกะ สามารถกาเนิดขึ้นได๎ โดยทั่วๆ ไปตาม

(2553)ก็ผํามานานนับสิบปีก็ยังไมํสามารถทราบถึงต๎นแมํ

สวน และ สถานที่ตํางๆที่ปลูกเลี้ยงชวนชมหากทวําแหลํง

พันธุ์ที่แท๎จริงของชวนชมเขาแกะได๎วําเกิดจากต๎นไหน

ปลูกต๎นชวนชมนั้นๆจะต๎องมีต๎นพันธุ์ที่มียีนของชวนชม

หรือ สายพันธุ์ใดและเป็นชนิดไหนของชวนชม แตํจากที่

เขาแกะหรือเชื้อแมํพันธุ์และสามารถที่จะถํายทอดยีน

สังเกตดูหลายๆแบบ หลายๆทีท่ ั้งของคนไทยและของ

เขาแกะเหลํานั้นไปสูํรุํนลูก รุํนหลานได๎ในอัตราสํวนที่

ตํางประเทศ ก็พอทีจ่ ะสรุปได๎แบบครําวๆวํา ชวนชม เขา

แตกตํางกันไป แตํก็เป็นการเกิดทีเ่ กิดขึ้นได๎อยากมากๆ จน

เเกะ กลายพันธุ์มาจากสองสายพันธุ์เป็นหลัก คือ สายพันธุ์

อาจจะสามารถที่จะนับได๎วํา เขาแกะเป็นชวนชมอีกชนิด

ฮอลแลนด์( A.obesum ssp. +)ไมํมีเส๎นลายในกรวย

หนึ่งที่เกิดขึ้นได้น้อยมาก และ หาได้อยากที่สุดในโลก

ดอก ถ๎ามีก็ไมํเกิน 5 เส๎น(หนึง่ เส๎นตํอหนึง่ กลีบดอก) และ สายพันธุ์ มัลติฟอร์ลั่ม ( A.obesum ssp. Multifolum)มีเส๎นลายภายในกรวยดอก 15-25เส๎น(

ปลูกเลี้ยงกันน๎อยมาก)ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่สอดคล๎องและ ใกล๎ชิดกันกับ ฮอลแลนด์ ( A.obesum ssp.+) มากที่สุด ต๎นไมํสูงใหญํเหมือนกับ ยักญี่ปุ่น( A. obesum ssp.somalensevar somalense) ชวนชม มัลติฟอร์

ลั่ม ใบจะแผํกว๎างมากคล๎ายกับชวนชมสายพันธุ์ โบมินั่ม (A.obesum ssp.boehmianum )แตํใบไมํมีขนและมี Design E-book by krisada7753@gmail.com


ขนาดยํอมกวํา เส๎นกระดูกใบใหญํ แข็งหนาเห็นได๎ชัดเจน และ ปลายใบจะมนเว๎า ผิวใบมัน มักจะเป็นเงามันคล๎ายสี ของยักญี่ปนุ่ ใบเงิน สํวนใหญํดอกจะเรียวแหลม มีเส๎นลาย ในกรวยดอก25เส๎น คล๎ายดอกของยักญี่ปุ่นมากแยกกัน แทบไมํออก ( ต๎องดูสวนตํางๆประกอบด๎วยเชํน ลาต๎น ใบ ดอก ผล ) ออกดอกได๎ไมํบํอยนักแตํถึงชํวงฤดูออกดอกๆ จะดกมากๆออกดอกตามยอดและกิ่งก๎านของลาต๎นเป็น จานวนมาก จนนําตืน่ ตาตื่นใจเมือ่ ได๎พบเห็น ชวนชม เขาแกะ นําจะเกิดขึ้นได๎ กับชวนชมสายพันธุ์อื่นๆอีก นอกจากสองสายพันธุ์นี้( ข๎อมูล 2538-2550 ) อยําง ปัจจุบนั นี้(2550-2553)ก็มีชวนชม เขาแกะ เกิดเพิ่ม ขึ้นมาอีกสองสายพันธุ์คือ ชวนชมเขาแกะ สายพันธุ์ ยักษ์ ซาอุ หรือ อาราบีคั่ม(A.obesum ssp. Arabicum) และ ชวนชมเขาแกะ สายพันธุ์ ยักษ์ญี่ปุ่น(A.obesum ssp.somalanse var somalanse)ในประเทศไทย

เทําทีเ่ คยมีมา

ลักษณะลาต้นของชวนชม เขาแกะ ลาต๎นของชวนชม เขาแกะ โดยทั่วไปก็มีลักษณะสีผวิ ที่คล๎ายคลึงกับชวนชม สายพันธุ์อื่นๆโดยทั่วไป แตํมขี นาดเล็กกวํามาก ความแข็ง ของผิวลาต๎นมากกวํา ผิวมักจะยํนกระชับแนํนมาก เพราะ เกิดจากการเจริญเติบโตได๎อยํางเชื่องช๎ามากเมื่อเติบโตได๎ พอประมาณ รอยยํนและรอยกระชับเหลํานี้ จะมีความโดด เดํนสวยงามเป็นอยํางมากมองดูคล๎ายกับต๎นไม๎โบราญ ลึกลับ เกําแกํ แตํวําปนนํารัก และ กะทัดรัดด๎วย สํวนโขด มักจะไมํใหญํโตมากนักจะเป็น รากแก๎ว รากแขนง และ รากฝอยเป็นสํวนใหญํสํวนมากจะไมํมีโขดเลย(เขาแกะ ที่ เกิดจากการเพาะเมล็ด) รากจะยาวกวําชวนชมสายพันธุ์ อื่นๆมากในขนาดทีเ่ ทํากัน สํวนคอยอดของชวนชมเขาแกะ มักจะแตกกิ่งก๎านใบที่ชิดติดกับคอยอดจนอัดแนํอยูทํ ี่คอ ยอดและแตกกิ่งก๎านสาขาออกไปทุกทิศทุกทาง ลักษณะกิ่งและ ใบของชวนชม เขาแกะ การแตกกิ่งก๎าน ของชวนชมเขาแกะ สามารถแตกออกไปได๎รอบคอยอดพุํง ออกไปทุกทิศทุกทาง และ กิ่งจะไมํยืดยาวออกไปเร็วมาก นักจะคํอยๆแตกออกไปอยํางช๎าๆแล๎วคํอยๆทิ้งใบแกํไป Design E-book by krisada7753@gmail.com


เรื่อยๆจนเกิดข๎อตาที่ถี่ยบิ ชิดติดกันในแบบทีเ่ รียกวํา ตาตํอ

ภายในกรวยดอก25 เส๎น สํวนมากดอกจะดกเป็นกระจุกอยูํ

ตาใบตํอใบ และ กิ่งแตํละกิ่งมักจะยาวไมํเทํากันจะอัดแนํน

ที่ปลายยอดกิ่ง ออกดอกดกได๎ตลอดทั้งปี

อยูํที่คอยอดทั้งกิ่งยาวกิ่งสั้น กิ่งทีแ่ ตกออกมาใหมํ และใน บางกิ่งที่แตกแบบ 45 องศาชี้ขนึ้ ฟ้าแล๎วยังสามารถมีกิ่งที่ แตกในลักษณะ 45 องศาแตํไมํได๎ชี้ขึ้นฟ้าแตํเป็นการแตก กิ่งแบบ 45 องศา ที่ชี้ลงพื้นดินซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากที่ ชวนชมเขาแกะสามารถแตกกิ่งได๎ในลักษณะแบบนี้โดย ธรรมชาติ สํวนใบนั้นจะหํอและงอคล๎ายกับเขาของแกะ จริงๆ มีสีเขียวสดใสเป็นประกายเส๎นกระดูใบหนาเห็นได๎ ชัดเจนและใบมักจะหลุดรํวงเร็วกวําชวนชมชนิดอื่นๆใน กลุํมของไม๎กลายด๎วยกันเพื่อสร๎างข๎อตาและกิ่งก๎านที่ถี่ยบี่ และกระชับ

การขยายพันธุ์ชวนชมเขาแกะ ชวนชมเขาแกะสามารถ ขยายพันธุ์ได๎หลายวิธี เชํนเดี่ยวกับชวนชมสายพันธุ์อื่นๆ อยํางการ เพาะเมล็ด การตอนกิ่ง การเสียบยอด การนั่ง แทํน(ตํอยอด) ฯลฯ แตํทวําการขยายพันธุ์ชวนชมเขาแกะ แตํละวิธีเหลํานั้นมีผลข๎างเคียงตํอการเปลี่ยนแปลงทาง กายภาพ โครงสร๎างและ รูปรํางลักษณะที่แสดงออกที่ มองเห็นได๎ด๎วยสายตาเป็นอยํางมาก ( ฟีโนไทป์ phenotype ) เชํน การเสียบยอด เมื่อเรานากิ่งพันธุ์ของ

ชวนชมเขาแกะที่เพาะได๎จากเมล็ดโดยธรรมชาติมาเสียบ ยอดบนตอ ไทยหรือฮอลแลนด์ฯลฯ ผลที่ได๎รบั ในการ ลักษณะดอกของชวนชมเขาแกะ

ดอกชวนชม

แสดงออกคือ ยอดชวนชมเขาแกะกิ่งนั้นๆจะกลับกลาย

“เขาแกะ”โดยมากมักจะกลมกลีบดอกเกยกัน สวยงามมาก

ขยายใหญํขึ้น ยืดขึ้นทั้งใบและกิ่งก๎านและกลับไปเป็น

รูปทรงคล๎ายดอกชวนชมสายพันธุ์ ยักษ์ญี่ปุ่น

เหมือนชวนชมสายพันธุ์ปรกติธรรมดาโดยทั่วไปและจะไมํ

(Somalanse var somalanse)มีหลายสี เชํน แดง

มีรูปรําง เค๎าโครงเดิมของ ชวนชมเขาแกะหลงเหลืออยูเํ ลย

ชมพู มํวง ขาวขอบชมพู ชมพูขอบแดงฯลฯขนาดดอกไมํ

( แปลก 1 แปลกมากเพราะ ชวนชม แคระสายพันธุ์อื่นๆที่

ใหญํโตมากนักเป็นไปตามโครงสร๎างของลาต๎นทีเ่ ตี้ยแคระ

ไมํใช๎ชวนชมเขาแกะเมื่อนายอดไปเสียบบนตอชวนชมสาย

ดอกจึงเล็กกวําชวนชมสายพันธุ์ปกติอื่นๆ มีทั้งดอกที่มี

พันธุ์ตํางๆแตํละชนิดยอดมักจะไมํเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ

เส๎นลายภายในกรวยดอก 15 เส๎นและดอกที่มี เส๎นลาย

เลยอยําง เชํน ชวนชมแคระใบพลาสติก ชวนชมแคระใบ

Design E-book by krisada7753@gmail.com


มะขาม ชวนชมแคระใบเข็ม และ ชวนชมแคระ มินิเนเจอร์

เจริญเติบโตด๎วยธรรมชาติเอง ในกระบะเพาะ หรือ ใน

ของใต๎หวัน เป็นต๎น )

แปลงปลูกชวนชมทั่วๆไป เขาจะสามารถแสดงลักษณะ ความโดดเดํนของความเป็นชวนชมเขาแกะให๎เห็นได๎อยําง เดํนชัด ตั้งแตํเริ่มงอกจากเมล็ดได๎ไมํกี่วัน เชํน ใบบิด โค๎ง งอ ลาต๎นเตี้ยอ๎วน เตี้ยกวําชวนชมสายพันธุ์ปรกติอื่นๆมาก อยํางเห็นได๎ชดั สรุปแบบครําวๆได๎วํา ชวนชมเขาแกะเมื่อ ติดฝักแล๎วนาเมล็ดไปเพาะ เมล็ดที่สมบูรณ์เหลํานัน้ จะไมํ สามารถงอกและเจริญเติบโต ไปเป็นชวนชมเขาแกะได๎ ทั้งหมดนั่นเอง แตํกลับไปเป็นชวนชมสายพันธุ์ปรกติ ธรรมดาทั่วๆไปตามสายพันธุ์ของเขา(มีบางสํวนที่งอก

การเพาะชวนชมเขาแกะด้วยเมล็ด จากการทดลองผสม เกสรดอกชวนชมเขาแกะจนเกิดการติดฝัก ( ติดฝักได๎อยาก

ขึ้นมาเป็น ชวนชมเขาแกะได๎แตํน๎อยมากๆแล๎วแตํต๎นแมํ พันธุ์)

มากๆ )รูปรํางลักษณะของฝักก็เหมือนๆ หรือ คล๎ายคลึงกับ ฝัก ของชวนชมสายพันธุ์ ฮอลแลนด์มาก แตํทวํามีขนาด ของฝักเล็กกวํามาก เมล็ดเล็ก ภูํ สีผิว และรูปรํางของเมล็ด หรือโครงสร๎างภายในฝักของชวนชมเขาแกะไมํได๎มคี วาม แตกตํางไปจากชวนชมสายพันธุ์อื่นๆเลย แตํทวําการนา เมล็ดของชวนชมเขาแกะไปเพาะในวัสดุเพาะเมื่อต๎นกล๎า งอกและเจริญเติบโตขึน้ มา รูปรํางลักษณะที่แสดงออกกลับ ย๎อนไปเป็นเหมือนชวนชม สายพันธุ์ปรกติธรรมดาทั่วๆไป เป็นสํวนใหญํไมํได๎เป็น ชวนชมเขาแกะอยํางที่คดิ ( แปลก 2 คล๎ายๆกับชวนชมสายพันธุ์ ฮอลแลนด์ชนิดหนึ่งที่เรียก

กันวํา แคระใบพลาสติก เมื่อติดฝักขึ้นเองโดยธรรมชาติ และนาเมล็ดไปเพาะ ต๎น กล๎าที่เจริญเติบโตขึน้ มากมักลับ กลายเป็นชวนชมสายพันธุ์ฮอลแลนด์ปรกติธรรมดา ไมํได๎ เป็นชวนชม แคระใบพลาสติกดังที่ต๎องการมากนักกลับไป เป็นชวนชมสายพันธุ์ปรกติทั่วๆไปซะเป็นสํวนใหญํ. (ถ๎า ผสมด๎วยมือมนุษย์อาจได๎ในอัตราสํวน 1:1) ต๎นกล๎าของ ชวนชมเขาแกะที่งอกหรือเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติและ

การตอนกีง่ ชวนชมเขาแกะ การตอนกิ่งชวนชมเขาแกะถือ วําเป็น วิธีที่ดีที่สุด ในการขยายพันธุ์ชวนชมเขาแกะ เพราะ จะได๎รบั การถํายทอด ยีน จีโนไทป์ (

genotype) และ

รูปรํางลักษณะที่แสดงออก ฟีโนไทป์(

phenotype )ที่

เหมือนกับต๎นแมํบริสุทธิ์เกือบ 100 % ทุกประการ ทั้ง ทางด๎านความสวยงาม รูปรํางลักษณะทางกายภาพ และ ความสวยคลาสสิคจะสู๎ต๎นที่เกิดจากเมล็ดไมํได๎ก็ตาม.(ใน ความรู๎สึกของมนุษย์!) ถึงแม๎จะตอนได๎อยากลาบากเพราะ กิ่งเล็ก และ ออกรากได๎อยาก มากๆ แตํก็เป็นหนทางทีด่ ี ที่สุดในการขยายพันธุ์ ชวนชม” เขาแกะ”ของคนไทย Design E-book by krisada7753@gmail.com


* มิวเทชัน (mutation) เมื่อสังเกตสี่งมีชีวิตชนิด

หนึ่งๆ เราจะพบวําลูกหลานมีลักษณะที่ไมํเหมือนกันซะที่

ต้องการลงโฆษณาในE-BOOK

เดียว มีบางลักษณะที่แตกตํางกันไปบ๎างและสามารถ

หรือ

ถํายทอดลักษณะนั้นๆ ไปยังลูกหลานรุํนตํอๆไปได๎ จึงอาจ เป็นไปได๎วํา ยีน หรือ DNA มีการเปลี่ยนแปลง นักพันธุ ศาสตร์ เรียกการเปลี่ยนแปลงลาดับและจานวนของเบสใน DNA และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับ โคโมโซม ซึ่งมีผลทา

ทดลองฟรี มี E-Book เป็นของตัวเอง สาหรับผู๎ที่เป็นเจ๎าของเว็บไซต์หรือเว็บ

ให๎ลักษณะหรือฟีโนไทป์ของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนไป และ

มาสเตอร์ ทีส่ นใจจะนา E-Book ที่ทําน

สามารถถํายทอดลักษณะไปยังรุนํ ตํอๆไปได๎นี้วํา การกลาย

เป็นคนนาเสนอเนื้อหาเองทั้งเลํม ไปวางบน

หรือ มิวเทชัน (mutation)*(จากหนังสือเรียนสาระการ เรียนรู๎พื้นฐานและเพิ่มเติม ชีววิทยา สสวท พุทธศักราช 2544)

หน๎าแรกเว็บเพื่อเพิ่มลูกเลํน สนใจหรือสอบถามเพิ่มเติม ที่ email:krisada7753@gmail.com

หรือ ตามสถานที่ตํางๆที่มีประกาศ, email ของผู๎แนะนาได๎ทุกคนครับ

หมดเขต 30 กันยายน 2554 นี้เทํานั้น หมายเหตุ ถ๎าทํานใดยังไมํมีลิ้งค์ เราทาลิ้งค์ให๎ไปทีบ่ ๎าน ต๎นแท๎ฟรีครับ

เขาแกะ สวนตวงทอง ติดตํอโทร พี่ตวง 081-925-7375

ผู๎สนับสนุน พี่มนัส รัชดา,เจ๏น๎อย บุรีรัมย์,ชา หนองคาย,ครู เป้ พิจิตร,อ.สูตรชวนชม,อนันตา บ๎านต๎นแท๎,โจโฉ พิษณุโลก,Best wrap, สวนทรัพย์เจริญ,สวน NSD, สวนตวงทอง,สวนวังทอง Design E-book by krisada7753@gmail.com


Design E-book by krisada7753@gmail.com


Design E-book by krisada7753@gmail.com


Design E-book by krisada7753@gmail.com


Design E-book by krisada7753@gmail.com


Design E-book by krisada7753@gmail.com


ขวดนมไร๎สาร BPA Bisphenol-A (BPA) สารเคมีที่เป็นขําว

ระดับโลก Bisphenol A (BPA) เป็นสํวนประกอบ

สาคัญของพลาสติกและเรซิน ชนิด polycarbonate ที่ใช๎อยํางแพรํหลายใน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช๎ประจาวัน ตั้งแตํเคลือบภายใน กระป๋องอาหารจนถึงขวดนมทารก จีนแบนขวดนมเด็ก ใช๎ BPA เสี่ยงมะเร็ง และโรคหัวใจ เอเยนซี - กระทรวงสาธารณสุขจีน ประกาศห๎ามใช๎สารบีพี เอ (BPA:Bisphenol A) ในการผลิตขวดนมสาหรับเด็ก ทุกชนิด เหตุวิจัยพบสารดังกลําว อาจมีอันตรายตํอ ผู๎บริโภค View image แคนาดาและสหรัฐอเมริกาประกาศให๎สาร Bisphenol A (BPA) เป็นสารเคมีอันตรายต๎องห๎าม

สภาหอการค๎าแหํงประเทศไทยได๎รับรายงานจากสานัก มาตรการทางการค๎า อียูจะสั่งห๎ามใช๎สาร Bisphenol A ในการผลิตบรรจุ ภัณฑ์อาหาร อี ยูเตือนห๎ามใช๎สาร Bisphenol A หรือ BPA ใน การผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร เพราะมีความเสี่ยงอันตรายตํอ ฮอร์โมน ทาให๎เกิดมะเร็งเต๎านมและโรคเบาหวาน

Design E-book by krisada7753@gmail.com

e-book ชวนชมเขาแกะ Adenium Rare Kockak  
e-book ชวนชมเขาแกะ Adenium Rare Kockak  

ชวนชมเขาแกะ

Advertisement